Tài liệu cờ lau dựng nước

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 964 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

1 CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC MUÅC LUÅC Chûúng I ....................................................................................................2 Chûúng II................................................................................................. 11 Chûúng III ............................................................................................... 29 Chûúng IV................................................................................................ 50 http://www.ebooks.vdcmedia.com 2 NGÖ VÙN PHUÁ CHÛÚNG I Ngö Quyïìn mêët. Tin vua bùng haâ vûâa loan ra, thò kinh thaânh, caác cûãa àaä àoáng caã laåi. Quên tuác vïå, khöng cho caác tûúáng vaâo chõu tang. Möåt luác sau tûâ trong cung àiïån Loa Thaânh lïånh àûúåc truyïìn ra: - Vua àaä mêët cêìn ngûúâi coá chuã. Con vua laâ Xûúng Vùn vaâ Xûúng Ngêåp coân chûa àuã löng caánh cêìn phaãi giuáp dêåp. Dûúng tûúáng quên taåm xûng laâ Bònh Vûúng. Khi naâo Xûúng Ngêåp, Xûúng Vùn cûáng caáp seä laåi traã ngöi vûúng nhû cuä. Ngûúâi trong thaânh nhao nhao: - Dûúng Tam Kha, yã thïë Dûúng quöëc mêîu laâm loaån röìi! Hoå Dûúng cûúáp ngöi vua röìi!... Moåi ngûúâi coân chûa biïët tñnh sao. Ngö Xûúng Ngêåp laâ con trûúãng cuãa Ngö Quyïìn, súå cêåu giïët mònh, liïìn àem thuãy quên tûâ Loa Thaânh, ra söng Nguyïåt Àûác, xuöi bïën Bònh Than qua Luåc Àêìu röìi vïì àoáng úã Nam Saách Giang. Bêëy giúâ Lïånh Cöng laâ Phaåm Phoâng AÁt, àoáng quên úã Traâ Hûúng, quên gia cuãa Ngö Xûúng Ngêåp quaá moãng, khöng àûúåc bao nhiïu. Coân àang lûúäng lûå khöng biïët ài àêu vïì àêu, thò coá ngûúâi hêìu giaâ, nñu aáo laåi, quyâ xuöëng baão rùçng: - Phaåm Lïånh Cöng úã gêìn àêy, laâ ngûúâi àûúåc dên chuáng mïën àûác, quên àöng, thoác nhiïìu, ta coá thïí àïën nûúng tûåa àûúåc. Ngö Xûúng Ngêåp àang böëi röëi, noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC 3 - Ta vûâa thoaát chïët úã núi hang huâm, laåi thêëy Phaåm Lïånh Cöng úã Traâ Hûúng, nïëu moâ àïën, liïåu coá gùåp ngûúâi töët khöng. Chùèng may, hoå Phaåm coá loâng kia khaác thò coá khaác gò traánh vuöët huâm laåi mùæc vaâo noåc rùæn. Ngûúâi hêìu giaâ noái: - Phña sau Dûúng Nam Kha sai hai chó huy sûá laâ Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc cêët binh sêìm sêåp túái, ta chó coá vaâi trùm quên, àêët hiïím khöng coá, quên thuãy chó coá vaâi chuåc chiïëc thuyïìn, chöëng àúä laâm sao nöíi. Töi nghe tûâ ngaây Ngö chuáa cuãa chuáng ta coân, Phaåm Phoâng aát àaä khuyïn vua khöng nïn quaá tin vaâo hoå Dûúng. Nhûng vua khöng nghe, do àoá bõ Dûúng quöëc mêîu vaâ Dûúng Tam Kha reâm baáng maâ phaãi boã triïìu àònh sang àêët Nam Saách àïí trêën giûä phña àöng. Vua thuêån nghe theo. Xem thïë thò hoå Phaåm gheát hoå Dûúng, khöng ûa gò? Ngö Xûúng Ngêåp vöën hay nghi ngúâ, noái: - Nhûng cha ta àaä nghe Dûúng Tam Kha, àûa Phaåm Lïånh Cöng khoãi tûúác võ cao, phaãi ra àêët ngoaâi trêën giûä, thò loâng daå cuãa öng àöëi vúái hoå Ngö, àêu coân nhû trûúác nûäa? Ngûúâi hêìu giaâ noái: Phaåm Lïånh Cöng khöng phaãi con ngûúâi nhû thïë àêu! Àang noái chuyïån thò thêëy úã dûúái söng möåt àoaân thuyïìn vun vuát lao lïn, àöi búâ phña trïn nhûäng toaán kyå binh àang phoáng túái. Buåi caát trïn búâ söng khoái bay muâ mõt. Ngö Xûúng Ngêåp chûa nhêån ra àoá laâ quên cuãa ai, liïìn daân thuyïìn, sai quên thên tñn, giûúng cung, lùæp tïn liïìu chïët giao chiïën. Nhûng tûâ phña dûúái, möåt thuyïìn lúán cuãa chuã tûúáng coá cöåt cúâ lúán, phêëp phúái bay möåt chûä Phaåm, möåt viïn tûúáng, chñt khùn xanh, bêån aáo maâu son, thùæt lûng xanh, kiïëm àeo úã bïn höng, ài haâi àen, uy nghi lêîm liïåt, phoáng thuyïìn lïn, quaát to: - Khöng àûúåc bùæn. Chó huy sûá Phaåm Phoâng AÁt àïën àoán thaái tûã àêy. Ngö Xûúng Ngêåp thêëy lúâi ngûúâi hêìu giaâ quaã laâ àuáng, mûâng lùæm. Àaám quên lñnh cuãa Xûúng Ngêåp thöi khöng úã thïë quyïët chiïën http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 4 nûäa. Phaåm Lïånh Cöng nhòn thêëy Ngö Xûúng Ngêåp, vaái laåy maâ kïu to lïn rùçng: - Viïn tûúáng bêët taâi àïí thaái tûâ phaãi long àong, triïìu àònh röëi loaån, thêåt àùæc töåi. Xin thaái tûã haå cöë àïën àêët cuãa haå thêìn röìi moåi viïåc seä tñnh sau. Thaái tûã Ngö Xûúng Ngêåp, ên cêìn nhaãy sang thuyïìn cuãa Phaåm Lïånh Cöng, xuác àöång noái: - Hoå Ngö khöng nghe lúâi cuãa tûúáng quên àïí àïën nöîi naây, maâ Xûúng Ngêåp laåi àûúåc Lïånh Cöng tûå àïën àoán, thïë múái biïët ngûúâi hiïìn, nghôa sô, laâm nhûäng viïåc maâ keã têìm thûúâng khöng laâm nöíi. Röìi liïìn theo Phaåm Phoâng AÁt vïì Traâ Hûúng. Mêëy höm sau quaã nhiïn Dûúng Tam Kha sai caác chó huy sûá Dûúng Caát Lúåi, Àöî Caãnh Thaåc àïën bùæt Ngö Xûúng Ngêåp. Dûúng Caát Lúåi cuâng Àöî Caãnh Thaåc cho quên vêy kñn Traâ Hûúng, bùæc loa goåi Phaåm Phoâng AÁt àem Ngö Xûúng Ngêåp ra nöåp. Phaåm Phoâng AÁt möåt mùåt àem Xûúng Ngêåp giêëu úã möåt nhaâ gia nö, coân mònh cûúäi ngûåa, mùåc giaáp, àem quên ra trûúác trêån, Lúåi vaâ Thaåc vöën cuâng laâ nha tûúáng cuãa Ngö Quyïìn xûa, tûâng quen biïët Phaåm Phoâng AÁt vaâ biïët rêët nhiïìu chuyïån vïì Phoâng AÁt bõ Dûúng Tam Kha vaâ Dûúng quöëc mêîu lêën aát dêìn, röìi àêíy ra àêy. Phaåm Phoâng AÁt vaái chaâo Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh röìi noái: - Chaâo hai võ tûúáng quên. Bònh Vûúng sai hai öng àïën àêy tòm Xûúng Ngêåp, vò biïët Ngêåp chaåy theo löëi naây! Nhûng ngaã naây chó laâ möåt löëi, nhúä Xûúng Ngêåp chaåy theo löëi khaác thò sao. Töi múâi hai võ cûá cho quên vaâo luåc soaát, nhûng nïëu khöng coá Ngö Xûúng Ngêåp úã Traâ Hûúng, caác võ seä laâ ngûúâi thïë naâo, trûúác mùåt quên sô cuãa töi àêy? Caác võ seä ùn noái thïë naâo vúái AÁt naây? Àöî Caãnh Thaåc vöën rêët kñnh nïí Phaåm Phoâng AÁt àûa mùæt nhòn Dûúng Caát Lúåi. Phaåm Phoâng AÁt noái luön: http://www.ebooks.vdcmedia.com CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC 5 - Chuáng ta phoâ Ngö Vûúng àaánh Hoùçng Thaáo, tònh xûa nghôa cuä àêu àaä phai nhoâa. Cho duâ töi coá chûáa Xûúng Ngêåp thò hai tûúáng quên liïåu coá núä bùæt töåi aát naây khöng, khi aát naây sau trûúác hïët loâng vúái Ngö Chuáa. Nïëu hai võ cûá cöë lêåp cöng vúái Bònh Vûúng Dûúng Tam Kha thò xin cûá dêîn quên vaâo. Dûúng Caát Lúåi cuäng khöng phaãi laâ haång ngûúâi boã ài nïn nghe Phaåm Phoâng AÁt cuäng thêëy àöi chuát höí theån, liïìn vêîy tay ra lïånh cho quên sô: - Lui quên! Vïì àïën Loa Thaânh, Dûúng Tam Kha khöng thêëy àem Xûúng Ngêåp vïì liïìn baão: - Phoâng AÁt khöng chõu nöåp Xûúng Ngêåp cho ta û? Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc àïìu quyâ noái: - Chuáng töi àaä vêy kñn Traâ Hûúng, nhûng Phoâng AÁt thên ra noái khöng giûä Ngö Xûúng Ngêåp. Dûúng Tam Kha tûác àiïn lïn, vuâng àûáng dêåy, ài ài laåi laåi trong trûúáng, gioång bûåc böåi: - Àöì ngu, keã laâm tûúáng phaãi biïët rùçng, khi àöëi phûúng noái khöng laâ coá. Hai ngûúâi laâm hoãng viïåc cuãa ta mêët röìi. Tûác töëc phaãi àem quên vêy bùæt laåi ngay khöng thò Ngö Xûúng Ngêåp ài xa mêët. Phaåm Phoâng AÁt vûâa gùåp laåi Xûúng Ngêåp, àõnh laâ àûa Ngêåp àïën möåt núi xa àêët Traâ Hûúng cho an toaân, thò laåi thêëy quên sô cho biïët Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc laåi dêîn quên àïën. Lêìn naây Phaåm Phoâng AÁt baão Xûúng Ngêåp, mùåc giaã laâ gia nö, röìi theo ngûúâi àaánh trêu ra àöìng caây. Cuâng luác êëy Phaåm Phoâng AÁt lïn ngûåa ra àoán Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc. Vaâo àïën núi, Phaåm Phoâng AÁt àaä cûúâi vang maâ noái: - Chùæc laâ Bònh Vûúng laåi cho laâ töi lûâa hai võ tûúáng quên nïn múái gêëp gaáp cho quên vêy laåi àêy, chûá gò? Thöi thöi, trùm nghe khöng bùçng möåt thêëy, hai võ cûá vaâo trûúáng phuã cuãa töi thò seä roä. http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 6 Phoâng AÁt ên cêìn àoán Dûúng Caát Lúåi vaâo àêët Traâ Hûúng, dêîn ài khùæp trûúáng phuã, caác ngoä ngaách. Nhaâ naâo Caát Lúåi hoùåc Caãnh Thaåc nghi ngúâ muöën luåc tòm, Phaåm Phoâng AÁt àïìu múã toang cûãa cho hai tûúáng xem xeát àïën tûâng xoá vûúân, tûâng xoá bïëp, tûâng gian buöìng töëi. Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc àaânh laåi phaãi dêîn quên vïì. Dûúng Tam Kha thêëy mùåt hai ngûúâi, laåi thêëy vïì tay khöng, liïìn noái ngay: - Coá möåt thùçng nhaäi con chaåy tröën, àaä nhùén caã mùåt maâ caác öng tòm khöng nöíi laâ sao. Chùèng leä ta laåi thên cêìm quên àïën vêy chùåt Traâ Hûúng û? Caác öng àaä tòm nhûäng àêu? Àöî Caãnh Thaåc vaâ Dûúng Caát Lúåi àem moåi viïåc bêím laåi. Dûúng Tam Kha giêåm chên, gùæt êìm lïn: - Ngö Xûúng Ngêåp khöng úã Traâ Hûúng thò úã àêu? Tûâ höm noá chaåy tröën àïën nay coá mêëy ngaây. Cûãa biïín ta àaä cho ngûúâi bõt kñn. Àûúâng lïn An Bang quên tuêìn tiïîu àaä ngaây àïm tuác trûåc. Ngö Xûúng Ngêåp mang theo caã vaâi chuåc chiïëc thuyïìn, vaâi trùm quên chûá coá phaãi möåt mònh, möåt ngûåa àêu. Caác öng chó cêìn hoãi dên chuáng doåc àûúâng ruát chaåy cuãa Xûúng Ngêåp laâ biïët. Coá thïë maâ cuäng khöng laâm nöíi. Tam Kha laåi kiïn trò giuåc Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc quay laåi Traâ Hûúng möåt lêìn nûäa. Lêìn naây Phaåm Phoâng AÁt laåi baão Xûúng Ngêåp caãi trang thaânh anh lñnh cùæt coã ngûåa, luêín quêín ngay bïn trûúáng phuã. Quaã nhiïn, Àöî Caãnh Thaåc vaâ Dûúng Caát Lúåi cho quên luåc tòm caác vuâng söng laåch vaâ hang àöång trïn nuái quanh Traâ Hûúng maâ khöng luåc soaát úã trong laâng nûäa. Tòm àaä chaán chï, Caát Lúåi vaâ Caãnh Thaåc keáo quên àõnh ruát vïì. Phaåm Phoâng AÁt noái: - Töi vaâ hai öng tûâng xöng pha trûúác tïn bay, daáo maác maâ dûång nïìn tûå chuã, tön phoâ Ngö Vûúng, chùèng leä laåi khöng cuâng nhau uöëng möåt cheán moån àûúåc û? Maâ, töi coá phaãi laâ ngûúâi laâm phaãn gò àêu. Àêët cuãa töi, töi giûä maâ thöi. Hai öng viïåc gò maâ ngaåi! http://www.ebooks.vdcmedia.com CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC 7 Caát Lúåi vaâ Caãnh Thaåc nghe Phoâng AÁt bûúác vaâo trûúáng phuã. Phaåm Phoâng AÁt cho thõt möåt con dï beáo, àaánh tiïët canh, quay trïn than vaâ cuãi böì àïì, röìi lêëy rûúåu ngon ra múâi khaách. Phoâng AÁt noái: - Töi coân nhúá bûäa àaánh thùæng Hoùçng Thaáo trïn söng Baåch Àùçng, Ngö Tiïn chuáa khao quên, höm àoá thi uöëng rûúåu, têët caã àïìu thua, cuöëi cuâng chó coân töi vaâ hai öng àêëu àïën phuát choát. Khi caån ba cheán cuöëi cuâng thò caã ba àïìu say ruä caã. Höm sau vaâo xin löîi tiïn chuáa, Ngö Vûúng chó cûúâi coân ban thûúãng cho chuáng ta möîi ngûúâi möåt laång vaâng vaâ nùm laång baåc. Höm nay hai öng coá daám àêëu vúái töi nûäa khöng? Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc laâ ngûúâi haâo phoáng, tònh nghôa, nïn bûäa àoá uöëng rêët say, khöng coân nghi ngúâ gò vïì Phoâng AÁt nûäa. Khi Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc, lêìn thûá ba laåi tûâ Traâ Hûúng trúã vïì Loa Thaânh tay khöng, tiïîn hai tûúáng ài röìi, Phaåm Phoâng AÁt cho múâi Ngö Xûúng Ngêåp àïën, laåy böën laåy, ûáa nûúác mùæt maâ noái: - Töi cuäng muöën giûä thaái tûã laåi, àïí nghô thïm kïë vïì sau naây. Nhûng Dûúng Tam Kha laâ àûáa xaão quyïåt, khöng àïí cho yïn. Ba lêìn töi àaä lûâa àûúåc Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc röìi, lêìn thûá tû chùæc khöng giûä nöíi. Nïëu xaãy ra àïí thaái tûã gùåp naån úã àêy thò töåi cuãa Phaåm Phoâng AÁt naây, rûãa thïë naâo cho saåch. Vaã laåi Nam Saách Giang, Traâ Hûúng laâ àêët tröëng traãi, maâ tûâ Loa Thaânh tiïën xuöëng, chó mêët vaâi ngaây àûúâng söng, Dûúng Tam Kha quyïët bùæt Thaái Tûã, trûúác sau thïë naâo cuäng àaåt àûúåc yá àöì cuãa hùæn. Xin thaái tûã haäy àïën vuâng àêët khaác, kñn àaáo hún, an toaân hún, röìi mûu tñnh chuyïån thu phuåc loâng ngûúâi nhúá àïën cú nghiïåp cuãa tiïn chuáa maâ dêëy binh traã thuâ. Ngö Xûúng Ngêåp biïët Phaåm Phoâng AÁt àaä hïët loâng vúái mònh, nïn thuêån ài khoãi Traâ Hûúng. Phaåm Phoâng AÁt cêëp lûúng thûåc, cêëp thuyïìn laåi thên àem quên höå töëng Ngö Xûúng Ngêåp ra khoãi àêët mònh röìi múái quay vïì Traâ Hûúng. http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 8 Ngö Xûúng Ngêåp chaåy àïën Giao Thuãy. Trêìn Laäm vöën cuäng rêët mïën phuåc Ngö Vûúng, nïn coá yá muöën àoán vïì. Àinh Böå Lônh can rùçng: - Ta àang muöën gêy dûång sûå nghiïåp, nay laåi àoán con vua cuä vaâo, con e khöng coá lúåi. Trêìn Minh Cöng hoãi: Sao laåi khöng coá lúåi? -Thûa cha, nïëu nhû ta muöën tön phoâ hoå Ngö thò sao khöng àem quên vïì àaánh ngay Dûúng Tam Kha, àïí thiïn haå biïët mònh àûúângàûúâng chñnh chñnh maâ cuâng theo giuáp. Sûác êëy, bêy giúâ cha con ta vaâ binh sô úã Giao Thuãy chûa laâm nöíi. Àaä khöng laâm nöíi maâ mònh laåi chûáa Xûúng Ngêåp thò e cuäng bêët cêåp. - Mònh coá loâng thaânh, ngûúâi ta gùåp hoaån naån, sao con laåi cho laâ bêët cêåp? - Tam Kha ngêìm chûáa mûu cûúáp ngöi vua tûâ lêu. Noá cûá tûúãng lïn ngöi ai cuäng phaãi theo. Nhûng ruát cuöåc thò nhûäng chó huy sûá cuãa Ngö Vûúng xûa, ai cuäng thñch huâng cûá möåt phûúng. Ngûúâi coá thïí giuáp Xûúng Ngêåp laâ Phaåm Lïånh Cöng, nhûng öng cuäng khöng giuáp, maâ chó huâng cûá úã maãnh àêët cuãa mònh thöi. Cha con ta lêëy sûác quên, sûác tiïìm chûáa trong dinh phuã, chó bùçng möåt nûãa thïë lûåc cuãa Phaåm Lïånh Cöng, nïëu giûä Xûúng Ngêåp, ùæt Dûúng Tam Kha cêët quên àïën àaánh, thïë laâ mêët hïët cöng sûác ky coáp, nuöi quên, gêy thïë lûåc tûâ bêëy lêu nay. Cha nïn nghô laåi. Nguyïîn Bùåc cuäng baân thïm: - Minh Cöng nïn theo yá cuãa Àinh Böå Lônh. Ngay caã Dûúng Tam Kha khöng àem quên àïën bùæt Xûúng Ngêåp, trõ chuáng ta, maâ Ngêåp sau naây tuå binh hoåp quên chöëng laåi Dûúng, giaânh laåi ngai vaâng, ta khöng theo, Ngêåp seä trõ ta. Àïí Ngêåp úã laåi khaác gò, trong nhaâ coá ngoä ngaách, löëi quen àûúâng tùæt, Ngêåp seä biïët caã. Àiïìu àoá cuäng khöng coá lúåi. Trêìn Laäm nghe lúâi Àinh Böå Lônh vaâ Nguyïîn Bùåc, song trong loâng coân chûa yïn laåi noái vúái hai tûúáng; http://www.ebooks.vdcmedia.com CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC 9 Vêåy bêy giúâ nïn àöëi xûã vúái Xûúng Ngêåp nhû thïë naâo? Àinh Böå Lônh baão: Cha cûá àïí cho con vaâ Nguyïîn Bùåc lo. Röìi cho dùm thuyïìn chiïën cuä naát, mêëy tïn quên öëm o, gêìy yïëu, àïën núi cùæm traåi cuãa Ngö Xûúng Ngêåp. Ngêåp nhòn Böå Lônh dêîn quên àïën àaä thêëy ngao ngaán. Lônh mang àïën trûúác dinh Ngö Xûúng Ngêåp, möåt con dï nhoã, mûúi voâ rûúåu, hai thuáng gaåo. Ngö Xûúng Ngêåp múâi Àinh Böå Lônh vaâ Nguyïîn Bùåc vaâo trong trûúáng. Àinh Böå Lônh suåp laåy röìi noái: - Nghe tin thaái tûã vêån haån, Phaåm Lïånh Cöng muöën giûä, cha nuöi töi muöën àïën ra mùæt, song vò daåo naây ngûúâi öëm yïëu luön, àûúåc tin thaái tûã àïën àõa haåt mònh, cha nuöi töi gûúång dêåy laåi. Khöng ra nöíi ngoaâi gioá, nïn sai töi vaâ Nguyïîn Bùåc àem chuát lïî vêåt nhoã cuãa àêët ngheâo, xin rûúác thaái tûã vïì dinh... Ngö Xûúng Ngêåp nghô: "Mònh àaä mêët kinh thaânh, àem thên ài nhúâ caác tûúáng. Maånh nhû Phaåm Lïånh Cöng maâ súå thïë lûåc cuãa Dûúng Nam Kha cuäng boá tay, àêíy ta ra ngoaâi àêët caát cûá cuãa mònh. Ta cûá tûúãng Trêìn Laäm úã Giao Thuãy quên, lûúng cuäng chùèng keám gò Phoâng AÁt, nhûng hoáa ra quên, thuyïìn àïìu thûá boã ài,nhòn lïî vêåt hoå mang àïën, thò biïët hoå cuäng chùèng dû daã, huâng maånh gò. Dûúng Tam Kha vêîn theo huát ta. Àaä dûåa thò phaãi dûåa vaâo tûúáng maånh chûá dûåa vaâo thûá quên cuâng, tûúáng kiïåt thïë naây thò laâm sao giûä nöíi maång. Coân noái gò chêën hûng vûúng nghiïåp cho hoå Ngö”. Liïìn àoán Àinh Böå Lônh vaâ Nguyïîn Bùåc vaâo trûúáng hoãi han qua loa, sai múã tiïåc àaäi Àinh Böå Lônh vaâ Nguyïîn Bùåc. Àang luác ùn cúm, Ngö Xûúng Ngêåp hoãi Böå Lônh: - Ta nghe noái tûúáng quên choån möåt àöåi quên cúâ lau, luyïån têåp suöët ngaây àïm, ùn thïì kïët nghôa, maånh lùæm kia maâ; sao quên sô ài theo toaân thûá öëm yïëu thïë kia? Àinh Böå Lônh cûúâi noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 10 - Dên trong vuâng yïu Lônh naây nïn cûá noái tön lïn, àïí ngûúâi àúâi cûá lêìm thûá troâ treã àaánh trêån giaã ngaây naâo, vúái àöåi quên thûåc lûåc höm nay. Nïëu coá thuyïìn chiïën àeåp, ngûåa hay, thò töåi gò Böå Lônh phaãi àem mêëy caái thuyïìn naát àïën àoán thaái tûã. Ai maâ chùèng muöën sang, coá ai laåi cam phêån heân khi phaãi ra ngoaâi àöëi àaáp àêu! Ngö Xûúng Ngêåp caâng tin yá nghô cuãa mònh àuáng liïìn baão Àinh Böå Lônh: - Nhúâ tûúáng quên vïì noái vúái Trêìn Minh Cöng rùçng ta caãm ún thõnh tònh cuãa Minh Cöng. Ta khöng coá yá àõnh dûâng laåi àêy, maâ muöën vïì chêu aái... Noái röìi chia tay Nguyïîn Bùåc vaâ Àinh Böå Lônh giong thuyïìn ra biïín. Àinh Böå Lônh àem Nguyïîn Bùåc cuäng mêëy chiïëc thuyïìn ài theo tiïîn àïën têån cûãa Thêìn Phuâ röìi múái quay trúã laåi... http://www.ebooks.vdcmedia.com 11 CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC CHÛÚNG II Xûúng Ngêåp ài röìi, Dûúng Tam Kha böîng hoang mang. Caác viïn chó huy sûá, trêën giûä úã coäi xa, khöng ai chõu thêìn phuåc, trûâ coá hai viïn tûúáng laâ Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc. Trong khi àoá, nïëu hoå liïn minh vúái nhau, lêëy cúá giaânh laåi cú nghiïåp cho hoå Ngö xûa, thò chó cêìn Phaåm Phoâng AÁt vaâ Trêìn Laäm húåp vúái nhau, àem quên àïën Cöí Loa, àuã àïí Dûúng Tam Kha phaãi àöëi phoá chêåt vêåt röìi. Dûúng bñ kïë liïìn vaâo hêìu Dûúng Thaái Hêåu. Thaái hêåu noái: - Ta àaä baão, cêåu khöng nghe. Ngö Vûúng laâ bêåc anh huâng, laåi laâ con rïí cuãa cha ta laâ Dûúng Àònh Nghïå, cêåu cûá phoâ caác chaáu coá phaãi laâ vinh hiïín möåt àúâi khöng? Laåi cûá khùng khùng cho rùçng, cú nghiïåp cuãa hoå Ngö suy cho kyä laâ do hoå Dûúng maâ coá, bêy giúâ cêåu chó lêëy laåi tûâ tay hoå Ngö thöi. Löåc trúâi phaãi coá phuác phêån, laåi phaãi laâ ngûúâi quïn mònh luác Àaåi Viïåt nguy nan múái àaáng hûúãng. Àiïìu êëy Ngö Vûúng coá maâ cêåu khöng coá! Cêåu cûá tûúãng laâm cho hoå Dûúng nhaâ ta vinh quang hún caã thúâi cha ta laâm thûá sûã Giao Chêu, biïët àêu laåi laâm cho hoå Dûúng mang tiïëng vúái thiïn haå! Dûúng Tam Kha voâ àêìu, bûát tai hoãi: - Thaái hêåu ban lúâi xem bêy giúâ Dûúng Tam Kha naây phaãi nhû thïë naâo? Thaái hêåu noái: - Ta noái cêåu nghe thò nghe, khöng nghe thò thöi, keão laåi baão ta vò hoå Ngö khöng vò hoå Dûúng, vò chöìng con maâ quïn mêët ruöåt thõt. http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 12 Viïåc nûúác khöng phaãi troâ àuâa! Nïëu cêåu khön ngoan haäy ài àoán Ngö Xûúng Ngêåp vaâ Ngö Xûúng Vùn vïì. Dûúng Tam Kha thêëy Thaái hêåu noái coá lyá nhûng laåi nghô: nïëu àoán caã hai àûáa chaáu vïì, chuáng noá cêëu kïët vúái nhau, chöëng laåi mònh thò khaác gò nuöi ong tay aáo! Vaã laåi Xûúng Ngêåp bõ mònh cûúáp ngöi, laåi truy àuöíi bûác baách àïën raáo riïët, nïn Ngêåp oaán mònh tûâ lêu, chi bùçng àoán Ngö Xûúng Vùn vïì laâ hún. Liïìn àem quên ài àoán Xûúng Vùn vïì nhêån laâm con. Ngö Xûúng Vùn tuy gheát Dûúng Tam Kha, nhûng vò hai em laâ Ngö Caân Hûng vaâ Ngö Nam Hûng coân nhoã, laåi nïí meå laâ ruöåt thõt cuãa Bònh Vûúng Dûúng Tam Kha nïn chõu laåy cêåu laâm nghôa phuå vaâ chõu sûå sai khiïën cuãa Tam Kha. Luác êëy, àûúåc tin Trêìn Minh Cöng vaâ Àinh Böå Lônh àem quên àïën thön Àûúâng vaâ thön Nguyïîn, Dûúng Tam Kha goåi Ngö Xûúng Vùn cuâng hai viïn tûúáng thên cêån nhêët, cho àem möåt ngaân chiïëc thuyïìn àïën àaánh. Ngö Xûúng Vùn, Dûúng Caát Lúåi, Àöî Caãnh Thaåc àem quên ài ngay. Ngaây àêìu tiïn, hai bïn giaáp trêån, bïn kia Àinh Böå Lônh dêîn Àinh Àiïìn vaâ Nguyïîn Bùåc daân quên thuãy giaáp chiïën. Böå Lônh bêìy thïë trêån xa xa, gêìn gêìn, cúâ xñ rúåp trïn soáng nûúác vaâ hai bïn búâ söng. Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc vöën àaä nghe danh cuãa Böå Lônh, nay thêëy daân trêån thuãy chiïën khaá maåch laåc, cûá ngêy ngûúâi maâ nhòn, cuâng phaán àoaán xem, caác àaám cúâ trong sûúng khoái kia, àêu laâ hû, àêu laâ thûåc. Ngö Xûúng Vùn cuäng àang suy nghô nïn àaánh vaâo chöî naâo trûúác thò múái phaá àûúåc thïë trêån cuãa quên xûá Giao Thuãy. Chúåt nghe thêëy möåt tiïëng khoãe maâ vang, möåt thuyïìn chiïën lúán coá àuã quên lñnh, thuãy thuã reä nûúác tiïën lïn haâng trêån, phña sau coá böën thuyïìn do böën tûúáng saát kïì höå töëng. Àinh Böå Lônh ruát tûâ ngang ngûúâi möåt böng lau, giú lïn cao maâ noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC 13 - Baån cuä, baån cuä coá nhúá ta khöng? Ta laâ Àinh Böå Lônh àêy! Àinh Böå Lônh con nha tûúángÀinh Cöng Trûá àêëy maâ! Thêëy khöng khñ hoâa dõu, khöng gay gùæt,Ngö Xûúng Vùn cuäng ên cêìn traã lúâi: - Àinh Böå Lônh coân nhúá àïën Ngö Xûúng Vùn naây û? Chöëc àaä hún hai chuåc nùm röìi àêëy nhó! Anh bêy giúâ khaác quaá, nïëu khöng xûng danh, töi khöng nhêån ra àêëy! Àinh Böå Lônh cûúâi hoãi: - Liïåu anh coá thuác quên àaánh nhau vúái töi khöng àêëy? Nïëu àaánh nhau töi xin nghïnh tiïëp. Nhûng bêy giúâ laâ trêån maåc thêåt sûå, maáu chaãy àêìu rúi àêëy, khöng nhû thuúã trûúác töi vúái anh, theo cha lïn phuã thûá sûã, àaánh nhau theo troâ treã con àêu. Ngö Xûúng Vùn noái: - Töi vêng mïånh cha nuöi laâ Bònh Vûúng àïën hoãi töåi cha con anh. Nïëu anh chõu quy phuåc thò viïåc gò phaãi quyïët chiïën! Àinh Böå Lônh cûúâi to maâ noái: - Nïëu nhû Ngö Vûúng coân thò cha con töi thïë naâo chùèng theo vïì. Coân nhû gaä Dûúng Tam Kha kia, laâ àöì bêët nghôa, phaãn laåi Ngö Tiïn Chuáa, cûúáp quyïìn cuãa chaáu, thiïn haå khinh bó phó nhöí, coi nhû loaåi caáo, cêìy... Töi maâ theo û! Thêåt laâ só nhuåc. Trêån töi àaä bêìy, anh cûá vaâo, töi seä sùén saâng nghinh àoán. Nhûng nïëu töi bùæt söëng röìi giïët anh, thò anh liïåu coân khöi phuåc cú nghiïåp hoå Ngö àûúåc chùng? Ngö Xûúng Ngêåp coân bõ xua àuöíi, nûäa laâ thên anh. Thùçng Tam Kha chó mûúån anh àïí àöëi phoá vúái caác viïn tûúáng cuä. Anh hïët loâng vúái cha nuöi, àïën khi deåp hïët caác chó huy sûá úã caác vuâng àêët cho Dûúng Tam Kha, thò àïën lûúåt anh seä ruång àêìu trûúác lûúäi gûúm cuãa hùæn àêëy. Thöi chaâo anh. Noái röìi cêët tiïëng cûúâi vang, lui quên vïì giûä thïë trêån. Ngö Xûúng Vùn, Dûúng Caát Lúåi, Àöî Caãnh Thaåc nhòn nhau röìi àïìu lui quên. Hai bïn àïìu àöëi mùåt trong thïë kòm giûä. http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 14 Ngö Xûúng Vùn àïm êëy thûác àïën têån saáng khöng nguã nöíi. Lúâi cuãa Àinh Böå Lônh khöng phaãi laâ lúâi khiïu khñch, maâ chñnh laâ yá tûá gúåi múã cho mònh àïí biïët àêu laâ phaãi, traái, tûâ àoá maâ haânh àöång. Ngö Xûúng Vùn lui quên vïì Tûâ Liïm, àoáng caã ngaân chiïën thuyïìn úã möåt cùn cûá thuãy quên. Àïm êëy, Ngö Xûúng Vùn cho múâi Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc àïën maâ hoãi: - Ta hoãi hai tûúáng, tiïn vûúng cuãa ta cöng lao vúái àêët nûúác naây nhû thïë naâo? Caác öng trûúác àêy àïìu laâ tûúáng cuãa cha ta. Khi giaânh àûúåc ngöi baáu, cha ta àöëi xûã vúái caác tûúáng sô, khöng quïn cöng, tûâ möåt keã cheâo thuyïìn vaâ coi ngûåa. Tûúáng naâo cöng lúán, thûúãng lúán, cöng nhoã thûúãng nhoã, do àoá maâ vua töi nhû cha con, trïn dûúái möåt loâng. Ta biïët caác öng chûa quïn àûúåc tiïn vûúng àêu. Àöî Caãnh Thaåc vaâ Dûúng Caát Lúåi àûa mùæt nhòn nhau röìi cuái àêìu khöng noái gò caã. Ngö Xûúng Vùn nhùæp möåt nguåm traâ, noái tiïëp: - Ta lêìn àêìu tiïn cêìm quên ài àaánh thön Àûúâng vaâ thön Nguyïîn, gùåp Àinh Böå Lônh. Ta biïët quên sô rêët coá têm phuâ taá cho ta, sùén saâng chïët vò ta. Nhûng may thay, Àinh Böå Lônh vöën laâ baån thuúã nhoã cuãa ta, trong loâng cuäng troång tiïn vûúng ta, nïn múái khöng àöí maáu. Sûå nghiïåp hoå Ngö seä cûáu vaän àûúåc, nïëu àûúåc caác öng phuâ trúå. Àöî Caãnh Thaåc coân ngaåi Dûúng Caát Lúåi laâ ngûúâi thên cuãa Dûúng Tam Kha nïn chúâ chûa noái. Dûúng Caát Lúåi cuái àêìu, suy nghô lung lùæm. Ngö Xûúng Vùn laåi ra sûác thuyïët phuåc hai tûúáng: - Àûác cuãa Ngö Tiïn Chuáa ta, thêëm khùæp têån loâng dên. Chñnh lïånh cuãa cha ta khöng ai laâ khöng theo. Do àoá toaân coäi Lônh Nam naây múái thu vïì möåt möëi. Khöng may, ngûúâi mêët ài. Bònh Vûúng Dûúng Tam Kha laâm viïåc bêët nghôa, cûúáp ngöi cuãa anh em ta. Töåi êëy thêåt trúâi khöng dung, àêët khöng tha. Do àoá, caác tûúáng cuä cuãa tiïn vûúng ta khöng theo, coân khinh bó cho Dûúng laâ keã phaãn phuác. Ngûúâi naâo cuäng giûä nguyïn vuâng àêët cuãa hoå. Nay sai boån ta ài thu phuåc, thïë laâ http://www.ebooks.vdcmedia.com CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC 15 chuáng ta àaä vö tònh tiïëp tay cho töåi aác, loâng daå chuáng ta trong saáng cuäng bõ viïåc múâ töëi cuãa Tam Kha laâm cho thiïn haå khinh nhúân. Caác öng tûâng laâ keã àuöíi Hoùçng Thaáo, theo tiïn vûúng ta lêåp cöng, leä naâo chõu tiïëng xêëu àïí cho àúâi sau mai móa! Dûúng Caát Lúåi cùæn möi, gêåt àêìu baão: - Hêåu chuáa noái rêët phaãi. Chuáng töi chûa quïn hoå Ngö àêu. Bêy giúâ hêåu chuáa nïn tñnh sao? Ngö Xûúng Vùn àûúåc lúâi, noái ngay: - Ta muöën quay vïì àaánh uáp Bònh Vûúng àïí khöi phuåc laåi cú nghiïåp cuãa tiïn vûúng ta, coá nïn khöng? Àöî Caãnh Thaåc thêëy Dûúng Caát Lúåi àaä xiïu loâng liïìn hùng haái noái: - Viïåc húåp vúái loâng thiïn haå, keã trûúång phu úã trïn àúâi, sao laåi khöng laâm. Ngö Xûúng Vùn höåi quên sô laåi, àem lúâi têm huyïët noái trûúác haâng quên. Àaám quên lñnh cuä cuãa Ngö Vûúng àïìu hö ran: Hêåu chuã vaån tuïë, vaån vaån tuïë! Ngö Xûúng Ngêåp keáo quên gêëp vïì Loa Thaânh, chia laâm ba muäi, bao vêy, tiïën thùèng vaâo hêåu cung, bùæt söëng Dûúng Tam Kha. Quên sô trong kinh thaânh thêëy Ngö Xûúng Vùn quay laåi àaánh thaânh, bùæt Dûúng Tam Kha, àïìu àem quên àïën quy phuåc. Ngö Xûúng Vùn lïn ngöi xûng laâ Nam Têën Vûúng, giûä nguyïn triïìu nghi nhû cuä. Phong chûác àêìu triïìu cho Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc, àoán meå vaâ hai em vaâo cung àiïån nhû cuä. Ngö Xûúng Vùn hoãi yá Àöî Caãnh Thaåc vïì xûã sûå vúái Dûúng Nam Kha. Thaåc têu: - Keã kia àaä bûác thaái tûã, giam loãng hai em vaâ Thaái hêåu, nhaâ vua coân chêìn chûâ gò nûäa maâ khöng giïët ài... http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 16 Vöën laâ ngûúâi nhên hêåu, Ngö Xûúng Vùn khöng núä mang tiïëng giïët cha nuöi, àöìng thúâi laâ cêåu ruöåt cuãa mònh. Nam Têën Vûúng liïìn hoãi Dûúng Caát Lúåi. Caát Lúåi ngêîm nghô möåt luác röìi thûa: - Bònh Vûúng töåi rêët lúán. Nhûng nghô, khi cûúáp ngöi, chûa giïët möåt ngûúâi thên thñch naâo cuãa tiïn vûúng. Àoá chùèng phaãi cuäng laâ tònh nghôa hay sao? Coân nhû viïåc àuöíi theo thaái tûã Ngö Xûúng Ngêåp cuäng laâ chuyïån cûúäi lûng höí röìi, phoáng lao thò phaãi theo lao thöi, nïëu ta giïët Dûúng Tam Kha, e rùçng, thiïn haå cho nhaâ vua laâ heåp hoâi, thiïëu ên nghôa. Ngö Xûúng Vùn thêëy Dûúng Caát Lúåi noái rêët truáng yá mònh, liïìn baão: - Bònh Vûúng àöëi vúái ta, duâ sao cuäng coá ún riïng, ta àêu núä giïët cêåu ruöåt! Tuy nhiïn khöng thïí giûä úã kinh àö àûúåc, e àem loâng kia khaác. Noái röìi viïët chiïëu giaáng Dûúng Tam Kha laâm Chûúng Dûúng Cöng, ban cho êëp phong úã àoá vaâ bûác phaãi ài khoãi kinh thaânh ngay. Ngö Xûúng Vùn vöën laâ ngûúâi thûúng ngûúâi, troång lïî. Khi sùæp xïëp triïìu àònh úã Loa Thaânh xong, möåt bêån vaâo hêìu meå, Dûúng Thaái Hêåu noái: - Con laâ ngûúâi coá chñ khñ, àaä lêëy laåi àûúåc cú nghiïåp hoå Ngö tûâ tay cêåu Kha. Laåi khöngnúä boã caái thên taân cuãa cêåu. Meå vaâ hai em giúâ àûúåc hûúãng phuá quyá cuâng con. Nhûng anh caã con laâ Ngö Xûúng Ngêåp, àaáng lyá noá àûúåc laâm vua, do bõ cêåu bûác baách, tröi nöíi têån àêu àêu, ta thûúng noá lùæm! Ngö Xûúng Vùn hoãi Thaái hêåu: YÁ meå thïë naâo? Ta muöën con àoán anh con vïì cuâng úã ngöi àïí lo viïåc thiïn haå... Ngö Xûúng Vùn nghô lêu lùæm, múâiÀöî CaãnhThaåc lïn, noái laåi yá cuãa Thaái hêåu, röìi baão Thaåc bêìy kïë cho. Àöî Caãnh Thaåc noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC 17 - Khöng nïn múâi vïì, maâ chó cho Xûúng Ngêåp möåt thûåc êëp. Àaä ngöìi lïn ngai vaâng, thò chó möåt öng vua thöi. Hêåu chuã nïn tñnh kyä. Xûúng Vùn hoãi Dûúng Caát Lúåi. Lúåi noái: - Trõ nûúác khöng phaãi laâ viïåc gia àònh maâ baão trïn, dûúái quy cuã. Vaã laåi Xûúng Ngêåp, taâi heân, trñ àoaãn, thên laâm thên chõu, àem vïì, úã ngöi vua, thò ban lïånh laâ hêåu chuã hay Xûúng Ngêåp? Nïëu àiïìu hai vua cuâng möåt yá thò khöng coá chuyïån gò, nhûng nïëu traái yá nhau vïì viïåc duâng ngûúâi, trõ nûúác thò biïët laâm sao àêy? Ngö Xûúng Vùn chêìn chûâ, nhûng trong loâng laåi súå Thaái hêåu, nghô thûúng anh ruöåt nïn cho ngûúâi ài àoán Xûúng Ngêåp vïì, cuâng tröng nom triïìu chñnh. Xûúng Ngêåp vïì kinh àö, xûng laâ Thiïn Saách Vûúng. Khi coi triïìu chñnh, Xûúng Ngêåp ngöìi bïn traái, Xûúng Vùn ngöìi bïn phaãi. Nghe têëu, ban lïånh, Xûúng Ngêåp luác àêìu coân quay laåi hoãi yá em röìi múái noái. Nhûng sau, cho mònh laâ anh trûúãng, tûå quyïët àoaán caã. Nam Têën Vûúng Ngö Xûúng Vùn, chó ngöìi laâm vò. Thiïn Saách Vûúng laåi àûa ngûúâi cuãa mònh lïn àõa võ ngang haâng vúái Dûúng Caát Lúåi vaâ Àöî Caãnh Thaåc, vò cho àoá laâ ngûúâi cuãa Nam Têën Vûúng. Caâng nùæm àûúåc quyïìn lûåc, Xûúng Ngêåp caâng kiïu nhúân. Möåt bêån, Àöî Caãnh Thaåc vaâ Dûúng Caát Lúåi cuâng ài sùn vúái Ngö Xûúng Vùn. Höm êëy bùæn àûúåc möåt con nai. Ba ngûúâi chêët cuãi lïn uöëng rûúåu, ùn thõt nûúáng úã ngay giûäa rûâng. Àaám quên sô cuäng àûúåc chia thõt, ùn uöëng úã voâng ngoaâi. Rûúåu àaä ngaâ ngaâ, thêëy tay chên ngûáa ngaáy, Àöî Caãnh Thaåc ruát gûúm muáa vaâ haát. Gioång haát caãm khaái maâ buöìn. Thaåc laåi vung gûúng, cheám cuåt hïët caã caác ngoån cêy luáp xuáp bïn caånh. Ngö Xûúng Vùn hoãi: Àöî chó huy sûá höm nay coá àiïìu gò maâ buöìn vêåy? Àö C î aãnh Thaåc noái: - Töi cuâng Dûúng chó huy sûá phoâ taá cho hêåu chuã, lêëy laåi cú nghiïåp cho hoå Ngö. Nhûäng viïåc laâm ban àêìu êëy, quaã húåp vúái loâng http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 18 ngûúâi.Nïëu nhû àaåi vûúng àûâng goåi Ngö Xûúng Ngêåp maâ xuöëng chiïëu kïu goåi caác tûúáng gioãi nhû Phaåm Phoâng AÁt, Trêìn Laäm vïì triïìu cuâng nhau lo viïåc nûúác, trêën aáp àaám khöng muöën giang sún tuå vïì möåt möëi thò viïåc triïìu àònh khöng àïën nöîi coá mêìm bêët öín nhû höm nay. Ngö Xûúng Vùn thúã daâi. Àöî Caãnh Thaåc vaâ Dûúng Caát Lúåi tûâ bûäa êëy cuäng xa dêìn hêåu chuã khöng gêìn guäi nhû trûúác nûäa. Hai ngûúâi baân nhau, ai nùæm lêëy àaám quên thên tñn cuãa mònh, röìi möåt ngûúâi àoáng úã voâng thaânh phña nam, möåt ngûúâi àoáng úã voâng thaânh phña têy. Ngö Xûúng Vùn biïët yá hai tûúáng khöng phuåc Ngö Xûúng Ngêåp nïn cuäng àaânh àïí hoå xa mònh. Tûâ khi hai tûúáng gioãi, coá thïë lûåc laâ Àöî Caãnh Thaåc vaâ Dûúng Caát Lúåi taách khoãi Nam Têën Vûúng thò Ngö Xûúng Ngêåp nùæm troån binh quyïìn vaâo tay. Thiïn Saách Vûúng àem vêy caánh cuãa mònh vaâo triïìu rêët àöng. Nam Têën Vûúng biïët roä anh, coi thûúâng, quïn caã caái nghôa anh em, quïn viïåc em àoán mònh vïì laâm vua, àïí cuâng lo chêën hûng vûúng nghiïåp! Loâng àêët buöìn nhûng Nam Têën Vûúng laâ ngûúâi khiïm nhûúâng, khöng hïì coá veã bûåc böåi, maâ chó döëc sûác laâm hïët trñ lûåc lo giuáp cho anh nùæm àûúåc binh quyïìn. Thön Àûúâng vaâ thön Nguyïîn laåi nöíi loaån. Hai thön naây laâ vuâng ngoaåi vi cuãa kinh thaânh. Do àoá caác chó huy sûá àïìu boã tröëng, khöng vúái túái. Triïìu àònh cuäng maãi lo nhûäng chuyïån lúán. Hai laâng laåi laâ àêët nghõch. Àaám luåc lêm, tröåm cûúáp, haão haán úã kinh àö àïìu tuå hoåp úã àêy. Do àoá coá hai gaä àêìu lônh cêìm àêìu möåt laâng. Chuáng cuäng sùæm àuã vuä khñ, laåi laâ nhûäng keã seåo chùçng chõt ngang ngûúâi ngang mùåt, àêm thuï cheám mûúán àaä quen. Chuáng hoåp nhau, cûá hïî thuyïìn buön lúán naâo ài qua, àïìu cho ngûúâi ra, àöët muöåi hûúng thaã vaâo thuyïìn, xöng lïn cûúáp hïët haâng hoáa, cuãa naã, têíu taán vaâo trong thön röìi chia nhau. Laåi coá thuyïìn cuãa triïìu àònh tûâ chêu Hoan, chêu aái àem caác cöëng vêåt cuãa caác àõa phûúng vïì cho Thiïn Saách Vûúng vaâ Nam Têën Vûúng cuäng bõ chuáng tung quên ra cûúáp hïët. http://www.ebooks.vdcmedia.com CÚÂ LAU DÛÅNG NÛÚÁC 19 Tin truyïìn vïì àïën Loa Thaânh, Thiïn Saách Vûúng baân vúái Nam Têën Vûúng: - Caái hoåa cuãa hai thön Àûúâng, Nguyïîn nhû gêåy choåc baánh xe, nhû gai àêm vaâo mùæt. Anh muöën em cêìm quên ài àaánh coá àûúåc khöng? Nam Têën Vûúng ngöìi lùång khöng noái gò caã. Thiïn Saách Vûúng hoãi gùång: YÁ cuãa em nïn nhû thïë naâo? Àaánh thön Àûúâng, thön Nguyïîn khöng phaãi dïî àêu? Coá hai thön nhoã, binh lûåc cuãa chuáng chó àöå mûúi chiïëc thuyïìn, vaâi trùm tïn, sao laåi khöng àaánh àûúåc? Nam Têën Vûúng noái: Thön Àûúâng, thön Nguyïîn tuy nhoã, coá thïí deåp àûúåc ngay, nhûng àùçng sau chuáng laâ coá ngûúâi chuáng dûåa dêîm, khöng thïí coi thûúâng àûúåc. Ngûúâi àoá laâ ai? - Thön Àûúâng, thön Nguyïîn laâ àûúâng biïn cuãa vuâng àêët cuãa Trêìn Laäm. Laäm bêy giúâ giao hïët binh quyïìn úã Giao Thuãy cho Àinh Böå Lônh, hoå lêåp cùn cûá, àoáng thuyïìn, mua ngûåa, luyïån quên rêët gêëp gaáp. Nïëu àêìu lônh thön Àûúâng vaâ thön Nguyïîn bõ àaánh, cêìu cûáu Àinh Böå Lônh thò rêët bêët lúåi. - Vêåy phaãi laâm thïë naâo? - Muöën diïåt àûúåc thön Àûúâng, thön Nguyïîn, ta phaãi àem quên ài àaánh Àinh Böå Lônh, lêëy cúá laâ taåi sao khöng chõu vïì thêìn phuåc, khi àaánh àûúåc Böå Lônh röìi, thò viïåc thön Àûúâng, thön Nguyïîn chó nhû chiïëc laá tre vûúng trïn buåi hoa, phêíy saåch luác naâo thò phêíy. Thiïn Saách Vûúng nghe mûâng lùæm, liïìn cêët quên cuâng em ài àaánh Àinh Böå Lônh. Ngö Xûúng Ngêåp vaâ Ngö Xûúng Vùn àem àaåi quên àïën àaánh uáp Àinh Böå Lônh úã Giao Thuãy. Luác êëy Trêìn Minh Cöng lùn ra öëm, Böå Lônh àang maãi lo chùm soác cho cha nuöi, trong loâng thûúng xoát röëi http://www.ebooks.vdcmedia.com NGÖ VÙN PHUÁ 20 búâi. Lônh cuäng cho rùçng Ngö Xûúng Vùn, Ngö Xûúng Ngêåp coân lo cuãng cöë triïìu àònh, àêët Giao Thuãy xa, hoå chûa àïí mùæt àïën. Thiïn Saách Vûúng vaâ Nam Têën Vûúng àaánh thùèng vaâo doanh traåi cuãa Böå Lônh, chia cùæt khöng cho quên cuãa Àinh Àiïìn vaâ Nguyïîn Bùåc àïën cûáu, do àoá, quên tûúáng úã Giao Thuãy luáng tuáng khöng àöëi phoá nöíi. Àinh Böå Lônh vöåi àem theo binh, thuyïìn chaåy vïì Hoa Lû, cöë thuã khöng chõu ra. Ngö Xûúng Ngêåp vaâ Ngö Xûúng Vùn cho quên vêy kñn. Àinh Böå Lônh àang lo ngûúâi chùm soác Trêìn Minh Cöng, àïí raãnh tay àöëi phoá vúái Thiïn Saách Vûúng vaâ Nam Têën Vûúng. Vûâa hay, tûúáng thên tñn cuãa Giao Thuãy cho ngûúâi lïn àoán Trêìn Minh Cöng. Àinh Böå Lônh cho rùçng giûä Minh Cöng úã àêy cuäng bêët lúåi, liïìn cho ngûúâi tùæt rûâng, tùæt nuái, àûa Trêìn Laäm vïì àêët cuä àïí khöi phuåc binh lûåc, laâm thïë yã döëc sau naây... Ngö Xûúng Ngêåp, Ngö Xûúng Vùn vêy Àinh Böå Lônh caâng ngaây caâng chùåt. Quên cuãa triïìu àònh yã nùæm àûúåc àûúâng thuãy böå, chùån hïët caác ngaã vaâo Hoa Lû, khöng cho tiïëp tïë muöëi gaåo vaâ caác àöì quên duång vaâo. Thïë cuãa Àinh Böå Lônh caâng ngaây caâng suy yïëu. Àinh Böå Lônh múâi Àinh Àiïìn vaâ Nguyïîn Bùåc àïí baân kïë. Àinh Àiïìn noái: - Caái thïë bao vêy hoå xiïët caâng ngaây caâng chùåt. Ta khöng giûä nöíi, nïëu hoå cho àaánh thùèng vaâo dinh trêën cuãa ta thò sau naây coá gûúång àûúåc maâ àûáng dêåy cuäng khoá. Chi bùçng choån lêëy möåt ngaân binh lñnh gioãi, xem voâng vêy chöî naâo yïëu nhêët, quyïët chiïën, múã möåt àûúâng maáu, chaåy thoaát ra laâ hún. Nguyïîn Bùåc noái: - Àinh Àiïìn noái coá lyá, song kïë àoá laâ haå saách. Ta bêy giúâ àaä bõ quên Loa Thaânh àaánh cho sûát meã, cêìn phaãi baão toaân thûåc lûåc. Töi http://www.ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -