Tài liệu Chuyển hóa glucid

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 367 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHUYỂN HÓA GLUCID
CHUYỂN HÓA GLUCID Bs. Chi Mai Mục tiêu • Trình bày được con đường đường phân trong điều kiện ái khí và yếm khí. • Trình bày được quá trình tân tạo glucose • Trình bày được chu trình pentose • Trình bày được quá trình thoái hóa và tổng hợp glycogen. Mục lục 1. Sự thoái hóa glucose 1.1.Con đường đường phân 1.2.Sự thoái hóa tiếp theo của pyruvat 1.3.Con đường pentose phosphat 1.4. Chuyển hóa của các monosaccarid khác 2. Tân tạo glucose 3. Chuyển hóa glycogen 4. Điều hòa chuyển hóa glucid 5. Rối loạn chuyển hóa glucid Dự trữ Oxy hóa bởi con đường pentose phosphat Oxy hóa bởi con đường đường phân Đường phân (Glycolysis) (Con đường hexose diphosphat) • Một phân tử glucose thoái hóa thành 2 phân tử có ba carbon là pyruvat và năng lượng tạo thành dưới dạng ATP và NADH. • Đây là con đường chuyển hóa đầu tiên được biết đến và được hiểu rõ nhất • Xảy ra ở bào tương, qua 2 giai đoạn gồm 10 phản ứng. Giai đoạn hoạt hóa: 5 phản ứng. Giai đoạn oxy hóa sinh năng lượng: 5 phản ứng. Phản ứng tổng quát của đường phân (glycolysis) • Glucose + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 pyruvat + 2 NADH + 2H+ + 2 ATP + 2 H2O DG°’ = -85kJ/mol SỐ PHẬN CỦA PYRUVAT Điều gì xảy ra với 2 phân tử pyruvat? • Có 2 cách thức tùy theo điều kiện môi trường. Điều kiện thiếu oxy hoặc kỵ khí Điều kiện kỵ khí Điều kiện ái khí Xảy ra khi co cơ mạnh, hồng cầu, một số vi khuẩn Lên mên rượu ở nấm Chu trình acid citric Động vật, thực vật, nhiều loại vi khuẩn trong điều kiện ái khí Số phận của pyruvat
- Xem thêm -