Tài liệu Chất chịu hạnh phúc

  • Số trang: 184 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 774 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

chất chịu hạnh phúc
Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC Phần 1 G iáng Ng c cùng nhóm b n chu n b i ch i bi n Phan Thi t. Các cô nôn nao trong lòng. Dù ã n n i ây r i, nh ng m i d p ngh l nhi u ngày, các cô v n ch n M i Né làm i m n. Giáng Ng c c i khi th y các cô b n thân bàn b c. Giáng Ng c nói: - i M i Né hoài, v y mà v n c nôn nao hoài, m y b n nh ? Thúy c i: - i bi n là ta mê, l i nao nao - .C khoe ... Qu nh Dao xen vào: m i ch gì? Giáng Ng c c i vui: - úng r i, khoe t m... Thúy cong c n. - úng là “suy b ng ta ra b ng mình”. Qu nh Dao g t u: - p... Nói chung, cái gì c ng p ng i Giáng Ng c gõ gõ mu ng vào - Thôi... n i các b n, - “Bài ca ng Ba cô gái c i lính p h t. a, bát, cô nói: ó mà ca mãi bài ca... o” ph i không? i vui r i cùng n u ng vui v . Thúy ch t h i: - Ê! Nh Ng c... có anh Thu n H ng i không? Giáng Ng c ng ng n: - Sao mi l i h i th m anh Phong ch ? Ê!... Hãy coi ch ng Thúy c i: - Tao... “thay l i mu n nói” cho ng Dao? www.vuilen.com y. i khác thôi. Có úng không Qu nh 1 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC Qu nh Dao ng p ng ng: - Con nh này... ph i cái t i “l ng x ng”. - “L ng x ng” cho ng Giáng Ng c b ng i khác nh , c không? m chiêu, cô nói: - Anh Thu n H ng không i c vì… b n c a anh y v . - Là sao? - Thúy kêu lên. Giáng Ng c bu n bu n: - B n c a anh Phong n c ngoài v , h h p m t... úng ra... Qu nh Dao nhìn Giáng Ng c r i c - Có ph i mi i trêu b n: nh b o... úng ra mi s i h p m t v i anh Phong. Thúy xen vào: - Vô duyên ch a? Qu nh Dao ra v hi u bi t: - Mi không bi t gì sao? - Gì là gì? Qu nh Dao khúc khích c - Chàng hoàng t sao Thúy? i nói nh : ã tr v , v y mà i ch i v i b n mình... mi không th y Hai cô b n phá ra c i Giáng Ng c th m vui s ng. Anh ông Ng ã tr v , th i gian anh l i còn dài... ch ng bi t anh có nh nhi u v cô bé hay không. Ng c m m c i r i l ng l ng ng i n nh ng trong lòng cô c nao nao... m t c m giác khó t khi ngh n ông Ng ... Ba cô b n r i quán n r i l i ti p t c i ch i và tán g u. Thúy lên ti ng: - B n mình ph i cùng ngh phép m t lúc Qu nh Dao c i ch i xa m t chuy n. i, h i: - i âu? www.vuilen.com 2 Tác Giả: Giao Giao - in CH T CHIU H NH PHÚC c ngoài, nh Singapore, Trung Qu c, H ng Kông, Thái Lan... Giáng Ng c c ng góp vào: - ! B n mình ph i i ch i xa m t chuy n... i châu Á r i n châu Âu. Thúy tán thành h h i v tay. Qu nh Dao ch c i. Thúy ch t reo vui, cô nói ti p: - N u i châu Âu, mi ch n i âu, Giáng Ng c? Giáng Ng c c ng t i vui: - N u i châu Âu hay châu nào khác... ta ch n Pháp... - ! Pháp là n i ai c ng m ... c n. Qu nh Dao lên ti ng: - Ta ch m i kh p th ng c nh c a Vi t Nam tr c ã... Thúy cao gi ng: - Mi là a b o th ... Giáng Ng c l c u: - Không ph i b o th mà Qu nh Dao là nàn”... Ba cô l i c a có tâm h n “yêu n c n ng i vui v ...   Đ i cát M i Né tuy t  p, có v h i hoang vu. Cát ây m n màng, u n l n càng tôn v p hoang s . c bi t, là hình nh nh ng c dân qu y gánh i b ng ôi chân tr n trên cát b ng. Th ng làm sao! Và có l hình nh này làm day d t tâm h n bao thi s … www.vuilen.com 3 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC Qu nh Dao say s a v i hình nh i cát thoai tho i và dòng n xanh, t t c m i tuy t p và xúc ng lòng ng i. c bi n trong Vi t Thúy và Giáng Ng c m i mê m chìm d i dòng n c bi n mát l nh, trong xanh nên quên m t cô b n Qu nh Dao v n còn t l m m ng. Giáng Ng c nói v i Vi t Thúy: - Qu nh Dao v n nh ngày nào, thích m m ng. Vi t Thúy c i, g t u: - Không m m ng âu ph i là nh Qu nh Dao. - Hai - a mình lên lôi nh Qu nh Dao xu ng bi n i. ! Giáng Ng c và Vi t Thúy lao lên b lôi Qu nh Dao xu ng bi n. Ba cô gái tung t ng ùa ngh ch sóng n c th t vui. Giáng Ng c ch t h i Qu nh Dao: - Mi làm biên t p cho ài có thích không? Qu nh Dao c i vui: - T t nhiên là thích r i. Ta không làm bên kinh t nh hai nh Vi t Thúy g t c. u: - Xã h i ã phân công r i, ai c ng có vi c may m n là làm úng s tr Qu nh Dao v n gi n c - Không may m n là “l ng... i trên môi: ng thì ít”, úng không? Giáng Ng c xen l i Qu nh Dao: - úng luôn! Nh ng mà nè... công vi c c a mi nh th nào? Vi t Thúy: - Nhìn nó là bi t li n. Chúc m ng mi ó, Qu nh Dao. Qu nh Dao tát n c vào các b n: - Chúc m ng hai nh luôn ó. www.vuilen.com 4 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC Ba cô gái tát n c lên nhau r i cùng nh y sóng cùng ùa ngh ch th t vui... … H ghé vào m t hi u bán m ngh . Qu nh Dao mân mê nh ng món m ngh b ng v c, b ng san hô… tuy t p. i v i Qu nh Dao, y c ng là nh ng tác ph m ngh thu t c áo. Qu nh Dao ch m t món - Con c ó ã r i h i cô gái: p, l i có hàng ch th pháp n a, trông p quá! Cô gái bán hàng: - Ch thích món Qu nh Dao g t ó à? u: - R t thích... À! Có th cô? Cô bán hàng g t - t vi t th pháp lên m y nhánh san hô c không u: c ch ! Giáng Ng c, Vi t Thúy c i quanh c a hàng ng m nhìn nh ng không màng n vi c mua s m, ch có Qu nh Dao là mê say v i các ch i b ng á, các lo i m ngh t nh ng sinh v t c a bi n. Ch t có ti ng c a cô ch c a hàng g i cô gái: - San Hô i! Cháu có th vi t ch vào các món hàng mà khách yêu c u chi u mai l y không? San Hô g t n u: - Nh ng mà có nhi u không cô? Ch c a hi u: - Cháu l i ây xem giùm cô. San Hô g t c tính ti n. u chào cô gái ang ch n hàng r i b c sang ch qu y ang Lát sau, San Hô tr l i ch cô khách hàng. Qu nh Dao tr m t nhìn cô gái, cô nàng lên ti ng: www.vuilen.com 5 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC - Ê! Làm gì bênh v c nó quá v y. Qu nh Dao: - Cái nào úng thì thôi... Ai l i g i là Lao Lao hay là Hô Hô ch ... mà ph i là Phi Lao hay là San Hô. - Bi t r i... kh l m nói mãi. - qu nè! Ba cô gái làm r n vang c m t góc tr i chi u bi n l ng n i M i Né th m ng...   S  an Hô tr v nhà n i xóm bi n nghèo. n i ây, cô bé l n lên cùng nh ng ng i b n nh nghèo, b t h nh, c các s cô chùa Hu Phúc nuôi d ng, c i h c và l n lên cô bé c h c ngh ... Các s cô, ai c ng khen San Hô khéo léo, xinh p. Cô bé h c trung c p ngh , có khi u v m thu t nên xin làm m t c a hàng m ngh . S cô Hu Tâm - ng cô nói: i t ng nuôi n ng, ùm b c khi San Hô còn bé xíu. S - Con c ng có s c, l i có tài... sau này ôi khi ch u ph n “h ng nhan”, âu ó c ng là l i… San Hô lo l ng: - V y con ph i làm sao? S cô Hu Tâm: - Con ph i cho cái tâm c a mình trong sáng... S cô không nói ti p, cho ng nên... n bây gi San Hô v n c th c m c hoài. M i l n th c m c h i, cô th ng ghé qua chùa ph giúp các s và g i m t ít ti n l ng ít i ph v i các s lo cho các em nh . San Hô luôn luôn h c h i nên c ng giao ti p khá, do v y cô ch c a hàng r t m n San Hô. www.vuilen.com 7 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC c ng do “ti n ki p” nên ch n con ng này… Thôi, vào ây cùng làm v i cô. Lúc nào r nh r i hãy àm lu n chuy n o và i. San Hô g t u: -D . San Hô bày bút, c , m c ra r i t các món n i dung theo yêu c u c a khách hàng... V a làm, th nh tho ng, h trao lên bàn, m t quy n t p ghi i v i nhau ôi i u. S cô h i: - Con s ng bên ngoài th nào? San Hô nói: - Con nh các s , các em ây và nh s cô nhi u l m... nh ng... - Nh ng sao? - Công vi c cu n hút khi n con không còn th i gian nh , suy ngh ... - V y là t t r i. Con i, các s c ng bu n l m, nh ng bi t làm sao ch . Các con còn ph i ra i, ph i s ng cho mình n a, âu th nào b t con s ng ki p “tu hành kh h nh” nh các s . - Sao l i là “kh h nh” h s ? - Con c ng bi t ó, s kh h nh là mình tìm ra chân lý o ó khi n cho ng i ta ánh giá s tu hành i nay ch là vì tr n ch y, vì mu n c sung s ng và th m t h n là... - Là sao h s ? S cô Hu Tâm bu n bu n, s im l ng không nói, l ng l ng vi t nh ng câu th b ng ti ng Vi t ki u th pháp lên nh ng con c, hay nhánh san hô... V y ó, au lòng khi ngh có k ã làm cho nhà chùa b ô u b i nh ng l i: “Nh ng ng i tu là nh ng ng i l i lao ng...”. Nói ra i u này, s cô r t au lòng, ành chôn gi u, bao gi San Hô hi u c thì thôi. Khi nào nh n nhi u , San Hô l i chùa cùng v i s Hu Tâm n n nót nh ng nét ch lên á, th i vào m t l i th ch th pháp... T t c nh ng hòn á, www.vuilen.com 9 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC nh ng nhánh san hô c ng nh nh ng món m i, s ng ng... Sáng hôm sau, San Hô ghé qua ch , San Hô g p ngay M ng Th ng. M ng Th m ngh khác b ng tr nên m m r im i n ch làm. V a r i kh i ch ng g i: - Ê! Nh San Hô! Ta San Hô g t nh n r mi i n sáng r i i làm luôn. u: - … mi nh c ta m i nh là ta ch a n gì c . M ng Th ng c i: - V y cám n ta i. Mà nè, bình th ng mi n gì bu i sáng? - Thì “mì n li n” muôn n m. - Con nh này... n mì nóng trong ng San Hô c i, m t n i m n ó... i: - Ta không s n nhi u mì s nóng âu vì... - Vì sao? San Hô t tin: - Vì cái l ng rau và n c ta n kèm s l n l t cái nóng trong s i mì. - Cái con này... Hai cô b n ghé vào m t hi u n. M ng Th ngon. San Hô nhìn M ng Th ng g i hai tô bún n c lèo th t ng n m t cách ngon lành, cô bé nói: - ây là món khoái kh u c a nh , ph i không? M ng Th ng ng ng n: - Ph i r i. Sao mi bi t? - Cái con nh này... hai - a h c v i nhau m y n m. há! Còn mi thì sao, h San Hô, món nào là khoái kh u? www.vuilen.com 10 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC B t ch t ánh m t San Hô chùng xu ng và bu n bã, cô bé nói trong xúc ng: - Mi c ng bi t thu gi ta s ng chùa, làm sao bi t c các món n ngon... Ta l n lên t c m chùa v i các món n chay t nh... Tr i ! V y mà gi ây i làm r i bên ngoài, th nh tho ng nh m y món n chay vô cùng. M ng Th ng nhìn San Hô, trong lòng cô ray r t vô cùng. M ng Th ng không mu n kh i l i v t th ng lòng c a San Hô, m t n i au r t l n c a m t quãng th i niên thi u, có th kéo dài n mãi... M ng Th ng lên ti ng phá tan không khí l ng bu n mà cô v n r t s : - Mai m t, ta d n mi n món khác r i hãy ch n m t món là khoái kh u. San Hô c - i. n lúc ó s tính.... - Thôi, n nhanh r i i làm, k o mu n: M ng Th ng suy ngh r i lên ti ng. - Ê nh ! B a nào hai San Hô g t - a i t m bi n nha! u: , ta c ng ang mu n ây... M ng Th ng tán thành: - Hay ngày mai ngh , i ch i c ngày nhé! San Hô l c - Không u: c! - Sao v y San Hô c i nh : - Ta còn tranh th qua chùa làm m t ít vi c có th ... - V y thì lúc nào m i i ra bi n... San Hô www.vuilen.com n o m t lúc: 11 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC - X x chi u nhé! - Kho ng m y gi ? - Mi nh m y gi ? M ng Th ng c - M t gi tr a có i: c không? San Hô nh n nhó: - Tr i t! Tr a n ng nh th ... ra M i Né, ti u th không s cát nóng làm b ng da hay sao? - Nói ùa thôi! Ba gi nha... t m - n chi u t i. , tha h . - V y nhé! Hai cô b n ã r i quán n n ch làm.   M t tr i  h ng m t góc tr i chi u, m t n c ng h ng long lanh, sóng sánh tuy t p. San Hô lao lên b và v v trên cát. B t ch t San Hô nh n nh ng b c tranh cát c a Lý Lan, ã có l n San Hô c ng n phòng tranh cát th xã h c, không ng ng i khi m khuy t nh P.L c ng có c phòng tranh và truy n ngh l i cho nh ng ng i kém may m n nh anh. San Hô c ng bi t làm nh ng ch a s c s o, cu i cùng không bi t vì sao cô l i n v i c a hàng m ngh v i vai trò nhân viên bán hàng nh ng kiêm c vi c v , vi t trang trí cho các món hàng... San Hô yêu thích công vi c c a mình vô cùng, c làm vi c, c ph giúp cho s cô, San Hô c m th y h nh phúc và không còn c m giác cô c nh ngày nào, cái th i niên thi u th t t i nghi p c a cô. M ng Th ng nhìn nét h a trên cát c a San Hô, cô nói: - Công nh n mi có hoa tay ghê, San Hô ! San Hô khiêm t n: - Có gì âu con qu ... www.vuilen.com 12 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC - Ta ch ng có chút tài v t vãnh nào c . San Hô p cát lên vai b n r i nói: - Không có tài v t vãnh à? V y mà làm nhân viên ngành b u i n. còn ca r t hay... M ng Th - ã th , ng ng i b t d y: há! Ta c ng có cái tài v t vãnh là ca r t hay. Có úng không? - Í ! Tr i i! T tin d v y ta. M ng Th ng b San Hô u i, hai cô ch y vòng vòng trên bãi cát, r i l i ngã dài trên cát ca hát nghêu ngao. San Hô b ng d ng nói: - M ng Th ng? Mi ca bài “Bi n nh ” i, t d ng ta mu n nghe ghê. R i cô bé hát khe kh : Ngày mai em đi Biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rũ lê thê Gọi bờ cát trắng đêm khuya... M ng Th ng c ng hòa vào gi ng ca c a San Hô: Ngày mai em đi Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Sỏi đá trông em từng giờ Nghe buồn nhịp chân bơ vơ Ngày mai em đi Biển nhớ em quay về nguồn Gọi trùng dương gió ngập hồn Bàn tay chắn gió mưa sang Ngày mai em đi www.vuilen.com 13 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC Thành phố mắt đêm đèn vàng Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn Nghe ngoài biển động buồn hơn... ... Gi ng nói c a San Hô th t vô tình bên tai M ng Th - Bi t âu mai m t này m t trong hai a mình s có v i bãi cát vàng tuy t p này n m t n i khác... M ng Th ng: a b thành ph bi n ng vô t : - T i sao chúng ta l i b quê h ng gió cát c a mình mà i ch ? San Hô ngô nghê: - … Bi t âu mi... i theo ch ng ch ng h n. M ng Th ng c i thành ti ng: - … T d ng nói n chuy n “l y ch ng”, cái con nh này à, mà xinh nh mi thì có l “ch ng l y” tr c ta y. M ng Th ng l i chuy n sang p c th : Sột soạt gió trêu tà áo biếc Trên giàn thiên lý bóng xuân sang Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời Bao cô thôn nữ hát trên đồi Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi... San Hô mê m i nghe b n hát ca r i ngâm th nên khi s c t nh, cô l i ánh u i b n ch y quanh i cát: - Con qu ! Nh gh o ta hoài. Ta làm gì theo ch ng b cu c ch i ch , ta v i các s trên chùa. - S ng ph i l c quan, ph i yêu i thì s ng làm gì? www.vuilen.com i, yêu ng i ch . Không có ni m tin vào 14 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC - Nh ng ta còn ph i giúp các s . M ng Th ng g t u. ng ý, các s ã nuôi mi t lúc nh n khi tr mãi mãi chùa v i các s , nh ng mi ã ch n con thì ph i s ng cho t t ch . ng thành, mi có th s ng ng ra i và l p nghi p San Hô kêu ca: - B bây gi ta s ng không t t hay sao? - Không ph i là không t t... nh ng cái tâm c a mi c ngh v “n i y” thì làm sao c… - Nh ng ta không th . M ng Th ng c i: ng ý là mi có th giúp các em chùa cùng v i các s , nh ng chuy n riêng t c a mi... mi c ng ph i ngh n ch ! San Hô c i, p lên vai b n: - Ý c a mi là ta... b “ê s c” ph i không? - Con qu nè, gì mà , mi v a p xinh, tu i còn quá tr ... ý c a ta là cách s ng, cách suy ngh c a mi khi n cho ta lo s mi gi ng nh các n tu. San Hô tr m ngâm: - Chuy n gì ns n. Ta không... có ý tr thành n tu âu ng lo. - V y thì ph i n ng n h n. - Ta v n n ng n , ta v n yêu - Yêu i y thôi. i mà yêu màu tím. - a! B yêu màu tím là chán i sao? - Không ph i nh v y... nh ng màu tím là màu bu n, màu ch i. - Màu c a s th y chung, màu c a t m lòng thánh thi n... màu c a lãng m n h không... www.vuilen.com 15 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC - Màu c a... “con tim”. San Hô nhìn M ng Th - Bao nhiêu i u t t không úng sao? ng, t v không hi u. M ng Th p ng c i: u t màu tím... v y thì nó là màu c a con tim, - C ng úng thôi, con tim mu n ngh sao thì mình c cho là nh v y cho r i. - V y mà c ng nói... Hai cô l i ch y u i trên bãi cát và mi ng v n hát nghêu ngao: “Ngày mai em i, bi n nh tên em g i th m, g i h n li u r lê thê, g i b cát tr ng êm khuya...” B t giác San Hô nhìn lên, có m y gã thanh niên b m máy lia l a. Cô bé nhìn M ng Th ng r i nhìn mình, hai cô ang m c t m và tung t ng trên bãi cát r t lâu, ch ng l b n h ã ch p hình lén hai cô. San Hô kéo tay M ng Th ng ti n l i ch b n h .. Cô cau mày nói: - Xin l i... sao “các b n” l i ch p hình lén chúng tôi. M t gã có v “th l nh”: - Xin l i... ai là b n c a hai cô bé. V i l i, chúng tôi có ch p lén bao gi . - Không ch p lén sao l i b m máy lia l a? Gã kia c i: - Không nhìn sao bi t mà nói ng i khác ch p lén. San Hô d i: - Các b n... nói ngang quá. M t gã trông m nh m , con trai h n nói: - Nh ng mà nè, M ng Th ng kêu là các b n, không hay chút nào. ng xen vào: - “Hay” hay “không hay” c ng ch ng liên quan. Gã th l nh: www.vuilen.com 16 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC - Sao không liên quan ch . Các cô xem l i i, b n này không l n h n hai cô hay sao mà g i là b n này, b n n . San Hô kéo tay M ng Th ng b i, nh ng không quên nói: - Xin các... anh b giùm, thi u gì hình nh p ch p. - San Hô ch tay ra bi n - Bi t bao cô gái xinh p trong nh ng chi c áo t m c c k quy n r . V l i... Anh chàng trông m nh m nói: - Bi n, cát u r t p và các cô gái trên cát c ng tuy t i, chúng tôi ch s u t m c nh, nh p. p. Các cô yên tâm San Hô m c c : - Hay là chúng ta th a thu n nhé! Gã “th l nh”: - Cô âu. nh giá à! Xin l i, ch ng có giá tr gì v nh ng t m nh “gió cát” ó San Hô vô t : - Sao l i là “gió cát” ch ! - Thì hình cát, hình bi n và con ng M ng Th i c ng nh là... ng xen vào: - Thì t t c c ng ch là “gió cát” mà thôi! - úng r i ó. San Hô b c b i, cô bé kéo tay b n tung t ng lao xu ng n u i. c r i cùng b i   B  n h c ng tung t ng lao xu ng bi n ch c tr i khu y n c. ông Ng lên ti ng: - Mày có quá áng không Thu n H ng? Thu n H ng phì c www.vuilen.com i: 17 Tác Giả: Giao Giao CH T CHIU H NH PHÚC - Có gì âu tao mu n trêu hai cô bé. Trông hai cô c ng c quá y ch ! - Cái th ng “già không b , nh không tha”. H ng c i: - Mày có nói quá không ó? - V i mày nh v y là bình th H ng l c uc ng mà. i: - Ch t i vì ta ch a g p úng - Nh th nào thì úng it it ng thôi. ng... Có bao nhiêu i u mày a ra. - Bí m t! - Th ng qu ! Thu n H ng c i nói: - T i sao mày l i mu n tr v ... ông Ng : - Chuy n ó... t t hãy nói. - Còn bây gi ... ông Ng a tay ch San Hô và M ng Th ng r i nói: - Chúng ta làm quen hai cô bé lúc nãy i. Thu n H ng c - Tr i i: t! M i g p ã b “sét” r i à! - “Sét” gì mà “sét”... i th ng qu ! Hai gã àn ông ào xu ng bi n và b i theo h ng hai cô bé... San Hô và M ng Th ng ang b i m i mi t, n khi phát hi n có hai gã theo mình, hai cô b i tr vào và ng i ch i trên bãi cát n khi tr i chi u d n... www.vuilen.com 18 Tác Giả: Giao Giao CHẮT CHIU HẠNH PHÚC Phần 2 C ám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương... San Hô nắn nót viết lên những vỏ sò, những con ốc với những dòng thơ, những lời nhạc tuyệt hay. - Xin cho tôi khoảng hai mươi món đồ với cùng một câu thơ tuyệt hay này. Gã thanh niên đặt con ốc trắng to đẹp lại chỗ cô gái đang ngồi nắn nót từng nét chữ thư pháp. Cô gái ngẩng mặt lên, ánh mắt của gã thanh niên sáng lên. Gã kêu: - Cô… là cô bé! San Hô thì há hốc mồm: - Là anh… Giờ này là giờ nghĩ trưa. Xin lỗi anh, tôi không thể. Gã nhìn chung quanh rồi cười: - Tôi xin lỗi mới đúng chứ! Nhưng do tôi thấy cửa hàng mở cửa nên vào xem. Cô bé là chủ cửa hàng à? San Hô lắc đầu: - Tôi chỉ là nhân viên ở đây. Anh muốn đặt hàng thì gặp... tôi cũng được. San Hô im lặng nghĩ thầm: “Cái gã này thật trơ trẽn... Muốn trêu chọc mình chứ gì?” Gã nhìn đồ đạc trưng bày trên kệ, trong tủ, gã đi tới đi lui săm soi một lúc rồi lại chỗ San Hô: - Cô có nét bút tuyệt đẹp vô cùng... khiến tôi liên tưởng tới nhân vật Huấn Cao với nét vẽ tài hoa rồng bay phượng múa. Nếu có dạy, cho tôi làm học trò tập viết chữ với cô nhé! San Hô chợt nhớ đến sư cô Huệ Tâm, cô nói: www.vuilen.com 19 Tác Giả: Giao Giao CHẮT CHIU HẠNH PHÚC - Tôi không có dạy nhưng có thể chỉ người dạy cho anh được không? Gã cười: - Nhưng tôi muốn cô dạy. - Tôi đâu phải là cô giáo. - Đâu phải hễ cô giáo là đều đứng trên bục giảng. Giả sử tôi học ẩm thực do cô dạy... thì cô đã là cô giáo của tôi rồi. - Nhưng rất tiếc... tôi không phải... - Nhưng ít ra cô cũng phải mời khách ngồi chứ! - Khách là anh… à, cứ tạm cho là như vậy. Nhưng mà giờ này anh đến không đúng... - Nhưng… San Hô nhìn gã thanh niên rồi lịch sự nói: - Vì phép lịch sự... xin mời quý khách ngồi. Chúng tôi có các mặt hàng mỹ nghệ đủ các loại cả cao cấp. Gã cười: - Nhưng tôi thích những hòn đá, những con ốc được viết những câu thơ chữ thư pháp của cô... Thật cao quý khi để món quà quý giá này trên bàn làm việc hay trưng bày trong tủ. San Hô không để ý tới lời anh nói và tiếp tục giới thiệu: - Anh có thể xuống nhà xưởng để xem... Gã lắc đầu: - Tôi chỉ xem mỗi cô viết chữ lên đá thôi. Trông cô viết mới đẹp làm sao... San Hô ngẩng mặt lên, cô bỏ cọ, rồi đứng lên đến chỗ ngăn kệ đựng những con ốc, những vỏ sò, cô tần ngần một lúc rồi đến chỗ gã thanh niên đang chăm chú nhìn. San Hô lên tiếng: - Anh nhất định chỉ ghi hai dòng thơ “Cảm ơn đời...” thôi sao? Gã gật đầu: www.vuilen.com 20
- Xem thêm -