Tài liệu bốn cô con gái nhà bác sĩ march

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1094 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG I NHAÂ HOÅ MARCH..................................................................................................... 2 CHÛÚNG II LAURIE LAURENTZ ............................................................................................. 9 CHÛÚNG III NGÖI NHAÂ HAÂNG XOÁM .................................................................................... 17 CHÛÚNG IV NHÛÄNG CUÖÅC GÙÅP GÚÄ MÚÁI ............................................................................ 27 CHÛÚNG V NHÛÄNG ÀIÏÌU BÑ MÊÅT ........................................................................................ 37 CHÛÚNG VI NHÛÄNG TIN CHÙÈNG LAÂNH ............................................................................. 46 CHÛÚNG VII NHÛÄNG NGAÂY AÃM ÀAÅM.................................................................................. 57 CHÛÚNG VIII NHÛÄNG ÀIÏÌU BÑ MÊÅT.................................................................................... 71 CHÛÚNG IX NHÛÄNG NGAÂY HAÅNH PHUÁC ........................................................................... 93 CHÛÚNG X BÖËN NÙM SAU ................................................................................................... 107 http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 2 CHÛÚNG I NHAÂ HOÅ MARCH - Lïî Giaáng sinh seä khöng phaãi laâ lïî Giaáng sinh nïëu chuáng ta khöng coá quaâ. - Jo vûâa lêím bêím vûâa nùçm daâi ra têëm thaãm. - Thêåt khuãng khiïëp khi ngûúâi ta khöng giaâu nûäa. - Meg vûâa thúã daâi vûâa nhòn vaâo chiïëc aáo daâi cuãa mònh. - Coá thïí cuäng khöng cöng bùçng khi möåt söë àûáa con gaái coá nhiïìu thûá xinh àeåp vaâ nhiïìu àûáa khaác thò chùèng coá gò. - Cö beá Amy tiïëp lúâi. Bêëy giúâ Beth múái noái voång ra tûâ caái goác cö àang ngöìi: - Nïëu chuáng ta khöng coân giaâu nûäa, chuáng ta vêîn may mùæn coá möåt ngûúâi cha töët vaâ möåt ngûúâi meå thên yïu vaâ chuáng ta laâ böën chõ em rêët hoâa húåp. - Nhûng cha khöng úã gêìn chuáng ta vaâ seä úã àoá lêu. Cö khöng noái: "Coá thïí chuáng ta seä khöng bao giúâ gùåp cha nûäa." Nhûng moåi ngûúâi àïìu nghô túái àiïìu àoá vaâ hònh dung cha hoå àang úã rêët xa, giûäa nhûäng trêån àaánh khuãng khiïëp, àùåt miïìn Nam vaâ miïìn Bùæc Hiïåp chuãng quöëc àöëi lêåp nhau. Àöìng höì treo tûúâng àiïím saáu giúâ, vaâ Beth hú àöi giaây pùngtuáp trûúác ngoån lûãa. - Àöi giaây naây àaä moân veåt röìi, phaãi baão meå mua cho mònh àöi múái múái àûúåc. - Jo noái. - Àoá laâ möåt yá kiïën hay. - Beth àaáp. Vaâ moåi ngûúâi àïìu vöî tay taán thûúãng. - Thêëy caác con vui meå haâi loâng lùæm àoá. -Möåt gioång noái vang lïn tûâ ngûúäng cûãa. http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 3 Vaâ moåi ngûúâi quay ra sung sûúáng àoán meå, möåt phuå nûä coá daáng veã cûåc kyâ dïî thûúng vaâ khuön mùåt dõu daâng nhûng mang dêëu êën cuãa sûå cam chõu. - Naâo, caác con yïu cuãa meå, caác con àaä laâm gò suöët ngaây? Höm nay meå phaãi chaåy vaåy nhiïìu viïåc vaâ meå àaä khöng thïí vïì vaâo bûäa ùn trûa. Coá ai àïën thùm khöng, Beth? Chûáng söí muäi cuãa con ra sao röìi, Meg? Coân Jo, con coá veã mïåt moãi lùæm àoá. Haäy àïën hön meå ài naâo, Amy. Baâ thay böå quêìn aáo ûúát, mang giaây pùngtuáp êëm, vaâ ngöìi vaâo chiïëc ghïë baânh cuãa mònh, àùåt Amy trïn hai àêìu göëi. Khi caác cö con gaái àaä ngöìi vaâo baân, baâ March noái vúái möåt nuå cûúâi böåc löå niïìm vui lúán trong loâng: - Naây caác con, sau bûäa töëi, meå seä cho caác con biïët möåt tin quan troång. Tûác thò, sûå hiïëu kyâ nhanh choáng laâm saáng lïn nhûäng khuön mùåt, maâ möåt tia saáng mùåt trúâi cuäng khöng laâm chuáng saáng hún. - Möåt laá thû cuãa cha! Ba tiïëng hoan hö daânh cho cha! - Caác cö gaái àöìng thanh kïu lïn. - Àuáng, möåt laá thû daâi vaâ hay tuyïåt. Cha cuãa caác con vêîn rêët khoãe vaâ nghô seä traãi qua muâa thu töët àeåp hún chuáng ta tûúãng. Cha gûãi cho caác con nhûäng lúâi chuác Giaáng sinh àêìy tròu mïën, vaâ trong thû cuãa cha coá möåt àoaån daânh cho caác con. - Baâ March noái. - Chuáng ta haäy ùn cho xong nhanh lïn. - Bao giúâ cha trúã vïì, húã meå? - Beth hoãi, gioång run run. - Nhiïìu thaáng nûäa cha múái vïì, trûâ phi cha caác con bïånh. Cha caác con seä hoaân thaânh nhiïåm vuå, vaâ chuáng ta khöng nïn àoâi hoãi cha trúã vïì súám hún yïu cêìu cuãa böín phêån. Bêy giúâ, meå seä àoåc thû cha cho caác con nghe. Hoå xuám laåi quanh loâ sûúãi. Meg vaâ Amy ngöìi trïn tay võn chiïëc ghïë baânh cuãa meå, Beth ngöìi dûúái chên baâ, vaâ Jo dûåa trïn lûng ghïë. Vaâo thúâi kyâ chiïën tranh àoá, têët caã nhûäng laá thû àïìu caãm àöång, nhêët laâ thû cuãa nhûäng ngûúâi cha gûãi cho caác con mònh. Laá http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 4 thû naây thò traân àêìy hy voång, noá miïu taã sinh àöång àúâi söëng caác doanh traåi vaâ möåt vaâi tin tûác quên sûå. Baác sô March nghô rùçng cuöåc nöåi chiïën naây, vöën thaãm khöëc hún bêët luêån möåt cuöåc chiïën tranh naâo khaác, coá leä seä kïët thuác súám hún, vaâ ngûúâi ta coá thïí hy voång àiïìu àoá. Chó úã trang cuöëi cuâng, loâng öng múái hoaân toaân khuêy khoãa vaâ öng böåc löå ûúác muöën maänh liïåt àûúåc gùåp laåi vúå vaâ caác cö con gaái beá boãng cuãa mònh. - Em haäy hön têët caã caác con giuâm anh, em haäy noái vúái chuáng rùçng haâng ngaây anh àïìu nghô túái chuáng vaâ möîi töëi anh vêîn cêìu nguyïån cho chuáng. Sûå tròu mïën cuãa chuáng luön luön laâ niïìm vui lúán lao nhêët àöëi vúái anh vaâ möåt nùm xa caách quaã laâ àiïìu rêët àöîi àau buöìn, nhûng em haäy nhùæc nhúã chuáng rùçng moåi ngûúâi chuáng ta àïìu phaãi laâm viïåc vaâ cöë gùæng vûúåt qua nhûäng ngaây buöìn àau naây. Anh hy voång chuáng luön nhúá têët caã nhûäng gò anh àaä daåy chuáng. Khi trúã vïì, anh seä tûå haâo hún vïì nhûäng àûáa con gaái cuãa anh vaâ anh seä coân yïu chuáng hún nûäa. Caác cö gaái khoá cêìm àûúåc nûúác mùæt khi meå hoå àoåc xong bûác thû. Bêëy giúâ ngûúâi túá giaâ Hannah baáo àaä doån baân ùn xong. Böën chõ em lêëy ra nhûäng röí khêu nho nhoã cuãa hoå vaâ bùæt àêìu may nhûäng têëm vaãi traãi giûúâng cho dò March. Àoá laâ möåt cöng viïåc khöng thñch thuá lùæm, nhûng chiïìu höm àoá khöng ai than vaän nûãa lúâi. Luác chñn giúâ, theo thûúâng lïå, trong buöíi cêìu nguyïån chiïìu hoå haát möåt baâi Thaánh ca. Buöíi töëi höm naâo cuäng kïët thuác nhû vêåy. Khi Jo thûác trûúác tiïn vaâo ngaây lïî Giaáng sinh, cö khöng thêëy vúá lêîn giaây trïn loâ sûúãi, vaâ cö caãm thêëy thêët voång trong phuát chöëc. Nhûng ngay sau àoá cö nhúá túái lúâi hûáa cuãa meå, vaâ khi luöìn tay dûúái göëi, cö thêëy möåt cuöën saách nhoã maâu àoã. Àoá laâ möåt cuöën saách Àaåo àûác coá thïí böí ñch cho treã con. Jo thuác khuyãu tay vaâo Meg àaánh thûác chõ dêåy, sau khi chuác chõ möåt lïî Giaáng sinh vui veã, cö khuyïn chõ haäy nhòn dûúái göëi cuãa mònh. Meg tòm thêëy úã àoá möåt cuöën saách nhoã maâu luåc. http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 5 Trïn trang àêìu tiïn, meå hoå àaä tûå tay viïët mêëy chûä khiïën cho moán quaâ trúã nïn thêåt quyá baáu àöëi vúái hoå. Beth vaâ Amy cuäng nhanh choáng phaát hiïån quaâ cuãa hoå. Nhûäng tia nùæng àêìu tiïn bùæt gùåp hoå àang ngöìi trïn giûúâng, bêån röån vúái viïåc ngùæm nghña vaâ baân taán vïì nhûäng cuöën saách cuãa hoå. - Meå chuáng chaáu àêu baâ? - Meg vaâ Jo hoãi baâ Hannah khi hoå bûúác xuöëng giûúâng àïën caám ún meå. - Saáng nay nhûäng àûáa beá nhaâ Hummel, nûúác mùæt àêìm àòa àaä túái cêìu xin baâ vaâ baâ àaä ài ngay àïí xem chuáng cêìn gò. Meå cuãa caác cö rêët haão têm, baâ coá thïí cho têët caã nhûäng gò baâ coá. Khöng coá ai trïn àúâi naây töët nhû baâ! - Ngûúâi túá giaâ noái. Cuâng luác, cûãa múã vaâ tiïëng bûúác chên vang lïn trong haânh lang. - Möåt lïî Giaáng sinh vui veã meå yïu! Nhiïìu lïî Giaáng sinh vui veã! - Böën cö gaái àöìng thanh kïu lïn. - Chuáng con xin caám ún meå vïì nhûäng quyïín saách. - Möåt lïî Giaáng sinh vui veã cho caác con nûäa, caác con cuãa meå! Meå coá möåt àïì nghõ vúái caác con trûúác khi chuáng ta ùn trûa. Gêìn nhaâ ta coá möåt ngûúâi àaân baâ àaáng thûúng coá àïën baãy àûáa con. Àûáa cuöëi cuâng chó múái àûúåc vaâi ngaây vaâ saáu àûáa phaãi nguã trïn möåt chiïëc giûúâng àïí khoãi chïët vò laånh, búãi nhaâ chuáng khöng coá loâ sûúãi. Chuáng khöng coá gò àïí ùn vaâ àûáa lúán nhêët saáng nay àaä túái gùåp meå. Caác con coá sùén saâng nhûúâng bûäa ùn trûa cuãa caác con cho caái gia àònh khöën khöí àoá coi nhû laâ quaâ Giaáng sinh khöng, caác con cuãa meå? Àêy laâ möåt àïì nghõ meå àûa ra cho caác con, chûá khöng phaãi laâ möåt lúâi cêìu xin, caâng khöng phaãi laâ möåt caái lïånh. Caác con coá thïí noái àûúåc hoùåc khöng. Böën chõ em àang rêët àoái, búãi hoå àaä àúåi meå gêìn möåt tiïëng àöìng höì, do àoá trûúác tiïn hoå im lùång. Nhûng sûå ngêåp ngûâng cuãa hoå chó keáo daâi trong möåt phuát vaâ Jo kïu lïn: - May cho nhûäng ngûúâi àûúåc meå baão vïå laâ meå àaä túái trûúác khi tuåi con bùæt àêìu ùn àoá meå! Bûäa ùn trûa leä ra àaä hïët saåch röìi! http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 6 - Con coá thïí giuáp meå mang têët caã thûá naây cho nhûäng àûáa beá àaáng thûúng àoá khöng? - Beth hoãi. - Chñnh con seä mang kem vaâ baánh keåp. -Amy noái, tûâ boã möåt caách duäng caãm nhûäng moán cö thñch nhêët. Coân Meg, cö xïëp nhûäng caái baánh xeâo noáng vaâ chöìng àöëng nhûäng laát baánh mò nûúáng vaâo möåt caái àôa to. - Quyïët àõnh cuãa caác con khöng laâm meå ngaåc nhiïn. - Baâ March vûâa noái vûâa móm cûúâi. - Têët caã caác con seä cuâng ài vúái meå, vaâ khi trúã vïì, chuáng ta seä àaânh cêìm loâng vúái baánh mò vaâ sûäa cho bûäa ùn trûa cuãa chuáng ta. Hoå sùén saâng ngay sau àoá vaâ keáo nhau ài. Hoå túái möåt gian phoâng töìi taân àöí naát. Caác kñnh cûãa söí àïìu vúä vaâ khöng coá loâ sûúãi, ngûúâi ta phuã nhûäng chiïëc giûúâng möåt caách sú saâi. Ngûúâi meå bõ öëm. Àûáa con nhoã nhêët àang khoác, coân nhûäng àûáa khaác tröng nhúåt nhaåt vaâ àoái meo, àang co ro trong möåt chiïëc mïìn cuä cho àúä laånh. Mùæt chuáng múã to vaâ àöi möi taái nhúåt vò laånh cuãa chuáng bùæt àêìu móm cûúâi khi caác cö beá bûúác vaâo. - A, laåy Chuáa! Nhûäng thiïn thêìn àang túái thùm chuáng ta! Ngûúâi àaân baâ àaáng thûúng reo lïn khi thêëy hoå bûúác vaâo. Laát sau, moåi sûå àaä thay àöíi. Hannah nhoám lûãa bùçng cuãi baâ mang túái, vaâ àaä ngùn àûúåc caái laånh len vaâo phoâng bùçng caách daán giêëy lïn nhûäng têëm kñnh cûãa söí bõ vúä. Baâ March tùång traâ vaâ böåt mò cho ngûúâi àaân baâ àaáng thûúng, vaâ vûâa sùn soác àûáa nhoã dõu daâng nhû thïí noá laâ con cuãa mònh, baâ vûâa an uãi meå noá. Trong luác àoá, böën cö gaái àùåt nhûäng àûáa khaác quanh lûãa vaâ vûâa cho chuáng ùn, vûâa cûúâi noái lñu lo. Khi hoå dúâi bûúác àïí laåi àùçng sau möåt gia àònh àaáng thûúng àûúåc an uãi, hoå caãm thêëy trong toaân thaânh phöë khöng coá àûáa treã naâo haånh phuác hún hoå. http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 7 Trúã vïì nhaâ, trong luác baâ March bêån tòm quêìn aáo cho gia àònh Hummel, caác cö con gaái cuãa baâ cuäng vöåi vaä àùåt lïn baân nhûäng tùång phêím daânh cho hoå. Àoá laâ nhûäng moán quaâ quaá àöîi ñt oãi, nhûng hoå gûãi gùæm bao sûå tròu mïën vaâ hy sinh trong àoá. Boá höìng àoã vaâ cuác trùæng lúán hoå àùåt giûäa baân àaä taåo cho gian phoâng möåt veã höåi heâ. - Em nghe tiïëng meå. Haäy bùæt àêìu ài, Beth! - Amy, múã cûãa ra! Nhanh lïn Meg! - Jo kïu lïn. - Naâo, ba tiïëng hoan hö daânh cho meå! Amy múã cûãa, Beth chúi möåt khuác nhaåc du dûúng cuãa Mozart vaâ Meg àûa meå túái võ trñ danh dûå. Baâ March rêët àöîi ngaåc nhiïn vaâ caãm àöång, vaâ nhûäng gioåt lïå loáng laánh trong àöi mùæt cuãa baâ khi baâ xem xeát nhûäng moán quaâ vaâ àoåc nhûäng têëm thiïëp nhoã keâm theo. Röìi túái nhiïìu nuå hön, tiïëng cûúâi khiïën cho buöíi lïî gia àònh luác àoá dïî chõu laâm sao vaâ àûa laåi caãm giaác dõu daâng möîi khi nhúá laåi sau naây. Khi vaâo túái phoâng ùn, hoå nhòn nhau ngaåc nhiïn vaâ thñch thuá. Àuáng laâ meå hoå vêîn coá thoái quen laâm vui loâng hoå. Nhûng tûâ khi hoå khöng coân khaá giaã nûäa, chûa bao giúâ hoå tröng thêëy àiïìu gò hêëp dêîn nhû àiïìu àang xaãy ra trûúác mùæt hoå. Nhiïìu baánh xùngduyát, hai höåp phöma, möåt maâu trùæng vaâ möåt maâu höìng ûúáp laånh, baánh ngoåt àuã caác loaåi, traái cêy, keåo ngoåt xinh xùæn vaâ giûäa baân, böën boá hoa to tûúáng. Böën chõ em khöng tin nöíi mùæt hoå. Hoå nhòn meå, röìi laåi nhòn vaâo baân, dûúâng nhû veã mùåt cuãa hoå laâm cho baâ March vui lùæm. - Chùèng nheä vêîn coân nhûäng baâ tiïn? - Amy hoãi. - Àêy laâ lïî Giaáng sinh nho nhoã. - Beth noái. - Lïî Giaáng sinh nho nhoã rêët coá thïí laâ chñnh meå laâm àêëy! Meg noái. - Tuyïåt nhiïn khöng phaãi vêåy. Àoá laâ do öng laäo Laurentz. Baâ March àaáp. - Öng cuãa cêåu Laurentz! - Meg kïu lïn. - Ai coá thïí àùåt yá tûúãng àoá vaâo àêìu öng êëy? Tuåi con khöng biïët öng. http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 8 - Öng Laurentz laâ chöî quen biïët vúái öng ngoaåi caác con xûa kia, chiïìu nay, öng êëy àaä gûãi cho meå möåt têëm thiïëp thêåt thên tònh böåc löå têët caã tònh caãm cuãa öng daânh cho gia àònh chuáng ta, nhêët laâ caác con vaâ öng gûãi cho mêëy moán naây àïí chuác mûâng lïî Giaáng sinh. Meå nghô laâ khöng nïn tûâ chöëi, vaâ do àoá caác con coá àûúåc möåt cuöåc liïn hoan thõnh soaån töëi nay. Chñnh anh Laurentz àaä àùåt yá tûúãng naây vaâo àêìu öng, con chùæc chùæn àiïìu àoá. - Jo noái. - Anh êëy coá veã tûã tïë lùæm vaâ con rêët muöën laâm quen vúái anh. Hònh nhû anh êëy cuäng muöën vêåy. - Cêåu êëy coá tû caách rêët töët vaâ thêåt sûå laâ möåt ngûúâi haâo hiïåp lõch sûå. - Baâ March àaáp. - Meå khöng phaãn àöëi chuyïån con laâm quen vúái Laurentz. http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 9 CHÛÚNG II LAURIE LAURENTZ - Jo! Jo! Em úã àêu? - Meg kïu lïn phña cêìu thang dêîn lïn têìng trïn cuâng. - Em àêy! - Möåt gioång tûâ trïn cuâng àaáp laåi. Meg leo lïn cêìu thang vaâ bùæt gùåp em cö àang vûâa ùn ngon laânh möåt traái taáo vûâa thöín thûác trûúác möåt cuöën saách cö àang àoåc. Cö vêån aáo choaâng vaâ nùçm daâi dûúái aánh nùæng bïn cûãa söí. Trïn möåt chiïëc trûúâng kyã àaä cuä. Àoá laâ núi êín naáu ûa thñch cuãa cö. - Öi thñch laâm sao, Jo! - Meg noái vúái cö. -Em haäy nhòn naây: möåt giêëy múâi cuãa baâ Gardiner vaâo chiïìu mai! - Vaâ Meg vûâa àûa cho Jo túâ giêëy quyá baáu vûâa àoåc noá cho cö nghe. "Baâ Gardiner múâi cö Meg vaâ cö Joseáphine tham dûå buöíi daå höåi khiïu vuä töí chûác vaâo höm trûúác ngaây àêìu nùm múái." - Meå rêët muöën chuáng ta túái àoá, Jo aâ! Nhûng chuáng ta seä mùåc nhûäng chiïëc aáo daâi naâo àêy? - Hoãi vêåy coá ñch gò? Chõ thûâa biïët chuáng ta seä mùåc nhûäng chiïëc aáo daâi pöpúlin cuãa chuáng ta kia maâ, búãi chuáng ta chùèng coá chiïëc aáo daâi naâo khaác. - Jo daáp. Meg bûúác àïën ngùæm nghña chiïëc aáo daâi cuãa mònh. Cö vûâa haát nhû chim vûâa xïëp caái cöí aáo kïët àùng ten àöåc nhêët cuãa mònh. Höm trûúác ngaây àêìu nùm múái, phoâng khaách trong nhaâ vùæng ngùæt. Beth vaâ Amy doån deåp nhaâ cûãa, vaâ chõ em hoå rêët haáo hûác, sùén saâng cho buöíi daå höåi. Duâ trang phuåc cuãa hoå thêåt giaãn dõ, nhûng hoå vêîn ài laåi noái cûúâi vui veã. http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 10 Meg coá chiïëc aáo daâi pöpúlin maâu xaám baåc vúái caái cöí aáo vaâ tay aáo kïët àùng ten, cuâng möåt dêy thùæt lûng bùçng luåa xanh. Jo àaä mùåc möåt chiïëc aáo daâi maâu xaám hung coá caái cöí xïëp cûáng àúâ nhû thónh thoaãng caác cêåu beá vêîn mang, vaâ caâi nhûäng caánh hoa cuác trùæng lïn maái toác nhû möåt moán trang sûác àöåc nhêët. Möîi ngûúâi mang möåt chiïëc bao tay xinh xùæn saåch seä vaâ cêìm chiïëc khaác núi baân tay kia vaâ moåi ngûúâi cho vêåy laâ hoaân haão. Àöi giaây cao goát cuãa Meg chêåt khuãng khiïëp, noá laâm cö àau àúán quaá àöîi, mùåc dêìu cö khöng muöën thuá thêåt àiïìu àoá, vaâ ba mûúi ba caái keåp toác cuãa Jo nhû ghim vaâo àêìu cö. Baâ March khöng àûúåc khoãe nïn khöng thïí ài cuâng hoå, nhûng baâ gûãi gêëm hai cö cho möåt ngûúâi baån cuãa baâ maâ hai cö chùæc chùæn seä gùåp trong buöíi khiïu vuä. - Caác con haäy vui àuâa thoãa thñch. - Baâ March noái khi hoå rúâi nhaâ. - Vaâ haäy trúã vïì luác mûúâi möåt giúâ, khi Hannah túái tòm caác con. Cuöëi cuâng hoå àaä túái núi. Hai chõ em hiïëm khi túái chöî àöng ngûúâi, vò vêåy àöëi vúái hoå àêy laâ möåt biïën cöë lúán phêìn naâo khiïën hoå ruåt reâ. Hoå àûúåc tiïëp àoán thên mêåt. Baâ Gardiner, möåt phuå nûä lúán tuöíi xinh àeåp dêîn hoå túái chöî Sallie, möåt trong nhûäng cö con gaái cuãa baâ. Vöën àaä quen nhau nïn chùèng mêëy chöëc Meg àaä caãm thêëy thoaãi maái, nhûng Jo, vöën ñt quan têm túái boån con gaái choai choai vaâ nhûäng chuyïån beáp xeáp cuãa hoå, cö vêîn àûáng möåt mònh, lûng dûåa vaâo tûúâng, caãm thêëy búä ngúä trong phoâng khaách naây nhû möåt chuá ngûåa non trong ngöi nhaâ kñnh àêìy hoa. Trong möåt goác phoâng, nhiïìu chaâng trai àang vui veã troâ chuyïån vïì xe trûúåt tuyïët vaâ giaây trûúåt bùng, vaâ Jo vöën mï trûúåt bùng, cuäng rêët muöën gùåp hoå, nhûng Meg, khi nghe cö böåc löå yá àõnh, àaä nhñu maây möåt caách àaáng súå àïën nöîi cö khöng daám nhuác nhñch. Nhûäng chaâng trai treã àaä lêìn lûúåt boã ài, khöng ai troâ chuyïån vúái cö vaâ cö vêîn àûáng möåt mònh. Nhûng ngûúâi ta àaä bùæt àêìu nhaãy. Meg àûúåc múâi ngay vaâ àöi giaây cao cöí nhoã beá chêåt heåp lûúát trïn saân nheå nhaâng àïën nöîi coá leä http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 11 chùèng ai àoaán àûúåc nhûäng nöîi àau àúán maâ chuã nhên cuãa chuáng phaãi chõu àûång. Tröng thêëy möåt chaâng trai cao lúán toác àoã bûúác túái, Jo súå anh ta múâi mònh nïn vöåi leãn vaâo möåt khuöng cûãa söí khaá sêu. Cö nuáp sau nhûäng têëm maân àïí nhòn àûúåc ra maâ khöng ai thêëy mònh. Cö àaä kheáo choån chöî àïí tiïu khiïín vúái tiïëng àöång cuãa thiïn haå. Chùèng may, möåt con ngûúâi nhuát nhaát khaác àaä êín naáu chöî êëy, vaâ cö nhêån ra mònh mùåt àöëi mùåt vúái "cêåu Laurentz". - Chuáa úi! Töi khöng biïët coá ngûúâi trong chöî naây. - Jo êëp uáng àöìng thúâi tòm caách boã ài nhanh nhû cö àaä túái. Nhûng ngûúâi con trai móm cûúâi vaâ noái gioång nhaä nhùån mùåc dêìu cêåu cuäng coá veã e súå. - Àûâng chuá yá túái töi, thûa cö, vaâ cö haäy úã laåi nïëu cö thñch. - Töi khöng laâm phiïìn anh chûá? - Khöng chuát naâo. Töi àaä túái àêy búãi hêìu nhû khöng quen biïët ngûúâi naâo úã àêy. Töi húi búä ngúä. Cö biïët àoá, - cêåu vûâa noái vûâa àûáng dêåy, - nïn caãm thêëy böëi röëi phêìn naâo. - Cuäng búãi cuâng lyá do àoá maâ töi tröën vaâo àêy. Ngûúâi con trai múâi Jo ngöìi xuöëng möåt chiïëc ghïë dûåa, röìi cêåu cuäng ngöìi laåi. Sau àoá, cêåu im lùång nhòn xuöëng àöi giaây öëng cuãa mònh cho túái khi Jo cêët tiïëng: - Töi nghô rùçng töi àaä hên haånh àûúåc gùåp anh röìi. Anh úã saát bïn chuáng töi, phaãi khöng? - Àuáng, trong ngöi nhaâ bïn caånh. Vaâ khi ngûúác mùæt nhòn Jo, cêåu bêåt cûúâi búãi veã trõnh troång cuãa cö gaái àöëi lêåp möåt caách thêåt buöìn cûúâi vúái cêu chuyïån hoå àang trao àöíi, khi cêåu mang con meâo traã laåi cho chuã noá. Jo cuäng bêåt cûúâi vaâ noái vúái gioång quen thuöåc cuãa cö: - Chuáng töi rêët thñch thuá vúái moán quaâ Giaáng sinh cuãa anh. - Chñnh öng töi gûãi cho gia àònh cö àêëy. - Àuáng, nhûng àoá chñnh laâ saáng kiïën cuãa anh, phaãi khöng? http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 12 - Con meâo cuãa cö ra sao röìi, cö March? -Cêå u Laurie hoãi, cöë ra veã nghiïm tuác, nhûng khöng giêëu àûúåc niïìm vui khiïën àöi mùæt to àen nhaánh cuãa cêåu saáng lïn. - Rêët khoãe, töi xin caám ún anh, anh Laurentz. Nhûng töi khöng phaãi laâ March, töi laâ Jo. - Töi cuäng khöng phaãi laâ Laurentz, töi laâ Laurie. Cö khöng thñch khiïu vuä sao, cö Jo? - Thñch chûá, nhûng trong möåt phoâng khaách beá nhoã nhû thïë naây, vaâ khi moåi ngûúâi àïìu vui àuâa nhaãy muáa, töi chùæc chùæn mònh seä àaánh àöí têët caã, giêîm lïn chên ngûúâi khaác, hoùåc laâm àiïìu gò àoá kinh khuãng, nïn töi phaãi giao cho chõ Meg nhiïåm vuå nhaãy cho hai àûáa chuáng töi. Nhûng maâ anh, anh coá hay khiïu vuä khöng? - Thónh thoaãng. Tuy nhiïn, búãi töi àaä úã laåi chêu Êu möåt thúâi gian vaâ tûâ lêu töi khöng coá mùåt úã àêy, töi súå mònh khöng biïët nhûäng àiïåu khiïu vuä cuãa caác cö. - Anh àaä úã chêu Êu! ÖÌ! Anh kïí ài! Töi rêët thñch nhûäng chuyïån àûúâng xa. Laurie khöng biïët bùæt àêìu tûâ àêu. Cêåu kïí rùçng cêåu àaä tûâng söëng úã Vevey, úã Thuåy Sô, núi caác cêåu beá àöåi muä lûúäi trai thay vò àöåi noán, vaâ taåi Paris núi cêåu àaä söëng qua muâa àöng vûâa röìi, vaâ úã àêëy cêåu noái tiïëng Phaáp. Jo caâng luác caâng thñch ngûúâi "laáng giïìng treã" cuãa mònh. Cö chùm chuá nhòn cêåu nhiïìu lêìn àïí coá thïí mö taã cêåu cho caác chõ gaái cuãa mònh möåt caách chñnh xaác. - Cö àoaán töi khoaãng bao nhiïu tuöíi? - Töi cho rùçng anh sùæp sûãa vaâo àaåi hoåc. Töi thêëy anh laâm viïåc nhiïìu. - Jo noái. Laurie móm cûúâi vaâ vûâa traã lúâi vûâa nhuán vai: - Phaãi hai hoùåc ba nùm nûäa, duâ sao, chùæc chùæn khöng trûúác khi töi àûúåc mûúâi baãy tuöíi. - Vêåy laâ anh chó múái mûúâi lùm tuöíi thöi aâ? http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 13 - Jo hoãi. - Töi seä troân mûúâi lùm tuöíi vaâo thaáng túái. - Töi mong muöën mònh coá thïí vaâo àûúåc àaåi hoåc xiïët bao! Anh coá veã khöng àöìng tònh vúái töi aâ? - Töi gheát noá. Töi khöng thïí chõu àûúåc caách hoåc cuãa àêët nûúác naây. - Anh thñch caái gò? - Söëng taåi yá vaâ vui àuâa theo yá töi muöën. Coá leä Jo rêët muöën hoãi Laurie rùçng vui àuâa theo yá cêåu muöën laâ sao, nhûng cùåp löng maây àen nhaánh cuãa ngûúâi baån trai chúåt nhñu laåi möåt caách àaáng ngaåi, àïën nöîi cö phaãi thay àöíi àïì taâi vaâ vûâa noái vûâa àaánh nhõp bùçng baân chên: - Àiïåu van àeåp laâm sao! Taåi sao anh khöng ra nhaãy? - Töi seä ài nïëu cö cuäng túái àoá. - Cêåu vûâa àaáp vûâa biïíu hiïån möåt àöång taác chaâo nho nhoã kiïíu Phaáp tröng buöìn cûúâi. - Töi khöng thïí. Töi àaä noái vúái Meg rùçng coá leä töi khöng nhaãy, búãi vò... Vaâ cö im bùåt, khöng biïët mònh coá nïn noái tiïëp khöng. - Búãi vò sao? - Laurie toâ moâ hoãi. - Anh seä khöng noái àiïìu naây vúái ai chûá? - Khöng. - Vêåy thò, chùæc hùèn anh biïët rùçng töi coá thoái quen xêëu laâ khöng àïí yá túái àiïìu gò caã, thêåm chñ túái lûãa, vaâ thûúâng àöët chaáy nhûäng chiïëc aáo daâi cuãa mònh, chiïëc aáo naây àêy àaä bõ chaáy phña sau, vaâ dêìu noá àaä àûúåc vaá, àiïìu àoá vêîn hiïån roä àêy thöi, vaâ Meg àaä dùån doâ töi phaãi àûáng im trong buöíi töëi höm nay àïí ngûúâi ta khöng thêëy àiïìu àoá. A! Anh coá thïí cûúâi nïëu anh muöën, töi biïët laâ àiïìu àoá buöìn cûúâi. Nhûng Laurie khöng cûúâi, cêåu chó nhùæm mùæt trong giêy phuát, vaâ veã mùåt cuãa cêåu khiïën Jo kinh ngaåc. Cêåu ön töìn noái: - Cö àûâng àïí yá túái chiïëc aáo daâi cuãa cö, töi àõnh noái vúái cö àiïìu chuáng ta http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 14 coá thïí laâm: gêìn àêy coá möåt phoâng röång raäi, chuáng ta nhaãy thoaãi maái úã àoá maâ khöng ai tröng thêëy. Ài naâo, töi yïu cêìu cö àêëy. Jo chêëp nhêån maâ khöng àúåi Laurie yïu cêìu thïm vaâ cö theo ngûúâi baån nhaãy treã tuöíi ra phoâng ngoaâi. Tuy nhiïn cö vêîn thêån troång ài qua phña sau moåi ngûúâi vaâ saát vaâo bûác tûúâng àïí khoãi löå bñ mêåt chiïëc aáo daâi bõ chaáy cuãa cö. Laurie nhaãy àeåp vaâ Jo caãm thêëy thñch thuá àûúåc nhaãy vúái cêåu. Cêåu daåy cö àiïåu nhaãy cuãa Àûác vaâ caã hai cö cêåu chó dûâng laåi khi nhaåc àaä ngûng hùèn. Bêëy giúâ hoå ngöìi trïn bêåc cuöëi cuâng cuãa cêìu thang àïí nghó. Laurie àang kïí túái giûäa cêu chuyïån vïì möåt àaåi höåi liïn hoan sinh viïn taåi Heidelberg, khi Meg ra dêëu cho em cö túái. Jo àaânh phaãi miïîn cûúäng tuên theo lúâi goåi cuãa cö chõ. Jo gùåp cö àang nùçm daâi trïn möåt chiïëc trûúâng kyã trong gian phoâng bïn caånh, vûâa nùæm baân chên vûâa than vaän: - Baân chên chõ bõ sûng phöìng röìi. Nhûäng caái goát giaây ngu ngöëc naây àaä hoãng, khiïën cho chên chõ bõ bong gên àau khuãng khiïëp. Chõ rêët àau àúán vaâ khöng thïí àûáng àûúåc nûäa. Bêy giúâ khöng biïët laâm sao chõ coá thïí trúã vïì nhaâ àêy. - Em biïët laâ chõ seä tûå laâm haåi chõ vúái àöi giaây cao cöí quaá chêåt naây maâ! Em rêët buöìn nhûng em thêëy chó coá caách: laâ ài goåi cho chõ möåt chiïëc xe, hoùåc chõ phaãi úã laåi àêy hïët àïm. - Jo vûâa traã lúâi vûâa xoa nheå baân chên àau àúán cuãa chõ cö. - Lêëy möåt chiïëc xe thò giaá quaá àùæt, hún nûäa chuáng ta seä khöng thïí naâo tòm ra xe àûúåc àêu. Moåi ngûúâi àïìu túái bùçng xe riïng vaâ cho duâ coá nhûäng chiïëc xe khaác ài nûäa thò bïën xe cuäng caách xa núi àêy vaâ chuáng ta khöng coá ai àïí nhúâ ài goåi. - Em seä ài. - Jo noái. - Höm nay viïåc naây cuäng khöng khoá khùn hún möåt höm khaác. - Khöng, khöng! - Meg noái. - Em khöng ài àûúåc. Àaä mûúâi giúâ vaâ trúâi töëi nhû huä nuát. Chõ cuäng khöng thïí úã laåi àêy, àaä nhiïìu baån gaái cuãa Sallie nghó laåi nïn khöng coân phoâng nguã naâo tröëng. Chõ seä nghó taåi àêy trong khi chúâ baâ Han-nah. Khi baâ êëy túái, chõ seä laâm theo yá baâ. http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 15 - Em seä nhúâ Laurie. Anh êëy thò seä ài thöi. -Jo noái, toã ra vui mûâng vúái yá kiïën cuãa mònh. - Khöng àûúåc àêu, em yïu, em haäy mau mau tòm cho chõ möåt chuát caâ phï ûúáp laånh, chõ biïët laâ coá. Àuáng laâ bêy giúâ chõ khöng thïí cûåa quêåy gò àûúåc. Meg nùçm trïn chiïëc trûúâng kyã, cêín thêån giêëu àöi baân chên dûúái lúáp aáo daâi cuãa mònh, vaâ Jo bùæt àêìu ài tòm phoâng ùn. - Töi coá thïí giuáp cö khöng? - Möåt gioång thên tònh hoãi. Vaâ Laurie àïën bïn cö, möåt tay cêìm taách caâ phï vaâ tay kia möåt cuåc àaá. - Töi muöën tòm möåt ngûúâi naâo àoá àïí tùång caái naây. Töi coá thïí mang noá túái cho chõ cö khöng? - Töi àang mong muöën àiïìu àoá lùæm. Töi seä àûa anh túái chöî chõ êëy. Jo dêîn cêåu túái chöî chõ cö. Laurie àùåt möåt chiïëc baân con trûúác hoå, mang thïm hai taách caâ phï khaác vaâ hai cuåc àaá cho chñnh cêåu vaâ cho Jo, vaâ cêåu rêët àöîi haâi loâng khi chñnh cö Meg khoá tñnh noái vúái Jo rùçng: "Àoá laâ möåt cêåu con trai haâo hiïåp, lõch sûå, dïî thûúng". Hoå chúi àuâa thñch thuá, bêån röån vúái nhûäng túâ giêëy cuöën toác vaâ say mï àoaán nhûäng cêu àöë àïën nöîi khi baâ Hannah túái tòm hoå, Meg quïn mêët baân chên mònh àang àau, vuåt àûáng lïn, khiïën cö khöng cêìm àûúåc tiïëng kïu àau àúán vaâ buöåc phaãi dûåa vaâo Jo cho khoãi ngaä. - Suyåt! Àûâng noái gò! - Cö noái vúái Laurie. - Töi chó bõ vùån baân chên möåt chuát, coá vêåy thöi! Vaâ cö khêåp khiïîng ài tòm caái aáo khoaác cuãa mònh. Baâ Hannah quúã traách, Meg khoác, vaâ Jo khi thêëy moåi yá kiïën cuãa mònh àïìu bõ baác àaä quyïët àõnh haânh àöång maâ khöng cêìn tham khaão ai. Cö leãn ra khoãi phoâng. Khi nghe tiïëng Jo, Laurie àïì nghõ vúái cö àïí cêåu àûa hoå vïì trïn chiïëc xe cuãa öng cêåu. http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 16 - Haäy coân súám quaá! Hònh nhû anh coân chûa muöën vïì àêu! Jo àaáp laåi, duâ sao cö nhû àúä ài möåt gaánh nùång nhûng vêîn coân chêìn chûâ trong viïåc chêëp nhêån. - Töi cuäng phaãi vïì súám. - Laurie àaáp. - Töi yïu cêìu cö haäy cho pheáp töi àûa caác cö vïì nhaâ, àoá cuäng laâ àûúâng vïì nhaâ töi, cö biïët maâ, vaâ ngûúâi ta vûâa noái trúâi àang mûa. Sùæp xïëp àêu àoá xong, Jo àöìng yá vúái loâng biïët ún. Cö vöåi vaä trúã lïn tòm chõ cuâng baâ Hannah, vaâ hoå vui veã bûúác lïn chiïëc xe ngûåa mui gêåp lõch sûå. http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 17 CHÛÚNG III NGÖI NHAÂ HAÂNG XOÁM Haâng raâo khu vûúân ngùn caách ngöi nhaâ cuãa gia àònh March vaâ ngöi nhaâ cuãa öng Laurentz. Caã hai ngöi nhaâ toåa laåc taåi möåt vuâng ngoaåi ö thaânh phöë giöëng nhû möåt caái laâng miïìn quï, vúái nhûäng con àûúâng im ùæng vaâ nhûäng khu vûúân àêìy cêy to. Tûâ möåt phña, ngûúâi ta tröng thêëy möåt ngöi nhaâ cöí maâu xaám, vaâo muâa naây coá veã xêëu xñ vaâ trêìn truåi búãi nhûäng dêy nho bao phuã noá vaâ nhûäng khoám hoa quanh nhaâ vaâo muâa haå àaä truåi laá. Nhòn tûâ phña khaác, àoá laâ möåt ngöi nhaâ trùæng xinh àeåp. Àùçng sau nhûäng têëm reâm cûãa, ngûúâi ta thoaáng thêëy úã àoá moåi àiïìu quyïën ruä. Tuy nhiïn, ngöi nhaâ vêîn coá veã buöìn vaâ tröëng vùæng. Caã khi trúâi àeåp cuäng khöng coá möåt àûáa treã naâo chúi àuâa trïn baäi coã. Khöng thêëy ngûúâi àaân baâ naâo xuêët hiïån núi caác cûãa söí vaâ chó ñt ngûúâi thûa thúát vaâo ra, ngoaåi trûâ möåt ngûúâi àaân öng lúán tuöíi vaâ ngûúâi chaáu trai cuãa öng. Trong trñ tûúãng tûúång tñch cûåc cuãa Jo, ngöi nhaâ xinh àeåp àoá laâ möåt cung àiïån àang nguã, àêìy ùæp nhûäng àöì vêåt löång lêîy vaâ nhûäng àiïìu sung sûúáng maâ khöng coá ai hûúãng. Tûâ lêu, cö ao ûúác àûúåc ngùæm nhûäng kho taâng êín giêëu àoá vaâ gùåp laåi Laurie. Nhûng cö khöng biïët phaãi bùæt àêìu bùçng caách naâo. - Hùèn anh con trai àoá cuäng cêìn coá ai àïí chúi àuâa vaâ cûúâi cúåt vúái mònh chûá. - Cö nhuã thêìm. - Öng anh êëy khöng biïët anh cêìn gò vaâ àïí anh buöìn chaán möåt mònh. Mònh rêët muöën nhaãy qua haâng raâo vaâ ài noái vúái öng laäo àiïìu àoá. Jo lêëy laâm thñch thuá vúái yá nghô êëy, vò Jo vöën thñch laâm nhûäng àiïìu nguy hiïím. Cö bùæt àêìu thûåc hiïån dûå àõnh cuãa mònh. Khi àaä http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 18 túái gêìn , cö dûâng laåi vaâ ngùæm nhòn ngöi nhaâ yïn nguã. Núi àoá khöng coá gò àöång àêåy, têët caã nhûäng têëm reâm, trûâ möåt têëm àöåc nhêët, àïìu buöng xuöëng, vaâ àùçng sau têëm reâm keáo laåi möåt nûãa núi cûãa söí, Laurie àang àûáng. Ngûúâi ta thoaáng thêëy caái àêìu cuãa cêåu vúái maái toác xoùn àen nhaánh àang tò trïn möåt baân tay gêìy goâ. Tröng thêëy Jo, Laurie luâi laåi möåt bûúác, nhûng sûå toâ moâ, maånh hún tñnh nhuát nhaát, àaä giûä chên cêåu laåi khaá gêìn cûãa söí àïí cêåu coá thïí tröng thêëy àiïìu gò sùæp sûãa xaãy ra trong vûúân. - Vêåy laâ anh êëy àang úã nhaâ möåt mònh vaâ bõ bïånh. - Jo nghô. Anh con trai àaáng thûúng! Àïí anh êëy nhû vêåy laâ khöng töët. Mònh seä neám cho anh möåt nùæm tuyïët àïí àöång viïn anh vaâ mònh seä noái vúái anh vaâi cêu thên thiïån. Nghô laâ laâm ngay, möåt nùæm tuyïët bay túái àêåp vaâo cûãa söí. Caái àêìu xoùn biïíu thõ möåt cûã àöång kinh ngaåc vaâ nhö ra möåt khuön mùåt rûåc lïn vò thñch thuá. Jo kheä gêåt àêìu ra dêëu vaâ kïu lïn vïì phña cêåu: - Anh coá khoãe khöng? Anh bïånh aâ? Bêëy giúâ Laurie múã cûãa söí vaâ traã lúâi bùçng möåt gioång khaân khaân nhû gioång möåt con quaå: - Töi àaä khaá hún, caám ún cö. Töi àaä bõ chûáng söí muäi töìi tïå vaâ töi àaä bõ nhöët taåi àêy tûâ taám ngaây nay theo lïånh cuãa baác sô. - Töi rêët buöìn vò chuyïån àoá. Anh laâm gò àïí khuêy khoãa? - Khöng coá gò! Ngöi nhaâ buöìn nhû möåt nêëm möì. - Anh khöng àoåc saách sao? - Khöng nhiïìu. Ngûúâi ta cêëm töi àiïìu àoá. - Vêåy anh khöng thïí yïu cêìu möåt cö beá dïî thûúng naâo àoá túái àoåc truyïån cho anh nghe vaâ laâm cho anh vui sao? - Töi khöng quen biïët cö naâo caã. - Anh quen biïët töi! - Jo àaáp, röìi im bùåt vaâ bùæt àêìu cûúâi. - Àuáng, töi quen biïët cö! Cö coá bùçng loâng túái àêy khöng? Cö seä laâm töi vui lùæm àêëy! - Laurie kïu lïn. http://ebooks.vdcmedia.com BÖËN CÖ CON GAÁI NHAÂ BAÁC SÔ MARCH 19 - Töi seä túái nïëu meå cho pheáp. Töi seä ài xin meå töi. Anh haäy àoáng cûãa söí vaâ àúåi töi nheá! Jo laåi vïì nhaâ theo con àûúâng cö vûâa chaåy àïën vaâ nghô túái sûå kinh ngaåc cuãa mêëy chõ. Coân Laurie, quaá sung sûúáng vúái yá nghô seä àûúåc tiïëp àoán möåt cö beá àïën thùm. Cêåu muöën àem laåi haånh phuác cho cö nïn àaä àûáng lïn chaãi chuöët toác. Khi sûãa laåi àûúâng ngöi, cêåu nhòn ngùæm cùn buöìng cuãa mònh vaâ nhanh tay thu doån cho coá chuát ngùn ngùæp. Jo àaä àûúåc pheáp. "Anh êëy bõ bïånh, cö noái, vaâ sûác khoãe giaãm suát nhiïìu. Trong gia àònh Gardiner, con coá caãm giaác anh êëy laâ möåt cêåu cöng tûã treã tuöíi, nhûng con thêëy roä anh êëy haäy coân laâ möåt cêåu con trai beá nhoã." Luác sau taåi cûãa ngöi nhaâ trùæng ngûúâi ta nghe coá möåt tiïëng chuöng, röìi möåt gioång cûúng quyïët hoãi cêåu Laurie. Ngûúâi àaân baâ hêìu phoâng túái ngay. Baâ ta kinh ngaåc khi phaãi baáo cho cêåu chuã treã tuöíi cuãa mònh laâ coá möåt cö túái tòm. Àñch thên Laurie túái múã cûãa cho Jo. - Töi àêy! - Cö vui veã noái. - Anh coá cùn phoâng xinh àeåp laâm sao! - Noá coá thïí xinh àeåp nïëu àûúåc ngùn nùæp hún. - Chuyïån àoá seä xong trong hai phuát thöi maâ. Chó cêìn mùåt trûúác cuãa loâ sûúãi àûúåc queát doån àöi chuát. Àöì àaåc àûúåc sùæp xïëp bïn trïn nhû thïë naây: Vaâ saách vúã úã àêy; chai loå úã chöî kia; vaâ chiïëc trûúâng kyã cuãa anh àùåt möåt caách thñch húåp hún, nhûäng chiïëc göëi thùèng thùæn hún. Àêëy! Giúâ thò àaä xong. - Cö töët quaá! Àuáng! Àoá laâ têët caã nhûäng gò phoâng töi cêìn coá. Bêy giúâ thò cö haäy ngöìi vaâo chiïëc ghïë baânh kia vaâ cö haäy àïí cho töi àûúåc laâm möåt caái gò khiïën cö caãm thêëy vui. - Khöng! Chñnh töi àïën àêy àïí laâm cho anh vui! Töi seä àoåc cho anh caái gò chûá? - Jo vûâa noái vûâa nhòn mêëy cuöën saách bïn caånh cö. http://ebooks.vdcmedia.com Louisa May Alcott 20 - Caám ún cö, töi àaä àoåc chuáng hïët caã röìi. Nïëu àiïìu naây khöng phiïìn gò cö, töi thñch nghe cö noái hún. - Traái laåi, töi seä noái suöët ngaây, nïëu anh muöën. Beth vêîn noái rùçng töi khöng bao giúâ biïët im lùång. - Beth, àoá laâ cö gaái coá àöi maá höìng vêîn thûúâng úã nhaâ vaâ thónh thoaãng ra ngoaâi vúái möåt caái röí, phaãi khöng? - Laurie hoãi veã quan têm. - Àuáng, chõ êëy àêëy. - Ngûúâi xinh àeåp chñnh laâ Meg, vaâ ngûúâi coá maái toác xoùn laâ Amy, töi nghô àuáng khöng? - Laâm sao anh biïët? Laurie àoã mùåt, nhûng vêîn traã lúâi möåt caách thùèng thùæn: - Cö biïët àêëy, töi thûúâng nghe caác cö goåi nhau khi chúi àuâa trong vûúân, vaâ khi töi möåt mònh úã àêy, töi khöng thïí khöng nhòn sang nhaâ caác cö. Caác cö coá veã luön luön àûúåc vui àuâa thoãa thñch! Töi xin löîi cö vïì sûå toâ moâ cuãa mònh, nhûng töi khöng chó tröng thêëy nhûäng gò xaãy ra trong vûúân. Búãi nhaâ caác cö gêìn nhû àöëi diïån vúái nhaâ chuáng töi, nhûäng ngaây caác cö quïn buöng reâm cûãa söí, töi coân tröng thêëy cö ngay tûâ luác àeân àûúåc thùæp lïn: Àiïìu àoá gêy cho töi caãm giaác nhû möåt bûác tranh. Caác chõ em cö àïìu ngöìi quanh baân, meå cö àûáng trûúác mùåt töi vaâ töi thêëy dïî chõu laâm sao khi nhòn khuön mùåt haånh phuác cuãa caác cö qua nhûäng caánh hoa, maâ töi khöng thïí khöng nhòn àûúåc. Töi möì cöi maâ! Noái xong, Laurie bùæt àêìu cúâi lûãa, Jo khöng thêëy àöi möi cêåu run run möåt caách böìn chöìn. Veã buöìn baä cuãa Laurie ài thùèng vaâo traái tim Jo. Khuön mùåt cö coá möåt veã nhên tûâ vaâ gioång noái cö trúã nïn dõu daâng, vöën laâ àiïìu bêët thûúâng, khi cö noái: - Chuáng töi seä khöng bao giúâ buöng reâm nûäa vaâ töi cho pheáp anh nhòn nïëu anh muöën. Nhûng töi thñch anh cûá àïën nhaâ chuáng töi hún thay vò nhòn leán luát. Meg phuác hêåu, hùèn chõ êëy seä laâm àiïìu töët cho anh. Beth chùæc seä haát têët caã nhûäng baâi anh thñch àïí giaãi buöìn cho anh. Amy seä nhaãy muáa. Coân Meg vaâ töi, chuáng töi seä laâm anh cûúâi vúái maân haâi kõch cuãa chuáng töi, vaâ http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -