Tài liệu Bộ đề thi Tin học cuối HK2 tiểu học

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 263 |
  • Lượt tải: 0
hoangvietkhanh

Tham gia: 04/04/2018

Mô tả:

KIÊM TRA ĐỊNH KỲ - CUỐỐI KỲ II HỌ VÀ TÊN:………………………………………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 LỚP: …………………………………………………. Môn TIN HỌC 2 Thời gian: 35 phút SỐỐ THỨ TỰ: ………………………………………… TRƯỜNG TIÊU HỌC PHÚ LÂM Điểm Giám thị 1 Nhận xét …………………………………………….. Giám khảo 1 Giám thị 2 Giám khảo 2 …………………………………………….. I. TRĂỐC NGHIỆM Câu 1: (1 điểm) Những biểu tượng sau biểu tượng nào của chương trình gõ chữ Microsoft Office Word : A. Câu 2: (1 điểm) B. C. Để sao chép văn bản trong Microsoft Office Word thành văn bản thứ hai giôống văn bản ban đâầu em thực hiện : A. Tô khôối văn bản -> Copy B. Tô khôối văn bản -> Copy -> Cut C. Tô khôối văn bản -> Copy -> Paste Câu 3: (1 điểm) Muôốn mở một văn bản lưu trong thiếốt bị lưu trữ băầng Microsoft Office Word em thực hiện: A. Menu File -> Open -> Chọn File -> Open B. Menu File -> Save -> Chọn File -> Open C. Menu File -> Save As -> Chọn File -> Open Câu 4: (1 điểm) Câu 5: (1 điểm) Trong Microsoft Office Word muôốn canh lếầ trái cho văn bản em chọn nút lệnh A. B. C. Trong Microsoft Office Word tổ hợp phím Ctrl +V dùng để thay thếố cho lệnh: A. Copy B. Cut C. Paste II. TỰ LUẬN Câu 1: Em hãy sử dụng Microsoft Office Word để gõ đoạn văn bản sau: (1 điểm) Con mèo Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu văống nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua măốm, mua muôối giôỗ cha chú mèo ĐỒỒNG DAO Câu 2 : (1u. Em hãy sao chép văn bản trến thành văn bản thứ hai giôống văn b ản ban đâầ Câu 3 : Em hãy định dạng văn bản ban đâầu theo mâẫu như sau : (1 điểm) Con mèo Con méo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu văống nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua măốm, mua muôối giôỗ cha chú mèo ĐỒỒNG DAO Câu 4 : Em hãy dùng Microsoft Office Word làm một ch ữ ngh ệ thu ật theo mâẫu : Câu 5 : Em hãy điếần vào chôẫ trôống những chức năng c ủa các công c ụ sau : (1 điểm) (1 điểm) Chữ……………………… Chữ……………………… Chữ……………………… … … … điểm)
- Xem thêm -