Tài liệu Bộ đề kiểm tra 15 phút môn địa lý lớp 11

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 8311 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Địa lý lớp 11 (Chương trình chuẩn) I. Mục tiêu: - Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng của học sinh sau khi học xong bài 1 đến bài 4, địa lý 11, chương trình chuẩn. - Phát hiện sự phân hóa về trình độ học lực của học sinh trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp. - Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần khái quát nền KT – XH Thế giới; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học, phát triển kĩ năng tự đánh giá cho học sinh. - Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể - Thu thập thông tinh phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học. II. Hình thức kiểm tra: Hình thức kiểm tra tự luận III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra Chủ đề (nội dung)/mức độ nhận thức Sự tương phản về trình độ phát triển KT – XH của các nhóm nước. Cuộc cách mạng KH và công nghệ hiện đại 20% tổng số điểm = 2 điểm Một số vấn đề mang tính toàn cầu 80% tổng số điểm = 8 điểm Nội dung kiểm tra (theo chuẩn KT-KN) KT: Trình bày được vài nét về nền kinh tế tri thức. Kể tên được ít nhất 5 ngành dịch vụ cần nhiều tri thức ............................................. KN KT: ..................................... KN: Phân tích, giải thích các số liệu về dân số. Trình bày hậu quả của dân số tăng nhanh đến phát triển KT - XH Tổng số: 10 điểm IV. Viết đề kiểm tra từ ma trận Nhận biết 50% (1,0 đ) Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cấp độ cấpthấp độ c cấp độ cao .......... 50% (1,0đ) ............ .................... .................. .......... .......... .................... ................... 50% (4,0 đ) 50% (4,0đ) 1,0 đ =10% 1,0 đ =10% 4,0đ = 40% 4,0đ = 40% ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1 LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ 01 Câu 1: (2 điểm): Em biết gì về nền kinh tế tri thức? Kể tên ít nhất 5 ngành dịch vụ cần nhiều tri thức. Câu 2: (8 điểm): Dựa vào bảng số liệu : TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH NĂM (Đơn vị: % ) Giai đoạn Nhóm nước Phát triển Đang phát triển Thế giới 1960-1965 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2001-2005 1,2 2,3 0,8 1,9 0,6 1,9 0,2 1,7 0,1 1,5 1,9 1,6 1,6 1,4 1,2 Em hãy: a. So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển, với nhóm nước phát triển và toàn thế giới. b. Dân số tăng nhanh dẫn đến những hậu quả gì về mặt kinh tế-xã hội? ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1 LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ 01 NỘI DUNG Câu 1: * Nền kinh tế tri thức: nền kinh tế dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao * Một số ngành dịch vụ cần nhiều tri thức: Kế toán, bảo hiểm, tài chính, công nghệ thông tin, viễn thông... Câu 2: a. So sánh tỉ suất gia tăng dân số: * Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình năm của cả hai nhóm nước và thế giới đều giảm liên tục. + Nhóm nước phát triển giảm rất nhanh, giảm 12 lần trong vòng 4 thập kỷ. + Thế giới và nhóm nước đang phát triển giảm chậm (0,7 - 0,8 % ) 10,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 4đ 0,5 0,5 0,5 + Nhóm nước đang phát triển luôn cao hơn của thế giới, cao hơn gấp nhiều lần so với nhóm nước phát triển và khoảng cách ngày càng lớn: - Gấp 2 lần, giai đoạn 1960-1965 2 - Gấp 3 lần, giai đoạn 1985-1990 - Đến giai đoạn 2001-2005 khoảng cách biệt lên đến 15 lần. * Điều đó cho thấy sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới chủ yếu ở các nước đang phát triển. b. Hậu quả: 0,5 4đ - Thừa lao động,thiếu việc làm 1 - Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm. 1 - Chất lượng sống thấp. 1 - Kinh tế trì trệ. 1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ 02 Chủ đề (nội dung)/mức độ Nội dung kiểm tra (theo Nhận Thông nhận thức chuẩn KT-KN) biết hiểu Vận dụng Vận dụng cấp độ cấpthấp độ c cấp độ cao Sự tương phản về trình độ KT: Nêu tên 4 công nghệ trụ 10% 30% phát triển KT – XH của các cột và các thành tựu (1,0 đ) (3,0 đ) nhóm nước. Cuộc cách ..................................... .......... ......... mạng KH và công nghệ hiện KN: - Vẽ được biểu đồ về 40% đại tổng nợ nước ngoài của (4,0đ) ................ .................. nhóm nước đang phát triển 100% tổng số điểm qua một số năm = 10 điểm - Nhận xét 20% (2,0 đ) Tổng số: 10 điểm 1,0 đ 3,0 đ =10% =30% 6đ = 60% Viết đề kiểm tra từ ma trận: Câu 1: (4 đ): Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tạo ra bốn công nghệ trụ cột, có tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế-xã hội. Hãy nêu tên bốn công nghệ đó và các ví dụ chứng minh về thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Câu 2: (6 đ): Dựa vào bảng số liệu sau : TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN (Đơn vị: tỉ USD) Năm Tổng nợ 1990 1998 2000 2004 1310 2465 2498 2724 Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm, rút ra nhận xét. ĐÁP ÁN ĐỀ 02 NỘI DUNG Câu 1: Bốn công nghệ trụ cột và các thành tựu: 10 đ 4đ 1. CN sinh học: tạo ra giống mới… 1,0 2. CN vật liệu: tạo ra vật liệu mới (composit, siêu dẫn…) 1,0 3. CN năng lượng: tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân, mặt trời… 1,0 4. CN thông tin: nghiên cứu vi mạch, chip điện tử… 1,0 Câu 2: * Vẽ biểu đồ cột: đúng, đẹp, đủ. Có tên biểu đồ và có khoảng cách năm. Vẽ biểu đồ khác = 00 đ * Nhận xét: 4đ 2đ - Tổng nợ của các nước đang phát triển rất lớn (trên 2.000 tỉ USD. 0,5 - Số nợ gia tăng liên tục (1990 -> 2004 tăng hơn 2 lần). 0,5 - Do đó những nước nghèo vẫn nghèo và tình trạng phụ thuộc vào nước ngoài vẫn kéo dài. 1,0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-1012 ĐỀ 03 Chủ đề (nội Nội dung kiểm tra (theo chuẩn Nhận Thông dung)/mức độ nhận KT-KN) biết hiểu Vận dụng Vận dụng cấp độ cấpthấp độ c cấp độ cao thức Xu hướng toàn cầu KT: - Nêu khái niệm toàn cầu hóa. hóa, khu vực hóa (1,0 đ) kinh tế 100% tổng số điểm 10% - Hệ quả của việc toàn cầu hóa kinh tế = 10 điểm 20% (2,0 đ) - Chứng minh Việt Nam tham 20% gia vào xu hướng toàn cầu hóa, khu (2,0 đ) vực hóa kinh tế . - Cơ hội và thách thức khi Việt 50% Nam tham gia toàn cầu hóa ........................................................... (5,0đ) .......... ............ .................... .................. 3,0 đ 2,0 đ =30% =20% KN: Tổng số: 10 điểm Viết đề kiểm tra từ ma trận: 5đ = 50% ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ 03 Toàn cầu hóa là gì? Hệ quả của việc toàn cầu hóa kinh tế? Lấy dẫn chứng chứng minh Việt Nam tham gia vào xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. Khi tham gia vào xu hướng toàn cầu hoá Việt Nam có những cơ hội và thách thức gì ? ĐÁP ÁN ĐỀ 03 NỘI DUNG 10đ - Khái niệm toàn cầu hóa 1 -Hệ quả của toàn cầu hóa 2 + Tích cực 1 + Tiêu cực 1 - Dẫn chứng chứng minh Việt Nam tham gia vào xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. + Cơ hội + Thách thức 2 2,5 2,5 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ 04 Chủ đề (nội dung)/mức độ Nội dung kiểm tra (theo Nhận Thông nhận thức chuẩn KT-KN) biết hiểu .......... ......... Vận dụng Vận dụng cấp độ cấpthấp độ c cấp độ cao Sự tương phản về trình độ KT: ...................................... phát triển KT – XH của các ...... nhóm nước. Cuộc cách KN: - Vẽ được biểu đồ thể 50% mạng KH và công nghệ hiện hiện cơ cấu GDP phân theo (5,0đ) đại khu vực kinh tế của các ................ .................. nhóm nước – năm 2004 100% tổng số điểm - Nhận xét 10% = 10 điểm (1,0 đ) Xu hướng toàn cầu hóa, khu KT: - Trình bày được các 10% vực hóa kinh tế (1,0 đ) biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế - Lấy ví dụ minh họa 30% (3,0 đ) ............................................. ........... ............ .................... ................... 1,0 đ 3,0 đ =10% =30% KN: Tổng số: 10 điểm Viết đề kiểm tra từ ma trận: 6đ = 60% ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 11 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ 04 Câu 1: (6 đ) Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Cho ví dụ minh họa. Câu 2: (4 đ) Dựa vào bảng số liệu về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2004 (Đơn vị %) Nhóm nước Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế Khu vực I Khu vực II Khu vực III Phát triển 2,0 27,0 71,0 Đang phát triển 25,0 32,0 43,0 Em hãy: a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2004 b. Nhận xét. ĐÁP ÁN ĐỀ 04 NỘI DUNG 10đ a. Vẽ biểu đồ - Có thể vẽ 2 biểu đồ tròn hoặc 2 biểu đồ cột chồng - Sai hoặc thiếu mỗi yếu tố trừ 1 điểm 5 - Các dạng biểu đồ khác không cho điểm b. Nhận xét: - Giống nhau (2 đ) KVI < KVII < KVIII (dẫn chứng) - Khác nhau Cách biệt lớn giữa KVI và KVIII của 2 nhóm nước 1 (dẫn chứng) 2 đ. - Biểu hiện: 1 + Thương mại thế giới phát triển mạnh + Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh + Thị trường tài chính quốc tế mở rộng + Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn - Ví dụ: Khi gia nhập WTO, Việt Nam có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài; có nhiều cơ hội tiếp nhận và đổi mới công nghệ, trang thiết bị,… 3
- Xem thêm -