Tài liệu Bệnh basedow

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 198 |
  • Lượt tải: 2
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Bệnh Basedow
Bệnh Basedow Th.s Vò BÝch Nga §¹i c-¬ng • Th-êng gÆp ë n÷: 20-50 tuæi • Mang tÝnh gia ®×nh:HLA-B8; DR3;BW35 • BÖnh tù miÔn dÞch: KT kh¸ng gi¸p TriÖu chøng l©m sµng -B-íu gi¸p to, b-íu m¹ch -BÖnh lý m¾t Basedow -Phï niªm tr-íc x-¬ng chµy TriÖu chøng ®Æc hiÖu • TriÖu chøng m¾t TriÖu chøng ®Æc hiÖu • Phï niªm • • • • • • • Tim m¹ch: nhÞp tim nhanh, HA t¨ng ¡n khoÎ, gÇy sót c©n Da nãng Èm Run ®Çu chi Rèi lo¹n tiªu ho¸ Rèi lo¹n kinh nguyÖt, gi¶m t×nh dôc, liÖt d-¬ng Rèi lo¹n t©m thÇn TriÖu chøng cËn l©m sµng • • • • FT4, FT3 t¨ng TSH siªu nhËy gi¶m §é tËp trung I131↑, cã gãc ch¹y KT :TSI(+), KT kh¸ng microsom (+), KT kh¸ng thyroglobulin (+). • §T§,S¢ tuyÕn gi¸p • §M↑, Ca+↑,Cholesterol↓, BC↓, CHCS↑… Mét sè thÓ l©m sµng ®Æc biÖt • • • • • • • ThÓ thÇn kinh: móa vên, liÖt 2 chi d-íi ThÓ tiªu ho¸: vµng da, n«n ThÓ huyÕt häc: XHGTC ThÓ RLCH Ca-P: mÊt n-íc, lo·ng x-¬ng ThÓ kÕt hîp bÖnh tù miÔn kh¸c: §T§, suy TT ThÓ c¬ ®Þa: ng-êi giµ, PN cã thai.. ThÓ kh¸c: teo c¬, vó to nam giíi ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh • L©m sµng -H/C c-êng gi¸p: m¹ch↑, gÇy sót, run tay, da nãng Èm… -T/C ®Æc hiÖu: b-íu gi¸p m¹ch, låi m¾t, phï niªm • CËn l©m sµng -FT3↑,FT4↑,TSH↓ -TSI(+) ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -B/C ®¬n thuÇn c-êng giao c¶m -U tuû TT -NghiÖn r-îu ChÈn ®o¸n ph©n biÖt - Do dïng hormon gi¸p: L thyroxin . TS dïng thuèc . Kh«ng cã tr/c m¾t . §é tËp trung iod phãng x¹ ë tuyÕn gi¸p thÊp  0 . Thyroglobulin  . KT  ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Do iod . TS dïng thuèc iod , cordaron, bezodiazon, thuèc c¶n quang. . Kh«ng cã biÓu hiÖn m¾t . Iod m¸u t¨ng, iod niÖu t¨ng . §é tËp trung iod phãng x¹ ë tuyÕn gi¸p thÊp  0 ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Nh©n ®éc gi¸p tr¹ng (Adenome toxique). . Sê: nh©n gi¸p . Kh«ng cã triÖu chøng m¾t . Kh«ng cã phï niªm tr-íc x-¬ng chµy . Siªu ©m: nh©n ®Æc  . X¹ h×nh tuyÕn gi¸p: Nh©n nãng . Thö nghiÖm querido ChÈn ®o¸n ph©n biÖt - Viªm tuyÕn gi¸p b¸n cÊp Dequerwain . TuyÕn gi¸p ®au . H/C cóm tr-íc ®ã . H/C viªm: m¸u l¾ng  . X¹ h×nh tuyÕn gi¸p: ®é tËp trung iod . Siªu ©m: nh©n ®Æc . C-êng gi¸p tho¸ng qua: 4 tuÇn . Tù hÕt ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Viªm tuyÕn gi¸p Hashimoto . B-íu gi¸p to kh«ng ph¶i b-íu m¹ch . TiÕn triÓn  suy gi¸p ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Do u tuyÕn yªn tiÕt TSH . HiÕm gÆp . TSH  . ThÞ tr-êng th¸i d-¬ng thu hÑp . IRM: U tuyÕn yªn ChÈn ®o¸n biÕn chøng • Hoµn c¶nh: - kh«ng ®-îc C§ vµ §T - NhiÔm khuÈn, chÊn th-¬ng - PT hoÆc §T b»ng I131 kh«ng ®-îc chuÈn bÞ. * TriÖu chøng: - RLYT: vËt v· mª s¶ng h«n mª kh«ng DHTKKT. - T0 40C, tim nhanh 140- 160 /p, v· må h«i - RLTH: Øa ch¶y, n«n - Suy tim, phï phæi b¸n cÊp - MÖt mái, suy nh-îc, hoµng ®¶m nhÑ ChÈn ®o¸n biÕn chøng - Ngo¹i t©m thu - Lo¹n nhÞp hoµn toµn: rung nhÜ - C¬n nhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt - Suy tim - §T§ - X Quang tim phæi- Siªu ©m tim
- Xem thêm -