Tài liệu Bài tập môn quản trị tài chính

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 211 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Bài 1: 1. Nhận xét và đánh giá cấu trúc tài chính của công ty. + Tỷ trọng TSNH = Năm (N-1) = = 0,3482 Năm N = =0,3795 + Tỷ trọng TSDH = 1- tỷ trọng TSNH Năm (N-1) = 1- 0,3482 = 0,6518 N = 1- 0,3795 = 0,6205 + Hệ số nợ = Năm (N-1) = = 0,5538 Năm N = = 0,5435 + Hệ số vốn CSH = 1- Hệ số nợ Năm (N-1) = 1- 0,5538 = 0,4462 Năm N = 1- 0,5435 = 0,4565 Lập bảng Chỉ tiêu Năm N-1 Năm N DN nghành DN nghành Tỷ trọng TSNH 0,3482 0,71 0,3795 0,73 Tỷ trọng TSDH 0,6518 Hệ số nợ 0,5538 Hệ số VCSH 0,4462 0,6205 0,68 0,5435 0,69 0,4565 Nhận xét: So sánh kết quả ta thấy tỷ trọng TSNH năm N của DN > năm N-1 nhưng thấp hơn mức TB nghành Hệ số nợ của DN trong năm N-1 > năm N nhưng thấp hơn mức TB nghành nên có thể thấy tài chính của doanh nghiệp chưa hợp lý Hệ số VCSH của DN năm N> năm N-1 có thể thấy khả năng tự chủ tài chính của công ty là khá hợp lý. 2. Nhận xét khả năng thanh toán của công ty Năm N-1 Chỉ tiêu DN HS khả năng thanh toán nợ NH 2,28 Hệ số khả năng thanh toán nhanh 1,998 HSKN thanh toán lãi vay 15, 07 HSKN thanh toán chung 1,805 HSKN thanh toán bằng tiền 0,68 Năm N Ngành DN Ngành 1,433 1,12 1,05 1,02 1,3 1,62 1,84 1,54 0,21 Hệ số khả năng thanh toán chung của DN năm N> năm N-1 nhưng cao hơn mức TB nghành. Thể hiện khả năng thanh toán của công ty là khá tốt Hệ số khả năng thanh toán nợ NH của DN năm N< năm N-1 Hệ số khả năng thanh toán nhanh của DN năm N< năm N-1 nhưng cao hơn mức TB nghành. hợp lý Hệ số thanh toán bằng tiền của DN năm N< N-1. Chưa được hợp lý 3. Phân tích khả năng sinh lời Năm N-1 Chỉ tiêu DN Nghành Năm N DN Nghành Tỷ suất doanh lợi doanh thu 0,327 0,012 Tỷ suất doanh lợi vốn kinh doanh 0,256 0,15 0,00344 0,12 Tỷ suất sinh lợi kinh tế của tài sản 0,38 0,26 0,0055 0,19 Tỷ suất doanh lợi vốn CSH 0,574 0,28 0,0075 0,25 Thu nhập ròng của mỗi CPT 3,127 1250 0,067 1150 Tỷ suất doanh lợi doanh thu của DN năm N - Xem thêm -