Tài liệu Bài giảng tiếng anh 3 unit 1

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Prepare by: Trinh Thi Thuy Face to face Play a game The third student The First Student The second student Hello. I’m Linh Hi. I’m Alan Hello. I am Li Li 1. Listen and repeat 1. Listen and repeat Li Li: Hello. I’m Li Li Li. Nam: Hi, Li Li. I’m Nam. Nam Li Li: Nice to meet you, Nam. Nam Nam: Nice to meet you, Li Li. Li 1. Listen and repeat 2. Look and say Minh Minh Mai Nice to meet you Nice to meet you 1. Look, listen and repeat 2. Look and say How are you 1. Look, listen and repeat 2. Look and say 3. Let’s talk Minh are you Mai fine Thanks you. 1. Look, listen and repeat 2. Look and say 3. Listen and number 3 1 2 homelink: Thank you very much Goodbye See you later
- Xem thêm -