Tài liệu Bài giảng phong trào dân chủ 1936 - 1939 lịch sử 12

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 – 1939) I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 1. Tình hình thế giới: - Nguy cơ chiến tranh thế giới sắp bùng nổ. - Quốc tế Cộng sản đề ra chủ trương mới. - Mặt trận nhân dân lên nắm quyền ở Pháp. Phát xít Đức Phát xít Italia Phát xít Nhật ĐH VII QUỐC TẾ CỘNG SẢN XÁC ĐỊNH: - Kẻ thù chính: Chủ nghĩa phát xít - Nhiệm vụ trước mắt: Chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. - Chủ trương: Thành lập Mặt trận nhân dân Toàn cảnh ĐH VII Quốc tế cộng sản (7/1935) Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử Ông Blum – Chủ tịch Mặt trận ND Pháp Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 – 1939) I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 2. Tình hình trong nước: - Chính trị: Ở VN có nhiều đảng phái hoạt động, nổi bật là Đảng Cộng sản Đông Dương. - Kinh tế: Có sự tăng trưởng, song vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào kinh tế Pháp. - Xã hội: Đời sống nhân dân khó khăn, họ hăng hái đấu tranh đòi tự do, cơm áo, hòa bình. Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 – 1939) II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 1. H ộ i ngh ị Ban Ch ấ p h à nh Trung ư ơ ng Đ ảng Cộng sản Đông Dương (7/1936) Lê Hồng Phong (HN 7/1936) Hà Huy Tập (HN 3/1938) N Ộ I DUNG HN BCH TRUNG Ư Ơ NG Đ ẢNG 7.1936 - Nhi ệ m v ụ chi ến Chống đế quốc, chống phong kiến. lược: - Nhi ệ m v ụ tr ư ớc Chống phát xít, chống chiến tranh, đ ò i t ự do, d â n sinh, mắt: dân chủ. Thực dân phản động Pháp và tay sai. - Kẻ thù: - Ph ư ơ ng ph á p đ ấu Kết hợp bí mật và công khai, hợp pháp và bất hợp pháp. tranh: Thành lập Mặt trận Thống nhất nhân - Chủ trương: dân phản đế Đông Dương (Mặt trận Dân chủ Đông Dương). Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 – 1939) II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu: a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ: M í t tinh m ừ ng ng à y Qu ố c t ế lao đ ộng (1/5/1938) Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 – 1939) II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu: b. Đấu tranh nghị trường: c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: Một số tờ báo tiêu biểu của phong trào dân chủ 1936 - 1939 Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936 – 1939) II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939: a. Ý nghĩa: 1 số thắng lợi tiêu biểu: - 11/1936: Công nhân làm việc 10h/ngày. - 01/1937: Công nhân làm việc 9h/ngày. - 01/1938 Công nhân làm việc 8h/ngày. - Năm 1937 ân xá 1532 tù chính trị. b. Bài học kinh nghiệm: Là cuộc tập dượt lần 2 cho CM tháng Tám sau này. * Những vấn đề cần nắm vững qua bài học: - Tình hình Việt Nam trong những năm 1936 – 1936. - Hội nghị BCH TW Đảng 7/1936. - Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của PT dân chủ 1936 - 1939. * Những vấn đề cần chuẩn bị: Cách mạng Việt Nam có sự chuyển biến ra sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở bài sau!
- Xem thêm -