Tài liệu Bài giảng mở rộng vốn từ truyền thống tiếng việt 5

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 282 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Một số hình ảnh về làng nghề truyền thống. Làng nghề làm gốm Bát Tràng Sản phẩm gốm Bát Tràng Làng nghề làm bánh đa Kế Sản phẩm bánh đa Kế Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Một số hình ảnh về làng nghề truyền thống. Cổng làng gốm Thổ Hà Việt Yên-Bắc Giang Sản phẩm gốm Thổ Hà Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Ho¹t ®éng nhãm ®«i trªn phiÕu Bµi 2. Dùa theo nghÜa tiÕng truyÒn, xÕp c¸c tõ trong ngoÆc ®¬n thµnh ba nhãm: TruyÒn cã nghÜa lµ trao l¹i cho truyÒn thèng, truyÒn ng­êi kh¸c (th­êng thuéc nghÒ, truyÒn ng«i. thÕ hÖ sau). TruyÒn cã nghÜa lµ lan réng hoÆc lµm lan ra cho nhiÒu ng­êi biÕt. truyÒn b¸, truyÒn hình truyÒn tin, truyÒn tông TruyÒn cã nghÜa lµ nhËp vµo hoÆc ®­a vµo c¬ thÓ ng­êi. truyÒn m¸u, truyÒn nhiÔm (truyÒn thèng, truyÒn b¸, truyÒn nghÒ, truyÒn tin, truyÒn m¸u, truyÒn hình , truyÒn nhiÔm, truyÒn ng«i, truyÒn tông) Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Em hiểu nghĩa của từng từ ở bài tập 2 như thế nào? Đặt câu với mỗi từ đó. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Tõ TruyÒn nghÒ TruyÒn ng«i TruyÒn b¸ TruyÒn tin TruyÒn m¸u TruyÒn h×nh TruyÒn nhiÔm TruyÒn tông NghÜa cña tõ Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Tõ NghÜa cña tõ TruyÒn ng«i Trao l¹i nghÒ mình biÕt cho ng­êi kh¸c. Trao l¹i ng«i b¸u mình ®ang n¾m gi÷ cho ng­êi kh¸c. TruyÒn b¸ phæ biÕn réng r·i cho mäi ng­êi. TruyÒn tin TruyÒn ®¹t th«ng tin. TruyÒn nghÒ TruyÒn m¸u ®­a m¸u vµo c¬ thÓ ng­êi. TruyÒn h×nh TruyÒn hình ¶nh, ©m thanh ®i xa b»ng ra-di-«. TruyÒn nhiÔm L©y TruyÒn tông TruyÒn miÖng cho nhau. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Hoạt động cá nhân trên phiếu Bài 3: Tìm trong đoạn văn sau những từ ngữ chỉ người và sự vật gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc: Tôi đã có dịp đi nhiều miền đất nước, nhìn thấy tận mắt bao nhiêu dấu tích của tổ tiên để lại, từ nắm tro bếp của thuở các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa, con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng nơi Vườn Cà bên sông Hồng, đến thanh gươm gĩư thành Hà Nội của Hoàng Diệu, cả đến chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản,…ý thức cội nguồn, chân lí lịch sử và lòng biết ơn tổ tiên truyền đạt qua những di tích, di vật nhìn thấy được là một niềm hạnh phúc vô hạn nuôi dưỡng những phẩm chất quý nơi mỗi con người. Tất cả những di tích này của truyền thống đều xuất phát từ những sự kiện có ý nghĩa diễn ra trong quá khứ, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đạo sống của những thế hệ mai sau. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Nh÷ng tõ ng÷ chØ ng­êi gîi nhí lÞch sö vµ truyÒn thèng d©n téc Nh÷ng tõ ng÷ chØ sù vËt gîi nhí lÞch sö vµ truyÒn thèng d©n téc. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Nh÷ng tõ ng÷ chØ c¸c vua Hïng, cËu bÐ lµng Giãng, ng­êi gîi nhí lÞch sö vµ truyÒn Hoµng DiÖu, Phan Thanh Gi¶n. thèng d©n téc n¾m tro bÕp cña thuë c¸c vua Hïng dùng n­íc, mòi tªn ®ång Cæ Loa, con Nh÷ng tõ ng÷ chØ dao c¾t rèn b»ng ®¸ cña cËu bÐ lµng sù vËt gîi nhí Giãng n¬i V­ên Cµ bªn s«ng Hång, lÞch sö vµ truyÒn ®Õn thanh g­¬m gi÷ thµnh Hµ Néi cña Hoµng DiÖu, c¶ ®Õn chiÕc hèt ®¹i thÇn thèng d©n téc. cña Phan Thanh Gi¶n. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Một số hình ảnh về người và sự vật gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc. Hoàng Diệu (1829-1882) là một quan nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, người đã quyết tử bảo vệ Thành Hà Nội khi Pháp tấn công năm 1882. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Một số hình ảnh về người và sự vật gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc. Phan Thanh Giản (1796-1867) là một danh sĩ, một đại thần triều Nguyễn. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Một số hình ảnh về người và sự vật gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc. Mũi tên đồng Cổ Loa Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống Một số hình ảnh về người và sự vật gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc. Lăng Vua Hùng Đền thờ Thánh Gióng Chúc các em học giỏi !
- Xem thêm -