Tài liệu Bài giảng hóa học 9 bài 2: một số oxit quan trọng

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 9 BÀI 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG KIỂM TRA BÀI CŨ (1) Hãy tìm tên chất thích hợp điền vào chỗ trống trong các sơ đồ phản ứng sau: a/ Bari … oxit b/ Canxi … oxit + nước  Bari hiđrôxit. + Cacbonđioxit  Canxicacbonat c/ Lưu huỳnh đioxit + nước  d/ Canxi oxit + axit sunfurơ … axit … sunfuric  Canxisunfat + nước Cho những oxit sau: CO2, SO2, CuO, CaO. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với: a/ Nước, tạo thành dung dịch axit. b/ Nước, tạo thành dung dịch bazơ. c/ Dung dịch axit tạo thành muối và nước. d/ Tác dụng với nhau tạo thành muối. HD Bài tập 6: (sgk) B1: Viết PTHH giữa đồng (II) oxit với axit sunfuric. B2: Biến đổi dữ kiện của đề bài: + 1,6g đồng (II) oxit = ? mol + 100 g dd axit sunfuric 20% chứa bao nhiêu gam chất tan, từ số gam chất tan tính số mol của nó. B3: Dựa vào PTHH xác định chất nào còn lại sau phản ứng (lưu ý chất còn dư nếu có). B4: Thực hiện các bước tính toán còn lại để đưa ra kết quả. Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG A. CANXI OXIT (CaO) -Công thức hóa học: CaO -Tên gọi: Canxi Oxit -Tên thường: Vôi sống - Phân tử khối: 56 đv.C - Thuộc loại oxit bazơ. A. CANXI OXIT (CaO) I. Tính chất * Tính chất vật lí: * Tính chất hóa học: 1. - Tác dụng với nước: Thí nghiệm: (mô tả) Hiện tượng: (xem video) Nhận xét: (hãy nêu nhận xét và viết PTHH) Canxi oxit tan ít trong nước tạo thành dung dịch bazơ.  Ứng dụng: dùng CaO để hút ẩm. A. CANXI OXIT (CaO) I. Tính chất * Tính chất vật lí: * Tính chất hóa học: 1. 2. - Tác dụng với nước: Tác dụng với dung dịch axit Hiện tượng của phản ứng. Nhận xét: (hãy nêu nhận xét và viết PTHH) Canxi oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.  Ứng dụng: dùng CaO để khử chua đất trồng. A. CANXI OXIT (CaO) I. Tính chất * Tính chất vật lí: * Tính chất hóa học: 1. 2. 3. - Tác dụng với nước: Tác dụng với dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazơ. Thí nghiệm: để mẫu canxi oxit ngoài không khí. Hiện tượng: canxi oxit không tan được do đã bị biến đổi thành đá vôi (canxi cacbonat). Hãy viết PTHH của phản ứng. Canxi oxit tác dụng với oxir axit tạo thành muối.  Ứng dụng: không để CaO lâu trong không khí. A. CANXI OXIT (CaO) I. Tính chất II. Ứng dụng Câu hỏi: Nêu những ứng dụng của CaO mà em biết? Trả lời: Khử chua đất trồng, khử độc môi trường, sát trùng, xử lí nước thải công nghiệp… A. CANXI OXIT (CaO) I. Tính chất II. Ứng dụng III. Sản xuất CaO 1. 2. Nguyên liệu là gì? Có ở đâu? Các phản ứng hóa học xảy ra? Xem hình ảnh liên quan SẢN XUẤT THỦ CÔNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HÌNH SẢN XUẤT VÔI SẢN XUẤT THỦ CÔNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HÌNH SẢN XUẤT VÔI Bài 2.3 (sách BT hóa học 9 – trang 4) Hoàn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau đây: Bài 4 (sgk – trang 9) Hướng dẫn: B1: Viết PTHH giữa CO2 và Ba(OH)2 B2: Tính xem 2,24 (l) khí CO2(đktc) = ? Mol B3: Dựa vào PTHH tìm số mol Ba(OH)2 và số mol của chất kết tủa. B4: Có được số mol chất cần tính, ta áp dụng CT tính ra đáp án.
- Xem thêm -