Tài liệu Bài giảng hô hấp tế bào sinh học 10

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bài 16 - Hô hấp tế bào MÔN SINH HỌC 10 Mục lục I. II. Khái niệm hô hấp tế bào. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào. I.     Khái niệm hô hấp tế bào Khái niệm: Hô hấp tế bào là một quá trình chuyển đổi năng lượng chất hữu cơ thành năng lượng ATP trong tế bào. C6H12O6 + 6O2 và 6 CO2 + 6H2O NL (ATP + nhiệt). Xảy ra ở ty thể (tế bào nhân chuẩn).   Bản chất:  Là một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử.  Phân tử Glucôzơ phân giải từ từ, năng lượng giải phóng không ồ ạt. Tốc độ quá trình hô hấp tùy thuộc nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển thống nhất qua hệ enzim hô hấp. Sơ đồ 3 giai đoạn của hô hấp tế bào II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào 1) Đường phân:    Quá trình biến đổi glucozơ xảy ra trong tế bào chất, kết quả thu được: 2 phân tử axit pyruvic (C3). 2 phân tử ATP. 2 phân tử NADH (nucôphamit ađênin dinuclêôtit). SƠ ĐỒ ĐƯỜNG PHÂN 2. Chu trình Crep:    Xảy ra ở chất nền của ti thể. 2 Axit Priruvic  2 axêtyl-CoA + 2CO2 + 2NADH. 2 Axêtyl-CoA + 2ADP + NAD + 2FAD  4CO2 + 2ATP + 6NADH + 2FADH2. CHU TRÌNH CREP Kết Luận: 1 Phân tử Glucozơ  các phân tử CO2, 4 phân tử ATP (chiếm 1 lượng nhỏ so với năng lượng Glucôzơ ban đầu).  Phần lớn năng lượng toả ra dưới dạng nhiệt tích lũy trong các phân tử NADH, FADH2.  3. Chuỗi truyền electron hô hấp:  Xảy ra trên màng trong của ti thể.  Electron được truyền từ NADH và FADH2 tới Oxi qua một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử kế tiếp nhau. Phản ứng cuối cùng oxi bị khử tạo ra nước.  Trong hô hấp tế bào, đa phần năng lượng của glucôzơ đi theo con đường:  Glucozơ  NADH, FADH2  chuỗi truyền electron hô hấp => ATP.
- Xem thêm -