Tài liệu Bài giảng dấu hiệu chia hết cho 3 toán 4

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

TO N 4 Kiểm tra bài cũ: TO N - Nêu dấu hiệu chia hết cho 9 . Ví dụ một số có ba chữ số chia hết cho 9 . BẠN GiỎI QUÁ! ĐÂY CHÍNH LÀ SỐ CHIA HẾT CHO 9. 4 TO N • Trong các số sau : 23,45,351,340,4653 + Số nào chia hết cho 9 ? Số nào không chia hết cho 9? MỘT CÂU TRẢ LỜI • Đáp án : Số chia hết cho 9 : 45,351,4653 CHÍNH XÁC. BẠN ĐƯỢC Số không chia hết 9 : 23, 340 ĐIỂM 10 RỒI ĐẤY ! 4 Thứ ba,ngày 14 tháng 12 năm TO 2010 N Toán 4 TO N 4 1. Tìm bốn số chia hết cho 3, bốn số không chia hết cho 3. 2. Tìm dấu hiệu chia hết cho 3. Những số có đặc điểm gì thì không chia hết cho 3?  Thảo luận nhóm 6 trả lời hai câu hỏi trên, thời gian 6 phút . TO N Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận 4 TO N Ví dụ Các số chia hết cho 3 63 123 4 Các số không chia hết cho 3 91 236 63 : 3 = 21 Nhận xét: 6 + 3 = 9 9:3=3 Nhận xét: 9 + 1 = 10 10 : 3 = 3 ( dư 1 ) 123 : 3 = 41 Nhận xét: 1 + 2 + 3 = 6 6:3=2 236 : 3 = 78 (d- 2) Nhận xét: 2 + 3 + 6 = 11 11 : 3 = 3 ( dư 2) 91 : 3 = 30 (d- 1) TO N Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. 4 TO N 4 1) Số nào chia hết cho 3? Số nào không chia hết cho 3? 502 96 231 6923 Số chia hết cho 3 109 55 553 641 311 Số không chia hết cho 3 92 313 1872 8235 TO N Số nào chia hết cho 3? Số nào không chia hết cho 3? 4 8235 96 92 313 Số chia hết cho 3 231 1872 6923 641 311Số không55 553 chia hết cho 3 502 109 TO N 4 Ai nhanh – Ai giỏi - Hai đội tham gia chơi. Mỗi đội 5 người. - Từng người của mỗi đội thay nhau lên viết một số có ba chữ số chia hết cho 3. - Thời gian chơi là 3 phút. Đội thắng là đội tìm được nhiều số đúng hơn. TO N Tìm chữ số thích hợp viết vào chỗ trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 2 79 56 35 Chọn đáp án đúng: 56 1 56 4 A. 1 B. 3 C. 4 D. 7 79 5 79 8 A. 1 B. 2 C. 5 D. 8 2 2 35 A. 0 2 5 35 B. 2 C. 5 D. 8 4 TO N 4
- Xem thêm -