Tài liệu Bài giảng các nước châu á lịch sử 9

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 373 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á Xác định khu vực Châu Á trên lược đồ? BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I. TÌNH HÌNH CHUNG Vòng 1:2’ THẢO LUẬN NHÓM Trước năm 1945 Sau năm 1945 Nhóm 1 Nhóm 2 Sau khi giành độc lập Chính trị Nhóm 3 Kinh tế Nhóm 4 Vòng 2:2’ Vì sao nhiều người dự đoán thế kỉ XXI là thế kỉ của Châu Á? Trước 1945 Sau 1945 Sau khi giành được độc lập Chính trị Kinh tế Hầu hết là thuộc địa của thực dân Phương Tây. Hầu hết các nước đã giành được độc lập. Nhiều nước lâm vào tình trạng bất ổn. Trong những năm gần đây nhiều nước đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapo….. *Kinh tế Châu Á phát triển nhanh chóng. Bài 5 CÁC NƯỚC CHÂU Á I. TÌNH HÌNH CHUNG Nửa sau thế kỉ XX tình hình châu Á như thế nào? 1.Chính trị - Sau chiến tranh thế giới thứ hai cao trào giảikỉphóng dân hình tộc diễn -Nửa sau thế XX, tình lại ra mạnhổn mẽđịnh ở cácchiến nướctranh châuxâm Á. không lược nướcnăm đế quốc nhất lớn -Đếncủa cuốicác những 50,phần làcác khu vực châu ĐNA Ávàgiành Trungđược Đông. nước độc Trung Quốc n lập. -Sau chiến tranh lạnh lại diễn ra ta -x i -k Pa những Ấn Độ Độ cuộc xung đột, li khai, Ấn Việt Nam khủng bố ở :Philippin,TháiLan, Phi-líp-pin Inđonexia…. Xri Lan-ca In-đô-nê-xi-a In-đô-nê-xi-a Hình ảnh: Xung đột vũ trang, sắc tộc, li khai, khủng bố….sau 1945 I. TÌNH HÌNH CHUNG. 1. Chính trị: 2. Kinh tế: Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á đã phát triển kinh tế như thế nào? -Tăng trưởng nhanh về kinh tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaisia, Thái Lan. -Ấn Đ ộ tiêu biểu với cu ộc “cách mạng xanh ” trong n ông nghiệp, ph át triển cô ng ngh ệ ph ầ n m ề m, c á c ng à nh c ông nghiệp thép, xe hơi…. Hàn Quốc Nhật Bản Thành phố Thượng Hải BẢN ĐỒ CHÂU Á Em hãy xác định vị trí của đất nước Trung Hoa? S: 9.5 triệu Km2 Dân số: 1,3 tỷ Thủ đô : Bắc kinh BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I. TÌNH HÌNH CHUNG: II.TRUNG QUỐC: 1. Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Em hãy nêu hoàn cảnh ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa? Hình ảnh cách mạng Trung Quốc Tưởng Giới Thạch đảo chánh , bắt các đảng viên Cộng sản Đông ở Thượng . - Hồ Chí Minh gặp Mao Trạch nămHải 1955. 1/10/1949 Em hãy cho biết sự kiện gì đã diễn ra trong bức hình trên ? Thiên An Môn Bài 4:CÁC NƯỚC CHÂU Á I. TÌNH HÌNH CHUNG. II. TRUNG QUỐC 1. Sự ra đời của nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. - 1/10/1949, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời . - Là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với Trung Quốc và thế giới. BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I. TÌNH HÌNH CHUNG: II.TRUNG QUỐC : 1. Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 2,3:đọc thêm 4.Công cuộc cải cách- mở cửa (từ 1978->đến nay) - Tháng 12-1978, Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới. - Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. - Cải cách, mở cửa. - Xây dựng Trung Quốc thành một quốc gia hùng mạnh, văn minh. Em hãy cho biết những thành tựu trong cải cách mở cửa? BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I. TÌNH HÌNH CHUNG: II.TRUNG QUỐC : 1. Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 2,3:đọc thêm 4.Công cuộc cải cách- mở cửa (từ 1978->đến nay) -Thành tựu: +Phát triển kinh tế nhanh chóng,cao nhất thế giới. +Tổng sản phẩm trong nước trung bình tăng 9.6% +Xuất nhập khẩu trong nước tăng gấp 15 lần. +Đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt. Trong lĩnh vực đối ngoại Trung Quốc đã đạt được kết quả gì ? - Đối ngoại: +Cải thiện quan hệ với nhiều nước. +Thu hồi chủ quyền Hồng Công(7/1997), Ma Cao (12/1999). +Địa vị của Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế.
- Xem thêm -