Tài liệu BỘ ĐỀ THI SỬ VÀO LỚP 10

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 402 |
  • Lượt tải: 0
mrsphuc

Tham gia: 13/07/2017

Mô tả:

Đề thi số 1 : Môn Ngữ văn 9 Thời gian 12o phút ( Không kể thời gian giao phát đề ) A . Phần trắc nghiệm ( 4 điểm mỗi câu đúng được 0,25 điểm ) :Đọc đoạn trích sau và làm các bài tập từ 1 đến 16 bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. “ Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây..” cái câu nói của người đàn bà tản cư hôm trước dội lên trong tâm trí ông. “ Hay là quay về làng ?” Vừa chớm nghĩ như vậy , lập tức ông lão phản đối ngay . Về làm gì cái làng ấy nữa . Chúng nó theo Tây cả rồi . Về làng tức là bỏ kháng chiến . Bỏ cụ Hồ... Nước mắt ông giàn ra . Về tức là chịu quay lại làm việc cho thằng Tây . Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng kỳ lý chuyên môn khua khoét ngày trước lại ra hống hách ở trong cái đình . Và cái đình lại như của riêng chúng nó , lại thâm nghiêm ghê gớm , chứa toàn những sự ức hiếp ,đè nén . Ngày ngày chúng dong ra , dong vào , đánh tổ tôm mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy . Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ dám liếc trộm vào , rồi cắm đầu xuống mà lủi đi . Anh nào ho he , hóc hách một tí thì chúng nó tìm hết cách để hại, cắt phần ruộng ,truất ngôi , trừ ngoại , tống ra khỏi làng... Ông Hai nghĩ rợn cả người . Cả cuộc đời đen tối , lầm than cứ nổi lên trong ý nghĩ ông . Ông không thể về cái làng ấy được nữa . Về bây giờ ra ông chịu mất hết à ? Không thể được! Làng thì yêu thật , nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. ( Trích Ngữ văn9 _ Tập I) 1 . Phần trích trên được trích từ tác phẩm nào ? A . Lặng lẽ Sa Pa C . Chiếc lược ngà B . Làng D . Cố hương 2 . Phần trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào ? A . Tự sự C . Miêu tả
Bé ®Ò «n thi vµo líp 10 PTTH Bé GD-§T Së GD- §T VÜnh Phóc PhÇn thø nhÊt : Bé ®Ò c¸c tØnh §Ò thi sè 1 : M«n Ng÷ v¨n 9 Thêi gian 12o phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ph¸t ®Ò ) A . PhÇn tr¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm mçi c©u ®óng ®-îc 0,25 ®iÓm ) :§äc ®o¹n trÝch sau vµ lµm c¸c bµi tËp tõ 1 ®Õn 16 b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng. “ C¶ lµng chóng nã ViÖt gian theo T©y..” c¸i c©u nãi cña ng­êi ®µn bµ t¶n c­ h«m tr­íc déi lªn trong t©m trÝ «ng. “ Hay lµ quay vÒ lµng ?” Võa chím nghÜ nh- vËy , lËp tøc «ng l·o ph¶n ®èi ngay . VÒ lµm g× c¸i lµng Êy n÷a . Chóng nã theo T©y c¶ råi . VÒ lµng tøc lµ bá kh¸ng chiÕn . Bá cô Hå... N-íc m¾t «ng giµn ra . VÒ tøc lµ chÞu quay l¹i lµm viÖc cho th»ng T©y . ¤ng l·o nghÜ ngay ®Õn mÊy th»ng kú lý chuyªn m«n khua khoÐt ngµy tr-íc l¹i ra hèng h¸ch ë trong c¸i ®×nh . Vµ c¸i ®×nh l¹i nh- cña riªng chóng nã , l¹i th©m nghiªm ghª gím , chøa toµn nh÷ng sù øc hiÕp ,®Ì nÐn . Ngµy ngµy chóng dong ra , dong vµo , ®¸nh tæ t«m mµ bµn tviÖc lµng víi nhau ë trong Êy . Nh÷ng h¹ng khè r¸ch ¸o «m nh- «ng cã ®i qua còng chØ d¸m liÕc trém vµo , råi c¾m ®Çu xuèng mµ lñi ®i . Anh nµo ho he , hãc h¸ch mét tÝ th× chóng nã t×m hÕt c¸ch ®Ó h¹i, c¾t phÇn ruéng ,truÊt ng«i , trõ ngo¹i , tèng ra khái lµng... ¤ng Hai nghÜ rîn c¶ ng-êi . C¶ cuéc ®êi ®en tèi , lÇm than cø næi lªn trong ý nghÜ «ng . ¤ng kh«ng thÓ vÒ c¸i lµng Êy ®-îc n÷a . VÒ b©y giê ra «ng chÞu mÊt hÕt µ ? Kh«ng thÓ ®-îc! Lµng th× yªu thËt , nh-ng lµng theo T©y mÊt råi th× ph¶i thï. ( TrÝch Ng÷ v¨n9 _ TËp I) 1 . PhÇn trÝch trªn ®-îc trÝch tõ t¸c phÈm nµo ? A . LÆng lÏ Sa Pa C . ChiÕc l-îc ngµ B . Lµng D . Cè h-¬ng 2 . PhÇn trÝch trªn sö dông ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo ? A . Tù sù C . Miªu t¶ B . LËp luËn D . BiÓu c¶m 3 . V¨n b¶n trªn thuéc thÓ lo¹i nµo? A . Håi ký C . TiÓu thuyÕt B . Phãng sù D . TruyÖn ng¾n 4 . V¨n b¶n cã phÇn trÝch trªn viÕt vµo thêi kú nµo? A . thêi kú ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p B . Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p th¾ng lîi C . Thêi kú ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü D . Khi miÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng 5 . Ng-êi kÓ trong phÇn trÝch lµ ai ? A . ¤ng Hai C . Mô chñ nhµ B . Ng-êi ®µn bµ t¶n cD . T¸c gi¶ ( Kim L©n) 6. Ng-êi kÓ chuyÖn xuÊt hiÖn nh- thÕ nµo ? A . Kh«ng xuÊt hiÖn B . XuÊt hiÖn trùc tiÕp C . XuÊt hiÖn gi¸n tiÕp 7. ViÖc chän vai kÓ nh- vËy cã t¸c dông g× trong viÖc thÓ hiÖn néi dung ? A . Bao quÊt ®-îc c¸c ®èi t-îng C . Gi÷ ®-îc th¸i ®é kh¸ch quan B . T¹o ra c¸i nh×n nhiÒu chÒu D . C¶ ba néi dung trªn 8 . Dßng nµo gi¶i thÝch ®óng nhÊt cho côm tõ “ Khè r¸ch ¸o «m” ? A . Tá ra thÊp kÐm vÒ b¶n lÜnh vµ nh©n c¸ch B . ThÊp kÐm vµ nhá bÐ ®Õn møc kh«ng ®¸ng kÓ C . NghÌo vµ ë trong c¶nh khã kh¨n , thiÕu thèn D . ChØ h¹ng ng-êi cïng khæ víi ý coi khinh theo quan ®iÓm cña c¸c tÇng líp trong x· héi cò 9 . C©u v¨n : “ Hay lµ quay vÒ lµng” thuéc lo¹i c©u nµo d­íi ®©y ? A . C©u trÇn thuËt C . C©u c¶m th¸n B . C©u nghi vÊn D . C©u cÇu khiÕn 10 . C¸c c©u v¨n : “ VÒ lµng tøc lµ bá kh¸ng chiÕn . Bá cô Hå” thuéc lo¹i c©u nµo ? A . C©u rót gän C . C©u ghÐp chÝnh phô B . C©u ®Æc biÖt D . C©u ghÐp ®¼ng lËp 11 . Trong c©u v¨n , phÇn “ C¶ lµng chóng nã ViÖt gian theo T©y...” lµ thµnh phÇn nµo ? A . ý dÉn trùc tiÕp C . Lêi dÉn gi¸n tiÕp B . ý dÉn gi¸n tiÕp D . Lêi dÉn trùc tiÕp 12 . Côm tõ “ L¹i nh­ cña riªng chóng nã” trong c©u “ Vµ c¸i ®×nh l¹i nh­ cña riªng chóng nã , l¹i th©m nghiªm ghª gím , chøa toµn nh÷ng sù øc hiÕp , ®Ì nÐn” thuéc thµnh phÇn nµo ? A . Thµnh phÇn gäi ®¸p C . Thµnh phÇn t×nh th¸i B . Thµnh phÇn phô chó D . Thµnh phÇn c¶m th¸n 13 . DÊu chÊm löng (...) trong c©u v¨n “ Anh nµo ho he , hãc h¸ch mét tÝ th× chóng nã t×m hÕt c¸ch h¹i , c¾t phÇn ruéng , truÊt ng«i , trõ ngo¹i , tèng ra khái lµng” dïng ®Ó: A . ChuÈn bÞ cho sù xuÊt hiÖn cña mét tõ ng÷ biÓu thÞ néi dung bÊt ngê B . Tá ý cßn nhiÒu sù viÖc ,hiÖn t-îng ch-a liÖt kª hÕt C . ThÓ hiÖn chç lêi nãi bá dë hay ngËp ngõng ng¾t qu·ng D . Gi·n nhÞp ®iÖu c©u v¨n 14 . PhÇn trÝch “ Hay lµ quay vÒ lµng? Võa chím nghÜ nh­ thÕ «ng ph¶n ®èi ngay” sö dông phÐp liªn kÕt nµo d­íi ®©y ? A . PhÐp nèi C . PhÐp lÆp tõ ng÷ B . PhÐp thÕ D . kh«ng sö dông phøp liªn kÕt 15 . C¸c côm tõ “ C¾t ph©ng ruéng , truÊt ng«i , trõ ngo¹i , tèng ra khái lµng” thuéc läaÞ nµo d-íi ®©y ? A . TÝnh tõ B . ®éng tõ C . Ng÷ tÝnh tõ D . Ng÷ ®éng tõ 16 . C©u v¨n nµo thÓ hiÖn râ nhÊt néi dung chÝnh cña t¸c phÈm? A . VÒ lµm g× c¸i lµng Êy n÷a C . ¤ng Hai nghÜ rîn c¶ ng-êi B . N-íc m¾t «ng giµn ra D . Lµng th× yuª thËt , nh-ng lµng theo T©y mÊt råi th× ph¶i thï B . PhÇn tù luËn : 6 ®iÓm . ThÝ sinh chän mét trong hai ®Ò s©u 1 . §Ò thø nhÊt : Ph©n tÝch nÐt næi bËt trong tÝnh c¸ch cña nh©n vËt «ng Hai qua t¸c phÈm “ Lµng” cña Kim L©n 2 . §Ò thø hai : Qua ®o¹n trÝch “ ChÞ em Thóy KiÒu” , NguyÔn Du ®· kh¾c häa thµnh c«ng bøc ch©n dung t-¬i ®Ñp vµ tµi n¨ng cña Thóy KiÒu. Em h·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn ®Ó lµm râ vÊn ®Ò trªn. Bé GD-§T Së GD-§T Hµ TÜnh §Ò thi sè 2: M«n Ng÷ v¨n 9 Thêi gian : 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò A . PhÇn tr¾c nghiÖm : ( 12 c©u , mçi c©u0,25 ®iÓm . Tæng ®iÓm : 3,0 ®iÓm) §äc kü ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt “ Chóng ta nhËn râ c¸i kú diÖu cña v¨n nghÖ khi chóng ta nghÜ ®Õn nh÷ng ng­êi rÊt ®«ng, kh«ng ph¶i trèn trong mét c¬ quan bÝ mËt, kh«ng ph¶i bÞ giam trong mét nhµ pha , mµ bÞ tï chung th©n trong cuéc ®êi u tèi , vÊt v¶ . Nh÷ng ng-êi ®µn bµ nhµ quª lam lò ngµy tr-íc , suèt ®êi ®Çu t¾t mÆt tèi , sèng tèi t¨m , vËy mµ biÕn ®æi kh¸c h¼n , khi hä ru con hay h¸t ghÑo nhau b»ng mét c©u ca dao , khi hä chen nhau say mª xem mét buæi chÌo . C©u ca dao tù bao ®êi truyÒn l¹i , ®· gieo vµo bãng tèi nh÷ng cuéc ®êi cùc nhäc Êy mét ¸nh s¸ng , lay ®éng nh÷ng t×nh c¶m , ý nghÜ kh¸c th-êng. Vµ ¸nh ®Ìn buæi chÌo , nh÷ng nh©n vËt ra trß , nh÷ng lêi nãi , nh÷ng c©u h¸t , lµm cho nh÷ng con ng-êi Êy trong mét buæi ®-îc c-êi h¶ d¹ hay rá giÊu mét giät n-íc m¾t . V¨n nghÖ ®· lµm cho t©m hån hä thùc sù ®-îc sèng . Lêi göi cña v¨n nghÖ lµ sù sèng” ( Ng÷ v¨n 9 - TËp II) 1 . ®o¹n v¨n trªn ®-îc trÝch tõ v¨n b¶n nµo ? A . Bµn vÒ ®äc s¸ch C . ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi B . TiÕng nãi v¨n nghÖ D . Phong c¸ch Hå ChÝ Minh 2 . ®o¹n v¨n trªn lµ cña t¸c gi¶ nµo ? A . Chu Quang TiÒm C . Vò Khoan B . NguyÔn §×nh Thi D . Lª Anh Trµ 3 . §o¹n v¨n trªn ®-îc viÕt theo ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo ? A . BiÓu c¶m C . Tù sù B . Miªu t¶ D . NghÞ luËn 4 . Dßng nµo sau ®©y kh¸i qu¸t ®-îc néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n ? A . Nãi vÒ cuéc sèng kh¾c khæ cña ng-êi ®µn bµ nhµ quª B . T¸c phÈm v¨n nghÖ gãp phÇn lµm t-¬i m¸t sinh ho¹t kh¾c khæ hµng ngµy C . V¨n nghÖ gióp con ng-êi vui lªn D . V¨n nghÖ gióp con ng-êi sãng ®Çy ®ñ h¬n 5 . §o¹n v¨n sö dông ph-¬ng thøc chuyÓn nghÜa nµo ? A . Èn dô C . Nh©n ho¸ B . So s¸nh D . Nãi qu¸ 6 . ViÖc lÆp tõ “ V¨n nghÖ” tromg “ V¨n nghÖ ®· lµm cho t©m hån hä thùc sù ®­îc sèng . Lêi göi cña v¨n nghÖ lµ sù sèng” thuéc phÐp liªn kÕt nµo ? A . PhÐp lÆp tõ ng÷ C . PhÐp nèi B . PhÐp thÕ D . PhÐp dïng tõ gÇn nghÜa 7 . §o¹n v¨n trªn t¸c gi¶ triÓn khai theo phÐp lËp luËn nµo ? A . DiÔn dÞch C . Mãc xÝch B . Quy n¹p D . Tæng ph©n hîp 8 . Tõ “ chung th©n” trong ®o¹n trich ®-îc hiÓu nh- thÕ nµo ? A . Ng­êi bÞ ¸n h×nh sù , møc ¸n “ Chung th©n” B . Nh÷ng ng-êi bÞ trãi chÆt trong cuéc sèng c¬ cùc , u tèi C . Sèng chung 9 . XÐt theo cÊu t¹o , c©u “ Vµ ¸nh ®Ìn buæi chÌo , nh÷ng nh©n vËt ra trß , nh÷ng lêi nãi , nh÷ng c©u h¸t , lµm cho nh÷ng con ng-êi Êy trong mét buæi ®-îc c-êi h¶ d¹ hay rá giÊu mét giät n-íc m¾t” lµ lo¹i c©u nµo ? A . C©u ®¬n C . C©u ®Æc biÖt B . C©u ghÐp D . C©u rót gän 10 . Tõ “ Vµ” trong c©u “ Vµ ¸nh ®Ìn buæi chÌo , nh÷ng nh©n vËt ra trß , nh÷ng lêi nãi , nh÷ng c©u h¸t , lµm cho nh÷ng con ng-êi Êy trong mét buæi ®-îc c-êi h¶ d¹ hay rá giÊu mét giät n-íc m¾t” lµ tõ kÕt nèi trong ®o¹n v¨n chØ kiÓu quan hÖ nµo ? A . Quan hÖ bæ sung C . Quan hÖ nguyªn nh©n B . Quan hÖ thêi gian D . Quan hÖ nghÞch ®èi 11 . Tõ nµo kh«ng ph¶i lµ tõ H¸n ViÖt ? A . C¬ quan C . Cuéc ®êi B . Chung th©n D . V¨n nghÖ 12 . “ Nh÷ng c©u h¸t” Lµ A . Côm ®éng tõ C . Côm t×nh tõ B . Côm danh tõ D . C©u ®¬n B . PhÇn tù luËn ( 7®iÓm ) §Ò bµi: “ ... Ta lµm con chim hãt Mét mïa xu©n nho nhá Ta lµm mét nhµnh hoa LÆng lÏ d©ng cho ®êi Ta nhËp vµo hoµ ca Dï lµ tuæi hai m-¬i Mét nèt trÇm xao xuyÕn Dï lµ khi tãc b¹c...” ( Mïa xu©n nho nhá - Thanh H¶i , Ngø v¨n 9 - TËp II ) Ph©n tÝch hai khæ th¬ trªn ®Ó thÊy suy nghÜ , -íc nguyÖn ch©n thµnh cña nhµ th¬ khi ®-îc cèng hiÕn cho ®Êt n-íc . bé gdvµ ®t 9 së gdvµ ®t thµnh phè hå chÝ minh gian ph¸t ®Ò) ®Ò thi sè 3 : m«n ng÷ v¨n Thêi gian 120 phót( kh«ng kÓ thêi A . PhÇn tr¾c nghiÖm : 3 ®iÓm ( Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®-îc o,25 ®iÓm) §äc kü ®o¹n trÝch sau vµ tr¶ lêi c©u hái ( Tõ c©u1 ®Õn c©u9 ) b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt “ Anh quay l¹i nh×n con võa khe khÏ l¾c ®Çu võa c­êi . Cã lÏ v× khæ t©m ®Õn nçi kh«ng khãc ®-îc , nªn anh ph¶i c-êi vËy th«i . B÷a sau , ®ang nÊu c¬m th× mÑ nã ch¹y ®i mua thøc ¨n . MÑ nã d¨n ë nhµ cã g× cÇn th× gäi ba gióp cho . Nã kh«ng nãi kh«ng r»ng , cø lui cui d-íi bÕp . Nghe nåi c¬m s«i , nã gië n¾p , lÊy ®òa bÕp s¬ qua - nåi c¬m h¬i to , nh¾m kh«ng thÓ b¾c xuèng ®Ó ch¾t n-íc ®-îc , ®Õn lóc ®ã nã míi nh×n lªn anh S¸u . T«i nghÜ thÇm , con bÐ ®ang bÞ dån vµo thÕ bÝ , ch¾c nã ph¶i gäi ba th«i . Nã nh×n d¸o d¸c mét lóc råi kªu lªn : - C¬m s«i råi ch¾t n-íc giïm c¸i ! Nã còng l¹i nãi træng T«i lªn tiÕng më ®-êng cho nã - Ch¸u ph¶i gäi “ Ba ch¾t n­íc giïm con” , ph¶i nãi vËy. Nã nh- kh«ng ®Î ý ®Õn c©u nãi cña t«i , nã l¹i kªu lªn : - C¬m s«i råi , nh·o b©y giê! anh S¸u cø ngåi im . T«i do¹ nã: - C¬m mµ nh·o ,m¸ ch¸u vÒ thÕ nµo còng bÞ ®ßn . Sao ch¸u kh«ng gäi ba ch¸u . Ch¸u nãi mét tiÕng “ ba” kh«ng ®­îc sao? ( S¸ch ng÷ v¨n 9 - TËpI NXBGD 2003,trang 189) C©u 1 . §o¹n v¨n trªn ®-îc trÝch tõ t¸c phÈm nµo? A . Lµng C . LÆng lÏ Sa Pa B . ChiÕc l-îc ngµ D . Mïa c¸ bét C©u 2 . T¸c gi¶ ®o¹n v¨n trªn lµ ai? A . Kim L©n C . NguyÔn Thµnh Long B . NguyÔn Quang S¸ng D . NguyÔn Minh Ch©u C©u 3 . §o¹n v¨n trªn ®-îc kÓ theo lêi trÇn thuËt cña nh©n vËt nµo ? A . ¤ng S¸u C . Ng-êi b¹n «ng S¸u B . Mét ng-êi hµng xãm D . Ng-êi kÓ giÊu mÆt C©u 4 . C¸ch chän nh©n vËt kÓ chuyÖn nh- vËy cã t¸c dông : A . Gióp cho ng-êi kÓ bµy tá c¶m xóc , suy nghÜ , ý kiÕn b×nh luËn B . Lµm cho cèt truyÖn ®-îc chÆt chÏ , hîp lÝ h¬n C . T¹o nªn nhiÒu yÕu tè bÊt ngê trong truyÖn D . G©y ®-îc høng thó cho ng-êi ®äc C©u 5 . Dßng nµo thÓ hiÖn râ nhÊt néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n ? A . BÐ Thu kh«ng chÞu nhËn «ng S¸u lµ cha B . BÐ Thu kh«ng chÞu nhê «ng S¸u ch¾t gióp n-íc nåi c¬m to ®ang s«i C . T©m tr¹ng ®au buån cña «ng S¸u D . T×nh cha con trong c¶nh ngé Ðo le cña chiÕn tranh C©u 6 > §o¹n v¨n trªn sö dông ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo ? A . Miªu t¶ C . BiÓu c¶m B . LËp luËn D . Tù sù C©u 7 . C©u nµo d-íi ®©y cã chøa hµm ý ? A . C¬m s«i råi , ch¾t n-íc giïm c¸i C . Sao ch¸u kh«ng gäi ba ch¸u B . C¬m mµ nh·o m¸ vÒ thÕ nµo còng bÞ ®ßn D . C¬m s«i råi nh·o b©y giê C©u 8 . Tõ ng÷ “ cã lÏ” trong c©u “ cã lÏ v× khæ t©m ®Õn nçi kh«ng khãc ®­îc nªn anh ®µnh c-êi vËy th«i” dïng ®Ó A . Th¸i ®é cña ng-êi nãi ®èi víi sù viÖc trong c©u B . DiÔn ®¹t sù viÖc C . ThÓ hiÖn t×nh c¶m cña ng-êi nãi D . Béc lé hiÖn t-îng t©m lÝ cña ng-êi nãi C©u 9 . Dßng nµo sau ®©y gi¶i thÝch ®óng nhÊt cho tõ “ lui cui” ? A . Loay hoay , tÊt c¶ v× mét c«ng viÖc nµo ®ã B . BËn rén , lo l¾ng cho ciing viÖc C . Ch¨m chó , lu«n tay lµm mét viÖc nµo ®ã D . CÇn mÉn , ch¨m chØ lµm viÖc C©u10 . PhÐp thÕ th-êng sö dông c¸c tõ nµo s©u ®©y ®Ó lµm yÕ tè thay thÕ ? A . ®©y , ®ã , kia , thÕ , vËy C . ®iÒu ®ã , tãm l¹i , tÕ , vËy B . c¸i nµy , viÖc Êy , ®ã , v× vËy D . nÕu thÕ , viÖc Êy , c¸i nµy , ®iÒu ®ã C©u 11 . Tõ “h¾n” trong ®o¹n trÝch sau : “T«i s¾p giíi thiÖu cho b¸c mét ng­êi c« déc nhÊt thÕ gian . ThÕ nµo b¸c còng thÝch vÏ h¾n” (NguyÔn Thµnh Long) thay cho tõ ng÷ nµo ? A . Ng-êi c« ®éc nhÊt thÕ gian C . Mét trong nh÷ng ng-êi c« ®éc B . Mét trong nh÷ng ng-êi c« ®éc nhÊt thÕ gian D . Ng-êi c« ®éc C©u 12 . KÓ tªn c¸c t¸c phÈm ca ngîi t×nh mÑ con trong ch-¬ng tr×nh ng÷ v¨n 9 A . Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l-ng mÑ , Nãi víi con B . ChiÒu s«ng th-¬ng , Con cß C . Con cß , M©y vµ sãng D . Con cß , Nãi víi con B . PhÇn II Tù luËn : 7 ®iÓm Häc sinh chän 1 trong 2 ®Ò sau: §Ò 1 : Suy nghÜ cña em vÒ tr¸ch nhiÖm , bæn phËn cña ng-êi lµm con ®èi víi cha mÑ tõ bµi ca dao C«ng cha nh- nói Th¸i S¬n NghÜa mÑ nh- n-íc trong nguån ch¸y ra Mét lßng thê mÑ kÝnh cha Cho trßn chø hiÕu míi lµ ®¹o con §Ò 2 : C¶m nhËn cña em vÒ ý nghÜa lêi ru vµ t×nh mÑ trong bµi th¬ “ Con cß” cña ChÕ Lan Viªn ................................................................................................................................................ ............................... bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o së gdvµ ®t qu¶ng ng·i ®Ò thi sè 4 : m«n ng÷ v¨n 9 thêi gian 120 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ph¸t ®Ò) I . Tr¾c nghiÖm :( 0,35 ®iÓm) §äc kü ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ë ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt “ C¸i m¹nh cña con ng-êi ViÖt Namkh«ng chØ chóng ta nhËn biÕt mµ c¶ thÕ giíi®Òu thõa nhËn lµ sù th«ng minh , nh¹y bÐn víi c¸i míi . B¶n chÊt trêi phó Êy rÊt cã Ých trong x· héi ngµy mai mµ sù s¸ng t¹o lµ mét yªu cÇu hµng ®Çu . Nh-ng bªn c¹nh c¸i m¹nh ®ã còng cßn tån t¹i kh«ng Ýt c¸i yÕu . Êy lµ nh÷ng lç hæng vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n do thiªn h­íng ch¹y theo nh÷ng m«n häc “thêi th­îng” , nhÊt lµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ thùc hµnh bÞ h¹n chÕ do lèi häc chay , häc vÑt nÆng nÒ . Kh«ng nhanh chãng lÊp nh÷ng lç hæng nµy th× hËt khã bÒ ph¸t huy trÝ th«ng minh vèn cã vµ kh«ng thÓ thÝch øng víi nÒn kinh tÕ míi chøa ®ùng ®Çy tri thøc c¬ b¶n vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng” ( Ng÷ v¨n 9 - tËp II) 1 . §o¹n v¨n trªn ®-îc viÕt theo ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo ? A . ThuyÕt minh C . Tù sù B . NghÞ luËn D . Miªu t¶ 2 . Néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n trªn lµ : A . C¸i m¹nh cña con ng-êi ViÖt Nam C . C¸i m¹nh vµ c¸i yÕu cña con ng-êi ViÖt Nam B . C¸i yÕu cña con ng-êi ViÖt Nam D . Sù s¸ng t¹o cña con ng-êi ViÖt Nam 3 . Trong ®o¹n v¨n trÝch c¸i m¹nh cña con ng-êi ViÖt Nam lµ g× ? A . Sù th«ng minh , nh¹y bÐn víi c¸i míi C . Lèi häc chay häc vÑt nÆng nÒ B . Kh¶ n¨ng thùc hµnh vµ s¸ng t¹o D . Nh÷ng lç hæng vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n 4 . Søc thuyÕt phôc chñ yÕu cña ®o¹n trÝch lµ g× ? A . NghÖ thuËt x©y dùng tÝnh c¸ch nh©n vËt C . ThÓ hiÖn t×nh c¶m s©u ®Ëm B . NghÖ thuËt miªu t¶ s¾c nÐt D . LËp luËn gi¶n dÞ mµ chÆt chÏ 5 . Tõ nµo d-íi ®©y lµ ®éng tõ ? A . Lç hæng C . Th«ng minh B . Häc vÑt D . Buån rÇu 6 . Tõ nµo d-íi ®©y kh«ng ph¶i lµ tõ H¸n ViÖt? A . Th«ng minh C . Thùc hµnh B . S¸ng t¹o D . Trêi phó 7 . Tr¸i nghÜa víi tõ th«ng minh : A . D¹i khê C . Ngu muéi B . Khê d¹i D . Ngu ngèc 8 . GÇn nghÜa víi tõ th«ng minh lµ : A . Ho¹t b¸t C . KhÐo lÐo B . NHanh nhÑn D . Th«ng th¸i 9 . Côm tõ nµo d-íi ®ay cã vai trß liªn kÕt trong ®o¹n v¨n ? A . B¶n chÊt trêi phó Êy C . Êy lµ nh÷ng lç hæng B . Nh-ng bªn c¹nh c¸i m¹nh ®ã còng cßn D . Kh«ng nhanh chãng lÊp nh÷ng lç hæng 10 . Trong ®o¹n v¨n trªn t¸c gi¶ sö dông phÐp thÕ mÊy lÇn ? A . 1 lÇn C . 3 lÇn B . 2 lÇn D . 4 lÇn 11 . “ Nh÷ng m«n häc thêi th­îng” lµ côm tõ g× ? A . Côm tÝnh tõ B . Côm danh tõ C . Côm ®éng tõ 12 . DÊu ngoÆc kÐp ®ãng khung tõ “ thêi th­îng” cã t¸c dông: A . DÉn lêi trùc tiÕp C . HiÓu theo nghÜa cã hµm ý phª ph¸n B . DÉn ý trùc tiÕp D . HiÓu theo nghÜa cã hµm ý khen 13 . C©u v¨n “ c¸i m¹nh cña con ng­êi ViÖt Nam kh«ng chØ chóng ta nhËn biÕt mµ c¶ thÕ giíi ®Òu thõa nhËn lµ sù th«ng minh , nh¹y bÐn víi c¸i míi” thuéc lo¹i c©u g×? A . C©u ®¬n C . C©u ®Æc biÖt B . C©u ghÐp D . C©u rót gän 14 . §o¹n v¨n trªn , t¸c gi¶ triÓn khai theo phÐp lËp luËn nµo ? A . Qui n¹p C . Ph©n tÝch B . DiÔn dÞch D . Tæng hîp II . PhÇn tù luËn: 9 6,5 ®iÓm) Chän mét trong hai ®Ò sau : §Ò 1 : §Ó chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi , phã thñ t­íng Vò Khoan viÕt “ Sù chuÈn bÞ b¶n th©n con ng­êi lµ quan träng nhÊt” B×nh luËn ý kiÕn trªn §Ò 2 : Mäc gi÷a dßng s«ng xanh Mïa xu©n ng-êi cÇm sóng Mét b«ng hoa tÝm biÕc Léc gi¾t ®Çy bªn l-ng ¥i con chimm chiÒn chiÖn Mïa xu©n ng-êi ra ®ång Hãt chi mµ vang trêi Léc tr¶i dµi n-¬ng m¹ Tõng giät long lanh r¬i TÊt c¶ nh- hèi h¶ T«i ®-a tay t«i høng TÊt c¶ nh- x«n xao ( TrÝch bµi th¬ Mïa xu©n nho nhá - Thah H¶i) H·y viÕt mét bµi v¨n giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña ®o¹n th¬ qua sù c¶m nhËn cña em. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o së gd vµ ®t qu¶ng ng·i ®Ò thi sè 5 : m«n ng÷ v¨n 9 thêi gian 120 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ph¸t ®Ò) `I . PhÇn tr¾c nghiÖm ( 3®iÓm , mçi c©u ®óng ®-îc 0,25 ®iÓm) §äc kü ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ë c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt : “ ...®· ba bèn h«m nay, «ng Hai kh«ng b­íc ch©n ra ®Õn ngoµi , c¶ ®Õn bªn b¸c Thø «ng còng kh«ng d¸m sang. Suèt ngµy «ng chØ quanh quÈn trong c¸i gian nhµ chËt chéi Êy mµ nghe ngãng . Nghe ngãng xem binh t×nh bªn ngoµi ra sao ? Mét ®¸m ®«ng tóm l¹i , «ng ®Ó ý , d¨m b¶y tiÕng c-êi nãi xa xa «ng còng chét d¹ . Lóc nµo «ng còng n¬m níp t-ëng nh- ng-êi ta ®ang ®Ó ý , ng­êi ta ®ang bµn t¸n ®Õn “c¸i chuyÖn Êy” . Cø tho¸ng nghe nh÷ng tiÕng T©y , ViÖt gian , cam nh«ng... lµ «ng lñi ra mét gãc nhµ , nÝn thÝt . Th«i l¹i chuyÖn Êy råi ! Nh-ng cßn c¸i nµy n÷a mµ «ng sî , cã lÏ cãn ghª rîn h¬n c¶ nh÷ng tiªng kia nhiÒu . Êy lµ mô chñ nhµ . Tõ ngµy x¶y ra chuyÖn Êy , h×nh nh- mô ta lÊy ®iÒu lµm cho vî chång «ng khæ ngÊm khæ ngÇm lµ mô thÝch” ( Ng÷ v¨n 9 _ TËp I) 1. §o¹n v¨n trªn ®-îc trÝch tõ v¨ b¶n nµo ? A . BÕn quª C . LÆng lÏ Sa Pa B . ChiÕc l-îc ngµ D . Lµng 2 . dßng nµo thÓ hiÖn râ nhÊt néi dung phÇn trÝch trªn ? A . ¤ng Hai lo l¾ng v× lµng theo giÆc B . ¤ng Hai ë l× trong nhµ v× nghe tin lµng theo giÆc C . ¤ng Hai lo l¾ng , sî mäi ng-êi ,nhÊt lµ mô chñ nhµ biÕt lµng m×nh theo giÆc D . ¤ng Hai sî mô chñ nhµ biÕt tin lµng m×nh theo giÆc 3 . V× sao «ng Hai l¹i lo sî ®Õn thÕ ? A . V× «ng sî mÊt nhµ ë lµng B . V× sî mô chñ nhµ kh«ng cho ë nhê C . V× sî mang tiÕng lµ ng-êi d©n cña lµng ViÖt gian D . V× c¶ hai ýa B vµ C 4 . C¸ch gi¶i thÝch nµo ®óng nhÊt cho tõ “binh t×nh” trong ®o¹n trÝch nµy ? A . T×nh h×nh binh lÝnh C . T×nh hißnh qu©n sù B . ChØ t×nh h×nh( theo nghÜa më réng) D . T×nh h×nh chiÕn ®Êu 5 . §o¹n v¨n rªn sö dông ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo ? A . Tù sù C . LËp luËn B . Miªu t¶ D . BiÓu c¶m 6 . Ai lµ ng-êi kÓ chuyÖn trong ®o¹n v¨n nµy ? A . ¤ng Hai C . Mô chñ nhµ B . ¤ng chñ tÞch D . T¸c gi¶ 7 . Tõ nµo d-íi ®©y kh«ng ph¶i lµ tõ t-îng h×nh ? A . ChÊt ngÊt C . Chen chóc B . ChËt chéi D . L¸ch t¸ch 8 . T¸c phÈm “ Lµng” thuéc thÓ lo¹i nµo ? A . Håi ký C . Tuú bót B . TruyÖn ng¾n D . TiÓu thuyÕt 9 . §o¹n trÝch : “ Nh­ng cßn c¸i nµy n÷a mµ «ng sî , cã lÏ cßn ghª rîn h¬n c¶ nh÷ng tiÕng kia nhiÒu . Êy lµ mô chñ nhµ” sö dông ph­¬ng tiÖn liªn kÕt nµo d-íi ®©y A . PhÐp lÆp tõ ng÷ C . PhÐp thÕ B . Dïng tõ tr¸i nghÜa D . Kh«ng sö dông phÐp liªn kÕt 10 . C©u v¨n “ Tõ ngµy x¶y ra chuyÖn Êy , h×nh nh- mô ta lÊy ®iÒu lµm cho vî chång «ng khæ ngÊm khæ ngÇm lµ mô thÝch” cã chøa thµnh phÇn nµo d­íi ®©y ? A . Thµnh phÇn c©u c¶m th¸n C . Thµnh phÇn t×nh th¸i B . Thµnh phÇn phô chó D . Thµnh phÇn gäi ®¸p 11 . ¤ng Hai trong truyÖn ng¾n “ Lµng” ( Kim L©n) cã nh÷ng phÈm chÊt g× d­íi ®©y : A . Yªu lµng C . Yªu cô Hå B . Yªu n-íc D . TÊt c¶ A , B , C ®Òu ®óng 12 . C¸c truyÖn “ Lµng” ; “ LÆng lÏ Sa Pa” ; “ ChiÕc l­îc ngµ” cã ®iÓm chung g× vÒ nghÖ thuËt ? A . C¸ch vËn dông ng«n ng÷ ®Þa ph-¬ng C . C¸ch x©y dùng t×nh huèng bÊt ngê B . TrÇn thuËt chñ yÕu theo ®iÓm nh×n cña nh©n vËt D . Ng-êi kÓ chuyÖn kh«ng xuÊt hiÖn II . PhÇn tù luËn : 9 7 ®iÓm ) häc sinh chän mét trong hai ®Ò sau : §Ò 1 : S©u khi häc truyÖn ng¾n : Lµng” ( Kim L©n ) em cã suy nghÜ g× vÒ t×nh c¶m cña «ng Hai ®èi víi quª h-¬ng , ®Êt n-íc §Ò 2 : kÓ l¹i néi dung chuyÖn “ ChiÕc l­îc ngµ” cña NguyÔn Quang S¸ng theo lêi kÓcña nh©n vËt Thu ................................................................................................................................................ ..................................... bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o s¬ gd vµ ®t kon tum ) ®Ò thi sè 6 m«n ng÷ v¨n 9 thêi gian 120 phót ( kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò I PhÇn tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm ) mçi c©u ®óng ®-îc 0,25 ®iÓm , riªng c©u 5 ®-îc 0,5 ®iÓm §äc kü ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b¾ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ë ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt : “ - Trêi ¬i cßn cã n¨m phót ! ChÝnh lµ anh thanh niªn giËt m×nh nãi to , giäng c-êi nh- ®Çy tiÕc rÎ . Anh ch¹y ra nha sau , råi trë vµo liÒn , tay cÇm mét c¸i lµn . Nhµ ho¹ sÜ t¨c jl-ìi ®øng dËy . C« g¸i còng ®øng lªn , ®Æt l¹i chiÕc ghÕ , thong th¶ ®i ®Õn chç b¸c giµ - å ! C« cßn quªn chiÕc mïi xoa ®©y nµy ! Anh thanh niªn võa vµo , kªu lªn . ®Ó ng-êi con g¸i khái trë l¹i bµn , anh lÊy chiÕc kh¨n tay cßn vo trßn cÆp gi÷acuèn s¸ch tíi tr¶ cho c« g¸i . C« kü s- nhÕch mÐp , mÆt ®á öng , nhËn l¹i chiÕc kh¨n vµ quay véi ®i - Chµo anh . §Õn bËu cöa , bçng nhµ ho¹ sÜ quay l¹i chôp lÊy tay ng-êi thanh niªn l¾c m¹nh . “ Ch¾c ch¨n råi t«i sÏ trë l¹i . T«i ë víi anh Ýt h«m ®­îc chø ?” §Õn l-ît c« g¸i tõ biÖt . C« ch×a tay cho anh n¾m , cÈn träng , râ rµng nh- ng-êi ta cho nhau c¸i g× chø kh«ng ph¶i lµ c¸i b¾t tay . C« nh×n th¼ng vµo m¾t anh - nh÷ng ng-êi con g¸i s¾p xa ta , biÕt kh«ng bao giê gÆp ta n÷a , hay nh×n ta nh- vËy . _ Chµo anh..” ( Ng÷ v¨n 9 - TËp I) 1 . ®o¹n trÝch trªn lµ cña t¸c gi¶ nµo ? A . NguyÔn Quang S¸ng C . NguyÔn Minh Ch©u B . NguyÔn Thµnh Long D . NguyÔn §×nh Thi 2 . §o¹n trÝch trªn trÝch tõ v¨n b¶n nµo ? A . Nh÷ng ng«i sao xa x«i B . ChiÕc l-îc ngµ C . LÆng lÏ Sa Pa 3 . Trong ®o¹n trÝch trªn ng-êi kÓ chuyÖn lµ ai ? A . ¤ng ho¹ sÜ giµ C . Anh thanh niªn B . C« kü sD . V« nh©n x-ng 4 . ®o¹n trÝch kÓ vÒ : A .Phót chia tay gi÷a ng-êi häa sÜ giµ vµ c« g¸i B . Phót chia tay gi÷a anh thanh niªn vµ c« g¸i C . Phót chia tay gi÷a ng-êi häa sÜ giµ vµ anh thanh niªn D . Phót chia tay gi÷a ng-êi häa sÜ giµ , anh thanh niªn vµ c« g¸i 5 . C©u “ Trêi ¬i , chØ cßn n¨m phót !” lµ c©u g× ? A . C©u ®¬n b×nh th-êng C . C©u rót gän B . C©u c¶m th¸n D . C©u ®Æc biÖt 6 . §o¹n trÝcg trªn sö dông bao nhiªu tõ H¸n ViÖt ? A . N¨m tõ C . B¶y tõ B . S¸u tõ D . T¸m tõ 7 . Nh÷ng tõ sau ®©y tõ nµo kh«ng ®ång nghÜa víi tõ “ Cc¸i lµn” trong c©u “ Anh ch¹y ra nhµ sau , råi trë vµo liÒn , tay cÇm mét c¸i lµn” ? A . C¸i giá x¸ch C . C¸i cÆp B . C¸i tói x¸ch D . C¸i x¸ch 8 . C©u : “ T«i ë l¹i víi anh Ýt h«m ®­îc chø?” lµ c©u g× ? A . C©u c¶m th¸n C . C©u cÇu khiÕn B . C©u hái D . C©u trÇn thuËt 9 . Tõ nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ tõ l¸y ? A . Râ rµng C . CÈn thËn B . TØ mØ D . T-¬i tèt 10 . Trong ®o¹n trÝch , t¸c gi¶ sö dông bao nhiªu lÇn thµnh phÇn biÖt lËp phô chó ? A . Mét lÇn C . Ba lÇn B . Hai lÇn D . Bèn lÇn 11 . T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× trong c©u v¨n : “ C« ch×a tay cho anh n¾m ,c©ntrongj , râ rµng , nh­ ng­êi ta cho nhau c¸i g× chø kh«ng ph¶i lµ c¸i b¾t tay” A . LiÖt kª C . Èn dô B Nh©n ho¸ D . So s¸nh II PhÇn tù luËn :L ( 7 ®iÓm ) ®Ò v¨n : Nh©n vËt anh thanh niªn trong truyÖn ng¾n “ LÆng lÏ Sa Pa” cña NguyÔn Thµnh Long lµ ng-êi cã nh÷ng suy nghÜ vÒ cuéc sèng , vÒ ý nghÜa c«ng viÖc H·y ph©n tÝch vµ lµm râ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ................................................................................................................................................ ............................ bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o së gd vµ ®t vÜnh phóc ®Ò thi sè 7 m«n ng÷ v¨n 9 thêi gian 120 phót ( kh«ng kÓthêi gian giao®Ò) I . PhÇn tr¾c nghiÖm : 12 c©u mçic©u tr¶ lêi ®óng ®-îc 0,25 ®iÓm , tæng ®iÓm 3 ®iÓm §äc kü ®o¹n v¨n sau , tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt : “ Cã ng­êi hái : - Sao b¶o lµng chî DÇu tinh thÇn l¾m c¬ mµ ?... - Êy thÕ mµ b©y giê ®æ ®èn ra thÕ ®Êy !” ¤ng Hai tr¶ tiÒn n-íc , ®øng dËy , chÌm chÑp miÖng , c-êi nh¹t mét tiÕng , v-¬n vai nãi to : “ Hµ n¾ng gím , vÒ nµo ...” ¤ng l·o vê vê ®øng l¶ng ra chç kh¸c , råi ®i th¼ng . TiÕng c-êi nãi x«n xao cña ®¸m ng-êi míi t¶n c- lªn ®©y vÉn dâi theo . ¤ng nghe râ c¸i giäng chua lanh l¶nh cña ng-êi ®µn bµ cho con bó : - “ Cha tiªn s­ nhµ chóng nã ! §ãi khæ ¨n c¾p ¨n trém b¾t ®­îc ng­êi ta cßn th­¬ng . C¸i gièng ViÖt gian b¸n n­íc th× cø cho mçi ®øa mét nh¸t !” ¤ng Hai cói g»m mÆt xuèng mµ ®i . ¤ng tho¸ng nghÜ ®Õn mô chñ nhµ . VÒ ®Õn nhµ «ng Hai n»m vËt ra gi-êng , mmÊy ®øa trÎ thÊy bè h«m nay cã vÎ kh¸c , len lÐt ®-a nhau ra ®Çu nhµ , ch¬i sËm , ch¬i sôi víi nhau . Nh×n lò con, tñi th©n , n­íc m¾t «ng cø trµn ra : “ Chóng nã lµ trÎ con lµng ViÖt gian ®Êy - ? Chóng nã còng bÞ ng-êi ta rÎ róng , h¾t hñi ®Êy - ? Khèn n¹n , b»ng Êy tuæi ®Çu...” . ¤ng l·o n¾m tay l¹i mµ rÝt lªn : - Chóng mµy ¨n miÕng c¬m hay miÕng g× vµo måm mµ ®i lµm c¸i gièng ViÖt gian b¸n n-íc ®Ó nhôc nh· thÕ nµy !” ( Lµng - Ng÷ v¨n 9 - TËp I) 1 . TruyÖn ng¾n “ Lµng” cña t¸c gi¶ nµo ? A . Lç TÊn C . Kim L©n B . H÷u ThØnh D . NguyÔn Minh Ch©u 2 . C©u “ Hµ , n¾ng gím ,vÒ nµo ...” lµ lêi cña «ng Hai nãi víi ai ? A . Ng-êi ®µn bµ b¸n n-íc C . Víi ng-êi nµo ®ã tªn lµ Hµ B . Ng-êi ®µn bµ cho con bó D . Víi chÝnh m×nh 3 . Trong c¸c tõ sau tõ nµo kh«ng ph¶o lµ tõ l¸y ? A . ChÌm chÑp C . X«n xao B . V-¬n vai D . Lanh l¶nh 4 . C©u “ Khèn n¹n , b»ng Êy tuæi ®Çu...” xÐt vÒ cÊu tróc thuéc lo¹i c©u g× ? A . C©u ®¬n C . C©u rót gän B . C©u ghÐp C©u ®Æc biÖt 5 . Ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh cña ®o¹n v¨n trªn lµ g× ? A . Miªu t¶ C . Tù sù B . BiÓu c¶m D . LËp luËn 6 . C©u “ C¸i gièng ViÖt gian b¸n n­íc th× cø cho mçi ®øa mét nh¸t !” xÐt vÒ môc ®Ých nãi thuéc lo¹i c©u g× ? A . c¶m th¸n C . TrÇn thuËt B . CÇu khiÕn D . Nghi vÊn 7 . §o¹n v¨n trªn cã bao nhiªu c©u ®èi tho¹i ? A . Hai c©u C . Bèn c©u B . Ba c©u D . N¨m c©u 8 . C¸c c©u “ Cha tiªn s­ nhµ chóng nã ! §ãi khæ ¨n c¾p , ¨n trém b¾t ®­îc ng­êi ta cßn th-¬ng . C¸i giãng ViÖt gian b¸n n-íc th× cø cho mçi ®øa mét nh¸t !” lµ tiÕng chöi cña ng-êi ®µn bµ cho con bó nh»m vµo ®èi t-îng nµo ? A . ¤ng Hai C . Nh÷ng kÎ lµm ViÖt gian nãi chung B . Nh÷ng ng-êi d©n lµng chî DÇu D . Kh«ng nh»m vµo ai c¶ 9 . §o¹n v¨n trªn giíi thiÖu víi ng-êi ®äc truyÖn g× / A. ChuyÖn lµng chî DÇu lµm ViÖt gian theo giÆc B . Lßng c¨m thï cña «ng Hai víi lµng chî DÇu C . ChuyÖn «ng Hai ®au khæ , nhôc nh· khi cã tin lµng chî DÇu theo giÆc D . Tinh thÇn yªu n-íc cña ng-êi t¶n c10 . §o¹n v¨n trªn t¸c gi¶ sö dông bao nhiªu tõ l¸y ? A . N¨m tõ C . ChÝn tõ B . B¶y tõ D . M-êi tõ 11 . Trong c¸c c©u sau ®©y , c©u nµo ®-îc gäi lµ ®éc tho¹i néi t©m ? A . Sao b¶o lµng chî DÇu tinh thÇn l¾m c¬ mµ?... B . Hµ , n¾ng gím .vÒ nµo C. Chóng nã lµ trÎ con lµng ViÖt gian ®Êy - ? D . Chóng bay ¨n miÕng c¬m hay miÕng g× vµo måm mµ ®i lµm c¸i gièng ViÖt gian b¸n n-íc dÓ nhôc nh· thÕ nµy ! 12 . Trong hai c©u : “ Nh×n lò con , tñi th©n , n­íc m¾t «ng cø trµn ra . Chóng nã còng lµ trÎ con lµng ViÖt gian ®Êy ­ ?” , phÐp liªn kÕt ë ®©y ®-îc sö dông b»ng : A . Nh¾c l¹i tõ ng÷ ®· cã C . Dïng ®¹i tõ thay thÕ B . Dïng tõ ng÷ ®ång nghÜa D . Dïng tæ hîp danh tõ - chØ tõ II PhÇn tù luËn : 7 ®iÓm Chän mét trong hai ®Ò sau : §Ò 1 ; Nh÷ng suy nghÜ cña em vÒ t×nh c¶m yªu lµng , yªu n-íc cña nh©n vËt «ng Hai trong truyÖn ng¾n “ Lµng” ( Ng÷ v¨n 9 - TËp I) §Ò 2 : C©u 1 : ( 2 ®iÓm ) ý nghÜa nhan ®Ò bµi th¬ “ Mïa xu©n nho nhá” cña nhµ th¬ Thanh H¶i C©u 2 ( 5 ®iÓm) Suy nghÜ cña em vÒ lÏ sèng cña ng­êi c¸ch m¹ng®­îc nãi ®Õn trong bµi “ Mïa xu©n nho nhá” cña nhµ th¬ Thanh H¶i trong s¸ch ng÷ v¨n 9 tËp 2 bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o së gd vµ ®t bÕn tre ®Ò thi sè 8 m«n ng÷ v¨n9 Thêi gian 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I phÇn tr¾c nghiÖm : B¾t buéc : 12 c©u , mçi c©u 0,25 ®iÓm ,tæng 3 ®iÓm §äc kü ®o¹n th¬ sau tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ë c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt Dï ë gÇn con Con cß mÑ h¸t Dï ë xa con Còng lµ cuéc ®êi Lªn rõng xuèng bÓ Vç c¸nh qua n«i Cß sÏ t×m con Ngñ ®i ! Ngñ ®i Cß m·i yªu con, Cho c¸nh cß c¸nh v¹c Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ Cho c¶ s¾c trêi §i hÕt ®êi lßng mÑ vÉn theo con §Õn h¸t µ ¬i! Quanh n«i 1 §o¹n th¬ trªn cña t¸c gi¶ nµo ? A . NguyÔn Khoa §iÒm C . ViÔn Ph-¬ng B . ChÕ lan Viªn D . THanh H¶i 2 . ®o¹n th¬ trªn thuéc ®o¹n µo trong bµi th¬ “ Con cß” A . §o¹n I C . Gi÷a ®o¹n II vµ ®o¹n III B . §o¹n II D . §o¹n III 3 . H×nh ¶nh con cß trong ®o¹n th¬ trªn lµ biÓu t-îng cña : A . Ng-êi mÑ lóc nµo còng ë bªn con C . Ng-êi vî th-¬ng chång , ®¶m ®ang B . Ng-êi n«ng d©n cÇn cï , lao déng D . Ng-êi phô n÷ trong cuéc sèng nhiÒu nhäc nh»n 4 . Ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh cña ®o¹n th¬ lµ g× ? A . tù sù C . BiÓu c¶m B . Miªu t¶ D . LËp 5 . §o¹n th¬ trªn ®-îc viÕt theo thÓ th¬ g× ? A . Th¬ 8 ch÷ C . Th¬ 4 ch÷ B . Th¬ 5 ch÷ D . Th¬ tù do 6 . Bµi th¬ “ Con cß” ®­îc s¸ng t¸c n¨m nµo ? A . 1937 C . 1962 B . 1945 D . 1967 7 . H×nh ¶nh con cß trong bµi th¬ ®-îc x©y dùng b»ng nghÖ thuËt g× ? A .So s¸nh C . Nh©n ho¸ B . Èn dô D . Ho¸n dô 8 . Trong ®o¹n th¬ trªn : A . Cã sö dông thµnh ng÷ C . Cã sö dông tôc ng÷ B . Kh«ng sö dông thµnh ng÷ D . Kh«ng sö dông tôc ng÷ 9 . ë phÇn trÝch trªn cã bao nhiªu cÆp tõ ? A . Kh«ng C . 2 cÆp B . 1 cÆp D . 3 cÆp 10 . Tr-êng hîp nµo ®Æt dÊu c©u ®óng nhÊt ? A . Ngñ yªn ! Ngñ yªn ! Cß ¬i , chí sî ! B . Ngñ yªn , ngñ yªn ! Cß ¬i ! Chí sî ! C . Ngñ yªn . Ngñ yªn . Cß ¬i , chí sî ! D . Ngñ yªn ! Ngñ yªn ! - Cß ¬i , chí sî ! 11 . Trong c¸c c¸ch hiÓu sau ®©y , c¸ch hiÓu nµo ®óng nhÊt ? NÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt cña bµi th¬ “ Con cß” lµ: A . Dïng nhiÒu c©u ng¾n cã cÊu tróc gièng nhau B . Giäng ®iªu mang tÝnh triÕt lÝ C . H×nh ¶nh quen thuéc , gÇn gòi D . VËn dông s¸ng t¹o h×nh ¶nh vµ giäng ®iÖu lêi ru cña ca dao 12 . Nh÷ng bµi th¬ sau ®©y , bµi th¬ nµo kh«ng cïng ®Ò tµi t×nh mÑ con ? A . BÕp löa C . Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l-ng mÑ B . Con cß D . M©y vµ sãng II . PhÇn tù luËn : 7 ®iÓm : häc sinh chän mét trong hai ®Ò §Ò 1 : 1 . ChÐp l¹i nh÷ng c©u ca dao ®­îc t¸c gi¶ vËn dông trong bµi th¬ “ Con cß”( 1 ®iÓm) 2 . C¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬ “ Con cß” §Ò 2 : 1 . Trong ch-¬ng tr×nh ng÷ v¨n 9, em ®· ®-îc häc bµi th¬ nµo ( ngoµi bµi th¬ “ Con cß”) còng mang ©m ®iÖu lêi ru ? Nªu ®¹i ý bµi th¬ Êy ( 1 ®iÓm) 2 . Suy nghÜ tõ c©u ca dao “ C«ng cha nh­ nói Th¸i S¬n NghÜa mù nh- n-íc trong nguån ch¶y ra” ( 6 ®iÓm) ................................................................................................................................................ ................................... bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 9 së gdvµ ®t vÜnh phóc giao ®Ò) ®Ò thi sè 9 : m«n ng÷ v¨n Thêi gian 120 phót ( kh«ng kÓ thêi gian A . phÇn tr¾c nghiÖm :( 4 ®iÓm) I . §äc phÇn trÝch sau vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái : “ ... T«i h·y cßn nhí buæi chiÒu h«m ®ã - buæi chiÒu sau mét ngµy m-a rõng , giät m-a cßn ®äng trªn l¸ rõng s¸ng lÊp l¸nh . §ang ngåi lµm viÖc d-íi tÊm ni l«ng nãc , t«i bçng nghe tiÕng kªu . Tõ con ®-êng mßn ch¹y lÉn trong rõng s©u , anh hít h¶i ch¹y vÒ , tay cÇm khóc ngµ ®-a lªn khoe víi t«i . MÆt anh hín hë nh- mét ®øa trÎ ®-îc nhËn quµ . Sau ®ã anh lÊy vá ®¹n hai m-¬i li cña MÜ , ®Ëp máng lµm thµnh mét c©y c-a nhá , c-a khóc ngµ thµnh tõng miÕng nhá . Nh÷ng lóc rçi , anh c-a tõng miÕng r¨ng l-îc , thËn träng , tØ mØ vµ cè c«ng nh- ng-êi thî b¹c . Ch¼ng hiÓu sao t«i thÝch ngåi nh×n anh lµm vµ c¶m thÊy vui vui khi bôi ngµ r¬i mçi lóc mét nhiÒu . Mét ngµy anh c-a mét vµi r¨ng . Kh«ng bao l©u sau , c©y l-îc ®-îc hoµn thµnh . C©y l-îc dµi ®é h¬n mét tÊc , bÒ ngang ®é ba ph©n r-ìi , c©y l-îc cho con g¸i , c©y l-îc dïng ®Ó ch¶i tãc dµi , c©y l-îc chØ cã mét hµng r¨ng th-a . Trªn sèng l-îc kh¾c mét hµng ch÷ nhá mµ anh ®· gß l-ng , tÈn mÈn kh¾c tõng nÐt : “ Yªu nhí tÆng Thu con cña ba” . C©y l­îc ngµ Êy ch­a ch¶i ®­îc m¸i tãc cña con nh-ng nã nh- gì rèi ®-îc phÇn nµo t©m trabgj cña anh . Nh÷ng ®ªm nhí con , anh Ýt nhí ®Õn nçi hèi hËn ®¸nh con , anh lÊy c©y l-îc ra ng¾m nghÝa råi mµi lªn m¸i tãc cho c©y l­îc thªm bãng , thªm m­ît . Cã c©y l­îc anh cµng mong gÆp l¹i con” ( TrÝch ng÷ v¨n 9 - tËp 1) 1 . PhÇn trÝch trªn ®-îc trÝch tõ t¸c phÈm nµo ? A . Lµng C . Cè h-¬ng B . LÆng lÏ Sa Pa D . ChiÕc l-îc ngµ 2 . Ai lµ t¸c gi¶ cña t¸c phÈm cã ®o¹n trÝch trªn ? A . NguyÔn Thµnh Long C . NguyÔn Minh Ch©u B . NguyÔn Quang S¸ng D . Kim L©n 3 . V¨n b¶n trªn ®-îc viÕt n¨m nµo ? A . 1958 C . 1960 B . 1966 D .1971 4 . Ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh cña phÇn trÝch trªn lµ g× ? A . Tù sù C . BiÓu c¶m B . Miªu t¶ D . NghÞ luËn 5 . V¨n b¶n cã phÇn trÝch trªn thuéc thÓ lo¹i nµo ? A . Phãng sù C . Håi kÝ B . TiÓu thuyÕt D . TruyÖn ng¾n 6 . PhÇn trÝch trªn ®-îc kÓ theo lêi cña nh©n vËt nµo A . BÐ Thu C . Ng-êi b¹n th©n thiÕt cña ba bÐ Thu B . Ba bÐ Thu D . T¸c gi¶ 7 . ViÖc lùa chän nh©n vËt kÓ nh- vËy cã t¸c dông g× trong viÖc thÓ hiÖn néi dung ? A . Bao qu¸t ®-îc c¸c ®èi t-îng B . C©u chuyÖn trë nªn ®¸ng tin cËy , x¸c thùc C . T¹o c¸ch nh×n nhiÒu chiÒu 8 . Côm tõ “ Kh«ng bao l©u sau” trong c©u v¨n “ Kh«ng bao l©u sau c©y l­îc ®­îc hoµn thµnh” lµ thµnh phÇn g× ? A . Chñ ng÷ C . Tr¹ng ng÷ B . VÞ ng÷ D . §Þnh ng÷ 9 . Cum tõ “ buæi chiÒu sau mét ngµy m­a rõng” trong c©u v¨n “ T«i h·y cßn nhí buæi chiÒu h«m ®ã , buæi chiÒu sau mét ngµy m-a rõng , giät m-a cßn ®äng trªn l¸ c©y , rõng s¸ng lÊp l¸nh” thuäc thµnh phÇn nµo ? A . Thµnh phÇn c©u c¶m th¸n C . Thµnh phÇn gäi ®¸p B . Thµnh phÇn t×nh th¸i D . Thµnh phÇn phô chó 10 . C©u v¨n “ MÆt anh hín hë nh­ mét ®øa trÎ ®­îc quµ” ®· thÓ hiÖn c¸ch so s¸nh nµo / A . Cã ®ñ vÕ A - ph-¬ng diÖn so s¸nh - tõ so s¸nh - vÕ B B . Kh«ng cã ph-¬ng diÖn so s¸nh C . ChØ cã vÕ A vµ tõ so s¸nh cßn vª- B Èn ®i D . ChØ cã tõ so s¸nh vµ vÕ B cßn vÕ A Èn ®i 11 . C©u v¨n “ Nh÷ng ®ªm nhí con , anh Ýt nhí ®Õn nçi hèi hËn ®¸nh con , nhí con anh lÊy l­îc ra ng¾m nghÝa råi mµi lªn m¸i tãc cho c©y l­îc thªm bãng , thªm m­ît” thuéc lo¹i cau nµo ? A . C©u ®¬n C . C©u ghÐp chÝnh phô B . C©u ghÐp ®¼ng lËp D . C©u ®Æc biÖt 12 . PhÇn trÝch “ Kh«ng bao l©u sau , c©y l­îc ®­îc hoµn thµnh . C©y l­îc dµi ®é h¬n mét tÊc , bÒ ngang ®é ba ph©n r-ìi , c©y l-îc cho con g¸i , c©y l-îc dïng ®Ó ch¶i m¸i tãc dµi , c©y l­îc chØ cã mét hµng r¨ng th­a” sö dông ph-¬ng tiÖn liªn kÕt nµo ? A . PhÐp lÆp tõ ng÷ C . Dïng tõ gÇn nghÜa B . Dïng tõ ®ång nghÜa D . Dïng tõ tr¸i nghÜa II . C©u chuyÖn “ ChiÕc l­îc ngµ” ®· thÓ hiÖn thËt c¶m ®éng t×nh c¶m cha con s©u nÆng vµ cßn ®Ñp... H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n tõ 5 - 7 dßng theo phÐp lËp luËn diÔn dÞch ho¨c qui n¹p tr×nh bµy c¶m nh©n cña em vÒ vÊn ®Ò trªn . B . phÇn tù lu©n : ( 6®iÓm ) häc sinh chän mét trong hai ®Ò sau : I . ®Ò thø nhÊt : VÎ ®Ñp trong c¸ch sèng , trong t©m hån vµ nh÷ng suy nghÜ cña anh thanh niªn trong “ LÆng lÏ Sa Pa” cña NguyÔn Thµnh Long II . §Ò thø hai : H×nh t-îng anh bé ®éi trong th¬ ca kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p , chèng MÜ võa mang phÈm chÊt hÕt søc ®Ñp ®Ï cña anh lÝnh cô Hå ®ång thêi vÉn cã nh÷ng nÐt c¸ tÝnh riªng kh¸ ®éc ®¸o . Qua hai bµi th¬ “ §ång chÝ” cña ChÝnh H÷u vµ “ Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh” cña PH¹m TiÕn DuËt , em h·y lµm s¸ng tá vÊn ®Ò trªn . ................................................................................................................................................ ...................................... phÇn thø hai : bé ®Ò tham kh¶o §Ò sè 1 : Bµi lµm 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I . phÇn tr¾c nghiÖm ( 16 c©u ,mçi c©u ®óng ®-îc 0,25 ®iÓm tæng 4 ®iÓm) §äc kü ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ë c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. “ Trong cuéc ®êi ®Çy tru©n chuyªn cña m×nh ,chñ tÞch Hß ChÝ Minh ®· tiÕp xóc víi v¨n ho¸ nhiÒu n-íc , nhiÒu vïng trªn thÕ giíi , c¶ ë ph-¬ng §«ng vµ ph-¬ng T©y . Trªn nh÷ng con tÇu v-ît trïng d-¬ng , Ng-êi ®· ghÐ l¹i nhiÒu h¶i c¶ng , ®· th¨m c¸c n-íc Ch©u Phi , Ch©u ¸ , Ch©u MÜ . Ng-êi ®· sèng dµi ngµy ë Ph¸p , ë Anh. Ng-êi nãi vµ giao tiÕp th¹o nhiÒu thø tiÕng ngo¹i quèc : Ph¸p , Anh , Hoa , Nga... Vµ Ng-êi ®· lµm nhiÒu nghÒ . Cã thÓ nãi Ýt cã vÞ l·nh tô nµo l¹i am hiÓu nhiÒu vÒ c¸c d©n téc vµ nh©n d©n thÕ giíi , v¨n ho¸ thÕ giíi s©u s¾c nh- Chñ tÞch Hå ChÝ Minh . §Õn ®au Ng-êi còng häc hái , t×m hiÓu v¨n ho¸ , nghÖ thuËt ®Õn mét mø kh¸ uyªn th©m . Ng-êi còng chÞu ¶nh h-ëng tÊt c¶ c¸c nÒn v¨n ho¸ , ®· tiÕp thu mäi c¸i ®Ñp c¸i hay ®ång thêi víi viÖc phª ph¸n nh÷ng tiªu cøc cña chñ nghÜa t- b¶n . Nh-ng ®iÒu k× l¹ lµ tÊt c¶ nh÷ng ¶nh h-ëng quèc tÕ ®ã ®· nhµo nÆn víi c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc kh«ng g× lay chuyÓn ®-îc ë Ng-êi , ®Ó trë thµnh mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam , mét lèi sèng rÊt b×nh dÞ , rÊt ViÖt Nam , rÊt ph-¬ng §«ng , nh­ng ®ång thêi còng rÊt míi , rÊt hiÖn ®¹i” ( Ng÷ v¨n 9 - tËp 1) 1 . §o¹n trÝch trªn ®-îc trÝch tõ v¨n b¶n nµo ? A . Hå ChÝ Minh : niÒm hi väng lín nhÊt B . Phong c¸ch Hå ChÝ Minh C . §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh D . Hå ChÝ Minh vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam 2 . §o¹n v¨n trªn ®-îc viÕt theo ph-êng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo ? A . Tù sù C . BiÓu c¶m B . Miªu t¶ D . LËp luËn 3 . Theo t¸c gi¶ ®o¹n trÝch , Chñ tich Hå ChÝ Minh ®· qua nh÷ng n¬i nµo ? A . Ch©u Phi , ch©u ¸ , ch©u ¢u vµ ch©u MÜ B . Ch©u ¸ , ch©u Phi , ch©u MÜ vµ n-íc Anh C . Ch©u MÜ , ch©u Phi , ch©u ¢u vµ n-íc Ph¸p D . Ch©u ¢u , ch©u óc , ch©u Phi vµ n-íc Ph¸p 4 . Theo t¸c gi¶ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi vµ viÕt th¹o nh÷ng thø tiÕng nµo ? A . TiÕng Ph¸p , tiÕng Anh , tiÕng , tiÕng Nga , tiªng T©y Ban Nha B . TiÕng Nga, tiÕng Ph¸p , tiÕng Anh , tiÕng Hoa C . TiÕng Anh , tiÕng Nga , tiÕng Hoa , tiÕng MÜ D . TiÕng Nga , tiÕng Hoa , tiÕng Ph¸p , tiÕng §øc 5 Chñ tÞch Hå chÝ Minh ®· tiÕp thu c¸c nÒn v¨n ho¸ theo c¸ch nµo ? A . TiÕp thu c¸i hay ®ång thêi phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña chñ nghÜa t- b¶n B . TiÕp thu c¸i ®Ñp ®ång thêi phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña chñ nghÜa t- b¶n C. TiÕp thu c¸i ®Ñp , c¸i hay ®ång thêi phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña chñ nghÜa tb¶n D . C¶ ba c¸ch trªn ( A B C) ®Òu kh«ng ®óng 6 . Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ con ng-êi cã phong c¸ch vµ v¨n ho¸ nh- thÕ nµo ? A . Mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam , rÊt b×nh dÞ B .Mét lèi sèng rÊt b×nh dÞ , rÊt ViÖt Nam C. Mét lãi sèng rÊt b×nh dÞ , rÊt ViÖt Nam , rÊt ph-¬ng §«ng D . Mét lèi sèng rÊt ViÖt Nam nh-ng còng rÊt míi ,rÊt hiÖn ®¹i 7 . Dßng nµo sau ®©y kh¸i qu©t ®-îc néi dung chÝnh ®o¹n trÝch ? A . Trong cuéc ®êi ®Çy tru©n chuyªn cña m×nh , Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tiÕp xóc víi v¨n ho¸ nhiÒu n-íc , nhiÒu vïng trªn thÐ giíi B . Ng-êi còng chÞu ¶nh h-ëng tÊt c¶ c¸c nÒn v¨n ho¸ , ®· tiÕp thu mäi c¸i ®Ñp ,c¸i hay , ®i ®«i víi phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña chñ nghÜa t- b¶n C §iÒu k× l¹ lµ tÊt c¶ nh÷ng ¶nh h-ëng quèc tÕ ®ã ®· nhµo nÆn víi c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc ë Ng-êi, ®Ó trë thµnh mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam ...rÊt ph-¬ng §«ng nh-ng ®ång thêi còng rÊt míi , rÊt hiÖn ®¹i D . Cã thÓ nãi Ýt cã vi l·nh ô nµol¹i am hiÓu vÒ d©n téc vµ nh©n d©n thÕ giíi , v¨n ho¸ thÕ giíi s©u s¾c nhChñ tÞch Hå ChÝ Minh 8 . NÐt phong c¸ch næi bËt cña Hå ChÝ Minh lµ g× ? A . ¶nh h-ëng tÊt c¶ c¸c nÒn v¨n ho¸ , tiÕp thu mäi c¸i hay c¸i ®Ñp B . VÉn gi÷ ®-îc phong c¸ch rÊt ViÖt Nam , rÊt ph-¬ng §«ng C . VÉn gi÷ ®-îc c¸i gèc cña v¨n ho¸ ViÖt Nam , kh«ng hÒ thay ®æi qua n¨m th¸ng D . Mét phong c¸ch rÊt ViÖt Nam , rÊt ph-¬ng §«ng nh-ng còng rÊt míi ,rÊt hiÖn ®¹i 9 . Trong c©u “ Trªn nh÷ng con tµu v­ît trïng d­¬ng , Ng­êi ®· ghÐ l¹i nhiÒu h¶i c¶ng” , tõ trïng d-¬ng ®-îc hiÓu theo nghÜanµo ? A . BiÓn c¶ C . BiÓn cã sãng to , giã lín B . BiÓn c¶ liªn tiÕp nèi nhau D . BiÓn xanh 10 . Tõ trïng d-¬ng trong c©u trªn cã thÓ thay thÕ b»ng tõ nµo hîp nhÊt ? A . BiÓn C . §¹i d-¬ng B . BiÓn c¶ D . Trïng kh¬i 11 . Tõ nµo sau ®©y kh«ng mang nÐt nghÜa lÆp l¹i ? A . Trïng d-¬ng C . Trïng trôc B . Trïng kh¬i D . Trïng ®iÖp 12 . Trong c¸c tõ sau ®©y tõ nµo lµ tõ l¸y ? A . Trïng d-¬ng C . Trïng ®iÖp B . Trïng kh¬i D . Trïng trôc 13 . Tõ nµo tr¸i nghÜa víi tõ tru©n chuyªn ? A . Nhäc nh»n C . Nhµn nh· B . V¸t v¶ D . Gian nan 14 . Côm tõ nµo trong c©u (2) dïng ®Ó liªn kÕt víi c©u ( 1) (1) Ng-êi còng chÞu ¶nh h-ëng tÊt c¶ c¸c nÒn v¨n ho¸ , ®· tiÕp thu mäi c¸i ®Ñp vµ c¸i hay ®ång thêi víi viÖc phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña chñ nghÜa t- b¶n . ( 2) Nh-ng ®iÒu k× l¹ lµ tÊt c¶ nh÷ng ¶nh h-ëng quèc tÕ ®ã ®· nhµo n¨n víi c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc kh«ng g× lay chuyÓn ®-îc ë Ng-êi , ®Ó trë thµnh mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam. A . Nh-ng ®iÒu k× l¹ lµ B . TÊt c¶ nh÷ng ¶nh h-ëng quèc tÕ ®ã C . §· nhµo nÆn víi c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc D . §Ó trë thµnh mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam 15 . NÕu viÕt “ Nh-ng ®iÒu k× l¹ lµ tÊt c¶ nh÷ng ¶nh h-ëng quèc tÕ ®ã ®· nhµo nÆn víi c¸i gèc v¨nm ho¸ d©n téc kh«ng g× lay chuyÓn ®­îc ë Ng­êi.” th× c©u v¨n sÏ m¨c lçi g×? A . ThiÕu chñ ng÷ C . ThiÕu c¶ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ B . ThiÕu vÞ ng÷ D . ThiÕu bæ ng÷ 16 . Trong ®o¹n v¨n sau ®©y t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p tu tõ g× ? “ Trªn nh÷ng con tµu v­ît trïng d­¬ng , Ng­êi ®· ghÐ l¹i nhiÒu h¶i c¶ng , ®· th¨m c¸c n-íc ch©u Phi , ch©u MÜ . Ng-êi ®· tõng sèng dµi ngµy ë Ph¸p , ë Anh . Ng-êi nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng ngo¹i quèc : Ph¸p , Anh , Nga , Hoa ... Ng-êi ®· tõng lµm nhiÒu nghÒ.” A . So s¸nh C . LiÖt kª B . Nh©n ho¸ D . Nãi qu¸ II : phÇn tù luËn : ( 6 ®iÓm) §Ò v¨n : Ph©n tÝch bµi th¬ “ ViÕng L¨ng B¸c” cña ViÔn Ph­¬ng vµ liªn hÖ víi mét sè bµi th¬ viÕt vÒ B¸c Hå ®Ó lµm s¸ng tá t×nh c¶m s©u nÆng cña nh©n d©n ta ®èi víi Ng-êi . ............................................................................................................................................... ..................... §Ò sè 2 ( Bµi lµm 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò ) I . phÇn tr¾c nghiÖm ( 16 c©u , mçi c©u ®óng ®-îc 0,25 ®iÓm , tæng lµ 4 ®iÓm ) §äc kü ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ë ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt “ Qu¶ chuèi lµ mét mãn ¨n ngon , ai mµ ch¼ng biÕt . Nµo chuèi h­¬ng , chuèi ngù , nµo chuèi sø ,chuèi m-êng , lo¹i chuèi nµo khi qu¶ ®· chÝn còng ®Òu cho ta h-¬ng vÞ ngät ngµo vµ h-¬ng th¬m hÊp dÉn . Cã mét lo¹i chuèi ®-îc ng-êi ta rÊt chuéng , ®Êy lµ chuèi trøng quèc - kh«ng ph¶i lµ qu¶ trßn nh- trøng quèc mµ khi chÝn vá chuèi cã nh÷ng vÖt lèm ®èm nh- vá trøng quèc . Mçi c©y chuèi ®Òu cho mét buång chuèi . Cã buång chuèi tr¨m qu¶ , còng cã buång chuèi c¶ ngh×n qu¶ . Kh«ng thiÕu nh÷ng buång chuèi dµi tõ ngän c©y uèn trÜu xuèng tËn gèc c©y . Qu¨ chuèi chÝn ¨n vµo kh«ng chØ no , kh«ng chØ ngon mµ cßn lµm chÊt d-ìng da lµm cho da dÎ mÞn mµng . ChÝnh v× thÕ mµ nhiÒu phô n÷ nghiÒn chuèi nh- nghiÒn mÜ phÈm . NÕu chuèi chÝn lµ mét mãn quµ s¸ng tr-a chiÒu tèi cña con ng-êi th× chuèi xanh l¹i lµ mét mãn ¨n th«ng dông trong c¸c b÷a ¨n hµng ngµy . Chuèi xanh cã vÞ ch¸t , ®Ó sèng c¾t l¸t ¨n cÆp víi thÞt heo luéc chÊm t«m chua khiÕn miÕng thÞt ngon gÊp béi phÇn , nã còng lµ mãn ¨n cÆp rÊt tuyÖt vêi víi c¸c mãn t¸i hay mãn gái . Chuèi xanh nÊu víi c¸c lo¹i thùc phÈm cã vÞ tanh nh- c¸ , èc , l-¬n , tr¹ch cã søc khö tanh rÊt tèt , nã kh«ng chØ lµm cho thùc phÈm ngon h¬n mµ chÝnh nã còng thõa h-ëng c¸i ngon , c¸i bæ cuat thùc phÈm truyÒn l¹i . Ng-êi ta cã thÓ chÕ biÕn ra nhiÒu mãn ¨n tõ qu¶ chuèi nh- chuèi Ðp , møt chuèi , kÑo chuèi , b¸nh chuãi ... nh-ng cã mét ®iÒu quan träng lµ qu¶ chuèi trë thµnh vËt phÈm thê cóng tõ ngµn ®êi nh- mét t« tem trªn m©m ngò qu¶ . §Êy lµ “ chuèi thê” . Chuèi thê bao giê còng dïng nguyªn n¶i . Ngµy lÔ tÕt th-êng thê chuèi xanh giµ , cßn ngµy gi»m hoÆc giç kþ , cã thÓ thê chuèi chÝn. Cã lÏ v× thÕ mµ chuèi thê th-êng lªn gi¸ ®ét ngét vµo nh÷ng dÞp lÔ , tÕt mµ nhµ nµo còng ph¶i mua vÒ ®Ó th¾p h­¬ng , thê cóng .” ( Ng÷ v¨n 9 - tËp 1 ) 1 . §o¹n v¨n trªn ®-îc viÕt theo ph-¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo ? A .Tù sù C . ThuyÕt minh B . Miªu t¶ D . LËp luËn 2 . Trong ®o¹n trÝch t¸c gi¶ ®· nªu lªn mÊy lo¹i chuèi ? A . 2 lo¹i C . 5 lo¹i B . 4 lo¹i D . 6 lo¹i 3 . Lo¹i chuèi nµo ®-îc mäi ng-êi rÊt -a chuéng ? A . Chuèi h-¬ng C . Chuèi sø B . Chuèi ngù D . Chuèi tr-ng quèc 4 . Dßng nµo ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau ®©y phï hîp nhÊt ? “ Chuèi trøng quèc kh«ng ph¶i lµ qu¶ trßn nh­ qu¶ trøng quèc mµ ki chÝn vá chuèi cã nh÷ng........................” A . H×nh qu¶ trøng quèc C . VÖt lèm ®èm nh- vá trøng quèc B . VÖt lèm ®èm nh- trøng quèc D . Vªt lèm ®èm nh- qu¶ trøng quèc 5 .Mét buång chuèi cã thÓ cã tíi bao nhiªu qu¶ ? A . Hµng tr¨m qu¶ C. Vµi tr¨m qu¶ B . C¶ ngµn qu¶ D Vµi ngµn qu¶ 6 . T¹i sao nhiÒu ng-êi phô n÷ l¹i nghiÒn chuèi nh- nghiÒn mÜ phÈm ? A . V× ¨n chuèi ®ì ®ãi C . V× lµm cho da mÞn mµng B . V× chuèi ngon D . V× c¶ ba yÕu tè trªn 7 . Chuèi xanh cã thÓ ¨n kÌm víi nh÷ng mãn g× ? A . ThÞt heo luéc chÊm t«m chua C . C¸c mãn gái B . C¸c mãn t¸i D . C¶ ba mãn trªn 8 . Chuèi xanh kh«ng nªn nÊu víi lo¹i thùc phÈm g× ? A . èc B . L-¬n C . Gµ D . Tr¹ch 9 . Lo¹i nµo kh«ng h¶i lµ s¶n phÈm b¸nh kÑo chÕ biÕn tõ chuèi ? A . KÑo chuèi C . Chuèi Ðp B . Chuèi thê D . Møt chuèi 10 . Chuèi thê th-êng dïng lo¹i chuèi nµo ? A . N¶i chuèi chÝn C . N¶i chuèi chÝn hoÆc xanh B . N¶i chuèi xanh D . Mét vµi qu¶ chuãi chÝn hoÆc xanh 11 . §o¹n trÝch nh»m giíi thiÖu víi ng-êi ®äc néi dung g× ? A . C¸c lo¹i chuèi ë ViÖt Nam C . Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c©y chuèi B . Qu¶ chuèi vµ nh÷ng c«ng dông cña nã D . C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ chuèi 12 . BiÖn ph¸p tu tõ nµo ®-îc sö dông trong ®o¹n trÝch nµy ? A . So s¸nh C . LiÖt kª B . Nh©n ho¸ D . Ho¸n dô 13 . Tõ “ NghiÒn” trong cu “ NhiÒu ng­êi phô n÷ nghiÒn chuèi nh­ nghiÒn mÜ phÈm” ccã ý nghÜa g× ? A . Ham thÝch trë thµnh mét thãi quen khã bá C . ¡n rÊt nhiÒu ®Õn no nª tho¶ thÝch B . mét thãi quen xÊu rÊt khã bá D . Lµm cho n¸t vôn nh- c¸m 14 . Tõ nghiÒn trong c©u nµo cã cïng nghÜa víi tõ nghiÒn ë c©u 13 ? A . Nh÷ng chiÕc m¸y nghiÒn ®¸ ®ang nÆng nÒ quay B . G¹o ®-îc nghiÒn nhá mÞn C . Nh÷ng th©n c©y ®ang bÞ xe t¨ng nghiÒn n¸t D . H¾n nghiÒn thuèc l¸ 15 . Tõ nµo kh«ng cïng lo¹i víi c¸c tõ cßn l¹i ? A . Chuèi B . L-¬n C . èc D . Tr¹ch 16 . Tiªu ®Ò nµo phï hîp víi ®o¹n trÝch trªn ®©y ? A . C©y chuèi vµ c¸c mãn ¨n tõ chuèi C . C©y chuèi trong ®êi sèng ViÖt Nam B . C©y chuèi vµ c¸c s¶n phÈm tõ chuèi D . C©y chuèi vµ tôc thê cóng ë ViÖt Nam II . phÇn tù luËn ( 6 ®iÓm ) §Ò bµi : Tõ do¹n v¨n trªn hµy viÕt bµi v¨n thuyÕt minh gií thiÖu tiÕp cho hoµn chØnh vÒ c©y chuèi . ................................................................................................................................................ ......................... §Ò sã 3 : Thêi gian lµm bµi 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I . phÇn tr¾c nghiÖm ( 12 c©u , mçi c©u ®-îc 0,25 ®iÓm , tæng 3 ®iÓm) §äc kü ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ë c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt “ §äc s¸ch kh«ng cÇn nhiÒu , quan träng nhÊt lµ ph¶i chän cho tinh , ®äc cho kü . NÕu ®äc ®-îc m-êi quyÓn s¸ch kh«ng quan träng , kh«ng b»ng ®em søc lùc ®äc
- Xem thêm -