Tài liệu Xây dựng qui trình chế tạo, lắp ráp và sử dụng thiết bị tách lọc chất thả rắn của các ao nuôi tôm thương phẩm thâm canh bằng vật liệu com posite

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

y o c u -tr a c k .c TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CƠ KHÍ -----------VŨ NGỌC CHIÊN XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHẾ TẠO, LẮP RÁP VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ TÁCH LỌC CHẤT THẢ RẮN CỦA CÁC AO NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM THÂM CANH BẰNG VẬT LIỆU COM POSITE ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS.PHẠM HÙNG THẮNG NHA TRANG - 2008 .d o m o w w w .d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c I NÓI Hi n nay U Vi t Nam, tôm là lo i h i s n ang c u chu ng phát tri n vì nó mang l i nh ng giá tr kinh t cao. Nh ng trong nh ng n m g n ây, ngh nuôi tôm th ng ph m ã và ang g p r t nhi u khó kh n do h u qu c a vi c phát tri n nuôi tr ng th y s n m t cách t, thi u quy ho ch và không có bi n pháp h u hi u nh ng n m tr c l i, làm cho môi tr ti n quy trình, k th t nuôi có th t b o v môi tr ng ng ngày càng ô nhi m. Do v y c n c i phát tri n ngh nuôi m t cách b n v ng. c n ng su t cao trong nuôi tôm, c n ph i lo i tr c các nguyên nhân gây b nh cho tôm. M t trong nh ng nguyên nhân y chính là s t n ng các ch t th i r n d i áy ao nuôi vì v y c n lo i b ch t th i không ch sau m t v mà ngay trong quá trình nuôi. Nh ng vi c thu gom các ch t th i r n d áy ao nuôi tôm gây ra nhi u khó kh n, b t ti n cho ng chính tôi ch n i nuôi tôm. i ó là lý do tài: “Xây d ng qui trình công ngh ch t o, l p ráp và s d ng thi t b tách l c ch t th i r n c a các ao nuôi tôm th b ng v t li u composite ” Khoa C Khí − Tr ng gi i quy t v n ng ph m thâm canh trên. Và ã cs ng ý c a i H c Nha Trang. Sau th i gian kiên trì, kh c ph c khó kh n, n nay tài ã hoàn thành v i các n i dung c b n sau: 1. T ng quan v thi t b tách l c ch t th i r n trong ao nuôi tôm thâm canh quy mô trang tr i 2. Thi t k k thu t hoàn ch nh thi t b . 3. Xây d ng quy trình công ngh ch t o các chi ti t c b n. 4. Ch t o kh o nghi m, hoàn ch nh và h ch toán giá thành thi t b . 5. Xây d ng quy trình l p ráp và s d ng thi t b . 6. K t lu n và xu t ý ki n. Trong th i gian th c hi n tài này tôi ã nh n tình và hi u qu c a các th y, các b n và gia ình. Tr n sâu s c nh t c nhi u s giúp t n c h t tôi xin bày t lòng bi t n PGS-TS Ph m Hùng Th ng và K s V Ph ng, các th y ã .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 1 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c tr c ti p h ng d n tôi th c hi n tài này. Xin chân thành c m n x ng c khí và B môn ch t o máy ã t o i u ki n h t s c thu n l i cho tôi trong th i gian qua. Do trình l n b n thân c ng nh th i gian th c hành nghiên c u h n ch và là u tiên th c hi n m t tài có tính nghiên c u cao, nên ch c ch n khó tránh kh i nh ng thi u sót. R t mong nh n c s góp ý t n tình c a quý th y cô và các b n. Nha Trang, ngày 18 tháng 11 n m 2008 Sinh viên th c hi n Ng c Chiên .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 2 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c CH NG I NG QUAN V THI T B TÁCH L C CH T TH I N TRONG NUÔI TÔM THÂM CANH QUI MÔ TRANG TR I I.1. T ng quan v ch t th i c c a ao nuôi tôm th I.1.1.Ngu n g c hình thành ch t th i ng ph m thâm canh. c trong ao nuôi tôm th ng ph m thâm canh. Ch t th i c bao g m : ch t th i g i chung là ch t th i c (vô c ) và ch t th i m m (h u c ) c. Ngu n g c hình thành ch t th i c trong nuôi tôm th ng ph m thâm canh bao g m các ngu n g c chính sau ây : 1. Th c n th a. Hi n nay do ch a ki m soát c th c n cho tôm th a hay thi u. Theo k t qu nghiên c u c a c GS.TS Nguy n Tr ng Nho thì l th i l ng t trong ao nuôi tôm có th chi m Do chúng có hàm l ng dinh d ng th c n n 30 – 40% l th a có trong ch t ng ch t th i trong ao. ng cao nên gây ô nhi m m nh và r t nhanh. V i công ngh nuôi tôm hi n t i hàng ngày tôm n 4 l n v i t ng kh i l ng ng 1,5% kh i l cho n không ki m soát ng tôm nuôi d ki n. Do vi c r i th c n trong m t l n c và kho ng th i gian cho n (5 –6 gi ) nên l th a ó tan rã phân hu gây ô nhi m n hi n nay th ng th c c ao nuôi (các lo i th c n thông d ng ng b phân hu sau 2 –2.5 gi ngâm trong n Do v y v n ng th c n c ). th c n th a và gi i quy t chúng ang c quan tâm c a nhi u cá nhân và t ch c nghiên c u. 2. Phân tôm, xác tôm l t, xác ng v t phù du. ây là m t trong nh ng thành ph n góp ph n không nh tr ng, màu c a n c trong ao nuôi tôm. Thành ph n này trong quá trình sinh tr i d ng ng và phát tri n c a tôm, môi tr c – huy n phù ít tan trong n c và th n s ô nhi m môi c phát sinh t nhiên ng n c. Chúng t n t i ng k t v i nhau thành m ng b i ra khi khu y tr n m nh r i l i k t l i có tr ng l ng riêng l n h n n c.Do .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 3 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c nuôi tôm theo hình th c công nghi p do v y tôm và do ó phân chúng th i ra nhi u và s t ng tr Phân ó là ngu n th c n r i dào cho c cho n nhi u l n trong ngày ng c ng m nh h n. ng v t phù du. và theo logic phát tri n ó t o thành ch t th i trong ao nuôi tôm. Hai ngu n g c c b n hình thành ch t th i c trên n u không c thu gom và s lý s t o u ki n cho vi khu n phát tri n gây b nh cho tôm. 3. Dung d ch h u c Các ch t th i trong công ngh nuôi tôm ch a nhi u ch t th i h u c . ây là m t trong nh ng ngu n th c n r i dào c a các vi khu n gây b nh tr c ti p cho tôm, gây nh h ng tr c ti p n màu c a n c nuôi. V n này theo k t qu nghiên c u c a PGS. TS. Bùi Lai [5] ây là thành ph n ch t th i h u c hoà tan vào n c nuôi trong quá trình nuôi. Chúng khó tách kh i môi tr nuôi nh ng chúng l i d b phân hu d ng n c i tác d ng c a các ch t phân hu sinh h c (EM). Ngoài nh ng thành ph n ch y u trên, ch t th i trong ao nuôi tôm th ng ph m thâm canh th p tri u trên còn có các ngu n g c khác nh : • Ngu n n • c c p nuôi ch a nhi u ch t l l ng. t ao b sói mòn do s chuy n • Các ch t bón c i thi n môi tr • Ch t th i ng c a n c ng ao nuôi nh : Vôi, phân bón. c hình thành qua trao i n c. I.1.2. Ch t c h i sinh ra t s phân hu ch t th i c trong công ngh nuôi tôm thâm canh . Ch t th i c trong ao nuôi tôm th ng ph m thâm canh sinh ra hai s n ph m chính có tính c cao i v i nuôi tôm là NH3 và H2S. Khí NH3 sinh ra do s bài ti t c a tôm và s phân hu ch t th c n th a và các ngu n khác m có trong u ki n hi u khí (có oxy) và y m khí (không có oxy). Khí H2S ch sinh ra t các ch t h u c l ng t khi phân hu trong y m khí. Nh ng l p t y m khí có ch t h u c th hi n di n c a các h p ch t s t kh . Tính c a chúng, còn H2S ng có màu en c thù do s c c a NH3 và H2S tu thu c vào n ng pH và các thông s khác. NH3 tr nên c h i h n khi pH th p. u ki n c h i h n khi pH cao .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 4 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c M t khác các ch t h u c sinh ra t s phân hu c a phân tôm, th c n và sinh v t ch t, . ...... l i là ngu n th c n cho vi khu n và nguyên sinh ng v t gây h i tr c ti p cho tôm. Cho nên s tích t c a các ch t th i trên nh h ng tr c ti p n tôm nuôi. Nh v y s hi n di n c a ch t th i c trong ao nuôi tôm th canh th p tri u là h u nh gây hai cho môi tr làm ngu n nuôi vi khu n làm gi m n ng nhân t quy t ng nuôi tôm. Chúng sinh ra khí c, oxy gây b nh tr c ti p cho tôm. Do v y mu n nuôi tôm công nghi p – l c ch t th i ng ph m thâm t hi u qu cao thì v n thu gom tách c trong công ngh nuôi là vô cùng quan tr ng là m t trong nh ng nh n ng su t. I. 1. 3. Các tính ch t c h c c b n c a ch t th i 1. Tính ch t c h c c b n c a ch t th i Các thông s kích th ng riêng c a h t ch t th i Kh i l ng riêng c a n c trong: c: γ b = 1200 kg/m3. γ n = 1000 kg/m 3. µ = 8,1646.10 -5 kG.s/m2. c: Gia t c tr ng tr c. [5] c c b n c a h t ch t th i c n tách l c: Kh i l H s nh t c a n c và huy n phù. g = 9,81 m/s2. ng: ng kính c a h t c n c n tách kh i n c d= 0,00005 ÷0.00008m. Tính ch t l ng c a chúng: M i h t ch t th i n tr ng l c không hoà tan trong n ng riêng c a c và có tr ng l ng riêng l n c. Khi l ng h t s ch u tác d ng c a hai l c : Tr ng ng b n thân P và l c c n t ng c ng xu t hi n khi h t chuy n c a tr ng l c P. M i quan h gi a hai l c ó s quy t nh t c ng d i tác d ng l ng hay l n th y c a h t. Tr ng l ng P c a h t ph thu c vào kh i l c n P1 ph thu c vào kích th T c c, hình d ng, t c ng riêng, kích th c a h t và c h t. L c nh t c a n c. l ng c a m i h t riêng bi t có th coi là nh nhau (theo nguyên lý stock) trong su t th i gian l ng b i vì gia t c r i t do cân b ng v i l c c n môi tr ng. khi ó t c nh t l ng c a m i h t riêng bi t trong n u ki n cân b ng c a các l c tác d ng P=P1 c i v i h t. tr ng thái t nh có th xác .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 5 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c Ta có công th c tính u0= l n th y l c (t c l ng t nhiên)c a h t c là: π .(γ r − γ n ).g .d (1) ; [7,công th c 3-8 trang 67]. 6.γ n .ϕ 0 Trong ó: g - gia t c tr ng tr ng; g = 9,81 m/s2. ϕ 0 - h s s c c n, ϕ 0 ph thu c vào s Râynôn xác Re = nh theo công th c: ϕ 0 .u 0 .d (2) [công th c 3-8 trang 67,7] . µ Re – h ng s Râynôn. M t khác: Re = Ar (3) [công th c 2-1 trang 23,11]. 18 Ar – h ng s Acsimét. V i Ar = d 3 .(γ r − γ n ) g (4) ; [công th c 2-2 trang 23,11]. µ 2 .γ n Trong ó d, γ b , γ n , µ ,g trên. Thay các giá tr trên vào công th c (4) ta c: Ar = 0,5504. Thay giá tr Ar = 0,5504 vào công th c (3) ta có h ng s Râynôn là: Re = Ar 0,5504 = = 0,0306 < 1. 18 18 V i Re < 1 ta có h s s c c n ϕ 0 tính theo công th c sau: ϕ0 = 3.π Re (5) ; [6, trang 67, công th c 3-10]. Thay Re = 0,0306 vào công th c (5) ta ϕ0 = c: 3.π 3.π = = 307,843. Re 0,0306 Thay giá tr ϕ 0 = 307,843 vào công th c (1) ta tính c l n th y l c c a h t c n: u0= π .(γ r − γ n ).g .d π .(1200 − 1000).9,81.5.10 −5 = = 0,4.10-2 m/s 6.1000.307,843 6.γ n .ϕ 0 V y uo = 0,4 mm/s. .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 6 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c Song hình d ng các h t trong n là hình c u. Do v y ng i ta c tr ng thái l l ng r t a d ng và không ph i a ra khái ni m bán kính t kính b ng bán kính h t hình c u có t c Th i gian l ng c n thi t xác t= l ng và t tr ng ng ng – t c là bán nhi t t = 15oC. nh theo công th c : H 3,6U 0 Trong ó : H : Chi u sâu công tác c a b l ng. U0 : T c T c Hàm l l ng mm/s. l ng ph thu c vào s l ng và kh n ng k t t c a các h t ch t th i. ng ch t th i càng cao thì t c l ng càng l n. Trong quá trình l ng n u không có quá trình gia nhi t và tr l ng thì không làm thay i tính ch t v t lý c a ch t th i và c u trúc h t, kh i l ng riêng, nh t. 2. Tính l ng c a kh i h t ch t th i. Quá trình l ng không làm thay kh i l ng riêng, i tính ch t v t lý c a bã, nh c u trúc h t, nh t, n u không có quá trình gia nhi t và tr l ng. Theo Stockes thì v n t c l ng t ng khi chuy n t quá trình t nh sang thêm m t tr h t ng, b ng cách t o ng l c nh l c ly tâm. Ngoài ra b m t l ng và v n t c r i t do c a c c ng nh h ng n kh n ng l ng. Hình 2 bi u th quá trình l ng ng và l ng nghiêng. Trong ng th ng các h t c l ng trên toàn b ti t di n ng, còn trong ng nghiêng thì quá trình l ng x y ra theo d c ng. Vì v y, l ng nghiêng s nhanh h n và bã s tr i d c theo thành ng còn n bã s tr l ng t d c thành d n xu ng d c trong i và n c hình thành phía trên. Do ó c trong c dâng lên trên. Quá trình c l p l i liên t c nên th i gian l ng nhanh h n. I.2. Phân tích k thu t các thi t b tách l c ch t th i r n hi n hành: Trong s n xu t, v i huy n phù phân tán 2 pha ( pha phân riêng pha nhau. c và pha l ng c a huy n phù ng c và pha l ng ), i ta dùng nhi u bi n pháp khác .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 7 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c Trong s n xu t ng ph i ta th ng s d ng ph ng pháp c h c k t h p v i ng pháp l c. 1. B l ng ngang : B l ng ngang có m t b ng hình ch nh t, t l gi a tri u r ng và tri u dài không nh h n 1/4 và tri u sâu c th i c d n vào b theo m tràn thành m ng ho c t ng n i, cao h n m c n ng t thu n u b su t tri u r ng. c và t m t máng T m ch n ub ng i di n c 0, 25 m. T m này t cách thành tràn 0,25-0,5 m. thu và x ch t c bi t ngay sát k t m ch n. t cách thành tràn ( c a vào kho ng 0,5-1,0 m và không nông h n 0,2 m v i m c ích phân ph i áy b làm d c p t t m ch n n a chìm n a c 0,15-0,2 m và không sâu quá m c n có tác d ng ng n ch t n i, th i ta ng và máng phân ph i ngang v i c l xây d ng cu i b c ng xây d ng máng t n i ng n 4 m. un c trên toàn b chi u r ng b .) thu n ti n cho vi c thu gom c n. u i m: Có n ng su t l c n Nh c c th i l n h n 15000 m3/ ngày êm. m: - Không kinh t vì khi có nhi u h thu c n công trình s t ng thêm kh i tích không c n thi t. Ngoài ra trên nh ng h thu n c th ng t o thành nh ng vùng xoáy làm gi m kh n ng l ng c a các h t c n. - Th c t qu n lý lo i này cho hi u su t không t t, c th là c n khó t ch y t i h thu. - Khi xây d ng b thì t n di n tích và không có kh n ng di chuy n trên vùng nuôi tôm trên cát. - Ch l c 2. B l ng c nh ng h t c n có l n th y l c l n u0 >24,2 mm/s. ng : B l ng ng là b ch a, m t b ng d ng tròn ho c d ng vuông, áy d ng nón hay chóp c t ( hình 1). c th i theo máng 1 ch y vào ng trung tâm 2 ( k t thúc b ng ng loe hình ph u). Sau khi ra kh i ng trung tâm n c th i va vào t m ch n và thay ih ng .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 8 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c t thu ng sang ngang r i dâng lên theo thành b . N c ã l ng trong tràn qua máng t xung quanh thành b và i ra ngoài. Hình 1:B l ng Khi n ng thông th ng c th i dâng lên theo thành b thì c n l ng th c hi n chu trình ng l i. Nh v y c n ch l ng c trong tr ng h p t c l ng U0 l n h n t c n c c dâng Vd ( Uo > Vd ). Trong th c t thì n c th i chuy n ng trong b l ng ng khá ph c t p. c ch y qua kho ng cách gi a mi ng loe c a ng trung tâm và t m ch n h t it ng b . ó là dòng tia r i ng p, nên ph m vi dòng ng c m r ng do l c lôi .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 9 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c kéo c a n xoáy. H c t ng ngoài. Chính vì v y mà trong b l ng t o nên nh ng vùng n ng c a vùng n ch n v i t c c xoáy này b t c u t gi a kho ng mi ng loe và t m l n làm c n tr quá trình l ng c n. u i m: - Thu n ti n trong công tác x c n. - Chi m ít di n tích xây d ng h n b l ng ngang. - Có k t c u Nh c n gi n. m: - Chi u sâu xây d ng l n làm t ng giá thành xây d ng ( ai không thu n l i nh nh ng vùng nuôi tôm trên cát ), s l c bi t nh ng n i t ng b nhi u. - Hi u su t l ng th p. - Ch l ng c nh ng h t c n có B ng 1.Kích th ng kính c a b , mm c c a b l ng u l ng tính toán, l/s 12 19,8 44 4 6 9 l n th y l c uo > 0,7 mm/s. ng theo l u l ng c n l c Chi u cao, m T ng c ng Hình tr , Ht Hình nón, Hn 5,4 7,2 9 3,6 4,2 4,2 1,8 3 4,8 3. B l ng Radian : B l ng radian th ( có tr ng có m t b ng hình tròn, ng kính t 16 ng h p t i 60m ), i u cao làm vi c b ng 1/6 – 1/10 Hình 2 trình bày b l ng radian ki u ly tâm, n 40 m ng kính b . ng kính 28 m. N c th i ch y theo ng trung tâm t d i lên trên r i qua múi phân ph i và vào b . Ch t n i nh t m ch n treo l l ng d i dàn quay d n góp l i và ch y lu n qua ng siphông x vào gi ng c n. u i m: - ng su t l c l n. - Có kh n ng tách Nh c c c n. m: - Di n tích xây d ng l n, chi m nhi u di n tích. - Hi u su t l ng c n nh . .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 10 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c - Th i gian l c lâu không b o - Ch l c m n ng su t. c nh ng h t c n có l n th y l c l n. Hình 2: B l ng Radian – ly tâm 1. ng d n n 3. H c vào b ng chuy n 4. B l ng h ; 2. ng d n n c bùn ng c a dàn quay ; 4. ng tháo n c ; 5. ng tháo c n t t ng tâm : B l ng có máng phân ph i n Hình 3 : S c chu vi và ph u thu n b l ng radian h ng tâm c trung tâm. .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 11 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c Ghi chú : 1. an 3.H c th i vào b ng chuy n 2. Máng phân ph i ng c a n c 4. H th ng cào gom c n 5. ng tháo c n 6. D n n Máng phân ph i có chi u r ng c n cu i máng. áy máng nh, nh ng chi u cao gi m d n t c nhi u l n c ch y xu ng b . l và kho ng cách gi a chúng ph i tính toán sao cho t c là không i. Nh v y s tránh l ch y vào phía d thi u t choán c hi n t i vùng l ng v i t c ng ch n h ng n n ng kính các c ch y trong máng ng l ng c n trong máng. N h u c qua các ng xu ng, gi m d n t i giá tr t i c vào trung tâm c a b . Dòng chuy n d ng c a n u trên toàn b di n tích t c a b và h u nh không có nh ng vùng n xoáy c c b . N c qua m t ng ng n mà thôi. Nh n c ra kh i b . c c c d n vào t i t n áy b l ng làm cho ch t l l ng ch ph i c m th y l c nh v y nên hi u su t l ng cao h n so v i b l ng Radian – ly tâm. u i m: - N ng su t l c t - Hi u su t l c cao h n các lo i trên. Nh c ng i l n. m: - C u t o ph c t p. - Th i gian n - Di n tích xây d ng l n - Khó có th di chuy n - Ch l c - Các b l ng Radian nói chung c ng nh b l ng ngang là xu t hi n c l u l i trong b lâu c trên vùng c các ch t c n có t cát. l n th y l c l n. trong vùng l ng nh ng tia xoáy rõ r t và do ó t o nên nh ng s c c n b sung i v i các h t ch t l l ng. 5. B l ng t ng m ng (hình 4): B l ng t ng m ng là m t b ch a ho c kín ho c h . C ng nh các lo i b l ng khác, nó có các b ph n phân ph i và thu n c, ph n l ng và ch a c n. C u t o ph n l ng g m nhi u t m m ng s p x p c nh nhau v i tri u cao ≈ 0,15m. Các t m m ng ó có th là các b n ph ng, l n sóng ho c các d ng ng … .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 12 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c u i m: - Chi u cao công tác nh . - H n ch - Nâng cao hi u su t l ng Nh c l c c n c a dòng ch y r i c th i l u l i v i th i gian ít h n, do ó công su t c a b t ng lên. c m: - C u t o ph c t p. - Di n tích l n, khó di chuy n trên vùng - Ch a có th tách c ch t c n có t cát. l n th y l c nh . Hình 4: B l ng t ng m ng a. B l ng t ng m ng Radian. b. B l ng t ng m ng ngang. • Trong s n xu t l n ki u công nghi p, trong huy n phù, ng Pha i ta th c có kh i l huy n phù s x y ra hi n t l n h n vào n v kh i l phân riêng pha c kh i pha l ng ng dùng máy ly tâm v i nguyên lý : ng riêng l n h n pha l ng, trong tr ng l c ly tâm tác ng vào n v kh i l ng pha l ng. Sau th i gian chuy n và pha l ng s b phân riêng r ng ly tâm c a ng pha c ng quay, pha c nh ng v trí khác nhau trong không gian. V i k t c u h p lý c a thi t b , chúng ta s thu h i c riêng pha c và pha l ng. phân .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 13 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c riêng pha l ng và pha c c a huy n phù b ng ly tâm, ng lo i máy ly tâm, ng i ta có th i ta có th ng d ng hai ng d ng hai lo i máy ly tâm sau : Trong s n xu t l n ki u công nghi p: phân riêng pha c kh i pha l ng trong huy n phù, ng i ta th ng dùng máy ly tâm v i nguyên lý: Pha c có kh i l phù s x y ra hi n t vào n v kh i l ng riêng l n h n pha l ng, trong tr ng l c ly tâm tác n v kh i l ng pha l ng. Sau th i gian chyu n l ng s b phân riêng r ng pha cl nh n ng quay, pha c và pha nh ng v trí khác nhau trong không gian. V i k t c u h p lý c a thi t b , chúng ta s thu h i pha l ng và pha ng vào ng ly tâm c a huy n c riêng pha c và pha l ng. c c a huy n phù b ng ly tâm , ng i ta có th phân riêng ng d ng các lo i máy ly tâm sau: 6. Xyclon cao áp . ng n c ra ng c vào Hình 5: Xiclon cao áp. 1. N p 3. y. ng n c trong ra. 2. ng n c vào. 4. ng x c n. Xliclon có áp g m ph n hình tr và hình nón b ng kim lo i. N d n vào d Cát và c n i áp l c theo ng 2 t phía d c i n p 1 và ti p tuy n v i ph n hình tr . c x liên t c qua ng phía d theo ng 4 ch y i. c th i i 3 c a ph n hình nón. N c trong .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 14 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c Khi d n n trong xiclon. T c tâm, các h t c vào theo ng n t ti p tuy n v i hình tr s t o ra chuy n c t i c a vào có th t c s v ng ra thành t ng xiclon và tr ng vòng c 20m/s. D i tác d ng c a l c ly t xu ng ng 3 x i. Vì l c ly tâm l n h n r t nhi u so v i tr ng l c c a h t nên xiclon có th làm vi c theo ph ng ng, ngang ho c nghiêng. Hi u su t tách các ch t trong xiclon có áp t l gi a các kích th c hình h c c a xiclon, tính ch t các h t và kh n ng l ng c a chúng. Kh n ng l ng c a h t ph thu c vào kích th riêng và n ng c, hình d ng, tr ng l ng c a nó. u i m: Xyclon cao áp các t p ch t theo dùng l n và tr ng l s b l ng n c th i, c dùng r ng rãi trong công nghi p, nh t là ng riêng. Trong công ngh x lý n c sông ch a nhi u bùn phù sa, nén c n t i tr c khi làm khô b ng ph c c nó c tách các t p ch t n ng kh i ng pháp c h c. cho hi u su t cao, khi x lý c n g m các ch t d ng h t c a n Nh phân lo i c bi t nó c th i công nghi p. m: - T n nhi u n ng l ng, thành t ng chóng b bào mòn nh t là iv in c th i ch a v n s t c nh. Ngoài ra trong xiclon áp l c khó lo i các t p ch t n i. - tránh b bào mòn ng i ta tráng m t l p men lên m t trong c a xiclon áp l c. - Trong xiclon th ng x y ra hi n t s d ng nó, khi c n lo i kh i n ng ch y r i m nh nên h n ch ph m vi c các t p ch t d ng h t. - Nh ng xiclon không áp s kh c ph c nh ng nh c m trên. 7. Máy l c ly tâm.[21] Có c u t o thành roto là l i l c. Khi roto quay, ch t l ng thoát qua l nh c al i ra ngoài. Nh ng h t pha c có kích th và c l y ra b ng nh ng c c u thích h p. cl nh nl l i l c s b gi l i .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 15 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c il c Roto Ch t l ng Vít t i r ng H t pha c Hình 6 : Máy l c ly tâm Ng i ta ch s d ng máy l c ly tâm trong huy n phù có phân riêng 2 pha ( pha c và l ng ) k t dính kém ( d l c ) nh thu h i, phân lo i qu ng, thu h i ch t k t tinh, thu h i than cám trong n c, l c tinh b t ( khoai tây, u ph ). 8. Máy ly tâm l ng : Roto có c u t o là thành kín. Khi roto quay t o tr i tác d ng c a l c ly tâm, pha pha c bám vào thành roto. N c u thích h p l y pha v t l ng b ng vít t i. Pha cs ng ly tâm cho huy n phù. c d ch chuy n xa d n. Sau m t th i gian các v trí g n tâm h n. Ng c ra kh i thi t b l ng. Hình 7 là s c i ta có nh ng k t máy ly tâm tháo c l y ra b ng vít t i qua c a áy nh còn n c trong tràn qua áy l n c a roto. Ng i ta th ng s d ng máy ly tâm l ng trong huy n phù ( khó l c ) có phân riêng hai pha k t dính cao nh tách b t g o s n, tóp m ra kh i m , v tr ng ra kh i lòng cà chua, kh n Ng c ra kh i phomát t c và l ng ng non và m t r , tinh c tr ng, l c n c nho, n c i, l c s bia s ng. i ta còn dùng máy ly tâm l ng phân lo i c h t c a pha c u c a ra có nh ng kho n cách tâm khác nhau: cv ik t .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 16 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c Kh n ng tách (phân riêng) pha c t 1- 40% Roto l ng Khaû naêng taùch ( phaân rieâng ) Buøn coù Pha raén töø 1 - 40 % Roto laéng n 2 = 500-1500v/ph n2 = 500 - 1500 v/ phuùt g n2 Vít tVítitaûri roãnng n2 20 - 30 Nöôùc n BùnBuøn20 – %30% c Nöôùc c Hình 7: Máy ly tâm l ng. Trong máy ly tâm l ng có 2 ph ng pháp t o tr ng ly tâm cho h n h p c bùn: v Ph ng pháp cho roto ch Kh i h n h p bùn n ng quay : c quay theo roto . Chúng có nh ng u nh c m sau u i m: + Có kh n ng phân ly t t vì có th t o bùn n c ( 1500 ÷3000 / f ). + Có kh n ng phân riêng pha c v i c h t t 0,1 ÷ 1 mm. + Có kh n ng phân riêng h n h p bùn n theo kh i l c v i n ng bùn cao ( = 40% ng ). + S n ph m bùn l y ra có t l ngâm n ng). Kh i l Nh c v n t c góc l n cho h n h p v c c th p (= 20 ÷40 % theo kh i ng riêng c a bùn còn kho n 1500 kg/m3. m: + Máy k t c u ph c t p. Roto ph i quay v i v n t c l n, trong khi chúng l i s d ng trong môi tr ng n c m n. N u s d ng v t li u ch u m n b ng kim lo i thì thi t b có giá thành cao. N u s d ng v t li u ch u m n phi kim lo i thì thi t b không b n. + Giá thành không u ra c a bùn th p (ch làm nguyên li u s n xu t phân bón) bù l i giá thành thi t b và giá thành s d ng thi t b quá cao. .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 17 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c v Ph ng pháp bình ( xyclon ) Cho kh i h n h p bùn n ng yên : c quay nh v n t c ti p tuy n c a h n h p vào ph n th tích hình tr tròn c a xyclon. Do l c quán tính, n theo ng biên quay quanh tr c xyclon. Nh l c ly tâm, bùn chuy n tâm ch m vào thành xyclon và tr ch a và Ph c bùn chuy n nh k t xu ng c x ra ngoài. N ng pháp này có nh ng u nh ng ng ra xa i i vào ph n côn thu, xu ng b c g n tâm h n i lên phía trên. c m sau : u i m: +Có kh n ng phân riêng h t pha +Máy có k t c u c có c h t t 0,5 ÷ 1 mm . n gi n, có th dùng v t li u ch u m n có c n cao. Giá thi t b và giá s d ng thi t b th p phù h p gía thành Nh c b n không u ra c a bùn . m: Kh n ng phân ly th p vì t c quay vòng c a h n h p ch có kh n ng th c v hi n kho n 30 ÷50 /f . Ch phân riêng bùn n c trong h n h p v i t l bùn th p = 18% theo kh i ng. S n ph m bùn l y ra có ngâm n c cao = 60% theo kh i l ng ( kh i ng riêng bùn kho n = 1300 kg. 9.Trong khuôn kh nguyên lý l c c h c, tùy theo m c và m c yêu c u ch t l ng n c, ng giá tr ut i ta có th áp d ng nh ng b l c sau:[21]. - L c phân ly : V nguyên lý máy phân ly gi ng nh máy ly tâm l ng nh ng roto ph i có t c ch t góc r t cao 7000 ÷8500 v/f . Nó có th lo i tr c c c nh . Máy phân ly mb o bi n trong công ngh th c ph m, n l cn trong ch t l ng cao. Nó c nh ng h t c dùng ph c u ng. Giá thi t b r t cao, khó ng d ng c nuôi. - L c khung b n: N b gi l i. iv in c i qua khung l i l c, nh ng h t l n h n l l c nuôi có ch a bùn h u c , i thì k t dính cao, l c khung b n i s không phù h p. - L c qua t m x p: N lo i tr c i qua các khe c a các t m, bình l c này không c nh ng h t nh . Nó ang c s d ng l cn ct i cho cây tr ng. .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 18 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c h a n g e Vi e N y to k lic .c - L c th m: N ng n c s th m qua l p cát. Kích th c h t cát quy t nh ch t c. Qua kh o sát các c s s n xu t tôm gi ng khu v c mi n Trung và B c B : Tr m tôm gi ng càng xanh C u R ( H i Phòng ), tr i s n xu t tôm gi ng i Yên ( Qu ng Ninh ), xí nghi p s n xu t tôm gi ng Tu n Châu QN. Tr m nghiên c u Th y s n n cl S n, tr i s n xu t tôm gi ng Nguy n Quy n ( S n ), tr i s n xu t tôm gi ng Hoàng Thành, Ho ng Hóa, Thanh Hóa, tr i s n xu t tôm gi ng Hoàng Gia inh ( S n ), Tr i gi ng TS Nghi Xuân ( Hà T nh ). Tr i gi ng TS K Anh ( Hà T nh ), Tr i gi ng TS Cái D m, Tr i gi ng TS Cái R ng, Tr i gi ng Cát Bà, Tr i gi ng tôm Nam h . Lo i b l c cát h có nh ng u nh nh. T t c ng i ta u dùng b l c cát c i m sau : u i m: K tc ub l c cl c Nh n gi n, cát l c d ki m có th khai thác t i ch . Ch t l ng c công ngh nuôi tôm ch p nh n. c m: B l c c ng k nh, vì l c h nên d b nhi m b n trong quá trình l c nh chu t và các sinh v t khác ch t trong b l c, sau m t th i gian cát b b n. Vi c nh k r a cát r t khó kh n ( ph i Vi c t n thu n o = 30 m 3 b ng th công ). c m n sau khi ã tách bùn tr l i ph c v ao nuôi tôm r t c n thi t v i nh ng vùng thi u n c m n. Qua kh o sát chúng ta th y nguyên lý l c cát ã l cn th c s d ng r ng rãi vào c nuôi ph c v s n xu t tôm gi ng. Trong khi ch t l ng ph m yêu c u th p h n n c nuôi tôm gi ng. Do v y lý l c cát trong h th ng thi t b t n thu n ng n c ao nuôi tài s ch n nguyên c m n nuôi tôm th ng ph m thâm canh. kh c ph c nh ng t n t i c a b m t l c cát h tránh nhi m b n do môi tr ng xung quanh + n quá trình l c chúng tôi ch n l c qua bình cát kín. có th s d ng thi t b l c phù h p v i nh ng quy mô s n xu t thâm canh khác nhau chúng tôi ch n bình l c cát phù h p v i ao nh . Tùy thu c quy mô s n xu t l n h n chúng ta có th m c song song thi t b + t ng l u l ng l c. v sinh cát s i d dàng, không c n tháo bình l c chúng tôi s có h th ng khóa phân ph i, nh k cho dòng n c s ch i ng c v i quá trình l c, xói .d o m o o c u -tr a c k C w w w .d o m C lic k to 19 w w w w bu bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .c
- Xem thêm -