Tài liệu Ví dụ bài tập solidworks

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

ví dụ bài tập solidworks
-PV- Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa chọn Mid Plane kéo dài 200mm. - Trên Top Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base kéo dài 80mm. - Trên mặt đầu của trụ dài 200 mở 1 sketch, vẽ đường tròn bán kính 15mm đồng tâm với trụ. - Dùng lệnh Extruded Cut khoét thông chiều dài. - Trên mặt đầu của trụ dài 80 mở 1 sketch, vẽ đường tròn bán kính 15mm đồng tâm với trụ. - Dùng lệnh Extruded Cut khoét với chiều dài 80mm. - Trên Top Plane mở 1 sketch, vẽ 1 hình chữ nhật - Dùng lệnh Extruded Cut để cắt bỏ một phần như hình vẽ trên. Ví dụ 2: Vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ 1 đường tâm và biên dạng xoay. - Dùng lệnh Revolved Boss/Base để quay thành khối trụ dài 200, 80. - Trên mặt đầu của khối trụ mở 1 sketch, vẽ đường tròn 70 đồng tâm với trụ. - Dùng lệnh Extruded Cut để cắt thành khối trụ rỗng. - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ hình đạt đúng kích thước và vị trí. - Dùng lệnh Extruded Cut để khoét trụ rỗng theo biên dạng vừa vẽ. - Dùng lệnh Linear Pattern để tạo mảng: Kích chọn phần vừa bị khoét 1 -PV- Vào Viewđánh dấu vào để hiện các đường tâm Trong Direction 1, kích chọn đường tâm trụ lấy làm chiều tạo hàng, khoảng cách là 40mm - Ghi bản vẽ vào ổ cứng để dùng cho ví dụ sau. Ví dụ 3: Từ hình vừa vẽ, sử dụng lệnh Cicurlar Pattern để tạo hình sau: Các lựa chọn: - Đối tượng tạo mảng: ba lỗ khoét. - Trục quay: trục của trụ - Đánh dấu vào - : nhập vào 3600. - : nhập vào số phần tử: 3 Ví dụ 4: - Trên Front Plane mở một Sketch,vẽ một đường tròn tâm (0,0) bán kính 5. - Trên Top Plane mở một Sketch, vẽ đường dẫn có hình dạng sau:  - Thử lệnh Swept Boss/Base. VÝ dô 5: VÏ h×nh chiÕc ghÕ: 2 -PV- C¸c b-íc tiÕn hµnh: - Trªn Front Plane më 1 sketch vÏ h×nh sau: - Dïng lÖnh Revolved Boss/Base ®Ó quay thµnh tÊm mÆt ghÕ. - Trªn Front Plane më mét sketch, vÏ h×nh sau: - KÝch chän hai ®-êng trßn, cè ®Þnh chóng b»ng c¸ch kÝch vµo biÓu t-îng - LÇn l-ît dïng : Add Relation ®Ó t¹o quan hÖ gi÷a ®-êng th¼ng víi hai ®-êng trßn lµ quan hÖ Tangent (tiÕp tuyÕn). - C¾t c¸c ®o¹n thõa ®Ó t¹o nªn h×nh sau: - Trªn Right Plane më 1sketch, vÏ Elipse cã t©m (0,0), hai b¸n kÝnh lµ 4 vµ 2. - Dïng lÖnh Swept Boss/Base ®Ó t¹o nªn 1 ch©n ghÕ. - Dïng lÖnh Circular Pattern ®Ó t¹o ra ba ch©n ghÕ víi t©m quay lµ ®-êng t©m cña mÆt ghÕ. - Trªn Right Plane më 1 sketch vÏ ®-êng trßn t©m (0,-80), b¸n kÝnh 3. - Dïng lÖnh Extrude Boss/Base, víi lùa chän Up to Surface, kÐo dµi ®Õn mÆt cña ch©n ®Õ thø nhÊt. 3 -PV- - Dïng lÖnh Circular Pattern ®Ó t¹o ra ba thanh liªn kÕt víi t©m quay lµ ®-êng t©m cña mÆt ghÕ (chó ý lµ ph¶i ®¸nh dÊu vµo lùa chän ). - Trang trÝ bÒ mÆt ghÕ:  kÝch chuét ph¶i lªn mÆt ghÕ  trong môc Feature (Revolve 1) chän AppearanceTexture...  trong b¶ng ta chän Wood vµ chän d¹ng bÒ mÆt phï hîp. Ví dụ 6: - Dïng lÖnh Plane, víi lùa chän t¹o mÆt ph¼ng song song , mÆt ph¼ng gèc lµ Front Plane, t¹o ra hai mÆt ph¼ng Plane1 vµ Plane2 vÒ hai phÝa cña Front Plane. Plane1 c¸ch Front Plane 30mm Plane2 c¸ch Front Plane 120mm - Trªn Front Plane më 1 sketch, vÏ ®-êng trßn t©m (0,0) b¸n kÝnh 40 - Trªn Plane1 më 1 sketch, vÏ lôc gi¸c ®Òu cã t©m (0,0), ®-êng kÝnh vßng trßn néi tiÕp lµ 40 - Trªn Plane2 më 1 sketch vÏ Elip cã t©m (0,0), c¸c b¸n kÝnh lµ 16 vµ 8 - Dïng lÖnh Loted Boss/Base, víi lùa chän lÇn l-ît lµ h×nh lôc gi¸c, h×nh trßn, h×nh elip ®Ó t¹o khèi 3D. Sö dông c¸c ®iÒu chØnh ®Ó thÊy hiÖu qu¶ cña chóng. D-íi ®©y lµ c¸c h×nh minh häa: 1: Loft b×nh th-êng víi: . Start tangency type vµ End tangency type ®Òu chän None. 2: Loft víi: . Start tangency type chän Normal to Profile, th«ng sè nhËp lµ 2 . End tangency type chän None 3: Loft nh- h×nh 2 nh-ng chän ®æi chiÒu cña Start tangency type 4: Loft víi: .End tangency type chän Normal to Profile, th«ng sè nhËp lµ 4 4 -PV- 1 2 3 4 Chó ý: C¸c Plane ®-îc t¹o ra còng ®-îc coi nh- c¸c Features: ta cã thÓ thay ®æi thuéc tÝnh cña chóng b»ng c¸ch kÝch cuét ph¶i vµo tªn cña Plane chän Edit Feature b¶ng th«ng sè hiÖn ra cho ta ®iÒu chØnh. Khi ta ®iÒu chØnh xong mét Plane th× c¸c Sketch n»m trªn nã còng sÏ ®i theo Plane míi. VÝ dô 7: VÏ T«vÝt bèn c¹nh: - Trªn Front Plane më mét sketch vÏ biªn d¹ng sau: (biªn d¹ng nµy ph¶i n»m chÝnh gi÷a t©m (0,0)) - T¹o Plane1 song song vµ c¸ch Front Plane 1 kho¶ng 15mm. - Trªn Plane1 më 1 sketch, vÏ ®-êng trßn t©m (0,0) b¸n kÝnh 3mm. - Dïng lÖnh Lofted Boss/Base ®Ó t¹o ®Çu T«vÝt víi hai biªn d¹ng võa vÏ. 5 -PV- - Trªn Plane1 më 1 sketch, vÏ tiÕp ®-êng trßn t©m (0,0) b¸n kÝnh 3mm. - Dïng lÖnh Extruded Boss/Base t¹o th©n T«vÝt víi kho¶ng c¸ch lµ 200mm. - Trªn Top Plane më 1 sketch vÏ biªn d¹ng sau: - Dïng lÖnh Revolved Cut, c¾t quanh trôc cña th©n T«vÝt ®Ó t¹o ®é v¸t cho ®Çu T«vÝt. - Trªn ®Çu ph¼ng cña th©n T«vÝt më 1 sketch, vÏ lôc gi¸c ®Òu cã t©m (0,0), ®-êng kÝnh ®-êng trßn néi tiÕp lµ 20mm. - Dïng lÖnh Extruded Boss/Base víi kho¶ng c¸ch lµ 5mm. - T¹o Plane2 vµ Plane3 tõ mÆt ®Çu cã h×nh lôc gi¸c: Plane2 c¸ch mÆt nµy 10mm. Plane3 c¸ch mÆt nµy 30mm. - Trªn mÆt ®Çu h×nh lôc gi¸c më 1 sketch, vÏ l¹i h×nh lôc gi¸c cã t©m (0,0), ®-êng kÝnh ®-êng trßn néi tiÕp lµ 20mm. - Trªn Plane2 më 1 sketch, vÏ ®-êng trßn t©m (0,0) b¸n kÝnh 6mm. - Trªn Plane3 më 1 sketch, vÏ ®-êng trßn t©m (0,0) b¸n kÝnh 12mm. - Dïng lÖnh Lofted Boss/Base víi c¸c biªn d¹ng võa vÏ, trong phÇn Start/End tangency ta chän: . Start tangency type chän Normal to Profile, th«ng sè nhËp lµ 1 . End tangency type chän Normal to Profile, th«ng sè nhËp lµ 1 6 -PV- - Trªn mÆt ®Çu míi l¹i më 1 sketch, vÏ ®-êng trßn t©m (0,0) b¸n kÝnh 12mm. - Dïng lÖnh Extruded Boss/Base víi kho¶ng c¸ch lµ 60mm. - Dïng lÖnh Fillet ®Ó l-în trßn mÆt ®Çu cuèi cïng víi b¸n kÝnh 2mm. - Dïng lÖnh Fillet ®Ó l-în trßn mÆt ®Çu lôc gi¸c víi b¸n kÝnh 1mm. - Trªn mÆt ®Çu cuèi cïng më 1 sketch, vÏ h×nh sau:  c¾t c¸c phÇn thõa ®Ó ®-îc biªn d¹ng  - Dïng lÖnh Extruded Cut c¾t theo biªn d¹ng võa vÏ víi chiÒu dµi c¾t 80mm. - Dïng lÖnh Circular Pattern ®Ó t¹o c¸c r·nh cßn l¹i trªn c¸n T«vÝt, víi t©m lµ t©m cña T«vÝt, sè l-îng r·nh lµ 8. VÝ dô 8: L¾p ghÐp b¶n lÒ. C¸c b-íc tiÕn hµnh: - VÏ b¶n lÒ: - Trªn Front Plane më 1 sketch, vÏ h×nh ch÷ nhËt 5x100. - Dïng lÖnh Extruded Boss/Base, víi lùa chän Mid Plane, kÐo dµi 200mm. - Trªn Front Plane më 1 sketch, vÏ h×nh sau: - Dïng lÖnh Extruded Boss/Base, víi lùa chän Mid Plane, kÐo dµi 60mm. - Trªn mÆt ®Çu cña b¶n lÒ vÏ h×nh trßn cã R= 4. - Dïng lÖnh Extruded Cut, víi lùa chän Through All ®Ó ®ôc lç b¶n lÒ. - Ghi thµnh file víi tªn lµ Banle.sldprt - VÏ chèt b¶n lÒ: 7 -PV- - Chän New ®Ó t¹o b¶n vÏ Part míi - Trªn Front Plane më 1 sketch, vÏ h×nh trßn t©m (0,0) b¸n kÝnh 3,5mm. - Dïng lÖnh Extruded Boss/Base, kÐo dµi 130mm. - Trªn mÆt ®Çu cña chèt më 1 sketch, vÏ h×nh trßn t©m (0,0) b¸n kÝnh 5mm. - Dïng lÖnh Extruded Boss/Base, kÐo dµi 2mm. - Dïng lÖnh Dome t¹o chám cÇu víi chiÒu cao 5mm trªn ®Çu chèt. - Ghi thµnh file víi tªn lµ Chot.sldprt - T¹o b¶n vÏ Assembly: - Chän New ®Ó t¹o b¶n vÏ míi  chän Assembly  chän Browse  chän file Banle.sldprt - Dïng lÖnh Insert Components  chän Browse  chän file Banle.sldprt lÇn n÷a. - Dïng lÖnh Insert Components  chän Browse  chän file Chot.sldprt. - LÇn l-ît thö tÊt c¶ c¸c lÖnh di chuyÓn, quay ... ®· nãi ë trªn. - L¾p ghÐp b¶n lÒ: - Tr-íc hÕt ph¶i quay sao cho phÇn låi cña hai b¶n lÒ h-íng vµo nhau (nh- h×nh vÏ): - Dïng lÖnh Mate : . kÝch chän hai phÇn trô trªn hai b¶n lÒ  tù ®éng hai trô ®ã sÏ cã quan hÖ ®ång t©m (Concentric)  . kÝch chän hai mÆt ®Çu phÇn trô  chän quan hÖ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 1mm. 8 -PV- . kÝch chän chèt vµ lç b¶n lÒ  chóng tù ®éng ®ång t©m nhau. . kÝch chän mÆt ®Çu chèt vµ mÆt ®Çu b¶n lÒ  chän quan hÖ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 1. . nh- vËy ta ®· hoµn thµnh xong viÖc l¾p ghÐp b¶n lÒ: Ví dụ 9: M« pháng b»ng Animator víi b¶n vÏ l¾p b¶n lÒ mµ ta ®· lµm ë trªn. Qu¸ tr×nh m« pháng nh- sau: - Quay toµn bé b¶n vÏ l¾p 1 vßng. Thêi gian: 5s - M« t¶ qu¸ tr×nh th¸o. Thêi gian: 5s - M« t¶ qu¸ tr×nh l¾p. Thêi gian: 5s C¸c b-íc tiÕn hµnh: B-íc 1: ChuÈn bÞ: Sau khi ®· l¾p ghÐp th× ta cã b¶n vÏ l¾p b¶n lÒ víi ba chi tiÕt (trªn c©y th- môc bªn tr¸i mµn h×nh): - Banle<1> : lµ c¸nh b¶n lÒ cè ®Þnh. - Banle<2> : lµ c¸nh b¶n lÒ di ®éng. - Chot<1> : lµ chèt b¶n lÒ. Tr-íc tiªn ta ph¶i cho hai c¸nh cña b¶n lÒ èp khÝt víi nhau:  dïng lÖnh Rotate Component, víi lùa chän , xoay c¸nh b¶n lÒ di ®éng cho èp s¸t vµo c¸nh b¶n lÒ cè ®Þnh. 9 -PV-  B-íc 2: Cho b¶n lÒ xoay quanh 1 vßng: - kÝch chän Animation Wizard  hiÖn b¶ng sau trong b¶ng nµy cã c¸c d¹ng chuyÓn ®éng: - Rotate model: chuyÓn ®éng quay quanh trôc täa ®é cña b¶n vÏ l¾p. - Explode: t¹o ®o¹n phim m« t¶ qu¸ tr×nh th¸o. (lùa chän nµy cßn Èn) - Collapse: t¹o ®o¹n phim m« t¶ qu¸ tr×nh l¾p. (lùa chän nµy cßn Èn) - Physical Simulation: m« pháng d¹ng vËt lý. (lùa chän nµy cßn Èn) - ta chän Rotate model  kÝch chän Next  hiÖn b¶ng cã c¸c lùa chän sau: X-axis: quay quanh trôc X cña hÖ täa ®é b¶n vÏ l¾p. Y-axis: quay quanh trôc Y cña hÖ täa ®é b¶n vÏ l¾p. Z-axis: quay quanh trôc Z cña hÖ täa ®é b¶n vÏ l¾p. ta chän Y-axis. Number of rotations: sè vßng quay. Ta chØ quay mét vßng nªn chän 1. : quay thuËn chiÒu kim ®ång hå. : quay ng-îc chiÒu kim ®ång hå. - kÝch chän Next  hiÖn b¶ng cã c¸c lùa chän sau: 10 -PV- Duration (seconds) : kho¶ng thêi gian mµ chuyÓn ®éng diÔn ra. Ta chän 5. Start Time (seconds) : thêi ®iÓm b¾t ®Çu chuyÓn ®éng. Ta chän 0. Play animation : ch¹y ®o¹n phim ®-îc t¹o ra  ta ®¸nh dÊu vµo lùa chän nµy. Record animation : ghi l¹i ®o¹n phim ®-îc t¹o ra. - kÝch chän Finish  trë l¹i mµn h×nh, lóc nµy thanh Animation Controller hiÖn ra, ®ång thêi thùc hiÖn chuyÓn ®éng mµ ta võa thiÕt lËp. B-íc 3: M« t¶ qu¸ tr×nh th¸o. - dïng lÖnh Exploded View  kÝch chän (New)ta vµo View®¸nh dÊu vµo ®Ó hiÖn c¸c ®-êng t©m cña c¸c khèi trô. 1. Th¸o chèt: - trong phÇn Direction to explode along: . ta kÝch chän ®-êng t©m cña chèt b¶n lÒ ®Ó lµm ph-¬ng th¸o. . Distance: nhËp kho¶ng dÞch chuyÓn khi th¸o lµ 220. - trong phÇn Components to explode: ta kÝch chän chi tiÕt chèt b¶n lÒ  kÝch chän vµo 2. Th¸o b¶n lÒ di ®éng: (Apply). - kÝch chän vµo (New) - trong phÇn Direction to explode along: . ta kÝch chän c¹nh ng¾n nhÊt cña b¶n lÒ cè ®Þnh ®Ó lµm ph-¬ng th¸o. . Distance: nhËp kho¶ng dÞch chuyÓn khi th¸o lµ 60. - trong phÇn Components to explode: ta kÝch chän chi tiÕt b¶n lÒ di ®éng.  kÝch chän vµo  kÝch chän OK. (Apply). - kÝch chän Animation Wizard   hiÖn b¶ng sau 11 -PV- - ta chän Explode  kÝch chän Next - nhËp c¸c gi¸ trÞ thêi gian: Duration (seconds) : 5. Start Time (seconds) : 5 (b¾t ®Çu ë gi©y thø 5). - kÝch chän Finish  lóc nµy trªn thanh Animation Controller, tæng thêi gian thùc hiÖn trë thµnh 10sec (5 gi©y ®Çu thùc hiÖn quay 1 vßng, 5 gi©y sau thùc hiÖn viÖc th¸o c¸c chi tiÕt). - t¾t thanh Animation Controller, - phÝa trªn cña c©y th- môc bªn tr¸i mµn h×nh, ta kÝch vµo AnimationManager: phÇn qu¶n lý c¸c ®o¹n phim. Ta h·y chó ý ®Õn phÇn Schedule (tiÕn tr×nh thùc hiÖn) (0.00, 5.00) Rotate ... : quay 1 vßng quanh trôc Y. B¾t ®Çu ë gi©y thø 1, kÕt thóc ë gi©y thø 5. (5.00,7.50) Chot-1 Explode ... : th¸o chèt 1. B¾t ®Çu ë gi©y thø 5, kÕt thóc ë gi©y thø 7,5. (7.50,10.00) Banle-2 ... : th¸o b¶n lÒ di ®éng. B¾t ®Çu ë gi©y thø 7,5, kÕt thóc ë gi©y thø 10. - nÕu ta muèn thay ®æi thêi gian, gi¶ sö ta muèn thay ®æi viÖc th¸o chèt diÔn ra trong 3s, th¸o b¶n lÒ di ®éng trong 2s  ta kÝch chuét ph¶i vµo dßng thø hai, chän Edit Path...  hiÖn b¶ng Edit Path  ta nhËp c¸c gi¸ trÞ nh- sau:  kÝch chän OK. kÝch vµo dßng thø 3  chän Edit Path...  nhËp c¸c gi¸ trÞ nh- sau: chän OK. - muèn xãa ®o¹n chuyÓn ®éng nµo ta kÝch vµo dßng t-¬ng øng vµ nhÊn phÝm Delete. - muèn xem l¹i ta kÝch chän Play. B-íc 4: M« t¶ qu¸ tr×nh l¾p: - kÝch chän Animation Wizard  kÝch  hiÖn b¶ng sau - ta chän Collapse  kÝch chän Next - nhËp c¸c gi¸ trÞ thêi gian: Duration (seconds) : 5. Start Time (seconds) : 10 (b¾t ®Çu ë gi©y thø 10). 12 -PV- - kÝch chän Finish  lóc nµy trªn thanh Animation Controller, tæng thêi gian thùc hiÖn trë thµnh 15sec (5 gi©y thùc hiÖn quay 1 vßng, 5 gi©y th¸o c¸c chi tiÕt, 5 gi©y l¾p c¸c chi tiÕt). - t¾t thanh Animation Controller, nÕu b¶n lÒ vÉn ë tr¹ng th¸i Exploded (tr¹ng th¸i bÞ ph¸ vì c¸c liªn kÕt) th× ta vµo ConfigurationManager, kÝch chän ExplView1 vµ xãa nã ®i. B-íc 5: Cho c¸nh cña b¶n lÒ di ®éng quay ®i mét gãc nµo ®ã. - kÝch chän b¶n lÒ di ®éng - trªn toolbar Animator ta kÝch chän vµo lÖnh Create Path  hiÖn b¶ng sau: -kÝch vµo Add Path Point  Current Path Size: tõ 01, tøc lµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña b¶n lÒ sÏ lµ tr¹ng th¸i thø 1. Start time (sec) : 15 Duration (sec) :5 - nÕu ta ®¸nh dÊu vµo « Repeat initial path point as final path point  b¶n lÒ sÏ chuyÓn ®éng tõ vÞ trÝ 1 sang vÞ trÝ 2 råi trë vÒ vÞ trÝ 1. - dïng lÖnh Rotate Component, víi lùa chän , xoay c¸nh b¶n lÒ di ®éng ®i 1 0 gãc <180 . - ta l¹i kÝch vµo Add Path Point  Current Path Size: tõ 12, tøc lµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña b¶n lÒ sÏ lµ tr¹ng th¸i thø 2. - kÝch chän Done. - tho¸t khái lÖnh Rotate Component. Tr¹ng th¸i 1 Tr¹ng th¸i 2 - kÝch chän b¶n lÒ di ®éng - ta l¹i kÝch chän vµo lÖnh Create Path 13 -PV- -kÝch vµo Add Path Point  Current Path Size: tõ 01, tøc lµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña b¶n lÒ sÏ lµ tr¹ng th¸i thø 1. Start time (sec) : 20 Duration (sec) :5 - dïng lÖnh Rotate Component, víi lùa chän , xoay c¸nh b¶n lÒ di ®éng ®i 1 gãc <1800. - ta l¹i kÝch vµo Add Path Point  Current Path Size: tõ 12, tøc lµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña b¶n lÒ sÏ lµ tr¹ng th¸i thø 2. - kÝch chän Done. Tr¹ng th¸i 1 Tr¹ng th¸i 2 - tho¸t khái lÖnh Rotate Component. - kÝch chän Play ®Ó xem kÕt qu¶ cuèi cïng, lóc nµy tæng thêi gian m« pháng lµ 25s. Së dÜ ta ph¶i lµm qua 2 b-íc nh- trªn v× nÕu ta chän mét b-íc víi gãc quay > 180 0 th× trong ®o¹n phim m« pháng, b¶n lÒ sÏ quay theo gãc ng¾n nhÊt ®Ó ®Õn vÞ trÝ míi, tøc lµ gãc < 1800  quay theo chiÒu ng-îc l¹i  kh«ng thùc tÕ. Chó ý: b»ng c¸ch thay ®æi biÕn thêi gian ta cã thÓ t¹o chuyÓn ®éng võa quay võa th¸o, võa quay võa l¾p v.v... B-íc 6: Ghi ®o¹n phim võa thùc hiÖn ra file Xem l¹i phÇn Simulation, vÒ thanh Animation Controller. 14 -PV- Bµi TËp 2D H×nh 1: H×nh 2: H×nh 3: 15 -PV- H×nh 4: H×nh 5: H×nh 6: 16 -PV- H×nh 7: H×nh 8: H×nh 9: 17 -PV- Bµi TËp 3D Bµi sè: 1 VÏ h×nh sau ®©y: C¸c gãc nh×n vµ kÝch th-íc: 18 -PV- Bµi sè: 2 VÏ h×nh sau ®©y: C¸c gãc nh×n vµ kÝch th-íc: 19 -PV- Bµi sè: 3 VÏ h×nh sau ®©y: C¸c gãc nh×n vµ kÝch th-íc: 20
- Xem thêm -