Tài liệu Tu dien tranh tau thuy

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
pipingdesigner

Đã đăng 235 tài liệu

Mô tả:

a -DANG KIEM VIET NAM Thu5t ngLf ky thuat , DONG TAUVA- JDANG KJEM ANHdiem- VIET (TO tranh) ENGLISH - VIETNAMESE SHIPBUILDING AND REGISTER TECHNICAL TERMS (PICTURE DICTIONARY) NHA XUAT BAN GIAO THONG VAN TAI HA NOI - 2002 Chi dao thurc hien : Cuc truing Cuc Dang kic?m Vict Nam NGUYEN VAN BAN To churc bien soan : PRAM THAO Mn soan chinh : PRAM THAO PHi DINH LONG MUC LUC Trang Ldi ndi daa .............. ... . ...................................................................................................... .. ............................................................................................................ 5 Phaia 1 Cac /08/tau............................. ................................................................................. .......... ................ ............................................................................... ............... 7 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 .9 1 .10 1 .11. 1 .12 1.13 1.14 1.15 1 .16 1.17 1.18 T6u hang cao toc c6 boong phang rong .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . . 7 T6u hang c6 boong the rong ..... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . .... ..... .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .... . .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. ..10 T6u hang c6 thvgng tang vgiUa.. .. .. ...... .. .. .. .. .. . . .. .. .. ...... .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. ........... . . .. ....... . .. .. .. ...... .. .. .. .. .... .. .. .. .. ...... .. ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... .. .. .. .. .. . .... .. .... ..12 T6u hang kieu boong may dot a du6i.... . .. .. ........ .. .......... .. .. .... .... .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. ............ ........... . . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ........... ..15 T6u nguyen tir. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. ........ .. .. .......... . . ........ .. .. ....... .... . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. ........ ... . . .......... .. .. .. .. ........... . . .... ...... . . .......... .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. ... . .17 Tau dau .. .. .. .. .. .. ...... .,0. .. ...... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. ...... ..... .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ ... .. .. .. .. .. .... .. .. ... ......... .. ..... ...... .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .19 Phi khach chd o t6 . .. .. .. ...... ........ .... .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... . . .. ........ .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... ..:. ........ .. .. .. .. . . . . .... .. .. ...... .. ... .. .. .. .. ........... .. .. .. .. . 26 T6u Mach hai th6n chd 6 t6.......... .. . . . . . . .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .... . .......... .. .. ........ .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. ........... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .... ....... . . .. .. .. . 27 Tiu Cling ten nct .............. .. .. ........... ........... .. .. . . . .. .... ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. ..... . ........... .. ........ .. .. .. .. .. ...... ..... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... .. .. ..... . . .. .. ... 28 Ti4i khach hang ven bien . .. .. .. .. .. .... . . ... . .. . . .. . . ... ..... .. . . .... .. .. .. . . . .. .... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ....... . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. .. .... ....... .. .. .. . . . .. . . . . . :30 Tau dinh ci .... .. .. .. .. .... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. . . .. .. .. .. .. . ........ . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. ..... ...... .. .. .. .. .... . ..... .. . .......... . . .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. ...... .. 31 T6u hq tong .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ........ ... . . .. .... .... . . .. .. .. .... .. .. . . . . .. .. .:.. .. .. ........... ...... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ....... .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . .. 33 T6u phi bang .. . . ..... ...... . ...... .. .. . . . .... ...... .. . . .. .... .. .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. . . ........... ... . .. . . . . . . . . .. .. .. .... .... .. .. ......... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ......... .. .. .. .. ..... .. .... .. .. 35 T6u dem khi .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .......... ............. . . .. ..... .. .. ... ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . . .......... .. ........... . . .. .... .... .. .. .. .. ........... .. ...... .. .. .. .. . . . . . . .. .. .... . .. .... .. ........ ... . ... 37 Tau cinh ngam ... .. .. .. .. ...... .. .. . . .. .. ...... .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. ........... .. ....... ... .. .. . . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... ............ .. .. .. .. ..... . ... . . . ........... .. .. .. .. ........... .. .. .. .. ...39 T6u tuan tra cao toc hai quan ....... .. .. ... . . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............ . .......... .... . ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. ........ ... .. .. .... .. ...... . .. .. .. .. .. . 40 Tau v6 g6 . .. ...... .. .. .. .... . . . . . . .. .... .. .. ... ............ ............ .. ....... ... .. .. .. ...... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .......... .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..... ...... .. .. .. ...... .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .... . . .... 41 Tau nh6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .: .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ...... .. . . ........... . . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... ....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .... . . .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. 42 Phaa 2 Cac chi tiet ket cau than tau............................................. ....................... .. .....................,.........,...................... . .. .................................................. .... ................... 45 2.1 2.2 2.3 2.4 Cic cum ket cau ..... .... .... .. .. .. . . ............ ........... .. -. ....... ........... ........ .... .. .. .. .. .... .. .: .. .. . . . . .. .. .. .. ........ .... ........... .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. 45 Z Cac bq phan ket cau mui tau .. .. ........ . . ........ ... . .... .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. .......... . . . .. .... .... .. .. .. .. .... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... . ......... .. .. .. .. .. . .. .. .. ..... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . 46 Ket cau cac phan c6a moi tiu..... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ..... . .......... .. . .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. . . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .... . . . . .. . . ....... .... . 48 Ket ca"u phan giua tau.. .. .. ....... . . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............ . .. .. .. .... . . . . .. .. .. .... ..... .. .. .. .. ........ .... 50 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Ket c9u khu vtrc buong may... . . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. ..... . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .... .. .. .. ... . .. .. .. . . ....... ........... . ........... .. .. .. . . ..... .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .... 52 KO cau khu virc cb k6t sau.. .. .. .. .. .. .... ....... . . ....... .. .. .... .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. ........ .. . . . ......... .. .. .. .. ..... .. . . . . .. . . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . ..... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. 54 KO cau khu vvc 0k6t man. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. ...... . . . ... ...... . . .. .. .. .... .. .. .. .. ........... .. .. .. ...... . .... . . .. . .. ...... ..........: ............. ....... .... .. .. .. .. . . .. ....... .. .. .......~. . . ...... .. .. .. .. .. .. 56 Ket cau khu vvc co gieng .thoat nan .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. :. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .... . ... .. .. .. .. .... .. .. .. ...... ....... .. .. .. .. .. . .. .. ... . . .. .. .. ........ .. .. .. .. ........... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 58 Ket c9u song du6i va banh lai...... . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. ...... .. .. .. .. . ....... .... . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..... . . . . ...... .. .. .. .. ........ .. .. ........... ............ .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. ...... .. .. .. ........ .. . . 59 Ket du du6i tau . ........ .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . . . .. .. ... . .. .. . . . . .... .. .. .. ...... .. ..... .. .. .. .... . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .... ...... . . .... .. .. .. .. . . .. .. .. ... . . .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 KO cau day d6i he thong ngang ... .. .. .. .. ........ .. . . . ..... .. .. .. .......... . .. .. .. ..... . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... .. .. .. .. .. .. . . .. ... . ... .... .... .. .. .... ..... .... .. . . . .... .. .... .. .. .. .. . .. .. . .... . . . . .. .. .. . . . . 62 Ket ca'"u day don . .. .. ...... .. .. . . . .. .. .. .. . . ... . .. . . . . . .. .. . . .. . . .. ... . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ...... .. .. . . . .. .. ...... .. .. .. °. .. . . .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... . ..... . . . . 63 Ket c6u tau chien .. . . .. ........ .. .. . . . . . ... .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... . .... ....... . . .. .. .. . . . . ...... . . .......... .. .. .. .. ........ .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 64 Ket cau tau hai quan ... . .. . . . .. . . . . .. . ... .. . .... .. .. .. ...... . . ....... .. . . . .. .... .... ...... . . ... ........ .. .. .. . .... . .. . .. . ... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .......... . .. .. . . ... .. .. .... .. .. .. .. .......... . . . .. .. .. ........ .. .. .. .. . 66 Ket cau tau go ....... .. .......... .. .. .. .. ..... . ... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .......... . . . ...... .. .. ...... .. .......... .. .. .. .. ........ . . . . . ....... .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. ......... .... .. .. .. .. .. . 68 Wt cau tau the tao bang nhira gia circlng soi they tinh . .. .. .. . .. ... .. .... ........... .. .. ........ . ........ .. .. .. .. . . .. . . . . .... . .................. .. .. .. ... .. .. .... .. . . ... .. .. .... .... .. .. .... .. .. ....... . ..... 70 Phain 3 Cac thiet bi tau... .................................................... . ... . .. ... . ................... .................... ...................... . ... .. .. .. .. .................................... . .... .. ......................................... 71 Cac thiet bi tr6n thLrgng tang mui. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . ........ .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... . .. .. .. .. .... .. . . .. .. ........... . .... .. .., .. ...... . .... . . .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 71 3.1 3.2 Cac thiet bi khu vvc giCra tau ... .. .. .. .. ........... .. ........... . ...... . ... .. .. .. ... .. . .. .... . .. ........... ........ .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . ............... ........... ............. . .. .. .. .... .. .. .. .. ...... ..... . . .. ..... .. 73 3.3 Cac thiet bi thong ham hang. .. .. .. ..... . . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .... .. . . .. . . ... .. . .. .. .. .... .... ... . .. .. .. .. .. .. ...... . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .... 76 3.4 Cac thiet bi thong buong W .. ....... .... .. .. .. ..:. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. ........... .... ........ . ........ .. .. .. . . . . .. .. .. ........... .. .. ......... ....... ... . . . . ......... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. .. 7% 82 3.5 Bo tri h6n bu6n tron ca bin tau hang 3.6 Cac thiet bi nqi that bu6ng tau .. .. ........... .. .......... . . .... .. .. . . .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . ... . . . .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . . ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. . .. . ... . . .. .. .. .. .. .. . 83 . . .. .. .. .. .. ... 86 3.7 Bo tri phong bu6ng tr6n tau hang-khach .. .. .. ...... .. .. .... .. .. . . .. .. . . .... .. .. .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .......... .. ...... .... .. ....... . .. .. ........... .. .......... . . ..... . .. .... .. .. 89 3.8 Cac thiet bi tren tau du Iiich . .. .. .. .. ........... .. ... . .. .. . . .. ......... . .. .. .. .. .... .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. . . ... .. . .... .. .. .. .. .. .. . .... .. ...... .. . .. ... .... .. .. .. ...... .. .. .. .. . .. .. 90 3.9 Cac thiet bi tr6n boon xuon 3 .10 Trang bi ciru sinh ...... .. .. . . . .......... .. . . . . .. ...... .. .. .. ...... ..,.. .. ...... .. .. .. . . . . . .. . ... . . .. .. .. .... .. .. ........ . . ...... .. .. ... . ........ .. .. .. .. .... .. .. .... .. . . . . . . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. 95 3.11 Cac thiet bi tren thuong tang duoi.. .. . . . .. . . . ..... .. ....... .. . . . .. .. ...... .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ...... .. .. .. ...... ... . . . . . . . .. .. .. .. 97 3.12 Bo tri chung tau chien .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. . . .. . . .. . . . . . . . ..... .. .. . . . .. .. ... . .. .. .. .. . . . . ... ... .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. ....... .. .. ......... .. .. ........... .. ..... . . . . . . . ....... .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . Ldl N61 DAU C6ng nghiep tau they, Hang hai va Ddng kiem Viet Nam tang dung tru6c nhung th6i co va thu thdch rat 16n dd hoi nhaip quoc t6. De giup cho c6n bo qu6n li, can bo khoo hoc ky thu(rt lien quan den d6ng t6u, khoi th6c tau bien va ddng kiem khi su dung tai lieu tieng Anh trong cling t6c cua mink, Ddng kidm Viet Nam dd to ch0c soon th6o cuon 7huat ngu ky thu¢t d6ng t6u v6 d6ng kiem Anh-Viot (Tci then tranh)'. Cuon thuat ngu nay dupe xay dung duo tren tai lieu cua Ddng kidm Mot B6n, he" thong thuot ngu Anh-Viet dung thong c6c Qui phpm phon cop va d6ng tau bien, c6c Cong u6c quoc to ve an toan tau bien do Ddng kidm Viet Nam xu6t ban b&g tiling Viet va tiling Anh trong suot 37 Radm qua. V61 kho6ng 100 trong hinh ve kem theo chu thtch b6ng tiling Anh va tiling Viet, cua tat ca c6c bQ phon chu yeu c6 tren c6c logi tau bien. tai lieu nay boo g6m hbu hdt c6c thupt ngu Anh-Viet i?0y 16 On xuat b6n dau then, dt) d6 co g6ng r6t nhieu nhung vin kh6ng tranh khoi thieu sot. Chung t6l mong nhon dupc iy kien d6ng ! It ,)/) v6 Leis sw)g c-ua bSri) cipc < 11Yn xuc~t bc5n sc~u ci~a;~c Iol hou : . DO chi N61) loc ' Ph6ng Qui pham, Cuc Ddng kiem VN, 126 Kim Nguu, H6 N6i. Cyc tru6ng Viet Nam Nguyen Van Ban Cuc D6ng kiem PHAN 1 CAC LORI TAU 1 .1 High speed large flush deck cargo vessel - Tau hang cao toc co boong phang rong 1 . Rudder Binh lai 8. Docking bridge ThUOng tang duoi 2. Propeller Chin vit 13 . Radar mast Cot radar 9. Mainmast 3. Bossing Cot chink Ca 14. Fore derrick post 10. After derrick post Try can cau diy giang trubc Try 4. Bilge keel V6y giam Ac 15. Foremast Cot rnui - King post Try do can 5. Load line disc Vdng trdn Ding kiem 16. Winch platform San dat toi 6. Midship draft marks - Samson post Try do can Thodc nUdc giCfa tau 17. Derrick boom Can cua cau diy giang 7. Forward draft marks Thvhc nuhc mui tau 18. Ventilator Ong thong gid C11611 Vit 11 . Bridge 12. Funnel cau diy giang sau Cabin, Y lau lai Ong khbi 31 . Side light Den man (den henh trinh) 32. Blue peter (Flag) Cdr r6i ben Tdi (tcri dung) 33. Signal flag Cu NO 28. Lifeboat Xuong c&u sinh 34. Ensign/ Stern flag Cd quoc gia 6ng dan day chang buoc 29. Mast head light Den cot 35. House flag Cdr hang Sbma Iuon day, con Ian 30. Range light Den dinh cot 36. Bulbous bow Mui qua 16 19. Hatch, Hatchway, cargo hatchway Mieng ham heng 25. Anchor Neo 20. Forecastle Thuang tang mui 26. Windlass Tcri 21 . Freeing part, wash port COa thoet nubc man 27. Winch 22. Accomodation ladder Cdu hhang man 23. Mooring pipe 24. Fair-leader, Fair-lead neo (tdi nAAm) teu 1 . Rudder 2. Propeller 3. Bulbous bow 4. Bilge keel 5. Load line disc 6. Midship draft marks 7. Forward draft marks 8. Docking bridge 9. Mainmast 10. After derrick post King post Samson post 11 . Bridge Binh lai Chin vit MOi qua le vay gia'm lac ,V6ng tr6n fling kiem Thu6c nv6c giira tau ThLdc nyi~c mOi tiu Thurtng tang du6i Cot chinh Try dt3 can cau day giang sau Try dv chinh Trv do can cau Cabin, ladu IN 12. Funnel 13. Radar mast 14. Fore derrick post 15. Foremast 16. Winch platform 17. Derrick boom 18. Ventilator 19 . Hatch, hatchway, cargo hatchway 20. Forecastle 21 . Freeing port, wash port 22. Accomodation ladder 23. Mooring pipe 24. Fair-leader, fair-lead Ong khbi Cot radar Try cau day giang trUac C6t m0i San tai Can c6a cau day giang Quat thing gi6 Mieng ham hang Thugng tang mai Clra thoAt nUdc man Cau thing man Ong din day S6 ma, con Ian 25. 26. 27. 28. 29 . 30. 31 . 32. 33. 34. 35. Anchor Windlass Winch Life boat Mast head light Range light Side light Blue peter Signal flag Ensign flag House flag Neo Tai neo (tai nam) Tai (tai dung) Xuong cu'u sinh Den cot Den dinh cot Den man (den hinh trinh) C6 rai ben Ca NO Ca quoc gia Ca hang tau 1 .2 Large shelter decker cargo vessel : Tau hang co boong the r6ng A Mat cat doc 01 , . ,1 ,, E , r m ~ yvw w ~in u mss ".r~ee~~9.e9!J!!1!!le!!7 e~~rEhf+lyN~l999Gh9Tl9E159/~J/hR 14199 YKlMIIRYlg9 N il gkR k!/Vq]~gV 1 . No.5 Cargo hatch 2. No.4 Cargo hatch 3. No .5 Hold 4. No.4 Hold 5. Rudder 6. Docking bridge 7. Steering engine room 8. Shaft tunnel 9. Mainmast 10 . Engine room 11 . Main engine 12 . Boiler 13 . Funnel 14 . Steering room 15 . Upper steering position 16 . Galley 17 . Officer Engineer's cabin hang so 5 Mieng hdm hang so" 4 Ham hang s6 5 Hdm hang s64 Banh lai Thugng tang du6i Buong maylai Hdm tart Col CIIIIIII Buong may May chinh N6i hoi Mieng ham Gng khoi Buong lai Vi trilai tren Bu6ng bap Bu6ng sT quan may 18 . Crew's room 19. Dining saloon 20 . Mizzen mast 21 . No .1 Hold 22 . No .2 Hold 23 . No .3 Hold 24 . No .1 Cargo hatch 25 . No .2 Cargo hatch 26 . No .3 Cargo hatch 27. Foremast 28 . Shelter deck 29. Windlass 30 . Tonnage opening 31 . Forepeak tank 32 . Afterpeak tank 33. Double bottom 34 . Deep tank Bu6ng thuyan vien Phdng an Cot du6i Hdm hang so' 1 Ham hang so 2 Ham hang s6 3 Mieng ham hang s61 Miong I0rn IOug s!i 2 Mieng ham hang so 3 Cot trvoc Boong the Tdi neo Lo do dung tick Ket mui Ket duoi Day d6i Ket sau 35. Derrick boom 36 . Propeller 37. Ensign staff 38 . Jack staff 39 . Wireless antenna 40 . Winch 41 . Stem 42 . Stern framo 43 . Chain locker 44 . Provision store 45 . Escape trunk 46 . Upper deck 47 . Upperdeck cargo hatch 48 . Chart room 49 . Lifeboat 50 . Ventilator Cdn cira can daygihng Chan vit Cot cd duoi Cot cd mai Anten vo tuy6n Tdi (thing) . Sting mui Sting (it 10i Harn lin neo, ham xich neo Kho thvcpham Gieng thWt Boong tren Mieng ham hang tai boong tren Buong hai F do Xu6ng chin sinh Ong thong gib B Mat cat ngang giGa tau 1 . Plate Keel 2. Center girder 3. Center (line) strake 4. Side girder 5. Horizontal margin plate 6. Inner bottom plating 7. Bottom plating 8. Floor 9. Manhole 10. Reverse frame 11. Main frame 12. Bilge strake 13 . Sheer strake 14. Side plating 15. Upper deck 16. Bilge keel 17. Bulward plating 18. Frame 19. Tank side bracket 20. Beam bracket 21 . Deck beam 22. Shelter deck 23. Horizontal stiffener 24. Gunwale angle 25. Bulwark stay 26. Hand rail 27. Hatch side coaming Ton g0a dJy Song chinh day Dai ton g0a day tren Song phu day Song h6ng nam ngang Ton day tren Ton day ngoai Da ngang day Lo ngtroi chuff Dam ngang dAy tr6n Dam ngang dJy dudi Dai ton h6ng Dai On m6p man T6n man Boong tren Vay giam la&c Man gia, man chan song Svirn Ma hong Ma xa Xa ngang boong Boong the Nep nam G6c mep man C6t nep man chan song Lan can, tay vin Thanh quay mi¢ng ham hang 1 .3 Middle three island cargo vessel : l au hang c6 thu'gng tang 6 gitra( A Mat cat doc 73 T Ali Tau ba dao) ~~r10 ,1 2~ Iy ~ ©m 1 . Forepeak (water) tank Ket (nvdc) mOi 2. Afterpeak (water) lank Ket (nrrdc) du6i 3. Ballast tank K61 din 4. Cargo hold Ham h6ng 5. Cargo space Khoang chrra hang Ham true 6. Shaft tunnel Bu6ng n6i hrti 7. Boiler room Bu6ng may 8. Engine room 9. Funnel 6ng kh6i Tru dd chinh 10 . King post Can cira cau day giang 11 . Derrick boom Tdi (tdi dung) 12 . Winch San dat tdi 13 . Winch platform Mi¢ng ham hang 14 . Hatch C¢t trv0c 15 . Foremast C61 chinh 16 . Mainmast Xu6ng criu sinh 17 . Lifeboat Cau xu6ng 18. Boat davit Xu6ng cling tic 19 . Temma Cot ca 20. Flag staff © © o m 21 . Windlass 22 . Anchor 23 . 1 iawne pipe 24 . Chain locker 25 . Anchor davit 26 . Anchor light 27 . Mast head light 28 . Range light 29, Smoke tube 30 . Steering room 31 . Chart room 32 . Officer's room 33. Collision bulkhead 34. Web frame 35 . Frarne 36 . Panting Stringer 37 . Watertight bulkhead 38 . Hold pillar 39 . Bottom ceiling 40 . Sparing m Tdi neo (tdi narn) Neo 611y 111611 non Ham hn (Win xich neo) Cdu neo Den neo Den cot Den dinh c6t 6ng kh6i Bu6ng Iii Bu6ng has d6 Bu6ng si quan V6ch chdng va Svdn khoe Srrerrr 1111n}ny Sting doc man chdng va V6ch kin nvdc Cot chdng Van lit sin Van h6ng m mtmZ© ~ 41 . Plummer block O dd truc trung gian 42 . Screw shaft Truc chin vit 4 :1 . 1 unnel rc~cea 111im 101m Illrc 44 . Lscape trunk Gi6ng Moil 45. Bilge well HS tu, ho but kh6 46 . Propeller Chin vit 47 . Shoe piece Ky song du6i 48, Rudder Binh tai 49 . Hatch board Nap mi6ng harn 50 . Vertical ladder Cau thing dung 51 . Mooring pipe 6ng din daychdng bu6c 52 . Wire reel Cubn day 53 . Freeing port Cua thoit nvdc man 54 . Aft peak bulkhead V6ch khoang du6i 55 . Refrigerating chamber Khoang1S~nh 56 . Steering engine room Bu6ng may tai 57 . Skylight C1ia trdi 58 . Ventilator Ohg Ih6ng gi6 59 . Fair leader Con Ian din hvong 60 . Bollard Cot bit m 61 . Crew's mess room Ph6ng an thuy4n vi6n 62 . Galley Blip ('i3 . Officer's halls P11611(r 111111 Si quan 64 . Ollicer's W.C Phony v¢ 611111 SI quun 65 . Crew's bath Ph6ng tam thuy6n vi6n Bu6ng giai tri 66 . Saloon 67 . Boatswains store Kho they thu trvong 68 . Forecastle deck Boong thvong tang mui Boong tr6n 69 . Upper deck Boong lau tai 70 . Bridge deck Boong thoang tang du6i 71 . Poopdeck 72 . Forestay Day chdng mui 73 . Antenna An ten 74 . Signal stay Day tin hi6u 75 . Windsail stay D9y chimg 76 . Windsail lift Cqt ning diy Day chdng du6i 77 . After stay Dvdng day treo cd 78 . Flag line 79 . Insulator Sr>g :c''1 mUl dau Thuac nvoc mOi tAu Miii (111:1 16 Thuac nlrac giOa Mu Ch6n Of Tai neo Cot trlroc 11 . Cross bitt bag thong gi0 Bit chill thAp 13 . Derrick boom Can clia cau day giAng 12. Deck store Kho tren boong y 15 . Antenna poi:= 16 . Lifeboat 17 . Bridge 18 . Radar mast 19 . Funnel ,. lay C'16,7' Try an ten Xuong cuu sinh Cabin, 161116i C8t radar bag khoi, 20 . Accommodation ladder 21 . Loading station Cau thong man 23 . Draft line Dvang man nlrdc 22 . Universal chock 24 . Cargo oil hatch 25. Cargo oil pipe Tram giao nhan hang S6 ma cau NAp k6f dau hfing (5ng dt6u hang
- Xem thêm -