Tài liệu Triển khai ad – quản trị tài khoản máy tính triển khai ad – quản trị tài khoản máy tính

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 187 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Bài 5: Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính Nội dung bài học trước Phân loại các loại nhóm trong AD Quản trị nhóm Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 2 Mục tiêu bài học Kết nối máy trạm vào Domain Quản trị tài khoản máy tính Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 3 Điều kiện để kết nối vào Domain Bạn phải có quyền trong Active Directory Domain Services cho phép bạn kết nối 1 máy trạm vào Domain Bạn phải là 1 thành viên của nhóm Quản trị trong máy trạm đó để được phép thay đổi domain của máy trạm hay thành viên Workgroup Một đối tượng máy tính phải tồn tại trong Domain Nếu chưa tồn tại thì phải bạn phải có quyền tạo tài khoản máy tính trong domain Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 4 Các bước kết nối máy trạm vào domain Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 5 Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 6 Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 7 Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 8 Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 9 Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 10 Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 11 Định nghĩa tài khoản máy tính Một tài khoản máy tính là một đối tượng mà dịch vụ AD DS xác nhận là 1 máy tính trong Cơ sở dữ liệu Tài khoản máy tính Cần có để chứng thực và kiểm kê Cho phép quản lý máy tính thông qua Chính sách nhóm Cần tạo sẵn cho mọi máy tính chạy HĐH Windows NT Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 12 Các lựa chọn để tạo tài khoản máy tính Kịch bản Thêm từng máy tính vào domain Tiến hành • Thêm tài khoản máy tính vào Domain thông qua hộp thoại System Properties • Tài khoản sẽ được tự tạo trong mục Computer của AD Tạo đồng thời nhiều tài khoản 1. Tạo OU cho mỗi phòng ban máy tính thêm vào domain trong trường hợp cài đặt tự 2. Tạo trước các tài khoản máy tính động hoặc triển khai cài đặt 3. Thêm các máy tính vào domain phần mềm hàng loạt Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 13 Quản lý tài khoản máy tính Quản lý tài khoản máy tính bao gồm:  Thêm tài khoản máy tính vào domain  Ẩn tài khoản máy tính  Thiết lập lại tài khoản máy tính  Xóa tài khoản máy tính  Cấu hình Chính sách nhóm để triển khai cho tài khoản Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 14 Nhận biết các lỗi của tài khoản máy tính Thông báo khi đăng nhập Các lỗi ghi trong Event, bao gồm các từ khóa như Password Trust Secure channel Quan hệ với domain hoặc DC Không có tài khoản máy trong Active Directory Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 15 Reset 1 tài khoản máy tính Đừng chỉ đơn giản là gỡ bỏ rồi thực hiện kết nối lại Các lựa chọn để reset một cách an toàn Từ Active Directory Users and Computers Chuột phải vào máy tính muốn reset, sau đó chọn Reset Account Máy tính sẽ phải kết nối lại vào domain và khởi động lại Lệnh DSMod* dsmod computer "ComputerDN" –reset Lệnh NetDom netdom reset MachineName /domain DomainName /UserO UserName /PasswordO {Password | *} Lệnh NLTest nltest /server:ServerName /sc_reset:DOMAIN\DomainController Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 16 Đổi tên 1 máy tính Sử dụng System Properties của máy tính để đổi tên và tài khoản của máy Dùng lệnh NetDom netdom renamecomputer MachineName /NewName:NewName [/UserO:LocalUsername] [/PasswordO:{LocalPassword|*} ] [/UserD:DomainUsername] [/PasswordD:{DomainPassword|*} ] [/SecurePasswordPrompt] [/REBoot[:TimeInSeconds] ] Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 17 Ẩn và kích hoạt 1 máy tính Bạn nên ẩn 1 máy tính nếu máy tính đó sẽ không hoạt động trong 1 thời gian dài Tăng tính an toàn Cách 1: Từ Active Directory Users and Computers Right-click computer, and then click Enable Account or Disable Account Cách 2: dùng lệnh DSMod dsmod computer ComputerDN -disabled yes dsmod computer ComputerDN -disabled no Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 18 Xóa và tái sử dụng 1 tài khoản máy tính Xóa 1 máy tính từ Active Directory Users and Computers Chuột phải vào máy tính cần xóa rồi chọn Delete Xóa 1 máy tính dùng lệnh DSRm dsrm ObjectDN Delete hủy SID và các thành viên nhóm Khi thay thế hay cài đặt lại máy tính, nếu máy tính đóng cùng vai trò, hãy reset lại tài khoản máy tính thay vì xóa nó. Giữ lại tất cả các thuộc tính của máy tính, gồm cả SID và các thành viên nhóm Bạn có thể đổi tên đối tượng nếu máy tính được đổi tên trong quá trình cài lại/nâng cấp Hoạt động này sẽ tái sinh tài khoản máy tính Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 19 Tổng kết bài học Kết nối 1 máy trạm vào môi trường Domain Tài khoản máy trạm và quản trị tài khoản máy trạm Bài 5 - Triển khai AD – Quản trị tài khoản máy tính 20
- Xem thêm -