Tài liệu Thu hoạch diễn án dân sự hồ sơ 17 kiện chia thừa kế hoàng thị tác, hoàng đình cương, hà thị bình lớp luật sư học viện tư pháp

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 8907 |
  • Lượt tải: 53
uploadxemtailieu

Tham gia: 02/01/2016

Mô tả:

(Hồ sơ vụ án LS.DS-17- DA5) v : XXX MSHV: YYY : ZZZ 2016 1 I. .................................................3 II. .................................................................................................................4 III. ........................................5 a) ........................................................................................5 b) .................................................................................................6 c) ...........................................7 IV. ......................................................................................8 1. ...................................................................9 2. .................................................................................10 2.1. 2.2. V. ụ ụ ..............................................................................10 .......................................................................................10 ..................13 2 I. - Nguyên đơn: + Bà Hoàng Thị Tác 69 tuổi Trú tại: tổ 17 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái ị đơn: ị đơn + oàng ình ương và à hị Bình Cùng trú tại: thôn Thanh Bồng, Đại Lịch, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái - Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: + nh oàng ăn hắng Trú tại: thôn Thanh Bồng, Đại Lịch, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái + Ông oàng ình ang Trú tại: tổ 33 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái + Bà Hoàng Thị Khả Trú tại: thôn Dọc, Việt Hồng, Trấn Yên, tỉnh Yên Bái + Bà Hoàng Thị Dung Trú tại: tổ 57 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái à à hị Lợi h n c ng ng àng Đ nh ang, à c, ng Cương, à h , à ung và c au hi ng ch nă 1 5 , à Lợi và c c c n y h a đấ ại hanh ồng, Đại Lịch, ên i h a đấ ố 1 ộng 7 chấp Đồng hời c hai ph hê ộ ố nh đấ h c à nay. Nă 1 àng hị 5 người c n à ng ng và inh ống ên 2 đang y a anh , ng Cương y h n v i người vợ đ u và h n v i người vợ h hai à nh nă 1 1 ng Cương và à nh v n ống ên nh đấ đ i 3 Trong thời gian à nh về à u, à nh đ đối x v i à Lợi ất tệ bạc Nă 1987-1 đ nhiều l n ng nă à Lợi đ ph i đi in ăn, ố đau h ng ai ng n Do vậy, c c c n đ hống nhấ đ n à Lợi đi ở v i ng ang ài n c a à Lợi ng Cương c ng vợ và c c c n u n , ụng Nă , h a đấ ố 1 được cấp giấy ch ng nhận uyền ụng đấ và uyền ở hữu nhà ở ang ên hộ gia đ nh ng Cương ố 15 /Q Đ he Quy định /QĐUBND ngày 18/02/2000. Nă 7, à Lợi ch đ ại i Nă Văn h ng à n và h ng c 11, ng Cương chuy n nhượng àng hị - 01 thử - 01 mả 1962, - 01 mả c hởi iện a à t thổ 2 i ch c h a đấ ố 1 ch c n ng à a yêu c u chia i àng n c a à Lợi đ ại gồ : n tạp, diện tích 766 m2 ện tích khoảng 1.000 m2 có trồng cọ và s n, lúa từ ă ồng lúa, ngô và cây gió, chè, xoan, mỡ khoảng 1.000 m2 II. Kí ồng xét xử, ại diện Viện Ki m sát, ậ s ồng nghiệp. i à uậ ư vệ uyền và ợi ch hợp ph p c a nguyên đơn à à àng hị c ng vụ n ngày h nay i in hay nguyên đơn nh ày yêu c u hởi iện và những ch ng c ch ng inh ch yêu c u đ à c căn c và hợp ph p: à à hị Lợi h n c ng ng àng Đ nh ang, à c, ng Cương, à h , à ung và c au hi ng ch nă 1 5 , à Lợi và c c c n y h a đấ ại hanh ồng, Đại Lịch, ên i h a đấ ố 1 ộng 7 chấp Đồng hời c hai ph hê ộ ố nh đấ h c 5 người c n à ng ng và inh ống ên 2 đang y a anh 4 àn ộ ố đấ đai và ài anh chấp v i ai đ i nay Nă n đ được gia đ nh à Lợi 7 à Lợi ch , đ ại àn ộ ố i ụng ổn định và h ng c n và h ng c i ch c Ngày / / 1 , nguyên đơn hởi iện ị đơn à ng Cương, à c u chia i n h a c a à Lợi, cụ h : - 01 thử - 01 mả 1962, - 01 mả a yêu n tạp, diện tích 766 m2 à t thổ nh a ện tích khoảng 1.000 m2 có trồng cọ và s n, lúa từ ă ồng lúa, ngô và cây gió, chè, xoan, mỡ khoảng 1.000 m2 C c ch ng c he : - 01 k ởi kiện; - 01 - 01 gi y chứng tử - Biên bản họ - Bả ngh ngày 18/10/2011; à ản chính); à 04 0 2011 k k à III. H a) ồ sơ 1. ồ 2. s s 3. s 4. s ụ v s 5. v ụ v ụ g? s ụ 766 m2 v 5 v 6. s 7. ụ s 2 ? s 8. không? 9. ơs hay không? s ơ 10. v ơ v ơ 11. v s 12. v 13. ơ ơ v v v v 14. b) i ng - oàng ình ương 2 ồ 1. v s ụ s 2. ụ ai? s 3. s 4. v ồ s 5. 6. s s 6 2 s 7. v 8. s 9. v v 10. s 2 ụ ? v 11. v v s 12. - v i à oàng hị ình v 1. ơ s 2. v ồ s không? 3. ng? s 4. v ồ 5. v s hông? s c) - i ng oàng ình ang 1. s 2. ơ 3. 4. s ụ v v 7 v v 5. ơ 2 2 s 6. i à - oàng hị hả 1. s 2. ơ 3. s ụ không? v v 4. v v 5. B ơ 2 2 s 6. i à - oàng hị ng 1. s 2. Khi c ơ 3. s ụ không? v v 4. v v 5. ơ 2 6 m2 s 6. IV. Kí ồng xét xử, ại diện Viện ki m sát, ậ s ồng nghiệp, 8 i à uậ ư XXX, Văn ph ng Luậ Thành phố Hồ Chí Minh. ư YYY và cộng , huộc đ àn Luậ ư Là Luậ ư ha gia phiên a o vệ quyền và lợi ích hợp pháp c a nguyên đơn – à àng hị c ng vụ n anh chấp k ệ ừ k v i ị đơn – ng àng Đ nh Cương và à àng hị nh Qua nghiên c u hồ ơ vụ án và ph n th tục hỏi tại phiên tòa hôm nay, tôi xin có ý nh ày đ b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp c a h n ch i như au: ki n 1. Bà à hị Lợi h n c ng ng àng Đ nh ang, à c, ng Cương, à h , à ung và c au hi ng ch nă 1 5 , à Lợi và c c c n y h a đấ ại hanh ồng, Đại Lịch, ên i h a đấ ố 1 ộng 7 chấp Đồng hời c hai ph hê ộ ố nh đấ h c à nay. Nă 1 àng hị 5 người c n à ng ng và inh ống ên 2 đang y a anh , ng Cương y h n v i người vợ đ u và h n v i người vợ h hai à nh nă 1 1 ng Cương và à nh v n ống ên nh đấ đ i Trong thời gian à nh về à u, à nh đ đối x v i à Lợi ất tệ bạc Nă 1987-1 đ nhiều l n ng nă à Lợi đ ph i đi in ăn, ố đau không ai trông nom. Do vậy, c c c n đ thống nhấ đ n à Lợi đi ở v i ông Bang. ài n c a à Lợi ng Cương c ng vợ và c c c n u n , ụng Nă , h a đấ ố 1 được cấp giấy ch ng nhận uyền ụng đấ và uyền ở hữu nhà ở ang ên hộ gia đ nh ng Cương ố 15 /Q Đ he Quy định /QĐUBND ngày 18/02/2000. Nă 7, à Lợi ch đ ại i Nă Văn h ng à 01 thử - 01 mả 1962, i ch c 11, ng Cương chuy n nhượng 288 m2 h a đấ ố 1 ch c n ng à àng hị - n và h ng c c hởi iện a t thổ à a yêu c u chia i àng n c a à Lợi đ ại gồ : n tạp, diện tích 766 m2 ện tích khoảng 1.000 m2 có trồng cọ và s n, lúa từ ă 9 - ồng lúa, ngô và cây gió, chè, xoan, mỡ khoảng 1.000 m2. 01 mả 2. ụ 2.1. ụ Đ y à anh chấp yêu c u chia h a he Điều 5 L he uy định c a L uy định về hời hiệu hởi iện về h a như au: Th i hi u kh i ki i th a k yêu c u chia di s n, xác nh n quy n th a k c a mình ho c bác bỏ quy n th a k c (1 ) t th m m th a k …”. à à hị Lợi ch nă 7, nên hời hiệu yêu c u hởi iện v n c n anh chấp giữa nguyên đơn và ị đơn à anh chấp về huộc h uyền gi i uy c a a n được uy định ại h n 5 Điều 5 L Căn c đi a h n 1 Điều 33, đi h n 1 Điều 35 L h việc N huyện Văn Chấn, ỉnh ên i thụ gi i uy vụ n à h àn àn đ ng uy định c a ph p uậ 2.2. ứ 1 / / , c a uy định cấp giấy ch ng nhận uyền ụng ố N huyện Văn Chấn à ộ uy định ai ph p uậ Theo như hồ ơ vụ inh ngày 5/ / 1 c a àng ữu hanh h c uyền ụng đấ ố 15 à à hị Lợi Việc N 2 đấ 7 ch hộ gia đ nh đấ đai nă 1 3 15 ngày n c ng những ời hai c a c c đương , c ng iên n c h ph n V ng c ng ch ịch N Đại Lịch ng c định ư c hi ng Cương đề nghị cấp giấy ch ng nhận ngày 1 / / h nh đấ đ đ ng ên và à ài n c a huyện Văn Chấn cấp giấy ch ng nhận uyền ụng nh ng àng Đ nh Cương à i v i uy định ại Điều 3 Luậ Quy định cấp giấy ch ng nhận uyền ụng đấ ố 15 ch hộ gia đ nh ng àng Đ nh Cương à ộ uy định c iệ he uy định ại h n 1 Điều 3, h n 1 Điều uậ ố ụng hành ch nh Căn c he uy định ại Điều 3 a L , c cơ ở đ nguyên đơn yêu c u N huyện Văn Chấn h y uy định cấp giấy ch ng nhận uyền ụng đấ ố 15 c a N huyện Văn Chấn ứ hai, he như ph n ch ở ên h uy định cấp giấy ch ng nhận uyền ụng đấ ố 15 ch hộ ng àng Đ nh Cương à ộ uy định i ph p uậ 10 2 đ , nh đấ 7 ên v n huộc uyền chi Lợi Và hi à Lợi ch nă 7 h ở hành i hữu, u n , n c a à Lợi Ng ài nh đấ n i ên, i n c a à Lợi c n nhận c a c c đương và iên n c inh ngày 5/ Chấn, đ à: ụng c a à nh đấ / 012 c a h c he h a N huyện Văn - 01 m ơ n tích kho ng 1.000 m2 có trồng c và s n, lúa t - 01 m ơ ồng lúa, ngô và cây gió, chè, xoan, mỡ kho ng 1.000 m2 Như vậy, i - 01 thử - 01 mả 1962, - 01 mả ứ L h n tạp, diện tích 766 m2 à t thổ ện tích khoảng 1.000 m2 có trồng cọ và s n, lúa từ ă ồng lúa, ngô và cây gió, chè, xoan, mỡ khoảng 1.000 m2 , à Lợi ch h ng đ ại i ch c Căn c đi i n c a à được chia he ph p uậ Căn c he à à ẻ, m uy định đ , những người được h a ẻ, cha nuôi, m i ẻ, n c a à Lợi a gồ : K ả à à - h n 1 Điều 75 à - a, uy định về hàng th a k theo pháp luậ như au: Hàng th a k th nh t gồm: v , chồ con nuôi c i ch t; à 19 n đ ại c a à Lợi a gồ : Điều 676, Bộ Luật dân s - à hị à à ứ iên uan ch ng , the như yêu c u c a nguyên đơn và những người c uyền và nghĩa vụ 2 2 h họ chấp nhận việc ng àng Đ nh Cương n nh đấ 7 àng Văn h ng và yêu c u ng Cương h ng được nhận h a nh đấ 11 n i ên nữa và c i như đ c u này à hợp , ởi: à ph n i n ng Cương được nhận nh đấ 7 2 êu - 2, nh đấ ên c iện ch 7 he uy định ại h n Điều 7 L h 2. Những người th a k cùng hàng được hưởng ph n di s n bằng nhau đ , đ ng he uy định, h ng Cương chỉ được nhận 1/5 iện ch nh đấ 7 2 m. - 2 Việc ng Cương định đ ạ đấ à nhiều hơn ố 1/5 ng được hưởng, nhưng những người h a c n ại đồng nên c cơ ở đ c định ng Cương 2 2 nhận được chia i n à nh đấ 7 h n c n ại được chia đều ch người h a c n ại ứ ă , về nh đấ i n c n ại c a à Lợi à: - 01 m ơ n tích kho ng 1.000 m2 có trồng c và s n, lúa t - 01 m ơ ồng lúa, ngô và cây gió, chè, xoan, mỡ kho ng 1.000 m2 he người h a uy định ại h n Điều 7 ng ph n di s n b ng nhau c a à Lợi 19 L h : 2. Nh i th a k cùng đ , ph n i n này được chia đều ch 5 những ph n ch, ch ng c và c c uy định c a ph p uậ nêu ên, c h uận: ứ - ậ ă ạ à à à 03 ừ k - ă ứ V vậy, à à e ậ ậ ă sả ừ k sở ậ c c yêu c u: ứ ệ ậ à 05 ừ k nh đề nghị Đ ệ ả à 1. 2. s 0150 à à sả - sử à sử à s 0150 0150 à 12 2 - 2 ơ ( ơ v ) . . C ơn Đ đ ch ng nghe n ọng s XXX V. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 13 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 14 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 15 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 16 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 17 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 18 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 19 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 20
- Xem thêm -