Tài liệu Thu hoạch diễn án dân sự hồ sơ 12 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trịnh văn dũng, electric việt nam lớp luật sư học viện tư pháp

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10923 |
  • Lượt tải: 46
uploadxemtailieu

Tham gia: 02/01/2016

Mô tả:

(Hồ sơ vụ án v ơ ơ ồ LS.LĐ-12/B5.TH3-DA4) v : XXX MSHV: YYY L : ZZZ 2016 1 I. ............................................ 3 II. ........................................................................................... 5 III. .................................... 7 a) : ................................................................................. 7 b) ............................................................................................ 7 IV. ................................................................................. 8 1. .............................................................. 8 2. ............................................................................ 11 2.1. 2.2. V. ụ ụ ......................................................................... 11 .................................................................................. 11 ............. 14 2 I. Nguyên đơn: TRỊ 11/07/2000 tại Hà Nội. Ũ CMT số: 011266000, cấp ngày Địa chỉ thường trú: Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bị đơn: Công ty TNHH ELECTRIC VI T NAM. 0114000380, do UBND TP Hà Nội cấp. Số giấy chứng nhận: Địa chỉ Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Quận Đ, TP Hà Nội Người đại diện pháp luật: ông OLIVIER JACQUET - Tổng Giám Đốc : Ngày , ng Trịnh V n ng h p đ ng ao động h ng ác định thời hạn v i c ng ty TRI VI T N I IT v i chức anh Sa anag r Quản án hàng , đây à h p đ ng kế thừa của h p đ ng ao động v i Công ty TNHH AREVA T&D Việt Nam ngày 01/01/2011 và h p đ ng ao động v i V n phòng Đại diện AREVA T&D PTE LTD tại Hà Nội ngày 3/7/2009, theo Thỏa Thuận Chấm Dứt H p Đ ng ao Động v i Công ty TNHH AREVA T&D Việt Nam ký ngày 30/9/2012 v i sự có mặt của Công ty TNHH ELECTRIC VI T N đ ng ý tiếp nhận và chuyển giao theo thỏa thuận mua bán, sáp nhập giữa hai Công ty. Trong thời gian làm việc cho Công ty TNHH ELECTRIC VI T NAM tại v n phòng Hà Nội, ng Trịnh V n ng đã cố gắng hết mình hoàn thành mọi công việc đư c giao tuân thủ pháp luật, không vi phạm kỷ luật, quy chế của Công ty. Ngày 29/6/2013 ng ng nhận đư c thư điện tử của Bà Nguyễn Thị Bích Nga phụ trách Nhân sự của Công ty, yêu cầu ng ng thỏa thuận chấm dứt h p đ ng lao động giữa tôi và Công ty v i lý do đư c đưa ra ởi người quản lý trực tiếp à Ông Đỗ Nguyên Hưng ằng tiếng nh : Kh ng đạt đư c yêu cầu đưa ra từ ph a người quản lý theo bản đánh giá và ác định mục tiêu cho n m 3 đư c lập trong tháng 6/2013). Ông ng đã gửi lại khiếu nại về lý do trên như sau: Hiện nay m i là tháng 7 của n m 3 nên h ng thể kết luận à h ng đáp ứng đư c yêu cầu đề ra, một số yêu cầu không h p lý do tình hình kinh tế khủng hoảng. Ngoài ra trong vòng 7 tháng đầu n m t i đã đạt doanh số 600 nghìn USD trên 1 triệu USD của cả n m. Mặc dù vậy Công ty vẫn bỏ qua khiếu nại của ng ng và tiếp tục tiến hành đàm phán để thỏa thuận thôi việc, nhưng h ng đư c ng ng chấp nhận. Ngày 08/08/2013, Bà Nguyễn Thị Bích Nga mời ng ng vào v n phòng TP H h inh để tham gia cuộc họp HÒA GIẢI O ĐỘNG, v i sự tham gia của đại diện ng ty và ng đoàn ng ty. Tại buổi họp này các ên đã trình ày các o, quan điểm và mong muốn của mình nhưng h ng đạt đư c sự đ ng thuận. ng tại cuộc họp này Công ty thông báo cho ông ng về việc đơn phương chấm dứt h p 3 đ ng ao động trư c 45 ngày tính từ ngày 5 8 3. Ngoài ra ng ty có hư ng bố trí công việc m i cho ng ng ở bộ phận hác trư c ngày 5 8 3, nhưng sau đó ng ng không nhận đư c bất cứ đề nghị nào trư c ngày 15/8/2013. Ngày 27/9/2013, Công ty ra Quyết Định Đơn Phương hấm Dứt H p Đ ng ao Động v i ng ng, quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 v i cùng lý do nêu trên. Th o ng ng thì quyết định đơn phương chấm dứt h p đ ng ao động của Công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam là trái pháp luật. Công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam c n cứ vào lý do "Người ao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo h p đ ng'' - h ng đạt đư c yêu cầu đưa ra từ ph a người quản lý theo bản đánh giá và ác định mục tiêu cho n m 3 theo quy định tại khoản Điều 38 Luật ao động để đơn phương chấm h p đ ng lao động v i ng ng. Ông ng cho rằng quyết định đơn phương chấm ứt h p đ ng à trái pháp uật vì: 1. Bả 6/2013, ĩ ă và x nh mụ o ă 2013 ược lập trong tháng à ới hết Quý II củ ă 2013. Do k ô à ă ứ ực của nhân viên trong cả ă 2013. 2. o vò 6 ầ ă 2013 ô USD trên 1 triệu USD của cả ă . D ạt doanh số 600 nghìn 3. eo ều tra, xem xét th ườ àô D ụ trách, phía Công ty TNHH ELECTRIC Việ ậ : “Th ường kinh doanh D ụ k k ă ” (trích: Biên bản họp hòa giả à 08/08/2013). Đ à â k q n dẫ ế v ệ ô D ư hoàn thành chỉ tiêu công việc tại thờ m Công ty TNHH ELECTRIC Việ ư m dứt hợ ồ o ng (theo ý kiến của Công ty). Việc th ườ k o oô D phụ ặp k k ă à o nhân khách quan, nằm ngoài ý chí chủ q . nữa, thờ thực hiện các chỉ àô D ă kí vẫ ò ; ồng thời có th nhữ ầ ă 2013 ườ àô D phụ trách có k k ă ư ững tháng cuố ă ường sẽ khả thi h t nhiều. o h ng chấp nhận quyết định đơn phương chấm ứt h p đ ng ao động đó nên ngày , ng ng đã iện c ng ty TNHH TRI Việt Nam ra tòa và yêu cầu: 1. Công ty phải thu hồi lại quyế nhậ ô D ở lại làm việc tạ Cô ư eo m dứt hợ ư ợ ồ ồng trái luật, k kết. 4 2. Bồ ư th : ường thiệt hạ m dứt hợ oô ồ D o o eo q ốt thời gian Công ty tự nh của B luậ L o ng, cụ - Bồ ường m t khoản tiề ư trong nhữ à ườ o ồng. ứng với tiề ư và ụ c ư k ô ược làm việ à 212.106.300 - Thanh toán ít nh t hai tháng tiề ồng. ư - Thanh toán tiền trợ c p thôi việ à 25.684.725 ồng. - Thanh toán tiề - Thanh toán tiề - Thanh toán khoản tiền do vi phạm thời hạ khoả 4 ề 42 LLĐ à 15.566.500 ồng. ư â và ục ư à 70.702.100 ứ 13 à 34.246.300 ồng. ô à 136.985.200 ồng. o ướ eo q nh tại 3. Bu c Công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam bồ ường m t khoản tiề ư ư 03 ư bồ ường thiệt hại về danh dự nhân phẩm ô D o ư m dứt hợ ồ o ng trái pháp luậ â à 102.738.900 ồng. o 4. Trả lại các khoản tiền mà Công ty tự ý kh u trừ sai nguyên t c trong quyết ư m dứt hợ ồ o ng, số tiề 11.805.000 ồng (Bằng chữ: ười m t triệ , ă ẻ ă ì ồng) II. Kí ư ồng xét xử, ư v ại diện Viện Ki m sát, ư v L ậ ư ồng nghiệp. T i à uật sư ảo vệ quyền và i ch h p pháp của nguyên đơn là ông Trịnh V n ng trong vụ án ngày h m nay. T i in thay mặt nguyên đơn trình ày yêu cầu hởi iện và những chứng cứ chứng minh cho yêu cầu đó à có c n cứ và h p pháp: Kế thừa của h p đ ng ao động v i Công ty TNHH AREVA T&D Việt Nam ngày 01/01/2011 và h p đ ng ao động v i V n phòng Đại diện AREVA T&D PTE LTD tại Hà Nội ngày 3/7/2009, ngày 01/10/2012 nguyên đơn ký h p đ ng ao động h ng ác định thời hạn v i Công ty ELECTRIC VI T NAM LIMITED v i chức danh Sale Manager (quản lý bán hàng). Trong quá trình àm việc, nguyên đơn u n cố gắng hết mình hoàn thành mọi công việc đư c giao tuân thủ pháp luật, không vi phạm kỷ luật, quy chế của Công ty. 5 Tuy nhiên, ngày 27/9/2013, Công ty ELECTRIC VI T NAM LIMITED ra Quyết Định Đơn Phương hấm Dứt H p Đ ng ao Động v i nguyên đơn, quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 v i o kh ng đạt đư c yêu cầu đưa ra từ ph a người quản lý theo bản đánh giá và ác định mục tiêu cho n m 3. Kh ng đ ng v i quyết định đó của c ng ty, nguyên đơn đã hởi iện ra tòa yêu cầu Công ty ELECTRIC VI T NAM LIMITED phải: ư 1. Thu hồi lại quyế D ở lại làm việc tạ Cô 2. Bồ ư th : ường thiệt hạ m dứt hợ eo oô ồ D o o ng t eo q ờng m t khoản ti ày ờ ơ k ô ồng trái luật, nhậ ô k kết. m dứt hợ ư ợ ồ ốt thời gian Công ty tự nh của B luậ L o ng, cụ ng v i ti ơ và c làm việ à - Bồ nhữ - Thanh toán ít nh t hai tháng ti ồng. - Thanh toán ti n tr c p thôi việ à - Thanh toán ti - Thanh toán ti - Thanh toán khoản ti n do vi phạm thời hạ bá khoả LLĐ à ồng. ơ ơ á và ục ơ ơ ồng. à ồng. à ô ục ồng. á à ồng. e q y ịnh tại 3. Bu c Công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam bồ ường m t khoản tiề ư ư 03 ư bồ ường thiệt hại về danh dự nhân phẩ ô D o ư m dứt hợ ồ o ng trái pháp luậ â à 102.738.900 ồng. o 4. Trả lại các khoản tiền mà Công ty tự ý kh u trừ sai nguyên t c trong quyết ư m dứt hợ ồ o ng, số tiề 11.805.000 ồng (Bằng chữ: ười m t triệ , ă ẻ ă ì ồng). ây: 1. Ch ng minh nhân dân và H khẩu mang tên Trị 2. Biên bản h p hòa giả 5. Bả ơ ; ng ngày 8/8/2013; 3. Quyế ị ơ ơ m d t h ELECTRIC Việt Nam ngày 27/9/2013; 4. H ồ 01/10/2012; ă Dũ ồ ng c a Công ty TNHH ng v i Công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam ký ngày và ụ c p mang Trị ă Dũ ại Công ty. 6 ồ 6. 7. v ô ồ 01/01/2011. y v D ô y ev ồ ày 8. AREVA T&D PTE LTD k L Dk v ày D ệ vă k ạ ày ệ công ty III. : a) bế k 1. k ô ồ ô ả ô bả k 2. ồ à vệ ô v vệ ô y yk ô L y ô ệ vệ ô ế à ô vệ yk ô 3. vệ 4. ờ hay không? ô vệ ô v 6. à ị ơ 5. ă ạ àb ô àô y ô k ô à à à ô vệ à s à ô s vệ ạ ô s ày ị ơ vă bả giao hay không? s 7. ô à ô v vệ k ô à k ô à ô vệ ồ v bị à ô y q ệ ơ 8. ệ bị ơ ờ s à 9. ữ ơ ả ồ v v v 10. 11. ơ ô ả ả v k ô ế à y bế ơ v k ả TNHH ELECTRIC Việ k ị s á y ồ b) 1. ị ơ bá 2. v y ơ và ô bế sá ả bị ơ y ả 3. Việ ả bị ơ và ô k á ệ kế L D D ồ ày y à D ồ L D ữ y y ơ v i Công ty TNHH ELECTRIC ệ s kế 7 v y 4. ế y ơ ơ ă à ạ s bị ơ ă ữ 5. ữ bị ơ à á ị vă bả 6. e bị ơ vệ 7. ị ơ vệ 8. ạ s ế á y ệ v ơ ờ y ơ k ô à à ô vệ ày à vă bả à v y ơ yk ô ả ạ à 10. vệ ế à ă 9. y y ơ ờ y k ô à à ô vệ k ô à à ô à à ờ k à bị ơ y ơ k ô á bị ơ ơ ả ơ ệ b ế v ệ bị ơ ế v ũ ơ k ồ k ă ơ y ị ồ ả ơ bị ơ s ày IV. Kí ư ồng xét xử, ư v ại diện Viện ki m sát, ư v ậ ư ồng nghiệp, Tôi là uật sư XXX, V n phòng Luật sư YYY và cộng sự, thuộc đoàn uật sư Thành phố H Chí Minh. Là Luật sư tham gia phiên tòa ảo vệ quyền và l i ích h p pháp của nguyên đơn – ông Trịnh V n ng trong vụ án tranh chấp đơn phương chấm ứt h p đ ng ao động v i ị đơn - công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam. Qua nghiên cứu h sơ vụ án và phần thủ tục hỏi tại phiên tòa hôm nay, tôi xin có ý kiến trình ày để bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của thân chủ t i như sau: 1. Ngày , ng Trịnh V n ng h p đ ng ao động h ng ác định thời hạn v i c ng ty TRI VI T N I IT v i chức anh Sa anag r Quản án hàng , đây à h p đ ng kế thừa của h p đ ng ao động v i Công ty TNHH AREVA T&D Việt Nam ngày 01/01/2011 và h p đ ng ao động v i V n phòng Đại diện AREVA T&D PTE LTD tại Hà Nội ngày 3/7/2009, theo Thỏa Thuận Chấm Dứt H p Đ ng ao Động v i Công ty TNHH AREVA T&D Việt Nam ký ngày 30/9/2012 v i sự có mặt của Công ty TNHH ELECTRIC VI T N đ ng ý tiếp nhận và chuyển giao theo thỏa thuận mua bán, sáp nhập giữa hai Công ty. 8 Trong thời gian làm việc cho Công ty TNHH ELECTRIC VI T NAM tại v n phòng Hà Nội, ng Trịnh V n ng đã cố gắng hết mình hoàn thành mọi công việc đư c giao tuân thủ pháp luật, không vi phạm kỷ luật, quy chế của Công ty. Ngày 29/6/2013 ng ng nhận đư c thư điện tử của Bà Nguyễn Thị Bích Nga phụ trách Nhân sự của Công ty, yêu cầu ng ng thỏa thuận chấm dứt h p đ ng lao động giữa tôi và Công ty v i o đư c đưa ra ởi người quản lý trực tiếp à Ông Đỗ Nguyên Hưng ằng tiếng nh : Kh ng đạt đư c yêu cầu đưa ra từ ph a người quản lý theo bản đánh giá và ác định mục tiêu cho n m 3 đư c lập trong tháng 6/2013). Ông ng đã gửi lại khiếu nại về o trên như sau: Hiện nay m i là tháng 7 của n m 3 nên h ng thể kết luận à h ng đáp ứng đư c yêu cầu đề ra, một số yêu cầu không h p lý do tình hình kinh tế khủng hoảng. Ngoài ra trong vòng 7 tháng đầu n m t i đã đạt doanh số 600 nghìn USD trên 1 triệu USD của cả n m. Mặc dù vậy Công ty vẫn bỏ qua khiếu nại của ng ng và tiếp tục tiến hành đàm phán để thỏa thuận thôi việc, nhưng h ng đư c ng ng chấp nhận. Ngày 08/08/2013, Bà Nguyễn Thị Bích Nga mời ng ng vào v n phòng TP H h inh để tham gia cuộc họp HÒA GIẢI O ĐỘNG, v i sự tham gia của đại diện ng ty và ng đoàn ng ty. Tại buổi họp này các ên đã trình ày các o, quan điểm và mong muốn của mình nhưng h ng đạt đư c sự đ ng thuận. ng tại cuộc họp này ng ty th ng áo cho ng ng về việc đơn phương chấm dứt h p đ ng ao động trư c 45 ngày tính từ ngày 5 8 3. Ngoài ra ng ty có hư ng bố trí công việc m i cho ng ng ở bộ phận hác trư c ngày 5 8 3, nhưng sau đó ng ng không nhận đư c bất cứ đề nghị nào trư c ngày 15/8/2013. Ngày 27/9/2013, Công ty ra Quyết Định Đơn Phương hấm Dứt H p Đ ng ao Động v i ng ng, quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 v i cùng lý do nêu trên. Th o ng ng thì quyết định đơn phương chấm dứt h p đ ng ao động của Công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam là trái pháp luật. Công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam c n cứ vào o "Người ao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo h p đ ng'' - h ng đạt đư c yêu cầu đưa ra từ ph a người quản lý theo bản đánh giá và ác định mục tiêu cho n m 3 theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật ao động để đơn phương chấm h p đ ng lao động v i ng ng. Ông ng cho rằng quyết định đơn phương chấm ứt h p đ ng à trái pháp uật vì: - Bả 6/2013, và x nh mụ o ă 2013 ược lập trong tháng ĩ à ới hết Quý II củ ă 2013. Do k ô à ă ứ ă ực của nhân viên trong cả ă 2013. 9 - o vò 6 ầ ă 2013 ô USD trên 1 triệu USD của cả ă . D ạt doanh số 600 nghìn - eo ều tra, xem xét th ườ à ô D ụ trách, phía Công ty TNHH ELECTRIC Việ ậ :“ ường k o D ụ k k ă ” (trích: Biên bản họp hòa giả à 08/08/2013). Đ à â k quan dẫ ế v ệ ô D ư hoàn thành chỉ tiêu công việc tại thờ m Công ty TNHH ELECTRIC Việ ư m dứt hợ ồ o ng (theo ý kiến của Công ty). Việc th ườ k o o ô D ụ ặ k k ă à o â k quan, nằm ngoài ý chí chủ q . ữa, thờ thực hiện các chỉ àô D ă kí vẫ ò ; ồng thời có th nhữ ầu ă 2013 ườ àô D ụ k k ă ư ững tháng cuố ă ường sẽ khả t nhiều. o h ng chấp nhận quyết định đơn phương chấm ứt h p đ ng ao động đó nên ngày , ng ng đã iện c ng ty TNHH TRI Việt Nam ra tòa và yêu cầu: - Công ty phải thu hồi lại quyế ư luật, nhậ ô D ở lại làm việc tạ Cô kết. - Bồ ường thiệt hạ oô ư m dứt hợ ồ ng, cụ th : D o o  Bồ ờng m t khoản ti trong nhữ ày ờ ồng. ơ m dứt hợ ồng trái eo ư ợ ồ k ốt thời gian Công ty tự eo q nh của B luật Lao ng v i ti ơ và hụ c k ô c làm việ à  Thanh toán ít nh t hai tháng ti ồng. ơ và ục  Thanh toán ti n tr c p thôi việ à  Thanh toán ti  Thanh toán ti ơ á 13 là ô á à  Thanh toán khoản ti n do vi phạm thời hạ bá khoả LLĐ à ồng. - ơ ơ à ồng. ồng. ồng. e q y ịnh tại Bu c Công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam bồ ường m t khoản tiền ư ư 03 ư bồ ường thiệt hại về danh dự nhân phẩ oô D o ư m dứt hợ ồ o ng trái pháp luậ â à 102.738.900 ồng. 10 - Trả lại các khoản tiền mà Công ty tự ý kh u trừ sai nguyên t c trong quyế ư ch m dứt hợ ồ o ng, số tiền 11.805.000 ồng (Bằng chữ: ười m t triệ , ă ẻ ă ì ồng) 2. 2.1. ụ ụ Th o điểm a, Khoản Điều Bộ uật ao động thì: 1. Tranh ch ng cá nhân phải thông qua th tục hòa giải c a hòa giả v c khi yêu c u tòa án giải quyết, tr các tranh ch s y k ô b t bu c phải qua th tục hòa giải: a) V xử lý kỷ lu bị ơ ơ ng theo hình th c sa thải ho c tranh ch p v h md th ồ ng; ờng h p o đó, nguyên đơn có quyền hởi iện vụ án tại Tòa án mà h ng cần th ng qua hòa giải. Tranh chấp giữa nguyên đơn và ị đơn à tranh chấp về ờng h p bị ơ ơ md th ồ ng thuộc th m quyền giải quyết của Tòa án đư c quy định tại điểm a, Khoản Điều 3 B TT S. n cứ điểm c Khoản Điều 3 , điểm Khoản Điều 3 B TT S thì việc T N quận Đ, thành phố Hà Nội thụ giải quyết vụ án à hoàn toàn đ ng quy định của pháp uật. 2.2. ứ , quyết định đơn phương chấm ứt h p đ ng công ty TNHH ELECTRIC Việt Nam đối v i ng Trịnh V n Bởi , ngày 7 9 3 của ng à trái pháp uật. - Việc ng Đỗ Nguyên Hưng có phản ánh cho rằng quá trình àm việc của nguyên đơn à h ng có hiệu quả à h ng ph h p v i ết quả thực. Bản đánh giá và ác định mục tiêu inh oanh cho n m 3 của nguyên đơn đư c ập trong tháng 3, ngh a à m i chỉ hết qu II n m 3 nhưng ại ng để đánh giá n ng ực cả n m 3 của nguyên đơn à h ng ph h p. Hơn nữa, có thể thấy rằng thị trường inh oanh mà nguyên đơn đang phụ trách có những hó h n c ng ty c ng đã ác nhận điều này trong quyết định đơn phương chấm ứt h p đ ng nhưng chỉ trong vòng tháng đầu n m 3, hoạt động inh oanh của nguyên đơn đã đạt oanh số . US trên chỉ tiêu triệu US của n m 3. Tức à thời gian của n m 3 m i tr i qua 5 nhưng hoạt động inh oanh đã đạt đư c chỉ tiêu. Như vậy, h ng thể ết uận rằng nguyên đơn đã àm việc h ng đạt hiệu quả. - Hơn nữa, th o quy định tại Điều Nghị định n m 3 hư ng ẫn thi hành một số điều của Bộ uật ao động của ch nh phủ có ác định về việc người ao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo h p đ ng 11 ao động là k ô à à ịnh m ng ho c nhiệm vụ c giao do yếu t ch quan và bị l p biên bản ho c nh c nh b vă bản ít nh t hai l n trong m t tháng, à s vẫn không kh c phục . ng ty ết uận nguyên đơn thường uyên h ng hoàn thành c ng việc àm c n cứ để đơn phương chấm ứt h p đ ng. Tuy nhiên, c ng ty ại h ng ác định đ ng về việc nguyên đơn thường uyên h ng hoàn thành c ng việc th o đ ng quy định ở trên. Trong quá trình àm việc ở c ng ty, nguyên đơn h ng ị ập iên ản hay c ng ty có ất ì v n ản nhắc nhở nào đối v i nguyên đơn. ó thể thấy, việc ị đơn c n cứ Khoản Điều 38 ộ uật ao động đơn phương chấm ứt h p đ ng ao động v i nguyên đơn à trái quy định của pháp uật. Như vậy, c n cứ Điều Bộ uật ao động, ị đơn đã có hành vi đơn phương chấm ứt h p đ ng ao động trái pháp uật v i nguyên đơn. ứ , o ị đơn đã đơn phương chấm ứt h p đ ng ao động trái pháp uật v i nguyên đơn nên ị đơn phải có các ngh a vụ đư c quy định tại Điều Bộ uật ao động. ụ thể: r - rường hợp Bồ ờ y ơ k trong nhữ ày ờ 01/10/ ến 28/07/2014): q y ị ạ ả Đ á - - Đ ơ - é y ày = Thanh toán ti ồ : ng v i ti ơ và ụ c p k ô c làm việc là 9 tháng (t á x 35.351.050 = 353.510.500 ( e ) ơ ồ Thanh toán ti ơ á c làm việc: 1,5 thá ả Đ ồ y ơ . r lại làm vi ản ti y = - yê nhậ ơ á ũ ơ e q y ị e = k kế và ạ á ày ơ k ô sử dụ ồ ũ k kế ày ục ả á Đ y ơ k ô e q y ị ạ ữ bị ơ và ă e q y ị ạ ữ bị ơ và Thanh toán ti ô á e q y ịnh c ô y 04 tháng: 04 thá = ồ v ữ k ữ bị ơ và y ơ kế ữ y ơ và ô y ũ y bị ơ ạ à vệ y ơ à ă á Đ ơ ơ á ơ . ày ả y ơ ơ ồ ồ à ụ 12 Trả lạ y ơ y ơ sai nguyên t c. - à à 635.268.800 ồ à bị ơ c a . à bị ơ ả p ti n bảo hi m xã h i, bảo hi ng, bảo hi m y tế, bảo hi m s c kh e, bảo hi m th t nghiệp c a thời gian nguyên ơ k ô c làm việc là 10 á e q y ịnh c a pháp lu ơ quan bảo hi m. - r rườ ợ ậ yê r ạ : - Bồ ờ trong nhữ y ơ k ờ ày ản ti ạ á ả á - ng v i ti ơ và ụ c p c làm việc là 9 tháng (t = e k ô ế q y ị ơ ả Đ y ơ = ồ á ũ ơ e q y ị và ạ ục ả á ả Đ - - - - ơ ti n tr c = ô vệ e q y ịnh c a pháp ồ e q y ị ạ Đ Thanh toán ti c làm việ ả Đ y ơ ơ Thanh toán ti é y ày = Đ ơ - y Thanh toán lu t: (1,5 thá ả Đ á á ồ e á = k kế ồ ày ơ k ô sử dụ ồ ũ k kế ày y ơ k ô e q y ị ạ ữ bị ơ và ă e q y ị ạ ữ bị ơ và Thanh toán ti n thâm ô á e q y ịnh c ô y á á = ồ v ữ k ữ bị ơ và y ơ kế ữ y ơ và ô y ũ y bị ơ ạ à vệ y ơ à ă á Đ ơ ơ á ơ Trả lạ y ơ s Bồ ờ ch m d t h y ơ à y c. y ơ ồ t khoản ti ơ ơ e q y ịnh tại khoả à bị ơ ày ả y ơ ơ ồ ồ à ụ c a á ơ u 42 B lu t lao = 13 - Khoản ti n do vi phạm thời hạ bá B lu à 881.997.825 ồ ày e q y ịnh tại khoả ày = u 42 . ứ , trong yêu cầu hởi iện nguyên đơn có yêu cầu ị đơn phải i thường một khoản tiền tương đương 3 tháng ương để b i thường thiệt hại về danh dự nhân ph m o đơn phương chấm dứt h p đ ng ao động trái pháp luật. Tuy nhiên, sau đó nguyên đơn đã quyết định hủy ỏ yêu cầu này. o đó, h ng yêu cầu HĐ giải quyết yêu cầu này nữa. â y ậ ê rê ậ : ế - vớ ô Việ ữ - ư ứ ợ ă D ầ về ồ ườ k nh đề nghị Hội đ ng xét xử ủ Cô à ủ ô m ELEC C ậ. D à ở. t chấp nhận các yêu cầu sau của nguyên đơn: Cô 1. ư 2. ứ ợ ELEC ồ o C ệ ả ủ ậ vớ ô q ế ă D ườ ợ Cô ty TNHH ELECTRIC Việ ậ ô D ở ạ à vệ vớ ậ kí o ợ ồ o Công ty TNHH ELECTRIC Việ ả ả oô ă D ồ k oả ề ồ ườ , o Vớ ố ề 635.268.800 ồ . ườ 3. ô ợ Cô ă D ả ả oô ám ơn HĐ đã ch ELEC C ệ q ế k ô ở ạ à vệ ì Cô ELEC C ă D ố ề à 881.997.825 ồ . . ă ì o à ậ ệ ắng ngh . Trân trọng. L s XXX V. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 14 ………………………………………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 15 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 16 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 18 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… 19 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 20
- Xem thêm -