Tài liệu Thiết kế web với html

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 177 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Lập trình và Thiết kế Web 1 Bài 3 Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Khoa CNTT – ĐH.KHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Nội dung © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản  Giới thiệu về HTML  Cấu trúc của 1 tài liệu HTML  Các Tag cơ bản  Các Tag danh sách  Tag liên kết trang  Tag kẻ bảng © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Nội dung © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản  Giới thiệu về HTML  Cấu trúc của 1 tài liệu HTML  Các Tag cơ bản  Các Tag danh sách  Tag liên kết trang  Tag kẻ bảng © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Giới thiệu về HTML © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản  HTML (Hyper Text Markup Language) - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản  Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web.  Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web biết cách để hiển thị một trang Web.  Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính: – Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...) – Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu trên hiển thị trên trình duyệt. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Giới thiệu về HTML – Thẻ (Tag) HTML < HTML > < HEAD > Welcome to HTML< /TITLE > < /HEAD > <BODY BGCOLOR = lavender> <H3>My first HTML document</H3> < /BODY > < /HTML > © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Hiển thị ví dụ trong IE Giới thiệu về HTML – Thẻ (Tag) HTML <b> Dòng chữ này được in đậm < /b >  <Tag mở> Dữ liệu <Tag đóng>  Tên Tag luôn mang tính gợi nhớ – Ví dụ: B ~ Bold, I ~ Italic, P ~ Paragraph  Đôi khi không cần Tag đóng <br> , <hr >  Cú pháp chung <TAG Tên_thuộc_tính=‘giá_trị’ ……..> Dữ liệu < /TAG > – Ví dụ : © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản – – <div >Thuong mai Dien tu 1< /div > <div id="txtDiv"style="color:#0000CC">Thuong mai Dien tu 2< /div > [Kết quả chạy trên trình duyệt IE] Giới thiệu về HTML – Thẻ (Tag) HTML.Cú pháp Mã HTML Hiển thị <b> Đây là một dòng được in Đậm</b> <h3> Mức chữ ở tiêu đề 3 </h3> Mã HTML Đây là một dòng được in Đậm Mức chữ ở tiêu đề 3 Hiển thị © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Hello <font FACE=‘Arial’ Size=‘3’> Hello < /font > Lưu ý : • Giá trị Thuộc tính của Thẻ nên đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép • Không phân biệt chữ HOA và thường • Bỏ qua các khoảng trắng thừa và các dấu ngắt dòng, xuống dòng © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Giới thiệu về HTML – Thẻ (Tag) HTML.Cú pháp  Lưu ý: Các Tag nên lồng nhau tuyệt đối © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản <TITLE Welcome HTML > to < /TITLE © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Giới <BODY HTML.Ví dụ < thiệu về HTML – Thẻ (Tag) /BODY > > Có bao nhiêu </HEAD> Thẻ HTML ? BGCOLOR = lavender> > < HEAD < HTML > > < /HTML > © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản first <H3> My document HTML </H3 © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản Nội dung © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản  Giới thiệu về HTML  Cấu trúc của 1 tài liệu HTML  Các Tag cơ bản  Các Tag danh sách  Tag liên kết trang  Tag kẻ bảng © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN – – HTML Căn bản Lập trình và Thiết kế Web 1 Bài 3 : Thiết kế trang Web © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 3 : Thiết kế trang Web – HTML Căn bản © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN </div> <a href="#" class="read-mores">- Xem thêm -</a> </div> </div> <div class="margin-top-20 margin-bottom-20"> <div id="fb-root"></div> <div class="fb-comments" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/thiet-ke-web-voi-html-92701.html" data-numposts="5" data-width="100%"></div> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu vừa đăng</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-bai-tap-lap-trinh-hop-ngu-assembly-hay-co-loi-giai-1670903.html" target="_blank">Tổng hợp bài tập lập trình hợp ngữ Assembly hay có lời giải...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/giao-trinh-ctdl-va-gt-2010-1665023.html" target="_blank">Giao trinh ctdl va gt_2010...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/quan-ly-tien-dien-1660761.html" target="_blank">Quản lý tiền điện...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/pro-c-with-net-3-0andrew-troelsen-1654620.html" target="_blank">Pro c# with .net 3.0,andrew troelsen...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-giang-chuyen-de-ve-giai-thuat-de-quy-quay-lui-1645338.html" target="_blank">Bài giảng chuyên đề về giải thuật đệ quy quay lui...</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu xem nhiều</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/160-cau-hoi-trac-nghiem-mon-ky-thuat-mang-may-tinh-kem-dap-an-13620.html" target="_blank">160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/de-thi-trac-nghiem-lap-trinh-c-co-dap-an-129545.html" target="_blank">đề thi trắc nghiệm lập trình C có đáp án...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/cau-hoi-trac-nghiem-mon-lap-trinh-huong-doi-tuong-86559.html" target="_blank">Câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượng...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/de-thi-trac-nghiem-lap-trinh-java-co-dap-an-296526.html" target="_blank">đề thi trắc nghiệm lập trình java có đáp án...</a></li> <li><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-tap-lap-trinh-windows-form-c-co-huong-dan-95600.html" target="_blank">Bài tập lập trình windows form c# có hướng dẫn...</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 hidden-xs"> <div class="widget ads-detail"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; /* nl_xtl_pc_right1_detail_336x280 */ google_ad_slot = "2221989708/9605529108"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; //--> </script> <script type="text/javascript"src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> <div class="widget"> <div class="title">Tài liệu liên quan</div> <ul class="related-list-right no-padding-left"> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/160-cau-hoi-trac-nghiem-mon-ky-thuat-mang-may-tinh-kem-dap-an-13620.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu 160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án" target="_blank">160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp á...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 42 <i class="fa fa-eye"></i> 8732 <i class="fa fa-download"></i> 5</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/de-thi-trac-nghiem-lap-trinh-c-co-dap-an-129545.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu đề thi trắc nghiệm lập trình C có đáp án" target="_blank">đề thi trắc nghiệm lập trình C có đáp án...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 33 <i class="fa fa-eye"></i> 7421 <i class="fa fa-download"></i> 4</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/cau-hoi-trac-nghiem-mon-lap-trinh-huong-doi-tuong-86559.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượng" target="_blank">Câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượng...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 30 <i class="fa fa-eye"></i> 4394 <i class="fa fa-download"></i> 4</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/de-thi-trac-nghiem-lap-trinh-java-co-dap-an-296526.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu đề thi trắc nghiệm lập trình java có đáp án" target="_blank">đề thi trắc nghiệm lập trình java có đáp án...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 18 <i class="fa fa-eye"></i> 4080 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-tap-lap-trinh-windows-form-c-co-huong-dan-95600.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Bài tập lập trình windows form c# có hướng dẫn" target="_blank">Bài tập lập trình windows form c# có hướng dẫn...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 79 <i class="fa fa-eye"></i> 3803 <i class="fa fa-download"></i> 6</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-de-thi-lap-trinh-mang-can-ban-co-dap-an-296220.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp đề thi lập trình mạng căn bản có đáp án" target="_blank">Tổng hợp đề thi lập trình mạng căn bản có đáp án...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 31 <i class="fa fa-eye"></i> 2625 <i class="fa fa-download"></i> 2</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-tap-sql-server-quan-ly-ban-hang-1304379.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Bài Tập SQL Server quản lý bán hàng" target="_blank">Bài Tập SQL Server quản lý bán hàng...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 24 <i class="fa fa-eye"></i> 2431 <i class="fa fa-download"></i> 4</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/game-caro-2-nguoi-choi-code-bang-java-co-ma-nguon-144979.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu game caro 2 người chơi code bằng java (có mẵ nguồn)" target="_blank">game caro 2 người chơi code bằng java (có mẵ nguồn)...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 20 <i class="fa fa-eye"></i> 2361 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tai-lieu-jquery-cua-dh-khtn-565.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tài liệu jquery của đh khtn" target="_blank">Tài liệu jquery của đh khtn...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 77 <i class="fa fa-eye"></i> 2251 <i class="fa fa-download"></i> 83</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/de-thi-mon-phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin-1614.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin" target="_blank">Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 3 <i class="fa fa-eye"></i> 1865 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/de-thi-trac-nghiem-html-css-javascript-297109.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu đề thi trắc nghiệm html css javascript" target="_blank">đề thi trắc nghiệm html css javascript...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 25 <i class="fa fa-eye"></i> 1654 <i class="fa fa-download"></i> 0</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/giao-trinh-php-va-mysql-viet-chuyen-qhonline-561.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Giáo trình php và mysql - việt chuyên qhonline" target="_blank">Giáo trình php và mysql - việt chuyên qhonline...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 68 <i class="fa fa-eye"></i> 1590 <i class="fa fa-download"></i> 46</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/trac-nghiem-c-co-dap-an-1211051.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu TRẮC NGHIỆM C++ (CÓ ĐÁP ÁN)" target="_blank">TRẮC NGHIỆM C++ (CÓ ĐÁP ÁN)...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 71 <i class="fa fa-eye"></i> 1559 <i class="fa fa-download"></i> 5</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/kien-truc-va-thiet-ke-phan-mem-303454.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Kiến trúc và thiết kế phần mềm" target="_blank">Kiến trúc và thiết kế phần mềm...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 221 <i class="fa fa-eye"></i> 1336 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/bai-giang-ccna-goc-cua-cisco-tieng-viet-p2-8724.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Bài giảng ccna góc của cisco tiếng việt p2" target="_blank">Bài giảng ccna góc của cisco tiếng việt p2...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 335 <i class="fa fa-eye"></i> 1269 <i class="fa fa-download"></i> 53</p> </li> </ul> </div> <div class="widget ads-right"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; /* nl_xtl_pc_right2_detail_300x600 */ google_ad_slot = "2221989708/2082236988"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="doc_footer no-padding"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="padding-top: 8px !important;"> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <div class"row"> <label class="col-md-2 col-xs-2">Trang</label> <div class="col-md-4 col-xs-4 no-padding-right"> <input type="text" class="form-control" id="pagenum" maxlength="4" value="1"> </div> <label class="col-md-3 col-xs-3">/ 88</label> <label class="col-md-1 col-xs-1 nopadding"><i id="btnFS" class="fa fa-arrows-alt"></i></label> </div> </div> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-warning dasdjfiwerhugysfdfw" data-token="RinaBook_ZgI3bgUGZvNWZkByb0BydvxWZiBSby9mZgUmbpxmbvBSZsBXbpNHIyVGc1NHIlhGdgU2cVBSI19WWgI3bmBSZkFWbgMXagUGdpNHIzlGa0BiblhGVg8Ddh1mcvZGI0YTZzFmQggGdpdHIsFWZkByb0BSZ2FGS1ATMxIzMzETNxEDM3ITO" data-next="dGFpLWxpZXUvdGhpZXQta2Utd2ViLXZvaS1odG1sLTkyNzAxLmh0bWw="><i class="fa fa-cloud-download"></i> Tải xuống <b class="font-size-16"></b></a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="share_box"> <div class="fb-like" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/thiet-ke-web-voi-html-92701.html" data-layout="box_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div> <g:plusone size="tall"></g:plusone> </div> <div class="modal fade" id="buymodal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Tải tài liệu</h4> </div> <div class="modal-body"> Chi phí hỗ trợ lưu trữ và tải về cho tài liệu này là <span class="text-danger text-bold"><span id="priceBuy"></span> đ</span>. Bạn có muốn hỗ trợ không?</div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Không</button> <a href="#" id="btnBuy" target="main" class="btn btn-primary">Có</a> </div> </div> </div> </div> <script> (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=963378073681645&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); (function() {var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); $(function(){if (!!$('.ads-right').offset()) {var stickyTop = $('.ads-right').offset().top; $(window).scroll(function(event){var windowTop = $(this).scrollTop(); if (stickyTop <= windowTop - 292){console.log("A:" + stickyTop); console.log("B:" + windowTop); $('.ads-right').css({ position: 'fixed', top: '2px'}); } else {$('.ads-right').css('position','static'); } }); } }); /*FIXED DOC FOOTER*/ ( function ( document, window, index ) {'use strict'; var previousScroll = 0, headerOrgOffset = $('.doc_footer').height(); $(window).scroll(function () {if($('.header-fixed').length){var currentScroll = $(this).scrollTop(), dheight = $(document).height(), able = dheight - bshow, bshow = 100; if($('#statistics').offset()) bshow = $('#statistics').offset().top; if (currentScroll > headerOrgOffset) {if (currentScroll > previousScroll) {if(dheight - currentScroll < able) $('.doc_footer').slideUp('fast'); else $('.doc_footer').slideDown('fast'); } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } previousScroll = currentScroll; } }); }( document, window, 0 )); $('.wrapper-readmore').find('a[href="#"]').on('click', function (e) { e.preventDefault(); this.expand = !this.expand; $(this).text(this.expand?"- Thu gọn -":"- Xem thêm -"); $(this).closest('.wrapper-readmore').find('.smallss, .bigss').toggleClass('smallss bigss'); }); </script> <style type="text/css">.smallss{ height: 89px;overflow:hidden;} .bigss {height: auto; } .read-mores{color:#00ab8b;} body.full-width{position: relative; overflow-y: scroll } body.full-width div[class^='col-'], body.full-width .document-iframe{position: static !important; } body.full-width .document-iframe .wrap-document-detail{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; background: #fff; padding: 0 30px; z-index: 999; } </style> <!-- footer --> <footer> <div class="container"> <section class="no-padding-top" id="statistics"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 padding-bottom-20 text-center"> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; google_ad_slot = "2221989708/5133442068"; var w = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; if(w>=970){ google_ad_width = 970; google_ad_height = 90; } else if(w>=728) { google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; } else { google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; } </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script> </div> </div> </div> </section> <div class="widget row"> <div class="col-lg-3 col-xs-12 col-lg-offset-2 text-center"> <p class="title">Giới thiệu</p> <a href="https://xemtailieu.com/" title="Thư viện tài liệu"><img src="//s.xemtailieu.com/public/assets/img/logo_full.png" alt="Xemtailieu"></a> <i>Thư viện tài liệu trực tuyến</i> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Hỗ trợ</p> <ul class="nav"> <li><a href="mailto:support@xemtailieu.com"><i class="fa fa-envelope-o"></i> support@xemtailieu.com</a></li> <li><a href="skype:hotro_xemtailieu?chat"><i class="fa fa-skype"></i> hotro_xemtailieu</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Giúp đỡ</p> <ul class="nav"> <li><a href="/content/dieu-khoan-su-dung.html" title="Điều khoản trang xemtailieu.com">Điều khoản sử dụng</a></li> <li><a href="/content/quy-dinh-duyet-tai-lieu.html" title="Quy định duyệt tài liệu trang xemtailieu.com">Quy định duyệt tài liệu</a></li> <li><a href="/content/huong-dan-upload.html" title="Hướng dẫn upload tài liệu trang xemtailieu.com">Hướng dẫn upload tài liệu</a></li> <li><a href="/content/cac-hinh-thuc-kiem-tien-tren-xemtailieu.html" title="Hướng dẫn kiếm tiền trên trang xemtailieu.com">Hướng dẫn kiếm tiền</a></li> </ul> </div> </div> <p>Xemtailieu.com là <a href="http://xemtailieu.com" style="color:#333;font-weight: bold" title="thư viện tài liệu">thư viện tài liệu</a> trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, <a href="//xemtailieu.com/danh-muc/luyen-thi-de-thi-230.html" title="đề thi" style="color:#333;font-weight: bold" > đề thi</a>, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên. </p></div> <div class="footer-bottom padding-bottom-10"> <div class="container"><a href="https://xemtailieu.com/" title="Xemtailieu.com - Thư viện tài liệu"><b>Xemtailieu.com</b></a> không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.</div> </div> </footer> <div id="signin" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="signin-title" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-sm"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button> <h3 class="modal-title" id="signin-title"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng nhập</h3> </div> <form action="/dang-nhap/sm" method="POST" target="main"> <div class="modal-body modal-padding"> <a href="/dang-nhap/facebook" class="btn btn-block btn-social btn-facebook margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-facebook-square"></i>Đăng nhập với Facebook</a> <div class="separator"><span>or</span></div> <a href="/dang-nhap/google" class="btn btn-block btn-social btn-google-plus margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-google-plus-square"></i>Đăng nhập với Google</a> <div class="separator"><span>or</span></div> <input type="text" class="form-control input-lg" name="email" placeholder="Email address" required> <span class="help-block"></span> <input type="password" class="form-control input-lg" name="password" placeholder="Password" required> </div> <div class="modal-footer bg-white no-border margin-bottom-10"> <button type="submit" class="btn btn-lg btn-block btn-primary">Đăng nhập</button> <div class="text-center"><a href="#" class="color-grey-600 margin-top-20 display-block">Bạn quên mật khẩu?</a></div> </div> </form> </div> </div> </div> <div id="rina-mark"></div> <div class="back-to-top"><span class="scroll-top-inner"> <i class="fa fa-3x fa-chevron-up"></i> </span></div> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/core.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/rina.js" type="text/javascript"></script> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52358676-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-52358676-1'); </script> </body> </html>