Tài liệu đề thi trắc nghiệm lập trình C có đáp án

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17965 |
  • Lượt tải: 14
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (NGÔN NGỮ C) Thời gian làm bài: 75 phút Đề 1 (Đề thi bao gồm 4 trang - Học viên không được phép xem tài liệu) Chữ ký CBCT  Họ và tên: ........................................................ Điểm số: …………….  MSSV: .............................................................  Lớp: ................................................................. Điễm chữ: ………….. 1/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM d. Kết thúc chương trình j là 2 2/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM Câu 8. Cho biết kết quả đoạn chương trình sau: 3/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM int a=2,b=0; switch (a=6) { case 2:b=1; } } printf("%d",b); a. 1 b. 3 c. 2 d. Không xác định case 5:b=2; default:b=3; Câu 9. Kết quả a. b. c. d. int k=0, s=0; int n=4; do { n++; a. 3 if (n%2 == 0) c. 8 else s+=n; } while (k<3); printf (“%d”,s); nào sau đây là đúng: 3 4 8 21 b. 4 k++; Câu 10. void main() { int a[3]={1, 2, 3, 4}; for (int i=0; i<4; i++) a[i]=a[i+1]; for (i=0; i<4; i++) printf(“%d”,a[i]); } Kết quả nào sau đây là đúng: a. 1 2 3 4 b. 2 3 4 5 c. 2 3 4 0 d. Các câu trên đều sai Câu 11. void main() { char s[5]=”ABCDE”; for (int i=0; i= 5); a. 0 1 2 3 4 b. Chương trình báo lỗi c. 0 1 2 3 4 5 d. 1 time++; Câu 21. Cho biết kết quả đoạn chương trình sau: int *x,y=65; *x=y; printf("%d %d",*x,y); a. 65 65 b. 65 66 c. a a d. Chương trình báo lỗi return a-b; d. Giá trị rác 6/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM Trường ĐH Công nghệ Thông tiin – ĐHQG HCM Phần 2: PHẦN TỰ LUẬN: (Lưu ý: chương trình chỉ viết trên 1 trang giấy là đủ nên sinh viên cần viết trên giấy nháp trước khi viết vào bài làm) (3 điểm) Đề thi: Viết chương trình quản lý một mảng số nguyên với các hàm sau: (sinh viết phải viết các yêu cầu sau bằng hàm và phải viết hàm main mới tính điểm) Nhập một mảng số nguyên với n phần tử. (1 điểm) Tính tổng các phần tử là số nguyên tố. (2 điểm) 7/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (NGÔN NGỮ C) Đề 2 Thời gian làm bài: 75 phút (Đề thi bao gồm 4 trang - Học viên không được phép xem tài liệu) Chữ ký CBCT  Họ và tên: ........................................................ Điểm số: …………….  MSSV: .............................................................  Lớp: ................................................................. Điễm chữ: ………….. 8/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM a. b. c. d. scanf("%d", &sum); scanf("%f", &sum); scanf(sum); scanf("%d", &sum); Câu 6. Câu 3. Câu lệnh nào xuất giá trị biến số thực dump có int i=1; while (i%2 < 4) độ chính xác 2 a. printf("%f", dump); i+=2; 9/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM b. c. printf("%2f", dump); printf("%.2f", dump); printf (“%d”,i); Kết quả nào sau đây là đúng: d. printf("%2f", dump); a. 5 b. 7 c. 9 d. Không có câu nào đúng Câu 4. int a = 1; int c = 1; Câu + (b = a + (a + b == c)); Giá trị của d là: a. 1 int d; 7. int b = 2; int i; d = (a % 2) + (b > c) + (c > a) int j; for (i=0, j=0; i<3; i++,j++) printf(“%3d”,j); j++; Kết quả nào sau đây là đúng: b. 2 a. Báo lỗi khi biên dịch c. 3 b. Kết thúc chương trình j là 0 d. 4 c. Kết thúc chương trình j là 1 Câu 8. void main() { int a[4]={1, 2, 3, 4}; a[i]=a[i+1]; for (i=0; i<4; i++) for (int i=0; i<4; i++) 10/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM printf("%d ",a[i]); a. 3 11/33 Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM } Kết quả nào sau đây là đúng: b. 2 3 4 rác c. 2 3 4 d. Các câu trên đều sai b. 4 c. 7 a. 1 2 3 4 d. 8 Câu 9. Cho biết kết quả đoạn chương trình sau: int a=2,b=0; switch (a=6) { case 2:b=1; case 5:b=2; default:b=3; } printf("%d",b); a. 1 b. 2 c. 3 d. Không xác định } Câu 10. int k=1, s=0; int n=4; do { n++; if (n%2 == 0) else s+=n; } while (k<3); printf (“%d”,s); Kết quả nào sau đây là đúng: a. 3 b. 4 c. 12 d. 21 k++; Câu 11. void main() { char s[6]=”ABCDE”; for (int i=0; i - Xem thêm -