Tài liệu đề thi trắc nghiệm html css javascript

 • Số trang: 25 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 6864 |
 • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. WWW được dựa trên 3 thành phần: a. FPT, URL, HTTP b. HTTP, URL, HTML c. HTTP, TCP, HTML d. FTP, IP, HTML 2. Cấu trúc đơn giản của một trang HTML được khai báo theo thứ tự là: a. HEAD, HTML, BODY b. HEAD, TITLE, BODY c. HEAD, BODY, HTML d. HTML, HEAD, BODY 3. Để trình bày một đoạn văn bản trong tài liệu HTML ta dùng thẻ: a.
b.

c.
d.

4. Để khai báo một phần bị đánh dấu trên trang web ta sử dụng thẻ với thuộc tính:
a.NAME
b. CLASS
c. HREF d. ID
5. Để chèn hình ảnh vào trang web ta dùng thẻ:
a. b. 
c. d. 
6. Để hiển thị các thông tin như tác giả, địa chỉ, chữ ký trong tài liệu HTML ta dùng thẻ:
a. 
b.
c. 
d. 7. Để hiển thị văn bản trên trình duyệt với tất cả các định dạng đã được xác định từ trước bỡi mã nguồn HTML ta dùng thẻ: a.
b.
c. 
d. 8. Để nhóm các thành phần có liên quan với nhau ta dùng thẻ: a. b.

Tài liệu và đáp án mang tính chất tham khảo

lgd_ou

c. 
d.
9. Để khai báo một danh sách có thứ tự ta sử dụng thẻ: a.
 • b.
   c.
    d.
    10. Để xác định kiểu chữ, kích thước, màu sắc... ta dùng thẻ: a. b. c. d. 11. Để khai báo một bảng trên trang web ta sử dụng thẻ: a. b. c. d. b.
    12. Để khai báo một hàng trong bảng trên trang web ta sử dụng thẻ: a.
    c. d.
    13. Để tạo ra những ô mà chúng có thể kéo rộng ra hơn một dòng trên bảng ta sử dụng thuộc tính: a. COLSPAN b. ALIGN c. ROWSPAN d. VALIGN 14. Để canh lề dọc cho các ô trong bảng ta sử dụng thuộc tính: a. COLSPAN b. ALIGN c. ROWSPAN d. VALIGN 15. Để định nghĩa một tập các FRAME đơn ta sử dụng thẻ: a. b. c. d. Tài liệu và đáp án mang tính chất tham khảo lgd_ou 16. Để khai báo một phần tử điều khiển nhập văn bản chỉ có một dòng ta sử dụng thẻ: a. b. 17. Để khai báo một phần tử điều khiển ẩn có chứa một VALUE để phục vụ cho các mục đích khác trên trang web mà không muốn hiển thị ra ta dùng thẻ: a. b. 18. Để khai báo một phần tử điều khiển cho phép người dùng có thể chọn một hay nhiều giá trị ta sử dụng thẻ: a. b. 19. Để khai báo một phần tử điều khiển khi nhấn vào sẽ gửi thông tin của Form đi ta sử dụng thẻ: a. b. 20. Để khai báo một phần tử điều khiển tạo một nút nhấn trên trang web ta sử dụng thẻ: a. b. c. 21. Để khai báo một phần tử điều khiển để mở một hộp thoại giúp người dùng mở một file trên hệ thống thư mục của máy tính ta sử dụng thẻ: a. b. c. 22. Để xác định trình tự nhận tiêu điểm của phần tử thông qua bàn phím ta sử dụng thuộc tính: a. Focus b. accesskey Tài liệu và đáp án mang tính chất tham khảo lgd_ou c. tabindex d. Id 23. Thứ tự xép tầng của CSS theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau: a. External Style Sheet, Internal Style Sheet, Browser default, Inline Style b. Inline Style, Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet c. Browser default, Internal Style Sheet, Inline Style, External Style Sheet d. Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet, Inline Style 24. CSS định nghĩa các style khác nhau cho cùng một loại HTML element bằng cách sử dụng: a. class selector b. id selector c. name selector d. type selector 25. Để liên kết tới External Style sheet ta sử dụng thẻ: a.