Tài liệu Thiết kế công trình cao ốc impact

  • Số trang: 201 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................2 PHẦN I : KIẾN TRÚC ................................................................................................4 1. NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH..................................................................4 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .................................................................4 3. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ................................................................4 3.1. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG ...................................4 3.2. GIẢI PHÁP HÌNH KHỐI ......................................................................................5 3.3. MẶT ĐỨNG .........................................................................................................5 3.4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG .................................................................................5 4. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH ........................................................6 4.1. HỆ THỐNG ĐIỆN ................................................................................................6 4.2. HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH.....................................................................................6 4.3. HỆ THỐNG NƯỚC ..............................................................................................6 4.4. GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU SÁNG.......................................................7 4.5. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY........................................................7 4.6. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT ....................................................................................7 4.7. HỆ THỐNG THOÁT RÁC....................................................................................8 4.8. HỆ THỐNG CÁP TI VI, ĐIỆN THOẠI, LOA .......................................................8 5. SƠ LƯỢC CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU...................................................................8 5.1. PHẦN THÂN NHÀ ..............................................................................................8 5.2. PHẦN MÓNG.......................................................................................................8 6. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN KHU VỰC. .9 6.1. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH .................................................................................9 6.2. ĐỊA CHẤT THỦY VĂN .....................................................................................9 PHẦN II : KẾT CẤU.................................................................................................16 CHÖÔNG 1. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG..............16 1.1. LỰA CHỌN VẬT LIỆU DÙNG CHO CÔNG TRÌNH ......................................16 1.2. SƠ LƯỢC YÊU CẦU HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH .........................................17 1.2.1. THEO PHƯƠNG NGANG...............................................................................17 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 1.2.2. THEO PHƯƠNG ĐỨNG .................................................................................17 1.3. CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN LIÊN KẾT.............................................................18 1.4. TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG ......................................................18 1.4.1. SƠ ĐỒ TÍNH ...................................................................................................18 1.4.2. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN...............................................................................18 1.4.3. TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU.............................................................................19 1.4.4. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC..................................19 1.5. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHO CÔNG TRÌNH................................22 1.5.1. HỆ KẾT CẤU SÀN..........................................................................................22 1.5.2. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH ..................................................................25 1.6. SƠ BỘ LỰA CHỌN TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN CHÍNH ..............................25 1.6.1. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN VÁCH CỨNG .......................................................25 1.6.2. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT ......................................................................26 1.6.3. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN SÀN ......................................................................27 1.6.4. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM .....................................................................28 1.7. CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG...............................31 CHÖÔNG 2. TÍNH TOÁN CẦU THANG ................................................................34 2.1. KIẾN TRÚC .......................................................................................................34 2.2. CẤU TẠO CẦU THANG ...................................................................................34 2.2.1. CẤU TẠO CẦU THANG TỪ TẦNG TRỆT ĐẾN TẦNG 3.............................34 2.2.2. CẤU TẠO CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH.................................................34 2.2.3. VẬT LIỆU SỬ DỤNG .....................................................................................34 2.3. TẢI TRỌNG .......................................................................................................35 2.3.1. CHIẾU NGHỈ: .................................................................................................35 2.3.2. BAÛN THANG ..................................................................................................35 2.4. THIẾT KẾ THANG ............................................................................................37 2.5. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG PHƯƠNG ÁN THANG ĐÃ CHỌN ...............................42 CHƯƠNG 3 :TẢI TRỌNG GIÓ ................................................................................43 3.1 THÀNH PHẦN TĨNH........................................................................................43 3.1.1 XC ĐỊNH HỆ SỐ : .........................................................................................44 3.1.2 XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐỘNG LỰC XI:.................................................................49 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 3.1.3 XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ ÑOÄNG CUÛA GIOÙ: .........................................................49 3.2 PHÂN BỐ LỰC GIÓ: ........................................................................................50 3.3 SƠ ĐỒ TÍNH .....................................................................................................50 3.4 CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI:.................................................................................52 3.5 CẤU TRÚC TỔ HỢP:........................................................................................52 3.6 NỘI LỰC ...........................................................................................................52 CHÖÔNG 3. TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH ..........................................................56 3.1. MẶT BẰNG HỆ DẦM - SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH .............................................56 3.2. CHIỀU DÀY SÀN - VẬT LIỆU..........................................................................56 3.3. CẤU TẠO SÀN ..................................................................................................56 3.4. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG....................................................................................56 3.5. NGUYÊN LÝ TÍNH Ô SÀN ...............................................................................61 3.5.1. TÍNH SÀN LOẠI BẢN KÊ 4 CẠNH:...............................................................61 3.5.2. TÍNH SÀN LOẠI BẢN DẦM: .........................................................................62 3.6. TÍNH VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP ............................................................................62 3.7. KIỂM TRA VÕNG CHO SÀN............................................................................64 3.8. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG ĐÂM THỦNG CỦA SÀN ............................66 CHƯƠNG V : TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2 .....................................67 5.1 TÍNH THÉP CHO DẦM .....................................................................................67 5.1.1. TÍNH CốT DọC ....................................................................................................67 5.1.2. TÍNH CốT ĐAI ....................................................................................................67 5.2 TÍNH THEÙP COÄT ..............................................................................................69 CHƯƠNG 6 : NỀN MÓNG.......................................................................................99 6.1 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH..............................................................................99 6.2 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH: ...........................................................99 6.2.1 ĐỊA TẦNG: .....................................................................................................99 6.2.2 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT:............................................................ 101 6.2.3 LỰA CHỌN MẶT CẮT ĐỊA CHẤT ĐỂ TÍNH MÓNG: ................................ 104 6.2.4 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN: ....................................... 104 6.3 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG:........................................................... 104 6.4 CƠ SỞ TÍNH TOÁN ........................................................................................ 104 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 6.4.1 CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN...................................................................... 104 6.4.2 CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG TÍNH TOÁN .............................................. 105 6.5 THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ................................. 105 6.5.1 THIẾT KẾ MÓNG DƯỚI VÁCH L1 (MÓNG M2)......................................... 105 6.5.2 THIẾT KẾ MÓNG KHU LÕI THANG ( MÓNG M5 ) ................................... 124 PHẦN III : THI CÔNG............................................................................................ 140 CHÖÔNG 4. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH..................................................... 140 4.1. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ............................................................................... 140 4.2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CÔNG TRÌNH............................................................. 140 4.2.1. KIẾN TRÚC .................................................................................................. 140 4.2.2. KẾT CẤU THÂN NHÀ.................................................................................. 140 4.2.3. NỀN MÓNG .................................................................................................. 140 4.3. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG ................................................................................... 141 4.3.1. TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VẬT TƯ ............................................................... 141 4.3.2. MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG ................................................. 141 4.3.3. NGUỒN NHÂN CÔNG XÂY DỰNG............................................................ 141 4.3.4. NGUỒN NƯỚC THI CÔNG .......................................................................... 142 4.3.5. NGUỒN ĐIỆN THI CÔNG............................................................................ 142 4.3.6. GIAO THÔNG TỚI CÔNG TRÌNH ............................................................... 142 4.3.7. THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG ................................................................ 142 4.4. NHẬN XÉT ...................................................................................................... 142 4.4.1. CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG CÔNG TRÌNH............................................... 142 4.4.2. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ............................................................................... 143 4.4.3. GIAI ĐOẠN THI CÔNG CHÍNH................................................................... 143 4.4.4. GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN .......................................................................... 143 CHÖÔNG 5. THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI...................................................... 144 5.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CỌC NHỒI ........................................ 144 5.1.1. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG SỬ DỤNG ỐNG CHỐNG VÁCH ................... 144 5.1.2. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG BẰNG GUỒNG XOẮN .................................. 144 5.1.3. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG PHẢN TUẦN HOÀN ...................................... 144 5.1.4. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG GẦU XOAY VÀ DUNG DỊCH BENTONITE GIỮ VÁCH ............................................................................................................. 144 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 5.1.5. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG VÀ GIỮ VÁCH HỐ KHOAN ..... 145 5.2. THI CÔNG CỌC NHỒI THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ CHỌN ........................... 145 5.2.1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ................................................................................ 145 5.2.2. CÔNG TÁC THI CÔNG CHÍNH ................................................................... 145 5.3. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC KHOAN NHỒI............................................ 150 5.3.1. PHƯƠNG PHÁP TĨNH.................................................................................. 150 5.3.2. PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG................................................................................ 151 5.4. CHỌN THIẾT BỊ CƠ GIỚI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC.............. 152 5.4.1. MÁY KHOAN ............................................................................................... 152 5.4.2. MÁY TRỘN BENTONITE ............................................................................ 152 5.4.3. CHỌN CẦN CẨU .......................................................................................... 153 5.5. SỐ LƯỢNG CÔNG NHÂN THI CÔNG CỌC TRONG 1 CA............................ 155 5.6. THỜI GIAN THI CÔNG CỌC NHỒI................................................................ 155 CHÖÔNG 6. CÔNG TÁC BÊ TÔNG TOÀN KHỐI ............................................... 156 6.1. CÔNG TÁC CỐP PHA ..................................................................................... 156 6.1.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CỐP PHA .......................... 156 6.1.2. CỐP PHA CỘT (THIẾT KẾ CHO TẦNG ĐIỂN HÌNH)................................. 157 6.1.3. CỐP PHA SÀN .............................................................................................. 160 6.1.4. CỐP PHA DẦM ............................................................................................. 163 6.1.5. CỐP PHA VÁCH CỨNG ............................................................................... 168 6.2. CÔNG TÁC BÊ TÔNG ..................................................................................... 169 6.2.1. PHÂN ĐỢT – PHÂN ĐOẠN.......................................................................... 169 6.2.2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CÁC PHÂN ĐỢT ........................... 172 6.2.3. CUNG CẤP BÊ TÔNG .................................................................................. 174 6.2.4. ĐỔ BÊ TÔNG CÁC CẤU KIỆN .................................................................... 175 6.2.5. CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG ........................................................................ 177 6.3. CÔNG TÁC CỐT THÉP ................................................................................... 178 6.3.1. YÊU CẦU CHUNG ....................................................................................... 178 6.3.2. CÔNG TÁC CỐT THÉP MÓNG.................................................................... 179 6.3.3. CÔNG TÁC CỐT THÉP DẦM SÀN .............................................................. 179 6.3.4. CÔNG TÁC CỐT THÉP CỘT VÁCH ............................................................ 180 CHÖÔNG 7. TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG ....................................................... 181 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 7.1. LẬP TỔNG THI CÔNG .................................................................................... 181 7.1.1. CƠ SỞ VÀ MỤC ĐÍCH TÍNH TOÁN ............................................................ 181 7.1.2. TÍNH TOÁN SƠ BỘ LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG .......................... 184 CHƯƠNG 8: DỰ TOÁN ......................................................................................... 188 CHƯƠNG 9. TỔ CHỨC XÂY DỰNG.................................................................... 189 1.MỤC ĐÍCH,Ý NGHĨA CỦA THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG ................. 189 1.1. MỤC ĐÍCH :..................................................................................................... 189 1.2. Ý NGHĨA :........................................................................................................ 189 2.NỘI DUNG,NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG .......189 2.1. NỘI DUNG....................................................................................................... 189 2.2. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH..................................................................... 189 3. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG .................................................................................. 190 3.1. VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRONG SẢN XUẤT XÂY DỰNG ..... 190 3.2.ĐÓNG GÓP CỦA TIẾN ĐỘ VÀO VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU .................. 190 3.3. TÍNH HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ................................................ 190 4. CĂN CỨ ĐỂ LẬP TIẾN ĐỘ ................................................................................ 191 4.1. TÍNH KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG VIỆC: ........................................................ 191 CHƯƠNG 10.AN TOÀN LAO ĐỘNG ................................................................... 194 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô Trường Đại Học Nha Trang đã giảng dạy cho em trong những năm học vừa qua, đặc biệt là các thầy trong Khoa Xây Dựng đã tận tình truyền đạt kiến thức cần thiết cho em. Em chân thành cảm ơn Thầy Lê Thanh Cao hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận án tốt nghiệp này. Chân thành cảm ơn Anh Chị và Bạn bè đã động viên và giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ suốt khóa học. Với tất cả lòng biết ơn. Sinh viên : Nguyễn Thanh Việt SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO LỜI NÓI ĐẦU Luận án tốt nghiệp đại học tổng kết quá trình đào tạo ở trường đại học, đồng thời mở ra trước mắt chúng em một con đường để đi vào cuộc sống thực tế. Quá trình làm luận án tốt nghiệp giúp chúng em thu thập tổng hợp lại tất cả những gì đã học trong thời gian vừa qua. Rèn luyện kĩ năng tính toán và giải quyết những vấn đề trong lý thuyết mà chúng em chưa được thực hành, giai đoạn làm luận án tốt nghiệp là tiếp tục quá trình học tập bằng một phương pháp khác ở một mức độ cao hơn, là thời gian quý báu để chúng em làm quen với nhiệm vụ thiết kế, giải quyết vấn đề một cách cơ bản. Luận án tốt nghiệp là công trình đầu tay của mỗi sinh viên, trong đó vai trò tự lực là chính, nhưng nếu không có sự giúp đỡ quý báu của thầy cô bạn bè và gia đình thì những nỗ lực của bản thân sẽ không hoàn thành được. Việc hoàn thành luận án tốt nghiệp của em, trước hết gắn liền với công lao to lớn của thầy hướng dẫn, Thầy Lê Thanh Cao và các thầy trong Khoa. Em xin ghi nhận điều đó với lòng biết ơn sâu sắc chân thành. Mặc dù có nhiều cố gắng trong thời gian làm luận án nhưng chưa có kinh nghiệm thiết kế và thời gian có hạn, vì vậy không thể tránh khỏi sự thiếu sót, em kính mong sự chỉ dẫn tận tình của quý Thầy Cô để giúp em hoàn chỉnh kiến thức của mình. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và gửi tới Thầy Cô những lời chúc tốt đẹp nhất. SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO PHẦN I: KIẾN TRÚC 10% SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO PHẦN I : KIẾN TRÚC 1. NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Trong những năm gần đây, mức độ đô thị hóa ngày càng nhanh, mức sống của người dân ngày một nâng cao kéo theo đó là nhu cầu về sinh hoạt ăn ở, nghỉ ngơi, giải trí cũng tăng lên không ngừng, đòi hỏi một không gian sống tốt hơn , tiện nghi hơn. - Mặt khác, với xu hướng hội nhập, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước hoà nhập cùng xu thế phát triển của thời đại nên sự đầu tư xây dựng các công trình nhà ở cao tầng thay thế các công trình thấp tầng, các khu dân cư đã xuống cấp là rất cần thiết. - Bên cạnh đó, việc hình thành các cao ốc văn phòng, chung cư cao tầng không những đáp ứng được nhu cầu về cơ sở hạ tầng mà còn góp phần tích cực vào việc tạo nên một bộ mặt cảnh quan đô thị mới tương xứng với tầm vóc của một đất nước đang trên đà phát triển, và góp phần tích cực vào việc phát triển ngành xây dựng thông qua việc áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới trong tính toán, thi công và xử lý thực tế. Chính vì thế CAO ỐC IMPACT được ra đời và đó là một dự án thật sự thiết thực và khả thi. 2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Công trình nằm ở vị trí thoáng và đẹp sẽ tạo điểm nhấn đồng thời tạo nên sự hài hoà, hợp lý và hiện đại cho tổng thể qui hoạch khu dân cư. - Công trình nằm trên trục đường giao thông chính nên rất thuận lợi cho việc cung cấp vật tư và giao thông ngoài công trình. Đồng thời, hệ thống cấp điện, cấp nước trong khu vực đã hoàn thiện đáp ứng tốt các yêu cầu cho công tác xây dựng. - Khu đất xây dựng công trình bằng phẳng, hiện trạng không có công trình cũ, không có công trình ngầm bên dưới đất nên rất thuận lợi cho công việc thi công và bố trí tổng mặt bằng xy dựng. 3. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 3.1. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG - Mặt bằng công trình hình chứ nhật có khoét lõm, bố trí đối xứng theo cả hai phương rất thích hợp với kết cấu nhà cao tầng, thuận tiện trong việc xử lý kết cấu. Chiều dài 36m, chiều rộng 26.9m chiếm diện tích đất xây dựng là 716.4m2. Xung quanh công trình có vườn hoa tạo cảnh quan. - Công trình gồm 18 tầng, cốt 0.00m được chọn đặt tại mặt sàn tầng trệt. Tầng hầm cao ốc ở cốt -3.200m. Nền đất tự nhiên tại cốt -0.80m. Mỗi tầng điển hình cao 3,2m, riêng ba tầng dưới cùng cao 3.9m. Chiều cao công trình là 60.8m tính từ cốt 0.00m và 64m kể cả tầng hầm. SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO Chức năng của các tầng như sau: - Tầng Hầm: Thang máy bố trí ở giữa, chỗ đậu xe ôtô xung quanh. Các hệ thống kỹ thuật như bể chứa nước sinh hoạt, trạm bơm, trạm xử lý nước thải được bố trí hợp lý giảm tối thiểu chiều dài ống dẫn. Ngoài ra, tầng ngầm còn có bố trí thêm các bộ phận kỹ thuật về điện như trạm cao thế, hạ thế, phòng quạt gió. - Tầng 1: Gồm các sảnh khách sạn, sảnh khu văn phòng, sảnh khu cà phê, các văn phòng ban quản trị cao ốc, phòng kĩ thuật phục vụ cho công tác quản lý... - Tầng 2: Dùng làm siêu thị nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, các dịch vụ vui chơi giải trí... cho các hộ gia đình cũng như nhu cầu chung của khu vực. - Tầng 3: Gồm các văn phòng cho thuê, phòng họp... phục vụ cho nhu cầu làm việc của dân cư trong cao ốc cũng như nhu cầu chung của khu vực. - Tầng 4 – 17: Bố trí các căn hộ phục vụ nhu cầu cho thuê ngắn hạn, dài hạn và nhu cầu ở. Tại vị trí tầng 17 có hai ban công lớn phục vụ cho nhu cầu hóng mát, ngắm cảnh giải trí cho dân cư của cả cao ốc. - Tầng 18: Bố trí các phòng kỹ thuật, máy móc, thiết bị vệ tinh… - Trên cùng có hồ nước mái rộng lớn cung cấp nước cho toàn cao ốc và hệ thống thu lôi chống sét cho nhà cao tầng. - Nhìn chung giải pháp mặt bằng đơn giản, tạo không gian rộng để bố trí các căn hộ bên trong, sử dụng loại vật liệu nhẹ làm vách ngăn giúp tổ chức không gian linh hoạt rất phù hợp với xu hướng và sở thích hiện tại, có thể dễ dàng thay đổi trong tương lai. 3.2. GIẢI PHÁP HÌNH KHỐI - Hình dáng cao vút, vươn thẳng lên khỏi tầng kiến trúc cũ ở dưới thấp với kiểu dáng hiện đại, mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần mền mại thể hiện qui mô và tầm vóc của công trình tương xứng với chiến lược phát triển của đất nước. 3.3. MẶT ĐỨNG - Sử dụng, khai thác triệt để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bởi các lớp đá Granit đen ở các mặt bên, mặt đứng hình thành với sự xen kẽ các lam và đá Granit đen tạo nên sự hoành tráng cho cao ốc. 3.4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG - Giao thông ngang thông thoáng, rộng rãi gồm các sảnh ngang và dọc, lấy hệ thống thang máy và thang bộ ở chính giữa nhà làm tâm điểm. Các căn hộ bố trí xung quanh lõi phân cách bởi hành lang nên khoảng đi lại là ngắn nhất, rất tiện lợi, hợp lý và bảo đảm thông thoáng. - Hệ thống giao thông đứng gồm thang bộ và thang máy. Thang bộ gồm 2 thang, một thang đi lại chính và một thang thoát hiểm. Thang máy có 2 thang máy chính. SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO Hệ thống giao thông đứng được bố trí đối xứng theo cả hai phương, thoả mãn được cả nhu cầu kết cấu và mỹ quan của công trình. 4. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 4.1. HỆ THỐNG ĐIỆN - Hệ thống điện sử dụng trực tiếp hệ thống điện thị xã, có bổ sung hệ thống điện dự phòng, nhằm đảo bảo cho tất cả các trang thiết bị trong tòa nhà có thể hoạt động được trong tình huống mạng lưới điện thành phố bị cắt đột xuất. Điện năng phải bảo đảm cho hệ thống thang máy, hệ thống lạnh có thể hoạt động liên tục. - Máy điện dự phòng 250KVA được đặt ở tầng ngầm, để giảm bớt tiếng ồn và rung động không ảnh hưởng đến sinh hoạt. - Hệ thống cấp điện chính đi trong các hộp kỹ thuật đặt ngầm trong tường và phải bảo đảm an toàn không đi qua các khu vực ẩm ướt, tạo điều kiện dễ dàng khi cần sữa chữa. Ở mỗi tầng đều có lắp đặt hệ thống an toàn điện: hệ thống ngắt điện tự động từ 1A đến 80A được bố trí theo tầng và theo khu vực (đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ). 4.2. HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH - Sử dụng hệ thống điều hoà không khí trung tâm được xử lý và làm lạnh theo hệ thống đường ống chạy theo cầu thang theo phương thẳng đứng, và chạy trong trần theo phương ngang phân bố đến các vị trí tiêu thụ. 4.3. HỆ THỐNG NƯỚC Cấp nước: - Cao ốc sử dụng nước từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy. Tất cả được chứa trong bể nước ngầm đặt ở tầng hầm. Sau đó máy bơm sẽ đưa nước lên bể chứa nước đặt ở mái và từ đó sẽ phân phối đi xuống các tầng của công trình theo các đường ống dẫn nước chính. - Các đường ống đứng qua các tầng đều được bọc trong hộp ghen. Hệ thống cấp nước đi ngầm trong các hộp kỹ thuật. Các đường ống cứu hỏa chính được bố trí ở mỗi tầng. Thoát nước: - Nước mưa từ mái sẽ được thoát theo các lỗ chảy (bề mặt mái được tạo dốc) và chảy vào các ống thoát nước mưa đi xuống dưới. Riêng hệ thống thoát nước thải sử dụng sẽ được bố trí đường ống riêng, tập trung về khu xử lý, bể tự hoại đặt ở tầng hầm; sau đó đưa ra ống thoát chung của khu vực. SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 4.4. GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU SÁNG Khu vực xung quanh công trình chủ yếu là khu dân cư thấp tầng, vì vậy phải tận dụng tối đa việc chiếu sáng tự nhiên và thông thoáng tốt. Đây là tiêu chí hàng đầu khi thiết kế chiếu sáng và thông gió công trình này. Chiếu sáng: - Toàn bộ toà nhà được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa sổ, ban công ở các mặt của công trình (có kết cấu khoét lõm đảm bảo hấp thu ánh sáng tốt) và bằng điện. Ở tại các lối đi lên xuống cầu thang, hành lang và nhất là tầng hầm đều có lắp đặt thêm đèn chiếu sáng. Thông gió: - Hệ thống thông gió tự nhiên bao gồm các cửa sổ, ban công. Ngoài ra còn sử dụng hệ thống thông gió nhân tạo bằng máy điều hòa, quạt ở các tầng theo các Gain lạnh về khu xử lý trung tâm. 4.5. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Hệ thống báo cháy: - Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi tầng và mỗi phòng, ở các nơi công cộng. Mạng lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy, khi phát hiện được cháy, phòng quản lý, bảo vệ nhận tín hiệu thì kiểm soát và khống chế hoả hoạn cho công trình. Hệ thống cứu hỏa: - Nước: Được lấy từ bể nước xuống, sử dụng máy bơm xăng lưu động. Các đầu phun nước được lắp đặt ở các tầng theo khoảng cách 3m một cái, hệ thống đường ống cung cấp nước chữa cháy là các ống sắt tráng kẽm, bên cạnh đó cần bố trí các phương tiện cứu cháy khác như bình cứu cháy khô tại các tầng. - Hệ thống đèn báo các cửa, cầu thang thoát hiểm, đèn báo khẩn cấp được đặt tại tất cả các tầng. - Thang bộ: Gồm hai thang đủ đảm bảo thoát người khi có sự cố về cháy nổ. Cửa vào lồng thang bộ thoát hiểm dùng loại tự sập nhằm ngăn ngừa khói xâm nhập. Lồng cầu thang với kết cấu BTCT dày 300mm có thời gian chịu lửa thoả mãn yêu cầu về chống cháy cho cầu thang thoát nạn trong công trình (yêu cầu 150 phút) (theo TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế). Trong lồng thang bố trí điện chiếu sáng tự động, hệ thống thông gió động lực cũng được thiết kế để hút gió ra khỏi buồng thang máy chống ngạt. 4.6. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT Chọn sử dụng hệ thống thu sét chủ động quả cầu Dynasphire được thiết lập ở tầng mái và hệ thống dây nối đất bằng đồng được thiết kế để tối thiểu hóa nguy cơ bị sét đánh. SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 7 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 4.7. HỆ THỐNG THOÁT RÁC Rác thải ở mổi tầng được đổ vào gain rác được chứa ở gian rác được bố trí ở tầng hầm và sẽ có bộ phận đưa rác ra ngoài. Gian rác được thiết kế kín đáo, kỹ càng để tránh làm bốc mùi gây ô nhiễm môi trường. 4.8. HỆ THỐNG CÁP TI VI, ĐIỆN THOẠI, LOA - Hệ thống cáp điện thoại cung cấp đến các căn hộ và các phòng chức năng của công trình. - Hệ thống cáp tivi bao gồm anten, bộ phận kênh, khuếch đại và các đồng trục dẫn đến các căn hộ của các đơn nguyên (mỗi căn 1 đầu ra). - Hệ thống loa được khuếch đại và đưa đến các tầng của các đơn nguyên trong nhà. 5. SƠ LƯỢC CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU 5.1. PHẦN THÂN NHÀ - Hệ kết cấu của công trình này em chọn các cấu kiện chịu lực như sau: o Công trình phải chịu tải ngang rất lớn. Hiện nay, vách cứng được xem là cấu kiện chịu tải ngang khá tốt, có nhiều ưu việt hơn so với kết cấu khung thông thường, nhằm so sánh và rút ra những ưu điểm so với kết cấu khung thông thường nên em chọn hệ kết cấu khung vách chịu lực cho công trình này. o Công trình gồm có các tường cứng bố trí liên kết nhau tạo thành lõi chịu lực ở khu vực tâm công trình (khu cầu thang) kết hợp với các tường chịu lực được bố trí quanh lõi. o Các tường cứng được gia cố 2 đầu nhằm tăng cường khả năng chịu tải của tường bên ngoài mặt phẳng. o Sàn là hệ cứng trong mặt phẳng ngang được liên kết với dầm truyền lực ngang cho các tường cứng và liên kết các tường cứng lại với nhau trên cùng cao độ sàn. - Công trình được thiết kế theo kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối, chiều cao các tầng điển hình 3.2 m với nhịp lớn nhất là 8.9 m. 5.2. PHẦN MÓNG - Thông thường, phần móng nhà cao tầng phải chịu một lực nén lớn, lực xô ngang rất lớn, vì thế các giải pháp đề xuất cho phần móng gồm: o Dùng giải pháp móng sâu thông thường: móng cọc khoan nhồi, cọc BTCT đúc sẵn.... o Dùng giải pháp móng bè hoặc móng băng trên nền cọc. o Dùng tường Barette kết hợp với cọc BTCT đúc sẵn hoặc cọc khoan nhồi ở phía bên trong. - Phương án cọc BTCT đúc sẵn hay cọc khoan nhồi được cân nhắc lựa chọn tuỳ thuộc vào tải trọng của công trình, phương tiện thi công, chất lượng của từng phương án và điều kiện địa chất thuỷ văn của khu vực. SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO - Các giải pháp móng kết hợp (giải pháp 2 và 3) xét về yếu tố chịu lực rất tốt, tuy nhiên, cần cân nhắc đến các yếu tố về kinh tế, trang thiết bị và điều kiện thi công... 6. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN KHU VỰC. 6.1. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Theo kết quả khảo sát thì đất nền gồm các lớp đất khác nhau. Do độ dốc các lớp nhỏ, chiều dày khá đồng đều nên một cách gần đúng có thể xem nền đất tại mọi điểm của công trình có chiều dày và cấu tạo như mặt cắt địa chất tại nơi khảo sát. - Địa tầng được phân chia theo thứ tự từ trên xuống dưới với các chỉ tiêu cơ lý được thể hiện ở trang sau. 6.2. ĐỊA CHẤT THỦY VĂN Nước ngầm ở khu vực qua khảo sát dao động tuỳ theo mùa. Mực nước tĩnh mà ta quan sát thấy nằm khá sâu, cách mặt đất (cốt thiên nhiên) -5,0 m. Nếu thi công móng sâu, nước ngầm ít ảnh hưởng đến công trình. Khi thi công tầng hầm ở cao độ –2,4 m so với cốt thiên nhiên khá thuận lợi, không cần có phương án tháo khô hố móng. SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO BẢNG CHỈ TIÊU CƠ LÝ Lớp Tên đất 1 Đất đắp Chiều tn h W WL WP dày(m) (KN/m3) (KN/m3) (%) (%) (%) k (m/s) N30 m  CII () (KPa) (MPa1 ) E (MPa) 0.8 15 24 11,5 2,3.10-8 20 24O30’ 2 Sét pha 5.7 21,5 26 12 0,04 22 3 Sét pha 4.8 18,5 26,8 31,2 36 22 2,5.10-8 10 16 10 0,12 10 4 Cát pha 7.6 19,2 26,5 20 24 18 2,1.10-7 17 18 25 0,09 14 9.6 19,2 26,5 18 - - 3,5.10-4 58 33O45’ 1 0,04 30 20,1 26,4 16 - - 2 0,03 37 Cát hạt 5 nhỏ và trung Cát thô 6 lẫn ít Rất cuội dày 2.10-4 72 35O20’ sỏi SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 10 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 36000 1200 1500 1200 1100 750 3625 01 03 05 250 750 3800 1200 -0.050 J 1500 1100 1200 I 200 1100 300 1350 FRONT OFFICE H 750 1200 750 1200 1200 1100 300 200 1500 950 1200 1500 250 3625 8100 1200 300 1200 750 1200 5000 950 1200 5000 1500 3625 1500 750 1200 3625 300 1200 1200 3800 900 ±0.000 QUAÛN LYÙ 1200 RECEPTION 2300 1200 ±0.000 -0.050 1950 1800 2000 1050 300 300 4550 300 3200 900 3900 1350 600 600 1525 1300 825 2100 2300 2300 1350 3600 2300 2700 ±0.000 P-KÓ THUAÄT TRUNG TAÂM 1400 1700 1000 ±0.000 KHO 250 2800 1100 3800 100 1200 5000 3300 750 4000 750 100 1500 1100 1200 2700 2300 03 01 700 1100 2000 3625 200 2000 1600 2000 4000 2200 2950 100 5000 5000 3625 10000 850 1200 200 750 4000 3625 2300 4000 2700 5000 36000 1 2 3 4 5 6 MAËT BAÈNG TAÀNG 1 TL 1/100 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 C B 05 ±0.000 100 3625 -0.050 1200 750 200 1500 3200 1200 1350 P-MAÙY LAÏN H TRUNG TAÂM 3000 1500 1100 200 1200 300 1200 1500 1200 3150 600 400 700 300 1100 1500 1100 400 750 ±0.000 600 1850 3000 SAÛN H NHAÂN VIEÂN 400 D 5250 600 850 950 300 300 850 1300 1950 01 2900 2300 1000 1000 950 950 300 03 4600 3300 2300 05 RECEPTION 1200 5250 3800 3150 950 950 300 300 2100 E 1800 300 2300 2900 2100 1100 1700 1 2700 2900 1750 6100 2700 850 1850 F SAÛN H KHU NHAØ ÔÛ VAÊN PHOØN G 300 10000 3800 G 26900 300 1500 3500 1950 1300 2900 2300 950 1000 1000 950 300 4900 1300 ÑOÄ DOÁC i=20% 3350 6000 300 1300 10000 700 2000 4550 ±0.000 2300x2300 L1 2700 2300 2900 2100 2000 2700 700 1750 3500 1750 26900 300 SAÛNH KHAÙCH SAÏN 2550 L1 2300x2300 1 ÑOÄ DOÁC i=20% 2900 300 1950 300 1800 300 2000 950 300 1050 ±0.000 3000 ±0.000 950 1100 RECEPTION 3800 P KHAÙCH ±0.000 1750 1200 2100 3800 6000 ±0.000 100 3350 5250 SAÛNH KHU CAFEÙ 2250 6000 750 4800 4800 5250 6000 ±0.000 900 TRANG 11 7 8 9 A ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT GVHD: KS. LÊ THANH CAO 5600 700 F PHOØNG NGUÛ LOAÏI 1 3625 400 750 3000 1950 E BAN COÂNG 600 300 800 750 200 800 3100 650 4550 2750 750 1050 750 550 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 2 1600 5000 3625 10000 750 4000 3625 400 4000 5000 36000 1 2 3 4 5 6 MAËT BAÈNG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH TL 1/100 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 12 D 700 5600 900 3400 3700 5000 600 PHOØNG KHAÙCH PHOØNG NGUÛ LOAÏI 1 3700 3625 4000 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 1 2100 300 300 300 300 400 900 750 550 750 4000 1750 200 800 300 2900 2300 1000 950 950 1950 2750 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 1 1600 1100 400 1100 400 400 300 3400 PHOØNG KHAÙCH 5000 2300 800 2000 1100 400 1100 400 750 800 200 750 1050 300 2200 600 5600 1050 300 3100 2000 2200 650 600 BAN COÂNG 1800 1000 950 300 300 2300 2900 3000 1950 1950 950 2900 200 800 2000 2100 1 26900 3500 1400 1400 3500 10000 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 1 1500 750 400 1950 2100 2000 1750 300 2700 2300 6000 300 G 7 8 9 C 1500 300 2300 3000 300 600 BAN COÂNG 6000 1050 2700 600 650 3100 2900 950 1000 1950 H B 1500 300 1500 400 1100 400 1100 1600 2200 4550 750 200 800 800 200 300 800 2900 950 950 1000 950 300 2300 300 2900 2750 1950 I 550 750 900 3400 3400 300 300 400 1800 750 10000 400 750 2700 2750 2000 2300x2300 L1 6000 800 300 1050 3000 2000 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 2 1500 800 200 750 800 200 2100 700 1500 3100 J PHOØNG NGUÛ LOAÏI 2 PHOØNG KHAÙCH 2200 750 600 650 600 1950 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 1 1750 2700 1050 BAN COÂNG 1750 26900 900 5600 700 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 1 L1 2300x2300 1 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 1 PHOØNG KHAÙCH 750 400 6000 PHOØNG NGUÛ LOAÏI 2 3700 3700 550 750 1600 1500 1500 400 1100 400 1100 36000 A GVHD: KS. LÊ THANH CAO 2000 1900 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT 1500 6900 3200 9500 800 +58.000 T? NG 18 2400 3200 800 +53.300 T? NG 17 1800 3200 700 +50.100 T? NG 16 1800 3200 1400 +46.900 T? NG 15 1600 3200 1600 +43.700 T? NG 14 1600 3200 1600 +40.500 T? NG 13 1600 3200 1600 +37.300 T? NG 12 3200 1600 1600 3200 1600 +30.900 T? NG 10 3200 1600 +27.700 T? NG 9 1600 68300 63500 1600 +34.100 T? NG 11 1600 3200 1600 +24.500 T? NG 8 1600 3200 1600 +21.300 T? NG 7 1600 3200 1600 +18.100 T? NG 6 2300 3200 500 1300 +14.900 T? NG 5 2200 3900 1000 +11.700 T? NG 4 2200 3900 1700 +7.800 T? NG 3 1600 5000 4000 4000 10000 4000 4000 ±0.000 T? NG 1 800 800 1600 2200 3900 250 1250 200 +3.900 T? NG 2 5000 36000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MAËT ÑÖÙNG TRUÏC 1-9 TL 1/100 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 13 1900 2000 800 +58.000 T? NG 18 1500 3200 80300 1900 GVHD: KS. LÊ THANH CAO 2000 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG – KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: CAO ỐC IMPACT 3200 +53.300 T? NG 17 3200 +50.100 T? NG 16 3200 +46.900 T? NG 15 3200 +43.700 T? NG 14 3200 +40.500 T? NG 13 3200 +37.300 T? NG 12 3200 +34.100 T? NG 11 3200 +30.900 T? NG 10 +24.500 T? NG 8 3200 3200 65900 +27.700 T? NG 9 3200 +21.300 T? NG 7 3200 +18.100 T? NG 6 3200 +14.900 T? NG 5 3900 +11.700 T? NG 4 3900 +7.800 T? NG 3 800 ±0.000 T? NG 1 2400 1600 3900 +3.900 T? NG 2 -3.200 T? NG H?M 5000 4000 4000 10000 4000 4000 5000 36000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MAËT CAÉT 1-1 TL 1/100 SVTH: NGUYỄN THANH VIỆT - MSSV: 50132005 TRANG 14
- Xem thêm -