Tài liệu Sử dụng máy tính cầm tay giải một số bài toán trong chương trình toán 10, 11, 12

 • Số trang: 55 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 67 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

$ % 0 / 1 !" " #. &' ()' * +,- !" " # 2 0 34 5( 678' 9: ;<= ! " " # -,6 $% & ' ( 3 &7 )* + , ! #8 49 , ? F , )4 H , /+, ) *I 2 ,30 , > * O ' , P Q( ,C 3 , , @ 0 ', @ ( " B -,6 3 ( A , B* C # E & 0 3 > D ? G ,*! &&& ,)K 45 , ' - J 49 , - , 6 RL N S T R ! L /)1 , * ! D )1 )E , 2 $% Z ,6 #0 >= ;?@'A 'A7=B' 6CDT [ 0 3 )1 ,2. ! * + , :3 J @ 49 , 03 C - ./0 *! C 9 ! # " # - ; D G , H , G , 4: , 3 ! ' #< - < = / E , D 2* + ,@ 6 ( / J /+, 3 45 , ! 0 J /0 L 3* 6 F , A 03 H , *I > M 0 :3& C N 03& UVW X 3S UVW YX 3 , , M " # ' - , 6 )1 ) ! 03Z& * 36 , K , G , 4: , 3 03 / @ \W \\ \]& E0 F GH ;7I6 ;=J' 6KL M=N6 'A7=B' 6CD 9: ;<=T [ X< ! *^ A @ J " # * @ 49 , 03 , 6 #B 0 3 )K , $% & [ _'@ @ ` *! D N 3 " # -,6 #B 0 3 , 3& [ 3 , B '\ 0 /> + 45 ) -,6 , 3 , ! ,3: * ' 3 " # / @* , & O0 PD ;QR6 9: ;<= % a& % % &% 4 , )E , WT _ > /M )E , \T 0 3 )E , ]T 0 3 )E , bT 0 3 % &% *! / J [ #8 2 0 0@ A / @ \W A / @ \\ A / @ \] ) , , D - - A #3 0 / 2 ! 3S T / U V # 3 /0 0 #6 Q L 0 , N ! M > 8 0 )1 Q( /0 0 @ 3 , 3 , M )K , > 8& c' ' E # #6 Q L 0 !@ M * C@ , &% 6 A + , ' , d ,B 3* 3 c J 6 e # * *! ! ! , ff 0 D )1 ! ! (3 # 3 03 F \gUV& \& c, d ,B cF \ghi 43 8 : 3* 3 9 * 43 A 2 + , 0 0 N A c J 6 /0 7 # 43 A @ J #6 Q L * A + ,@ > :& 8 0 , E* > , 0 ]& + , F b& #3 )K F # * # 3 - Q 4< , ' , 0 F @ ; , \giV& 5 , F ' " 2 !, & 4 3 &c ) /3: ! 30 4> 0 , A 2 4 3 C + , !@ 30 30 j , > & + , C , !, 0 B 5 , ) 03 M )K , $3 7k > 8 - 0 )1 /J@ 2 #3 , \gV] #3 A !, (3 03 0 / , # * @ 0 & F D ,* 3 I YQ ,(& F h& m 4: , ' 3 , G , F # N : 9 d , d (3 3 , M )K , @ Q8 /p B F 6 & U& !@ 9 3 p A ' 3: , i& 8 ` 4L #3 * ' C M )K , & X6 @ l 0 @ 9 9 , 0 ? / 0 #3 F , ,L@ + #6 Q L # `@ ! # 3 )1 / > * M )K , ' #3 0 O 0 A 03 4; , #6 @ l `# , 3 , ' ' > 8& # 3 H , n /0 ,)K E * ) A o 49 , 0 ' F , ) , , ! *q rrf # 3 !@ 9 @ - 3: ,& #B #6 @ l * ' 3 ,d 6 *I J #B * - d , d (3 > 3: 4 1@ 6 *I J #B 0 d , d N * - j , 4 3& c' H , C 3 , * < ) C s c It 0 (Q 3& , , 3 , 4: " cF \gg] # ) , 4n , 6 , 4: 3 , )K , " c J ' ` # , 3 * 3 #B " 40 3 " # / @ F 0/ @# L ,K " # #8 49 , -,6 ? ! #B L N /0 3 0 + , 9 3 ,/ @ " &u ) , j ,# 0 /0 , @ " # @ C C #B " E 6 - G , / @ L@ 0 # ' + ,? ! *> K , /0 @ ^@ 3 * > & 7- O aw[x 0 Xt[bWWt$ )1 , , 6 , 4: M 4L J@ @ @ 63 > D , )1 ` # , 5 , cF G , ) , 4n , 6 , 4: , - 3 @ ^@ " # QW67 +X6T #3 y yb y ]WW] )1 n G ,/ @ ,L 0 40 #v 3 @ ^@ # N K , " J@ > 3 , /)1 , / G , )K , " ) E 3 ( " # F , S > * & )1 #8 O/ @ B ` / G )1 C \gUVT #3 + , 49 , 40 *q > L UU F > : R> c 0 /J@ ]W\] A # 3& ! 0 > #8 49 , #8 49 , M 0 & y )6 ;7Y +(Z= [)\ ;W'7 LG=(T Xt X/ t ( / / 3 T 4; , {r | {r | _ @ a_ | | _| _| t | Rt | ac a X ( # (# € | _ | X_ _ Y4 3 (| * 3 / / 3 T 4; , |• | ' *! • | %• | % 1@ , ( > / / 3 T 4; , / T 4; , *! , ' *! K *q (| # (## { " 4; , / / 3 T / / 3 T 4; , €• | $• | {• | , / / 3 T 4; , / / 3 T a~ | ~ | ~ a/ aX ar aw at | {|{ | € } z , 1@ 43 F 1@ 0 3,K 0 & *! 1@ L J *p %( #3 / 3 @ ( T # •(, # ( T ! N [ r( n @T||………& # 3[ / / 3 & 3 | @T||………& # 3[ / / 3 & 3 | , •( T #( | d , d& J *p / / 3 T / / 3 T 4; , ( /J@ R ,( €(#* 3@ / / 3 #( (# WW\ \WW \W\ \]W \]\ \]] \U] ( && T 4; , 0 3 L@ $t | $X | t ‚X ƒ$ 3 ( ( 4 @ 3„( 3 / / 3 T 4; , *! 1@ ! X{ %( #3 / € E , : & *! * 1@ (,3 | (,3 Xt& / - V 3]/ ! m3 ,# ! /0 0 0 Z'A " 3 4: , 3 , 3* 3 ) , H , ' " 3 @ )E , @ @ 0 , + Q^ , + B ,C , /L #B 0 * + , ' 3 , # , 3* 3 3 & =^= -7?F'A ;Q_'7 M& ;`T 0 3 T _ 6 @ )E , 2 } Q † , Q ) ! D N \ !T = = − = \ − + TW 5X _ 6 @ )E , 2 T )67 A=^= L @ 3 N *> − = T mS ⇔ 0 3 − = ab cd!e 3 @ )E , 2 ' - *= (3 #B ≥ , ‡T R ! @ )E , 2 4) 4: ,T − + − − = y c J@ ! A @ )E , 2 y 03 0 2 fb * cd!e L f 3Te > (+Mg a(Q h = ' - " #B * 3 , 0 , #v 3 , > , 3S , , A @ )E , 2 & 0 0 #v 3 h i !"c m /0 , > G e , A @ )E , 2 L m1 mB ' _ 6 @ )E , 2 ,6 Q N ! \ , > − − #v 3* 2 A @ )E , 2 3 ! 8 ]Q [ \ # D − = − + j L 6k +l= A=^= m<= ;()' '7? GLD = /0 − − + ⇔  −    RJ @ )E , 2 − = ⇔ − − + \ ' , > TW 5X # _ 6 @ )E , 2 )67 A=^= / − + T 1@& 8 ]Q [ \ & +  + = ⇔   + − = & RJ ' #ˆ − A '& 1@&&& & * - ⇔ )1 \ , > /)1 , / 0 − + − = ⇔ = 4 L = − + − + − & = ] = - D & ! mS N *> 3 @ )E , 2 ' - *= (3  − +  + − R ! @ )E , 2 4) 4: ,T − + − + − − = ]‰ c J@ ! A @ )E , 2 ]‰ 03 0 2 fb * cd!e L f 3Te > (+Mg a(Q h L ! i ' - " #B * m1 3 , 0 , #v ' , > , 3S , , A @ )E , 2 mB 0 0 #v 3 - i * !"n o!EEpoo L !@ f 3Te > (+Mg a(Q h L # i ' - " #B * 9 /0 - 2 , > D ]‡ m1 0 , #v 3 - i "n o!EEpop J L j ,T - + - = (- - =− RJ - D #v /0 − − 8 _ 6 @ )E , 2 ' N J L ,6 Q 2 j , − + − − )E , < D ' /K , 6 0 3 # ⇔ − + − − = ⇔ $ , > = ( 0 )1 /)1 , / * , A '& 1@&&& 1@ #v /)1 , / & 3& 8 /)1 , / * + − + − = N + = ! ≥ 3 8 1@ H , 3 & − − 8 − − )# T − ⇔ , A @ )E , 2 3* ≥ , ‡T #B + + − ∨ = 36 = ⇔ − − − + + + − − + + − = − N *> J @ )E , 2 3 '] , > /0T − _ 6 @ )E , 2 T + = + b mS N * > 3 @ )E , 2 ' - *= (3 #B , ‡ T ≥− R ! @ )E , 2 4) 4: ,T + − + = b‰ c J@ ! A @ )E , 2 b‰ 03 0 2 L > !" # ' - " #B * 3 , 0 , #v 3 , > , 3S , , A @ )E , 2 & 0 0 #v 3 "# $%&' ('' $%&' ('' ) L m1 mB _ .+ − . O # !" # /K , 6 $ %# 3 *! ? 6 /0 \& m 3 0 3 j , & & ' (& /0 , M ST + = 2 + A ‡ & )*+ ))+ ), " ! % + + = + 0 + − = +  =−  ⇔ + =− + − =  + −   =− ⇔  + − *+ ,-. . − − | −   =−  ⇔ =−  + − =  + = ±    =−  ⇔ =−   =− ±  / T *+ ,-.T *+ &T _6 @ )E , 2 | T !" # # T + = − = *+ 0T \] [ md , ! "# $% " &' | + 4| + − + = + − + + = + @ Wx[Wg = "! (& ) $ !* + − , + − − − + − 12T W W]UVgiVgxx *+ T md , c W][Wb - = . ! . 6 !" # "! (& ) & & ' (& /!01 " 2 ! − + = 3 . 4 = 5 7777 $ %# )*+ ))+ ), $ ! 7 . 89/ ,!:/ ;- / <, 0 =/ &303 45/ 03 6 89/ ,!:/ + >?/ ,!@/ A B y % )E , @ @T 6 , y~ 2 L T CD E F> Š / 0 / 0 G / 0 J@ > #B L @ CD E F> Š / 0 = , @ = , M J@ > #B \ M T J@ )1 , + M 3 c! Q > #B \ )1 , \ 03 3 , \ ] 03 3 , ]    , ] ] 03 A ] 03 A {/ 4( # \ggx > @ )E , 2 \ \ ] # ‹ / & # ‹ / 2 j ,Z J@ > #B L & + , + = = 6 Š T / 0 @ = , = = , !@T '()* Š = *+ 0T _ 6  |  ,   '+   = − +  & & & = ! " #$ % &' > @ )E , 2 # = +  & & & $ + − − + & % () Q = 0 ,@ F = ># T − | − | , A = − & "% = = † W&]hgUhgb\U] †Œ † U&WWgbgbbV *+ ,-. . / T *+ &T H , > , + = & "% ÷ Q †\&]UWWgWixU 0  +  = X _€ md , c , =− = , , X _€ $0 c , =−  , , + = X _€ \ggx \ggi E ]WW] &3 3 45/ 3 6 7 . 89/ ,!:/ ;- / <, =/ y % )E , @ @T * + ,' -. % / 0 y~ 2 L T !" # $ %# & & ' (& )*+ ))+ ), % ! CD E F> Š / 0 / 0 G / 0 J@ > #B \ \ \ ] ] ] ‹ / J@ > #B L @ = , M )1 , 03 3 , CD E F> Š / 0 J@ > #B \ \ \ ] ] ] b b b 03 # = , > #B L @ T_6 M )1 , = = = A  + + 1=   + +1=  + + 1=  > @ )E , 2 / 0 03 3 , = = = = = = = = b b b 03 A # & ‹ / J@ & = = = = 1 2 3T , @ )E , 2 ! (3 ! )1 Q • • Ž † \U # Q † † Ž † U& # 4T [ €: , 3 ] 0 b /0 4: , 0 4• e ; ! #8 49 , 0 :3 0 )E , 2 0 #ˆ & €3 ' 3 , *k 4: , 3 0 L , )K , Q L > 4) 4: , 0 3 / 0 ? 2 ,6 ; @ 6 /J@ @ )E , 2 > @ )E , 2 > #B /0 G , #B /o& [ c! > @ )E , 2 + , > 3S + M 2 #v 3 /‹ GF, II I& [• UVW YXT •X * > 0 2 *! ? 6 L a #v ? /: 0 2 J@ #B / > ' > e /: > #B& c! 0 2 *! ? 6 L a ] / 2 #v Q' #: 4G / > > #B J@& • €5 , @ ∆ ∇ - ? /: , G ] , > A >& *+ ,-. . *+ T _6 / T )( > @ )E , 2  + =  +  +1= 1 + =  *+ JT Q J ) X8 49 , 0 ,@ # #$ % &' & %(  + + 1=  ' + − + − , 1 =  − + 1=−  ! " #$ % &' & % ( - 2 , > , , A F  + +1=  + + + 1=  + 1=  + !" !" l T L $ %# > @ )E , 2 #  + + + 1=−  '+  + + 1=  + + −1=  & & ' (& )*+ ))+ ), & ! D/ 1@ &3J3 45/ J &3J3&3 / , / , D/ K@ ,!@/ A B , / L 7/ ,M ;N ,O y O . .T 45 , )E , 2 A F> G T ƒc P ƒ€Y 5 6 & % " 56 *7 &T r^ 0 , D , /: ` A bW > n #B / > # T ]\ \V ]] \x ]W \V \U \] \x \V ]U \V \i ]b \h \x \g \b [ ) ! ) , 4n " # /J@ 6 , @ ` \] \b \h \U \i \V \x \g #B ] ] \ h ] U U ] m8 L @ F> G & ƒ€Y \ ! " 6 #$ % &'T C > C & 7! ? 6 )1 \U \b \U ]W ]\ \U \] \x \i \g \x \V B #BT ]W ]\ ]] ]b ]U c ] ] \ \ \ bW B ,* ` A 0 J@ 0 L ƒc ƒ€Y ƒ€Y \ 1& ' 03 )E , 2 B ,* 0* 3 #B / > 5 , #BT T\] X$f{ ‘ ] / + \b X$f{ ‘ ] / + \h X$f{ ‘ \ / + \U X$f{ ‘ h / + \i X$f{ ‘ ] / + \V X$f{ ‘ U / + \x X$f{ ‘ U / + \g X$f{ ‘ ] / + ]W X$f{ ‘ ] / + ]\ X$f{ ‘ ] / + ]] X$f{ ‘ \ / + ]b X$f{ ‘ \ / + ]U X$f{ ‘ \ / + ‹ * * 3 Q3 , #B / > 5 , #B A ' #v < , ! #B / > )1 ) 03& 49 # * L @ \] X$f{ ‘ ] / + 0 2 #v > = D /0 ' ] #B / > )1 * 3 5 , j , \] ‘ X * L @ !@ \b X$f{ ‘ ] /+ 0 2 #v > = D /0 ' i #B / > )1 * 3 #B / > 5 , j , \] 0 #B / > 5 , j , \b & X * * 3 Q3 , 30 #B / > 0 2 #v > = , P /0T J@ 1@ #B / > ,d bW , M& !" #$ % &'( L @ T X$f{ \ b † ) * +(, - . / D , * ) n j , bW #B , M A n /0 bW !" 0 1 2( L @ T X$f{ \ ] † ) * +(, ∑ = / RJ ` , #B / > j , U]\ !" 0 3 4 1 2( L @ T X$f{ \ \ † ) * +(, ∑ = / RJ ` , 2 @ )E , #B / > j , gbh\ !" 5 6 ( 3 L @ T X$f{ ] \ † ) * +(, = ,,,,,, / RJ ` , , M , 2 j , \V biiiiiiV !" #$ 12 (7 L @ T X$f{ ] ] † ) * +(, σ = / !" 4 L !@ @ T Q † ) * +(, , ,/ RJ /> l /0 0 @ )E , # j , , , !" 9: ;< = < > L @ T X$f{ ] b † ) * +(, σ − = / !" 4 2( 8 L !@ @ T Q † ) * +(, 9 :9 ;;<== / RJ /> l > e /0 0 @ )E , # > e , j , \W \W]bW !" # $ %# & & ' (& )*+ ))+ ), , ! O QT 7 * 3 \] X$f{ ‘ ] / + , P /0 * 3, M Q † \] ' #B /0 ]& c! L @ ∆ 2 0 2 > { (?U † , P /0 #B A #B / > DU Q† \i /0 ]& L !@ @ ∆ T 0 2 > QU † , P /0 #B / > DU ', M /0 \i& , )E , < #8 49 , @ ∆ 0 ∇ , ) 0 , ' #B /0 3 ' -*& L 6 &3J303 / , / , D/ K@ ,!@/ A B , / L 7/ ,M ;N ,O y O . .T 45 , )E , 2 A # 3 }Q [ UVWYX L 2 6 , - * & RJ ) A + , + & , y L @ T 34 ∇ * 3 #B J@ L > @ y 2 L 0 , #v F> L @ B ,* L @ T [ 2 O QT X * 03 e ' - & L !@ @ T #B \ Q L < > 0 2 !@ )1 0 #B ) # T 56!5 > T ! * + , 2 0 - D /0 ! 2 B * 3 #B 2 L B &X * > T ! " 6 #$ % &'6 j , 5 6 & % " 56 *7 45 , T 2 / 0 ! 03 E = ∆ L #B @ 49 # )E , 2 B ,* 3 #B / > T 0* = = ∆ \] = + ( @ 6 45 , #B j , \ * 0 ∆ @ = 2 < @ R03 = ∆ , - ) + ( 3 \h = * L N = - Q B , 4; , 4) & m, M 2 !@ 9 * )E , 3 * 3& c! 0* + , #8 49 , ∆ & @ H , ' = !" J@ #v /0 ; /: * 3 F> ) 3 #B / > T @ 2 )1 T 2 / 0 @ >? 3 * # 0 4G / > # $ = -* %# 3 = & & #B / > Q3 , !R AE S/ 8T, * = ∆ ∆ ' (& ∆ ∆ = = = )*+ ))+ ), 3 = #B )# T ! X * * 3 Q3 , 6 , #B / > L 0 @ e 4n X * * /3: 0 2 #v 3 * L a 3 2 : /)1 , 3 > #B 0 L @ > 6 , e 4n " *3S L @ y c! L @ € y c! L @ Y4 [ #8 #B / > y c! L @ X [ #B / > 0 [ ` , 2 0 6 , , UT ! L !@ @ B ,* ! E 6 , #B / > 2 2 > e 4n e 4n 5 #A 1 B F> #$ % !" &'( X * 3 > #B 0 L R [ ! 0 L !@ @ = ) * +(, RJ ' L 6 bW , M A ! /)1 , H A !" 5 6 ( 3 L @ T !" #$ 12 L @ !" #$ 12 (7 2( ) * +(, σ − = RJ /> l j , 8 !" 0 (7 3 4 L %# M !@ @ @ T 0 /> / = / 1 2( & & , σ = L @ l > e j , = ) * +(, T = ) * +(, @ )E , #B / > ∑ = ' (& ∑ = / / j , gbh\& 0T m , 2 ` , *! F " A " # ` 3 , (3 6 , 4) T `\ \V ]h bU hi U] Ub Uh i\ ib `] bh bi hU hx U\ U] UV iW ib \| - #B , 2 @ )E , # 0 /> l A ‹ `& ]| $ J Q^ N 2 A ` $ ! ! " 6 #$ % &' y * # ) , A X/ ‘ @ = ) * +(, !" 0 1 2( L @ T RJ ` , #B / > j , U]\ 0 ` , 2 !" S -. / / / E Y @/ ZF[$ !R AE , / , \.] = ) * +(, = ,,,,,, / T L = Q' ‘ /3: ` ,‘ 5 6 & % " 56 *7 * 3‘ #8 #B / > L @ R [R /([ ! 0 2 e 4n >D 7V$ ,!V/ ;:/ W/ $ LW 7 V=/$ LW 7 V=/ 7V L @ , Q[ c L t L 0 2 e 4n L / L‘’ †Œ RJ A ! 45 , 5 \ @([ * ! *^@&&& ‘ )1 * y c! >D y c! @ !" e 4n T B ,* & > 0 2 )*+ ))+ ), / @ )1 Vi ih xx V] B , g\ Vx ! 6 F> T X8 49 , G @ L L 2 / 0 T & 7 3 #B / > 3 ` ]T T b&h / + b&i / + h&U / + h&x / + U&\ / + U&] / + U&V / + i&W / + @ i&b / + i&h / + V&] / + V&x / + !" # C& ( !" #$ 12 3 L (7 L !" 4 )E , < L !@ @ @ = ) * +(, σ LR/ , ^ / 8 >FVT @ 0 2 > 7 = D4 ) 3 * EFG/ = L !@ @ T 6 ,T 3 #B / > = = A `\ , = ! r = = = , = , - # , “T L @ T ∇ + ( #v 7 3 #B / > A ` ] ! “ y L5 8T/ ,!@/ 2 / 0 T >? 3 * / , = , / >D 7V _F F ,` + , / , / L / = ) * +(, σ = − .7 T !@ @ T 3 ` \& P F Z, UK F ; A B F> = ) * +(, - = − .7 T , = = = = = = , = , = = = - # , 4; , = , = , = A “ = = !" 5 6 ( 3 H 09 L @ T = * +(, = / !" 5 6 ( 3 H 0; L @ T = ) * +(, = / !" #$ 12 (7 H 09 L @ T = ) * +(, σ ≈ !" #$ 12 (7 H 0; L @ T , = ) * +(, σ ≈ 7! / J T m ^ E &&& c J Q^ T F> ' ! , 2 ) ) , `] N / 3 * ' - E 2 ' : /)1 , /> B ,* l 3 6 # $ %# & & ,/ 0 @ )E , # ` D /0 ' & 3 *+ ,-. . / *+ &? @ " 6 & % " "6 *7 ! " 6 #$ % &'A c,)K @ hWW ? 6 D , 0 U / @ F D * B /)1 , A , & ' 6 ,@ B #B , ^@ / @ # T !" / ' (& )*+ ))+ ), , E M /0 ! t @ ”]V U‘ b] U ”b] U‘ bV U ”bV U‘ h] U ”h] U‘ hV U ”hV U‘ U] U #B _ M : 4 > \x bW Vi bU hW ]WW \WW hU i UW hWW ∑ | | #B , 2 @ )E , # 0 *+ 0? @ + , , /: )# \]b \b] \]x \b] \WV \\W \Wh \]x \]g \\b B | #B , 2 | #B , M& # $ l 5)6 & % " "6 ' hU ! Q(& D T \bW \\g \Wi \\U \bW \]U \\] \\x \\U \bx \\h \]\ \WU \h] \]] | tJ@ 6 , @ !" /> %# B gV \]\ \bh \]g \b\ #B , ^@ / @ 0 #B & & , 2 ' (& ! " 6 #$ % &'A 9 QF , E MT / A \]\ \]V \b] \]x \]i \Wg \hh \bg \\i \\\ ‹ Q( 3 , ? \\x \\U \hh \bx \h] / @ /0T ”gW ‘ \WW ”\WW ‘ \\W &&& ”\hW‘ \UW QL@ Qe 4< 6 ,@ B )*+ ))+ ), #B , ^@ / @& )1 ! d *e abc6 0 m3 ,# ! /0 " 3 4: , 3 , 3* 3 ) , H , ' " 3 @ )E , @ @ 03&3 45/ & 6 ., 8T/ , > , 4 &T L 6 2 T ./ + ! . = ./ y X8 49 , F> [ ) \T / 0 / 0 [ ) ]T L [ ) bT L 4< 3 [ / 0 / 0 = − ./ L ‘ * ,S@ 2& Q& [ ? ' O QT - L B 4 y• A Q !" # ! Q( # T = L O 0 2 & , d M , > > ∆ L 0 0 2 & ,S@ - D * + , #8 ,2 , M A r ! ! *! ' *2 /0 π & c! * + , @ 6 J d h , > & & &9 & " ' (& 2 < > /: 4 3 * + , − ./ K d L 2& & % 3L&F >" %M 2& % F% S F% T 1? F ::: - ' *! ? 6 > 0 2 & 3 *2 3 " , > 0 & ' @ 6 /0 \ , > &5# ;! 2 3 0 , M* 0 J@ 8. 8 = '&5:! ! * + , + ! . 0 !9 / - ∆ J 1 !@ ) " , > !@ 03 * R + %# - *2 /0 @ #B *! ? 6 A $ L - ' *! ? 6 L ./ D K /: /0 .24 . - − M , > ? /: 2 ' ' L OJ P = L 2 3 ' " , > -- 03 A @ )E , &&& *2 π j ,W Q( ∆ − ./ % π π 3S .24 . - − π + π UT 2 3I 0 3 = π L 8. 8 ) " , > d )* + ,@ 6 ! *! ? 6 , #B *2 * + L 2 Q( *2 π /: [ ) " L 1 *k j ,W R 49 J@ @ #B L *2 03 ' d L + ! . ? 6 /0 , G #B ) ,6 )# T A # , •a€T 0 J@ ./ + ! . J@ hT m3 ./ U -- L ) /0 G M /)1 , , 8. 8 0 , + Q^ , + B ,C , /L #B 0 * + , ' 3 , # , 3* 3 3 & , E dc f) gh && A - = = < ) " ) 2 L " , > 1N d * + , ! ' , J G ‡ /0T Q ≈ [W g]VbW • * π Q ≈ W Vbx\W • * )*+ ))+ ), L π ! y X8 49 , F> c' , e* /0 # * L , 4< 3 M , > /0 0 ) ,6 F> 3 = L G )# T \/ 3 F> [ ) \T - E M /)1 , , D ./ + ! . J@ [ ) [ - ) bT , > [ 4< 3 + ! . ? 6 /0 , *k − ./ j ,W L UT 2 ‘ ∆ * %M 1? F::: ? y c -/ i,T U , 4 W(F X > 2 W( &? ,S@ - -- # $ /: /0 %# > 0 d M 2 & ∆ L , ,S@ - D = L O * + , #8 ,2 , M A r ! ! *! d ' *2 /0 π & c! * + , @ 6 J !@ ) 1 B 5 63 M : - ∆ !@ &9 & ! * + , 03 * + ! . − ./ d J K K R - ' *! ? 6 > 3 & & *2 5 3I &5J " #S( ? > 2 # 5 ' (& 2 < > /: 4 3 * + , #B h 8. 8 = '&5:! L % 2& % 0 ( 2& & F % 2 & 3 " , > [, 4 1 B 5 3I &5J " K P9 \ ; R 2& ] F *( W( R 2& +(5 PF #^ K ( H 5 R 2& J 4 , # !" L - L ./ D L R (S = L π *2 /0 @ 3 ' " , > 1N OJ P 2& Q& d L = 1 [ 2 2 ' ' -- ; 5 2 & &&& *2 π j ,W Q( * + , /: π π 3S .24 . - − π + π [ ) + , Q 34 - ' *! ? 6 L 8. 8 ) " , > 2 Q( )* + ,@ 6 ! *! ? 6 , #B *2 * 1 L d *2 π /: R 49 0 #B L *2 03 ' d = L , > D G &X # , •a€T 03 G & c' L -- 2 ; 5 hT m3 ./ A − ./ J@ #v < F> L 0 ) /0 8. 8 ]T L 2 ) F> ,B , ; 5 L L 0 )# T /0 * P R ( S 3L&F >" F % T 0 & %V > 2&: * #Y 8 2( +(, P 1Y & # , & )*+ ))+ ), 2& L Z 4 , 1 & 5 4 7& * #C & " ! P *+ ,-. . / T *+ & _6 @ )E , 2 + ! . + ./ *7 # T =− ' + ./ − ! . = + ./ −,! . = *+ 0T _6 + 5 *7 @ )E , 2 # T ! . + ./ 0 *+ *+ 0 , > , , j , 4 A @T Q •# ]Q [b U 3# Q†\ ]‘ Q ∈ W‘ π mXT \ W\Wg‘ ] bx\V 2 , > , , (3 @ , X Q 3#Q • b # Q[ 3#Q † ] # 1+ 9 , 2 ≈ mXT ≈ , mXT Q†\‘ Q† *+ & % )" + = 2 , > 4)E , # Π = ./ Π + *+ % "" #1 & % )" + = − + 2 h b# *+ J ! *+ C "" #1 − ! . + = '+ ! . + ! *+ C 2 A @T N # # ]WWi 7R $% ]WWV 1+ 9 , L A @ )E , 2 T N 7R $% ]WWh − ‘ Q ≈ W biiW , > 4)E , L A @ )E , 2 T N 7R $% ]WWi 3# Π = ! . Π + + mXT Q † W U‘ Q ≈ W biiW T 2 , > 4)E , L A @ )E , 2 T # π =! .π + N $X_ \] mXT Q ≈ W h\gihbbVVi !" " $X_ %$ $ %# & & ' (& O $ ! ]WWi )*+ ))+ ), $ ! 0303 ;+ , / j / k$ ,` T.$ X/ T. +A / k$ ,` T.$ X/ 0303&3 45/ 0 4Y/ mB # 3 UVW X 0 6 # 3 UVW YX 2 ? ~ 2 89 T 8 9 ~ 2 .9 T 4 9 T. 2 L /0 ) T &T *7 ! * + C "" #1 & % (5 3 , L@ 0 30 ,d V ,)K " b ,)K | c! * + , ' #< @ > N D 9 A b ,)K 3 , " Z | c! " b ,)K 03 )K , 9 D 9T )K , 9 2 ' 3 " Z | R2 * + , @ [ D 9 b ,)K > D P *+ ,-. . *+ &T 9 b ,)K " /0 8 = #B " /0 . = #B & / ,89/ ,l " *7 ! * + C "" #1 & % ( ' \U ,)K 4< , 6 ! j , * + , ' ] ,)K | c! *! ? 6 /0 > " h ,)K 3 - L 2 ' 03 ' 3 - j , *! ? 6 -Z | c! *! ? 6 ' ) – 4 L T ' ) % ' 8 L T | R2 ' @ [ > 03 )K , 9 )K , 9 2 ' 3 /0 > " ,6 L 2 2 ' 3 *! ? 6 -Z | R2 h ,)K * + , L T | R2 b ,)K 8 ' D < 030303 45/ €: , 3 *2 B , >@ ,6 : * + , ' 3 ,# , 3* 3 ) , ' O , ' 3 , 0 > H , ; ' S 3 , 72 m: " & c' , /0 , @ 6 4: , 3 0 ) , ! ' - 45 , - , 6 2 ' /v H , : 03 ' 3 " # * + , -,6 3 ! [ €5 , @ @ 45 , /> [ 0 0 3 e ' # #B *! ? 6 ' 4 L T !" D < $ %# & & , 3 0 j , /0T - 3 ! : 1@ /p * + , M GF, /S@ / !@ F , e #B & -,6 j , F> +& ' (& )*+ ))+ ), II I % ! , Q^ 49 # T & T D ! % < BEFB 5 ( 5 _ 6 @ )E , 2 T 8 + 8 = 8 ,+ y $) 3 F> , 4n * L 4 [mN *> T ≥ 4L G YX 2 ' ` @ 6 L 8. 8 ) = = = ∈» .24 . - .24 . = .24 . - + .24 . - + .24 . - 8 .24 . - + [ = / L / = 4L 8 9 * G - Q( 03 *! ? 6 3 ', y $) , 4n [mN *> T ≤ 3 F> − 8 = = = , - D /0 W 2, M 03 /0 , > D ! % < BEFB 5 0 L @ )E , 2 T /0 #B < _6 .24 . 5 M /0 G @ #B * + ,& 0 − 8 + 8 ≤ L !@ 0 0 *! ? 6 /0T † i . G Q( r /0 & ∈» .24 . - .24 . = .24 . - + − .24 . - − .24 . - .24 . - [ = / L 2 G , H , * + ,& 0 0 _6 03 *! ? 6 D ≤W - L !@ 0 / 4L = G ' *! ? 6 /0T † h 0 † U& % < BEFB 5 L @ )E , 2 T + 8 .24 . - 8 = = = 4 9 * D ! .24 . 2, M /0 - Q( @ #B * 3 ', ,S@ , M M 03 /0 , > 5 ) 4+ ≤ , . 9++ −9 3 * /0 #B < y $) , 4n 3 F> G [ •— 0 , 0 0 G H . I ' J KC LM 5 K H H 5 I N K G& R2 ! @ ,6 T ≤9≤ 9 ∈» Q( r /0 ; “ /0 *& .24 . - .24 . .24 . = .24 . = .24 . = + 3 ÷ .24 . - + − , .24 . - + = = − 8. 8 !" # $ %# .24 . .24 . - − .24 . = 4 3 .24 . = + = = = & & ' (& )*+ ))+ ), & ! [7 , M D ≤W 2 J S@ , M 0 & 8 A J@& [7 L 2 H , p e L * e #B J@ ≤ #B @ [7 ? ^ ! #B * ≤ 2 , F , \ E M 3, M r D /0 0 , /: * “? ^ ! , M ≤ r& X ' [\ 3 “ # ' 2 D !@ 9 L = = = 2 /S@ /: 3 0 & [ _S@ GF, II I D /0 * ', M J@ / E #B @ 8 A J@& L  -? /: D L 8. 8 - J@ , M & [$/0 0 2 H , e G > B S@ , M ‘* + ˜\W 2 ; '* 6 F , D ! / ? 2 L @ L / & [ 0 0 ' *! ? 6 /0T ‘ * /0T W‘ W \‘ W \‘ \ ]‘ ] b‘ b & JT D ! % < BEFB 5 5 5 > @ )E , 2 3 > D # T8 _6 ≤ + ≤ [mN *> T  8 + = ,8  +  8 = 8 + − ⇒ 8 + ∈» 2 + 8 .24 . - .24 . + = ,8 .24 . - 8 [ 0 0 P ;+ , / ,89/ ,l 0* ' *! ? 6 /0T Q‘ # m: , $ + 8 − ⇔ 8 + + 8 − − 8 + = .24 . + − .24 . = /0T x‘ b & , >@ $% ]WWh [ ]WWU L @ )E , 2 T !" r /0 Q ; “ /0 & 03 , M D /0 W 2 S@ Q ' /0 , > & p /0 , M A E , M A Q E M& €3 ' * “ : F , E r E M 2 J@ F , r / \ E M , /: “ /0 W& $3S * Y••ƒ• 2 H , F , r / \ E M , /: “ /0 W 0 !@ 9 L = = = *+ 0T mN 2 mXT † i =, = = = L * 0 L _6 − Q( 8 [ L [7 4 L *+ &T mN B 8 .24 . = − .24 . - + = + .24 . = + 8 = = 8 .24 . = .24 . = .24 . = + .24 . - 8. 8 + + /0 #B < 8 − + +8 " 7 B € [ ]WWx 4)E , T 8 +8 + +8 %# & & ' (& + − ≤ . = )*+ ))+ ), ,
- Xem thêm -