Tài liệu Sổ tay hướng dẫn người lái xe

  • Số trang: 195 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10808 tài liệu

Mô tả:

sæ tay h­íng dÉn ng­êi l¸i xe RK Lêi nãi ®Çu Tr­íc tiªn, chóng t«i c¶m ¬n c¸c b¹n rÊt nhiÒu v× hiÖn t¹i ®· mua xe mang nh·n hiÖu HINO. Cuèn sæ tay nµy ®· chuÈn bÞ cho b¹n mét sù thÊu hiÓu tßan bé vÒ ho¹t ®éng l¸i xe cña HINO víi sù chØ dÉn kiÓm tra vµ b¶o d­ìng ®¬n gi¶n còng nh­ vÒ ®Þnh kú cña xe. Xin ®äc cuèn s¸ch nµy thËt cÈn thËn tr­íc khi b¹n b¾t ®Çu khëi ®éng xe ®Ó l¸i xe ®­îc an toµn, tho¶i m¸i vµ kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng. H·y ®äc thËt cÈn thËn nh÷ng môc cã kÝ hiÖu "Nh÷ng nÒn t¶ng quan träng b¹n ph¶i biÕt", "Nguy HiÓm", "C¶nh b¸o", "Chó träng","Lêi khuyªn" vµ " ". Chóng ®Æc biÖt quan träng. Nguy HiÓm Nh÷ng môc sÏ khiÕn l¸i xe tö vong hay chÊn th­¬ng nÆng nÕu ®iÒu chØnh kh«ng phï hîp. C¶nh b¸o Nh÷ng môc sÏ khiÕn l¸i xe tö vong hoÆc chÊn th­ong nÕu ®iÒu chØnh kh«ng phï hîp. Chó träng Nh÷ng môc cã thÓ g©y ra chÊn th­¬ng vµ/hoÆc tæn thÊt tµi s¶n, nh­ háng xe, nÕu ®iÒu chØnh kh«ng phï hîp. Lêi khuyªn Nh÷ng môc ph¶i ®­îc lµm theo ®Ó ®¶m b¶o xe ho¹t ®éng phï hîp vµ ®Ó b¶o vÖ xe khái bÞ r¾c rèi vµ bÞ háng. Nh÷ng môc mµ liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu chØnh xe, l¸i, kiÓm tra vµ b¶o d­ìng xe. giíi thiÖu nh÷ng môc c¨n cø theo yªu cÇu Phô thuéc vµo nh÷ng ®Æc tr­ng cña xe b¹n, thiÕt bÞ cã dÊu ®­îc nãi ®Õn trong s¸ch nµy kh«ng ph¶i lu«n lu«n cã s½n. NÕu b¹n thÊy bÊt cø ®iÒu nµo mµ ch­a râ, xin h·y liªn hÖ ®Õn ®¹i lÝ HINO gÇn nhÊt. Cuèn sæ tay nµy ph¶i lu«n ®­îc gi÷ trong xe cña b¹n NÕu xe ®· bÞ b¸n, h·y trao cuèn sæ tay h­íng dÉn nµy cho ng­ßi chñ míi cïng víi xe. HiÓu râ r»ng nh÷ng néi dung trong cuèn sæ tay nµy ®«i khi kh«ng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña xe b¹n dùa vµo sù biÕn ®æi nh÷ng ®Æc tr­ng cña xe. TÊt c¶ mäi th«ng tin vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm trong cuèn sæ nµy dùa vµo nh÷ng th«ng tin s¶n phÈm míi nhÊt s½n cã trong thêi ®iÓm in s¸ch vµ HINO MOTORS cã quyÒn ®­îc thay ®æi bÊt cø c¸i g× trong ®ã vµo bÊt kú lóc nµo mµ kh«ng cÇn b¸o tr­íc. 1 Hino Motors, Ltd. Nh÷ng tªn kiÓu xe ®· ®­îc dïng trong miªu t¶ cña cuèn sæ nµy Nh·n hiÖu kiÓu xe RK KiÓu xe RK1J sè sªri hép sè KiÓu ®éng c¬ J08C T1 Sè sªri trôc sau Tèc ®é Sè Sªri 6 LJ06S 6 MF06S 4 ZF 4HP500 5 ZF 5HP500 SH16 Cuèn sæ tay nµy dïng ®­îc cho kiÓu xe ®· nãi ë trªn. Xin h·y kiÓm tra kiÓu xe tr­íc khi b¹n dïng nã. [Cho Australia] Nh÷ng chó träng cho xe víi C¬ cÊu h¹n chÕ gia tèc C¨n cø theo LuËt giao th«ng cña Australia (ADR 65/00 "giíi h¹n tèc ®é tèi ®a trªn ®­êng víi nh÷ng xe cã hµng hãa nÆng vµ xe bus nÆng"), mçi mét vÞ trÝ ®Æc tr­ng trªn c¬ cÊu h¹n chÕ gia tèc ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu. Kh«ng ®­îc bãc nh÷ng dÊu nµy ra. VÞ trÝ ®­îc ®ãng dÊu Hép ®iÒu khiÓn ( ) d©y C«ng t¬ mÐt C«ng t¬ mÐt Bµn ®¹p ga Liªn hÖ ®Õn ®¹i lÝ HINO gÇn nhÊt ®Ó söa ch÷a vµ dÞch vô. Bé khëi ®éng ( HINO sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm nÕu cã bÊt cø háng hãc hay tai n¹n nµo g©y ra khi cè t×nh th¸o bá dÊu. b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn ( CÇn ®iÒu khiÓn b¬m nhiªn liÖu ( 2 ) ) ) Cuèn sæ tay H­íng dÉn nµy cung cÊp cho b¹n nh÷ng phô lôc kh¸c nhau ®Ó dÔ sö dông H·y tËn dông chóng theo nhu cÇu cña b¹n B¶ng néi dung Phô lôc h×nh ¶nh Phô lôc h×nh ¶nh nµy sÏ cã Ých cho b¹n khi b¹n biÕt h¹ng môc ®ã nh­ng kh«ng biÕt tªn nã lµ g×. B¹n cã thÓ t×m thÊy sù s¾p xÕp cña cuèn sæ nµy. Sæ nµy bao gåm nh÷ng ®Ò môc ®­îc ghi thµnh tõng phÇn Trang thiÕt bÞ buång l¸i cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh tõ nh÷ng chØ dÉn. NÒn t¶ng quan träng b¹n ph¶i biÕt… Trang 1-1 Phô lôc..............................................……. Trang cuèi Tr­íc khi sö dông h·y ®äc h­íng dÉn nµy muèn biÕt nh÷ng ®iÓm then chèt. B¾t ®Çu víi phô lôc nµy khi b¹n biÕt vÒ tªn cña h¹ng môc. Nh÷ng néi dung thiÕt yÕu cña Sæ tay H­íng dÉn ®Òu ®ùoc tãm t¾t t¹i ®©y. Néi dung h­íng dÉn sö dông nµy ®­îc liÖt kª theo trËt tù ch÷ c¸i. B¹n cã thÓ dÔ dµng t×m thÊy trang minh ho¹ miªu t¶ viÖc xö lÝ chi tiÕt. Phô lôc nµy rÊt tiÖn lîi khi tra cøu h¹ng môc hoÆc tªn cña thiÕt bÞ b¹n ®· biÕt råi. 3 KhÈn cÊp ................................................…. Trang 8-1 H­ háng …................................................. Trang 11-1 H·y tham kh¶o môc nµy khi b¹n ë trong hßan c¶nh khÈn cÊp cÇn thiÕt ph¶i cÇn gióp ®ì. Tham kh¶o môc nµy khi b¹n ph¸t hiÖn cã h­ háng. H­ háng Mét sè h­ háng nhá vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc ®­îc tr×nh bµy trong môc nµy. Môc nµy tãm t¾t nh÷ng ph­¬ng ph¸p gióp cho ng­êi l¸i xe cÇn ®Õn trong ®iÒu kiÖn khÈn cÊp cÇn thiÕt.. b¶o d­ìng th­êng xuyªn ......………. Trang 10-1 Tra dÇu mì …................................ Trang 10-6, 10-63 §©y lµ ®iÒu bæ Ých cho viÖc kiÓm tra vµ b¶o d­ìng. PhÇn nµy sÏ cã Ých cho b¹n khi tra dÇu mì. Qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ b¶o d­ìng theo ®Þnh kú ®­îc miªu t¶ë phÇn nµy cho phÐp ph¸t hiÖn kiÓm tra h­ háng ®Ó kÐo dµi tuæi thä cña xe l©u h¬n. Lµm sao ®Ó tra dÇu mì, nh÷ng nh·n hiÖu dÇu mì næi tiÕng ®Òu ®­îc ®Ò cËp ë ®©y. dÇu dÇu 4 dÇu Phô lôc h×nh ¶nh 1. Nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn biÕt B¶ng néi dung 2. Ch¨m sãc xe c¬ b¶n 3. Ho¹t ®éng cña kho¸ ®éng vµ c«ng t¾c khëi ®éng phô 4. Ho¹t ®éng cña bé phËn truyÒn ®éng 5. C«ng t¬ mÐt, ®ång hå ®o vµ ®Ìn b¸o 6. c¸c trang thiÕt bÞ phô 7. l¸i xe 8. tr­êng hîp KhÈn cÊp 9. KiÓm tra vµ b¶o d­ìng hµng ngµy 10. b¶o d­ìng th­êng xuyªn 11. xö lý sù cè Phô lôc 5 Phô lôc h×nh ¶nh Néi thÊt cña buång l¸i vµ trang thiÕt bÞ TruyÒn ®éng b×nh th­êng [ VÞ trÝ l¸i: Bªn tr¸i ] CÇn phanh tay ….............… P4-14 CÇn sè ……………................... P4-9 Bµn ®¹p ly hîp …….............. P4-8 Ch©n phanh ...…...…………. P4-8 Ch©n ga ……………............. P4-8 6 Phô lôc h×nh ¶nh [ VÞ trÝ l¸i: Bªn ph¶i ] CÇn phanh tay ………….......... P4-14 Bµn ®¹p ly hîp ….............….. P4-8 Ch©n phanh ….......................... P4-8 Ch©n ga ………………......……. P4-8 CÇn sang sè ……............…... P4-9 7 Phô lôc h×nh ¶nh TruyÒn ®éng tù ®éng [ VÞ trÝ l¸i: Bªn tr¸i ] CÇn phanh tay …..................... P4-14 Nót bÊm lùa chän tèc ®é …. P4-10 Ch©n phanh …........................... P4-8 Ch©n ga ….........................……. P4-8 8 Phô lôc h×nh ¶nh [ VÞ trÝ l¸i: Bªn ph¶i ] CÇn phanh tay …................. P4-14 Nót bÊm lùa chän tèc ®é ….....…... P4 -10 Ch©n phanh ………............... P4 -8 Ch©n ga ……………............... P4-8 9 Phô lôc h×nh ¶nh Xung quanh b¸nh l¸i vµ trang liÖt kª tõng bé phËn [ VÞ trÝ l¸i: Bªn tr¸i ] §ång hå ®o tèc ®é ®éng c¬ …..…….. P5-3 (VÝ dô) §ång hå nhiÖt ®é lµm m¸t …….…... P5-5 §ång hå c«ng t¬ mÐt …………….….. P5-3 §ång hå tèc ®é cña xe ……...…..… P5-3 §ång hå ¸p lùc kh«ng khÝ ................ P5-7 §Ìn hiÓn thÞ vµ c¶nh b¸o …....……. P5-2 §ång hå ¸p lùc dÇu ....................... P5 -6 C«ng t¾c phanh phô trî §ång hå ®o nhiÖt ®é dÇu truyÒn ®éng tù ®éng ........................................ P5-4 C«ng t¾c cÇn g¹t n­íc vµ röa kÝnh.. P4-17 ……....… P4-21 §ång hå ®iÖn ¸p ……………...……. P5-8 C«ng t¾c ®Ìn b¸o nguy ………........ P4-18 C«ng t¾c phanh khÝ x¶ ….....…… P4-20 §Ìn c¶nh b¸o vµ hiÓn thÞ …………. P5-2 C«ng t¾c ¾c quy .……………....….… P4-2 Ch©m thuèc C«ng t¾c ®Ìn s­¬ng mï …..……………..….. P6-2 C«ng t¾c ®Ìn phanh ……........ P4-22 ……....... P4-22 Nóm ®iÒu khiÓn b­ím giã …….......... P4-7 C«ng t¾c tÝn hiÖu rÏ ………………. P4-18 C«ng t¾c chiÕu s¸ng …………....... P4-19 C«ng t¾c ®Ìn pha .......................... P4-20 C«ng t¾c hép sè chÕ ®é tù ®éng ... P4-22 C«ng t¾c ®iÒu khiÓn m· ®iÖn A/T P4-22 §ång hå nhiªn liÖu …………….…... P5-8 C«ng t¾c khëi ®éng ……………......... P4-2 Nót kiÓm tra ®Ìn c¶nh b¸o …...…… P4-23 V« l¨ng .....................................…... P4-16 Nóm ®iÒu khiÓn b¶ng ®Ìn ....……… P4-23 CÇn ®iÒu chØnh v« l¨ng .................. P4-16 10 Phô lôc h×nh ¶nh [ VÞ trÝ l¸i: Bªn ph¶i ] (VÝ dô) §ång hå ®o tèc ®é ®éng c¬ .......…….. P5-3 §Ìn c¶nh b¸o hÖ thèng TE ........... P4-23 C«ng t¬ mÐt …..................................... P5-3 §ång hå c«ng t¬ mÐt ….....……….. P5-3 §ång hå nhiÖt ®é lµm m¸t ……....…. P5-5 §ång hå ¸p lùc kh«ng khÝ …….……. P5-7 §Ìn c¶nh b¸o vµ hiÓn thÞ ….............. P5-2 §ång hå ¸p lùc dÇu ……………...…. P5-6 C«ng t¾c phanh phô trî §ång hå ®o nhiÖt ®é dÇu truyÒn ®éng tù ®éng …................................... P5- 4 C«ng t¾c b¸o hiÖu rÏ …….............…. P4-18 C«ng t¾c chiÕu s¸ng ……...........…… P4-19 C«ng t¾c ®Ìn pha ......................…… P4-20 §ång hå ®iÖn ¸p .............................. P5-8 §Ìn c¶nh b¸o vµ hiÓn thÞ ………….. P5-2 Ch©m thuèc C«ng t¾c ¾c quy ….............................. P4-2 C«ng t¾c ®Ìn s­¬ng mï ................ P4-22 ……....................… P6 -2 C«ng t¾c ®Ìn dõng …....……. P4-21 …………..... P4-22 Nóm ®iÒu khiÓn b­ím giã …............... P47 CÇn g¹t n­íc vµ c«ng t¾c röa kÝnh. P4-17 C«ng t¾c ®Ìn b¸o nguy …….......… P4-18 C«ng t¾c phanh khÝ x¶ …...….… P4-20 C«ng t¾c ®iÒu khiÓn bËt hép sè ë chÕ ®é tù ®éng A/T .................... P4-22 §ång hå nhiªn liÖu ……………........ P5-8 CÇn ®iÒu chØnh v« l¨ng ..........….… P4-16 C«ng t¾c khëi ®éng ……….............…. P4-2 Nót kiÓm tra ®Ìn c¶nh b¸o …............ P4-23 V« l¨ng .............................................. P4-16 Nóm ®iÒu khiÓn b¶ng ®ång hå ®Ìn ... P4-23 11 Memo 12 1. nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn biÕt 1-1 Tïy thuéc vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt cña xe, thiÕt bÞ cã dÊu trong h­íng dÉn sö dông nµy chØ cã trªn mét sè xe. Tr­íc khi l¸i ………......….……..…. P -2 l¸i xe an toµn vµ tho¶i m¸i ........P1-5 Nguy hiÓm ! CÈn thËn ………….. P1-10 Nh÷ng chó ý khi l¸i xe trang bÞ hép sè tù ®éng …................... P1-11 13 1-2 nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn biÕt Tr­íc khi l¸i Sö dông nhiªn liÖu chuyªn dông C¶nh b¸o Kh«ng bao giê ®­îc ®æ nhÇm nhiªn liÖu vµo b×nh nhiªn liÖu. NÕu b¹n cã nhÇm lÉn ph¶i x¶ hÕt x¨ng ra ngoµi tr­íc khi khëi ®éng ®éng c¬. NÕu khi khëi ®éng ®éng c¬ v¬i x¨ng sÏ rÊt nguy hiÓm cã thÓ g©y ch¸y hoÆc háng ®éng c¬. Tr­íc hÕt, tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ngµy (tr­íc khi l¸i) tr­íc khi khëi ®éng ……... P9-1 Kh«ng ®­îc dïng: Lêi khuyªn Kh«ng dïng nhiªn liÖu cã chÊt l­îng xÊu hoÆc dÇu thay thÕ. Nã cã thÓ lµm háng m¸y vµ cã thÓ g©y ra nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c mµ sÏ kh«ng thÓ phôc håi qua viÖc b¶o hµnh Kh«ng ®­îc chë conten¬ chøa ®Çy nhiªn liÖu hay nh÷ng bÞnh xÞt Lêi khuyªn C¶nh b¸o Nhí thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm tra tr­íc khi khëi ®éng ®éng c¬ hoÆc tr­íc khi l¸i xe. Kh«ng ®­îc mang nh÷ng chøa ®Çy nhiªn liÖu hay nh÷ng b×nh xÞt. Chóng rÊt nguy hiÓm trong tr­êng hîp khÈn cÊp v× cã thÓ næ hoÆc ch¸y 14 1-3 nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn biÕt KiÓm tra xem cã vËt g× chÌn d­íi ch©n phanh C¶nh b¸o Mét b×nh hay chai cã thÓ l¨n trªn sµn xe dÉn ®Õn bÞ kÑt gi÷a ch©n phanh vµ sµn xe vµ g©y nªn khã cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc phanh. RÊt nguy hiÓm. gi÷ cho t­ thÕ l¸i chuÈn x¸c §iÒu chØnh vÞ trÝ vµnh tay l¸i ………P4-16 Lêi khuyªn §iÒu chØnh vÞ trÝ tay l¸i ®Õn vÞ trÝ ho¹t ®éng tháai m¸i nhÊt. ChiÒu cao tay l¸i vµ gãc nghiªng cã thÓ thay ®æi trong khi cÇn ®iÒu chØnh th¶ ra (kÐo lªn). Sau khi ®iÒu chØnh, ph¶i khãa cè ®Þnh vµnh tay l¸i nhê cÇn ®iÒu chØnh. Ra Vµo Lªn KiÓm tra xem cã vËt g× chÌn ë d­íi phanh kh«ng ? Kh«ng nªn g¾n c¸c vËt thÓ trang trÝ lªn kÝnh xe CÇn cè ®Þnh tay l¸i Xuèng C¶nh b¸o KiÓm tra xem cã vËt g× ®ã hay m¶nh vì bÞ m¾c kÑt d­íi ch©n phanh. G©y khã kh¨n cho sù ®iÒu khiÓn phanh. 15 chó träng Nh÷ng ®å vËt cã thÓ c¶n trë ®Õn hiÖu qu¶ l¸i hoÆc chóng cã thÓ nh­ nh÷ng thÊu kÝnh g©y ch¸y. (vÝ dô) 1-4 nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn biÕt Kh«ng nªn ®Ó ®å vËt trªn b¶ng ®ång hå ®o tèc ®é chó träng Lµm nh­ vËy cã thÓ Êy cã thÓ c¶n trë tÇm nh×n vµ g©y khã kh¨n khi l¸i xe. Tr­êng hîp khÈn cÊp cã thÓ g©y chÊn th­¬ng hoÆc lµm h­ háng thiÕt bÞ. Kh«ng nªn g¾n vËt trang trÝ hoÆc b¨ng dÝnh lªn kÝnh tr­íc chó träng Kh«ng g¾n vËt trang trÝ hoÆc b¨ng dÝnh lªn kÝnh tr­íc. Lµm thÕ sÏ c¶n trë tÇm nh×n phÝa tr­íc vµ cã thÓ g©y ra tai n¹n kh«ng mong muèn. khëi ®éng ®éng c¬ ………....................…. Page 4-3 chó träng KiÓm tra xem phanh tay ®· kÐo chÆt ch­a vµ cÇn sang sè cã ë vÞ trÝ "NEUTRAL" hay kh«ng hoÆc nhÊn nót" N" cña nót nhÊn lùa chän giíi h¹n tèc ®é ®Õn vÞ trÝ "NEUTRAL". Khëi ®éng ®éng c¬ trong khi cÇn sang sè hoÆc nót nhÊn lùa chän giíi h¹n tèc ®é kh«ng ë vÞ trÝ "NEUTRAL" cã thÓ g©y ra tai n¹n kh«ng mong muèn. Sè trung gian KÐo lªn 16 1-5 nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn biÕt l¸i xe an toµn vµ tho¶i m¸i KiÓm tra an toµn tr­íc khi khëi ®éng ®éng c¬ C¶nh b¸o chó ý Ph¶i nhí r»ng kh«ng cã ai hay bÊt kú vËt c¶n nµo xung quanh xe kh«ng chØ nh×n víi g­¬ng mµ ph¶i nh×n trùc tiÕp b»ng m¾t th­êng. Lu«n lu«n chó t©m thËt kü vµo c¶nh bªn trong vµ x¸c ®Þnh an toµn tr­íc khi khëi ®éng sau khi ®· dõng l¹i t¹i ®iÓm ®ç. NÕu kh«ng thÓ quan s¸t ®­îc phÝa sau khi lïi xe, ph¶i kiÓm tra ®»ng sau xe cÈn thËn. CÈn thËn khÝ gas x¶ C¶nh b¸o KhÝ gas x¶ cã chÊt CO2 kh«ng mµu kh«ng vÞ nh­ng cã h¹i. HÝt ph¶i khÝ gas rÊt nguy hiÓm v× cã thÓ g©y ngé ®éc khÝ CO2. Kh«ng ®­îc ®Ó ®éng c¬ ho¹t ®éng trong mét khu vùc chËt chéi. Nh÷ng khu vùc nh­ trong gara « t« hay nh÷ng khu vùc kÝn ®¸o kh¸c cã thÓ ®Æc biÖt nguy hiÓm v× khi hÝt thë khÝ gas vµ sÏ g©y ngé ®éc khÝ CO2. 17 Th­êng xuyªn kiÓm tra èng x¶ cña b¹n. NÕu b¹n ph¸t hiÖn thÊy cã mét lç thñng hoÆc x­íc, háng hãc, hay bÊt cø c¸i g× kh«ng b×nh th­êng víi èng x¶, ph¶i ®em ®Õn ®¹i lÝ HINO gÇn nhÊt ®Ó söa ch÷a. Sö dông xe trong ®iÒu kiÖn nh­ thÕ cã thÓ lµm cho khÝ ch¸y trµn vµo buèng l¸i g©y ngé ®éc khÝ CO2. NÕu b¹n thÊy cã khÝ gas x¶ lät vµo nhËp buång l¸i, h·y më hÕt c¸c cöa sæ. Thªm n÷a, ngay lËp tøc kiÓm tra vµ söa ch÷a xe t¹i ®¹i lÝ HINO gÇn nhÊt. 1-6 nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn biÕt Kh«ng bao giê t¾t c«ng t¾c khëi ®éng trong khi l¸i . P4-2 Khi ®Ìn c¶nh b¸o ph¸t s¸ng ……………..............................… P 5-2 chó träng Kh«ng bao giê t¾t c«ng t¾c kho¸ ®iÖn trong khi ®ang l¸i xe. L¸i xe khi ch×a khãa ë vÞ trÝ "LOCK" hoÆc "ACC" rÊt nguy hiÓm bëi v× tÊt c¶ m¹ch ®iÖn cña nh÷ng ®Ìn c¶nh b¸o vµ hiÓn thÞ còng nh­ c¸c c«ng cô cÇn thiÕt cho viÖc l¸i xe kh«ng ho¹t ®éng. Thªm n÷a, ho¹t ®éng cña tay l¸i cã thÓ bÞ bã kÑt vµ rÊt nguy hiÓm. Kh«ng bao giê l¸i xe khi ch×a khãa ë vÞ trÝ "LOCK". B¸nh l¸i sÏ bÞ khãa vµ kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®­îc. SÏ rÊt nguy hiÓm khi l¸i trong ®iÒu kiÖn nh­ thÕ. chó träng Khi ®Ìn c¶nh b¸o s¸ng lªn vµ ph¸t ©m thanh, ngay lËp tøc ®ç xe l¹i ë n¬i an toµn vµ kiÓm tra xe. NÕu b¹n cè ý tiÕp tôc l¸i cã thÓ g©y ra tai n¹n kh«ng mong muèn. Khi b¹n kh«ng thÓ t×m ra nguyªn nh©n hoÆc b¹n kh«ng thÓ tù gi¶i quyÕt ®­îc, h·y mang xe ®Õn kiÓm tra vµ söa ch÷a t¹i ®¹i lÝ HINO gÇn nhÊt. Nh÷ng ®Ìn c¶nh b¸o bªn d­íi lµ mét vÝ dô vµ cã thÓ kh¸c biÖt vµ tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña xe b¹n. < vÝ dô > §Ìn b¸o dÇu b«i tr¬n ¾c quy B¸o m¸ phanh §Ìn b¸o nhiÖt ®é n­íc 18 Khi ®æ dèc ….................. P7-5, 7-8 C¶nh b¸o Sñ dông phanh ®éng c¬ vµ phanh phô (phanh x¶, phanh phô trî) cïng mét lóc. NÕu l¹m dông tôc nhÊn ch©n phanh cã thÓ g©y ra qu¸ t¶i nhiÖt cho phanh vµ cã thÓ khiÕn cho ho¹t ®éng phanh nhanh bÞ háng vµ rÊt nguy hiÓm. 1-7 nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn biÕt phanh tr­íc khi l¸i Chó träng ®Õn g­¬ng bªn khi l¸i trong ®­ßng hÑp xö lý khi l¸i xe bÞ thñng lèp hoÆc næ lèp ............ P8-15, 10-47 chó träng chó träng Sö dông phanh cã hiÖu qu¶ tr­íc khi l¸i. Phanh bÊt ngê vµ cua ®ét ngét cã thÓ g©y ra tai nan kh«ng mong muèn hoÆc khiÕn bÞ l¾c hay lèp bÞ tr­ît. H¬n n÷a, ph¶i thËt chó träng cã thÓ quan s¸t kü b¸nh trong cïng vµ ph¶i ch¾c ch¾n l¸i xe an toµn b»ng g­¬ng bªn. Kho¶ng c¸ch trôc xe cµng dµi lµm cho sù chuyÓn ®éng khiÕn sù kh¸c nhau cña b¸nh cµng lín. C¶nh b¸o Chó ý phÇn g­¬ng nh« ra cña xe. Ph¶i chó t©m vµo nh÷ng kh¸ch bé hµnh khi l¸i xe trong ®­êng hÑp. TÇm nh×n sÏ ®­îc më réng h¬n khi sö dông g­¬ng trong khi l¸i. H·y kiÓm tra g­¬ng trong khi l¸i xe. 19 Gi÷ v« l¨ng thËt chÆt vµ ®¹p phanh thËt m¹nh ®Ó lµm gi¶m tèc ®é vµ dõng xe t¹i n¬i an toµn. NÕu tiÕp tôc l¸i xe khi cã sù cè nh­ vËy cã thÓ g©y ra tai n¹n nh­ lèp bÞ qu¸ t¶i nhiÖt vµ rÊt nguy hiÓm.
- Xem thêm -