Tài liệu Skkn tao tam the hoc tap cho hoc sinh

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61279 tài liệu

Mô tả:

“Hướng học sinh chuẩn bị tâm thế cho nội dung bài học” I.Phần mở đầu: 1. Lí do chọn đề tài: Tieáng Anh laø hình thöùc ngoân ngöõ khoù ñoïc, khoù hoïc, khoù vieát… theo quan nieäm cuûa ngöôøi hoïc. Tuy nhieân trong xu theá hoäi nhaäp vaø phaùt trieån thì vieäc hoïc tieáng ngaøy caøng ñöôïc chuù troïng. Chính vì leõ ñoù maø mỗi hoïc sinh luoân töï ñaët cho mình caùch hoïc rieâng, laø hoïc laøm sao? Vaø hoïc nhö theá naøo? Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû cao nhaát. Do ñoù trong caùc tieát hoïc khoâng chæ moân ngoaïi ngöõ maø haàu nhö taát caû caùc moân khaùc caùc em raát thuï ñoäng trong vieäc xaây döïng baøi, ñoùng goùp yù kieán. Caùc em chæ hoïc theo loái: Thaày ñoïc - troø ghi hoaëc laø giaùo vieân yeâu caàu gì thì caùc em laøm caùi aáy. Töø ñoù daãn ñeán nhöõng tieát hoïc tieáng luoân caûm thaáy ngoät ngaït vaø buoàn teû. Beân caïnh vieäc töï hoïc ñeå laõnh hoäi tri thöùc cuûa hoïc sinh thì phöông thöùc truyeàn thuï kieán thöùc cuûa giaùo vieân ñoùng moät vai troø khoâng nhoû, goùp phaàn giuùp cho hoïc sinh taïo söï höùng khôûi trong quaù trình hoïc, chính vì leõ ñoù maø baûn thaân mỗi giaùo vieân khoâng ngöøng hoïc hoûi, trao doài chuyeân moân nghieäp vuï ñeå xöùng ñaùng laø nhaø sö phaïm mẫu möïc. Vaø vieäc cho hoïc sinh chuû ñoäng tích cöïc trong quaù trình hoïc thì moät böôùc quan troïng khoâng theå thieáu trong moãi baøi daïy, noù ñoùng goùp thaønh coâng cho tieát daïy laø việc gây hứng thú cho hoïc sinh tröôùc khi hoïc ( Giôùi thieäu baøi môùi). 2. Mục đích nghiên cứu: Ngày nay việc học Tiếng Anh là nhu cầu hết sức cần thiết không chỉ đối với học sinh, mà đó là điều kiện tất yếu không thể thiếu được cho tất cả mọi người. Tuy nhiên trong quá trình học, do tác động của ngoại cảnh, từ đó làm cho các em không được thoải mái, có cảm giác như bị gò ép trong tiết học. Các em ít chịu lắng nghe nên kết quả đạt được chưa cao. Vì vậy giúp cho các em có thái độ học tập đúng đắn, yêu thích môn học là nhiệm vụ hết sức quan trọng của giáo viên. 3. Đối tượng nghiên cứu: Muốn cho học sinh có thái độ học tập tốt, ngoài những sự chuẩn bị của giáo viên: Kiến thức, giáo án, tranh ảnh... Thì giáo viên cần có những thủ thuật gây hứng thú học tập cho học sinh trước khi vào bài mới ( Phần giới thiệu bài ). Đây là một bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình dạy. Tuy là bước nhỏ nhưng rất quan trọng không thể bỏ qua. Thực tế cho thấy, nếu Giáo viên tạo cảm hứng tốt cho học sinh trong quá trình giảng dạy để kích thích tính tò mò tìm hiểu, gây được sự chú ý cho các em là một phần thành công nội dung tiết dạy. Vậy muốn cho học sinh học tốt hơn thì ngay phút đầu tiên vào bài mới giáo viên phải hướng học sinh chuẩn bị hưng phấn, tạo ấn tượng tốt cho học sinh học tập. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: Vì nội dung các bài học rất phong phú, bao gồm nhiều chủ điểm khác nhau. Thông qua đó mà giáo viên phát triển các kĩ năng cho học sinh, giúp các em có cách nhìn đúng đắn hơn về thế giới quan. Nên tùy theo nội dung bài giảng mà cách gây cảm hứng cho học sinh học cũng rất đa dạng. 5. Phạm vi nghiên cứu: Qua thực dạy ở các khối 6, 7, 8, 9 đối với học sinh trung học cơ sở, mà cụ thể là đối với học sinh Trường THCS Tân Tiến. II. Phần nội dung: 1. Cơ sở lí luận: Vieäc höôùng cho hoïc sinh vaøo baøi môùi ñeå tạo hưng phấn cho các em vào nội dung baøi hoïc laø nhieäm vuï heát söùc quan troïng vaø caàn thieát. Kinh nghieäm cho thaáy, neáu giaùo vieân coù nhöõng caùch thöùc höôùng hoïc sinh vaøo baøi toát, thì tieát hoïc aây seõ ñaït ñöôïc hieäu quaû cao hôn. Caùc em haêng say trong quaù trình hoïc, hieåu baøi nhanh vaø vaän duïng ñöôïc toát nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc tiếp thu. Beân caïnh ñoù vôùi phöông phaùp naøy khoâng nhöõng taïo ñöôïc höùng thuù hoïc cho taát caû hoïc sinh maø giaùo vieân coøn reøn cho caùc em ñöôïc tính ñoaøn keát, giuùp caùc em caûm thaáy töï tin khi noùi chuyeän tröôùc ñaùm ñoâng. Tuy nhieân, vieäc höôùng cho hoïc sinh vaøo baøi ñeå taïo höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh thì giaùo vieân phaûi laøm như thế naøo? Tieán haønh ra sao? Caùc böôùc aáy coù gioáng hay khaùc so vôùi caùc moân nhö: Toaùn, Ngöõ vaên, Lòch söû…? Ñoù laø thuû thuaät, laø neùt rieâng ñoái vôùi töøng giaùo vieân ñang thöïc hieän nhieäm vuï giaûng daïy. 2. Thực trạng: Trong thực tế giáo án của giáo viên đều soạn sẵn phần giới thiệu bài ( Warm up ) nhưng nhiều khi lên lớp giáo viên lại quên thực hiện khâu này đó là điều thiếu sót. Vì vậy tùy theo từng đối tượng học sinh mà giáo viên có cách trình bày sao cho phù hợp. Vaäy moãi giaùo vieân caàn chuaån bò nhöõng gì? Ñaây laø phöông phaùp, kieán thöùc cô baûn maø mỗi giaùo vieân caàn phaûi coù: - Naém vöõng kieán thöùc, noäi dung caàn truyeàn ñaït, yù ñeå hoïc sinh thaûo luaän. - Lời gợi mở phải phù hợp với nội dung chính của từng kiểu bài. - Chuaån bò toát caùc phöông tieän boå trô cho noäi dung baøy daïyï: maùy cassette, tranh minh hoaï, baûng phuï... - Caùch thöùc trình baøy cần ngắn gọn, rõ ràng. Hướng học sinh vào tình huống có vấn đề … - Bảo đảm phải phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh ( không quá trừu tượng, phức tạp, khó hiểu…) - Luoân toân troïng yù kieán cuûa hoïc sinh. Bieát tích hôïp nhöõng yù kieán, caûm nhaän vaø truyeàn ñaït ñeán töøng ñoái töôïng hoïc sinh. 3. Biện pháp thực hiện: Vaø tieán haønh ra sao? Sau ñaây toâi xin pheùp trình baøi moät soá thuû thuaät, höôùng hoïc sinh chuû ñoäng tích cöïc trong vieäc tieáp thu baøi môùi (Giôùi thieäu baøi môùi). Và tùy thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên có thể trình bày bằng Tiếng Việt hay Tiếng Anh 3.1. Hướng học sinh bằng các hoạt động hàng ngày. Đây là cách giới thiệu đơn giản nhất. Vì thông qua những hoạt động thường ngày mà các em có cách trả lời phù hợp. Đối với hình thức này sẽ giúp các em có thể diễn đạt được những hoạt động xảy ra thường ngày xung quanh. * Tieáng Anh 6: -Tieát PPCT 20 Unit 4: BIG OR SMALL Lesson C : Getting ready for school. (C1_ C3) Ñoái vôùi baøi daïy treân giaùo vieân coù theå ñaët caâu hoûi gôïi môû ñeå höôùng hoïc sinh vaøo baøi: Giaùo vieân:” Moãi buoåi saùng sau khi thöùc daäy caùc em thöôøng laøm gì?” Hoïc sinh coù theå traû lôøi: Thöa! mỗi saùng sau khi thöùc daäy, em ñaùnh raêng, röûa maët... Tuy nhieân giaùo vieân coù theå aùp duïng caùch sau: - Giaùo vieân caàn chuaån bò nhöõng theû töø chæ hoaït ñoäng maø caùc em thöôøng laøm buoåi saùng: Get dressed, brush teeth, do exercises, play sports, go to school.... - Giaùo vieân yeâu caàu caùc em thaûo luaän nhoùm vaø tìm ra nhöõng hoaït ñoäng maø caùc em thöôøng laøm, sau ñoù ñính nhöõng theû töø aáy leân baûng. - Giaùo vieân coù theå giaûi thích moät vaøi ngöõ lieäu môùi ( neáu caàn thieát)  Ñoù laø nhöõng hoaït ñoäng maø caùc em thöôøng laøm buoåi saùng, coøn baïn Ba cuûa chuùng ta thì sao, ñoù chính laø noäi dung maø chuùng ta caàn tìm hieåu hoâm nay. 3.2. Hướng học sinh bằng hình thức đoán trước vấn đề ( True or False ). Với cách thức trên sẽ giúp các em hiểu bài nhanh và nắm vững được trọng tâm của bài. * Tieáng Anh 7: - Tieát PPCT 26 Unit 5: WORK AND PLAY Lesson A : In class ( A1) Ñoái vôùi bài dạy naøy giaùo vieân caàn ñöa ra caâu hoûi gôïi môû ñeå hoïc sinh ñònh höôùng tröôùc noäi dung maø mình caàn naém veà baïn Mai- moät hoïc sinh lôùp 7. Ví duï: ........ Mai is a student at Quang Trung School. ........ She goes to school in the afternoon every day. ........ Her favorite class is Literature. ........ She thinks Physics is difficult. ........ In her Geogaphy class, She learns about different country. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ghi ñuùng (T) hay say (F) vaøo tröôùc caùc caâu. ( hoïc sinh khoâng ñöôïc nhìn saùch) Nhöõng vaán ñeà maø caùc em suy nghó veà baïn Mai “ñuùng” hay “sai”. Chuùng ta seõ chöùng minh laïi ñieàu aáy sau noäi dung tieát hoïc hoâm nay. 3.3. Hướng học sinh bằng thực tế ở địa phương. Cách giới thiệu này rất gần gũi với học sinh và diễn ra nơi các em được sinh ra và lớn lên. * Tieáng Anh 8: - Tieát PPCT 44 Unit 8 : COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lesson 1 : Getting started + Listen and read ÔÛ noäi dung baøi naøy giaùo vieân coù theå ñaët caâu hoûi, hoûi veà nôi maø hoïc sinh ñang soáng: “Haàu heát caùc baïn trong lôùp ta ñeàu soáng ôû noâng thoân? Em haõy cho bieát, gaàn nôi em ôû coù nhöõng loaïi hình dòch vuï naøo? Ñieàu kieän soáng cuûa ngöôøi daân ra sao?” Tuy nhieân giaùo viên có thể giuùp hoïc sinh so saùnh ñöôïc nhòp soáng ôû ñoâ thò cuõng nhö ôû noâng thoân qua noäi dung baøi hoïc. Töø ñoù giuùp cho caùc em coù caùi nhìn tích cöïc veà nôi maø mình ñang soáng, vaø giuùp cho caùc em coù nhöõng vieäc laøm, nhöõng haønh ñoäng soáng theo lí töôûng, có ý thức xây dựng quê hương... Giaùo vieân coù theå aùp duïng theo hình thöùc sau: - Giaùo vieân ñöa ra chuû ñeà qua noäi dung baøi hoïc:” Country life and city life”. - Giaùo vieân chia hoïc sinh thaønh hai nhoùm nhoû. Nhoùm 1 laäp moät danh saùch veà nhöõng töø coù lieân quan veà “thaønh thò” . Nhoùm 2 thì ngöôïc laïi, laäp moät danh saùch nhöõng töø coù lieân quan veà “noâng thoân”, giaùo vieân coù theå chaám ñieåm neáu nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu chi tieát hôn. Ví duï: Country life. Peaceful Fresh air Friendly Not entertainment … City life Polluted air Good school Tall buildings Beautiful parks ...  Coøn nôi maø nhöõng ngöôøi thaân cuûa baïn Na ñang soáng thì nhö theá naøo? Chuùng ta seõ tìm hieåu qua cuoäc troø chuyeän giöaõ hai baïn Na vaø Hoa. 3.4 Hướng học sinh bằng những cảm nhận của chính mình. Trong cuộc sống, lứa tuổi THCS là lứa tuổi hiếu động, thích tò mò tìm hiểu. các em có cách nhìn khá rộng về thế giới xung quanh. Vì vậy, với cách thiệu này sẽ cuốn hút học sinh vào bài giảng, ngoài ra cò giúp các em liên hệ từ bài học vào thực tế, và lấy thực tế chứng minh cho bài học. * Tieáng Anh 9: - Tieát 11 Unit 6 : CLOTHING Lesson 5 : Write Giaùo vieân coù theå gôïi yù cho hoïc sinh tìm ra nhöõng öu ñieåm, thuyeát phuïc ngöôøi khaùc raèng: hoïc sinh coù theå maëc thöôøng phuïc ñeå ñi hoïc. Maëc duø hieän taïi caùc em phaûi maëc ñoàng phuïc theo qui ñònh. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi nhöõng caâu hoûi sau: How often do you wear uniform? How do you feel? If having a choice, Should secondary students wear casual clothes? Why? + Gives sts freedom of choice. + Makes sts feel comfortable. + Makes school more colorful and lively. ….  Baây giôø caùc em coù theå vaän duïng nhöõng yù vöøa môùi neâu ñeå vieát baøi tranh luaân: “Hoïc sinh coù theå maëc thöôøng phuïc ñeå ñi hoïc”. 4. Hiệu quả ứng dụng: Qua thực tế nhiều năm giảng dạy sách giáo khoa mới, baûn thaân cuõng traõi nghieäm ñöôïc, neáu nhöõng tieát maø giaùo vieân coù nhöõng ñònh höôùng gôïi cho hoïc sinh vaø baøi môùi thì keát quaû raát khaû quan: Coù ñeán töø 80 – 90 % hoïc sinh naém vöõng noäi dung, vaø vaän duïng kieán thöùc ñeå thöïc haønh moät caùch troâi traõi, và các em có sở thích học Tiếng Anh hơn. Từ đó chất lượng giảng dạy cũng được nâng lên. Cụ thể trong năm học vừa qua chất lượng giảng dạy dạt khá cao: Có 85% trên trung bình ( Tỉ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 25%). Phương pháp này đã áp dụng cho tất cả các khối lớp ở bậc THCS và tôi thiết nghĩ có thể áp dụng cho nhiều môn học khác. III. Phần kết luận: Trên đây là một vài cách hướng học sinh vào bài mà tự bản thân đã tìm tòi, nghiên cứu và học tập được. Mặt dù cò nhiều thiếu xót, nhưng với cách thức này sẽ giúp học sinh tạo được hứng thú, ham học hỏi, và vận dụng tốt kiết thức đã học vào thực tiễn… Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một vài nhược điểm đòi hỏi mổi giáo viên phải biết lựa chọ sao cho phù hợp với từng kiểu bài khác nhau thì mới đem lại kết quả tối ưu. Treân thöïc teá cho thaáy moãi giaùo vieân ñeàu coù nhöõng böôùc tieán haønh rieâng, nhöõng thuû thuaät rieâng trong quá trình truyền đạt kiến thức đến với từng đối tượng học sinh. Và tiến trình” Höôùng hoïc sinh chuaån bò tâm thế cho noäi dung baøi hoïc” laø böôùc khoâng theå thieáu trong moãi tieát daïy ngoaïi ngöõ, goùp phaàn taïo neân söï thaønh coâng hay thaát baïi cho tieát daïy. Kính mong hội đồng khoa học thẩm định, quí đồng nghiệm đóng góp, xây dựng để sáng kiến được hoàn thiện và đem lại kết quả cao trong công tác giảng dạy và học tập. Ý kiến HĐKH thẩm định Tân Tiến, ngày 24/ 01/ 2008. Người thực hiện Trần Thanh On
- Xem thêm -