Tài liệu Skkn-tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 59348 tài liệu

Mô tả:

Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật A . MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Do nhu cầu của xã hội hiện đại mục tiêu giáo dục cũng cần thay đổi đ ể tạo con người mới thích ứng với xã hội. Một trong những vấn đ ề cấp bách hi ện nay Bộ giáo dục đã đề ra phương pháp dạy học mới cho toàn cấp THCS. Trong chương trình sinh học 6 là phần mở đầu cho ch ương trình Sinh học của bậc trung học cơ sở, giúp học sinh bắt đầu làm quen với môn khoa học chuyên nghiên cứu vế thế giới sinh vật. Các kiến thức về thực vật và một số nhóm sinh vật khác, học sinh được học trong ch ương trình này v ừa góp phần làm cho học sinh có được những kiến th ức sinh h ọc c ơ b ản, ph ổ thông và hoàn chỉnh, vừa giúp học sinh có cơ sở đ ể tiếp t ục h ọc nh ững ki ến th ức v ề di truyền, sinh thái ở cấp học trên, đồng thời làm cơ sở cho việc n ắm v ững các biện pháp kĩ thuật sản xuất nông lâm nghiệp. Các em rất tự hào khi biết nước ta là một trong số r ất ít các qu ốc gia đ ược thiên nhiên ưu đãi có đa dạng sinh học cao có nhiều thực vật qúi và hi ếm. Chính thế đặt ra cho chúng ta một cách thức to lớn nhiều loài trong số đó đang đ ứng trước nguy cơ tiệt chủng. Làm gì để cứu vãn chúng? Đó không ch ỉ là trách nhi ệm riêng chúng ta mà cả cộng đồng để cùng gìn giữ cho th ế giới th ực v ật đ ược b ền vững lâu dài. Chính là gắn học với hành mục đích của môn Sinh h ọc 6 trong công cuộc đổi mới nội dung và phương pháp học tập hiện nay. Chính vì lí do đó mà người giáo viên cần ph ải nghiên c ứu đ ưa ra nh ững phương pháp giảng dạy cho phù hợp để giúp các em học môn sinh học tốt h ơn. Ở phương pháp mới của môn Sinh học hiện nay là h ọc sinh làm ch ủ đ ạo l ĩnh Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 1 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật hội kiến thức với cảm giác thú vị, phấn khởi không quá sức từ đó h ọc sinh hứng thú và tích cực hơn khi học môn Sinh học và dẫn đến hiệu qủa cao h ơn . II. NHIỆM VỤ: Từ những yếu tố trên là người giáo viên nên đặt ra cho mình là một phương pháp mới, làm thế nào trong tiết học phải đầy đủ kiến th ức, tranh ảnh m ẫu vật, mô hình... Giáo dục dẫn dắt các em đi từ dễ đến khó, biết xác định tr ọng tâm bài, tr ả l ời câu hỏi trắc nghiệm, biết chỉ trên tranh câm...từ đó tạo cho ti ết h ọc sinh đ ộng hơn không còn cảm giác nặng nề nhàm chán, các em tiếp thu bài tốt và yêu thích môn Sinh học. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Kiến thức Sinh học 6 rất phong phú, kiểu bài đa dạng, h ọc sinh nghiên cứu về thực vật từ một tế bào thực vật đến cấu tạo ngoài và trong c ủa các c ơ quan như rễ thân lá hoa qủa hạt... Các em thường gặp khó khăn ở các dạng bài cấu tạo trong ở th ực v ật. Ví dụ như “Cấu tạo của thân non; cấu tạo trong của phiến lá” đây là d ạng bài d ễ gây nhàm chán cho học sinh vì kiến thức khó tìm hiểu cấu tạo các ph ần khó nhìn thấy, chỉ nhìn thấy được dưới kính hiển vi. Vì thế đối tượng và phạm vi nghiên cứu tôi chọn đối tượng là học sinh lớp 6 và kiểu bài cấu tạo trong thực vật để nghiên cứu trong đ ổi m ới ph ương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở. Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 2 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật IV. ÁP DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC 6: Giáo viên đã áp dụng ngay từ đầu năm học: 2008 – 2009. Thực hiện khi dạy môn Sinh học 6 chủ yếu là các dạng bài đã nghiên cứu. B. NỘI DUNG. I. CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC: 1. Vai trò của hứng thú trong tiết học. Từ lâu các nhà sư phạm đã quan tâm đến việc đổi m ới ph ương pháp gi ảng d ạy môn Sinh học ở trường trung học cơ sở tạo hứng thú cho m ột ti ết h ọc có k ết quả cao. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho rằng việc giảng d ạy ph ải gây h ứng thú cho học sinh mà còn hình thành nhân cách cho học sinh. Chính thế việc đổi mới phương pháp là rất cần thiết tạo cho học sinh lĩnh hội được kiến thức một cách tích cực, tự giác tư duy sáng tạo trong học tập. 2. Các yếu tố đổi mới phương pháp dạy học: a. Phải kết hợp vận dụng các phương pháp dạy học đặc thù của Sinh h ọc với các phương pháp dạy học khác có tác dụng kích thích năng lực t ư duy tích cực độc lập sáng tạo của học sinh như: các phương pháp đặt và giải quy ết v ấn đề, phương pháp kích não (động não), phương pháp dạy h ọc h ợp tác theo nhóm nhỏ, và các công tác độc lập của học sinh. Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 3 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật b. Phương pháp hoạt động nhóm: Đây là một trong những phương pháp quan trọng nhất của đổi mới phương pháp dạy học với sự nỗ lực tư duy c ủa mỗi cá nhân, cần tổ chức cho các em hoạt động nhóm để giúp các em phát huy s ức mạnh của nhiều người cùng thực hiện cùng tranh cãi, cùng tham gia đ ể có phương pháp tốt nhất trong việc tích cực hóa hoạt động của học sinh. c. Theo các định hướng chung đó giáo viên cần bi ết l ực ch ọn và bi ết ph ối h ợp các phương pháp một cách khéo léo và linh hoạt phù hợp với n ội dung c ủa bài h ọc, với trình độ của học sinh cấn dẫn dắt học sinh từ kiến thức từ d ễ đến khó và luôn tìm hiểu cái mới để lĩnh hội kiến thức mới đạt kết quả cao hơn. d. Cần tạo không khí thoải mái cho lớp học, làm cho h ọc sinh thích thú khi đến lớp, phải mong đợi đến tiết học môn Sinh học. Với trình độ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy của mình giáo viên t ạo được uy tín với học sinh và làm cho các em có sự tin tưởng vào giáo viên, t ạo đ ược mối quan hệ giữa thầy và trò, tạo sự gần gũi thân mật để tổ chức và điều khiển hợp lí các hoạt động dạy học cụ thể như: hoạt động nhóm, ho ạt đ ộng cá nhân. Từ đó các em tích cực năng động sáng tạo nhiều hơn trong tiết h ọc. 3. Phân loại các dạng bài trong Sinh học 6: Đặc điểm cấu tạo ngoài của rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt: h ọc sinh ch ủ y ếu nắm được cấu tạo ngoài của các cơ quan thích nghi với đời sống của chúng. Sinh sản và phát triển là kiến thức liên quan đến bảo tồn nòi giống c ủa th ực vật, học sinh biết bảo vệ thực vật có ít trong thiên nhiên. Các dạng bài cấu tạo trong của các cơ quan sinh d ưỡng (r ễ, thân, lá ở môn Sinh học 6 là phần kiến thức học sinh khó tiếp thu nh ất, vì đó là các c ơ quan bên trong cơ thể. Các bộ phận bên trong ở mỗi hệ cơ quan xuất hiện không rõ trên Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 4 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật tranh hai mẫu vật đòi hỏi phải xem dưới kính hiển vi. Th ực tế quan sát đ ể rút ra kiến thức mới thường gây dự thụ động trong học sinh, d ễ nhàm chán, chính thế ngoài phương pháp thực dạy giáo viên cần nghiên cứu chủ yếu phương pháp tích cực lấy học sinh làm trung tâm nhằm gây kích thích và sự h ứng thú c ủa học sinh trong tiết học. II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU: 1. Xác định điều kiện học tập của học sinh, trình độ học sinh, kinh nghiệm và trình độ giáo viên. 2. Tham khảo các tài liệu giảng dạy môn Sinh 6. 3. Tham khảo ý kiến bạn đồng nghiệp. 4. Nghiên cứu thực tế điều kiện thiết bị đồ dùng dạy học hiện có của trường. 5. Tự làm đồ dùng dạy học có chất lượng. 6. Nghiên cứu thực tế phương pháp dạy học mới vế thay sách lớp 6 do Sở và phòng tổ chức. 7. Điều kiện dạy học cụ thể: cách tổ chức cho học sinh ho ạt đ ộng nh ư thế nào để lĩnh hội kiến thức lựa chọn và phối hợp các phương pháp d ạy h ọc một cách hợp lí. III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC DẠNG BÀI CẤU TẠO TRONG CỦA THỰC VẬT QUA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP. 1). Biện pháp thực hiện. * Kỹ năng mục tiêu bài học, trọng tâm bài học. Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 5 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Học sinh phải thảo luận nhóm từ tranh hình sách giáo khoa, m ẫu v ật hoặc mô hình để hoàn thành bài tập từ đó rút ra kiến th ức m ới đúng theo yêu c ầu của bài học. Sau khi học xong bài học thì học sinh phải nắm được những kiến th ức gì? Kỹ năng gì? Hình thành những thái độ như thế nào để giáo dục các em? Các kiến thức phải cụ thể phù hợp với hoàn cảnh và trình độ h ọc sinh, đi ều kiện dạy học phải ở tại trường. * Ví dụ: Bài: Cấu tạo trong của thân non. Mục tiêu bài học:  Kiến thức: Học sinh nắm được cấu tạo trong của thân non và bi ết so sánh cấu tạo trong của thân non với miến hút của rễ.  Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát tranh, kỹ năng so sánh.  Giáo dục lòng yêu qúi thiên nhiên bảo vệ cây. * Kỹ thuật sử dụng đồ dùng dạy học. Ở dạng kiến thức về cấu tạo trong của thực vật về môn Sinh h ọc 6 thường sử dụng tranh ảnh phóng to hay mô hình... Giáo viên thiết kế bài dạy theo phương pháp sử dụng tranh ho ặc s ử d ụng mô hình để làm áng tỏ phần trọng tâm bài hoặc dùng tranh câm đ ể t ự các em tìm ra kiến thức về các bộ phận của thân non giúp các em hứng thú h ơn xu ất hi ện tranh luận phát biểu ý kiến. * Kỹ năng hoạt động nhóm và sử dụng câu hỏi gợi ý cho học sinh tìm hiểu bài. Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 6 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Giáo viên cho học sinh nghiên cứu thông tin và quan sát trên tranh ho ặc mô hình để tìm hiểu bài bằng các câu hỏi mà giáo viên đặc ra đòi h ỏi ph ải kh ớp v ới nội dung thảo luận câu hỏi có tính chất kích thích tư duy học sinh. Các câu hỏi đặt ra phải lôgíc cho các em tìm hiểu th ảo lu ận nhóm tìm câu trả lời đúng sau đó rút ra ý chính của từng câu hỏi đi đến kết luận. Đặt câu hỏi nâng cao để cho học sinh tìm hiểu bài sâu và rộng hơn. Ví dụ: khi học về cấu tạo trong của thân non giáo viên cần phải làm gì? Cho học sinh quan sát tranh 15.1 SGK, giáo viên đặt ra các câu h ỏi cho h ọc sinh thảo luận nhóm. + Cau tạo trong của thân non gồm cấu tạo những bộ phận nào?. Giáo viên hướng dẫn học sinh chỉ vào tranh để tìm ra câu trả lời đúng. + Các bộ phận đó có cấu tạo và chức năng như thế nào? (Cụ thể vỏ và biểu bì có cấu tạo phù hợp với chức năng của chún), (Thịt vỏ có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào?) * Kỹ thuật kiểm tra đánh giá học sinh: Đối với phần củng cố bài nên cho học sinh trả lời câu h ỏi tr ắc nghi ệm, làm bài tập hoặc chỉ trên tranh câm (đòi hỏi kiểm tra v ới các câu h ỏi v ừa sát v ới nội dung bài học, thì học sinh chủ động trả lời và tập trung h ơn trong ti ết học). Đối với phần kiểm tra bài củ nên đặt ra câu hỏi chính xoái sâu vào tr ọng tâm bài; và còn câu hỏi bổ sung để mở rộng kiến thức. Từ đó giáo viên thấy rõ mức độ tiếp thu của học sinh sau tiết h ọc kích thích sự tìm tòi suy nghĩ lắng nghe câu hỏi thông qua mà giáo viên đ ặt ra. Còn đ ối v ới giáo viên cũng nên lắng nghe câu trả lời của học sinh tránh c ắt ngang làm cho Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 7 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật học sinh mất bình tĩnh, nên gợi ý khuyến khích khi c ần thi ết. C ần ch ống thái độ quá dễ dàng, nhưng nghiêm khắc quá cũng làm giảm mất đi s ự tích c ực c ủa học sinh. * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài. Tìm tòi mẫu vật. Giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi thảo luận trong sách giáo khoa, thu ộc trọng tâm bài học. Học sinh có phần tham khảo bài tr ước đ ể khi đi vào bài m ới học sinh tích cực thảo luận nhóm hơn cùng nhau giải quy ết v ấn đ ề, t ạo đi ều kiện học tập tốt và gây hứng thú trong việc tiếp thu kiến th ức m ới. Thực hiện theo đổi mới phương pháp giảng dạy môn Sinh học 6 được ti ến hành thực hiện một tiết dạy bài giảng phù hợp. Ví dụ : soạn bài: “Cấu tạo trong của phiến lá”. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Nắm được đặt điểm cấu tạo bên trong phù hợp v ới ch ức năng c ủa phi ến lá, giải thích được đặt điểm màu sắc của hai mặt phiến lá. Rèn kỹ năng quan sát và nhận biết. Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học và bảo vệ thực vật. II. TRỌNG TÂM: Cấu tạo biểu bì và thịt lá phù hợp với chức năng của chúng. III. CHUẨN BỊ: Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 8 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Giáo viên: tranh phóng to hình 20.4 SGK; mô hình cấu tạo một ph ần phiến lá, đề kiểm tra pho tô về bài tập. Học sinh: Chuẩn bị kiến thức. IV. TIẾN TRÌNH: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: H: Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây nh ư th ế nào? Giúp nó nhận được nhiều ánh sáng ? Cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây? Yêu cầu: - Phiến lá dạng bản dẹt màu lục, phần to nhất của lá giúp lá hứng được nhi ều ánh sáng (3điểm). - Các kiểu xếp lá trên thân cành giúp lá nhận nhiều ánh sáng.(3điểm) Ví dụ: Mọc cách lá cây dâu, cây mít ... - Mọc đối: cây dừa cạn, lá ổi (3điểm). - Mọc vòng: cây dây huỳnh (1điểm). 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Buøi Thò Haøo Nội dung Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 9 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật * Giới thiệu: Vì sao lá có thể tự chế tạo chất dinh dưỡng cho cây? Để hiểu rõ được điều này ta tìm hiểu cấu tạo trong của phiến lá. * GV: cho học sinh đọc thông tin để biết cấu tạo trong của phiến lá gồm ba phân biểu bì, thịt lá, gân lá. Hoạt động 1: Tìm hiểu về biểu bì. I. Biểu bì: Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu tạo của biểu bì, Biểu bì gồm 1 lớp tế chức năng bảo vệ và trao đổi khí. bào có vách ngoài dầy GV: cho học sinh đọc thông tin mục I/SGK trang Xếp sát nhau để bảo vệ 65 kết hợp quang sát hình 20.2 và 20.3. lá khỏi bị khô khi nhiệt HS: Thảo luận nhóm trả lời hai câu hỏi SGK trang độ cao. 65. - Còn là tế bào không màu GV: yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời được trong suốt có nhiều lỗ các ý sau: khí để trao đổi khí và + Đặc điểm phù hợp với chức năng bảo vệ phiến thoát hơi nước. lá: Là biểu bì gồm một lớp tế bào có vách ngoài d ầy, sếp sát nhau phù hợp với việc để ánh sáng chiếu qua được, tế bào không màu trong suốt. + Hoạt động đóng mở của lỗ khí giúp cho lá trao đ ổi khí và thoát hơi nước. HS: Đại diện 1,2 nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét bổ sung. GV: Chốt lại kiến thức đúng, giải thích thêm v ề hoạt động đóng mở của lỗ khí khi trời nắng và khi Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 10 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật râm. GV: mở rộng kiến thức: tại sao lỗ khí thường tập trung nhiều ở mặt dưới lá? GV: gọi 1,2 học sinh rút ra kết luận. Hoạt động 2: Tìm hiểu thịt lá II. THỊT LÁ: Mục tiêu: Phân biệt được đặt điểm các lớp tế bào thịt lá Các tế bào thịt lá chứa phù hợp với chức năng chính của chúng. nhiều lục lạp gồm GV: Giới thiệu và cho học sinh quan sát tranh hình nhiều lớp có những đặc 20.4, hoặc mô hình, kết hợp nghiên cứu SGK. điểm khác nhau phù hợp HS: Nghe và quan sát trên bảng kết hợp đọc thông với chức năng thu tin để trả lời các câu hỏi SGK. nhận ánh sáng và trao đổi GV yêu cầu học sinh làm việc độc lập. khí để chế tạo chất GV yêu cầu học sinh nêu được: hữu cơ cho cây. + giống nhau: Tế bào thịt lá ở cả 2 phía đều chứa nhiều lục lạp, giúp cho phiến lá thu nhận ánh sáng đ ể chế tạo chất hữu cơ cho cây. + Khác nhau: Giữa các lớp tế bào thịt lá. Các đặt điểm so sánh Hình dạng tế Tế bào thịt lá Tế bào thịt lá phía phía trên dưới. Tế bào dạng dài Tế bào dạng tròn bào Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 11 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Cách xếp tế bào xếp rất sát nhau Xếp không sát nhau. Nhiều lục lạp Số lượng lục lạp. hơn xếp theo Ít lục lạp hơn chiều thẳng xếp lộn sộn đứng. trong tế bào. + Lớp tế bào thịt lá phía trên có cấu tạo phù h ợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ, lớp tế bào phía dưới có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa lục lạp và trao đổi khí. GV: nhận xét phần trả lời của các nhóm chốt lại kiến thức đúngcho học sinh rút ra kết luận. GV hỏi thêm: Tại sao ở rất nhiều lọai lá mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới? (mặt trên có lớp tế bào biểu bì dầy chứa nhiều lục lạp hơn các tế bào mặt dưới nên có màu lục thẫm. Họat động 3: Cấu tạo và chức năng của gân lá. Mục tiêu: Biết được chức năng của gân lá. III. GÂN LÁ: Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá bao gồm các GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK bó mạch có chức năng trang 66 kết hợp quang sát hình 20.4 và các kiến vận chuyển các chất thức về chức năng của bó mạch ở rễ và thân. HS: Cá nhân trả lời câu hỏi SGK học sinh khác bổ Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 12 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sung nếu cần. GV: kiểm tra 13 học sinhcho học sinh rút ra kết luận. GV: hỏi qua bài học em biết được những gì. GV cho học sinh đọc phần kết luận SGK trang 67. 4. Củng cố. GV phát tờ pho to bài tập cho học sinh làm. Đáp án: Nội dung: Đề kiểm tra cho các từ “lục lạp, (1). Biểu bì vận chuyển, lỗ khí, biểu bì, đóng mở”. Hãy ch ọn (2) Bảo vệ những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong (3) Lỗ khí. những câu dưới đây: (4) Đóng mở. -Bao bọc phiến lá là một lớp tế bào...... (5) Lục lạp (1)trong suốt nên ánh sáng có thể xuyên qua chiếu vào (6) Vận chuyển. phần thịt lá lớp tế bào biểu bì có màng dài rất dầy có chức năng.....(2) cho các phần bên trong của phiến lá. -Lớp tế bào mặt dưới có rất nhiều......(3). Hoạt động ...(4) của nó giúp cho lá trao đổi khí và cho hơi nước thoát ra ngoài. - Các tế bào thịt lá chứa rất nhiều ...(5) có ch ức năng thu nhận ánh sáng cấn cho việc chế tạo chất Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 13 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật hữu cơ. - Gân lá có chức năng....(6)các chất cho phiến lá. - GV chấm điểm 2- 3 học sinh, nhận xét tuyên dương. 5. Dặn dò: Học bài trả lời câu hỏi SGK trang 67. Đọc mục “Em có biết”. Ôn lại kiến thức ở tiểu học: “chức năng của lá, chất nào duy trì sự cháy” V. RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên cho học sinh nắm vững tốt theo phương pháp đưa ra. Ngoài câu hỏi thảo luận tìm hiểu bài giáo viên linh động đặt câu hỏi g ợi m ở để học sinh thích thú hơn trong việc phát biểu xây dựng bài. Tiết học sinh động tốt. IV. KẾT QUẢ : Qua quá trình áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy từ đầu năm học đến nay, cụ thể kết quả khảo sát như sau: Đầu năm học Buøi Thò Haøo Học kỳ I Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 14 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Giỏi: 10% Giỏi: 21% Khá: 25% Khá: 33% TB: 35% TB: 45% Yếu: 30% Yếu: 1% V. TỰ ĐÁNH GIÁ. Qua đối chiếu so sánh thì việc thực hiện những kinh gi ảng d ạy đ ổi m ới phương pháp ở môn Sinh học 6 được áp dụng ngay từ đầu năm học k ết q ủa đã tạo ra cho các em được tinh thần tự học và hứng thú trong ti ết h ọc, ch ất l ượng học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt. VI. ÁP DỤNG RÚT RA KINH NGHIỆM CHUNG. Xác định được mục tiêu bài học kỹ thuật sử dụng đồ dùng dạy học kỹ năng họat động nhóm và kỷ thuật sử dụng các câu hỏi lôgic. Kỹ thuật kiểm tra đánh giá học sinh. Cách hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài. Qua đó cũng không nên bỏ qua khâu soạn giảng, càng đầu t ư nhi ều trong bài soạn thì tiết giảng đạt hiệu quả cao. VII. ĐỀ XUẤT. Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 15 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Rất cần sự ủng hộ của thư viện thiết bị ngành cấp trên về việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các đồ dùng dạy học có liên quan đến bài học. Cần có phòng thí nghiệm Sinh học, để những giờ thực hành hoàn ch ỉnh hơn, tạo điều kiện cho học sinh tìm tòi khắc sâu kiến th ức v ề môn Sinh h ọc 6. Học sinh cũng cần tìm hiểu nội dung bài trước bằng cách tr ả lời câu h ỏi thảo luận và bài tập trong sách giáo khoa, tìm tòi mẫu vật. Đây là những ý kiến cá nhân nên không tránh khỏi thiếu xót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của đồng nghi ệp c ủa h ội đ ồng khoa h ọc, tôi xin chân thành cảm ơn. C. KẾT LUẬN Việc áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy và chỉnh lí SGK môn Sinh học 6 là một vấn đề rất cần thiết trong việc nâng cao ch ất lượng giáo d ục ỏ bạc THCS nói riêng và các bậc học khac nói chung trong th ời kỳ hiện nay. Chính vì thế việc tạo cho học sinh có hứng thú trong m ột tiết học c ũng r ất là quan trọng bởi gì: Là tạo được thói quen tự học tự tìm hiểu và có ý thức trong học tập. Tích cực học tập để nâng cao trình độ hiểu biết hơn về thiên nhiên và môi trường sống nhằm bảo vệ và giữ gìn tài sản mà thiên nhiên đem l ại t ừ đó nâng cao được mức sống và bảo vệ tốt sức khỏe con người, bảo v ệ môi tr ường, Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 16 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật không gây ô nhiễm môi trường sống. Đó cũng là một ph ần góp vào công cu ộc xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh. Tuân Đạo, ngày 22 tháng 05 năm 2009 Người viết Bùi Thị Hào Buøi Thò Haøo Giaùo vieân: Tröôøng THCS Tuaân Ñaïo - Laïc Sôn - Hoøa Bình 17
- Xem thêm -