Tài liệu Skkn-phát huy tính tích cực trong học anh văn 8

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61259 tài liệu

Mô tả:

Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 Phßng gi¸o dôc vµ §µo t¹o LÖ Thuû Trêng TH&THCS Trêng THñy ……………………………………***………………………………… .. §Ò tµi Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng anh Cho häc sinh líp 8 Hä vµ tªn: D¬ng ThÞ Líi §¬n vÞ: Trêng TH&THCS Trêng Thuû LÖ Thuû, th¸ng 02 n¨m 2009 A.PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi Nh©n lo¹i ®ang ®øng tríc sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, tríc nh÷ng biÕn ®æi kh«ng ngõng võa theo dßng ch¶y quy luËt võa ®ét biÕn bÊt thêng. Con ngêi trong t¬ng lai ph¶i lµ con ngêi biÕt hµnh ®éng mét c¸ch n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, thÝch øng ®îc víi yªu cÇu míi cña thêi ®¹i, cã tri thøc khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã kÜ n¨ng, kÜ x¶o v÷ng ch¾c, cã ý thøc nghÒ nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt “tróng, nhanh, s¸ng t¹o” c¸c nhiÖm vô cña thùc tiÔn ®Æt ra. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy ®ßi hái ngêi häc ph¶i ®øng tríc c¸c vÊn ®Ò, ph¶i tù t×m kiÕm c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, lËp luËn, thuyÕt minh lµm s¸ng tá vÊn ®Ò, biÕt hîp t¸c, chia sÎ ®Ó t×m ®Õn ch©n lÝ khoa häc. Nhµ trêng víi ph¬ng ph¸p cæ truyÒn cïng víi thêi gian ®· hoµn thµnh sø m¹ng lÞch sö cña nã, nhêng chæ cho sù xuÊt hiÖn mét nhµ trêng míi víi ph¬ng ph¸p ®¶m b¶o Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 cho ra ®êi mét s¶n phÈm ®¸p øng ngµy cµng cao cña thÕ kØ XXI. D¹y vµ häc tÝch cùc lµ mét trong nh÷ng môc tiªu chung vµ còng lµ mét tiªu chuÈn vÒ gi¸o dôc hiÖu qu¶. ViÖc ®æi míi s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan nh»m gióp cho ngêi häc hÖ thèng ®îc kiÕn thøc, n¨ng ®éng h¬n, s¸ng t¹o h¬n, ph¸t triÓn n¨ng lùc trÝ tuÖ ë mét møc cao h¬n, ®ßi hái ngêi d¹y ph¶i ®Çu t nghiªn cøu nhiÒu nh»m gióp häc sinh cã ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n. Trong khi ®ã, ®èi tîng häc sinh ë nhiÒu vïng miÒn cha c©n ®èi vÒ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng häc tËp, ch¼ng h¹n nh ë n«ng th«n vµ vïng miÒn nói, c¸c em cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia vµo c¸c kho¸ häc tiÕng Anh, cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó giao tiÕp víi ngêi níc ngoµi, th«ng tin b¸o chÝ, s¸ch tham kh¶o cÇn thiÕt cßn Ýt. §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu trªn, ngêi d¹y häc ph¶i sím t×m ra gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho viÖc d¹y vµ häc m«n tiÕng Anh. Nh×n vµo thùc tÕ häc sinh Trêng TH&THCS Trêng Thuû, ®Çu vµo cña c¸c em thËt khiªm tèn, vèn tiÕng Anh cña c¸c em cßn rÊt h¹n chÕ, c¸c em c¶m thÊy kh«ng tù tin khi häc tiÕng Anh. Lµ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y, t«i ph¶i cho c¸c em thÊy ®îc tiÕng Anh hay nh thÕ nµo, mµ muèn lµm ®îc ®iÒu nµy th× ®ßi hái häc sinh ph¶i tÝch cùc, chñ ®éng trong viÖc häc. Trªn c¬ së ®ã, tõ nh÷ng suy nghÜ cña m×nh, t«i ®· ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p vµ ®· t¹o ra ®îc bÇu kh«ng khÝ häc tËp s«i næi cña häc sinh trong nh÷ng giê häc tiÕng Anh. Bíc ch©n ®Õn trêng víi bao ®iÒu tr¨n trë, hy väng mang kinh nghiÖm mµ t«i ®óc kÕt ®îc sÏ gióp nh÷ng gi¸o viªn t©m huyÕt víi nghÒ ¸p dông vµo thùc tiÔn vµ thµnh c«ng h¬n trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, nªn t«i ®· m¹nh d¹n ®a ra “Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 ”. II. NhiÖm vô, ®èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu T×m hiÓu ®èi tîng häc sinh líp 8 n¨m häc 2007 - 2008, häc sinh líp 8 n¨m häc 2008-2009 vµ gi¸o viªn gi¶ng d¹y ë trêng TH&THCS Trêng Thñy ®Ó t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p cho viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cña häc sinh líp 8. III. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: T×m hiÓu trong häc sinh (trao ®æi, gÆp gì häc sinh), dù giê gi¸o viªn. -Thùc nghiÖm, ®èi chiÕu, ph©n tÝch, so s¸nh c¸c sè liÖu thùc tÕ víi lý luËn. -Tæng kÕt kinh nghiÖm. B. Néi dung ®Ò tµi Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn 1. C¬ së lý luËn Muèn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh th× tríc hÕt chóng ta ph¶i hiÓu tÝch cùc lµ mét hiÖn tîng s ph¹m, biÓu hiÖn sù g¾ng søc cao vÒ nhiÒu mÆt trong ho¹t ®éng häc tËp vµ nãi ®Õn tÝnh tÝch cùc häc tËp thùc chÊt lµ nãi ®Õn tÝnh tÝch cùc nhËn thøc, nã ®îc biÓu hiÖn: Häc sinh cã nhu cÇu tiÕp thu kiÕn thøc, kÜ n¨ng, vËn dông kÜ n¨ng ®Ó giao tiÕp, g©y høng thó häc tËp, tõ ®©y c¸c em sÏ tù gi¸c häc tËp, chñ ®éng huy ®éng vèn kinh nghiÖm ®· tÝch luü (vèn tõ, quy t¾c ng÷ ph¸p …) ®Ó b¾t ch íc, t¸i hiÖn, t×m tßi c¸ch øng xö vµ øng xö s¸ng t¹o trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp. Häc sinh chñ ®éng lùa chän kiÕn thøc vµ thao t¸c t duy thÝch hîp ®Ó cã nh÷ng øng xö ng«n ng÷ cÇn thiÕt, phï hîp víi hoµn c¶nh giao tiÕp, biÕt béc lé nhËn thøc vµ sù hiÓu biÕt Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 cña m×nh b»ng lêi nãi, bµi viÕt th«ng qua ng«n ng÷. C¸c em biÕt c¸ch lµm viÖc theo cÆp, theo nhãm, hîp t¸c víi b¹n khi cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp ng«n ng÷ theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Häc sinh mong muèn ®îc ®ãng gãp thªm nh÷ng th«ng tin míi thu nhËn ®îc tõ nh÷ng nguån kh¸c nhau, cã khi vît ra ngoµi bµi häc… Ba cÊp ®é biÓu hiÖn tÝnh tÝch cùc häc tËp lµ: B¾t chíc T×m tßi S¸ng t¹o Tõ t duy tÝch cùc tiÕn tíi t duy s¸ng t¹o lµ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng ngõng cña c¶ thÇy vµ trß. Nªn ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i t×m ra ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp, ®ã lµ c¸ch d¹y häc híng tíi ngêi häc, gióp ngêi häc ®îc ho¹t ®éng ®Ó nhËn thøc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc t×m tßi, kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn kiÕn thøc chèng l¹i thãi quen häc tËp thô ®éng. NQTW2 (kho¸ VIII) nªu râ: “§æi míi m¹nh mÏ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ ®¹o t¹o, kh¾c phôc lèi truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc. Tõng bíc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vµ thêi gian tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh. Ph¸t triÓn m¹nh phong trµo tù häc, tù ®µo t¹o thêng xuyªn vµ réng kh¾p trong toµn d©n”. §ã chÝnh lµ sù khuyÕn khÝch quan ®iÓm d¹y häc tÝch cùc, thÓ hiÖn t tëng d¹y-häc “ lÊy ngêi häc lµm trung t©m” §Ó lµm tèt ®îc ®iÒu nµy th× gi¸o viªn cÇn x©y dùng tËp thÓ líp tù gi¸c häc tËp. Tõ ®©y c¸c em thÊy ®îc tÇm quan träng cña tÝnh tù gi¸c trong häc tËp vµ c¶m thÊy ham häc, næ lùc thi ®ua nhau trong häc tËp. Thµnh c«ng cña mét tiÕt d¹y phô thuéc rÊt nhiÒu vµo häc sinh. 2. C¬ së thùc tiÓn Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi viÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa th× viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®îc coi lµ mét nhiÖm vô träng t©m, mét yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc níc ta. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m gãp phÇn ®µo t¹o nh÷ng con ngêi: tÝch cùc, tù gi¸c, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã n¨ng lùc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®îc häc vµo cuéc sèng. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc ®æi míi, gi¸o viªn chØ chó träng ®Õn viÖc ®æi míi trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, hoµn thiÖn c¸c bíc d¹y theo híng ®æi míi, chø cha chó träng ®Õn sù tham gia tÝch cùc cña c¸c ®èi tîng häc sinh vµ ®èi tîng tiÕp cËn víi sù ®æi míi nµy chñ yÕu lµ häc sinh kh¸ giái, cßn ®¹i bé phËn häc sinh vÉn cha theo kÞp vµ vÉn thô ®éng chê kÕt qu¶ cña b¹n m×nh ®a ra. NhËn thøc râ vai trß cña häc sinh trong viÖc tù häc, chÝnh nã ®· quyÕt ®Þnh giê d¹y tèt hay kh«ng tèt, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ giê d¹y. V× thÕ t«i ®· liªn hÖ víi gi¸o viªn chñ nhiÖm, ®Ó x©y dùng thµnh c«ng nh÷ng líp häc mang tÝnh tù gi¸c häc tËp cña häc sinh ë bé m«n tiÕng Anh, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8. KÕt qu¶ cña c«ng viÖc nµy thËt cao, nhiÒu em ®· tiÕn bé vît bËc vµ ®¹t kÕt qu¶ nh mong muèn. Ch¬ng II : Thùc Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi tr¹ng Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 Cã lÏ kh«ng ai trong chóng ta phñ nhËn tÇm quan träng cña TiÕng Anh ®èi víi ViÖt Nam trong viÖc héi nhËp kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ v¨n ho¸ thÕ giíi, nhÊt lµ khi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra víi tèc ®é chãng mÆt. BiÕt tiÕng Anh, giái tiÕng Anh gióp ta tù tin h¬n trong giao tiÕp. Tuy nhiªn, mçi khi lªn líp t«i lu«n gÆp nh÷ng ¸nh m¾t ng¬ ng¸c, l¹ lÉm, buån rÇu, ch¸n häc, ®©y lµ mét vÊn ®Ò lµm t«i tr¨n trë m·i. Khi ®îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh líp 8, t«i lu«n lo l¾ng v× nh÷ng n¨m tríc ®ã khi dù giê tiÕt líp 8 t«i nhËn thÊy häc sinh líp 8 häc rÊt trÇm, trong mét líp chØ cã vµi häc sinh ho¹t ®éng tÝch cùc cßn l¹i th× ngåi im, lµm cho kh«ng khÝ líp häc rÊt c¨ng th¼ng. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i ph¸t hiÖn thÊy tr×nh ®é c¸c em kh¸ chªnh lÖch, trong nh÷ng tiÕt häc ®Çu tiªn, chØ nh÷ng em kh¸ trë lªn hay ph¸t biÓu x©y dùng bµi cßn l¹i th× kh«ng tham gia c¸c ho¹t ®éng, mét sè häc sinh kh«ng chÞu chÐp bµi, ®«i lóc c¸c em ch¸n häc ®Õn næi ngñ trong giê häc. T«i tiÕn hµnh cho c¸c em lµm bµi kiÓm tra kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m. §Ò kiÓm tra kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m anh v¨n 8 §Ò A Thêi gian lµm bµi 35 phót C©u I- Khoanh trßn tríc ch÷ c¸i ®óng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau. (5,0®) 1.Tam studies very hard and ……… a. so is Lan b. Lan is, too c. so does Lan d. so Lan does 2. How long does it ……….to get to Hanoi by car? a. take b. make c. want d. need 3. My father is a ………. He works on our farm in the countryside. a. doctor b. worker c. farmer d. cooker 4. My mother is always busy. She works ……...all day. a. hard b. hardly c. careful d. busily 5. How often do you go on the Internet? a. Everyday b. Twice a week c. Sometimes d. a, b, c are correct 6. What…….. tonight ? - I’m not sure. I may stay home. a. are you doing b. do you do c. will you do d. may you do 7.Tom is a good pupil. He is always ……..time. He’s never late. a. at b. on c. before d. after 8. ……….. is it from your house to the hospital? a. How long b. How far c. How much d. How many 9. Let’s ……… tonight. There is a good film on TV a. stay in b. not go c. stay d. not going out 10. ….……terrible weather! a. What b. What a c. How d. How a C©u II- Chia ®éng tõ trong ngoÆc ®óng d¹ng cña thêi (2,0®) 1. My mother ………….. a new bike for me next week. (buy) 2. He ……..the news to everybody in the village a few days ago. ( tell) 3. Please don’t make all that noise. My father ………. (sleep) 4. Everyday, my father ………. at 5.30 every morning (get up). C©u III - ViÕt l¹i c¸c c©u sau sao cho nghÜa c©u kh«ng thay ®æi. (3,0®) a. Nam is a good soccer player. Nam plays……………………………… b. This restaurant is very modern. What…………………………………..! c. How much are those stamps? How much do ……………………………? Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 §Ò B C©u I- Khoanh trßn tríc ch÷ c¸i ®óng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau. (5,0®) 1. My mother is always busy. She works ……...all day. a. hardly b. hard c. careful d. busily 2. What…….. tonight ? - I’m not sure. I may stay home. a. are you doing b. do you do c. may you do d. will you do 3.Tom is a good pupil. He is always ……..time. He’s never late. a. on b. at c. before d. after 4. How often do you go on the Internet? a. Everyday b. Twice a week c. Sometimes d. a, b, c are correct 5. ……….. is it from your house to the hospital? a. How far b. How long c. How much d. How many 6. How long does it ……….to get to Hanoi by car? a. make b. take c. want d. need 7. My father is a ………. He works on our farm in the countryside. a. doctor b. worker c. farmer d. cooker 8. ….……terrible weather! a. What b. What a c. How d. How a 9. Let’s ……… tonight. There is a good film on TV a. stay b. not go c. stayin d. not going out 10.Tam studies very hard and ……… a. so is Lan b. Lan is, too c. so Lan does d. so does Lan C©u II- Chia ®éng tõ trong ngoÆc ®óng d¹ng cña thêi (2,0®) 1. Lan ………….her grandparents next week. (visit) 2. Her mother………….. a new bike for her last week (buy) 3. The girl……………….in the garden now. (work) 4. Mr Ba usually …………..to work. (walk) C©u III - ViÕt l¹i c¸c c©u sau sao cho nghÜa c©u kh«ng thay ®æi. (3,0®) a. Long swims quickly Long is ……………………………… b. The film is very interesting What…………………………………..! c. How much does an egg cost? How much ……………………………? §¸p ¸n: C©u I 1 c 2 a 3 c §Ò A 4 a §Ò B 5 d 6 c 7 b 8 b 9 c 10 b 1 b 2 d 3 a 4 d 5 a 6 b 7 c 8 b 9 a C©u II: 1. will buy, 2. told C©u II: 1. will visit, 2. bought 3. is sleeping, 4. gets up 3. is working, 4. walks C©u III: a. Nam plays soccer well C©u III: a. Long is a quick swimmer b. What a modern restaurant! b. What an interesting film! c.How much do those stamps cost? c. How much is an egg? KÕt qu¶: Líp 8A 8B TS 26 26 SL 3 2 KÐm % 11,5 7,7 SL 12 10 yÕu % 46,2 38,5 SL 8 10 TB % 30.8 38,5 SL 2 4 Kh¸ Giái % SL % 7.7 1 3.8 15,3 0 0 Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu häc sinh khèi 8 t«i ®· t×m ra mét sè nguyªn nh©n: Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû 10 d Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 1.VÒ phÝa häc sinh : CÊu tróc ph¸t triÓn bµi häc tõ cuèn s¸ch líp 8 trë ®i cã thay ®æi. NÕu ë líp 6 vµ líp 7, c¸c kÜ n¨ng ng«n ng÷ nghe, nãi, ®äc vµ viÕt míi chØ ®îc häc phèi hîp trong c¸c bíc luyÖn tËp kh¸c nhau th× b¾t ®Çu tõ líp 8, c¸c kü n¨ng nµy ®· b¾t ®Çu ®îc häc t¸ch biÖt mét c¸ch chuyªn s©u h¬n qua c¸c môc: Speak. Listen, Read and Write. Trong khi ®ã vèn tiÕng Anh cña c¸c em cßn h¹n chÕ nªn ng¹i tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp. Mét sè em th× cã c¶m gi¸c ch¸n n¶n trong viÖc luyÖn tËp c¸c kÜ n¨ng phøc t¹p nh kÜ n¨ng ®äc hiÓu v× gÆp nhiÒu tõ míi, trõu tîng vµ khã ®o¸n nghÜa, hoÆc nh kÜ n¨ng viÕt v× c¶m thÊy khã diÔn ®¹t suy nghÜ, ý tëng c¸ nh©n b»ng ng«n ng÷ viÕt, cÊu tróc ng÷ ph¸p n¾m kh«ng ch¾c… C¸c em kh«ng biÕt vÒ nhµ lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau, cã nh÷ng gi¸o viªn cho häc sinh bµi tËp vÒ nhµ lµm, còng cã nh÷ng gi¸o viªn kh«ng giao g× c¶. Gi¸o viªn giao bµi tËp vÒ nhµ nhng qu¸ khã c¸c em kh«ng lµm ®îc, cã nh÷ng häc sinh kh«ng chÞu lµm bµi tËp vÒ nhµ mÆc dï bµi tËp rÊt dÔ. Häc sinh kh«ng häc bµi còng nh kh«ng so¹n bµi míi tríc khi ®Õn líp thËm chÝ cã em kh«ng biÕt bµi häc nµy nãi vÒ vÊn ®Ò g×. Mét sè kh¸c th× ham ch¬i c¸c em kh«ng tha thiÕt víi viÖc häc cña m×nh. §a sè c¸c em kh«ng cã ®iÒu kiÖn vÒ m«i trêng häc ngo¹i ng÷. 2.VÒ phÝa gi¸o viªn : B¶n th©n t«i còng nh khi tham gia dù giê mét sè tiÕt, t«i thÊy gi¸o viªn cã rÊt nhiÒu thiÕu sãt trong viÖc lªn líp. M«n tiÕng Anh d¹y theo ph¬ng ph¸p ®æi míi ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i ®Çu t rÊt nhiÒu ®Ó tiÕt häc ®¹t hiÖu qu¶ cao. Trong khi ®ã mét sè gi¸o viªn l¹i d¹y chay, ch¼ng h¹n nh d¹y phÇn “Getting started + listen and readUnit 4” tiÕng Anh 8 mµ gi¸o viªn chØ sö dông mçi cuèn s¸ch ®Ó d¹y th× kh«ng thÓ l«i cuèn sù høng thó häc tËp cña häc sinh ®îc. Mét sè gi¸o viªn cha thËt sù t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp cña m×nh, cha cã chÝ cÇu tiÕn, cha chñ ®éng ph¸t triÓn n©ng cao vèn hiÓu biÕt cña m×nh. Gi¶ng d¹y theo ph¬ng ph¸p míi ®ßi hái chóng ta ®Çu t rÊt nhiÒu cho viÖc so¹n gi¶ng, mét sè gi¸o viªn theo lèi mßn rËp khu«n kh«ng s¸ng t¹o, mét sè l¹i gi¶ng theo ph¬ng ph¸p cò kh«ng cho häc sinh ho¹t ®éng, lµm viÖc theo bµi, theo nhãm, cÆp. Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn cßn cha quan t©m ®Õn c¸c ®èi tîng yÕu-kÐm v× sî kh«ng hÕt bµi. ViÖc híng dÉn häc sinh häc ë nhµ cña gi¸o viªn cha thùc sù chó träng nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng häc sinh kh«ng biÕt lµm g× hoÆc khã qu¸ lµm kh«ng ra. 3.VÒ phÝa nhµ trêng: C¬ së vËt chÊt cha thËt sù ®Çy ®ñ, ®å dïng d¹y häc cßn thiÕu, s¸ch tham kh¶o phôc vô cho tiÕt d¹y cßn Ýt. §©y còng lµ mét ®iÒu kiÖn thiÖt thßi cho gi¸o viªn vµ häc sinh. Ch¬ng III Mét sè Gi¶i ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng anh cho häc sinh líp 8 Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p mµ t«i ®· ¸p dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bé m«n tiÕng Anh líp 8 n¨m häc 2007 - 2008 và häc k× I n¨m häc 2008-2009 ë Tr êng TH&THCS Trêng Thuû I. §èi víi gi¸o viªn 1. Kh©u chuÈn bÞ. Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 Gi¸o viªn cÇn cã sù ®Çu t rÊt nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian ®Ó su tÇm tµi liÖu, h×nh ¶nh liªn quan ®Õn chñ ®Ò, kh«ng ngõng cËp nhËt th«ng tin ®Ó hç trî cho bµi gi¶ng. Tríc khi chuÈn bÞ cho mét tiÕt d¹y, gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu kÜ néi dung trong bµi, sau ®ã bæ sung vµ më réng kiÕn thøc cña m×nh vÒ néi dung cÇn gi¶ng, chuÈn bÞ mét sè ®å dïng d¹y häc theo híng mµ gi¸o viªn muèn ph¸t triÓn bµi. Ngµy nay, víi sù tiÕn bé cña khoa häc kÜ thuËt, c¸c ph¬ng tiÖn nghe nh×n ngµy cµng hiÖn ®¹i cã thÓ øng dông ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y nh tranh ¶nh cã nhiÒu mµu s¾c ®Ñp, hoÆc nh÷ng ph¬ng tiÖn ®iÖn tö, tin häc tèi t©n nh b¨ng tiÕng, b¨ng h×nh, phim trong, ®Ìn chiÕu, m¸y vi tÝnh…Ngoµi ra gi¸o viªn cã thÓ sö dông c¸c ph ¬ng tiÖn kh¸c dÓ t×m kiÕm trong häc ®êng, gia ®×nh hay cã thÓ tù lµm ®Ó dïng vµo viÖc d¹y häc. Víi sù chuÈn bÞ nh vËy th× gi¸o viªn míi cã thÓ thùc hiÖn bµi lªn líp víi vai trß lµ ngêi gîi më, xóc t¸c, ®éng viªn, cè vÊn, träng tµi trong c¸c ho¹t ®éng t×m tßi hµo høng, tranh luËn s«i næi cña häc sinh. 2. Vµo bµi (Getting started) Trong tiÕng Anh 8, phÇn vµo bµi ®îc thÓ hiÖn ë môc Getting started. Môc ®Ých cña phÇn nµy lµ ®Ó häc sinh c¶m thÊy høng thó víi chñ ®Ò s¾p häc trong bµi, ®ång thêi ®Ó «n luyÖn l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc cã liªn quan ®Õn bµi míi hoÆc ®Ó gi¸o viªn t¹o nh÷ng nhu cÇu giao tiÕp cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng cña bµi míi. PhÇn khëi ®éng (Getting started) thêng chiÕm mét kho¶ng thêi gian ng¾n so víi c¶ bµi häc, song v« cïng quan träng. Nã cã môc ®Ých lµ chuÈn bÞ vÒ t©m lÝ, kiÕn thøc cho bµi häc míi, kh¬i dËy nh÷ng kiÕn thøc cã s½n cña häc sinh cã liªn quan cÇn thiÕt cho bµi häc míi, g©y høng thó cho bµi häc míi, t¹o kh«ng khÝ dÔ chÞu gi÷a thÇy vµ trß. V× vËy, ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy gi¸o viªn cÇn ph¶i linh ho¹t sö dông c¸c thñ thuËt kh¸c nhau nh : Sö dông tranh ¶nh, vËt thËt su tÇm thay cho tranh trong s¸ch ®Ó g©y hÊp dÉn, hái c¸c kiÕn thøc bµi cò cã liªn quan ®Õn bµi míi, ch¬i mét sè trß ch¬i nhá ®Ó khai th¸c c¸c kiÕn thøc cã s½n cña häc sinh vµ dÉn d¾t vµo bµi míi. Khi thùc hiÖn phÇn nµy, gi¸o viªn cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau: Cã thÓ sö dông c¶ tiÕng Anh lÉn tiÕng ViÖt, cÇn t¹o c¬ héi cho häc sinh hái l¹i gi¸o viªn hoÆc hái lÉn nhau ®Ó g©y høng thó, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. Lu«n quan t©m ®Õn t©m lý løa tuæi vµ së thÝch cña häc sinh ®Ó ®a ra nh÷ng thñ thuËt phï hîp. VÝ dô, ®Ó d¹y phÇn Gettting started ë Unit3-Anh 8, t«i ®· ph«t« phãng to 6 bøc tranh trong s¸ch, t« mµu l¹i cho ®Ñp vµ cho häc sinh ch¬i trß ch¬i: Kim’s game (What is the girl doing in each picture?) Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 - B»ng c¸ch nµy t«i ®· g©y sù chó ý, tËp trung cña häc sinh vµ kÝch thÝch ®îc nhu cÇu giao tiÕp b»ng tiÕng Anh cho c¸c em. C¸c em cã thÓ nh×n vµo bøc tranh vµ nghÜ ngay ®Õn c¸c ho¹t ®éng b»ng tiÕng Anh, nhanh chãng ®a ra ®îc c¸c c©u: -She’s washing dishes, -She’s making the bed, -She’s sweeping the floor -She’s cooking, -She’s tidying up, -She’s feeding the chickens 3. Giíi thiÖu ng÷ liÖu (Listen and read) Giíi thiÖu ng÷ liÖu cã thÓ lµ giíi thiÖu néi dung cã liªn quan chñ ®Ò bµi häc, cã thÓ lµ giíi thiÖu tõ vùng, ng÷ ph¸p, hay chøc n¨ng ng«n ng÷ th«ng qua bµi héi tho¹i. Gi¸o viªn cÇn phèi hîp víi tranh, gi¸o cô trùc quan ®Ó lµm râ t×nh huèng, ng÷ c¶nh cña bµi héi tho¹i, th«ng qua ®ã lµm râ nghÜa cña tõ míi hay chøc n¨ng, c¸ch sö dông cña cÊu tróc míi. Chó ý t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh tù kh¸m ph¸ th«ng tin míi qua c¸c thñ thuËt gîi më nh»m gióp häc sinh hiÓu bµi mét c¸ch chñ ®éng vµ tÝch cùc h¬n. VÝ dô ®Ó giíi thiÖu cÊu tróc “Used to” t«i sö dông bøc tranh ë phÇn speak víi c©u hái : How did the people travel to work 100 years ago? Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 Khi c¸c em nh×n vµo bøc tranh th× c¸c em dÔ dµng nhËn ra r»ng ngµy xa mäi ngêi ®· tõng ®i bé ®Ó lµm viÖc. Lóc nµy tÊt c¶ häc sinh ®ang nh×n vµo bøc tranh, nh÷ng em kh¸ giái sÏ nghÜ ngay ®Õn ho¹t ®éng nµy diÔn ®¹t b»ng tiÕng Anh nh thÕ nµo, häc sinh yÕu kÐm còng cã thÓ tr×nh bµy ®îc b»ng tiÕng ViÖt vµ mong muèn diÔn t¶ b»ng tiÕng Anh th«ng qua bøc tranh sinh ®éng nµy. Nh vËy cÊu tróc míi ®îc xuÊt hiÖn mét c¸ch nhÑ nhµng, dÓ hiÓu vµ l«i cuèn ®îc c¸c ®èi tîng häc sinh tham gia ho¹t ®«ng. -They walked to work or They used to walk to work 4. D¹y kÜ n¨ng nãi (Speak) Gi¸o viªn cÇn phèi hîp sö dông thêng xuyªn c¸c h×nh thøc luyÖn tËp nãi theo cÆp (pairs) hoÆc theo nhãm (groups) ®Ó c¸c em cã nhiÒu c¬ héi sö dông tiÕng Anh trong líp. Ngoµi ra, gi¸o viªn cÇn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó cã sù thi ®ua gi÷a c¸c nhãm, t¹o kh«ng khÝ häc tËp s«i næi. Víi tõ ng÷ nµo häc sinh muèn diÔn ®¹t b»ng tiÕng Anh nhng kh«ng ®îc, cã thÓ cho phÐp häc sinh dïng tiÕng ViÖt ®Æc biÖt khi häc sinh nãi sai, ph¸t ©m kh«ng ®óng th× gi¸o viªn kh«ng ng¾t lêi cø ®Ó häc trß nãi tù nhiªn, sau ®ã míi söa lçi, ®èi víi häc sinh trung b×nh yÕu, gi¸o viªn cÇn ®Æt nhiÒu gîi ý, c©u hái ®¬n gi¶n hoÆc chÏ nhá vÊn ®Ò ®Ó häc sinh kh«ng mÊt tù tin khi tr¶ lêi. VÝ dô, ®Ó d¹y phÇn Speak ë Unit 2- Anh 8, t«i dïng b×a cøng viÕt bµi héi tho¹i lªn ®ã víi môc ®Ých lµ tËp trung ®îc sù chó ý cña häc sinh nh×n lªn b¶ng, khi giao viÖc cho häc trß ho¹t ®éng cÆp, s¾p xÕp l¹i vÞ trÝ cña c¸c c©u thµnh mét bµi héi tho¹i hîp lÝ, th× gi¸o viªn dÔ qu¸n xuyÕn tÊt c¶ mäi ®èi tîng häc sinh nÕu ®Ó cho c¸c em nh×n vµo s¸ch th× c¸c sÏ dÔ dµng bÞ chi phèi bëi nh÷ng bøc tranh kh¸c do h×nh ¶nh sinh ®éng, mµu s¾c ®Ñp hoÆc nh×n l¬ ®·ng. Bªn c¹nh ®ã, rÊt tiÖn lîi cho häc sinh nh×n lªn b¶ng luyÖn tËp héi tho¹i theo cÆp. 5. D¹y kÜ n¨ng nghe (Listen) Gi¸o viªn nªn thùc hiÖn ba bíc d¹y nghe (tríc khi nghe, trong khi nghe vµ sau khi nghe) vµ nªn ph©n nhãm theo tr×nh ®é häc sinh, kÕt hîp víi h×nh ¶nh, trß ch¬i ®Ó tiÕt nghe ®îc nhÑ nhµng. Lóc cho häc sinh nghe nªn ®Ó qua hÕt mét lît chø ®õng ng¾t khóc. Nh÷ng phÇn nghe ®¬n gi¶n (tªn, tuæi, ph©n lo¹i) nªn ®Ó häc sinh trung Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 b×nh, yÕu, kÐm ph¸t hiÖn; nh÷ng phÇn nghe phøc t¹p nªn cho häc sinh kh¸ giái gi¶i ®¸p (m« t¶, lÝ gi¶i, so s¸nh…). VÝ dô: §Ó d¹y phÇn Listen- Unit 3- Anh 8, t«i ®· chuÈn bÞ mét sè ®å dïng sau: b¨ng -®µi, cñ tái, ít xanh vµ mét sè bøc tranh vÒ mãn ¨n su tÇm tõ t¹p chÝ “H¹nh phóc gia ®×nh” vµ “Phô n÷ ViÖt Nam”,... Víi sù chuÈn bÞ nµy, khi t«i ®a c¸c vËt ra th× häc sinh cã thÓ biÕt néi dung bµi häc h«m nay lµ g× vµ c¸c em l«i cuèn ngay vµo bµi míi mét c¸ch nhÑ nhµng. 6. D¹y kÜ n¨ng ®äc hiÓu (Read) Gi¸o viªn còng thùc hiÖn ba bíc d¹y ®äc (tríc khi ®äc, trong khi ®äc vµ sau khi ®äc). Gi¸o viªn nªn ®¬n gi¶n ho¸ bµi ®äc b»ng c¸ch ®a ra mét sè bµi bµi tËp ®¬n gi¶n nh ®a ra mét sè c©u nhËn ®Þnh ®óng sai (T/F statements), s¾p xÕp l¹i vÞ trÝ c¸c c©u theo ®óng tr×nh tù néi dung c©u chuyÖn (Ordering), dïng tranh vµ ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh ®o¸n néi dung, yªu cÇu häc sinh ®Æt mét sè c©u hái mµ c¸c em hi väng bµi ®äc sÏ tr¶ lêi…§Ó tr¸nh sù nhµm ch¸n, gi¸o nªn thay ®æi c¸c thñ thuËt sao cho phï hîp víi néi dung vµ kiÓu bµi. C¸c bµi ®äc trong s¸ch líp 8 t¬ng ®èi dµi víi lîng tõ míi phong phó nªn kh©u chuÈn bÞ bµi nhµ cña häc sinh lµ v« cïng quan träng, gi¸o viªn nªn híng dÉn cô thÓ häc sinh ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g× tríc khi häc bµi míi theo ý ®å cña gi¸o viªn nh : so¹n tõ míi theo tõ lo¹i, t×m chñ ®Ò bµi ®äc, liªn hÖ thùc tÕ… VÝ dô: §Ó d¹y phÇn Read- Unit 8-Anh 8, t«i kh«ng sö dông c¸c thñ thuËt thêng dïng nh T/F statements, comprehension question (Lucky number), mµ t«i cho häc sinh ®o¸n néi dung bµi häc theo d¹ng Networks. Cho häc sinh ho¹t ®éng theo 2 nhãm, lªn b¶ng viÕt. Sau khi ®äc néi dung bµi th× 2 nhãm tiÕp tôc lªn bæ sung ý kiÕn ë trªn b¶ng cho hoµn chØnh vµ mçi ngêi trong nhãm chØ ®îc lªn b¶ng viÕt mét lît. Cã nh vËy, míi thu hót hÇu hÕt häc sinh tham gia ho¹t ®éng tÝch cùc. lack of electricity hard work earn little money The difficulties of farmer life bad weather no vacations 7. D¹y kÜ n¨ng viÕt (Write) Gi¸o viªn còng thùc hiÖn ba bíc d¹y viÕt (tríc khi viÕt, trong khi viÕt vµ sau khi viÕt). Gi¸o viªn cã thÓ kÝch thÝch sù høng thó cña häc sinh vµo bµi viÕt b»ng c¸ch sö dông gi¸o cô trùc quan, tranh vÏ minh ho¹ vÒ chñ ®Ò viÕt, thiÕt lËp mét t×nh huèng cho bµi viÕt, th¶o luËn lo¹i bµi viÕt: mét l¸ th, mét c©u chuyÖn…Gi¸o viªn cÇn lµm tèt phÇn híng dÉn mÉu qua c¸c bµi tËp ®äc b»ng c¸ch cho häc sinh nãi theo cÆp, nhãm th«ng qua mét sè c©u hái, cho ch¬i mét sè trß ch¬i ng«n ng÷, kÓ mét c©u chuyÖn…Qua ®ã gi¸o viªn lËp dµn ý (Out line) hoÆc mét Key expressions lªn b¶ng, yªu cÇu häc sinh sö dông dµn ý hoÆc b¶ng key lµm phÇn c¬ b¶n ®Ó viÕt. Bªn c¹nh ®ã sù chuÈn bÞ tríc cña häc sinh còng kh«ng kÐm phÇn quan träng trong tiÕt viÕt v× vËy, gi¸o viªn nªn gîi ý c©u hái tríc ®Ó häc sinh vÒ nhµ cã thêi gian suy nghÜ. Hái thªm nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Ò tµi. Híng cho häc sinh vèn tõ vùng ®Ó phôc vô néi dung cÇn viÕt., giao cho häc sinh c¸c bµi tËp cô thÓ vÒ nhµ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng viÕt cho c¸c em VÝ dô: Tríc khi d¹y phÇn Write-Unit 8- Anh 8, t«i yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ tríc: - H·y nªu tªn c¸c phÇn cña mét bøc th, chuÈn bÞ nh÷ng tõ vµ côm tõ ®Ó miªu t¶ Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 ng«i nhµ, lµng quª. Nh÷ng c¬ së vËt chÊt nµo cã ë lµng quª em. Em thÝch ®iÒu g× nhÊt ë lµng quª em. T¹i sao? Khi ®· cã sù chuÈn bÞ nhµ cña häc sinh, gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh lµm phÇn viÕt 1 mét c¸ch nhanh chãng vµ kh«ng cÇn häc sinh ph¶i xem l¹i phÇn viÕt ë Unit 5. Nh vËy gi¸o viªn cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ häc sinh cã thÓ tham gia tr¶ lêi c©u hái mét c¸ch s«i næi do ®· cã sù chñ ®éng chuÈn bÞ tríc vµ còng nh thÕ gi¸o viªn cho häc sinh tr¶ lêi c©u hái, nãi tríc khi viÕt rÊt tr«i ch¶y v× c¸c em ®· cã vèn tõ mµ c¸c em ®· chuÈn bÞ. II. Sù kÕt hîp gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh 1. T×m hiÓu vµ ph©n lo¹i tr×nh ®é häc sinh §Çu tiªn ®Ó ®¶m b¶o cho biÖn ph¸p ®a ra cã hiÖu qu¶ t«i liªn hÖ víi nhµ trêng mîn sæ ®iÓm cña líp trong n¨m häc qua kÕt hîp víi sè liÖu kh¶o s¸t ®Çu n¨m ®Ó biÕt râ t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh. TiÕp ®Õn t«i ph©n lo¹i tr×nh ®é cña häc sinh ®Ó tiÖn s¾p xÕp theo nhãm sau nµy. 2.Chia nhãm t¹i líp Khi ®· n¾m râ häc lùc cña c¸c em t«i ®· liªn hÖ víi gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ tr×nh bµy thùc tr¹ng kiÕn thøc cña c¸c em ®èi víi bé m«n TiÕng Anh. T«i ®· tiÕn hµnh chia nhãm häc tËp t¹i líp, mçi nhãm bè trÝ c¸c em cã häc lùc tõ kh¸ giái ®Õn yÕu kÐm, gi÷a c¸c nhãm cã tr×nh ®é t¬ng ®¬ng nhau (kh«ng qu¸ chªnh lÖch) ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nhãm nµy lÊn lít nhãm kia dÉn ®Õn mét líp häc kh«ng ®ång ®Òu trong ph¸t biÓu x©y dùng bµi. Mçi nhãm cö ra mét nhãm trëng cã häc lùc tèt nhÊt. Nhãm trëng cã nhiÖm vô: - Qu¶n lÝ nhãm m×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp bé m«n tiÕng Anh. - Gióp ®ì, híng dÉn nh÷ng bµi tËp khã mµ c¸c b¹n trong nhãm kh«ng hiÓu vµ kh«ng lµm ®îc. - Liªn hÖ víi gi¸o viªn vµ nhê gi¸o viªn gi¶ng gi¶i nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n trong viÖc häc bé m«n tiÕng Anh cña nhãm. ViÖc häc tËp theo nhãm t¹i líp lµ rÊt bæ Ých, c¸c em cã häc lùc yÕu hoÆc ch¸n häc tiÕng Anh cã ®iÒu kiÖn gia nhËp, hoµ m×nh vµo phong trµo cña nhãm, t¹o cho c¸c em tù tin h¬n trong ph¸t biÓu, th¶o luËn víi c¸c b¹n trong nhãm víi mong muèn ®ãng gãp ý kiÕn cña m×nh cho nhãm ®Ó thi ®ua víi c¸c nhãm kh¸c. Trong tiÕt d¹y t«i còng lu«n quan t©m ®Õn nh÷ng em häc yÕu, u tiªn cho c¸c em tr¶ lêi nh÷ng c©u hái dÔ vµ ®éng viªn c¸c em ph¸t biÓu b»ng c¸ch cho ®iÓm tøc thêi ®Ó khuyÕn khÝch c¸c em. Bªn c¹nh ®ã nhãm trëng cã nhiÖm vô kiÓm tra kiÕn thøc c¸c b¹n trong nhãm còng nh häc bµi cñ, chuÈn bÞ bµi míi khi ®Õn líp. Trong nh÷ng lóc th¶o luËn nhãm, nhãm trëng híng dÉn c¸c thµnh viªn th¶o luËn, mçi thµnh viªn ph¶i ®ãng gãp mét ý kiÕn tuú theo møc ®é häc sinh. 3. Häc nhãm t¹i nhµ Sau khi ph©n c¸c nhãm häc ë nhµ theo tõng ®Þa bµn d©n c , T«i ®· híng cho c¸c em s¾p xÕp mét tuÇn hai buæi ®Ó häc nhãm mµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn buæi häc chÝnh kho¸. C¸c em ®· cïng nhau gi¶i bµi tËp vÒ nhµ, so¹n bµi míi…. Ngoµi nh÷ng néi dung chuyÓn t¶i t¹i líp t«i ®· cã kÕ ho¹ch cho c¸c nhãm, ®ã lµ chän lùa nh÷ng ®Ò tµi ®¬n gi¶n vµ gÇn gòi vµ s¸t víi kiÕn thøc ®· häc ®Ó c¸c nhãm bèc th¨m vµ viÕt. Sau khi bèc th¨m chñ ®Ò, c¸c nhãm th¶o luËn, ®ãng gãp ý tëng ®Ó x©y dùng nªn mét bµi v¨n. Trong qu¸ tr×nh viÕt ®Ò tµi häc sinh cã thÓ liªn hÖ víi t«i Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 ®Ó biÕt thªm c¸c tõ, c¸c côm tõ khã, t«i cho c¸c em kho¶ng thêi gian lµ mét tuÇn, sau ®ã thu bµi cña c¸c nhãm vµ chÊm. Khi chÊm t«i ghi c¸c lçi cô thÓ lªn mét tê giÊy bæ sung vµ ®a l¹i cho c¸c nhãm tù hoµn chØnh l¹i bµi viÕt vµ viÕt vµo vë cø hai tuÇn t«i l¹i ®a ra ®Ò tµi míi. 4.Tù kiÓm tra, tù ®iÒu chØnh §èi víi bé m«n Anh v¨n, th× viÖc cho häc sinh tù kiÓm tra, tù ®iÒu chØnh lµ v« cïng quan träng. V× vËy, t«i lu«n t¹o c¬ héi cho häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ lÉn nhau, biÕt so s¸nh, ®èi chiÕu ý kiÕn cña c¸c b¹n víi kÕt qu¶ cña m×nh. BÊt cø mét ho¹t ®éng nµo t«i còng cho häc sinh ®a ra ý kiÕn nhËn xÐt tríc khi ®i ®Õn kÕt luËn. 5.Tæng kÕt - Tuyªn d¬ng - Khen thëng Cuèi mçi häc k×, t«i cïng gi¸o viªn chñ nhiÖm líp thèng kª l¹i chÊt lîng häc tËp cña häc sinh theo tõng nhãm ë bé m«n tiÕng Anh ®Ó tuyªn d¬ng vµ khen thëng nhãm cã thµnh tÝch cao nhÊt vµ c¸ nh©n xuÊt s¾c nhÊt ®Ó khÝch lÖ tinh thÇn häc tËp cña c¸c em. C. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc sinh häc tiÕng Anh häc sinh líp 8 mµ t«i ®· ¸p dông trong n¨m häc 2007-2008 vµ häc k× I n¨m häc 20082009 ë Trêng TH&THCS Trêng Thuû. KÕt qu¶ nh sau: N¨m häc 2007-2008: Líp 8A 8B TS 26 26 SL 0 0 KÐm % 0 0 SL 8 7 yÕu % 30,8 26,9 SL 10 10 TB % 38,5 38,5 SL 6 7 Kh¸ Giái % SL % 23,0 2 7,7 26,9 2 7,7 Líp 8A 8B TS 26 26 SL 0 0 KÐm % 0 0 SL 7 4 yÕu % 27,0 15,4 SL 11 11 TB % 42,3 42,3 SL 6 8 Kh¸ Giái % SL % 23,0 2 7,7 30,8 3 11,5 Häc k× I n¨m häc 2008-2009: C¸c em ®· cã kÕt qu¶ tèt h¬n, sè lîng häc sinh yÕu gi¶m, sè lîng häc sinh kh¸ giái t¨ng lªn. Cã nh÷ng em ®Çu n¨m häc lùc trung b×nh, nhng cuèi n¨m ®· ®¹t kÕt qu¶ kh¸. Sù tÝch cùc cña c¸c em gióp c¸c em ®¹t kÕt qu¶ nh mong muèn. Cã nh÷ng trêng hîp lµm t«i c¶m thÊy hÕt søc bÊt ngê vÒ thµnh tÝch cña c¸c em, ®Çu n¨m khi vµo líp t«i hái em mét sè c©u hái ®¬n gi¶n em ng¬ ng¸c nhng chØ sau mét häc k× em ®· tr¶ lêi c©u hái ë mét møc khã h¬n mét c¸ch lu lo¸t. * Bµi häc kinh nghiÖm - Muèn t¹o ®îc mét m«i trêng häc tËp tÝch cùc th× ngêi gi¸o viªn ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. Trªn líp, häc sinh ho¹t ®éng lµ chÝnh, nhng tríc ®ã khi so¹n bµi, gi¸o viªn ph¶i ®Çu t nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian ®Ó chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc, ®Þnh híng c¸c ph¬ng ph¸p, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp sao cho phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh - Gi¸o viªn ®øng líp cÇn chó träng rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p tù häc cho häc sinh: NÕu rÌn luyÖn cho ngêi häc cã ®îc kÜ n¨ng, ph¬ng ph¸p, thãi quen tù häc, biÕt linh ho¹t øng dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo t×nh huèng míi, biÕt tù lùc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra th× sÏ t¹o cho hä lßng ham häc, kh¬i dËy tiÒm n¨ng vèn cã trong mçi con ngêi. - CÇn linh ho¹t phèi hîp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp ë trªn líp, t¨ng cêng häc tËp c¸ thÓ, phèi hîp víi häc tËp hîp t¸c. Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû Mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 -KÕt hîp ®¸nh gi¸ cña thÇy víi sù tù ®¸nh gi¸ cña trß: §Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh th× gi¸o viªn ph¶i híng dÉn häc sinh ph¸t triÓn n¨ng lùc tù ®¸nh gi¸ vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh tham gia ®¸nh gi¸ lÉn nhau. D. KÕt luËn Gi¸o dôc tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 nãi riªng vµ häc sinh nãi chung lµ néi dung c¬ b¶n trong ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu ë trêng chóng ta ®· ®îc rÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh tù gi¸c s¸ng t¹o trong häc tËp, lµm cho c¸c em thÊy ®îc vai trß cña chÝnh b¶n th©n lµ v« cïng quan träng. C¸c em lu«n ®Æt m×nh vµo thÕ chñ ®éng lÜnh héi vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc tõ thÇy c«. VÒ phÝa thÇy c« gi¸o ph¶i lµ ngêi n¨ng ®éng, nhiÖt huyÕt vµ gÇn gòi víi häc sinh. Lu«n t¹o ra mét kh«ng khÝ s«i næi ®Ó híng cho häc sinh môc tiªu cuèi cïng lµ trang bÞ cho c¸c em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n. Muèn vËy gi¸o viªn kh«ng chØ cã kiÕn thøc s©u réng mµ cÇn cã nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó vËn dông trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ vµ phï hîp nhÊt. Nh÷ng ph¬ng ph¸p trªn cÇn ph¶i lu«n ®îc “mµi, gät, giòa..” trong thùc tiÔn gi¶ng d¹y. Gi¸o viªn chóng ta ph¶i thæi vµo häc sinh mét sù ®am mª häc tËp, tõ ®ã míi ®¸nh thøc ®îc lßng tin trong c¸c bËc phô huynh ®Ó hä cïng ®éi ngò gi¸o viªn chóng ta thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc cña níc nhµ. Bªn c¹nh ®ã th× c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng lµ yÕu tè c¬ b¶n cho gi¸o viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô nµy. Qua qu¸ tr×nh ®óc rót kinh nghiªm tõ c¸c bµi d¹y vµ mét sè kinh nghiÖm tÝch gãp tõ ®ång nghiÖp t«i ®· cã mét sè kinh nghiÖm ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tiÕng Anh cho häc sinh líp 8 mµ t«i ®· ¸p dông vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. T«i hy väng nh÷ng s¸ng kiÕn nhá nµy ®îc ®ång nghiÖp ®äc vµ cã nh÷ng bæ sung kh¶ thi h¬n ®Ó nã ®îc ph¸t triÓn vÒ néi dung vµ ®îc sö dông vµo thùc tÕ cña gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n tiÕng Anh trªn toµn huyÖn. Xin tr©n träng c¶m ¬n.! H§KH nhµ trêng duyÖt NguyÔn V¨n Do Ngêi thùc hiÖn: D¬ng ThÞ Líi Trêng Thuû, th¸ng 02 n¨m 2009 Ngêi viÕt D¬ng ThÞ Líi Trêng TH&THCS Trêng Thuû
- Xem thêm -