Tài liệu Skkn phát huy tính tích cực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoat động âm nhạc

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 816 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài §èi víi trÎ løa tuæi MÇm Non, ©m nh¹c lµ m«n häc gióp trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn nhÊt. V× th«ng qua ho¹t ®éng ©m nh¹c, trÎ linh ho¹t, m¹nh d¹n, th«ng minh qua viÖc s¸ng t¸c c¸c ®éng t¸c minh ho¹ phï hîp víi lêi ca. RÌn luyÖn cho trÎ sù nhanh nhÑn, khÐo lÐo khi vËn ®éng theo nh¹c. C¬ thÓ còng khoÎ m¹nh, dÎo dai, gióp trÎ cã søc khoÎ tèt ®Ó tiÕp thu tèt nh÷ng m«n häc kh¸c. Ngoµi ra, ©m nh¹c cßn cã t¸c dôngph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t triÓn tai nghe vµ c¶m xóc ©m nh¹c cho trÎ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó trÎ häc tèt bé m«n nµy lµ ®iÒu t«i kh«ng ngõng suy nghÜ vµ s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®ã lµ lý do mµ t«i chän ®Ò tµi “ Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho trÎ 5 - 6 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng ©m nh¹c” t¹i tr­êng MÇm Non Hoa Ph-îng - VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ, nh»m t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tèi -u nhÊt n©ng cao chÊt l-îng d¹y vµ häc, lµm tèt c«ng viÖc chuyªn m«n cña nhµ tr-êng giao, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc 2015 - 2016 vµ quan träng nhÊt lµ gióp c¸c ch¸u s¸ng t¹o nghÖ thuËt tèt h¬n, yªu thÝch khi ho¹t ®éng víi ¢m nh¹c 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng giáo dục phát triển âm nhạc cho trẻ 5 – 6 tuổi để đề xuất các biện pháp nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ thông qua hoạt động âm nhạc đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 3. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu: 3.1. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Xác định cơ sở lý luận, cơ sở thực tiển về giáo dục phát âm nhạc cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường Mầm non trên cơ sở tổng hợp những công trình đó nghiên cứu về vấn đề này. - Nghiên cứu thực trạng công tác phát huy tính tích cực cho trẻ thông qua hoạt động âm nhạc ở trường Mầm non Hoa Phượng, Vĩnh Linh, Quảng Trị - Đề xuất một số biện pháp phát huy tính tích cực cho trẻ thông qua hoạt động âm nhạc ở trường Mầm non. 3.2. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài này kết hợp giữa phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu và khảo sát thực tiễn tình hình thực trạng của đơn vị. Sử dụng phương pháp thu thập thông tin, so sánh và phân tích đánh giá. “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5.1. Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục phát huy tính tích cực thông qua hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 – 6 tuổi ở Trường Mầm non Hoa Phượng, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị. 5.2. Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Tại Trường Mầm non Hoa Phượng - Thời gian: Bắt đầu từ tháng 9/2016 đến hết tháng 4/2017. I. NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON ¢m nh¹c ®èi víi trÎ lµ mét thÕ giíi kú diÖu ®Çy c¶m xóc. ¢m nh¹c ®Õn víi trÎ th¬ b¾t ®Çu tõ nh÷ng tiÕng ruÇu ¬ ngät ngµo cña bµ, cña mÑ. Nh÷ng bµi h¸t, nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca ®· ®i vµo t©m hån trÎ 1 c¸ch nhÑ nhµng, gÇn gòi vµ th©n th-¬ng. §ång thêi ©m nh¹c dÉn d¾t trÎ ®Õn víi bao ®iÒu kú diÖu cña cuéc sèng. Tõ ®ã kh¬i gîi ë trÎ t×nh yªu thiªn nhiªn, yªu cuéc sèng, lßng tù hµo d©n téc vµ cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù vËt xung quanh. V× vËy ©m nh¹c ®-îc xem lµ 1 phÇn quan träng trong ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc MÇm Non. ¢m nh¹c lµ ho¹t ®éng nghÖ thuËt cã t¸c dông gi¸o dôc thÈm mü, t¹o ra ®êi sèng v¨n ho¸ lµnh m¹nh, gãp phÇn ph¸t triÓn trÝ tuÖ, thÓ chÊt cho trÎ. II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG §Ó d¹y tèt bé m«n nµy b¶n th©n t«i gÆp mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: 1. ThuËn lîi: T«i ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch líp 5 - 6 tuæi, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña tr-êng líp ®¶m b¶o. Ban gi¸m hiÖu nhµ tr-êng chó träng ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt. ViÖc khai th¸c vµ sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ gi¶ng d¹y dÔ dµng h¬n so víi nh÷ng n¨m tr-íc ®©y. §a sè phô huynh lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ n-íc nªn sù am hiÓu vÒ kiÕn thøc nu«i d¹y con theo khoa häc ngµy cµng s©u. 2. Khã kh¨n: “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên Do tr×nh ®é nhËn thøc cña trÎ kh«ng ®ång ®Òu, vÉn cã 1 sè ch¸u ph¸t ©m ch-a chuÈn,h¸t ch-a râ lêi ca, ch-a biÕt c¸ch vç tay theo c¸c lo¹i tiÕt tÊu, thÈm thÊu ©m nh¹c ch-a tèt. Phô huynh ch-a dµnh thêi gian ®Ó th-êng xuyªn h¸t, s-u tµm nhiÒu b¨ng ®Üa ®Ó bæ sung thªm vèn kiÕn thøc ©m nh¹c cho trÎ, nªn ®a sè trÎ kh«ng biÕt nhiÒu c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c , chØ nhê vµo c¸c ho¹t ®éng trªn líp cña c« gi¸o d¹y Thêi gian lµm viÖc ë tr-êng c¨ng th¼ng nªn viÖc t×m tßi c¸c bµi h¸t ngoµi ch-ong tr×nh ®-a vµo d¹y cho trÎ t¹o c¶m gi¸c míi l¹ còng kh¸ vÊt v¶. Víi nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi trªn t«i ®· ®Çu t- suy nghÜ vµ thùc hiÖn ®Ò tµi nµy nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho trÎ th«ng qua bé m«n cho trÎ lµm quen víi ©m nh¹c Đánh giá thực trạng trên trẻ: §Ó lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ 5 – 6 tuæi, ®Çu n¨m häc t«i ®· kh¶o s¸t chÊt l-îng ©m nh¹c víi sè l-îng lµ 40 ch¸u, kÕt qu¶ nh- sau: STT Néi dung kh¶o s¸t trÎ. 1 *ThÓ hiÖn néi dung bµi h¸t - H¸t ®óng lêi - H¸t ®óng giai ®iÖu *Kh¶ n¨ng biÓu diÔn ®éc lËp vµ s¸ng t¹o - BiÓu diÔn diÔn c¶m -Tù s¸ng t¹o vËn ®éng theo bµi h¸t * VÒ ý chÝ - TËp trung vµo néi dung c« h-íng ®Én - Thùc hiÖn tèt yªu cÇu cña c« 2 3 Số lượng đạt đầu vào Tỷ lệ 24 20 60% 50% 22 55% 18 45% 26 65% 21 52.5% “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG MẦM NON Tõ kÕ ho¹ch cña nhµ tr-êng, cña tæ, t«i ®· lËp kÕ ho¹ch chñ ®Ò n¨m häc phï hîp víi ®Æc ®iÓm nhËn thøc cña trÎ, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tr-êng líp Thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch ngµy, tuÇn, chñ ®Ò §¨ng ký tiÕt d¹y mÉu (Mçi chñ ®Ò 2 tiÕt) tham gia ®Çy ®ñ c¸c héi thi, thao gi¶ng chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m. Lu«n chó träng ®Õn t×m tßi tµi liÖu, ®æi míi ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Lªn kÕ ho¹ch cho trÎ s¸ng t¹o ho¹t ®éng víi ©m nh¹c nh-: thi ng©m th¬, thi phæ nh¹c cho bµi h¸t, thi s¸ng t¸c bµi h¸t Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi phô huynh Lªn ch-¬ng tr×nh d¹y theo chñ ®Ò ë b¶ng tin VËn ®éng phô huynh s-u tÇm nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm dông cô, ®¹o cô, trang phôc cho trÎ Sö dông c¸c lo¹i ®¹o cô, dông cô, trang phôc thu hót sù chó ý cña trÎ TËn dông c¸c nguyªn vËt liÖu thiªn nhiªn, ®å phÕ th¶i ®Ó lµm ®å dïng nh¹c cô, tèi thiÓu mçi chñ ®Ò lµm ®-îc 25 ®å dïng, ®å ch¬i Dù giê ®ång nghiÖp 7 tiÕt / th¸ng Tù häc, tù rÌn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c (Xem b¨ng ®Üa, xem c¸c ch-¬ng tr×nh v¨n nghÖ, theo dâi ch-¬ng tr×nh §å rª mÝ, khai th¸c internet) Sö dông ph-¬ng ph¸p d¹y häc hîp lý. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin phï hîp bµi d¹y, ®óng thêi ®iÓm Tæ chøc «n luyÖn mäi lóc mäi n¬i. Cho trÎ ho¹t ®éng nhãm ®Ó cïng nhau s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng ©m nh¹c, lµm ®å dïng, ®¹o cô vµ s¸ng t¹o theo c¸ch riªng cña trÎ Cho trÎ tù do lùa chän ®å dïng, ®¹o cô, trang phôc ®Ó ho¹t ®éng Chó ý ®Õn ho¹t ®éng c¸ nh©n vµ ho¹t ®éng nhãm, kÕt qu¶ trÎ thùc hiÖn nhiÖm vô cïng nhau ®Ó khuyÕn khÝch trÎ. Cuèi ngµy, ®¸nh gi¸ tõng ho¹t ®éng, ®¸nh gi¸ cuèi chñ ®Ò kÞp thêi ®Ó ®iÒu chØnh ph-¬ng ph¸p phï hîp “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên X©y dùng m«i tr-êng häc tËp phï hîp víi tõng chñ ®Ò, hÊp dÉn, ®å dïng, ®å ch¬i, tranh ¶nh cho trÎ ho¹t ®éng phong phó kÝch thÝch trÎ kh¸m ph¸ chñ ®Ò míi. T×m thªm bµi h¸t ngoµi ch-¬ng tr×nh ®Ó ®em sù míi l¹ ®Õn cho trÎ, phï hîp víi chñ ®Ò ®Ó tÝch hîp lµm cho tiÕt häc nhÑ nhµng, sinh ®éng h¬n. Nghiªn cøu kü t¸c phÈm tr-íc khi truyÒn thô cho trÎ ®Ó cã ®-îc nh÷ng s¸ng t¹o phï hîp víi nhËn thøc, kÝch thÝch t- duy trÎ ph¶i suy nghÜ tr-íc khi thÓ hiÖn c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c Biện pháp 1: Tæ chøc ho¹t ®éng häc: - Khi chuÈn bÞ 1 tiÕt d¹y ©m nh¹c, t«i ph¶i dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña trÎ ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc träng t©m cña tiÕt d¹y. NÕu bµi h¸t h¸t ®a sè trÎ ch-a biÕt t«i tËp trung d¹y h¸t, cßn bµi h¸t ®a sè trÎ ®· thuéc t«i ®i vµo träng t©m lµ d¹y cho trÎ vËn ®éng theo nh¹c. Tuú vµo tõng bµi ®Ó t«i kÕt hîp víi ®å dïng trùc quan hay ®ãng kÞch, ho¹c xem b¨ng ®Üa, hay ch¬i trß ch¬i ®Ó dÉn d¾t trÎ ®Õn víi t¸c phÈm ©m nh¹c a. §èi víi tiÕt d¹y träng t©m lµ d¹y h¸t: - So¹n bµi ®Çy ®ñ, kÞp thêi. B¸m s¸t vµo môc ®Ých yªu cÇu cña bµi d¹y: Qua mæi t¸c phÈm gióp trÎ h¸t râ lêi, ®óng giai ®iÖu, h¸t diÔn c¶m . T«i tËp cho trÎ h¸t theo c« c¶ bµi, - §Ó l«i cuèn trÎ yªu thÝch ho¹t ®éng víi ©m nh¹c, ®ßi hái t«i ph¶i lu«n t×m tßi, suy nghÜ, s¸ng t¹o, hÊp dÉn, ®Ó kÝch thÝch trÎ høng thó, chñ ®éng tham gia tÝch cùc . - T«i cho mét trÎ ho¸ trang, ®ãng vai chó mÌo con ®Ó g©y høng thó cho trÎ råi kÕt hîp giíi thiÖu vµo bµi - §µm tho¹i víi trÎ lµm râ néi dung bµi bµi h¸t. LuyÖn cho trÎ h¸t to, trän c©u, rá lêi... Qua bµi h¸t gi¸o dôc trÎ quan t©m, yªu th-¬ng c¸c con vËt, ng-êi th©n, yªu thiªn nhiªn vµ cuéc sèng, c¶nh vËt xung quanh m×nh. *NÕu bµi h¸t ®a sè trÎ ®· thuéc, t«i ®µm tho¹i néi dung bµi th¬ sau ®ã cho trÎ tù th¶o luËn nhãm ®Ó t×m h×nh thøc vµ ®¹o cô thÓ hiÖn bµi h¸t, sau ®ã t«i tiÕn hµnh d¹y träng t©m lµ cho trÎ vËn ®éng theo nh¹c - Trong mét tiÕt häc dï lµ néi dung trong t©m hay néi dung kÕt hîp t«i lu«n chó ý thay ®æi ®éi h×nh hoÆc h×nh thøc biÔu diÔn vµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ trang phô, ®¹o cô cho trÎ ho¹t ®éng. “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên Dïng m¸y catset ghi ©m giäng h¸t cña trÎ, sau ®ã cho trÎ nghe l¹i, nghe b¹n h¸t ®ª nhËn xÐt vµ h¸t hay h¬n.TËp cho trÎ cã tÝnh m¹nh d¹n, tù tin , chñ ®éng, tÝch cùc trong häc tËp, ®ång thêi h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn tÝnh chñ ®Þnh, ý thøc tËp trung häc tËp cho trÎ b»ng c¸ch t¹o nh÷ng c¸ch thÓ hiÖn ©m nh¹c phong phó, cho trÎ tho¶i m¸i thÓ hiÖn - Dùa vµo néi dung bµi d¹y t«i cã thÓ chi trÎ tù lùa chän trang phôc vµ ®¹o cô cho nhãm cña m×nh ®Ó ho¹t ®éng b. §èi víi tiÕt d¹y träng t©m lµ vËn ®éng theo nh¹c Tr-íc khi d¹y chuyÖn t«i suy nghÜ ®Ó t×m ra c¸c vËn ®éng phï hîp víi néi dung bµi h¸t, ph¶i nhuÇn nhuyÓn c¸ch vç tay ho¹c gâ ph¸ch T«i nghiªn cøu vç theo nhÞp b»ng nhiÒu c¸ch: Vç vµo tay b¹n, lªn vai b¹n, 2 hµng ®øng quay mÆt vµo nhau, vç lªn ®ïi vµ vai cña minh, dïng nh¹c cô ®Ó gâ, dïng hoa vÉy theo nhÞp. Khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mµ träng t©m lµ d¹y móa. T«i tæ chøc ë phßng ©m nh¹c ®Ó trÎ cã thÓ soi g-¬ng vµ tù ®iÒu chØnh ®éng t¸c cña m×nh, tõ ®ã khuyÕn khÝch trÎ tù do s¸ng t¹o theo c¸ch riªng cña trÎ, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ ®ång thêi khi trÎ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, c¸c ®iÖu móa, ch¬i c¸c trß ch¬i ©m nh¹c, t«i lu«n ®éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ tho¶i m¸i s¸ng t¹o, kh«ng gß bã trÎ, gióp nh÷ng trÎ nhót nh¸t, thiÕu tù tin sÏ trë nªn m¹nh d¹n, hån nhiªn h¬n, hoµ nhËp tèt h¬n trong céng ®ång. Sù thay ®æi lu©n phiªn c¸c h¹ot ®éng ©m nh¹c trong mét tiÕt häc ®ßi hái tÝnh tËp trung chó ý, ®é nhanh nh¹y, tãnh tæ chøc ë trÎ. Qua ®ã gi¸o dôc trÎ biÕt tù kiÒm chÕ, biÐt ®iÒu khiÓn vËn ®éng sao cho phï hîp víi bµi h¸t, trß ch¬i - Cñng cè tiÕt häc: Cã thÓ cho trÎ xem b¨ng, ®Üa vÒ c¸c ho¹t ®éng ©m nh¹c. T«i øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, cho trÎ xem qua h×nh ¶nh trªn m¸y vµ tËp diÔn xuÊt theo “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên Ho¹t ®éng häc: H¸t + VËn ®éng theo nh¹c *KÕt hîp víi c¸c m«n häc kh¸c ®Ó cñng cè ph¸t phÊt triÓn thªm kh¶ n¨ng thÓ hiÖn ©m nh¹c cho trÎ VD: Tæ chøc ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc Chñ ®Ò: N-íc vµ hiÖn t-îng thiªn nhiªn §Ò tµi: M-a cã tõ ®©u T«i kÓ cho trÎ h¸t bµi: M-a r¬i Sau ®ã cho trÎ th¶o luËn vÒ nguån gèc cña m-a, t¸c dông cña n-íc m-a ®èi víi con ng-êi, loµi vËt, cá c©y, thiªn nhiªn. Nh- vËy trÎ t×m hiÓu vÒ m-a nhÑ nhµng mµ hÊp dÉn VD: Tæ chøc ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi to¸n Chñ ®Ò: NghÒ nghiÖp §Ò tµi: NhËn biÕt, ph©n biÖt khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt T«i s¸ng t¸c bµi h¸t “§è b¹n khèi g×” ®Ó lång vµo «n luyÖn khèi sau khi cung cÊp kiÕn thøc míi. “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên Biện pháp 2: Ngoµi tiÕt häc: * Ho¹t ®éng ngoµi trêi: T«i lu«n tËn dông ®iÒu kiÖn thùc tÕ s¼n cã ®Ó cho trÎ t×m bµi h¸t phï hîp ®Ó thÓ hiÖn tr-íc khi cho trÎ thùc hiÖn néi dung ho¹t ®éng VD: Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: KÐo c-a lõa xÎ Cho trÎ h¸t vµ thùc hiÖn trß ch¬i chø kh«ng ®äc lêi * Ho¹t ®éng gãc: Ho¹t ®éng cña trÎ ë gãc lµ trÎ ch¬i theo së thÝch cña trÎ. C« cung cÊp nguyªn vËt liÖu, nh¹c cô, ®¹o cô, trang phôc cho trÎ ho¹t ®éng VD: ë gãc nghÖ thuËt trÎ cã thÓ cïng nhau lµm nh÷ng lo¹i nh¹c cô tõ nh-òng nghuyªn vËt liÖu phÕ th¶i nh­ lon bia, g¸o dõa… Hay trÎ biÓu diÔn mét sè bµi h¸t vaf cã thÓ cïng nhau s¸ng t¸c c¸c ®éng t¸c móa minh ho¹ cho b¸i h¸t, c¸c c¸ch vç tay… Hay ë gãc ph©n vai: TrÎ tËp lµm c« gi¸o ®Ó «n luyÖn l¹i c¸c bµi h¸t ®· häc HoÆc c« cã trÎ rÌn cho trÎ 1 sè ®éng t¸c khã móa nh- nhón ký ch©n, cuén cæ tay, l¾c m«ng… Ho¹t ®éng Gãc “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên * Ho¹t ®éng chiÒu, giê ®ãn - tr¶ trÎ: Tr-íc khi d¹y bµi míi t«i cho trÎ ®-îc lµm quen qua c¸c bµi h¸t chuÈn bÞ d¹y, qua ®©y n¾m ®-îc ®Æc ®iÓm nhËn thøc cña trÎ ®Ó lùa chän ph-¬ng ph¸p cho phï hîp. Cho trÎ biÓu biÔn c¸ nh©n ®Ó ®¸nhgi¸ trÎ, qua ®ã ®iÒu chØnh ph-ong ph¸p gi¶ng d¹y nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho tõng trÎ TËp cho trÎ diÔn kÞch, tËp h¸t móa, trß ch¬i, ... gióp trÎ cµng kh¾c s©u t¸c phÈm ©m nh¹c ®· ®-îc truyÒn thô. Giê ®ãn - tr¶ trÎ: T«i cïng víi trÎ trß chuyÖn, h¸t móa Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ nh÷ng bµi h¸t, ®iÖu móa ®-îc thÓ hiÖn hay, diÔn c¶m ®Ó gióp trÎ häc theo, c¶m nhËn ®-îc ©m ®iÖu, ng÷ ®iÖu, nhÞp ®iÖu cña bµi h¸t, tõ ®ã s¸ng t¹o theo c¸ch riªng cña trÎ khi ho¹t ®éng víi ©m nh¹c KhuyÕn khÝch c¸ nh©n trÎ thÓ hiÖn ®Ó cã biÖn ph¸p uèn n¾n kÞp thêi. §èi víi nh÷ng trÎ cßn yÕu , t«i lu«n gÇn gòi ®Ó kÝch thÝch trÎ h¸t diÔn c¶m, thÓ hiÖn ®-îc t×nh c¶m trong bµi h¸t Biện pháp 3: KÕt hîp víi gia ®×nh: Qua giê ®ãn- tr¶ trÎ t«i lu«n gÇn gòi víi phô huynh, ®Ó trao ®æi th-êng xuyªn vÒ t×nh h×nh tiÕp thu ©m nh¹c cña trÎ, ®Ó phô huynh n¾m râ tÇm quan träng cña viÖc cho trÎ ho¹t ®éng víi ©m nh¹c, qua ®©y t«i còng hiÓu thªm ë mæi trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc phï hîp. §éng viªn phô huynh cè g¾ng dµnh thêi gian ®Ó s-u tÇm nh÷ng bµi h¸t hay,nh÷ng bµi h¸t cã tÝnh gi¸o dôc cao h¸t cho trÎ nghe trÎ nghe, tranh thñ thêi gian ®Ó l¾ng nghe t©m t-, nguyÖn väng cña trÎ, khuyÕn khÝch trÎ h¸t móa cho «ng, bµ, bè mÑ nghe nh»m kÝch thÝch trÎ say mª khi tiÕp xóc, ho¹t ®éng víi ho¹t ®éng ©m nh¹c KÕt hîp víi phô huynh s-u tÇm tranh, ¶nh, lÞch cñ, v¶i xèp, phÕ liÖu: hép, chai nhùa, c¸c nguyªn vËt liÖu thiªn nhiªn nh- tre, gç, bÑ dõa, g¸o, dõa...S-u tÇm, s¸ng t¸c bµi h¸t hay ®Ó d¹y cho trÎ Biện pháp 4: X©y dùng m«i tr-êng häc tËp. Trang trÝ trong vµ ngoµi líp ®Ñp, phong phó, phï hîp víi chñ ®Ò, chñ ®iÓm. X©y dùng gãc “ NghÖ sü nhÝ” trong líp th-êng xuyªn thay ®æi c¸c dông cô, ®¹o cô ©m nh¹c, C¸c gãc ch¬i cña líp cã nhiÒu ®å ch¬i ®å dïng s¸ng t¹o, phï hîp víi tõng “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên néi dung bµi h¸t ®Ó trÎ tÝch cùc thÓ hiÖn diÔn c¶m t¸c phÈm ©m nh¹c mét c¸ch s¸ng t¹o. Nh- thÓ hiÖn t×nh c¶m qau bµi h¸t, vËn ®éng nhÞp nhµng theo bµi h¸t. S-u tËp tranh ¶nh c¾t, d¸n lµm thµnh tõng quyÓn Album theo chñ ®iÓm cho ch¸u xem, c« gîi ý cho trÎ h¸t móa s¸ng t¹o qua tranh ¶nh... §å dïng ®å ch¬i ph¶i phong phó, ®Ñp, thuËn tiÖn cho trÎ sö dông VD: Gãc nghÖ thuËt cã nhiÒu trang phôc, ®¹o cô cho trÎ ®ãng kÞch Gãc ph©n vai cã ®å dïng cho c« gi¸o d¹y trÎ h¸t móa Biện pháp 5: Lµm ®å dïng d¹y häc §èi víi trÎ MÇm Non, ®å dïng d¹y häc v« cïng quan träng, nã gióp trÎ tiÕp thu kiÕn thøc míi dÔ dµng vµ kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc, nhÊt lµ ®èi víi ho¹t ®éng ©m nh¹c, khi ho¹t ®éng, ®ßi hái ph¶i cã ®µn, ®¹o cô phï hîp víi néi dung bµi h¸t míi kÝch thÝch ®-îc trÎ yªu thÝch, s¸ng t¹o víi c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c, tuy nhiªn, ®å dïng d¹y häc ph¶i cã tÝnh thÈm mü, ®Ñp, s¸ng t¹o ®Ó kÝch thÝch tÝnh tß mß vµ g©y høng thó cho trÎ, ph¶i cã t¸c dông tÝch cùc trong tiÕt d¹y, t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ høng thó ch¬i vµ häc , nh»m n©ng cao chÊt l-îng ho¹t ®éng ©m nh¹c ë tr-êng MÇm non ®¹t hiÖu qu¶ cao. Dùa theo kÕ ho¹ch cña c¸c chñ ®Ò ®· lªn, t«i t×m tßi nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã trong thiªn nhiªn nhiªn: long bia, chai nhùa, thanh tre ®Ó lµm nh¹c cô, ¸o quÇn cò ®Ó lµm trang ohôc, èng hót, mü phÈm, hét h¹t ®Ó lµm dông cô ho¸ trang, T«i còng sö dông v¶i vôn, lâi giÊy ®Ó lµm nh÷ng c¸i trèng c¬m xinh x¾n vµ hoa tay ®Ó d¹y móa, lµm ®å dïng theo chñ ®Ò còng lµ c¸ch ®Ó t«i th-êng xuyªn bæ sung ®å dïng, ®å ch¬i trong qu¸ tr×nh cho trÎ ho¹t ®éng Biện pháp 6: Sử dụng một số trò chơi phục vụ âm nhạc: Đối với trẻ thơ, được hoạt động với âm nhạc thông qua các trò chơi là một biện pháp hữu hiệu nhất. Trò chơi đã trở thành phương tịên để đem đến cho trẻ các yếu tố diễn tả của nghệ thuật sinh động, nó có tác dụng mạnh mẽ nhưng lại đến với trẻ một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Hiện nay, trò chơi âm nhạc được coi là một trong các hình thức vận động theo nhạc của chương trình giáo dục âm nhạc Mầm non. Nó có vai trò quan trọng giúp trẻ “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên luyện tai nghe nhạc, củng cố ca hát, tạo cảm giác nhịp điệu, phát triển năng khiếu âm nhạc. Các yếu tố đó góp phần làm cho trẻ cảm thụ âm nhạc. Mỗi loại trò chơi đều có ý nghĩa giúp trẻ phát triển trí tuệ, tạo cho trẻ có những phản xạ nhanh, nhạy, có tác dụng trong việc củng cố và tiếp thu những nội dung giáo dục. Đặc biệt trò chơi âm nhạc còn rèn luyện cho trẻ có kĩ năng thông qua tai nghe âm nhạc. Chính vì vậy bản thân đã tìm tòi, sáng tác, cải biên một số trò chơi nhằm làm tăng thêm sự phong phú âm nhạc cho trẻ. Ví dụ 1: Trò chơi “Nghe thấu hát tài” : Trò chơi giúp trẻ nhanh nhẹn, linh hoạt, truyền tin cho bạn đúng Chuẩn bị : Một số câu hát trong các bài hát trong chương trình mà trẻ đã thuộc. Cách chơi: Thành viên thứ nhất của 2 đội ra ngoài lớp, cô nói thầm vào tai từng trẻ đại diện của 2 đội một câu hát giống nhau. Sau đó 2 trẻ có trách nhiệm chạy về đội của mình và nói lại câu hát đó cho bạn thứ 2, bạn thứ 2 nói thầm vào tai cho bạn thứ 3...Và cứ thế tiếp tục cho đến trẻ cuối cùng của đội, trẻ cuối cùng lên hát lại câu hát đó. Luật chơi: Nếu đội nào hát đúng và nhanh hơn thì thắng cuộc. Ví dụ 2: Trò chơi: “Giai điệu thân quen” Trò chơi này giúp trẻ củng cố kiến thức về tên bài hát và củng cố lại giai điệu bài hát đã học, đồng thời tạo cho trẻ sự tập trung chú ý lắng nghe và nhanh nhẹn, linh hoạt, trả lời rõ ràng, chính xác tên bài hát. Chuẩn bị: Băng nhạc có các bài hát trong chương trình mà trẻ đã được học, đài Cách chơi: Cô mở đài cho trẻ nghe giai điệu bài hát, 2 đội rung chuông giành quyền trả lời bằng cách nói rõ tên bài hát vừa nghe. Luật chơi : Nếu trả lời đúng mỗi trẻ trong đội được tặng một bông hoa, nếu trả lời sai quyền trả lời thuộc về đội bạn “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên Biện pháp 7: Giúp trẻ mạnh dạn tự tin thông qua các hoạt động ngày hội ngày lễ Trong năm học nhà trường tổ chức rất nhiều ngày hội ngày lễ như: “Chào mừng ngày hội đến trường của bé”; “Vui Tết Trung thu” ;“ Chào mừng ngày 20/11” ;“ Bé vui hội xuân”; “ Chào mừng ngày 8/3” ;… vừa là để tuyên truyền giáo dục đến cồng đồng đến nhân dân và đến với phụ huynh học sinh hơn nữa qua những ngày hội ngày lễ giúp trẻ thích thú hào hứng hơn với âm nhạc, nâng cao tính đồng đội, tập thể đoàn kết cổ vũ động viên nhau khi biểu diễn Trẻ được tham gia biểu diễn sẽ giúp trẻ mạnh dạn tự tin hơn với bản thân mình vui mừng khi nghĩ mình đã thực sự làm được điều gì đó, trẻ biểu diễn trên sân khấu bố mẹ người thân, cô giáo và các bạn cổ vũ trẻ cảm thấy hãnh diện vì chính bản thân mình. Để làm được điều đó giáo viên phải nỗ lực rèn cho trẻ những kỹ năng từ đơn giản đến phức tạp để trẻ dần dần từ việc chỉ cảm nhận âm nhạc 1 cách đơn giản đến việc trẻ cảm nhận 1 tác phẩm âm nhạc 1 cách sâu sắc và có thể biểu diễn tự tin trên sân khấu IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC * §èi víi trÎ: Qua t¸c phÈm ©m nh¹c mµ ®· gióp cho c¸c ch¸u c¶m nhËn ®-îc t×nh c¶m yªu, gia ®×nh, b¹n bÌ, quª h-¬ng ®Êt n-íc, yªu thiªn nhiªn, c©y cá xung quanh. Ch¸u ®Õn líp ngoan, yªu th-¬ng, ®oµn kÕt víi c¸c b¹n, lÔ phÐp. hån nhiªn, m¹nh d¹n, tù tin. Kh¶ n¨ng c¶m thô vµ thÓ hiÖn c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c ë trÎ tèt h¬n. Tõ ®ã trÎ rÊt thÝch yªu v¨n ©m nh¹c, yªu cuéc sèng. TrÎ tÝch cùc ho¹t ®éng vµ thÝch lµm nh÷ng viÖc võa søc nh- gióp ®ì b¹n bÌ, c« gi¸o, «ng bµ, bè mÑ ...Vµ trÎ thÝch ®-îc h¸t, thÝch nghe c« gi¸o, b¹n h¸t, thÝch xem c¸c ch-¬ng tr×nh v¨n nghÖ, tõ ®ã kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ còng t¨ng lªn “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng STT 1 2 3 Néi dung kh¶o s¸t trÎ. *ThÓ hiÖn néi dung bµi h¸t - H¸t ®óng lêi - H¸t ®óng giai ®iÖu *Kh¶ n¨ng biÓu diÔn ®éc lËp vµ s¸ng t¹o - BiÓu diÔn diÔn c¶m -Tù s¸ng t¹o vËn ®éng theo bµi h¸t * VÒ ý chÝ - TËp trung vµo néi dung c« h-íng ®Én - Thùc hiÖn tèt yªu cÇu cña c« Nguyễn Thị Khuyên Số lượng Tỷ lệ So với đầu năm 37 36 92.5% 90% 60% 50% 35 33 87.5% 82.5% 55% 38 95% 65% 34 85% 52.5% 45% * §èi víi c« gi¸o: Tham gia líp tËp huÊn chuyªn ®Ò: Gi¸o dôc ©m nh¹c do Phßng Gi¸o duc, tr-êng tæ chøc Dù giê ®ång nghiÖp 40 tiÕt TÝch cùc dù giê häc tËp rót ®-îc nhiÒu kinh nghiÖm tõ ®ång nghiÖp, s¸ng t¹o lµm ®å ch¬i ®å dïng ®a d¹ng, hÊp dÉn nh»m n©ng cao chÊt l-îng. Thi lµm ®å dïng ®å ch¬i ®¹t gi¶i A Tham gia thao gi¶ng thi ®ua chµo mõng nh©n ngµy 20/10; 20/11 .., thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr-êng, ®¹t lo¹i giái. TËp cho trÎ tham gia thi nhÞp ®iÖu cÊp huyÖn ®¹t gi¶i A. * §èi víi phô huynh: 100% phô huynh hiÓu ®-îc ý nghÜa cña viÖc lµm quen t¸c phÈm v¨n häc cho con em m×nh. Phô huynh rÊt hµi lßng vµ tin t-ëng vµo sù d¹y dç cña c« gi¸o vµ nhµ tr-êng. Tõ ®ã t¹o cho hä cã sù quan t©m, gÇn gòi cïng nhau ch¨m sãc, nu«i d-ìng, gi¸o dôc trÎ th¬ tèt h¬n. “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên KÕT LUËN Vµ KIÕN NGHÞ 1. KÕt kuËn Qua nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi nµy b¶n th©n t«i nhËn thÊy viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho trÎ th«ng qua bé m«n ©m nh¹c lµ rÊt cÇn thiÕt, nã ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh©n c¸ch ®øa trÎ mµ cô thÓ nhÊt ®ã lµ gióp cho trÎ ®-îc chñ ®éng, tÝch cùc, ph¸t huy hÕt sù s¸ng t¹o trÎ cã ®Ó c¶m nhËn ®-îc nh÷ng t¸c phÈm ©m nh¹c hay mµ c« gi¸o ®· lùa chän ®Ó cho trÎ lµm quen trong c¸c chñ ®Ò. Víi ho¹t ®éng cho trÎ ho¹t ®éng víi ©m nh¹c qua mäi h×nh thøc (trªn tiÕt häc, ngoµi tiÕt häc, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng lÔ héi…) Gi¸o viªn lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc vµ cã kÕ ho¹ch lµm ®å dïng gi¶ng d¹y ®Çy ®ñ, s¸ng t¹o, x©y dùng m«i tr-êng häc tËp gîi më ®· thùc sù l«i cuèn trÎ vµo ho¹t ®éng mét c¸ch s«i næi vµ tù gi¸c, thÝch thó v× kh«ng ph¶i gß bã, ¸p ®Æt. trÎ tho¶i m¸i lùa chän c¸ch tiÕp nhËn t¸c phÈm theo c¸ch riªng cña m×nh. §ã chÝnh lµ thµnh c«ng sau mét n¨m nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi viÖc lµm míi “Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho trÎ 5 – 6 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng ©m nh¹c” 2. Mét sè kiÕn nghÞ Nhµ tr-êng mua s¾m thªm ®µn, nh¹c cô, ®¹o cô, may thªm trang phôc móa cho trÎ ngoµi c¸c dông cô, ®¹o cô do c« vµ ch¸u tù lµm, trÎ cã thÓ kh¸m ph¸ thªm vµ ho¹t ®éng tèt h¬n Nhµ tr-êng vµ phßng gi¸o dôc t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®-îc tham gia nhiÒu líp tËp huÊn vÒ chuyªn m«n cïng nh- dù giê c¸c tr-êng ®iÓm, chÊt l-îng cao cña thµnh phè §«ng Hµ hoÆc c¸c tr-êng trong TØnh ®Ó gi¸o viªn ®-îc häc tËp kinh nghiÖm lÉn nhau, n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô. Phßng gi¸o dôc t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®-îc tham gia nghe nh÷ng s¸ng kiÕn kinh nghiÖm hay tõ ®ã cã thÓ rót ra ®-îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó vËn dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y 2. Bµi häc kinh nghiÖm Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, b¶n th©n t«i ®· rót ra ®-îc bµi häc kinh nghiÖm sau: §èi víi c« gi¸o: “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng Nguyễn Thị Khuyên Ph¶i phèi hîp nhiÒu ph-¬ng ph¸p, biÖn ph¸p mét c¸ch khÐo lÐo khi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ©m nh¹c nh»m ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝch cùc chñ ®éng, s¸ng t¹o cña trÎ lÐo c¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n míi ®¹t hiÖu qu¶. Ph¸t huy hÕt t¸c dông cña ®å dïng d¹y häc.§å dïng, ®¹o cô, trang phôc ph¶i ®Çy ®ñ, ®Ñp, hÊp dÉn trÎ. TËn dông c¸c nguyªn vËt liÖu, phÕ liÖu s¼n cã ë ®i¹ ph-¬ng ®Ó lµm ®å dïng cho trÎ. B¶n th©n kh«ng ngõng häc hái n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. BiÕt kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝnh cùc cña trÎ nh»m n©ng cao chÊt l-îng cho trÎ ho¹t ®éng víi ©m nh¹c TiÕp thu tèt sù chØ ®¹o cña ngµnh, cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr-êng cïng víi sù gãp ý cña chÞ em ®ång nghiÖp ®Ó tõng b-íc thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò ©m nh¹c cho trÎ mÇm non. TÝch cùc tù häc, tù rÌn n©ng cao nghiÖp vô, trao dåi phÈm chÊt ®¹o ®øc, t¸c phong s- ph¹m. T¨ng c-êng cho trÎ lµm quen t¸c phÈm ©m nh¹c trªn tiÕt häc, ngoµi tiÕt häc, s¸ng t¹o lµm ®å ch¬i ®å dïng ¸p dông vµo gi¶ng d¹y cã chÊt l-îng. §¨ng ký tiÕt d¹y mÉu, tiÕt d¹y giái ®Ó rót kinh nghiÖm d¹y trÎ lµm quen v¨n häc. X©y dùng m«i tr-êng häc tËp phong phó trong vµ ngoµi líp §èi víi phô huynh Tuyªn truyÒn kiÕn thøc nu«i d¹y con cho c¸c bËc cha mÑ, t¹o ®iÒu kiÖn cho phô huynh n¾m b¾t ®-îc ph-¬ng ph¸p d¹y trÎ ho¹t ®éng víi ©m nh¹c. TÝch cùc t¹o c¬ héi cho trÎ më réng ph¹m vi giao l-u, giao tiÕp víi ng-êi lín, gãp phÇn gióp trÎ tù tin thÓ hiÖn tr-íc ®¸m ®«ng Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm nhá bÐ cña t«i vÒ ®Ò tµi: “Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho trÎ 5 - 6 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng ©m nh¹c” B¶n th©n t«i rÊt mong ®-îc sù gãp ý, gióp ®ì cña ®ång nghiÖp, c¸c nhµ s- ph¹m ®Ó ®Ò tµi ®-îc ¸p dông vµo thùc tiÓn tèt h¬n. “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc” Trường Mn Hoa Phượng XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Khuyên Vĩnh Linh, ngày 19 tháng 4 năm 2017 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Người viết Nguyễn Thị Khuyên “Phát huy tính tích cực cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động âm nhạc”
- Xem thêm -