Tài liệu Skkn những biện pháp gây hứng thú cho trẻ nhằm nâng cao tiết học làm quen với môi trường xung quanh của lứa tuổi 5 6 tuổi..

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 955 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy trêng mÇm non mai dÞch ***** NH÷NG BIÖN PH¸P G¢Y HøNG THó CHO TRÎ NH»M N ¢NG CAO TIÕT HäC “ lµM QUEN VíI M¤I TR¦êNG XUNG QUANH” cña løa tuæi 5-6 tuæi Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Nga Chøc vô : Gi¸o viªn §¬n vÞ : Trêng MÇm non Mai DÞch Hµ Néi, th¸ng 1/ 2011 I. ®ÆT VÊN §Ò I – lý do chän ®Ò tµi B¸c Hå kÝnh yªu ®· nãi : “ TrÎ em nh bóp trªn cµnh BiÕt ¨n, biÕt ngñ, biÕt häc hµnh lµ ngoan.” 1 Gi¸o dôc M©m Non lµ ngµnh häc më ®Çu trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, chiÕm vÞ trÝ quan träng. trong gi¸o dôc MÇm non cã nhiÖm vô d©y xùng nh÷ng c¬ së ban ®Çu, ®Æt nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi. TrÎ em lµ h¹nh phóc cña mäi gia ®×nh, lµ t¬ng lai cña c¶ d©n téc, viªc b¶o vÖ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ kh«ng ph¶i chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña m¬i ngêi vµ cña toµn x¨ héi vµ cña c¶ nh©n lo¹i §©y lµ thêi ®iÓm mÊu chèt vµ quan träng nhÊt, thêi ®iÓm nµy tÊt c¶ mäi viÖc ®Òu b¾t ®Çu:b¾t ®Çu ¨n, b¾t ®Çu nãi, b¾t ®Çu nghe, nh×n vµ vËn ®éng b»ng ®éi ch©n, ®«i tay cña m×nh.... tÊt c¶ nh÷ng cö chØ ®ã ®Òu lµm lªn nhng thãi quen,kÓ c¶ thãi xÊu.ChÝnh v× vËy chóng ta ®· bíc sang thÕ kû 21 thÕ kû nÒn v¨n minh trÝ tuÖ, cña nÒn khoa häc hiÖn ®¹i.do vËy con ngêi cÇn ph¶i n·ng ®éng s¸ng t¹o ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. Muèn ®îc nh vËy ngay tõ tuæi Êu th¬ trÎ M©mNon , §Æc biÖt lµ trÎ 5- 6 tuæi ®ang ë nhòng bíc ph¸t triÓn m¹nh vÒ nhËn thøc , t duy ,vÒ ng«n ng÷ ,vÒ t×nh c¶m .....nh÷ng thÕ giíi kh¸ch quan xung quanh thËt bao la réng lín ,cã biÕt bao ®iÒu míi l¹ hÊp dÉn , vµ cßn cã bao l¹ lÉm khã hiÓu,trÎ tß mß muèn biÕt ,muèn ®îc kh¸m ph¸ , cho nªn gi¸o dôc mÇm non d· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ . Tr¸ch nhiÖm nÆng lÒ vµ cao c¶ Êy tÊt c¶ thuéc vÒ c« gi¸o MÇm Non t¹o nªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c , lµ trÆng ®êng kh«n lín cña trÎ . ë løa tuæi nµy “ c¸i n¶y s¶y c¸i ung” chÝnh v× vËy sù nh¶y c¶m vµ cã tr¸ch nhiÖm cao lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ , c« gi¸o ph¶i rÊt linh ho¹t nh¹y bÐn kÞp thêi , cã n¨ng lùc vµ cã tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o . VËy gi¸o dôc cã tÇm quan träng rÊt lín ®èi víi ®êi sèng con ngêi nhÊt lµ ë tuæi MÇm non . ca dao xa cã c©u “ d¹y con tõ thña cßn th¬” c©u ca dao Êy ®· ®i vµo lßng ngêi vµ kh«ng thÓ nµo quªn . Mçi chóng ta ®Òu ®îc lín lªn tõ nh÷ng tiÕng du dÞu ngät cña bµ cña mÑ cÊt lªn “Ch¸u ¬i ch¸u ë víi bµ”hoÆc “ con ¬i con ngñ cho ngon”...§· hoµ vµo hån ta vµ du ta kh«n lín v× vËy cho trÎ LQ víi M«i trêng xung quanh mang l¹i nguån biÓu tîng v« cïng phong phó , ®a d¹ng , xinh ®éng , ®Çy hÊp dÉn víi trÎ th¬ , thÕ giíi xung quanh xinh ®éng lµ vËy , thÝch thó lµ vËy , v× thÕ trÎ lu«n cã niÒm khao kh¸t kh¸m ph¸ , t×m hiÓu vÒ chóng. Cho trÎ LQ víi m«i trêng xung quanh sÏ cung cÊp cho trÎ vèn hiÓu biÕt nh÷ng g× xung quanh m×nh , tõ m«i trêng tù nhiªn ( cá c©y , hoa l¸ , chim u«ng , )®Õn m«i trêng x· héi ( c«ng viÖc cña mçi ngêi trong x· héi , mèi quan hÖ cña con ngêi víi nhau ). vµ trÎ hiÓu biÕt vÒ chÝnh b¶n th©n m×nh , mÆt kh¸c viÖc cho trÎ lµm 2 quen víi m«i trêng xung quanh trong trêng mÇm non ®ang gÆp mét sè khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt - Lµ mét gi¸o viªn trêng mÇm non Mai DÞch, t«i nhËn thÊy tiÕt häc LQMTXQ cña trÎ ®· ®îc ®Çu t rÊt nhiÒu vÒ c¬ së vËt chÊt, tÝch hîp nhiÒu ®Ó t¨ng høng thó cho trÎ. Nhng ®ã lµ cha ®ñ víi trÎ mÇm non khi mµ trÎ lu«n tß mß, thÝch kh¸m ph¸ c¸i míi. ChÝnh v× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: “ Nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng høng thó cho trÎ nhÇm n©ng cao tiÕt häc” Lµm quen víi m«i trêng xung quanh” cña løa tuæi 5-6 tuæi. II. Néi dung 1. Thùc tr¹ng: I – t×nh h×nh thùc tÕ 1/ T×nh tr¹ng tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi a) thuËn lîi : §îc sù quan t©m cña Së, Phßng GD - §T , nªn gi¸o viªn thêng xuyªn ®îc båi dìng chuyªn m«n, n¨ng cao tay nghÒ. B¶n th©n lu«n yªu nghÒ mÕn trÎ ,ham häc hái n©ng cao chuyªn m«n . T×m tßi vµ tù lµm mét sè ®å dïng ,®å ch¬i ®Ó phôc vô tiÕt d¹y vµo ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ . Líp häc réng r·i, khang trang. C¬ së vËt chÊt lu«n ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô cho tiÕt häc. TrÎ ë gÇn trêng nªn rÊt ch¨m ®i líp . b ) Khã kh¨n : ViÖc ¸p dông CNTT vµo tiÕt häc LQMTXQ cßn h¹n chÕ. Gãc tù nhiªn cßn nghÌo , sè c©y Ýt , ®å ch¬i ,®å dïng cßn Ýt ... Sè trÎ ë líp cha qua nhãm líp nhµ trÎ , trÎ ®Õn líp 4 -5 tuæi chiÕm 80 % , kh¶ n¨ng trÎ tiÕp thu chËm . Vèn hiÓu biÕt vÒ m«i trêng x· héi cßn h¹n chÕ . §å dïng phôc vô tiÕt d¹y cßn nghÌo nµn , ®å ch¬i cña trÎ còng rÊt Ýt , thiÕu nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp , sinh ®éng ®Ó trÎ quan s¸t . 2- Sè liÖu ®iÒu tra tríc khi thùc hiÖn Tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi t«i ®· cã nh÷ng tiÕt cho trÎ lµm quen víi m«i trêng xung quanh , t«i thÊy vèn biÓu tîng vÒ thÕ giíi xung quanh cña trÎ 3 cßn Ýt , ®Æc biÖt trÎ rÊt rÔ nhÇm lÉn , khi gäi tªn c¸c con vËt , vÝ dô nh : TÊt c¶ c¸c con vËt biÕt bay , trÎ ®Òu gäi lµ chim mµ kh«ng gäi ®îc ®ã lµ chim Ðn hay chim bå c©u ... MÆt kh¸c kh¼ n¨ng quan s¸t , ph©n lo¹i cña trÎ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ,sè liÖu cô thÓ qua tõng tiÕt d¹y ®îc tæng hîp trong b¶ng sau : B¶ng 1 : KÕt qu¶ tæng kÕt kh¶ n¨ng quan s¸t , So s¸nh ,ph©n lo¹i vËt mÉu cña trÎ ( Tæng sè trÎ lµ 40) STT Kü n¨ng quan s¸t ,t×m ra ®Æc ®iÓm , KÕt qu¶ Sè lîng Tû lÖ % kh¶ n¨ng so s¸nh , ph©n lo¹i 1 Lo¹i tèt 20 50 2 Lo¹i kh¸ 10 25 3 Lo¹i TB 10 25 4 Lo¹i yÕu 0 0 Tõ kÕt qu¶ nh trªn , t«i lu«n b¨n kho¨n suy nghÜ t×m nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó tiÕt d¹y “ LQVMTXQ ” ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n . Tõ ®ã n©ng dÇn kh¶ n¨ng quan s¸t , so s¸nh vµ ph©n lo¹i cho trÎ , lµm phong phó biÓu tîng vÒ m«i trêng xung quanh trong mçi trÎ . Dùa vµo vèn kiÕn thøc ®· häc vµ ®îc båi dìng chuyªn m«n , t«i ®· t×m ra mét sè biÖn ph¸p sau :” 2. C¸c biÖn ph¸p: 1/ X©y dùng c¬ së vËt chÊt §å dïng ,trùc quan , ®å ch¬i phôc vô tiÕt häc nh : Bµn ,ghÕ ,b¶ng ,tranh , m« h×nh ,c¸c tõ g¾n víi mçi h×nh ¶nh ,vËt mÉu ... CÇn ph¶i ®Çy ®ñ cho c« vµ trÎ cïng ho¹t ®éng . §å dïng cña trÎ còng ph¶i ®Ñp ,hÊp dÉn ,phong phó sinh ®éng nh»m kÝch thÝch høng thó ,tß mß lßng ham hiÓu biÕt cña trÎ , t«i thêng sö dông ®å thËt , vËt thËt hoÆc h×nh ¶nh ®éng cho tiÕt häc sinh häc . 4 dùa vµo yªu cÇu thùc tÕ d¹y trÎ , t«i ®Ò nghÞ víi BGH nhµ trêng trang bÞ thªm thiÕt bÞ ,®å dïng d¹y häc nh : B¶ng ,tranh ¶nh ,l«t« ,vµ víi mçi tiÕt cÇn cã ®å dïng ®Ó phôc vô thËt ®Çy ®ñ . Víi c¸c bËc phô huynh vËn ®éng hä mua thªm ®å dïng , tranh ,truyÖn , ®Æc biÖt lµ tranh ,s¸ch , ¶nh vÒ c¸c con vËt ,c©y cèi ,hoa l¸ ,qu¶ ,... Su tÇm nh÷ng c©u ca dao , tôc ng÷ ,®ång dao ®Ó lµm phong phó vèn hiÓu biÕt vÒ m«i trêng xung quanh cña trÎ . Víi chÝnh b¶n th©n m×nh t«i tËn dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã s½n ë ®Þa ph¬ng nh : , v¶i vôn ,coäng r¬m kh« , l¸ kh«, hoa Ðp kh« ,vá c©y kh« ®Ó lµm tranh ¶nh cho tiÕt d¹y . Su tÇm c¸c lo¹i h¹t , c¸c lo¹i vá trai èc ,hÕn sß ... ®Ó bæ xung gia ®å ch¬i cña trÎ . 2/ Bæ xung ®å ch¬i §îc nhµ trêng cÊp cho tranh d¹y m«i trêng xung quanh,l« t« c¸c lo¹i...Ngoµi ra t«i cßn tù lµm ®å dïng phôc vô tiÕt d¹y,c¸c lo¹i tranh ¶nh ,h×nh ¶nh ,c¸c con vËt ,c©y cá , hoa l¸ ... Su tÇm tranh cã h×nh ¶nh ®Ñp xö dông trong viÖc cho trÎ LQVMTXQ . TËn dông c¸c h×nh ¶nh ë ®èc lÞch, b×a ,ho¹ b¸o ,¶nh cò ... Võa trang trÝ líp võa lµm ®å dïng ®å ch¬i . T«i tËn dông b×a c¸t t«ng cã d©y d¹t thËt sinh ®éng ,hÊp dÉn , g©y høng thó víi trÎ. Sau ®ã ®Ó trÎ tù ®iÒu khiÓn , ®Ó trÎ biÕt con vËt nµy cã ch©n hay cã c¸nh , cã ch©n th× biÕt ch¹y cã c¸nh th× biÕt bay . T«i ®Ó cho trÎ tù lµm mét s¶n phÈm nh tranh vÏ vÒ c¸c con vËt , cá c©y ,hoa l¸ , ho¹c c¸c s¶n phÈm nÆn nh÷ng ®å vËt xung quanh trÎ ,c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh ,tranh tõ nh÷ng phÕ liÖu , c« vµ trÎ cïng lµm thÓ hiÖn vèn hiÓu biÕt phong phó cña trÎ vÒ MTXQ . T«i su tÇm nh÷ng bµi th¬ vÒ m«i trêng xung quanh ,sau ®ã dïng h×nh ¶nh minh ho¹ vµ cã ch÷ viÕt ®i cïng . Võa gióp trÎ cñng cè h×nh ¶nh võa ®Ó trÎ rÌn luyÖn ng«n ng÷ .Tõ ®ã t duy cña trÎ còng ph¸t triÓn . Víi nh÷ng ®å dïng , ®å ch¬i ®îc ph¸t vµ tù lµm khi t«i ®a vµo sö dông trong tiÕt d¹y m«i trêng xung quanh , t«i thÊy trÎ rÊt hµo høng , høng thó häc , trÎ hiÓu biÕt nhiÒu ,quan s¸t rÊt tèt , t×m rÊt nhanh c¸c vËt mÉu c« ®a ra , so s¸nh vµ ph©n lo¹i còng rÊt râ rµng , rµnh m¹ch , ng«n ng÷ rÊt ph¸t triÓn , trÎ thuéc rÊt nhiÒu th¬ ca dao ,tôc ng÷ ,®Æc biÖt lµ c¸c c©u ®è vÒ c¸c 5 con vËt , c¸c c©y hoa ,c¸c lo¹i qu¶ ... T duy cña trÎ còng nhanh vµ chÝnh x¸c h¬n . 3 – X©y dùng gãc “bÐ víi thiªn nhiªn ” Gãc thiªn nhiªn lµ n¬i dµnh cho c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc c©y cèi : NhÆt cá ,b¾t s©u , tíi níc , ngoµi ra cßn lµ n¬i t×m ®äc c¸c lo¹i s¸ch vÒ thiªn nhiªn , c¸c tranh ¶nh vÒ thÕ giíi tù nhiªn . T«i x©y dùng gãc thiªn nhiªn cã c¸c c©y xanh nh: c©y v¹n niªn thanh , c©y hoa hång … Dµn d©y leo . T«i bè trÝ gi¸ s¸ch chñ yÕu lµ s¸ch vÏ con vËt , c©y cèi ,hoa l¸ , qu¶ h¹t … Tranh ¶nh võa tÇm víi cña trÎ ®Ó trÎ cã thÓ xem vµ ®äc s¸ch ( cã que chØ cho viÖc ®äc s¸ch ) §äc s¸ch theo tõng ch÷ ,tõng dßng , t«i s¾p xÕp c¸c hép ®ùng vá c©y kh« hoa l¸ Ðp kh« , c¸c lo¹i h¹t … Cã ng¾n nh·n m¸c vµ h×nh ¶nh râ rµng ®Ó trÎ rÔ nhËn thÊy , trÎ ®îc ch¬i vµ lµm ®îc nh÷ng s¶n phÈm tõ nh÷ng då ch¬i Êy . ngoµi ra t«i còng dïng vá hÕn , èc trai ,sß … vá trøng vÖ sinh s¹ch sÏ võa lµm ®å dïng ,®å ch¬i phong phó võa rÎ tiÒn võa rÔ kiÕm C¸c tranh , l« t« ®Òu ®îc ph©n lo¹i ®Ó ë gi¸ võa rª lÊy , rÔ t×m . VÝ dô : T«i ph©n loai l« t« : _ L« t« con vËt xÕp vµo mét « . - L« t« c¸c lo¹i qu¶ xÕp vµo mét « §èi víi tranh ®Òu cã ch÷ c¸i t¬ng øng ë díi còng ®îc ph©n lo¹i xÕp gän gµng vµ rÔ kiÕm . 4 – Lµm giÇu vèn hiÓu biÕt vÒ m«i trêng xung quanh BiÓu tîng vÒ thÕ giíi sung quanh , ®a ®Õn víi trÎ qua nhiÒu h×nh thøc : C©u ®è ,bµi h¸t , ca dao ,tôc ng÷ ,®ång dao ,tranh ¶nh ,®å vËt ,vËt thËt … Gióp trÎ kh«ng bÞ nhµm ch¸n ,l¹i rÔ tiÕp thu ®Ó trÎ ghi nhí vµ chÝnh x¸c ho¸ thµnh biÓu tîng cña m×nh . VÝ dô : Cho trÎ lµm quen víi con cua : “ Con g× t¸m c¼ng hai cµng. §Çu th× kh«ng cã bß ngang c¶ ®êi” 6 TrÎ ®o¸n ngay ®îc ®ã lµ con cua ,. Nhng trong ®Çu trÎ biÓu tîng vÒ con cua ®îc chÝnh s¸c lµ con cua cã hai cµng to ,cã t¸m ch©n nµy ,l¹i bß ngang n÷a . Cho trÎ lµm quen víi con c¸ ,tt«i dïng c©u ®è . “Con g× cã vÈy cã v©y Kh«ng ®i trªn c¹n mµ ®i díi hå ” TrÎ tr¶ lêi ®ã lµ con c¸ .Nhng trÎ l¹i biÕt thªm con c¸ cã ®Æc ®iÓm cô thÓ , cã v©y cã ®u«i , vÈy ,m«i trêng sèng cña chóng… Tõ ®ã trÎ cã thÓ so s¸nh xem con c¸ vµ con cua cã ®Æc ®iÓm g× gièng nhau ,cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c nhau ? Sau ®ã trÎ cã thÓ ph©n nhãm . Ngo¸i ra t«i cßn dïng c¸ch kh¸c ®Ó vµo bµi cung cÊp biÓu tîng thÕ giíi sung quanh cho trÎ , qua h×nh ¶nh m« h×nh ,con vËt thËt … 5 / RÌn trÎ th«ng qua tiÕt d¹y V× cho tÎ LQVMTXQ , nªn trong mçi tiÕt víi mçi mÉu vËt ,hay tranh ¶nh , t«i ®Òu cho tÎ quan s¸t kü , cho tÎ ®a ra nhiÒu ý kiÕn nhËn xÐt ®Ó t×m ra ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c ®Æc ®iÓm vËt mÉu . VÝ dô : Lµm quen víi con cua , trÎ ®· t×m ®îc ®Æc ®iÓm cña con cua cã hai cµng to ,t¸m ch©n … Sau ®ã ®Æt c©u hái gîi më “ c¸c con cã biÕt con cua nã ®i nh thÕ nµo kh«ng ? ” TrÎ tr¶ lêi ®îc lµ con cua bß ngang , t«i dïng que chØ râ , cua cã mai cua ,yÕm cua cøng ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ chóng. Nh vËy kh«ng nh÷ng trÎ biÕt ®îc cua cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× mµ trÎ cßn biÕt m«i trêng sèng cña chóng ,c¸ch vËn ®éng ,(§i nh thÕ nµo ? ) c¸c bé phËn c¬ thÓ ra sao . N¾m râ ®Æc ®iÓm trÎ quan s¸t rÔ h¬n , tõ ®ã so s¸nh rÊt râ rµng vµ ph©n lo¹i còng rÊt tèt . Trong tiÕt d¹y m«i trêng xung quanh t«i lång ghÐp thÝch hîp c¸c m«n kh¸c nh :” To¸n , ©m nnh¹c , t¹o h×nh ,v¨n häc … ®Ó trÎ thªm høng thó , ghi nhí tèt h¬n , hiÓu vÊn ®Ò s©u vµ réng h¬n . VÝ dô : Trong tiÕt d¹y lµm quen víi ®éng vËt sèng díi níc . T«i cho trÎ thi “ ®è vui ” hai ®éi ra c©u ®è cho nhau vµ gi¶i c©u ®è ®éi b¹n . “ Nhµ h×nh xo¨n, n»m ë díc ao ChØ cã mét cöa ra vµo mµ th«i 7 Mang nhµ ®i kh¾p mäi n¬i Kh«ng ®i ®ãng cöa nghØ ng¬i mét m×nh .” ( con èc ) Con g× ®Çu bÑp . Hai ng¹nh hai bªn R©u ng¾n vÓnh lªn M×nh tr¬n bãng nhìn ( con c¸ trª) Nh vËy trÎ ®îc c©u ®è rÊt vui vÎ hµo høng , kÝch thÝch t duy , lµm phong phó vèn tõ vµ ng«n ng÷ m¹ch l¹c . . Trong tiÕt d¹y t«i còng lång ghÐp to¸n s¬ ®¼ng , LQ víi con cua ,c« vµ trÎ cïng ®Õm sè ch©n cua . T«i ®a ©m nh¹c xen kÏ gi÷a c¸c phÇn chuyÓn tiÕp trong tiÕt d¹y ®Ó tiÕt d¹y thªm hµo høng ,s«i ®éng . Trong tiÕt d¹y t«i còng kÝch thÝch kh¼ n¨ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña trÎ b»ng c¸ch g¾n hoÆc d¸n ®Ó hoµn thiÖn bøc tranh . T«i thêng tæ chøc c¸c trß ch¬i trong tiÕt häc .C¸c trß ch¬i ®éng ,trß ch¬i tÜnh ®an xen nhau ®Ó t¹o høng thó , tiÕt d¹y vui t¬i , trÎ thªm phÇn ho¹t b¸t nhanh nhÑn . Víi mçi h×nh ¶nh cho trÎ lµm quen ®Òu cã tõ t¬ng øng ë díi ®Ó rÔ nhËn biÕt ®îc ch÷ c¸i m×nh ®· häc . 6 / N©ng cao kü n¨ng quan s¸t , so s¸nh vµ ph©n lo¹i ë trÎ BiÕt ®îc kü n¨ng vµ nghÖ thuËt dËy trÎ lµm quen víi MTXQ còng cha th¹t s¸ng t¹o , nªn b¶n th©n t«i k¾c phôc b»ng c¸ch : Thêng xuyªn häc tËp b¹n bÒ ®ång nghiÖp , luyÖn tËp giäng nãi sao cho thËt chuyÒn c¶m , t¸c phong d¹y sao cho nhÑ nhµng , linh ho¹t . VÒ kiÕn thøc ph¶i n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p d¹y , cung cÊp cho trÎ kiÕn thøc dï ®¬n gi¶n nhng còng ph¶i thËt chÝnh x¸c . TËn dông mäi thêi gian ®Ó tù rÌn luyÖn m×nh ,dï ë líp hay ë nhµ . Sö dông bé tranh cho trÎ LQVMTXQ ,theo néi dung tõng bµi ,theo ®óng ch¬ng tr×nh . Lu«n n¨ng nghe ,tiÕp thu ý kiÕn nhËn xÐt ,cña BGH sau mçi tiÕt d¹y , ®Ó tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng mÆt tèt ,kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ . 8 + VÒ c¸ch tiÕn hµnh : Víi mçi b¸i tuú thuéc vµo ®èi tîng cho trÎ lµm quen , t«i t×m nh÷ng c¸ch vµo bµi kh¸c nhau ®Ó g©y sù chó ý , tß mß cña tÎ . cã thÓ dïng c©u ®è ,bµi h¸t … §ª trÎ nhËn biÕt ®èi tîng b»ng tranh ¶nh vµ ®å vËt , vËt thËt vµ m« h×nh . Víi mçi ®èi tîng trÎ ®îc lµm quen , trÎ ®îc quan s¸t thËt kü , trÎ biÕt ®a ra ý kiÕn nhËn xÐt cña m×nh , cïng víi ®ã lµ c©u hái gîi më cña c« , cø mçi lÇn lµm quen nh vËy t«i lång ghÐp néi dung gi¸o dôc vµo bµi . TrÎ kh«ng nh÷ng hiÕu vÒ vËt ®ã mµ cßn cã c¸ch øng xö , hµnh ®éng víi chóng . Sau khi trÎ ®îc lµm quen 3 – 4 ®èi tîng( trong 1bµi ) t«i cho trÎ so s¸nh 2®èi tîng mét , ®Ó trÎ cã thÓ rÔ rµng hoµn thµnh nhiÑm vô ph©n lo¹i trong c¸c trß ch¬i Tæ chøc c¸c trß ch¬i trong mçi tiÕt ®¹t , t«i tæ chøc ®an xen trß ch¬i ®éng víi trß ch¬i tÜnh , lµm cho kh«ng khÝ tiÕt d¹y vui t¬i hµo høng vµ hiÖu qu¶ . Trong c¸c tiªt häc kh¸c t«i còng lång ghÐp kiÕn thøc m«i trêng sung quanh ®Ó cñng cè vèn hiÓu biÕt vÒ biÓu tîng ®· cã cña trÎ VÝ dô : Tron tiÕt lµm quen víi ch÷ c¸i I ,T , C C« ®a tranh h×nh “con voi ” C« vµ trÎ cïng ®µm tho¹i vÒ con voi ®Ó trÎ biÕt ®îc h×nh d¹ng ,m«i trêng sèng , thøc ¨n vµ c¸ch vËn ®éng cña nã Trong ho¹t ®éng kh¸c cña trÎ , t«i cã thÓ cung cÊp kiÕn thøc cò , tËn dông mäi lóc ,mäi n¬i ®Ó gi¸o dôc trÎ . Trong ho¹t ®éng gãc , trÎ ®îc ch¬i ë gãc thiªn nhien . trÎ tíi c©y , nhÆt l¸ , b¾t sau ,xem s¸ch vÒ m«i trêng xung quanh . ®Æc biÖt trÎ ®îc ch¬i nhiÒu ®å vËt thËt , khi ®îc ho¹t ®éng nhiÒu víi ®å vËt thËt , trÎ ®îc nh×n ,sê ,n¾n ,ngöi ,… Tõ ®ã cã h×nh ¶nh chän vÑn vÒ nh÷ng g× sung quanh tÎ , khçng thÕ mµ t«i cßn ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña trÎ b»ng c¸ch cho tÎ lµm tranh tõ nguyªn liÖu thiªn nhiªn nh : Hoa , l¸ Ðp kh« , vá c©y ,coäng r¬m , vá thuû s¶n … Qua c¸c buæi d¹o ch¬i ,th¨m quan , ho¹t ®éng ngoµi trêi , d· nngo¹i … khi trÎ quan s¸t t«i híng trÎ sö dông mäi gi¸c quan ®Ó trÎ cã thÓ chØ ra chän vÑn ®èi tîng ®ã . 9 VÝ dô : C« vµ trÎ quan s¸t c©y hoa hång , híng trÎ nhËn biÕt mµu s¾c c¸nh hoa . Cho trÎ sê c¸nh hoa thÊy mÞn vµ nh½n , c¸c mÐp cña l¸ cã r¨ng ca . §a hoa nªn ngöi cã mïi th¬m . TrÎ ®îc quan s¸t kü , cã ®îc ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm cña ®èi tîng nªn trÎ so s¸nh rÊt tèt vµ ph©n lo¹i rÊt nhanh . D¹o ch¬i th¨m quan ho¹t ®éng ngoµi trêi , kh«ng nh÷ng ®Ó trÎ kh¸m ph¸ thÕ giíi sung quanh m×nh mµ t«i cßn gi¸o dôc t×nh yªu thiªn nhiªn , ý thøc b¶o vÖ m«i trêng . t«i còng lu«n chó ý kiÕn thøc x· héi víi trÎ vÒ c«ng viÖc cña mçi ngêi , vÒ mãi quan hÖ gi÷a con ngêi víi nhau , ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ATGT víi trÎ t¹o cho trÎ thãi quen vµ ý thøc khi tham gia giao th«ng . Víi trÎ mÆc dï kiÕn thøc rÊt ®¬n gi¶n . §i trªn ®êng kh«ng ch¹y , kh«ng l« ®ïa , ®i bªn tay ph¶i , ho¹c lµ nh×n nh÷ng tÝn hiÖu giao th«ng . 7 / KÕt hîp gi÷a phô huynh vµ c« gi¸o .. §èi víi trÎ mÇm non dÔ nhí l¹i dÔ quªn , nÕu kh«ng ®îc luyÖn tËp thêng xuyªn th× sau ngµy nghØ xÏ quªn lêi c« d¹y V× thÕ t«i thêng xuyªn chao ®æi víi phô huynh vµo giê ®ãn tr¶ trÎ ®Ó hiÓu ®îc tÝnh c¸ch trÎ vµ ®Ó phô huynh luyÖn them cho trÎ . Ch¸u A , ch¸u B rÊt thÝch ®äc c©u ®è cho bè mÑ nghe . Ch¸u C ,ch¸u D rÊt hay hái vÒ nh÷ng g× l¹ sung quanh . §éng viªn c¸c ch¸u kh«ng chØ biÕt b¶o vÖ m«i trêng sung quanh mµ cßn gi÷ g×n ,gióp ®ì cha mÑ nh÷ng c«ng viÖc vÖ sinh nhá . Trao ®æi víi phô huynh mua cho trÎ nh÷ng quÓn tranh vÒ con vËt ,c©y cá … phï hîp víi løa tuæi . trÎ ®îc lµm quen víi h×nh ¶nh , víi ch÷ viÕt . ViÖc kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ c« gi¸o lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc , gióp trÎ luþªn tËp nhiÒu h¬n , tõ ®ã trÎ cã ®îc vèn kiÕn thøc vÒ thiªn nhiªn , vÒ x· héi phong phó vµ ®a d¹ng h¬n,V× trÎ ë m«i trêng lµ n«ng th«n , nªn ë nhµ trÎ ®îc tiÕp xóc víi nhiÒu thiªn nhiªn , cá c©y hoa l¸ rÊt nhiÒu , ®îc bè mÑ thêng xuyªn cung cÊp vµ cñng cè nh÷ng g× ®· cã th× hiÖu qu¶ viÖc cho trÎ lµm quen víi m«i trêng sung quanh lµ rÊt cao . 3. KÕt qu¶: 10 B¶ng 2 : KÕt qu¶ ®¹t ®îc STT Ph©n lo¹i 1 2 Lo¹i tèt Lo¹i kh¸ §Çu n¨m Sè lîng Tû lÖ % 25 66.7 15 33.3 Cuèi n¨m Sè lîng Tû lÖ % 35 88 5 12 Víi trÎ cã tiÕn bé râ rÖt trong tõng tiÕt d¹y . TrÎ cã kü n¨ng quan s¸t , so s¸nh ,ph©n lo¹i tèt , hiÓu biÕt réng vÒ tù nhiªn còng nh vÒ x· héi . §Æc biÖt trong héi thi bÐ lµm quen ATGT vµ gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng c¸c ch¸u líp t«i thÓ hiÖn rÊt tèt vÒ kiÕn thøc ATGT còng rÊt tèt vµ cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng . §îc ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸ rÊt cao . kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña trÎ §îc biÓu hiÖn qua b¶ng sau : B¶ng 3 : KÕt qu¶ ®¹t ®îc cña trÎ TT Kü n¨ng §Çu n¨m quan s¸t ,so Sè lîng Tû lÖ s¸nh ,ph©n % lo¹i 1 Lo¹i tèt 25 66.7 2 Lo¹i kh¸ 15 33.3 Cuèi n¨m T¨ng Sè lîng Tû Sè lîng lÖ % Tû lÖ % 35 5 88 12 24 16 25 15 §èi tîng phô huynh : C¸c bËc phô huynh ®· nhËn thøc râ ®îc tÇm quan träng cña viÖc d¹y trÎ lµm quen víi m«i trêng xung quanh , t¹o ®iÒu kiÖn cïng c«ng t¸c víi c« gi¸o ®Ó ®îc lµm quen víi m«i trêng xung quanh cña trÎ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt , ®ã còng ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng m«n cho trÎ lµm quen víi m«i trêng xung quanh . Bµi häc kinh nghiÖm - Gi¸o viªn thùc sù yªu nghÒ mÕn trÎ , cã n¨ng lùc s ph¹m , n¾m ch¾c chuyªn m«n . - Cã sù hiÓu biÕt vÒ kü n¨ng d¹y trÎ lµm quen víi m«i trêng sung quanh . - Cã sù s¸ng t¹o trong mçi tiÕt d¹y , lu«n cã sù ®æi míi trong ph¬ng ph¸p d¹y trÎ 11 - Thêng xuyªn rÌn luyÖn b¶n th©n ,kü n¨ng d¹y , thao t¸c ,rÌn luyÖn giäng nãi - §å dïng d¹y trÎ phong phó s¸ng t¹o hÊp dÉn víi trÎ . - Lµm tãt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh . - Lu«n t¹o ®îc m«i trêng häc mµ ch¬i ,ch¬i mµ lµm . - Chó ý rÌn trÎ Ýt nãi , chËm hiÓu cã ph¬ng ph¸p híng d©nn xcô thÓ . - §éng viªn kÞp thêi vµ gióp trÎ tËp luþen thêng xuyªn . - T¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó trÎ cã kh¶ n¨ng t duy , ph¸t triÓn tèt . dùa vµo héi thi “BÐ lµm quen ATGTvµ gi¸o dôc BVMT” Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p , kinh nghiÖm mµ t«i ®· thùc nghiÑm ®Ó “ N©ng cao chÊt lîng cho trÎ lµm quen víi m«i trêng sung quanh ” cho trÎ 5 – 6 tuæi , ®Ó n©ng cao kü n¨ng quan s¸t , so s¸nh ph©n lo¹i ë trÎ khi ®îc lµm quen víi m«i trêng xung quanh . B¶n th©n rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña quý ban vµ c¸c ®ång nghiÖp ®Ó nh÷ng giê d¹y m«i trêng xung quanh ®¹t kÕt qu¶ cao III. KÕt luËn: §em l¹i høng thó cho trÎ, ®Ó trÎ häc vµ tiÕp thu nhanh h¬n, lµ mét nhiÖm vô ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t vÒ thêi gian, vÒ c«ng søc vµ c¶ t©m huyÕt cña nh÷ng c« gi¸o còng nh lµ phô huynh. T«i mong r»ng, víi mét chót s¸ng kiÕn, t«i cã thÓ ®em l¹i tiÕt häc LQVMTXQ cña trÎ phong phó vµ hay h¬n Hµ Néi, ngµy 1 th¸ng 2 n¨m 2011 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ Nga 12 13
- Xem thêm -