Tài liệu Skkn nâng cao chất lượng cho trẻ khám phá khoa học

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
tranvanhung

Tham gia: 20/02/2016

Mô tả:

PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN LONG HOÀ TRÖÔØNG MAÃU GIAÙO AN BÌNH KINH NGHIEÄM GIAÛNG DAÏY ÑEÀ TAØI: NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG CHO TREÛ 4-5 TUOÅI LAØM QUEN MOÂN KHAÙM PHAÙ KHOA HOÏC. GIAÙO VIEÂN: PHAN NGOÏC TRUÙC QUYØNH. NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG MOÂN KHAÙM PHAÙ KHOA HOÏC I/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ: -Trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta coù muoân vaøn ñieàu thuù vò maø chuùng ta caàn khaùm phaù. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi treû nhoû. Vì kieán thöùc veà theá giôùi xung quanh treû coøn raát heïp, ñoái vôùi treû ôû ñoä tuoåi 4-5 tuoåi. Ñoä tuoåi treû ñang phaùt trieån vaø raát caàn hieåu bieát veà nhöõng gì ñang saûy ra xung quanh mình, ñeå treû coù theâm voán soáng cho mình. Töø ñoù, gôïi cho toâi yù töôûng söû duïng caùc hoaït ñoäng troø chuyeän, quan saùt, ñaøm thoaïi ñeå hình thaønh cho treû veà tình caûm xaõ hoäi beân caïnh ñoù phaùt trieån cho treû veà ngoân ngöõ. - Naâng cao chaát löôïng cho treû khaùm phaù khoa hoïc laø moät trong nhöõng yeâu caàu troïng taâm caàn ñeå cho treû phaùt trieån. Ñoái vôùi phöông phaùp chaêm soùc, giaùo duïc treû laøm nhö theá naøo ñeå naâng cao chaát löôïng cuûa vieäc khaùm phaù khoa hoïc ñeå thích öùng vôùi cuoäc soáng cuûa treû vaø thích öùng vôùi khaû naêng nhaän thöùc cuûa treû vaø ñaùp öùng vôùi nhu caàu cuûa phuï huynh ñoù chính laø khoù khaên cuûa giaùo vieân maàm non. Ñaët bieät laø giaùo vieân maàm non daïy ôû vuøng noâng thoân. II/ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH: Trong quaù trình giaûng daïy coù moät soá thuaän lôïi vaø khoù khaên thöôøng gaëp nhö sau: Thuaän lôïi: Ñöôïc söï quan taâm cuûa Phoøng giaùo duïc, Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng luoân taïo ñieàu kieän cho giaùo vieän ñeå naâng cao chaát löôïng giaûng daïy thoâng qua caùc chuyeän ñeà, caùc buoåi thao giaûng cuûa tröôøng, cuïm, cuûa huyeän. Nhaát laø caùc chuyeän ñeà khaùm phaù khoa hoïc. Cô sôû vaät chaát töông ñoái ñaày ñuû, lôùp hoïc saïch seõ, thoaùng maùt, khung vieân saân tröôøng saïch, roäng. Treû trong lôùp coù cuøng moät ñoä tuoåi. Quang caûnh xung quanh tröôøng raát thích hôïp cho treû khaùm phaù khoa hoïc. Khoù khaên: Phaàn lôùn laø con daân lao ñoäng , treû chôi qua lôùp 3-4 tuoåi. Kinh nghieäm soáng cuûa treû coøn ích, treû ruït reø, ít giao tieáp vôùi coâ vaø baïn, söû duïng töø chöa phong phuù, chöa coù nhieàu kieán thöùc veà theá giôùi xung quanh treû. Ví duï: Treû chöa phaän bieät nhö theá naøo laø hoa caùnh troøn, hoa caùnh daøi. Khi leân tiết thì số lượng hoa không đầy đủ để cung cấp cho trẻ. Vôùi nhöõng khoù khaên treân toâi coù nhöõng bieän phaùp sau: -Hỏi trẻ về những loại hoa mà trẻ đã thấy. Cho trẻ đem những bông hoa mà trẻ trồng ở nhà vào lớp và cùng quan sát, phân loại hoa theo cánh của hoa. Cho trẻ quan sát những loại hoa mà trẻ thấy xung quanh trẻ mọi lúc mọi nơi. II/ BIEÄN PHAÙP: Keát hôïp vôùi phuï huynh: cho treû quan saùt taát caû caùc hieän töôïng, söï vieäc xaûy ra xung quanh treû vaø troø chuyeän vôùi treû, ñaët nhöõng caâu hoûi xoay quanh nhöõng vieäc xaûy ra tröôùc maét treû ñeå treû traû lôøi nhaèm cung caáp theâm cho treû kinh nghieäm veà cuoäc soáng. ÔÛ tröôøng: vaøo nhöõng giôø chôi, giôø hoaït ñoäng goùc toâi thöôøng gôïi yù cho treû noùi veà nhöõng söï vieäc maø treû quan saùt ñöôïc , höôùng daãn cho treû moâ taû laïi nhöõng vieäc maø treû thaáy töø ngöôøi lôùn. Cho treû chaêm soùc caây, gieo haït ñeå treû bieát ñöôïc ñeå coù ñöôïc moät caây nhö vaäy thì người lao ñoäng phaûi laøm vieäc nhö theá naøo. Nghieân cöùu theâm taøi lieäu, döï giôø caùc chuyeän ñeà veà khaùm phaù khoa hoïc do tröôøng, cuïm, phoøng giaùo duïc toå chöùc ñeå coù theâm kieán thöùc, kinh nghieäm ñeå aùp duïng cho hoïc sinh cuûa mình. NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG CHO TREÛ KHAÙM PHAÙ KHOA HOÏC Khi thay ñoåi töø teân goïi “Tìm hieåu moâi tröôøng xung quanh” sang teân “Khaùm phaù khoa hoïc “ñaõ cho ta thaáy ñöôïc söï môû roäng phaïm vi cho treû, töø nhöõng söï vieäc xung quanh treû tôùi vieäc tìm hieåu vaø khaùm phaù nhöõng söï vieäc ñoù ñaõ cho ta thaáy ñöôïc yeâu caàu cao so vôùi nhaän thöùc cuûa treû ôû ñoä tuoåi 4-5.Nhöng toâi thaáy söï ñoåi môùi naøo raát hay vì mình coù theå daïy treû tìm hieåu, khaùm phaù caùc söï vieäc xung quanh treû theo söï hieåu bieát cuûa töøng treû. Beân caïnh ñoù toâi coøn tuyeân truyeàn, hoái hôïp vôùi phuï huynh ñeå daïy cho treû coù theâm kieán thöùc veà cuoäc soáng xung quanh treû. Ñeå thöïc hieän phöông phaùp cho treû khaùm phaù khoa hoïc toâi ñaõ aùp duïng nhieàu phöông phaùp sau: Naâng cao chaát löôïng cho treû khaùm phaù koa hoïc: Keát hôïp vôùi vieäc cho treû xem tranh aûnh, quan saùt taát caû caùc hieän xung quanh treû trong khung vieân tröôøng vaø caùc hieän töôïng xaûy ra xung quanh tröôøng maø treû coù theå quan saùt ñöôïc. Nhöõng vieäc maø treû quan saùt ñöôïc ôû nhaø . Ví duï: Khi cho treû xem tranh, truyeän thì hoûi treû trong tranh veõ gì, hình aûnh ñoù laøm con lieân töôûng tôùi gì? Quan saùt trong saân tröôøng mình coù gì? Töø ñaâu coù nhöõng caùi ñoù? Quan saùt caùc söï vieäc ôû nhaø, xung quanh tröôøng hoûi treû xem theo con vieäc nhö theá laø ñuùng hay sai? Taïi sao con bieát? Neáu con laø baïn thì con seõ laøm nhö theá naøo? Quan saùt caây coái trong saân tröôøng vaø cho treû tìm nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa caùc caây trong tröôøng vaø ñöa ra nhaän xeùt cuûa caù nhaân mình veà caùc söï vieäc ñoù. Toùm laïi: Tuøy theo söï nhaän thöùc cuûa treû, tình hình cuûa lôùp, cuûa ñòa phöông maø mình ñöa ra nhöõng caâu hoûi phuø hôïp, vöøa söùc vôùi treû ñeå treû tö duy. Naâng daàn yeâu caàu ñoái vôùi treû ñeå cho treû coù theâm nhieàu kieán thöùc mới veà theá giôùi xung quanh. Löu yù: Vôùi nhöõng bieän phaùp vaø heä thoáng caâu hoûi nhö treân thì khoâng theå söû duïng trong moät tieát hoïc maø ta phaûi döïa vaøo khaû naêng nhaän thöùc cuûa töøng treû, tình hình cuûa lôùp maø choïn ra nhöõng caâu hoûi thích hôïp vôùi hoaøn caûnh ñeå hoûi treû. Ñeå cho treû traû lôøi theo khaû naêng hieåu bieát cuûa mình, khoâng aùp ñaët treû traû lôøi theo moät khuoân maãu. Keát quaû: Vôùi nhöõng bieän phaùp neâu treân toâi ñaõ coù ñöôïc keát quaû raát toát, taát caû treû trong lôùp ñeàu tham gia hoïc tốt, tích cöïc tham gia phaùt bieåu yù kieán theo khaû naêng cuûa mình. Ví dụ: khi lên tiết cho trẻ làm quen với một số loại phương tiện giao thông đường bộ trẻ đã được quan sát và thấy những phương tiện đó hàng ngày nên khi lên tiết chỉ cần cho trẻ quan sát sơ qua là trẻ có thể kể lại đặc điểm của các loại phương tiện đó. Có thể so sánh các loại phương tiện với nhau. Nhöõng treû khaù seõ giuùp cho nhöõng treû yeáu hoïc hoûi theâm baèng caùch quan saùt vaø laøm theo mình. Qua nhöõng caâu chuyeän, nhöõng vieäc laøm cuûa treû trong tröôøng giuùp treû coù theâm nhöõng kieán thöùc sô ñaúng veà cuoäc soáng, veà nhöõng söï vieäc xunh quanh treû. Giuùp cho treû phaùt trieån theo höôùng tích cöïc, bieát caùi gì xaáu thì traùnh xa coøn nhöõng gì toát thì neân phaùt huy. Baøi hoïc kinh nghieäm: Qua nhöõng bieän phaùp treân, toâi ñaõ ruùt ra cho baûn thaân mình baøi hoïc kinh nghieäm sau: +Trong giôø hoïc cuõng nhö trong giôø chôi, hoaït ñoäng ngoaøi trôøi toâi luoân taïo baàu khoâng khí vui töôi, taïo cho treû söï thoaûi maùi khi troø chuyeän. +Khi treû quan saùt, traû lôøi caâu hoûi toâi cho treû dieãn ñaït baèng nhöõng suy nghó cuûa treû, khoâng aùp ñaët treû phaûi traû lôøi theo yù cuûa toâi. + Neáu trình ñoä cuûa treû khoâng ñoàng ñeàu thì toâi seõ ñöa ra caâu hoûi phuø hôïp cho töøng treû , ñeå taát caû treû coù theå theå hieän ñöôïc khaû naêng cuûa mình, noùi leân nhöõng suy nghó, hieåu bieát cuûa mình. +Neáu nhö treû khaù thì toâi seõ ñaët ra nhöõng caâu hoûi naâng cao hôn, coù tính suy luaän cao hôn. Treân ñaây laø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm maø baûn thaân toâi chaét loïc ñöôïc trong quaù trình daïy, giuùp cho caùc treû thích hoïc vaø tieáp thu ñöôïc nhieàu kieán thöùc môùi. Rieâng baûn thaân toâi muoán hoïc hoûi nhieàu ôû caùc baïn vaø söï höôùng daãn cuûa caáp laõnh ñaïo ñeå ñem laïi hieäu quaû cao hôn trong vieäc giaùo duïc treû./. Hieäu tröôûng Voõ Thò Kim Tuyeán Giaùo vieân Phan Ngoïc Truùc Quyønh
- Xem thêm -