Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi tập thể trong ngày lễ hội nhằm thu hút trẻ lứa tuổi mầm non.

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2653 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

§Ò tµi: Mét sè Kinh nghiÖm sö dông Trß ch¬i tËp thÓ trong ngµy lÔ héi nh»m thu hót trÎ løa tuæi mÇm non. 1. §Æt vÊn ®Ò 1.1. Trong tr−êng mÇm non cã rÊt nhiÒu c¸c ho¹t ®éng lÔ héi ®−îc tæ chøc. Thêi gian tæ chøc c¸c lÔ héi th−êng kÐo dµi kho¶ng 45 phót ®Õn 1,5 tiÕng. Tr−íc thêi gian tæ chøc lÔ héi th−êng cã phÇn æn ®Þnh tæ chøc. TrÎ c¸c líp ra s©n tËp chung cã rÊt nhiÒu løa tuæi kh¸c nhau: Nhµ trÎ, mÉu gi¸o bÐ, mÉu gi¸o nhì, mÉu gi¸o lín. Kho¶ng thêi gian ho¹t ®éng cña lÔ héi kh«ng phï hîp víi trÎ trong nhiÒu ®é tuæi, ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y khã kh¨n trong vÊn ®Ò æn ®Þnh tæ chøc. 1.2. Kh¸n gi¶ cña c¸c ch−¬ng tr×nh trong c¸c ngµy lÔ héi ë tr−êng mÇm non chÝnh lµ c¸c bÐ trong ®é tuæi mÉu gi¸o vµ nhµ trÎ. TrÎ ®ãng vai trß lµ kh¸n gi¶ thùc thô khi xem toµn bé ch−¬ng tr×nh trong thêi gian dµi. TrÎ hÇu nh− kh«ng ®−îc tham gia trong suèt qu¸ tr×nh biÓu diÔn mµ chØ thô ®éng ngåi xem. 1.3. Tuy løa tuæi tõ mÉu gi¸o vµ nhµ trÎ chªnh lÖch nhau song c¸c bÐ ®Òu cã chung mét ®Æc ®iÓm lµ kh¶ n¨ng tËp chung gi÷ trËt tù trong thêi gian dµi lµ rÊt khã kh¨n. Gi¸o viªn c¸c líp th−êng rÊt vÊt v¶ trong viÖc qu¶n trÎ gi÷ ®−îc trËt tù khi c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ ®ang ®−îc tiÕn hµnh. §©y còng chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn tíi hiÖu qu¶ tæ chøc c¸c ngµy lÔ héi bÞ h¹n chÕ v× trÎ ngåi l©u kh«ng ®−îc tham gia ho¹t ®éng sÏ rÊt ch¸n, trÎ kh«ng tËp trung chó ý, mÊt trËt tù vµ g©y ån kÐo dµi trong qu¸ tr×nh tæ chøc lÔ héi. 1.4. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trong c¸c ho¹t ®éng tæ chøc lÔ héi nªu trªn ë tr−êng mÇm non t«i suy nghÜ lµm thÕ nµo ®Ó thu hót trÎ ë nhiÒu ®é tuæi kh¸c nhau khi tham gia trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ gi÷ ®−îc trËt tù vµ tËp trung h−íng lªn s©n khÊu, tham gia, h−ëng øng vµ cæ vò cho c¸c ho¹t ®éng trong ngµy lÔ héi? C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý trÎ mÇm non nãi chung t«i nhËn thÊy: trÎ løa tuæi nµy th−êng dÔ thu hót bëi c¸c trß ch¬i . Bëi “ TrÎ ch¬i mµ häc vµ häc b»ng ch¬i” Tuy nhiªn lùa chän trß ch¬i nµo ®Ó ®¶m b¶o tÝnh tËp thÓ, ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c trÎ ®Òu 1 ®−îc ho¹t ®éng, tham gia mét c¸ch tÝch cùc lµ ®iÒu kh«ng ®¬n gi¶n . §iÒu ®ã kh«ng chØ riªng t«i mµ nhiÒu c« gi¸o mÇm non kh¸c ®Òu rÊt tr¨n trë, quan t©m. ChÝnh v× ®iÒu ®ã t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: " Mét sè kinh nghiÖm sö dông trß ch¬i tËp thÓ trong ngµy lÔ héi nh»m thu hót trÎ løa tuæi mÇm non." ®Ó nghiªn cøu víi k× väng sÏ t×m ra mét sè trß ch¬i tËp thÓ nh»m thu hót trÎ løa tuæi mÇm non trong c¸c ngµy lÔ héi. 2. ThuËn lîi - Khã kh¨n 2.1. ThuËn lîi - Tr−êng lu«n nhËn ®−îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp, c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ. Lu«n ®−îc tham gia c¸c ho¹t ®éng båi d−ìng chuyªn m«n, tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña quËn vµ cÊp ngµnh tæ chøc. - Tr−êng cã bÒ dµy thµnh tÝch, cã ®éi ngò qu¶n lý dµy d¹n kinh nghiÖm. Ban gi¸m hiÖu cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm qu¶n lý víi 2 ®ång chÝ cã tr×nh ®é th¹c sü, mét ®ång chÝ tr×nh ®é ®¹i häc. §éi ngò gi¸o viªn trong tr−êng 100% ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn. - B¶n th©n gi¸o viªn : §−îc ®µo t¹o bµi b¶n, cã tr×nh ®é ®¹i häc mÇm non, cã th©m niªn c«ng t¸c, cã lßng nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, mÕn trÎ th−êng xuyªn ®−îc nhµ tr−êng tÝn nhiÖm giao nhiÖm vô tham gia tæ chøc c¸c ngµy héi, ngµy lÔ cña c« vµ trÎ. - Tr−êng cßn cã nhiÒu gi¸o viªn trÎ cã kh¶ n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ thu hót trÎ tËp chung cao. Gi¸o viªn lu«n s¸ng t¹o, t×m tßi c¸c h×nh thøc tæ cøc ho¹t ®éng sao cho linh ho¹t, s¸ng t¹o vµ hÊp dÉn trÎ. 2.2. Khã kh¨n - §©y lµ ®Ò tµi míi kh«ng cã tµi liÖu, s¸ch b¸o tham kh¶o nhiÒu. - HÖ thèng trang ©m, loa ®µi cßn ®«i lóc ho¹t ®éng ch−a hiÖu qu¶. - SÜ sè trÎ trong tr−êng cßn ®«ng. - NhiÖm vô ch¨m sãc- gi¸o dôc trÎ trªn líp chiÕm nhiÒu thêi gian nªn thêi gian gi¸o viªn dµnh ®Ó t×m hiÓu, nghiªn cøu cßn h¹n chÕ. 2 3. Néi Dung 3.1 C¸ch lµm th«ng th−êng Trong qu¸ tr×nh tæ chøc cho trÎ c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ c« gi¸o dÉn ch−¬ng tr×nh th−êng chµo hái, trß chuyÖn vÒ néi dung ch−¬ng tr×nh s¾p tíi. Sau ®ã hái mét hai trÎ líp mÉu gi¸o lín vÒ c¶m xóc hoÆc : Con biÕt g× vÒ ngµy nµy. C¶ tr−êng h¸t mét vµi bµi vµ vµo ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng tr×nh th−êng ®−îc tæ chøc tõ ®Çu ®Õn cuèi, mäi ho¹t ®éng diÔn ra trªn s©n khÊu vµ trÎ chØ lµ kh¸n gi¶ thô ®éng ngåi xem tõ ®Çu ®Õn cuèi ch−¬ng tr×nh. Víi c¸ch lµm nµy , gi¸o viªn sÏ kh«ng thu hót ®−îc sù tËp chung høng thó cña toµn bé trÎ trong tr−êng. Th«ng th−êng sÏ cã rÊt nhiÒu trÎ, ®Æc biÖt lµ trÎ løa tuæi nhµ trÎ khãc mÕu, trÎ nãi chuyÖn, g©y ån µo vµ kh«ng tËp trung lªn gi¸o viªn dÉn ch−¬ng tr×nh hoÆc c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ë cuèi ch−¬ng tr×nh. 3.2. C¸ch lµm míi Tõ nh÷ng kÕt qu¶ trªn, t«i suy nghÜ vµ lùa chän ra c¸c trß ch¬i phï hîp víi trÎ trong c¸c ®é tuæi. Nh»m thu hót sù tËp chung chó ý, ®¶m b¶o trÎ trong tr−êng ®−îc ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc nhÊt vµ kh«ng mÊt trËt tù trong ho¹t ®éng tËp thÓ. T«i ®i s−u tÇm vµ nghÜ ra mét sè trß ch¬i vµ tæ chøc vµo c¸c thêi ®iÓm thÝch hîp trong toµn bé ch−¬ng tr×nh nh−: §Çu ch−¬ng tr×nh phÇn æn ®Þnh tæ chøc; gi÷a c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ lµ c¸c trß ch¬i dµnh cho kh¸n gi¶…. Bao gåm mét sè trß ch¬i sau: 3.2.1. Trß ch¬i: Ali ba ba. XuÊt ph¸t tõ t©m lý trÎ ham ch¬i, thÝch tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. §Æc biÖt trÎ løa tuæi cµng nhá cµng thÝch tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, thÝch ®¸m ®«ng song th−êng kh«ng d¸m ®øng ®éc lËp trong qu¸ tr×nh thÓ hiÖn. T«i lùa chän trß ch¬i nµy nh»m thu hót sù tËp trung chó ý cña tÊt c¶ trÎ ë c¸c løa tuèi kh¸c nhau ®Òu cã thÓ tham gia ®−îc .§©y lµ mét trß ch¬i rÊt gÇn gòi víi trÎ trong c¸c ®é tuæi. §ång thêi trÎ ®−îc h¸t, vËn ®éng, giao l−u víi b¹n bÒ trong qu¸ tr×nh ch¬i. 3 C¸ch ch¬i nh− sau: C« dÉn ch−¬ng tr×nh sÏ h¸t bµi Alibaba, trÎ trong tr−êng sÏ h¸t theo c©u kÕt: Alibaba, sau ®ã c« dÉn ch−¬ng tr×nh sÏ yªu cÇu trÎ lµm g× th× trÎ h¸t vµ lµm ®éng t¸c víi ng−êi bªn c¹nh. VD: C« h¸t:“ X−a kia kinh ®« b¸t ®a cã mét chµng trai ®¸ng yªu gäi tªn” -> TrÎ h¸t: “ Alibaba” -> C« h¸t: Alibaba xin mêi anh em vç tay” -> TrÎ h¸t vµ lµm ®éng t¸c: “ Alibaba”, ®ång thêi vç tay. -> C« h¸t: “ Alibaba xin mêi anh em cïng vÐo mòi nhau”. -> TrÎ h¸t vµ lµm ®éng t¸c: “ Alibaba”, ®ång thêi vÐo mòi b¹n bªn c¹nh... C« cã thÓ ®−a ra nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau cho mçi c©u h¸t ®Ó trÎ h¸t vµ lµm ®éng t¸c: vuèt m¸ nhau, b¾t tay nhau, «m nhau, cÇm ch©n nhau, dËm ch©n, trËt tù h−íng lªn s©n khÊu... Th«ng qua trß ch¬i, trÎ tËp trung lªn ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh, m¹nh ®¹n khi ®−îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, trÎ ®ì nhót nh¸t, høng thó h¬n. §ång thêi trÎ ®−îc giao l−u víi ng−êi b¹n ngåi c¹nh trÎ. §©y còng lµ c¸ch gióo ®øa trÎ tËp trung lªn ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng gß bã g−îng Ðp. 4 3.2.2. Trß ch¬i: “Lµm theo yªu cÇu cña t«i.” Víi mong muèn cho toµn bé trÎ h−íng lªn s©n khÊu tr−íc hoÆc trong khi tæ chøc mét ch−¬ng tr×nh nµo ®ã. T«i ®i nghÜ ra mét trß ch¬i ®Ó thu hót sù tËp trung cña trÎ, tr¸nh ®Ó trÎ lµm ån, mÊt trËt tù. §ång thêi ®©y còng lµ mét trß ch¬i gióp trÎ m¹nh d¹n tham gia vµo ho¹t ®éng tËp thÓ mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng g−îng Ðp. §©y còng lµ mét trß ch¬i yªu cÇu trÎ ph¶i suy nghÜ t− duy thËt nhanh, vËn ®éng mét c¸ch tÝch cùc trong qu¸ tr×nh tham gia. C¸ch ch¬i nh− sau: C« yªu cÇu trÎ h¸t cïng vµ vËn ®éng cïng c«: Tr¸n,c»m, tai; tr¸n c»m tai, tr¸n tai, tr¸n c»m tai ( C»m hoÆc tr¸n...) C©u h¸t cuèi cïng c« dõng l¹i ë bé phËn nµo trªn khu«n mÆt th× trÎ ph¶i chØ tay vµo ®óng bé phËn ®ã. Cã thÓ tay c« chØ vµo c»m nh−ng c« c©u h¸t cña c« dõng l¹i ë “ Tai” th× trÎ ph¶i ®−a tay vµo tai, trÎ nµo ®−a tay vµo c»m gièng c« lµ sai. 5 Víi trß ch¬i nµy kh«ng cã luËt ch¬i mµ chØ nh»m thu hót, t¹o sù høng thó cho trÎ. Víi trß ch¬i nµy ng−êi h−íng dÉn chØ nªn tæ chøc trong thêi gian ng¾n ngay s¸t thêi gian ch−¬ng tr×nh b¾t ®Çu hoÆc xen gi÷a ch−¬ng tr×nh. 3.2.3. Trß ch¬i: H¸t theo dÊu tay c« §©y lµ mét trß ch¬i th−êng ®−îc sö dông trong c¸c tiÕt häc ©m nh¹c. VËn dông trß ch¬i nµy còng cã thÓ lµm trß ch¬i cho trÎ toµn tr−êng ch¬i, ®ång thêi gi¸o viªn còng cã thÓ thay ®æi h×nh thøc vµ ®−a thªm yªu cÇu, n©ng cao ®é khã cho trß ch¬i trë nªn hÊp dÉn. H×nh thøc ch¬i h¸t theo dÊu tay cña c« còng ®ßi hái ®èi t−îng tham gia ch¬i ph¶i thuéc giai ®iÖu, néi dung cña bµi h¸t, cã vËy trÎ míi tham gia ®−îc trß ch¬i. Ng−êi ®iÒu khiÓn trß ch¬i ph¶i n¾m ®−îc víi ®é tuæi mÉu gi¸o vµ nhµ trÎ , trÎ th−êng h¸t ®−îc bµi h¸t nµo. VD: Ch¸u yªu bµ, C¶ nhµ th−¬ng nhau, Mét con vÞt, MÑ yªu kh«ng nµo, tr−êng chóng ch¸u ®©y lµ tr−êng 6 mÇm non… §©y lµ c¸c bµi h¸t trÎ ®−îc nghe tõ nhá vµ trÎ ®Òu rÊt thuéc tõ néi dung ®Õn giai ®iÖu bµi h¸t. Tõ ®ã gi¸o viªn sÏ tæ choc cho trÎ ch¬i. C¸ch ch¬i nh− sau: C« sÏ b¾t nhÞp cho c¶ tr−êng cïng h¸t, sau ®ã c« ®−a tay vÒ phÝa nµo th× phÝa ®ã h¸t, c¸c h−íng kh¸c kh«ng h¸t. C« n©ng cao dÇn: + C« gi¬ tay cao vµ h−íng vÒ phÝa nµo phÝa ®ã h¸t to, h¹ tay thÊp vÒ h−íng nµo, h−íng ®ã h¸t nhá. C« ®Ó tay ngang ngùc vµ h−íng vÒ ph¸I nµo phÝa ®ã h¸t võa ®ñ nghe. + C« ®−a ra yªu cÇu vµ quy −íc víi trÎ: trÎ sÏ h¸t theo gai ®iÖu bµi h¸t cßn ©m ph¸t ra sÏ t−¬ng øng víi c¸c ch÷ c¸i. NÕu c« vßng tay lªn trªn ®Çu trÎ h¸t ch÷ “O” , gi¬ th¼ng tay lªn trêi trÎ h¸t ch÷ “I” , ®Ó vu«ng tay trÎ h¸t ch÷ “U”… Tïy thuéc vµo thêi gian mµ gi¸o viªn tæ chøc cho trÎ kÐo dµi vµ n©ng møc ®é khã dÇn lªn. 3.2.4. Trß ch¬i: H¸t ®èi ®¸p ( Bµi : §è qu¶, cã con chim vµnh khuyªn nhá.). Nh»m thay ®æi kh«ng khÝ , t¹o c¬ héi cho trÎ toµn tr−êng h−ng phÊn, tËp trung lªn s©n khÊu, t«i th−êng sö dông trß ch¬i nµy xen gi÷a ch−¬ng 7 tr×nh. Víi trß ch¬i h¸t ®èi ®¸p ®Ó thu hót sù tham gia cña ®a phÇn trÎ trong toµn tr−êng , kÓ c¶ c¸c bÐ trong ®é tuæi nhµ trÎ , t«i th−êng lùa chän c¸c bµi h¸t gÇn gòi víi trÎ, hÇu hÕt trÎ ®Òu thuéc hoÆc nhí giai ®iÖu bµi h¸t. C¸ch ch¬i nh− sau: C« sÏ lµ ng−êi b¾t nhÞp bµi h¸t, ®Õn phÇn c« yªu cÇu trÎ h¸t, c« sÏ h−íng tay vÒ phÝa trÎ vµ trÎ sÏ ®ång thanh h¸t. Khi c« h−íng tay vÒ phÝa c« th× trÎ ngõng h¸t vµ c« sÏ h¸t. VD: Bµi h¸t: “ §è qu¶” C« h¸t vµ chØ vµo m×nh: “ Qu¶ g× mµ chua chua thÕ?” -> C« chØ vµo trÎ,trÎ h¸t: “ Xin th−a r»ng lµ qu¶ khÕ” -> C« h¸t vµ chØ vµo m×nh: “ ¡n vµo th× ch¾c lµ chua?” -> C« chØ vµo trÎ, trÎ h¸t: “ V©ng v©ng, chua th× ®Ó nÊu canh cua”... T−¬ng tù nh− vËy cho ®Õ hÕt bµi. VD: Bµi h¸t: “ Cã con chim vµnh khuyªn nhá”. C« cïng trÎ h¸t ®o¹n ®Çu, c« h¸t vµ chØ vµo m×nh khi ®Õn c©u: “ Cjim gÆp b¸c chµo mµo” -> C« chØ vµo trÎ vµ trÎ h¸t: “ Chµo b¸c”; C« h¸t vµ chØ vµo m×nh: “ Chim gÆp c« s¬n ca” -> C« chØ vµo trÎ vµ trÎ h¸t: “ Chµo c«”.... Cø vËy cho ®Õn ®o¹n chung th× c« vµ trÎ cïng h¸t ®Õn hÕt. 8 Víi h×nh thøc nµy t«i nhËn thÊy trÎ tham gia mét c¸ch tÝch cùc, tham gia vµo trß ch¬i h¸t ®èi mét c¸ch tù nhiªn kh«ng g−îng g¹o. Trή−îc thay ®æi kh«ng khÝ, b¶n th©n ®øa trÎ ®−îc vËn ®éng. §©y lµ mét trong h÷ng h×nh thøc g©y ®−îc sù chó ý cña trÓ cao, lµm cho kh«ng khÝ cña ch−¬ng tr×nh trë nªn vui vÎ vµ hÊp dÉn trÎ h¬n rÊt nhiÒu. 3.2.5. Trß ch¬i: Ph¸o næ. XuÊt ph¸t tõ trß ch¬i d©n gian: Ph¸o næ ph¸o nang c¶ lµng chÞu ch−a. Theo t×nh h×nh thùc tÕ trÎ chØ cßn nghe hoÆc biÕt trß ch¬i nµy trong b¨ng ®Üa hoÆc nghe kÓ l¹i. §ång thêi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®−îc vËn ®éng, ®−îc nãi, ®−îc thÓ hiÖn b¶n th©n. T«i lùa chä vµ ®−a trß ch¬i: “ Ph¸o næ” vµ ch−¬ng tr×nh xen kÏ gi÷a c¸c tiÕt môc. §©y lµ mét trß ch¬i ng¾n kÐo dµi kho¶ng 2- 4 phót nh»m thay ®æi tr¹ng th¸i cña trÎ. C¸ch ch¬i nh− sau: C« quy −íc víi trÎ dïng tay ®Ó gi¶ lµm ph¸o vµ dïng miÖng ®Ó h«. Khi c« gËp khuûu tay, bµn tay n¾m chÆt ®−a lªn ngang mÆt råi ®−a xuèng kÕt hîp miÖng h«: “ §ïng, ®ïng, ®ïng” -> TrÎ lµm vµ h« theo; Khi c« ®−a tay lªn cao trªn ®Ønh ®Çu, bµn tay xoÌ réng, kÕt hîp miÖng h«: “ §oµng ®oµng ®oµng”, -> TrÎ lµm vµ h« theo... C« cã thÓ cho trÎ thay ®æi nhÞp hoÆ h« xen kÏ: §ïng, ®oµng, ®ïng ®ïng ®oµng... vµ yªu cÇu trÎ lµm theo. 9 Víi c¸ch ch¬i nµy ®ßi hái trÎ kÕt hîp tay vµ miÖng h« chuÈn, yªu cÇu trÎ tËp trung t− duy nhanh ®Ó lµm cho ®óng. C¸ch ch¬i ®óng cña ®a phÇn trÎ sÏ t¹o ra hiÖu qu¶ ©m thanh vui nhén vµ kÝch thÝch trÎ h−ng phÊn tiÕp tôc tham gia ch−¬ng tr×nh. Ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh còng kh«ng cÇn nh¾c trÎ trËt tù mµ trÎ vÉn h−íng lªn s©n khÊu mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng gß bã. 3.2.6. TC: Nghe d÷ kiªn ®o¸n tªn con vËt, ®å vËt: §©y lµ mét trß ch¬i ®em l¹i cho trÎ c¶m gi¸c ®−îc t×m tßi kh¸m ph¸ vµ nã ®ßi hái trÎ ph¶i t− duy mét c¸ch s¸ng t¹o. Dùa trªn c¸c kiÕn thøc mµ trÎ ®i cã kÕt hîp víi t− duy logÝc ®Ó t×m ra ®¸p ¸n. TrÎ nµo t×m ®−îc ®¸p ¸n sím nhÊt chøng tá kh¶ n¨ng t− duy, ãc quan s¸t vµ ph¸n ®o¸n tèt. C¸ch ch¬i nh− sau: ( Trß ch¬i nµy th−êng ®−îc ¸p dông cho c¸c nhãm ch¬i.). C« sÏ mêi lªn s©n khÊu 2 – 3 ®éi ch¬i, mçi ®éi kho¶ng 10 trÎ. C« ®−a ra lÇn l−ît c¸c d÷ kiÖn liªn quan ®Õn ®å vËt hoÆc con vËt nµo ®ã . TrÎ c¸c ®éi ph¶i bµn b¹c vµ ®o¸n sau mçi d÷ kiÖn gi¸o viªn dÇn ®−a ra, ®éi nµo ®o¸n tróng ®−îc phÇn th−ëng. §éi nµo ®o¸n sai nhÈy lß cß. 10 VD: C« mêi 3 ®éi lªn ch¬i, c¸c ®éi nghe c« ®−a ra c¸c d÷ kiÖn. C« nªu: “ §©y lµ con vËt g×?, nã cã 2 ch©n?” -> TrÎ 3 ®éi bµn b¹c vµ ®o¸n. NÕu 1 trong 3 ®éi cã tÝn hiÖu tr¶ lêi, gi¸o viªn cho ®o¸n. NÕu ®óng ®¸p ¸n, c« cho trÎ xem tranh hoÆc ®å vËt lµ ®¸p ¸n vµ th−ëng quµ cho trÎ. NÕu sai ®¸p ¸n, ®éi ®o¸n ph¶i nh¶y lß cß vµ lo¹i khái cuéc ch¬i. C« l¹i tiÕp tôc ®−a ra c¸c d÷ kiÖn tiÕp theo: “ N㠮Πtrøng”, “ Nã b¬i ®−îc d−íi n−íc”,…-> TrÎ ®o¸n….KÕt thóc c« cho trÎ ®èi chiÕu ®¸p ¸n. Trong trß ch¬i nµy , c¸c b¹n trong s©n tr−êng cã thÓ lµm träng tµi, cã thÓ nh¾c c¸c ®éi ch¬i trªn s©n khÊu ®ång thêi cïng c« kiÓm tra kÕt qu¶ ch¬i. Nh− vËy, trÎ võa ®−îc tham gia võa ®−îc kiÓm tra. ThËm chÝ víi nh÷ng ®¸p ¸n khã gi¸o viªn cã thÓ nhõ kh¸n gi¶ nµo ®o¸n ra th× tr¶ l−ßi hé c¸c b¹n. Víi c¸ch ch¬i nµy gi¸o viªn cßn cã thÓ cho trÎ «n mét c¸ch tËp thÓ c¸c kiÕn thøc mµ trÎ ®i häc qua c¸c chñ ®iÓm. 3.3. KÕt qu¶ Th«ng qua c¸c trß ch¬i, t«i thÊy kh¶ n¨ng tËp trung chó ý cña trÎ cao h¬n. §ång thêi kÕt qu¶ cña c¸c ch−¬ng tr×nh lÔ héi khi nhµ tr−êng tæ chøc ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Trªn thùc tÕ c¸c buæi lÔ héi do tr−êng t«i tæ chøc: Khai gi¶ng, 20/11, Noen, tÕt d−¬ng lÞch, tÕt ©m lÞch, 8/3, trung thu, 1/6… còng nh− lµ c¸c ngµy lÔ héi kh¸c do quËn, thµnh phè tæ chøc . Tuy trÎ ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau song khi ®−îc tham gia ch¬i trÎ th−¬ng kh«ng ngÇn ng¹i, ch¬i rÊt nhiÖt t×nh, hµo høng, tËp trung ngay tõ ®Çu giê hay xen kÏ gi÷a c¸c ch−¬ng tr×nh. Sè trÎ tËp trung C¸ch lµm th«ng th−êng chó ý ( %) 50% C¸ch lµm míi 95% 11 4. KÕt luËn TrÎ løa tuæi mÇm non rÊt thÝch tham gia vµo c¸c trß ch¬i. VËy ®Ó thu hót trÎ trong c¸c ho¹t ®éng ng−êi gi¸o viªn lu«n lùa chän h×nh thøc ch¬i lªn hµng ®Çu, cã nh− vËy m−íi thu hót ®−îc trÎ. 5. Bµi häc kinh nghiÖm - T¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ th−êng xuyªn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ ®Ó kÝch thÝch trÎ m¹nh d¹n, tù tin. - B¶n th©n mçi gi¸o viªn ph¶i tù trau dåi kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é mét sè m«n n¨ng khiÕu bæ trî. Víi mét sè kinh nghiÖm trªn, t«i ®i ¸p dông thùc tÕ trong c¸c ch−¬ng tr×nh lÔ héi ë tr−êng vµ trªn quËn. T«i thÊy trÎ thËt sù tËp chung høng thó, thÝch thó tham gia ho¹t ®éng. Hoa Hång, ngµy 03/01/2009 Ng−êi viÕt NguyÔn ThÞ Nh− Quúnh 12 Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn cÇu giÊy Tr−êng mÇm non hoa hång S¸ng kiÕn Kinh nghiÖm Mét sè kinh nghiÖm sö dông Trß ch¬i tËp thÓ trong ngµy lÔ héi nh»m thu hót trÎ løa tuæi mÇm non. Ng−êi viÕt: NguyÔn ThÞ Nh− Quúnh Gi¸o viªn líp: MGN B2 N¨m häc: 2008 - 2009 13
- Xem thêm -