Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2013 2014

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1146 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

§Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Phßng GD - §T Thanh Oai Trêng MN Mü Hng §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc 2011 - 2012 ---------S¬ yÕu lý lÞch Hä vµ tªn : Nh÷ ThÞ Thñy Ngµy th¸ng n¨m sinh : 17 / 01 / 1971 N¨m vµo ngµnh : 1988 Chøc vô : HiÖu phã §¬n vÞ c«ng t¸c : Trêng mÇm non Mü Hng - Thanh Oai - Hµ néi Tr×nh ®é chuyªn m«n : §¹i häc SP Bé m«n gi¶ng daþ : Qu¶n lý phô tr¸ch chuyªn m«n khèi MG Khen thëng : NhiÒu n¨m liÒn ®¹t CST§ cÊp c¬ së N¨m häc : 2011- 2012 A. §Æt vÊn ®Ò Ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em tõ nh÷ng n¨m th¸ng ®Çu tiªn cña cuéc ®êi, lµ mét viÖc lµm v« cïng cÇn thiÕt vµ hÕt søc quan träng trong sù nghiÖp GD §T, ®Ó båi dìng thÕ hÖ trÎ trë thµnh nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc. “TrÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai” Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -1- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Víi khÈu hiÖu ®ã, l¹i cµng kh¼ng ®Þnh thªm vai trß cña toµn XH, gia ®×nh, nhµ trêng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ngêi míi trong t¬ng lai. Trong luËt GD n¨m 1998 ®· nªu râ : “ GDMN lµ mét hÖ thèng ®Çu tiªn trong hÖ thèng GD quèc d©n”. Do vËy nhiÖm vô cña GDMN cã nhiÖm vô ch¨m sãc vµ GD c¸c ch¸u MN nãi chung, trÎ 5 tuæi nãi riªng nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ c¸c mÆt thÓ chÊt, tinh thÇn, trÝ tôª, thÈm mü ®Ó h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn vÒ nh©n c¸ch cña trÎ vµ chuÈn bÞ t©m thÕ ban ®Çu cho trÎ tríc khi bíc vµo trêng phæ th«ng. Do vËy viÖc GD trÎ MN nãi chung, trÎ 5 tuæi nãi riªng ë trêng MN, lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nhËn thøc cã hÖ thèng, cã kÕ ho¹ch, cã môc ®Ých nh»m trang bÞ, cung cÊp cho trÎ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt ®Ó h×nh thµnh nh÷ng kü n¨ng, kü x¶o t¬ng øng nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ c¸c mÆt GD cho trÎ. Trong nh÷ng n¨m qua, GDMN ®· cã nhiÒu nh÷ng bíc chuyÓn dÞch vµ tiÕn bé râ rÖt vÒ sù ®æi míi GD, c¶i tiÕn vÒ ch¬ng tr×nh, vÒ h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng GD sao cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ yªu cÇu GD cña ®Êt níc trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao chÊt lîng GD vµ hiÖu qu¶ ®µo t¹o MN nh»m ®¸p øng víi yªu cÇu, xu thÕ héi nhËp cña toµn nghµnh GD hiÖn nay. Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y trong toµn nghµnh GD nãi chung vµ bËc häc MN nãi riªng, t«i m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng suy nghÜ cïng nh÷ng kinh nghiÖm ®· ®óc rót ®îc trªn thùc tÕ vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó chØ ®¹o GV khèi 5 tuæi trêng MN Mü Hng n©ng cao chÊt lîng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN n¨m thø 2. B. Néi dung ®Ò tµi 1- Tªn ®Ò tµi : “ Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o gi¸o viªn khèi 5 tuæi n©ng cao chÊt lîng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN ” ( N¨m thø hai ). 2- Lý do chän ®Ò tµi : a. C¬ së lý luËn : Nh chóng ta ®· biÕt, trong giai ®o¹n hiÖn nay viÖc n©ng cao chÊt lîng GD lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu vµ ®îc c¶ x· héi quan t©m. Trong bèi c¶nh toµn nghµnh GD - §T ®ang nç lùc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o cña häc sinh trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp, mµ ph¬ng ph¸p d¹y häc chÝnh lµ c¸ch thøc ho¹t ®éng cña GV trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp, nh»m gióp häc sinh ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu d¹y häc cña GV. Nh nghÞ quyÕt Trung ¬ng II Ban chÊp hµnh TW khãa 8 ®· chØ râ: “§æi míi m¹nh mÏ ph¬ng ph¸p GD- §T, kh¾c phôc lèi truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -2- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm thµnh nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc, tõng bíc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p GD tiªn tiÕn vµ ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc…”. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c bËc häc kh¸c, bËc häc MN lµ mét trong nh÷ng bËc häc ®· cã nhiÒu ®ãng gãp to lín, thùc sù ®· cã tr¸ch nhiÖm gieo nh÷ng h¹t gièng tèt, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho thÕ hÖ trÎ mai sau. X¸c ®Þnh râ tÇm quan träng cña bËc häc MN, nh÷ng n¨m gÇn ®©y Bé GD - §T ®· lu«n chó träng ®Õn vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng GD - §T vµ coi chÊt lîng ch¨m sãc GD trÎ MN, ®Æc biÖt ®èi víi trÎ 5 tuæi lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu cña bËc häc. V× GDMN cã nhiÖm vô x©y dùng c¬ së ban ®Çu, ®Æt nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi míi XHCN , chuÈn bÞ cho trÎ nh÷ng t©m thÕ vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó bíc vµo trêng phæ th«ng. Môc tiªu chung cña viÖc ph¸t triÓn GDMN ®Õn n¨m 2015 lµ nhanh chãng më réng ph¹m vi chÊt lîng CSGD trÎ tõ 0 - 6 tuæi, ®Æc biÖt u tiªn cho trÎ em 5 tuæi vÒ mäi mÆt: Trªn c¬ së x©y dùng mét ®éi ngò GVcã nghiÖp vô, t©m huyÕt víi nghÒ, mét hÖ thèng trêng líp ®îc trang bÞ t¬ng ®èi ®ång bé. Do vËy GDMN cã tÇm quan träng rÊt lín ®èi vèi con ngêi, nhÊt lµ tuæi MN khi míi ®Õn trêng, ®ßi hái nh÷ng nhµ GD trÎ ph¶i lµ nh÷ng con ngêi cã ®¹o ®øc, mÉu mùc, cã tr×nh ®é, yªu nghÒ vµ lu«n v× c¸c ch¸u th©n yªu, nh B¸c Hå ®· d¹y: “ V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y - V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi”. Muèn ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra, th× tríc hÕt t«i cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n. Do vËy c«ng t¸c chØ ®¹o GV khèi 5 tuæi n©ng cao chÊt lîng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN cã tÇm quan träng rÊt lín, quyÕt ®Þnh phÇn lín chÊt lîng gi¶ng d¹y ë trêng MN. b. C¬ së thùc tiÔn : * ThuËn lîi : - Lµ n¨m thø 2 nhµ trêng chØ ®¹o GV thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN, do vËy nhµ trêng lu«n nhËn ®îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña PGD, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c chuyªn m«n, sù ñng hé cña c¸c cÊp, c¸c ban nghµnh ®Þa ph¬ng, c¸c tæ chøc XH vµ nh©n d©n vÒ vËt chÊt còng nh tinh thÇn, ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, chiÕn lîc cô thÓ ®Ó gióp nhµ trêng tõng bíc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, quyÕt t©m ®a nhµ trêng tiÕp tôc ®¹t danh hiÖu trêng tiªn tiÕn cÊp c¬ së. - §îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, nh©n d©n ®Þa ph¬ng, ®Æc biÖt lµ Héi cha mÑ häc sinh, ®Õn nay nhµ trêng ®· t¬ng ®èi cã ®ñ phßng häc cho trÎ häc tËp vµ ho¹t ®éng, ®Æc biÖt u tiªn cho c¸c líp 5 tuæi cã ®ñ phßng häc, réng, tho¸ng m¸t, ®· mua s¾m ®îc nhiÒu trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña nhµ trêng nh : M¸y vi tÝnh, mµn chiÕu, gi¸ ®å ch¬i , tñ, kÖ, bµn ghÕ, biÓu b¶ng, ®å dïng, ®å ch¬i…theo híng hiÖn ®¹i. - Trêng ®· cã ®éi ngò GV trÎ, ®îc ph©n c«ng theo ®óng ®Þnh biªn 2 GV/líp, cã tr×nh ®é chuyªn m«n chuÈn vµ trªn chuÈn, yªu nghÒ, mÕn trÎ, cã tinh thÇn häc hái, chÞu khã vµ kiªn tr× trong c«ng viÖc. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -3- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm - §éi ngò GV khèi 5 tuæi cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c, biÕt t¹o m«i trêng häc tËp th©n thiÖn cho trÎ vµ cã ¶nh hëng tèt ®Õn c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i vµ häc tËp cña trÎ ë trêng. - C¸c ch¸u ®Õn trêng ®îc häc ch¬ng tr×nh theo ®óng ®é tuæi vµ ®îc ch¨m sãc GD theo ch¬ng tr×nh GDMN cña Bé GD& §T ban hµnh díi sù chØ ®¹o cña PGD, riªng trÎ 5 tuæi ®· ®îc u tiªn vÒ CSVC trang thiÕt bÞ ®å dïng. * Khã kh¨n : N¨m häc 2011 - 2012 vÒ CSVC vµ ®éi ngò GV cña nhµ trêng tuy ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, tiÕn bé h¬n rÊt nhiÒu so víi n¨m häc tríc, nhng song vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, cô thÓ : - Phßng häc cña trÎ mét sè khu cha ®¶m b¶o víi yªu cÇu chuÈn, cßn chËt chéi ( Míi u tiªn phßng häc cho trÎ 5 tuæi). - 4/5 khu trÎ 3 - 4 tuæi cha ®îc häc t¸ch riªng ®óng ®é tuæi, nªn còng ¶nh hëng mét phÇn ®Õn chÊt lîng häc tËp cña c¸c ch¸u khi lªn häc líp 5 tuæi ( Riªng khu Qu¶ng Minh ®· ®îc häc t¸ch riªng ®óng ®é tuæi). - Cha cã phßng chøc n¨ng, phßng hiÖu bé, phßng häp riªng cho c¸n bé GV- NV. - Trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc cña nhµ trêng cßn cha ®Çy ®ñ ( Míi u tiªn cho c¸c líp 5 tuæi cã ®ñ ®å dïng theo yªu cÇu tèi thiÓu). - §èi víi GV cßn cha nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ ph¬ng ph¸p “ LÊy trÎ lµm trung t©m) vÉn cßn lóng tóng trong viÖc vËn dông ch¬ng tr×nh GDMN vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y. Néi dung ch¬ng tr×nh tuy GV ®· biÕt chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn toµn diÖn cho trÎ, nhng trong néi dung vÉn cßn s¬ sµi, cha ®îc g¾n kÕt mang tÝnh ®ång bé viÖc tÝch hîp c¸c m«n häc vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c vµo bµi d¹y, vÉn cßn ®éc lËp, t¸ch rêi, vµ cßn nÆng vÒ phÇn cung cÊp kiÕn thøc cho trÎ, cha ph¸t huy ®îc tÝnh chñ ®éng vµ s¸ng t¹o cña trÎ. Ngoµi ra GV cßn cha biÕt c¸ch t¹o m«i trêng th©n thiÖn cho trÎ häc tËp, cha tæ chøc cho trÎ ®i tham quan kh¸m ph¸ ë mäi lóc mäi n¬i. Ph¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ cßn mang tÝnh h×nh thøc, dËp khu©n, cßn dùa nhiÒu vµo c¸c bµi so¹n mÉu, tiÕt mÉu, ph¬ng ph¸p d¹y cßn cøng nh¾c vµ cha s¸ng t¹o thùc hiÖn. - Trong c«ng t¸c chØ ®¹o chuyªn m«n, b¶n th©n t«i cßn cha cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c chØ ®¹o GV theo ch¬ng tr×nh GDMN ®Ó XD kÕ ho¹ch cô thÓ, khi chØ ®¹o cßn mang tÝnh chÊt chung chung vµ cha khoa häc, c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n cho GV cßn cha phong phó, cha s©u, viÖc x©y dùng c¸c tiÕt mÉu vÒ c¸c chuyªn ®Ò cßn nhiÒu h¹n chÕ. - VÒ phÝa phô huynh, do ®Æc thï hÇu hÕt phô huynh trong trêng ®Òu lµm n«ng nghiÖp, thu nhËp kinh tÕ trong gia ®×nh cßn thÊp, tr×nh ®é v¨n hãa cßn h¹n chÕ, nªn hä cha thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c GDMN, do vËy cßn cha ®¸p øng nhu cÇu CSGD trÎ trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tõ thùc tÕ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña trêng nh vËy, t«i ®· m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i ph¸p phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®¬n vÞ m×nh theo híng ®i riªng, nh»m gióp GV khèi 5 tuæi n©ng cao chÊt lîng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN, phï hîp víi yªu cÇu ®ßi hái chÊt lîng GD trÎ hiÖn nay. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -4- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 3 - Ph¹m vi thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi : §Ò tµi ®îc thùc hiÖn t¹i trêng MN Mü Hng, HuyÖn Thanh Oai, Thµnh phè Hµ Néi, n¨m häc 2011 - 2012. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -5- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm C. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi 1- T×nh tr¹ng thùc tÕ khi cha thùc hiÖn : *VÒ ®éi ngò CB - GV - NV : Tæng sè CB, GV, NV trong trêng: 63 Trong ®ã: - C¸n bé QL : 4 - GV khèi MG : 35 ( Trong ®ã GV khèi 5T : 11). - GV khèi NT : 11 - Nh©n viªn : 13 - §¶ng viªn : 21 - §oµn viªn : 36 * Tr×nh ®é CM : + §¹i häc - C§ : 21 ®/c - §¹t tû lÖ 33, 3% ( Riªng GV khèi 5T 10/11 ®/c ®¹t tû lÖ 91%). + Trung cÊp : 40 ®/c - §¹t tû lÖ 63,5 % (Trong ®ã cã 19 ®/c ®ang theo häc líp §H hÖ tõ xa) + Ng¾n h¹n : 2 ®/c - §¹t tû lÖ 3,2% ( C¶ 2 ®/c ®Òu ®ang theo häc líp TCSP hÖ t¹i chøc). *Kh¶o s¸t chÊt lîng GV ®Çu n¨m : Sau khi tiÕn hµnh båi dìng chuyªn ®Ò hÌ cho toµn bé GV ®Æc biÖt lµ GV khèi 5 tuæi trong trêng theo tõng chuyªn ®Ò, vµo ®Çu th¸ng 10 t«i tiÕn hµnh dù giê ®Ó kh¶o s¸t chÊt lîng thùc hiÖn cña 11 GV khèi 5 tuæi, KQ cô thÓ nh sau : Néi dung Sè lîng Tû lÖ % XÕp lo¹i tèt 0 0 XÕp lo¹i kh¸ 1 9,1 XÕp lo¹i §YC 9 81,8 XÕp lo¹i cha §YC 1 9,1 Sau khi kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ vÒ chÊt lîng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN cña GV khèi 5 tuæi, t«i ®· rÊt b¨n kho¨n, suy nghÜ nªn ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó GV cã ®îc nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y trÎ tèt nhÊt, vµ t«i ®· ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn nh»m gióp GV thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh GDMN, cô thÓ nh sau : 2 - Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn: * BiÖn ph¸p I: Båi dìng vÒ nhËn thøc t tëng chÝnh trÞ vµ chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn. a . Båi dìng vÒ nhËn thøc t tëng chÝnh trÞ cho GV : - ChÊt lîng chuyªn m«n cña trêng phô thuéc rÊt lín vµo t tëng chÝnh trÞ, nhËn thøc cña GV, mäi suy nghÜ cña GV ®Òu dÉn ®Õn nh÷ng hµnh ®éng “§óng” hay “ Kh«ng ®óng” cña hä. Do vËy lµ ngêi qu¶n lý, t«i cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®¶ th«ng cho hä ngay tõ ®Çu vÒ t tëng ®Ó hä nhËn thøc “§óng” vµ “ Th«ng” vÒ vÊn ®Ò m×nh triÓn khai, th× vÊn ®Ò “ VËn hµnh” trong nhµ trêng còng sÏ ®îc ch«i ch¶y vµ thuËn lîi. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -6- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ngêi GV giái vÒ chuyªn m«n, ®ång thêi ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ nh©n c¸ch tèt míi toµn diÖn ®îc. Do thùc tÕ cña trêng t«i n»m r¶i r¸c ë c¸c th«n: Tæng cã 5 th«n víi 5 khu trêng, trong ®ã cã 1 khu lÎ ( Khu §an ThÇm cã 1 líp), ngay tõ ®Çu n¨m chóng t«i ®· cã kÕ ho¹ch ph©n c«ng ph©n nhiÖm cô thÓ cho tõng GV- NV phô tr¸ch. T©m lý cña nh÷ng GV ®îc ph©n c«ng d¹y líp lÎ, ban ®Çu hä vÉn cã mÆc c¶m ë khu lÎ sÏ ph¶i vÊt v¶ h¬n vµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®îc trao ®æi häc hái kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n nh ë khu tËp trung. HiÓu ®îc t©m lý ®ã, t«i ®· t×m c¸ch gÆp gì nh÷ng GV ®îc ph©n c«ng ë khu lÎ ®Ó ®¶ th«ng cho hä vÒ t tëng nh»m gióp hä hiÓu ra vÊn ®Ò, tõng bíc xãa bá nh÷ng suy nghÜ lÖch l¹c, vui vÎ, yªn t©m c«ng t¸c vµ g¾n bã víi trêng, líp h¬n. §ång thêi ®èi víi nh÷ng GV cßn cha nhiÖt t×nh, cha yªu nghÒ vµ cã hoµn c¶nh Ðo le trong trêng, t«i thêng xuyªn gÆp gì, an ñi, ®éng viªn vµ tuyªn truyÒn cho hä thÊy râ ®îc sù quan t©m vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch, vÒ CSVC trang thiÕt bÞ…cña §¶ng nhµ níc ta trong giai ®o¹n ph¸t triÓn GD hiÖn nay ®èi víi GDMN vµ ®Æc biÖt u tiªn cho trÎ em 5 tuæi, tõ nh÷ng lý do ®ã mµ ®a sè GV cña trêng t«i ®Òu ®· nhËn thøc râ vÒ c«ng viÖc ®îc giao cña m×nh, s½n sµng nhËn vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, yªn t©m c«ng t¸c, nhiÖt t×nh, yªu nghÒ vµ mÕn c¸c ch¸u h¬n. Ngoµi ra ®Ó gióp GV thùc hiÖn tèt c¸c néi quy, quy ®Þnh cña nhµ trêng, t«i ®· bµn b¹c vµ cïng kÕt hîp víi ®ång chÝ HiÖu trëng, ®ång chÝ Chñ tÞch C«ng ®oµn ®Ó tæ chøc tèt héi nghÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, môc ®Ých lµ ®Ó cïng th¶o luËn, x©y dùng vµ thèng nhÊt c¸c tiªu chuÈn thi ®ua, c¸c néi quy vµ quy chÕ cña nhµ trêng ®Ó c¸n bé GV, NV cïng thùc hiÖn. Trong viÖc qu¶n lý ®éi ngò GV, t«i còng ®Æc biÖt lu ý ®Õn vÊn ®Ò gãp ý x©y dùng cho GV. Víi nh÷ng GV nhiÖt t×nh vµ cã ý thøc tèt trong c«ng t¸c t«i thêng xuyªn ®éng viªn vµ nªu g¬ng hä vµo c¸c buæi häp héi ®ång hoÆc sinh ho¹t chuyªn m«n…Cßn ®èi víi nh÷ng GV cha nhiÖt t×nh, cã vi ph¹m vÒ quy chÕ nhng kh«ng ®¸ng ph¶i ®a ra tríc tËp thÓ nhµ trêng, t«i ®· t×m c¸ch gÆp riªng hä ®Ó gãp ý x©y dùng gióp hä söa ch÷a, môc ®Ých lµ ®Ó hä kh«ng bÞ bÊt m·n, thÊy m×nh kh«ng bÞ xóc ph¹m vµ vÉn ®îc t«n träng. Tãm l¹i : Ngoµi c«ng t¸c GD t tëng chÝnh trÞ vµ nhËn thøc cho GV, ngêi qu¶n lý ph¶i biÕt kh¬i dËy tiÒm tµng cña con ngêi vÒ lßng tù träng, íc muèn ph¸t triÓn vµ x¸c ®Þnh cho m×nh ®óng híng ®i phï hîp víi qu¸ tr×nh c«ng t¸c. b. Båi dìng vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n : Qua thùc tÕ chuyªn m«n cña trêng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi GV khèi 5 tuæi, t«i nhËn thÊy muèn cã phong trµo nhµ trêng tèt vµ ph¸t triÓn ®i lªn, th× tríc hÕt cÇn tËp trung nç lùc vµo c«ng t¸c chØ ®¹o chuyªn m«n vµ ®iÒu ®Çu tiªn cÇn ph¶i lµm ®ã chÝnh lµ viÖc båi dìng chuyªn m«n cho ®éi ngò GV khèi 5 tuæi. Bëi v× trong nhµ trêng nÕu cã ®éi ngò GV cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng, th× chÊt lîng gi¶ng d¹y cña trêng sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao. Do ®ã ®Ó lµm tèt ®îc ®iÒu nµy, t«i ®· tham mu víi ®ång chÝ HiÖu trëng bè trÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho GV ®i theo häc c¸c líp ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tay nghÒ , ®¸p øng víi yªu cÇu ®ßi hái vÒ chÊt lîng GD hiÖn nay: Nh líp ®µo t¹o ®¹i häc hÖ tõ xa, líp §T vÒ sö dông Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -7- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm m¸y vi tÝnh vµ XD gi¸o ¸n ®iÖn tö, c¸c líp §T vÒ ®µn nh¹c…cho ®Õn nay khèi 5 tuæi ®· cã 10/11 ®/c ®· tèt nghiÖp líp §H hÖ tõ xa, 6/11 ®/c ®· cã chøng chØ líp §T x©y dùng gi¸o ¸n ®iÖn tö, 11/11 ®/c cã b»ng tin häc v¨n phßng, 2 ®/c ®ang theo häc líp §T vÒ ®µn nh¹c… §Ó n©ng cao nhËn thøc cho ®éi ngò GV, gióp cho hä n¾m ch¾c ®îc ch¬ng tr×nh GDMN vµ cã ®îc ph¬ng ph¸p GD trÎ tèt nhÊt. §Çu n¨m häc t«i tham mu víi ®ång chÝ HiÖu trëng cö GV cèt c¸n cña c¸c khèi ®Æc biÖt lµ khèi 5 tuæi ®i dù chuyªn ®Ò hÌ do PGD tæ chøc, sau ®ã vÒ trêng t«i tiÕp tôc triÓn khai båi dìng tíi 100% GV, trong khi triÓn khai t«i tæ chøc cho GV tõng tæ ®îc th¶o luËn, lµm bµi tËp thùc hµnh theo tæ, nhãm ®Ó gióp GV hiÓu s©u h¬n vÒ nh÷ng néi dung mµ hä ®· ®îc tiÕp thu. §Ó GV khèi 5 tuæi thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh GDMN, t«i cßn lªn kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tæ chøc cho GV ®îc sinh ho¹t chuyªn m«n theo ®Þnh kú mçi th¸ng mét lÇn vµo chiÒu thø 5 tuÇn 2. Trong nh÷ng buæi sinh ho¹t chuyªn m«n cña tæ, t«i giao tr¸ch nhiÖm cho ®ång chÝ tæ trëng cña tæ ®iÒu hµnh díi sù gi¸m s¸t cña t«i, t«i chØ cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ GV hái, ®Ò cËp ®Õn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng GD cho trÎ. Ngoµi viÖc tæ chøc cho GV sinh ho¹t chuyªn m«n theo tæ hµng th¸ng, ®Ó GV cã thªm kiÕn thøc vµ kü n¨ng trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, t«i cßn tæ chøc x©y dùng c¸c tiÕt mÉu vÒ tõng chuyªn ®Ò cô thÓ cho GV vÒ dù vµ häc tËp t¹i khu ®iÓm cña trêng díi h×nh thøc : Sau khi ®i dù c¸c chuyªn ®Ò do PGD tæ chøc t¹i MN B×nh Minh I, Ph¬ng Trung I, Tam Hng A, Thanh Cao, Thanh Thuú vµ MN BÝch Hßa, vÒ trêng t«i ®· chØ ®¹o vµ cö nh÷ng GV cèt c¸n x©y dùng l¹i c¸c chuyªn ®Ò ®· ®îc dù cho toµn bé GV khèi 5 tuæi vÒ dù. Sau khi dù xong tõng chuyªn ®Ò, t«i tæ chøc lu«n cho GV ®îc rót kinh nghiÖm vÒ nh÷ng ho¹t ®éng võa ®îc dù, môc ®Ých lµ ®Ó cïng trao ®æi nh÷ng vÊn ®Ò cÇn triÓn khai trong viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN vµ GV còng tham gia rÊt nhiÖt t×nh. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng chÊt lîng cña tõng GV, t«i ®· lªn kÕ ho¹ch dù giê ®ét xuÊt tõng GV hµng th¸ng ®Ó cã ®iÒu kiÖn ®îc gãp ý trùc tiÕp sau c¸c ho¹t ®éng mµ GV võa thùc hiÖn, môc ®Ých lµ ®Ó ®¸nh gi¸ nhng u ®iÓm cho GV tiÕp tôc ph¸t huy, vµ ®a ra nh÷ng tån t¹i ®Ó GV rót kinh nghiÖm vµ kh¾c phôc. §ång thêi t«i cã thÓ gîi ý lu«n cho GV mét sè biÖn ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ®Ó hä tham kh¶o vµ ¸p dông. ViÖc tæ chøc cho GV ®i tham quan vµ häc tËp t¹i c¸c ®¬n vÞ ®iÓn h×nh còng lµ mét h×nh thøc quan träng vµ cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c thùc hiÖn chuyªn m«n cña GV. ViÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho GV ®i tham quan häc tËp t¹i c¸c trêng ®iÓn h×nh sÏ lµm cho t©m lý cña GV rÊt phÊn khëi, v× hä ®· ®îc giao lu häc hái víi ®ång nghiÖp rÊt thùc tÕ. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c chuyÕn ®i tham quan, t«i ®· tham mu víi ®/c HiÖu trëng t¹o nguån kinh phÝ tèt nhÊt ®Ó tæ chøc cho chuyÕn ®i ®îc thµnh c«ng. Khi ®Õn ®Þa ®iÓm tham quan, t«i liªn hÖ trùc tiÕp víi BGH cña trêng ®ã t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó cho GV trêng t«i Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -8- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®îc giao lu, häc hái kinh nghiÖm cña b¹n vÒ viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ c¸ch t¹o m«i trêng häc tËp cho trÎ. Sau chuyÕn ®i, vÒ trêng t«i l¹i tiÕp tôc tæ chøc häp GV ®Ó rót kinh nghiÖm vµ trao ®æi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ GV ®· ®îc häc tËp vµ nh÷ng chç nµo cßn víng m¾c cÇn trao ®æi ®Ó cïng th¸o gì. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó gióp GV cã tay nghÒ v÷ng vµng h¬n, t«i lu«n ®éng viªn khuyÕn khÝch GV tù häc, tù nghiªn cøu t liÖu tµi liÖu th«ng qua s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, tËp san, c¸c th«ng tin trªn truyÒn h×nh vµ m¹ng Internet. T«i ®· nhÊn m¹nh cho hä biÕt viÖc tù häc, tù nghiªn cøu lµ mét viÖc lµm v« cïng quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc n©ng cao nghiÖp vô cña ngêi GV. Ngoµi ra ®Ó gióp GV cã ®iÒu kiÖn ®îc ®i tiÕp thu, trau dåi kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô, n¨m häc nµy t«i còng ®· tham mu víi ®/c HiÖu trëng ®Çu t thªm kinh phÝ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè GV ®i theo häc líp ®µo t¹o x©y dùng gi¸o ¸n ®iÖn tö vµ trang bÞ thªm c¸c lo¹i s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, tËp san, c¸c tµi liÖu chuyªn nghµnh ®Ó x©y dùng “ Tñ s¸ch th viÖn” ( Lý do nhµ trêng cha cã phßng th viÖn riªng) cho GV ®îc tham kh¶o, nghiªn cøu gióp bæ trî kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt thªm cho hä. Tãm l¹i: ViÖc båi dìng vÒ nhËn thøc, t tëng chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c chuyªn m«n cho ®éi ngò GV lµ mét viÖc lµm v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt, nh»m gióp GV cã nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n. §ång thêi cßn gióp GV cã thªm vèn kinh nghiÖm, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô, ®Ó GV ®îc tù tin h¬n, chñ ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng CSGD trÎ theo ch¬ng tr×nh GDMN . * BiÖn ph¸p II : ChØ ®¹o tèt c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhµ trêng a. ChØ ®¹o GV thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh GD : §Ó thùc hiÖn tèt chÊt lîng GD trong nhµ trêng kh«ng thÓ nµo kh«ng nãi ®Õn viÖc thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh GD, v× cã thùc hiÖn ®îc tèt ch¬ng tr×nh GD trong nhµ trêng sÏ lµ ph¬ng tiÖn c¬ b¶n nh»m GD toµn diÖn vÒ nh©n c¸ch cho trÎ. Do vËy muèn chØ ®¹o tèt ch¬ng tr×nh GD, th× tríc hÕt b¶n th©n ngêi qu¶n lý ph¶i n¾m ch¾c ®îc ch¬ng tr×nh GDMN. Lª Nin ®· viÕt: “ Kh«ng thÓ nµo qu¶n lý ®îc nÕu nh kh«ng cã tri thøc vµ khoa häc qu¶n lý, muèn qu¶n lý tèt ph¶i am hiÓu thµnh th¹o c«ng viÖc…” Do vËy muèn qu¶n lý tèt viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD trong nhµ trêng cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, tríc tiªn t«i ph¶i nghÜ ngay ®Õn viÖc ph¶i æn ®Þnh c«ng t¸c nh©n sù. Do vËy ®Ó chuÈn bÞ tèt cho n¨m häc tiÕp theo, ngay tõ ®Çu th¸ng 6( B¾t ®Çu nghØ hÌ), t«i ®· tham mu víi ®ång chÝ HiÖu trëng trong viÖc ph©n c«ng vµ s¾p xÕp GV d¹y c¸c líp sao cho phï hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña tõng GV vµ t«i ®Æc biÖt lu ý ®Õn ®éi ngò GV d¹y líp 5 tuæi . VÝ dô: Chóng t«i ®· s¾p xÕp GV cã nhiÒu kinh nghiÖm ®i kÌm víi nh÷ng GV cha cã kinh nghiÖm, GV chuyªn m«n v÷ng ®i kÌm nh÷ng GV cßn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n, GV nhiÒu tuæi ®i kÌm víi GV trÎ tuæi. Riªng ®éi ngò GV Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû -9- §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm khèi 5 tuæi ph¶i cã chuyªn m«n v÷ng, trÎ, cã n¨ng lùc vµ nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c. Khi ®· s¾p xÕp nh©n sù xong, vµo cuèi th¸ng 8 sau khi ®i dù chuyªn ®Ò hÌ t¹i PGD, vÒ trêng t«i ®· triÓn khai ngay viÖc tæ chøc chuyªn ®Ò hÌ cho toµn bé GV khèi 5 tuæi ®îc häc tËp, nh»m triÓn khai viÖc n©ng cao chÊt lîng thùc hiÖn d¹y theo ch¬ng tr×nh GDMN n¨m thø 2. TiÕp ®ã vµo ®Çu n¨m häc t«i tiÕn hµnh lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho viÖc ho¹t ®éng chuyªn m«n theo kÕ ho¹ch c¶ n¨m, th¸ng vµ tuÇn, sau ®ã triÓn khai häp GV ®Ó th«ng qua vµ lÊy ý kiÕn bæ xung x©y dùng kÕ ho¹ch cña GV. PhÇn tiÕp theo t«i lªn kÕ ho¹ch ®Ó híng dÉn GV tõng khèi x©y dùng ch¬ng tr×nh : * Bíc 1: Tæ trëng khèi 5 tuæi cïng kÕt hîp víi c¸c tæ viªn, dùa vµo phiªn chÕ n¨m häc cña PGD cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng phiªn chÕ chñ ®Ò n¨m häc (thùc hiÖn 35 tuÇn) vµ x©y dùng môc tiªu theo c¸c lÜnh vùc ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c chñ ®Ò n¨m häc víi 9 chñ ®Ò. * Bíc 2: T«i cã nhiÖm vô duyÖt vµ bæ xung gãp ý. * Bíc 3 : ChØ ®¹o GV thùc hiÖn kÕ ho¹ch tõng chñ ®Ò. §Ó gióp GV thùc hiÖn ch¬ng tr×nh tèt h¬n, trong khi GV thùc hiÖn kÕ ho¹ch so¹n bµi, mçi chñ ®iÓm Ýt nhÊt t«i ph¶i duyÖt 2 lÇn víi tõng GV vµo 2 thêi ®iÓm : §Çu chñ ®iÓm vµ cuèi chñ ®iÓm, nh»m gãp ý vµ bæ xung ý kiÕn cô thÓ cho tõng GV. §ång thêi kÕt hîp víi qu¸ tr×nh dù giê c¸c ho¹t ®éng ®Ó gãp ý bæ xung vÒ ph¬ng ph¸p vµ c¸ch thøc d¹y trÎ theo ch¬ng tr×nh GDMN míi th«ng qua ho¹t ®éng chung, ho¹t ®éng ngoµi trêi vµ ho¹t ®éng gãc…®Ó néi dung cña c¸c ho¹t ®éng ®ã kh«ng bÞ gß bã, ¸p ®Æt trÎ vµ phï hîp víi thùc tiÔn cña ®Þa ph¬ng vµ líp häc. Ngoµi viÖc yªu cÇu GV x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, t«i cßn yªu cÇu mçi líp ®Òu ph¶i cã ®ñ thêi gian biÓu, thêi kho¸ biÓu, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn vµ hµng ngµy cña líp vµ treo tríc cöa líp , ®Ó tiÖn cho viÖc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn qui chÕ chuyªn m«n cña GV, ®ång thêi còng nh»m môc ®Ých ®Ó tuyªn truyÒn víi phô huynh vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hµng ngµy cña GV ®èi víi con em cña hä. Tãm l¹i: §Ó chØ ®¹o GV thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh GD, b¶n th©n t«i ph¶i lµ ngêi lu«n quan t©m vµ s¸t sao kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®Ó gãp ý bæ xung cho tõng GV, ®ång thêi ph¶i lªn kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó ®i kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n t¹i c¸c nhãm líp nh»m híng dÉn vµ gãp ý bæ xung cho GV thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh GD. b- ChØ ®¹o GV ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y : §æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y lµ qu¸ tr×nh phèi hîp linh ho¹t vµ hîp lý nh÷ng kinh nghiÖm, tr¶i nghiÖm, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ c¶i tiÕn c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc. §æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nh»m tÝch cùc ho¸ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc, do vËy GV nªn chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ tËp trung vµo trÎ, lÊy trÎ lµm trung t©m ®Ó ph¸t triÓn mäi kh¶ n¨ng cña trÎ, tæ chøc híng dÉn trÎ b»ng c¸ch tù ph¸t hiÖn ra kh¶ n¨ng cña m×nh vµ cã niÒm tin trong viÖc häc tËp. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 10 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Víi nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. t«i ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu cho GV khi tæ chøc 1 giê ho¹t ®éng nh sau: * §èi víi GV: Nghiªn cøu kü bµi d¹y vµ ph©n tÝch s ph¹m bµi d¹y. Cô thÓ: - So¹n kÕ ho¹ch lªn líp, x¸c ®Þnh ®óng träng t©m vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cña ho¹t ®éng vµ c¸c h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng trong tiÕt d¹y. - ChuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái më, nh÷ng néi dung khã, môc ®Ých gi¶i quyÕt ë líp vµ dù kiÕn c¸c t×nh huèng sÏ x¶y ra ®èi víi trÎ vµ c¸ch kh¾c phôc. - Chän h×nh thøc tæ chøc tiÕt häc phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña líp vµ ®iÒu kiÖn vÒ CSVC, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi ®Ò tµi d¹y vµ lÜnh vùc ®· chän. §Ó tæ chøc tèt mét ho¹t ®éng chung, tïy theo néi dung vµ môc ®Ých yªu cÇu cô thÓ cña tõng ho¹t ®éng mµ GV cã thÓ x¸c ®Þnh c¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ nªn ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó cã ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt. VÝ dô: NÕu môc ®Ých yªu cÇu cña bµi chñ yÕu ®i s©u vµo rÌn kü n¨ng, th× GV cÇn coi träng c¸ch häc c¸ nh©n cña trÎ . §Ó gióp GV hiÓu râ h¬n vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®iÒu quan träng nhÊt lµ t«i ph¶i nhÊn m¹nh vµ gióp GV hiÓu ®îc viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p kh«ng cã nghÜa lµ ph¶i lo¹i bá hoµn toµn ph¬ng ph¸p cò mµ vÊn ®Ò c¬ b¶n GV vÉn ph¶i tu©n thñ c¸c bíc tiÕn hµnh trong suèt tiÕn tr×nh cña tiÕt häc vµ vÉn ph¶i dùa trªn c¬ së ph¬ng ph¸p d¹y ®Æc trng cña c¸c m«n häc, nã chØ kh¸c víi c¸ch d¹y cò vÒ h×nh thøc tæ chøc tiÕt häc, mµ chñ yÕu trong tiÕt häc GV ph¶i “ LÊy trÎ lµm trung t©m”, dùa vµo sù hiÓu biÕt, høng thó, nhu cÇu cña trÎ mµ GV cã thÓ ®a ra c¸c yªu cÇu, néi dung vµ kiÕn thøc cña bµi sao cho phï hîp víi thùc tÕ. H×nh thøc tæ chøc tiÕt häc ®a d¹ng phong phó, cßn tïy thuéc vµo sù s¸ng t¹o cña mçi GV ®Ó tiÕt häc trë nªn nhÑ nhµng, kh«ng bÞ gß bã vµ ¸p ®Æt trÎ theo ®óng tÝnh chÊt “ Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” cña trÎ MN. * §èi víi trÎ : - M¹nh d¹n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c«, tù tin trong giao tiÕp, t¹o sù gÇn gòi gi÷a c« vµ trÎ, t¹o t©m thÕ tho¶i m¸i cho trÎ khi bíc vµo ho¹t ®éng. - Gióp trÎ chñ ®éng, tÝch cùc trong qu¸ tr×nh lÜnh héi c¸c tri thøc, t¹o c¬ héi cho tÊt c¶ trÎ trong líp ®Òu ®îc tham gia vµo qu¸ tr×nh nhËn thøc, t×m tßi kh¸m ph¸ c¸c tri thøc, vµ trÎ ®îc tù thÓ hiÖn sù hiÓu biÕt vµ nh÷ng suy nghÜ cña m×nh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ. Tãm l¹i : §Ó gióp GV hiÓu s©u h¬n vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ ®èi chiÕu gi÷a kiÕn thøc s¸ch vë vµ thùc tiÔn, t«i ®· thêng xuyªn x©y dùng vµ tæ chøc cho GV ®îc dù giê c¸c ho¹t ®éng mÉu, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng mÉu ®ã t«i cßn tæ chøc cho GV ®îc th¶o luËn, ph©n tÝch cô thÓ tõng ho¹t ®éng xem ho¹t ®éng ®ã ®· ®îc ®æi míi cha vµ ®æi míi ë chç nµo? Cã g× kh¸c víi c¸ch d¹y cò? TiÕt d¹y ®ã ®· mang l¹i hiÓu qu¶ cha?. . . §ång thêi ®Ó gióp GV n¾m ch¾c h¬n vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, víi nh÷ng lÇn dù giê trªn líp Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 11 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña tõng GV, t«i còng ®· ®a ra nh÷ng nhËn xÐt rÊt cô thÓ nh»m chØ ra cho GV thÊy ®îc nh÷ng u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ trong viÖc vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p vµo qu¸ tr×nh d¹y. Th«ng qua ®ã ®· gióp cho GV cña trêng t«i hiÓu s©u h¬n vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, thùc sù mang l¹i hiÓu qu¶ trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng GD trÎ. Ngoµi ra cßn gióp GV chñ ®éng h¬n, m¹nh d¹n h¬n, tÝch cùc h¬n vµ s¸ng t¹o h¬n trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. C. ChØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c chuyªn ®Ò : ViÖc chØ ®¹o chuyªn ®Ò ®èi víi GV trong nhµ trêng nãi chung vµ ®éi ngò GV khèi 5 tuæi nãi riªng, cã ý nghÜa rÊt quan träng vµ lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c chØ ®¹o ®Ó n©ng cao tay nghÒ cho GV. Do vËy ®Ó chØ ®¹o tèt c¸c chuyªn ®Ò, ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ph¶i n¾m b¾t cô thÓ kÕ ho¹ch chØ ®¹o c¸c chuyªn ®Ò cña PGD. Sau khi ®îc ®i tiÕp thu chuyªn ®Ò hÌ do PGD tæ chøc cho ®éi ngò BGH vµ GV cèt c¸n cña c¸c trêng, vÒ trêng t«i lËp tøc b¾t tay ngay vµo viÖc XD l¹i c¸c chuyªn ®Ò ®· ®îc dù cho toµn thÓ GV trong trêng vÒ dù vµ häc tËp díi h×nh thøc: Tæ chøc häp ®éi ngò GV cèt c¸n ®Ó bµn vµ ph©n c«ng GV trùc tiÕp d¹y c¸c ho¹t ®éng mÉu ®ã b»ng c¸ch XD c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö díi sù chØ ®¹o vµ híng dÉn cña t«i. Cô thÓ nh sau : * §ît 1 : T«i ®· tiÕn hµnh tæ chøc XD 4 chuyªn ®Ò (4 ho¹t ®éng) cho GV vÒ dù vµo tuÇn 1 th¸ng 11, víi chuyªn ®Ò: ¢m nh¹c, LQCC, kh¸m ph¸ khoa häc vµ ho¹t ®éng gãc do c¸c ®/c Thi, Nga, Ph¹m H¬ng thùc hiÖn. * §ît 2 : T«i ®· tæ chøc 3 chuyªn ®Ò (3 ho¹t ®éng) vµo tuÇn 2 th¸ng 12 gåm c¸c chuyªn ®Ò: T¹o h×nh, PT ng«n ng÷, LQ víi to¸n do ®/c Ph¹m H¬ng, Thi, Hoµng H¬ng thùc hiÖn. * §ît 3 : T«i tiÕn hµnh XD 3 chuyªn ®Ò (3 ho¹t ®éng) lång ghÐp néi dung GD t tëng vµ ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vµo tuÇn 4 th¸ng 12 gåm c¸c chuyªn ®Ò: PT thÈm mü, GD thÓ chÊt, Kh¸m ph¸ XH do ®/c Thi, Ph¹m H¬ng thùc hiÖn. * §ît 4 : T«i tiÕn hµnh tæ chøc 3 chuyªn ®Ò (3 ho¹t ®éng) vµo tuÇn 4 th¸ng 1 gåm c¸c chuyªn ®Ò: PT thÈm mü, LQ víi to¸n, kh¸m ph¸ khoa häc do ®/c Thi, Ph¹m H¬ng thùc hiÖn. Sau mçi ®ît tæ chøc cho GV dù xong, t«i ®Òu dµnh thêi gian ®Ó tæ chøc cho GV ®îc rót kinh nghiÖm vµ cïng nhau trao ®æi vÒ c¸ch x©y dùng bµi gi¶ng ®iÖn tö, vÒ ph¬ng ph¸p vµ c¸ch thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng theo ch¬ng tr×nh GDMN. §ång thêi t«i cßn nhÊn m¹nh cho GV thÊy ®îc h×nh thøc d¹y theo ch¬ng tr×nh GDMN ph¶i ®Æc biÖt lu ý ®Õn viÖc “ Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o cña trÎ ” trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ë mäi lóc mäi n¬i, sau ®ã t«i yªu cÇu GV vÒ ¸p dông vµ thùc hiÖn t¹i líp cña m×nh. §ång thêi t«i lªn kÕ ho¹ch cô thÓ theo tõng tuÇn, th¸ng ®Ó ®i kiÓm tra , dù giê ®ét xuÊt GV nh»m môc ®Ých ®Ó gãp ý bæ xung vÒ ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho tõng GV. Khi ®i kiÓm tra dù giê GV t«i còng ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc so¹n bµi vµ c¸ch t¹o m«i trêng häc tËp cho trÎ cña GV. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 12 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Víi sæ kÕ ho¹ch GD, t«i yªu cÇu GV khi so¹n bµi cÇn ng¾n gän, ®óng ®ñ, khoa häc vµ ph¶i cã l« gÝch tõ ®Çu cho ®Õn cuèi tiÕt häc, phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ líp m×nh, khi so¹n GV cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ kiÕn thøc vµ kü n¨ng khi thùc hiÖn. Ngoµi ra viÖc ®¸nh gi¸ sau mçi tiÕt häc còng v« cïng quan träng, do vËy t«i ®· yªu cÇu GV cÇn ph¶i theo dâi vµ ®Æc biÖt lu ý ®Õn nh÷ng trÎ yÕu kÐm, cÇn xem trÎ ®ã yÕu vµ kÐm vÒ phÇn nµo ®Ó cã kÕ ho¹ch bæ xung vµ båi dìng. . . . - §èi víi m«i trêng häc tËp cña trÎ, t«i yªu cÇu GV cÇn ph¶i x©y dùng gãc më t¹i c¸c gãc, b»ng c¸ch su tÇm thËt nhiÒu nguyªn liÖu, phÕ liÖu ®Ó cho trÎ ho¹t ®éng t¹i c¸c gãc, díi sù híng dÉn vµ gîi ý cña c« gi¸o. T«i nhÊn m¹nh cho GV thÊy râ viÖc “ X©y dùng gãc më cho trÎ ” lµ khi vÒ c¸c gãc trÎ ph¶i ®îc “ Tù tr¶i nghiÖm” díi sù gîi ý cña c« gi¸o vµ chñ yÕu ®å dïng ®å ch¬i ë c¸c gãc ®ã ph¶i lµ s¶n phÈm cña trÎ ®· tù t¹o ra. . . . vµ t«i lu ý cho GV cÇn quan t©m ®Õn viÖc lu gi÷ s¶n phÈm cña trÎ tõ c¸c chñ ®Ò ®aqx thùc hiÖn tríc ®ã ( Mét sè ®å dïng cña trÎ lµm ra tõ chñ ®Ò tríc cã thÓ gèi sang chñ ®Ò sau, kh«ng nhÊt thiÕt sau khi kÕt thóc chñ ®Ò GV l¹i cÊt hÕt ®å dïng cña chñ ®Ò tríc ®i). Vµ t«i còng ®· cã kÕ ho¹ch hµng th¸ng ®Ó ®i kiÓm tra vµ chÊm ®iÓm m«i trêng häc tËp cña GV, nh»m ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua hµng th¸ng cña tõng GV. Tãm l¹i: §Ó viÖc chØ ®¹o GV thùc hiÖn døt ®iÓm c¸c chuyªn ®Ò, lµ ngêi qu¶n lý t«i cÇn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o sao cho cô thÓ tõng chuyªn ®Ò, gióp GV n¾m v÷ng ®îc ph¬ng ph¸p, c¸c h×nh thøc khi tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c chñ ®Ò. Ngoµi ra cÇn gióp vµ híng dÉn GV lµm ®å dïng ®å ch¬i mét c¸ch s¸ng t¹o phôc vô cho c¸c chñ ®Ò, vµ t¹o m«i trêng häc tËp th©n thiÖn cho trÎ ë mäi lóc mäi n¬i, ®ång thêi cÇn ph¶i gióp GV biÕt sö dông, phèi hîp ®å dïng mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn vµ s¸ng t¹o, biÕt lång ghÐp tÝch hîp c¸c néi dung vµo ho¹t ®éng mét c¸ch s¸ng t¹o vµ phï hîp. Vµ kÕt qu¶ lµ ®a sè GV khèi 5 tuæi cña trêng t«i ®· thùc hiÖn kh¸ tèt c¸c chuyªn ®Ò mµ t«i ®· chØ ®¹o trong n¨m häc. d. N©ng cao ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n: Muèn n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y trong nhµ trêng ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña n¨m häc, tríc hÕt t«i ph¶i tæ chøc tèt mäi ho¹t ®éng cña héi ®ång chuyªn m«n. Víi tæng sè GV cña khèi 5 tuæi lµ 11: Trong ®ã cã 9 ®/c trong héi ®ång chuyªn m«n lµ GV cèt c¸n vµ ®Òu lµ CST§ vµ GVG cÊp c¬ së nhiÒu n¨m. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, chóng t«i ®· tæ chøc häp héi ®ång chuyªn m«n ®Ó dù th¶o vµ x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña héi ®ång cho c¶ n¨m häc, vµ chóng t«i ®· tiÕn hµnh ph©n c«ng cho tõng ®ång chÝ phô tr¸ch tõng chuyªn ®Ò ®Ó x©y dùng c¸c tiÕt mÉu hµng th¸ng. §ång thêi x©y dùng kÕ ho¹ch sinh ho¹t chuyªn m«n cña tæ hµng th¸ng dùa trªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña nhµ trêng. Môc ®Ých ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n lµ ®Ó x©y dùng c¸c tiÕt d¹y mÉu, cho GV ®îc dù giê vµ tham kh¶o, ®ång thêi ®Ó båi dìng vµ d×u d¾t nh÷ng GV cha cã kinh nghiÖm vµ cßn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n. Ngoµi ra Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 13 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm chóng t«i cßn tæ chøc cho hä ®îc lµm ®å dïng ®å ch¬i vµ híng dÉn hä cïng lµm ®å dïng ®å ch¬i b»ng nguyªn liÖu, phÕ liÖu vµ ®Æc biÖt lµ ®Ó cïng trao ®æi vµ híng dÉn GV c¸ch thiÕt kÕ vµ x©y dùng gi¸o ¸n ®iÖn tö. Mçi th¸ng t«i ®· tæ chøc cho héi ®ång chuyªn m«n sinh ho¹t 1 lÇn vµo chiÒu thø 5 tuÇn II, ®Ó rót kinh nghiÖm, trao ®æi nh÷ng víng m¾c vµ cïng GV vµ t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó phæ biÕn cho tÊt c¶ GV cïng thùc hiÖn. Víi viÖc híng dÉn gióp ®ì vµ khuyÕn khÝch GV thiÕt kÕ vµ x©y dùng gi¸o ¸n ®iÖn tö, n¨m häc nµy 100% GV khèi 5 tuæi ®· tù thiÕt kÕ vµ x©y dùng ®îc kh¸ nhiÒu c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö trªn powerpoint ®Ó tr×nh chiÕu trong c¸c ®ît thao gi¶ng, thi GVG, x©y dùng chuyªn ®Ò vµ c¸c buæi kiÓm tra toµn diÖn. . . . Víi tÊt c¶ nh÷ng bµi gi¶ng ®iÖn tö cña GV ®· x©y dùng vµ tr×nh chiÕu xong, t«i ®Òu yªu cÇu hä nép l¹i vµ lu vµo m¸y cña nhµ trêng ®Ó x©y dùng “Th viÖn gi¸o ¸n ®iÖn tö ”. Môc ®Ých mµ t«i x©y dùng “ Th viÖn gi¸o ¸n ®iÖn tö ’’ lµ ®Ó cho tÊt c¶ GV trong trêng ®îc tham kh¶o vµo c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n vµ lµm c¸c t liÖu cho viÖc x©y dùng gi¸o ¸n cña GV trong trêng vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo. Tõ nh÷ng ý tëng mµ t«i ®· ®Ò ra vµ ®Ó thùc hiÖn trong n¨m häc nµy, chÊt lîng chuyªn m«n trong nhµ trêng ®· tiÕn bé râ rÖt, mçi thµnh viªn trong Héi ®ång chuyªn m«n ®Òu nhËn thÊy m×nh cã tr¸ch nhiÖm lín h¬n, viÖc n¾m b¾t mäi ho¹t ®éng ®· nhanh nh¹y h¬n, cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n vµ viÖc thùc hiÖn chuyªn m«n còng tèt h¬n so víi n¨m häc tríc. Ngoµi ra mçi ®ång chÝ trong héi ®ång chuyªn m«n ®Òu ®· cã tr¸ch nhiÖm kÌm, d×u d¾t mét GV cha cã kinh nghiÖm vµ yÕu vÒ chuyªn m«n. KÕt qu¶ cuèi n¨m häc chÊt lîng chuyªn m«n cña GV khèi 5 tuæi trong trêng ®· t¬ng ®èi ®ång ®Òu vµ ®· h¹n chÕ ®îc c¸c tiÕt d¹y ®¹t yªu cÇu vµ kh«ng ®¹t yªu cÇu. e. Híng dÉn GV lµm vµ sö dông ®å dïng ®å ch¬i tù t¹o : Nh chóng ta ®· biÕt, ®å dïng ®å ch¬i ®Ñp, sÏ g©y sù chó ý cña trÎ, ®ång thêi ®Ó ph¸t triÓn tÝnh tß mß thÝch kh¸m ph¸ vµ ham hiÓu biÕt cña trÎ. NÕu trong c¸c trß ch¬i, c¸c tiÕt d¹y mµ cã ®å dïng ®å ch¬i ®Ñp sÏ gióp trÎ høng thó ho¹t ®éng nh»m ph¸t triÓn vÒ trÝ tuÖ, ãc thÈm mü. . . V× vËy viÖc híng dÉn GV lµm vµ sö dông ®å dïng, ®å ch¬i tù t¹o lµ rÊt cÇn thiÕt trong nhµ trêng. Muèn sö dông ®å dïng tù t¹o cã hiÖu qu¶, t«i yªu cÇu GV cÇn ph¶I tÝnh to¸n ngay tõ kh©u chuÈn bÞ lµm ®å dïng ®ã ®Ó tr¸nh l·ng phÝ thêi gian, c«ng søc vµ tiÒn b¹c. Nh÷ng ®å dïng tù t¹o nªn ph¶i ®îc lµm tõ nguyªn vËt liÖu gÇn gòi nhÊt,dÔ t×m thÊy nhÊt ë bÊt cø n¬i nµo. Do vËy t«i ®· lu ý víi GV ®Çu tiªn lµ viÖc sö dông nh÷ng nguyªn liÖu cã thÓ sö dông ®îc ngay mµ kh«ng cÇn t¸i chÕ l¹i hay t¸i chÕ Ýt vµ tèn Ýt thêi gian nhÊt. VÝ dô: Nh r¬m nÕp, vá sß, vá hÕn, sái, l¸ c©y, chai níc c¸c lo¹i, lä dÇu röa b¸t, hép s÷a c¸c lo¹i, muçng vµ hép s÷a chua, ®Üa CD, èng hót, d©y chun, lÞch cò, que kem trµng tiÒn, ®òa ¨n mét lÇn… Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 14 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®ã, GV cã thÓ gîi ý vµ híng dÉn trÎ thao t¸c vµ ch¬i víi rÊt nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau nh : XÕp hµng rµo, xÕp s©n khÊu, ch¬i bowling, ch¬i b¸n hµng, H§ t¹o h×nh, H§ gãc… Díi ®©y lµ h×nh ¶nh c¸c ch¸u líp A1 ®ang ch¬i bowling ®îc tËn dông tõ chai níc röa b¸t, chai níc la vi vµ trµ xanh kh«ng ®é: ¶nh 1: C¸c ch¸u líp A1 ®ang ch¬i bowling. §Ó gióp GV biÕt tËn dông tèi ®a c¸c nguyªn phÕ liÖu s½n cã ë ®Þa ph¬ng, t«i ®· chó träng víi GV cÇn tæ chøc cho trÎ ch¬i c¸c trß ch¬I d©n gian, truyÒn thèng tõ nh÷ng ®å ch¬i s½n cã trong thiªn nhiªn, hoÆc lµm tõ c¸c ®å ch¬i truyÒn thèng nh : Ch¬i bóng thun, nh¶y lß cß, lµm tß he, lµm con tr©u b»ng l¸ mÝt, lµm kÌn b»ng l¸, lµm kÝnh b»ng l¸ chuèi…C¸c ho¹t ®éng nµy võa kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc ®Ó chuÈn bÞ ®å ch¬i, nhng l¹i mang ®Õn hiÖu qu¶ GD cho trÎ rÊt cao, ®ång thêi cßn ph¸t triÓn vÒ trÝ th«ng minh cho trÎ rÊt tèt. Víi nh÷ng ®å ch¬i thËt ®¬n gi¶n mµ trÎ ®îc tù tay thiÕt kÕ ra díi sù gîi ý cña c« gi¸o trong c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh, H§ gãc…nh lä hoa, tranh s¸ng t¹o, bóp bª, chiÕc hép nhiÒu ng¨n, ®ång hå sè, bé l¾p gi¸p c¸c con vËt, bé l¾p gi¸p thùc vËt, c¸c lo¹i h×nh häc, h×nh khèi…Nh÷ng lo¹i ®å dïng nµy GV chØ cÇn chuÈn bÞ vá hép s÷a to, vßng b¸nh sinh nhËt, muçng s÷a chua, ®Üa CD, lon bia, qu¶ cau giµ, g¸o dõa, nh¸nh c©y kh«, vá bót ch×…cho trÎ ho¹t ®éng díi sù gîi ý cña c« gi¸o trÎ sÏ rÊt say mª ho¹t ®éng vµ ch¬i ®îc rÊt l©u, ®ång thêi cßn sö dông ®îc trong tÊt c¶ c¸c chuyªn ®Ò cña n¨m häc trong c¸c ho¹t ®éng LQCC, LQ víi to¸n, H§ ©m nh¹c, c¸c H§ kh¸m ph¸ khoa häc, kh¸m ph¸ x· héi… Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 15 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Díi ®©y lµ h×nh ¶nh c¸c ch¸u líp A1 ®ang sö dông c¸c nguyªn phÕ liÖu ®îc su tÇm trong thiªn nhiªn vµ ®Þa ph¬ng ®Ó lµm ®å dïng, ®å ch¬i : ¶nh 2 : C¸c ch¸u líp A1 ®ang trong giê ho¹t ®éng t¹o h×nh. §Ó thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch nhiÖm vô cña n¨m häc, chóng t«i ®· tæ chøc cho GV thi lµm ®å dïng ®å ch¬i 1 n¨m 2 lÇn vµo dÞp 20/11 vµ 8/3. Mçi lÇn tæ chøc thi t«i ®Òu ph¶i suy nghÜ vµ ®Æt ra yªu cÇu ®èi víi GV khi thiÕt kÕ mÉu ®å dïng, yªu cÇu tèi thiÓu mçi GV lµm 2 thø (1®å dïng vµ 1 ®å ch¬i). T«i khuyÕn khÝch GV tÝch cùc thu gom nguyªn phÕ liÖu tõ phÝa phô huynh vµ trÎ, biÕt tËn dông nguyªn phÕ liÖu ®Ó lµm vµ sÏ ®¸nh gi¸ cao nh÷ng lo¹i ®å dïng s¸ng t¹o, sö dông ®îc nhiÒu trong c¸c ho¹t ®éng (Cã tÝnh ®a n¨ng), vµ lµm tõ nguyªn liÖu phÕ liÖu, kinh phÝ bá ra l¹i Ýt kh«ng tèn kÐm. Tõ nh÷ng ý tëng cña t«i nh vËy, GV trêng t«i ®Æc biÖt lµ GV khèi 5 tuæi ®· rÊt tÝch cùc vµ ®· nghÜ ®îc ra rÊt nhiÒu ý tëng s¸ng t¹o ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng mÉu ®å dïng ®å ch¬i võa rÎ tiÒn, võa bÒn l¹i hÊp dÉn trÎ . Díi ®©y lµ mét sè h×nh ¶nh cña GV tham dù thi lµm ®å dïng, ®å ch¬i tù t¹o tõ nguyªn, phÕ liÖu trong dÞp ph¸t ®éng thi ®ua chµo mõng ngµy nhµ gi¸o VN 20/11 : Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 16 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ¶nh 3 : Mét sè ®å dïng tham dù thi lµm ®å dïng, ®å ch¬i tù t¹o tõ nguyªn phÕ liÖu cña GV dÞp 20/11. Sau mçi lÇn tæ chøc thi, chÊm ®iÓm xong, t«i ®Òu tæ chøc cho GV ®îc tham quan vµ trao ®æi vÒ c¸ch lµm vµ sö dông nh÷ng mÉu ®å dïng ®ã ®Ó cïng nhau häc tËp. Ngoµi ra trong kÕ ho¹ch hµng th¸ng t«i vÉn yªu cÇu mçi líp ph¶i lµm ®îc tõ 3-5 lo¹i ®å dïng ®å ch¬i míi ®Ó bæ xung vµo c¸c gãc ch¬i (Cã thÓ lµ ®å dïng ®å ch¬i do c« vµ trÎ cïng kÕt hîp lµm ). . . Víi nh÷ng thø ®å dïng ®å ch¬i s¸ng t¹o tiªu biÓu cña c¸c líp, t«i ®Òu ®éng viªn kÞp thêi vµ yªu cÇu hä vµo nh÷ng buæi sinh ho¹t chuyªn m«n hµng th¸ng sÏ mang vÒ khu trung t©m ®Ó giíi thiÖu cho c¸c GV kh¸c ®îc häc tËp. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 17 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Víi biÖn ph¸p híng dÉn GV lµm vµ sö dông ®å dïng, ®å ch¬i tù t¹o tõ nguyªn, phÕ liÖu trong thiªn nhiªn vµ ®Þa ph¬ng cña t«i nh vËy hÇu hÕt GV c¸c líp ®Òu hëng øng vµ ®· lµm ®îc rÊt nhiÒu lo¹i ®å dïng ®å ch¬i s¸ng t¹o vµ hÊp dÉn tõ nh÷ng nguyªn liÖu, phÕ liÖu ®· bá ®i, ®Ó phôc vô cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña c« vµ trÎ hµng ngµy trong tÊt c¶ c¸c chñ ®Ò cña n¨m häc võa hiÖu qu¶, kh«ng tèn kÐm, dÔ kiÕm, dÔ t×m, kh«ng l·ng phÝ vÒ thêi gian, c«ng søc vµ tiÒn b¹c, ®ång thêi cßn thu hót trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng rÊt say xa vµ ®¹t kÕt qu¶ cao. e- ChØ ®¹o x©y dùng líp ®iÓm: Muèn chÊt lîng chuyªn m«n cña trêng tèt th× c«ng t¸c chØ ®¹o x©y dùng líp ®iÓm lµ v« cïng quan träng, v× líp ®iÓm chÝnh lµ n¬i ®Ó hµng th¸ng t«i cã thÓ tæ chøc cho GV ®îc häc tËp, trao ®æi vµ rót kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n. Toµn trêng cã tæng sè 4 líp 5 tuæi víi tæng sè trÎ lµ 108 ch¸u. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÓm, ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· tham mu víi ®ång chÝ HiÖu trëng ®Ó cã kÕ ho¹ch ph©n c«ng GV d¹y líp ®iÓm sao cho hîp lý vµ phï hîp víi n¨ng lùc chuyªn m«n cña GV vµ chóng t«i ®· thèng nhÊt x©y dùng líp ®iÓm t¹i khu Thiªn §«ng do c« Hoµng ThÞ Thi vµ c« Ph¹m ThÞ H¬ng phô tr¸ch. Khi lùa chän GV phô tr¸ch líp ®iÓm, ®iÒu ®Çu tiªn t«i ph¶i nghÜ ®Õn tr×nh ®é, n¨ng lùc khÐo tay vµ sù nhiÖt t×nh cña GV. NÕu GV phô tr¸ch líp ®iÓm mµ kh«ng cã chuyªn m«n v÷ng, kh«ng nhiÖt t×nh th× sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®îc. Do vËy chóng t«i ®· quyÕt ®Þnh chän nh÷ng GV cã n¨ng lùc chuyªn m«n næi tréi, nhiÖt t×nh vµ ®· ®¹t GVG cÊp c¬ së, cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m phô tr¸ch líp ®iÓm. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc x©y dùng líp ®iÓm thuËn lîi, ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· tham mu víi ®/c HiÖu trëng tËp trung ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt vµ ®å dïng trang thiÕt bÞ cho líp ®iÓm. ChØ ®¹o GV trang trÝ m«i trêng häc tËp phï hîp víi ®é tuæi sao cho ®Ñp m¾t (C¸c gãc ho¹t ®éng ph¶i phong phó cã nhiÒu ®å dïng nguyªn liÖu, phÕ liÖu cho c¸c ch¸u ho¹t ®éng ®Ó GV trong trêng vÒ häc tËp). Ngoµi ra t«i cßn thêng xuyªn quan t©m båi dìng chuyªn m«n vµ ®Æc biÖt lu ý ®Õn viÖc híng dÉn GV lµm ®å dïng ®å ch¬i vµ x©y dùng gi¸o ¸n ®iÖn tö ®Ó tr×nh chiÕu trong c¸c ®ît x©y dùng chuyªn ®Ò cho GV toµn trêng vÒ dù vµ häc tËp. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o ®iÓm,bản th©n t«i vÉn ph¶i lu«n lu«n häc tËp, nghiªn cøu tµi liÖu vÒ ch¬ng tr×nh GDMN ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p s¸ng t¹o nh»m híng dÉn GV líp ®iÓm thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña cÊp trªn. Sau nh÷ng lÇn tæ chøc cho GV vÒ dù c¸c chuyªn ®Ò vµ th¨m quan m«i trêng häc tËp t¹i líp ®iÓm, t«i ®Òu tæ chøc häp GV ®Ó cïng trao ®æi vµ rót kinh nghiÖm. . . Tãm l¹i : Víi chØ ®¹o x©y dùng líp ®iÓm nh vËy kÕt qu¶ cuèi n¨m häc GV khèi 5 tuæi cña trêng t«i ®· häc hái ®îc rÊt nhiÒu kinh nghiÖm vÒ viÖc n©ng cao chÊt lîng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GDMN còng nh viÖc t¹o m«i trêng Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 18 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm häc tËp cho trÎ t¹i khu ®iÓm, líp ®iÓm ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ líp häc cña m×nh mét c¸ch s¸ng t¹o. * BiÖn ph¸p III: Lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng GD cña GV, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c viÕt chuyªn ®Ò SKKN. a. §èi víi c«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cña GV. C«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng GD cña GV lµ 1 ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng GD cña nhµ trêng. §©y chÝnh lµ 1 biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m gióp c¸c nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh thùc tÕ chÊt lîng chuyªn m«n cña GV, ®Ó tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm, t×m ra nh÷ng mÆt h¹n chÕ cßn tån t¹i cña tõng GV ®Ó cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o,båi dìng tiÕp theo nh»m n©ng cao chÊt lîng thùc hiÖn chuyªn m«n trong nhµ trêng. §Ó c«ng t¸c nµy thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, t«i ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: - Thµnh lËp Ban thanh tra cña nhµ trêng vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh viªn. - X©y dùng c¸c néi dung cÇn kiÓm tra GV cho tõng khèi theo yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n, tÊt c¶ c¸c néi dung cÇn kiÓm tra chñ yÕu b¸m s¸t vµo ch¬ng tr×nh GDMN vµ híng dÉn GV c¸ch ®¸nh gi¸ trÎ cuèi n¨m theo c¸c tiªu chÝ cña 5 lÜnh vùc ph¸t triÓn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi hiÖn nay. - TÝch cùc båi dìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho GV. - Lªn kÕ ho¹ch cô thÓ trong viÖc thanh kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng GD cña GV vµ ®éi ngò GV cèt c¸n. - Thêng xuyªn kiÓm tra ®ét xuÊt GV theo kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc. - Nghiªm tóc thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra theo lÞch ®· x©y dùng. - Lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua hµng th¸ng, hµng kú. . . b- §èi víi chuyªn ®Ò viÕt SKKN Ngay tõ ®Çu n¨m häc, sau khi ®îc ®i tiÕp thu t¹i PGD vµ chuyªn ®Ò viÕt SKKN t¹i Së GD&§T Hµ Néi, vÒ trêng t«i ®· tiÕn hµnh ngay viÖc båi dìng cho ®éi ngò GV vÒ c¸ch viÕt ®Ò tµi SKKN. §Ó GV biÕt c¸ch viÕt ®Ò tµi SKKN mét c¸ch khoa häc, t«i ®· chØ ®¹o vµ båi dìng cho GV khi viÕt ph¶i b¸m s¸t vµo ch¬ng tr×nh GDMN vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®æi míi trong GD hiÖn nay. Vµ tríc khi viÕt cÇn ph¶i lËp dµn bµi, g¹ch ®Çu dßng nh÷ng vÊn ®Ò cÇn viÕt vµ ®Ò cËp tíi ngay tõ ®Çu n¨m häc, ®ång th¬I tËp hîp c¸c t liÖu, h×nh ¶nh cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi trong n¨m häc vµ cuèi n¨m míi s¾p xÕp theo tr×nh tù vµ viÕt thµnh v¨n b¶n. §Ó phong trµo viÕt SKKN trong trêng cã hiÖu qu¶, ngay tõ ®Çu th¸ng 10 chóng t«i ®· ph¸t ®éng tíi toµn thÓ CB-GV-NV trong trêng ®¨ng ký thi ®ua c¸c cÊp vµ tªn ®Ò tµi SKKN ®Ó ®a vµo tiªu chÝ thi ®ua cña n¨m häc. §èi víi nh÷ng ®Ò tµi kinh nghiÖm hay cã tÝnh kh¶ thi vµ cã thÓ ¸p dông réng r·i trong nhµ trêng,sau khi chÊm xong mét mÆt chóng t«i göi lªn cÊp trªn ®Ò nghÞ c«ng nhËn vµ khen thëng, mét mÆt chóng t«i lu l¹i vµ tæ chøc cho GV trong trêng ®îc tham kh¶o vµ häc hái c¸ch viÕt SKKN cña nhau. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 19 - §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tãm l¹i: Víi c¸ch chØ ®¹o nh vËy, kÕt qu¶ cuèi n¨m häc nµy, toµn trêng chóng t«i ®· cã 80% CB-GV-NV ®Æc biÖt lµ 100% GV khèi 5 tuæi tham gia viÕt ®Ò tµi SKKN, ®a sè GV,NV ®Òu ®· biÕt c¸ch viÕt ®Ò tµi kinh nghiÖm ®ång thêi còng ®· chØ ra ®îc 1 sè biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p thùc hiÖn cô thÓ vµ cã hiÖu qu¶ cao trong viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD trÎ 5 tuæi cña nhµ trêng. * BiÖn ph¸p IV: Gióp GV lµm tèt c«ng t¸c phèi hîp víi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ, c¸c nhµ h¶o t©m vµ c¸c bËc phô huynh trong c«ng t¸c GD trÎ. C«ng t¸c phèi kÕt hîp gi÷a nhµ trêng víi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ, c¸c nhµ h¶o t©m t¹i ®Þa ph¬ng vµ c¸c bËc phô huynh cïng tham gia vµo c«ng t¸c GD trÎ còng v« cïng quan träng trong c«ng t¸c chØ ®¹o chuyªn m«n cña nhµ trêng. Do vËy ngay tõ ®Çu n¨m häc, BGH chóng t«i ®· bµn vµ ®i ®Õn thèng nhÊt, muèn thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô n¨m häc ®· ®Ò ra, viÖc ®Çu tiªn ph¶i lµm lµ ph¶i phèi kÕt hîp thËt tèt víi c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ t¹i ®Þa ph¬ng vµ phô huynh nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn ®Ó hä hiÓu râ h¬n tÇm quan träng cña c«ng t¸c CSGD trÎ ë trêng. Môc ®Ých lµ ®Ó hä chñ ®éng quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn vÒ CSVC vµ kinh phÝ ®Ó mua s¾m thªm ®å dïng ®å ch¬i, trang thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña trÎ t¹i trêng. T«i ®· chØ ®¹o GV thùc hiÖn c¸c néi dung sau : a- Phèi hîp víi phô huynh ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh GD trÎ : Nhµ trêng ®· cïng kÕt hîp víi ban ®¹i diÖn héi phô huynh cïng tham gia XD kÕ ho¹ch CSGD trÎ, ®ång thêi cßn phèi hîp c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng CSGD trÎ cña nhµ trêng t¹i c¸c líp. Yªu cÇu GV c¸c líp phèi hîp chÆt chÏ víi ban ®¹i diÖn héi phô huynh cña líp m×nh ®Ó cïng bµn vµ tæ chøc tèt c¸c buæi häp phô huynh cña líp, ®ång thêi theo dâi vµ ph¸t hiÖn nh÷ng tiÕn bé, thay ®æi vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña trÎ diÔn ra hµng ngµy ®Ó cïng trao ®æi, gióp GV n¾m b¾t ®îc nhanh t×nh h×nh ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh néi dung vµ ph¬ng ph¸p CSGD trÎ. §Ò nghÞ phô huynh tham gia ®ãng gãp ý kiÕn víi nhµ trêng vÒ ch¬ng tr×nh CSGD trÎ, ®Ò xuÊt ý kiÕn víi nhµ trêng, víi GV nh»m híng dÉn c¸c bËc cha mÑ thùc hiÖn viÖc CSGD trÎ ë gia ®×nh theo khoa häc vµ cã hiÖu qu¶. Yªu cÇu phô huynh tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c¸c mÆt nh: M«i trêng häc tËp, CSVC, trang thiÕt bÞ ®å dïng ®å ch¬i cña líp, vÒ th¸i ®é, t¸c phong vµ hµnh vi øng xö cña GV ®èi víi phô huynh vµ c¸c ch¸u. b- Phèi hîp víi phô huynh cïng tham gia XD c¬ së vËt chÊt : Yªu cÇu GV lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi phô huynh ®Ó hä cïng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nh : VÖ sinh trêng líp, trång c©y xanh, lµm ®å dïng ®å ch¬i, quyªn gãp ñng hé tõ c¸c c¬ quan ®oµn thÓ, c¸c nhµ h¶o t©m vµ phô huynh, t×nh nguyÖn tham gia ®ãng gãp tiÒn, hiÖn vËt nh bµn ghÕ ®å dïng ®å ch¬i, nguyªn liÖu phÕ liÖu cho trÎ thùc hµnh, c¸c lo¹i thùc phÈm s½n cã ë ®Þa ph¬ng nh ®Ëu, l¹c, võng, khoai, trøng ®Ó thùc hiÖn mçi th¸ng mét tuÇn dinh dìng cho trÎ. Trêng MÇm Non Mü Hng – Nh÷ ThÞ Thuû - 20 -
- Xem thêm -