Tài liệu Skkn một số giải pháp đễ nâng cao chất lượng giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm trong trường thpt

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 847 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG MÃ SỐ……….. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỄ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT NGƯỜI THỰC HIỆN : NGUYỄN TRƯỜNG NĂM SINH: 1974 LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: PHƯƠNG PHÁP CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC: 2011-2012 Tìaèá: 0 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC 1/.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN - Họ và tên : Nguyễn Trường - Ngày tháng năm sinh : 02-05-1974 - Nam , Nữ: Nam - Địa chỉ: Tổ 25 khu phố 4 Phường Trảng Dài – Biên Hoà –ĐN - Điện thoại: CQ : 0613882001- DĐ: 0918710101 - Chức vụ: Nhóm Trưởng – Phó Chủ Tịch Công Đoàn - Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hồng Phong 2/. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân - Năm nhận bằng: 1997 - Chuyên nghành đào tạo: Cử nhân giáo dục thể chất 3/. KINH NGHIỆP KHOA HỌC -Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm : Giáo dục thể chất -Số năm có kinh nghiệm: 10 năm -Các sáng kiến kinh nghiệm đã có + Năm học 2006-2007 “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho những học sinh lớp chủ nhiệm cá biệt ở trường THPT ” + Năm học 2007-2008 “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức học tập của học sinh lớp chủ nhiệm ở trường THPT ” Tìaèá: 1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỄ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT Phần một LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI Để góp phần cho công việc quản lý lớp chủ nhiệm, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Xuất phát từ những đổi mới của xã hội, Đảng và Nhà Nước ta đang thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Luôn coi trọng vị trí đào tạo giáo dục đạo đức con người, cần thiết và cấp bách hơn đó là đối tượng học sinh trong các cấp ở trường học đang là một việc làm hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách của một con người trong xã hội hiện nay . Dựa vào những kết quả tôi đã làm được trong 9 năm làm công tác chủ nhiệm tại trường THPT Lê Hồng Phong. Bản thân không ngừng phấn đấu học hỏi trao đổi cùng đồng nghiệp và thường xuyên tham khảo tài liệu để tìm ra những giải pháp tốt nhất để công việc đạt hiệu quả cao . Thành tích tôi đạt được trong những năm làm công tác chủ nhiệm cụ thể là - 2004-2005 lớp 10C6 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học - 2005-2006 lớp 11B13 xếp hạng 4 thi đua và học tập năm học - 2006-2007 lớp 11B8 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học - 2007-2008 lớp 12A8 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học ( 100 % hs đậu tốt nghiệp ) - 2008-2009 lớp 12A9 xếp hạng 3 thi đua và học tập năm học - 2009-2010 lớp 12A5 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học ( 100 % hs đậu tốt nghiệp ) - 2010-2011 lớp 12A13 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học ( 100 % hs đậu tốt nghiệp ) Tìaèá: 2 - 2011-2012 lớp 12A6 – 12A13 xếp hạng 1-3 thi đua và học tập năm học Từ những thành quả đã đạt được như trên là do từ đầu các năm học tôi đã tìm hiểu đối tượng học sinh của lớp mình và lập ra kế hoạch chủ nhiệm năm học cho phù hợp. Từ những kết quả trên đã động viên giúp tôi tiếp tục tiến hành chọn đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT” Tìaèá: 3 Phần hai THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1/ Thuận lợi Là một giáo viên thường xuyên được nhà trường phân công cho công việc chủ nhiệm lớp và thường xuyên là những lớp có nhiều học sinh cá biệt , có ý thức đạo đức yếu – nên có nhiều kinh nghiệm thực tế Thường xuyên được sự quan tâm hỗ trợ , đông viên khuyến khích của lãnh đạo nhà trường để giáo viên nghiên cứu tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trong những năm gần đây , hiện tượng bạo lực học đường ngày càng gia tăng đang là những điều gây cho công việc giáo dục đức cho học sinh gặp nhiều khó khăn 2/ Khó khăn Một bộ phận phụ huynh thiếu quan tâm đến việc giáo dục ý thức đạo đức cho con em mình, chưa xây xựng cho các em ý thức vượt khó trong học tập và thường khoán trắng việc giáo dục con em họ cho thày cô và nhà trường. thực trạng này khiến việc tác động , phối hợp giữa GVCN, nhà trường và gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Đây là một trở ngai lớn cho những người làm công việc chủ nhiệm lớp khi muốn nâng cao chất lượng học tập của các em Tìaèá: 4 Phần ba NỘI DUNG ĐỀ TÀI KEÁ HOAÏCH COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM Naêm hoïc 2011 – 2012 Capè cö ù vaø é mïïc tãehï, èhãeäm vïïèapm héïc 2011 – 2012 cïûa Béä Gãaéù Dïïc vaøÑaø é taïé vaøhö ôùèá daãè cïûa Sôû Gãaéù Dïïc Ñaø é taïé Ñéàèá Naã. veà vãeäc tìãekè khaã keáhéaïch thôø ã áãaè èapm héïc. Tãeáp tïïc thö ïc hãeäè cïéäc vaäè ñéäèá haã khéhèá vôùã béáè èéäã dïèá: èéùã khéhèá vôùã tãehï cö ïc, beäèh thaø èh tsch tìéèá áãaùé dïïc; èéùã khéhèá vôùã vã phaïm ñaïé ñö ùc èhaøáãaùé vaøvãeäc èáéàã èhaàm æôùp. Ñakó maïèh vaøthö ïc hãeäè céhèá vãeäc tìãekè khaã phéèá tìaø é tìö ôø èá héïc thahè thãeäè, héïc sãèh tsch cö ïc. Dö ïa vaø é ñxèh hö ôùèá chïèá cïûa èhaøTìö ôø èá vaøñaqc ñãekm ìãehèá cïûa æôùp, vôùã vaã tìéøæaøGVCN téhã æaäp keáhéaïch céhèá taùc chïû èhãeäm cïûa æôùp 12 A13 ché èapm héïc èhö saï. 1/ Ñaëc ñieåm tình hình lôùp: Tékèá séáhọc sinh đầu năm: 47 héïc sãèh : tìéèá đó có - 28 học sinh èö õ - 27 ñéaø è vãehè - 1 céè thö ôèá bãèh và 1 học sinh trong diện xóa đói giảm nghèo * Kết quả héïc æö ïc èapm héïc 2010 - 2011 ; - xếp khaù 12 học sinh ; xeáp tìïèá bìèh 31 học sinh ; xeáp óeáï 4 học sinh * Kết quả rèn luyện haïèh kãekm èapm héïc 2010 – 2011 ; - xeáp téát 16 học sinh ; xeáp khaù 29 học sinh ; xeáp tìïèá bìèh 2 học sinh - Trong phong trào thi đua rèn luyện đạo đức lớp xếp hạng chót 14/14 lớp * Ñãekm tékèá keát cïûa méät séáméhè èapm héïc 2010 - 2011 Tìaèá: 5 + Méhè Téaùè : khaù 15 học sinh ; tìïèá bìèh 22 học sinh ; ( óeáï 10 học sinh : áéàm èhö õèá héïc sãèh saï : séá3 , 4 , 8 , 21 , 26 ,27 , 29 , 35 , 36 , 40 } + Méhè Vapè : khaù 4 học sinh ; tìïèá bìèh 36 học sinh ; ( óeáï 7 học sinh: áéàm èhö õèá héïc sãèh saï : séá2 , 7 , 8 , 12 , 37 , 40 , 43 } + Méhè Lóù : khaù12 học sinh ; tìïèá bìèh 23 học sinh ; ( óeáï 12 học sinh: áéàm èhö õèá héïc sãèh saï : séá4 , 6 , 8 , 15 , 16 , 21 , 29 , 35 , 36 , 37 , 40 , 46 } + Méhè Héùa : khaù 5 học sinh ; tìïèá bìèh 36 học sinh ; ( óeáï 6 học sinh : áéàm èhö õèá héïc sãèh saï : séá7 , 8 , 12 , 36 , 40 , 46 } + Méhè Aèh : áãéûã 1 học sinh ; khaù 5 học sinh ; tìïèá bìèh 21 học sinh ; (óeáï 20 học sinh: áéàm èhö õèá héïc sãèh saï séá3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 16 , 20 , 21 , 23 , 26 , 27 , 29 , 32 , 37 , 40, 41 , 42 , 43 , 47 } + Méhè Sãèh : áãéûã 1 học sinh ; khaù 26 học sinh ; tìïèá bìèh 18 học sinh ; ( óeáï 2 học sinh : áéàm èhö õèá héïc sãèh saï : séá21 , 36 } + Méhè Sö û : khaù 23 học sinh ; tìïèá bìèh 22 học sinh ; ( óeáï 2 học sinh : áéàm èhö õèá héïc sãèh saï : séá40 , 47 } céù 3 học sinh thïéäc dãeäè caù bãeät + Chaáp haø èh èéäã qïó óeáï + héïc æö ïc óeáï: 1 học sinh + Héïc óeáï èhãeàï méhè : 2 học sãèh ( Đoàn minh Thông và Nguyễn Náéïc Sôè } Kết quả rèn luyện ý thức đạo đức và học lực cuối năm học 2011 xếp thứ 14/14 đứng cuối trong khối lớp 11 2/ Thuaän lôïi – khoù khaên: a- Thuaän lôïi : + Ñö ôïc sö ïqïaè tahm héã tìôïcïûa BGH, áãaùé vãehè béä méhè, baè qïaûè sãèh ,baè ñaïã dãeäè hội cha mẹ học sinh Tìaèá: 6 b- Khoù khaên : + Napm héïc 2011 - 2012 tìö ôø èá vaãè céø è khéáã æôùp 12 vôùã chaát æö ôïèá thaáp vì tïóekè sãèh thïéäc æéaïã hìèh baùè céhèá ( 33,5 ñ } + YÙùthö ùc chaáp haø èh èéäã qïã cïûa méät séábéä phaäè céø è ìaát óeáï, áahó èhãeàï khéù khapè tìéèá vãeäc áãaùé dïïc ñaïé ñö ùc ché taäp thekæôùp. + YÙthö ùc phaáè ñaáï vö ôè æehè tìéèá héïc taäp cïûa méät séáhéïc sãèh céø è óeáï, áahó èhãeàï khéù khapè ché áãaùé vãehè béäméhè. + Trong phong trào thi đua rèn luyện đạo đức lớp xếp hạng chót 14/14 lớp + YÙthö ùc xahó dö ïèá méáã æãehè keát taäp thekchö a caé. Céø è thãeáï qïaè tahm ñéäèá vãehè èhaï tìéèá vãeäc tãeáp thï kãeáè thö ùc cïõèá èhö thö ïc hãeäè èéäã qïã , baè caùè béäæôùp céø è héaït ñéäèá ñôè ñãeäï chö a ñéàèá béä. + Ña séáphïïhïóèh céø è thãeáï qïaè tahm ñeáè vãeäc héïc taäp cïõèá èhö ìeø è æïóeäè ñaïé ñö ùc cïûa céè mìèh. PHAÀN BỐN : KEÁ HOAÏCH CHUNG A. GIAÙO DUÏC ÑAÏO ÑÖÙC 1./ Noäi dung Náaó tö øñaàï èapm héïc ñö a héïc sãèh vaø é kæ cö ôèá, èeà èeáp cïûa èhaøtìö ôø èá, ékè ñxèh èhaèh chéùèá caùc tékchö ùc cïûa æôùp, èaém baét phahè æéaïã èhö õèá ñéáã tö ôïèá héïc sãèh céù héaø è caûèh khéù khapè, héïc sãèh caù bãeät tö øñéù ñö a ìa keáhéaïch ché phïøhôïp ñekcéhèá taùc áãaùé dïïc céù hãeäï qïaû vaøèhaèh chéùèá ñã vaø é chãeàï sahï. Tapèá cö ôø èá caùc héaït ñéäèá áãaùé dïïc. a/ áãaùé dïïc óù thö ùc ñaïé ñö ùc: Tìaèá: 7 Nhaèm cïèá caáp ché héïc sãèh èhö õèá tìã thö ùc ñaïé ñö ùc cô baûè veà caùc chïakè mö ïc haø èh vã, tìehè cô sôû ñéù hìèh thaø èh èãeàm tãè ñaïé ñö ùc ché caùc em, áãaùé dïïc ñaïé ñö ùc tìéèá caùc méáã qïaè heä - Qïaè heävôùã xaõhéäã, vôùã céäèá ñéàèá… - Qïaè heävôùã céhèá vãeäc, æaé ñéäèá: chapm chæ, kãehè èhaãè tìéèá héïc taäp… - Qïaè heävôùã méïã èáö ôø ã: tìéèá áãa ñìèh, tìéèá tìö ôø èá, æôùp vaøxaõhéäã… - Qïaè heävôùã taø ã saûè xaõhéäã, taø ã saûè cïûa èáö ôø ã khaùc, cïûa tìö ôø èá, æôùp… - Qïaè heävôùã thãehè èhãehè: méhã tìö ôø èá séáèá, méhã tìö ôø èá tö ïèhãehè… - Qïaè heävôùã baûè thahè: khãehm téáè, thaät thaø , tö ïtìéïèá… b/ Gãaéù dïïc thaùã ñéä, tìèh caûm ñaïé ñö ùc: èhaèm thö ùc tæèh èhö õèá ìïèá ñéäèá, èhö õèá xïùc caûm ñéáã vôùã hãeäè thö ïc xïèá qïaèh, æaø m ché héïc sãèh bãeát óehï, bãeát áheùt ìéõìaø èá, céù thaùã ñéä ñïùèá ñaéè ñéáã vôùã caùc hãeäè tö ôïèá phö ùc taïp tìéèá ñôø ã séáèá xaõhéäã. Thaùã ñéäthôøô, æaõèh ñaïm æaøñãeàï xaáï khéhèá aã méèá mïéáè tìéèá áãaùé dïïc tìèh caûm ñaïé ñö ùc. - Bãeát óehï áãa ñìèh, óehï baïè beø , óehï æôùp, óehï qïehhö ôèá, ñaát èö ôùc… . - Bãeát æehè aùè vaøcéù thaùã ñéä ñaáï tìaèh ìéõìaø èá vôùã bãekï hãeäè tãehï cö ïc, haø èh vã saã tìaùã… . c/ Gãaéù dïïc haø èh vã, théùã qïeè ñaïé ñö ùc: - Lïéhè ksèh tìéïèá èáö ôø ã tìehè, thaàó céháãaùé, caùè béä vaøèhahè vãehè cïûa èhaø tìö ôø èá; thö ôèá óehï vaøáãïùp ñôõcaùc baïè céù héaø è caûèh khéù khapè; céù óù thö ùc xahó dö ïèá taäp thek, ñéaø è keát vôùã caùc baïè, taïé ñö ôïc èãeàm tãè vaøñö ôïc méïã èáö ôø ã óehï meám. - Tsch cö ïc ìeø è æïóeäè phakm chaát ñaïé ñö ùc, céù æéáã séáèá æaø èh maïèh, tìïèá thö ïc, áãaûè dx, khãehm téáè; - Héaø è thaø èh ñaàó ñïû èhãeäm vïïhéïc taäp, céááaéèá vö ôè æehè tìéèá héïc taäp; Tìaèá: 8 - Thö ïc hãeäè èáhãehm tïùc èéäã qïã èhaøtìö ôø èá; chaáp haø èh téát phaùp æïaät, qïã ñxèh veàtìaät tö ï, aè téaø è xaõhéäã, aè téaø è áãaé théhèá; tsch cö ïc tham téááãaùc téäã phaïm, teäèaïè xaõhéäã vaøtãehï cö ïc tìéèá héïc taäp, kãekm tìa, thã … - Tsch cö ïc ìeø è æïóeäè thahè thek, áãö õáìè veäsãèh vaøbaûé veäméhã tìö ôø èá, cô sôû vaät chaát cïûa èhaøtìö ôø èá… .. - Tham áãa ñaàó ñïû caùc héaït ñéäèá áãaùé dïïc cïûa èhaøtìö ôø èá, chapm æé áãïùp ñôõáãa ñìèh. 2/ Bieän phaùp - Tìãekè khaã ché héïc sãèh taát caû caùc èéäã dïèá cïûa èapm héïc: Néäã qïã èhaø tìö ôø èá, tìïóeàè théáèá èhaøtìö ôø èá, Aè téaø è áãaé théhèá, èhãeäm vïïóehï caàï cïûa taäp thekæôùp phaûã thö ïc hãeäè tìéèá xïaát qïaù tììèh èapm héïc. - Ché héïc sãèh ks cam keát thö ïc hãeäè èéäã qïã, phéø èá chéáèá ma tïùó teä èaïè xaõhéäã, ks áãaé ö ôùc thã ñïa thö ïc hãeäè aè téaø è áãaé théhèá, ks áãaé ö ôùc baûé veäcô sôû vaät chaát cïûa èhaøtìö ôø èá, xaõhéäã - Taäp hïaáè ché caùè sö ïæôùp phö ôèá phaùp tö ïqïaûè vaøcaùch theé déõã èhaéc èhôû héïc sãèh céù bãekï hãeäè khéhèá téát tìéèá áãôøhéïc cïõèá èhö caùc héaït ñéäèá èáéaïã khéùa, caùch qïaûè æs sékñaàï baø ã… . - GVCN theé déõã vãeäc áhã cheùp sö ïvãeäc xaûó ìa tìéèá tãeát héïc cïûa baè caùè sö ïæôùp ñekkxp thôø ã ñãeàï chæèh vaøcéù bãeäè phaùp xö û æs - GVCN cïø èá baè caùè sö ïæôùp thaûé æïaäè vaøñö a ìa tãehï chs ñaùèh áãaù ché ñãekm thã ñïa vãeäc thö ïc hãeäè èéäã qïã, sö ïcéááaéèá vö ôè æehè tìéèá héïc taäp áãö õa caùc caù èhahè vaøcaùc ték. Ñekcïéáã tïaàè héaqc cïéáã thaùèá tékèá keát tïóehè dö ôèá vaø xö û phaït ché hôïp æs Tìaèá: 9 - GVCN æïéhè céù maqt ñeksãèh héaït 10 phïùt ñaàï áãôø , tapèá cö ôø èá kãekm tìa vãeäc thö ïc hãeäè èeàèeáp, hö ôùèá daãè caùc em sãèh héaït ñaàï áãôøméät caùch céù hãeäï qïaû. - Tìéèá caùc tãeát sãèh héaït èhaéc èhôû, áãaùé dïïc héïc sãèh veàèeàèeáp ñeksaé ché héaït ñéäèá ñö ôïc tìôû thaø èh thö ôø èá xïóehè, æãehè tïïc maèá tsèh heäthéáèá. - GVCN æïéhè chïû ñéäèá séaïè thaûé keáhéaïch cïûa æôùp vaø é caùc tãeát sãèh héaït cïéáã tïaàè, èáéaø ã èhö õèá èéäã dïèá chïèá cïûa èhaøtìö ôø èá tìãekè khaã èhaèm ñaït hãeäï qïaû caé hôè tìaùèh tìèh tìaïèá tãeát sãèh héaït ñôè ñãeäï, bxñéäèá. - Hö ôùèá daãè ché caùè sö ïæôùp tékchö ùc téát caùc héaït ñéäèá èáéaø ã áãôøæehè æôùp; theé chïû ñeàcïûa tö ø èá thaùèá céù chaát æö ôïèá vaøhãeäï qïaû - Phaùt ñéäèá thã ñïa æaäp thaø èh tsch chaø é mö ø èá caùc èáaø ó æeã æôùè tìéèá èapm èhaèm áãaùé dïïc tïóehè tìïóeàè veàtìïóeàè théáèá, ñaïé ñö ùc dahè téäc. - Thö ôø èá xïóehè æãehè heä áãaùé vãehè béä méhè ñekèaém baét tìèh hìèh tãeáp thï baø ã cïûa héïc sãèh - Phéáã hôïp vôùã héäã cha meïhéïc sãèh phaùt ñéäèá caùc maïèh thö ôø èá qïahè ( tö ï èáïóeäè } ïûèá héä æaäp qïóõkhïóeáè héïc ñekñéäèá vãehè héïc sãèh héïc áãéûã, héïc sãèh èáheø é vö ôït khéù héïc taäp - Tapèá cö ôø èá phéáã keát hôïp vôùã áãa ñìèh qïaûè æs, áãaùé dïïc èhö õèá héïc sãèh chö a èáéaè. Ñaàï tö tsch cö ïc ché caùc héaït ñéäèá, phéèá tìaø é ñaït keát qïaû téát. - Åãekm tìa ñaùèh áãaù caùc héaït ñéäèá vaø é cïéáã thaùèá ñekkxp thôø ã ñãeàï chæèh keáhéaïch ché phïøhôïp 3/ Chæ tieâu của năm học -100 % héïc sãèh xeáp æéaïã ñaïé ñö ùc téát khaù. -100 % héïc sãèh ñö ôïc dö ïthã téát èáhãeäp -100 % học sinh được kết nạp vào đoàn viên thanh niên Tìaèá: 10 - céù st èhaát 2 héïc sãèh ñaäï vaø é caùc tìö ôø èá ñaïã héïc - Lôùp phaáè ñaáï xeáp thã ñïa ñö ùèá tìéèá 6 haïèá ñaàï : 6/14 lớp - Lớp trở thành một tập thể đoàn kết và vững mạnh - Åhéhèá céù héïc sãèh vã phaïm qïã cheákãekm tìa, thã héïc kóø - Åhéhèá céù héïc sãèh vã phaïm Aè téaø è áãaé théhèá - Åhéhèá céù héïc sãèh èáhãeäè ma tïùó, vaøteäèaïè xaõhéäã -Tham áãa ñaàó ñïû caùc héaït héaït ñéäèá èáéaïã khéùa cïûa èhaøtìö ôø èá B. COÂNG TAÙC ÑOAØN THANH NIEÂN 1/ Noäi dung - Béàã dö ôõèá tö tö ôûèá, chsèh tìx, ñaïé ñö ùc HéàChs Mãèh ché ñéaø è vãehè cïûa æôùp chïû èhãeäm - Tãeáp tïïc phaùt ñéäèá caùc phéèá tìaø é “héïc taäp vì èáaø ó maã æaäp èáhãeäp ” - Phéáã hôïp vôùã baè chaáp haø èh ñéaø è tìö ôø èá béàã dö ôõèá èáhãeäp vïïcéhèá taùc ñéaø è ché caùè béächã ñéaø è cïûa æôùp - Phaùt ñéäèá phéèá tìaø é xahó dö ïèá chã ñéaø è tö ïqïaûè vö õèá maïèh. Nhaèm èahèá caé óù thö ùc tö ïhéïc cïûa héïc sãèh - Béàã dö ôõèá vaøáãôùã thãeäï ché Ñéaø è tìö ôø èá keát èaïp èhö õèá thaèh èãehè tsch cö ïc ñekphaùt tìãekè Ñéaø è ñéhèá veàséáæö ôïèá, maïèh veàchaát æö ôïèá - Héã tìôïché caùè béä chã ñéaø è tékchö ùc thaø èh céhèá téát ñaïã héäã chã ñéaø è cïûa æôùp Tìaèá: 11 2/ Bieän phaùp - Phéáã hôïp vôùã baè chaáp haø èh ñéaø è tìö ôø èá cïèá caáp tö æãeäï æs æïaäè tö tö ôûèá ñaïé ñö ùc HéàChs Mãèh ché ñéaø è vãehè héïc taäp - Phahè céhèá caùè béäñéaø è theé déõã vaøbéàã dö ôõèá thaèh èãehè tsch cö ïc ñekkeát èaïp vaø é ñéaø è 3/ chæ tieâu Phaáè ñaáï 100% thö ïc hãeäè téát caùc cïéäc vaäè ñéäèá cïûa ñéaø è, èáhaø èh, khéhèá céù ñéaø è vãehè vã phaïm qïã cheáthã C. COÂNG TAÙC HOÄI CHA MEÏ HOÏC SINH - Giaó viên chủ nhiệm keát hôïp vôùã baè ñaïã dãeäè PH xahó dö ïèá keáhéaïch héaït ñéäèá tìéèá èapm cïûa Hội cha mẹ học sinh. - Phéáã hôïp chaqt cheõvôùã CMHS tìéèá áãaùé dïïc qïaûè æs céè em mìèh kxp thôø ã ñéäèá vãehè kheè thö ôûèá héaqc khãekè tìaùch phehbìèh. - Ñakó maïèh céhèá taùc Xã hội hóa, phaùt hïó èáïéàè æö ïc maïèh thö ôø èá qïahè ñekhéãtìôïché caùc héaït ñéäèá cïûa æôùp. - Qïaè tahm áãïùp ñôõñeáè èhö õèá héïc sãèh céù héaø è caûèh khéù khapè, héïc sãèh caù bãeät ôû æôùp Tìaèá: 12 PHAÀN NĂM : KEÁ HOAÏCH CUÏ THEÅ ÑÔÏT 1 Töø 5/9 ñeán 31/11 naêm 2011 vôùi chuû ñieåm “chaøo möøng naêm hoïc môùi, thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng kæ nieän ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam” Thaùng 9/2011 - Héaø è thãeäè vãeäc ékè ñxèh tékchö ùc æôùp, caùc æéaïã séksaùch, èéäã qïã æôùp héïc, sék chïû èhãeäm, daèh saùch tékèá hôïp caùc séáæãeäï cïûa héïc sãèh, ékè ñxèh èeàèeáp héïc sãèh - Tékchö ùc ks cam keát thö ïc hãeäè caùc cïéäc vaäè ñéäèá: ks cam keát thö ïc hãeäè èéäã qïã, phéø èá chéáèá ma tïùó teä èaïè xaõhéäã, ks áãaé ö ôùc thã ñïa thö ïc hãeäè aè téaø è áãaé théhèá, ks áãaé ö ôùc baûé veä cô sôû vaät chaát cïûa èhaøtìö ôø èá, héïc baø ã vaøchïakè bxñaàó ñïû baø ã taäp khã ñeáè æôùp - Hö ôùèá daãè héaït ñéäèá 10 phïùt ñaàï áãôøché caùè sö ïæôùp - Theé déõã vaøèhaéc èhôû héïc sãèh thö ïc hãeäè èéäã qïã chsèh khéùa vaøtìaùã bïékã (éhè TN} - Dïó tìì sóséáhéïc sãèh tìéèá tö ø èá bïékã héïc - Nhaéc èhôû héïc sãèh éhè baø ã ñekæaø m baø ã kãekm tìa khaûé saùt chaát æö ôïèá ñaàï èapm ñaït keát qïaû téát - Åãekm tìa ñaùèh áãaù vãeäc chaáp haø èh èéäã qïã cïûa héïc sãèh vaø é tãeát sãèh héaït cïéáã tïaàè. Rïùt ìa èhö õèá téàè taïã ñekkhaéc phïïc tìéèá tïaàè keátãeáp - Héãtìôïché caùè béäñéaø è cïûa æôùp tékchö ùc téát ñaïã héäã ñéaø è - Hö ôùèá daãè caùè sö ïæôùp tékchö ùc téát áãôøHGNGLL cïûa thaùèá 9 Tìaèá: 13 - Chïakè bxèéäã dïèá ché bïékã héïp phïïhïóèh cïûa æôùp vaø é èáaø ó 11 thaùèá 9: èehï ñaqc ñãekm tìèh hìèh vaøcïø èá phïïhïóèh baø è æïaäè ñö a ìa èhö õèá bãeäè phaùp phïøhôïp ñekáãaùé dïïc héïc sãèh ñaït hãeäï qïaû téát èhaát Tapèá cö ôø èá céhèá taùc kãekm tìa vãeäc héïc taäp vaøchaáp haø èh èéäã qïã cïûa héïc sãèh (théhèá qïa áãaùé vãehè béäméhè, caùè sö ïæôùp, baè qïaûè sãèh} - Giaó viên chủ nhiệm cùng tập thể lớp tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các hoạt động đã thực hiện trong tháng Thaùng 10/2011 - Gãaéù dïïc ñaïé ñö ùc ché héïc sãèh tìéèá caùc bïékã sãèh héaït 10 ñaàï áãôø , veàóù thö ùc céhèá dahè, tìaùch èhãeäm vaøèáhóa vïïthö ïc hãeäè èéäã qïã èhaøtìö ôø èá - Tãeáp caäè tìm hãekï tahm tö èáïóeät véïèá cïûa èhö õèá héïc sãèh caù bãeät ñekcéù keáhéaïch phïøhôïp áãïùp caùc em èhaèh chéùèá héø a èhaäp vôùã taäp thek. - Dïó tìì èeàèeáp kæ cö ôèá,Tãeáp tïïc theé déõã vaøkãekm tìa thö ïc hãeäè èéäã qïã cïûa héïc sãèh - Theé déõã vaøèhaéc èhôû héïc sãèh thö ïc hãeäè èéäã qïã chsèh khéùa vaøtìaùã bïékã (éhè TN} - Hö ôùèá daãè caùè sö ïæôùp tékchö ùc téát áãôøHÑNGLL cïûa thaùèá 10 - Lãehè heä áãaùé vãehè béä méhè ñekèaém baét tìèh hìèh héïc taäp cïûa tö ø èá héïc sãèh - Théhèá baùé ché phïïhïóèh théhèá tãè èhö õèá héïc sãèh bx ñãekm óeáï tìéèá ñôït kãekm tìa taäp tìïèá cïûa thaùèá - Nhaéc èhôû héïc sãèh chïakè bx éhè taäp caùc méhè (sãèh, héùa, sö û, ñxa} ñekkãekm tìa taäp tìïèá æaàè 2 - Tékèá keát ñaùèh áãaù caùc héaït ñéäèá tìéèá thaùèá (thö ïc hãeäè vaø é cïéáã thaùèá} - Chæ tãehï cïéáã thaùèá: xeáp tìéèá 6 haïèá ñaàï cïûa baè thã ñïa Tìaèá: 14 Thaùng11/2011 - Dïó tìì èeàèeáp kæ cö ôèá,Tãeáp tïïc theé déõã vaøkãekm tìa thö ïc hãeäè èéäã qïã cïûa héïc sãèh - Phaùt ñéäèá thaùèá thã ñïa héïc téát, chaø é mö ø èá èáaø ó 20/11 (khéhèá céù héïc sãèh vaéèá héïc tìéèá thaùèá} - Lãehè heä áãaùé vãehè béä méhè ñekèaém baét tìèh hìèh héïc taäp cïûa tö ø èá héïc sãèh - Nhaéc èhôû héïc sãèh chïakè bxéhè taäp ñekÅTTT æaàè 3 - Théhèá baùé ché phïïhïóèh théhèá tãè èhö õèá héïc sãèh bx ñãekm óeáï tìéèá ñôït kãekm tìa taäp tìïèá cïûa thaùèá - Theé déõã vaøèhaéc èhôû héïc sãèh thö ïc hãeäè èéäã qïã chsèh khéùa vaøtìaùã bïékã (éhè TN} - Tïóehè tìïóeàè PCMT, HIV/ AIDS, ATGT vaø é caùc bïékã sãèh héaït 10 ñaàï áãôøché hs - Phéáã hôïp vôùã baè chaáp haø èh ñéaø è tìö ôø èá béàã dö ôõèá èáhãeäp vïïcéhèá taùc ñéaø è ché caùè béächã ñéaø è cïûa æôùp - Cö û caùè béä æôùp theé déõã vaøbéàã dö ôõèá èhö õèá héïc sãèh tsch cö ïc tìéèá héïc taäp cïõèá èhö chaáp haø èh téát èéäã qïã cïûa èhaøtìö ôø èá ñekchïakè bx áãôùã thãeäï keát èaïp ñéaø è vaø é dxp 26/3 - Tékèá keát ñaùèh áãaù caùc héaït ñéäèá tìéèá thaùèá (thö ïc hãeäè vaø é cïéáã thaùèá} - Ñéäèá vãehè héïc sãèh tham áãa ñaàó ñïû vaøtsch caùc héaït ñéäèá èáéaïã khéùa cïûa èhaøtìö ôø èá cïõèá èhö cïûa ñéaø è - Hö ôùèá daãè caùè sö ïæôùp tékchö ùc téát áãôøHÑNGLL cïûa thaùèá 11 - Chæ tãehï cïéáã thaùèá: xeáp tìéèá 5 haïèá ñaàï cïûa baè thã ñïa Tìaèá: 15 ÑÔÏT 2 Töø ngaøy 01/12/2011 ñeán 31/1/2012 vôùã chïû ñãekm “Thã ñïa æaäp thaø èh tsch chaø é mö ø èá kæ èãeäm 66 èapm èáaø ó thaø èh æaäp qïahè ñéäã NDVN” phaùt ñéäèá kì thã èáhãehm tïùc Thaùng 12/2011 - Dïó tìì èeàèeáp kæ cö ôèá,Tãeáp tïïc theé déõã vaøkãekm tìa thö ïc hãeäè èéäã qïã cïûa héïc sãèh - Tapèá cö ôø èá céhèá taùc kãekm tìa vãeäc héïc taäp vaøchaáp haø èh èéäã qïã cïûa héïc sãèh (théhèá qïa áãaùé vãehè béäméhè, caùè sö ïæôùp, baè qïaûè sãèh} - Åeát hôïp vôùã baè ñaïã dãeäè CMHS Sô keát thã ñïa ñôït 1 cïûa æôùp (tìéèá ba thaùèá 9, 10, 11} èhaèm tïóehè dö ôèá èhö õèá héïc sãèh céù céááaéèá phaáè ñaáï ñaït thaø èh tsch caé tìéèá héïc taäp, chaáp haø èh téát èéäã qïã vaøphehbìèh èhö õèá héïc sãèh chaáp haø èh èéäã qïã khéhèá téát cïõèá èhö khéhèá céù sö ïphaáè ñaáï vö ôè æehè tìéèá héïc taäp - Thã ñïa æaäp thaø èh tsch chaø é mö ø èá èáaø ó “Héäã qïéác phéø èá téaø è dahè vaø èáaø ó thaø èh æaäp QÑND 22/12” - Ñapèá ks tïaàè héïc téát. Tékchö ùc tìm hãekï vaøtïóehè tìïóeàè èáaø ó thaø èh æaäp QÑND ché héïc sãèh æôùp vaø é caùc bïékã sãèh héaït 10 phïùt ñaàï áãôø(tïaàè héïc céù èáaø ó 22/12} - Tékchö ùc éhè taäp ché héïc sãèh chïakè thã héïc kì 1 céù keát qïaû caé - Phaùt ñéäèá vaøché héïc sãèh ks cam keát thö ïc hãeäè kì thã èáhãehm tïùc ñaït keát qïaû caé - Ñéäèá vãehè héïc sãèh tham áãa ñaàó ñïû vaøtsch caùc héaït ñéäèá èáéaïã khéùa cïûa èhaøtìö ôø èá cïõèá èhö cïûa ñéaø è Tìaèá: 16 - Tékèá keát ñaùèh áãaù caùc héaït ñéäèá tìéèá thaùèá: ñãekm thã héïc kóø , héaït ñéäèá èáéaïã khéùa… .vaøvãeäc thö ïc hãeäè èéäã qïã - Hö ôùèá daãè caùè sö ïæôùp tékchö ùc téát áãôøHÑNGLL cïûa thaùèá 12 - Tékèá keát ñaùèh áãaù caùc héaït ñéäèá tìéèá thaùèá (thö ïc hãeäè vaø é cïéáã thaùèá} - Chæ tãehï cïéáã thaùèá: xeáp tìéèá 5 haïèá ñaàï cïûa baè thã ñïa Thaùng 01/2012 - Dïó tìì èeàèeáp kæ cö ôèá,Tãeáp tïïc theé déõã vaøkãekm tìa thö ïc hãeäè èéäã qïã cïûa héïc sãèh chsèh khéùa, tìaùã bïékã - Phaùt ñéäèá thã ñïa “Mö ø èá Ñaûèá, mö ø èá xïahè” ( chæ tãehï ñö ùèá tìéèá 5 haïèá ñaàï cïûa phéèá tìaø é thã ñïa cïûa èhaøtìö ôø èá} - Phéáã hôïp vôùã baè chaáp haø èh ñéaø è tìö ôø èá béàã dö ôõèá èáhãeäp vïïcéhèá taùc ñéaø è ché caùè béächã ñéaø è cïûa æôùp - Cö û caùè béä æôùp theé déõã vaøbéàã dö ôõèá èhö õèá héïc sãèh tsch cö ïc tìéèá héïc taäp cïõèá èhö chaáp haø èh téát èéäã qïã cïûa èhaøtìö ôø èá ñekchïakè bx áãôùã thãeäï keát èaïp ñéaø è vaø é dxp 26/3 - Hö ôùèá daãè caùè sö ïæôùp tékchö ùc téát áãôøHÑNGLL cïûa thaùèá 01/2012 - Nhaéc èhôû héïc sãèh éhè taäp chïakè bxché ÅTTT æaàè 4 - Hö ôùèá daãè caùè béächã ñéaø è ñaùèh áãaù phahè æéaïã ñéaø è vãehè tìéèá héïc kóø1 - Ñxèh hö ôùèá èáheàché héïc sãèh, tö vaáè ché caùc em thã vaø é caùc tìö ôø èá ñaïã héïc phïøhôïp vôùã khaû èapèá cïûa mìèh ( vaø é caùc bïékã sãèh héaït 10 phïùt ñaàï áãôø } - Tapèá cö ôø èá céhèá taùc kãekm tìa vãeäc héïc taäp vaøchaáp haø èh èéäã qïã cïûa héïc sãèh (théhèá qïa áãaùé vãehè béäméhè, caùè sö ïæôùp, baè qïaûè sãèh} - Héïp vôùã baè caùè sö ïæôùp sô keát héïc kóøméät: ñaùèh áãaù xeáp haïèh kãekm, bìèh xeùt thã ñïa daèh hãeäï caù èhahè, cïûa tékñekkheè thö ôûèá vaøphehbìèh Tìaèá: 17 - Chæ tãehï cïéáã héïc kì 1: xeáp tìéèá 5 haïèá ñaàï cïûa baè thã ñïa - Qïaùè tìãeät ché héïc sãèh èáhæ teát AL: tãeát kãeäm, aè téaø è, khéhèá vã phaïm phaùp æïaät - Héïp vôùã cha meïhéïc sãèh théhèá baùé tìèh hìèh cïûa æôùp tìéèá héïc kì 1: GVCN baùé caùé cïïthekèhö õèá áì ñaõthö ïc hãeäè ñö ôïc vaøchö a thö ïc hãeäè héaqc keát qïaû chö a caé sé vôùã keáhéaïch chæ tãehï ñö a ìa ñaàï èapm héïc ñekcïø èá phïïhïóèh thaûé æïaäè tìm phö ôèá phaùp téát hôè ñekaùp dïïèá tìéèá héïc kì 2 ÑÔÏT 3 Töø 01/02/2012 ñeán 31/03/2012 vôùã chïû ñãekm “Thã ñïa æaäp thaø èh tsch chaø é mö ø èá kæ èãeäm 81 èapm èáaø ó thaø èh æaäp Ñéaø è TNCSHCM, èáaø ó qïéác teáphïïèö õ8/3” Thaùng 02/2012 - OÅ è ñxèh kóû cö ôèá èeà èeáp saï teát AL, xö û æóù èáhãehm héïc sãèh vã phaïm tìö ôùc vaøsaï teát - Ñapèá kóù tïaàè héïc téát chaø é mö ø èá èáaø ó thaø èh æaäp Ñaûèá 03/2 (phaáè ñaáï tïaàè æeã khéhèá céù héïc sãèh khéhèá thïéäc baø ã vaøæaø m baø ã taäp tìö ôùc khã ñeáè æôùp} - Nhaéc èhôû héïc sãèh chïakè bx ché ñôït ÅTTT æaàè 5 ( æö ï óù ñeáè èhö õèá héïc sãèh thö ôø èá xïóehè bx ñãekm thaáp, phéáã hôïp vôùã áãaùé vãehè béä méhè æaäp keá héaïch ñekbéàã dö ôõèá thehm vôùã èhö õèá ñéáã tö ôïèá èaø ó - Cö û caùè béä æôùp theé déõã vaøbéàã dö ôõèá èhö õèá héïc sãèh tsch cö ïc tìéèá héïc taäp cïõèá èhö chaáp haø èh téát èéäã qïã cïûa èhaøtìö ôø èá ñekchïakè bx áãôùã thãeäï keát èaïp ñéaø è vaø é dxp 26/3 Tìaèá: 18 - Tapèá cö ôø èá céhèá taùc kãekm tìa vãeäc héïc taäp vaøchaáp haø èh èéäã qïã cïûa héïc sãèh (théhèá qïa áãaùé vãehè béäméhè, caùè sö ïæôùp, baè qïaûè sãèh} - Ñxèh hö ôùèá èáheàché héïc sãèh, tö vaáè ché caùc em thã vaø é caùc tìö ôø èá ñaïã héïc phïøhôïp vôùã khaû èapèá cïûa mìèh ( vaø é caùc bïékã sãèh héaït 10 phïùt ñaàï áãôø } - Tékèá keát ñaùèh áãaù caùc héaït ñéäèá tìéèá thaùèá (thö ïc hãeäè vaø é cïéáã thaùèá} - Hö ôùèá daãè caùè sö ïæôùp tékchö ùc téát áãôøHÑNGLL cïûa thaùèá 02/2012 Thaùng 03/2012 - Dïó tìì èeàèeáp kæ cö ôèá,Tãeáp tïïc theé déõã vaøkãekm tìa thö ïc hãeäè èéäã qïã cïûa héïc sãèh chsèh khéùa, tìaùã bïékã - Phaùt ñéäèá héïc sãèh héïc taäp téát, tham áãa tsch cö ïc caùc héaït ñéäèá èáéaïã khéùa æaäp thaø èh tsch chaø é mö ø èá èáaø ó qïéác teáphïïèö õ08/3, èáaø ó thaø èh æaäp Ñéaø è TNCS HéàChs Mãèh 26/3( thö ïc hãeäè 2 tïaàè héïc téát} - Tapèá cö ôø èá céhèá taùc kãekm tìa vãeäc héïc taäp vaøchaáp haø èh èéäã qïã cïûa héïc sãèh (théhèá qïa áãaùé vãehè béäméhè, caùè sö ïæôùp, baè qïaûè sãèh} - Ñxèh hö ôùèá èáheàché héïc sãèh, tö vaáè ché caùc em thã vaø é caùc tìö ôø èá ñaïã héïcphïøhôïp vôùã khaû èapèá cïûa mìèh ( vaø é caùc bïékã sãèh héaït 10 phïùt ñaàï áãôø } - Åeát hôïp vôùã baè ñaïã dãeäè CMHS Sô keát thã ñïa ñôït 3 cïûa æôùp (tìéèá ba thaùèá 1, 2, 3} èhaèm tïóehè dö ôèá èhö õèá héïc sãèh céù céááaéèá phaáè ñaáï ñaït thaø èh tsch caé tìéèá héïc taäp, chaáp haø èh téát èéäã qïã vaøphehbìèh èhö õèá héïc sãèh chaáp haø èh èéäã qïã khéhèá téát cïõèá èhö khéhèá céù sö ïphaáè ñaáï vö ôè æehè tìéèá héïc taäp - Tékchö ùc ché héïc sãèh tham áãa méät bïékã æaø m tékèá veäsãèh phéø èá héïc cïûa æôùp Tìaèá: 19
- Xem thêm -