Tài liệu Skkn một số biện pháp phát triển tạo hình cho trẻ 24 36 tháng

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2119 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phụ lục STT Nội dung Trang Phần I Đặt vấn đề Lý do chọn đề tài Mục đích nghiên cứu,đối tượng và phạm vi nghiên cứu Giải quyết vấn đề Cơ sở lý luận và thực trạng Đặc điểm tình hình chung của nhóm lớp Các biện pháp tiến hành 2 7 - 14 Hiệu quả của SKKN Kết luận và kiến nghị Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo 14 - 16 17 17, 18 18,19 20 I II Phần II I II III IV Phần III 1 2 Phần IV 2, 3 3, 4 4 4, 5 5, 6 Phần I. §Æt vÊn ®Ò. I. Lý do chän ®Ò tµi. “TrÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai” Cã mét bµi h¸t ®· b¾t ®Çu víi nh÷ng lêi ca nh vËy, cã lÏ v× thÕ mµ ngay tõ khi ®øa bÐ cÊt tiÕng khãc chµo ®êi ®· nhËn ®îc tõ nh÷ng ngêi th©n t×nh yªu th¬ng ch¨m sãc. ChÝnh t×nh yªu th¬ng ®ã trÎ sÏ ®îc quan t©m, lo l¾ng tèt h¬n, ®ã lµ sù lo 1/20 l¾ng tõ viÖc cho trÎ ¨n uèng, søc khoÎ, tíi viÖc häc tËp, lµm sao ®Ó trÎ cã thÓ lÜnh héi ®îc nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp ®Ó sau nµy trë thµnh ngêi cã Ých cho x· héi. §Ó t¹o ®îc nÒn mãng v÷ng ch¾c, ngay tõ ®Çu ph¶i cho trÎ tiÕp cËn víi x· héi, hoµ nhËp víi thÕ giíi trÎ em. ThÕ giíi ®ã ®ang b¾t ®Çu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch gióp trÎ lÜnh héi ®îc tri thøc ®Çu tiªn ®Õn víi trÎ. V× vËy mçi nghµnh häc ®Òu cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong x· héi, c¸i tríc t¹o tiÒn ®Ò c¬ së ®Ó c¸i sau tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n. Ngay tõ nhá trÎ ®· ®îc tiÕp cËn víi bËc häc MÇm non. Mét bËc häc ®îc coi lµ quan träng nhÊt trong sù nghiÖp trång ngêi. Hµng chôc n¨m n÷a trÎ em tuæi MÇm non cña ngµy h«m nay sÏ trë thµnh nh÷ng ngêi c«ng d©n, nh÷ng ngêi lao ®éng cã Ých cho ®Êt níc. NÕu coi cuéc ®êi lµ nh÷ng bËc thang nèi tiÕp, th× ®é tuæi MÇm non lµ bËc thang thø nhÊt, lµm nÒn mãng cho nh÷ng bËc thang tiÕp theo. ë trêng MÇm non trÎ ®îc lµm quen víi c¸c m«n häc nh: ¢m nh¹c, to¸n, v¨n häc, thÓ dôc, t¹o h×nh mçi mét m«n häc ®Òu cã vai trß nhÊt ®Þnh trong viÖc gi¸o dôc toµn diÖn cho trÎ. M«n t¹o h×nh lµ mét trong nh÷ng m«n häc cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng víi sù ph¸t triÓn cña trÎ bëi th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh ph¸t huy ®îc tÝnh t duy, tÝch cùc cña trÎ, ph¸t triÓn tÝnh bÒn bØ, dÎo dai, s¸ng t¹o, ph¸t triÓn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay. TrÎ thÓ hiÖn nh÷ng Ên tîng, hiÓu biÕt, ý muèn cña m×nh vÒ thÕ giíi xung quanh. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng t¹o h×nh phô thuéc rÊt nhiÒu vµo kiÕn thøc, kinh nghiÖm mµ trÎ tÝch luü ®îc trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Qua ®ã trÎ béc lé c¶m xóc cña m×nh qua s¶n phÈm t¹o ra. ë trÎ MÇm non ho¹t ®éng vÏ lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o. Th«ng qua ch¬i trÎ ®îc më réng vÒ thÕ giíi xung quanh, trÎ h×nh dung ®îc biÓu tîng vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n. ë nhµ trÎ mÉu gi¸o ho¹t ®éng t¹o h×nh gåm cã: vÏ, nÆn, xÐ d¸n, c¾t d¸n. Ho¹t ®éng nµo còng mang mµu s¾c nh ho¹t ®éng ch¬i víi mµu, víi h×nh vÏ: trÎ dïng h×nh vÏ ®Ó ph¶n ¸nh t×nh c¶m, nhËn thøc cña trÎ vÒ thÕ giíi xung quanh nh mét ph¬ng tiÖn ®Ó nãi chuyÖn. ë trÎ MÇm non ®Æc biÖt lµ trÎ MÇm non 24 – 36 tháng tuổi nhËn thøc cña trÎ cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm sèng cßn nghÌo nµn. V× vËy trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc lµm quen víi thÕ gií xung quanh, trÎ thÊy thÕ giíi xung quanh rÊt míi l¹, trÎ tß mß muèn hiÓu biÕt vµ muèn tr×nh bµy nh÷ng ý nghÜa nhËn thøc cña m×nh víi ngêi kh¸c. Nhng rÊt khã kh¨n, bëi ng«n ng÷ nãi trÎ cßn h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy viÖc d¹y trÎ vÏ, nÆn ®· gióp trÎ bµy tá nhËn thøc vµ hiÓu biÕt cña m×nh vÒ thÕ giíi xung 2/20 quanh. Th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh trÎ rÊt vui síng ®îc cái më, béc lé nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m cña m×nh th«ng qua bµi vÏ, nÆn, tô màu. Qua ho¹t ®éng t¹o h×nh ®· gióp trÎ h×nh thµnh nh÷ng kÜ n¨ng ban ®Çu cña thao t¸c häc tËp nh c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót. V× vËy ®©y lµ m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ ®Æc biÖt kh«ng thÓ xem nhÑ trong c«ng t¸c gi¸o dôc MÇm non. ChÝnh v× lÏ ®ã t«i ®· chän cho m×nh mét ®Ò tµi kinh nghiÖm “Một số biÖn ph¸p phát triển tạo hình cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi”. II. Mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu - Tìm ra những phương pháp hữu hiệu nhất nhằm phát triển khả năng tạo hình cho trẻ 24-36 tháng. - D¹y trÎ nh thÕ nµo ®Ó mang l¹i sù høng thó, ham thÝch vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña trÎ víi m«n häc t¹o h×nh. Th«ng qua viÖc t×m hiÓu nghiªn cøu nµy ®· gióp t«i nhËn thøc nhiÒu h¬n, s©u s¾c h¬n vµ ®Çy ®ñ h¬n trong c«ng t¸c d¹y trÎ. 2. Đối tượng nghiên cứu Trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng lớp D3. - Số trẻ: 39 trẻ 3. Phạm vi nghiên cứu - Thời gian: Tháng 9/2015 đến tháng 4/2016 - Địa điểm: Tại trường mầm non Tân Ước - Đối tượng: Trẻ 24 – 36 tháng tuổi Phần II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận và thực trạng 1. Cơ sở lý luận Trêng MÇm non Tân Ước lµ mét trêng thuộc khu vực ngoại thành của thµnh phè Hà Nội, ®îc sù quan t©m cña s¬ gi¸o dôc, phßng gi¸o dôc, vµ ®Æc biÖt lµ sù tham mu chØ ®¹o cña Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng nªn c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng ®· ®îc trang bÞ ngµy mét hoµn thiÖn, trêng cao tÇng cao r¸o, tho¸ng m¸t réng r·i ®¶m b¶o cho trÎ häc tËp vui ch¬i. 3/20 Khu«n viªn nhµ trêng trước khi xây dựng thêm 1 khu nhà 3 tầng khu réng r·i, cã nhiÒu c©y cèi, cã ®iÒu kiÖn cho trÎ tiÕp xóc víi thiªn nhiªn, cã khu ch¬i vận động cã nhiÒu lo¹i c©y cèi, thảm cỏ nhân tạo lµ m«i trêng tèt cho trÎ lµm quen víi ho¹t ®éng t¹o h×nh. ®D§C trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc häc tËp vµ vui ch¬i ®îc quan t©m hµng ®Çu. Đây cũng là điều kiện tiền đề để thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®æi míi. - Nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn thùc hiÖn tèt m«n häc. - C¸c líp häc chuyªn ®Ò vÒ t¹o h×nh do phßng gi¸o dôc tæ chøc t«i ®Òu ®îc tham gia. T«i thêng xuyªn ®îc nhµ trêng dù giê, gãp ý söa sai. Nhµ trêng cßn t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó líp mua s¾m ®Çy ®ñ ®å dïng phôc vô tèt cho ho¹t ®éng t¹o h×nh nh tµi liÖu, giÊy, bót, mµu, bót s¸p, c¸c ®å dïng ®Ñp mắt, hÊp dÉn, tõ ®ã gióp trÎ cã høng thó häc tËp m«n t¹o h×nh. 2. Thực trạng MÆc dï nhµ trêng ®· rÊt quan t©m chó träng ®Õn viÖc cho trÎ ho¹t ®éng t¹o h×nh, ®ã lµ nh÷ng mÆt thuËn lîi song bªn c¹nh ®ã t«i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n khi thùc hiÖn m«n häc nµy. NhËn thøc cña ph¬ng híng vÒ ngµnh häc còng nh m«n häc t¹o h×nh cßn h¹n chÕ. - ViÖc quan t©m phèi kÕt hîp gi÷a phô huynh víi nhµ trêng cha ®ång ®Òu. - Nguån kinh phÝ cña nhµ trêng cßn h¹n hÑp nªn nhiÒu ®å dïng cÇn ®Çu t kinh phÝ nhng cha cã kh¶ n¨ng. II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña líp: 1. ThuËn lîi: - Lµ mét gi¸o viªn cã tr×nh ®é cao ®¼ng ngay tõ ®Çu n¨m häc ®îc Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ph©n c«ng d¹y líp nhà trẻ 24 – 36 tháng, líp D3 - Tæng sè trÎ: 39 - Sè trÎ b¸n tró t¹i trêng chưa đạt 100% - Mçi tuÇn trÎ ®îc häc mét tiÕt t¹o h×nh t¹i líp. - 100% sè trÎ ®Òu ph¸t triÓn trÝ tuÖ b×nh thêng. - Qua kiÓm tra c©n ®o søc khoÎ 83% trÎ cã thÓ lùc kªnh A, 17% trÎ kªnh B, kh«ng cã trÎ kªnh C. 4/20 - B¶n th©n cã mét thuËn lîi lµ rÊt yªu thÝch m«n häc t¹o h×nh nªn t«i ®· tù häc hái chÞ em ®ång nghiÖp, nghiªn cøu tµi liÖu, lµm nhiÒu ®å dïng ®Ñp hÊp dÉn ®Ó cuèn hót trÎ vµo giê häc. - Ngoµi ra c¸c ch¸u trong líp ®Òu cïng ®é tuæi chØ chªnh lÖch 34 th¸ng tuæi nªn nhËn thøc t¬ng ®èi ®ång ®Òu. 2. Khã kh¨n Ngoµi nh÷ng mÆt thuËn lîi trªn, song cßn kh«ng Ýt khã kh¨n trong líp t«i, c¸c ch¸u đi häc kh«ng ®Òu, cã ch¸u míi ®i häc nªn cha quen víi nÒ nÕp häc tËp, kh¶ n¨ng chó ý cña c¸c ch¸u cha tèt, ngåi l©u dÔ ch¸n, cã mét sè ch¸u c¸ biÖt ngåi häc hay nãi tù do, mét sè ch¸u th× nhót nh¸t. Mçi khi cã giê t¹o h×nh t«i gÆp rÊt nhiÒu trë ng¹i ngay tõ viÖc s¾p xÕp chç ngåi, mÆc dï cã sù híng dÉn cña c« cã ch¸u cha biÕt c¸ch cÇm bót, cha biÕt dïng mµu hîp lÝ. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè Ýt phô huynh nhËn thøc vÒ nghµnh häc MÇm non cßn thÊp, cha coi träng viÖc häc tËp cña con c¸i. Khi ®Õn trêng MÇm non kh«ng gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc d¹y dç c¸c ch¸u. * Sau khi t×m hiÓu thùc tr¹ng cña trêng, líp tõ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trªn t«i lu«n tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, vµ ph¸t huy nh÷ng mÆt thuËn lîi ®Ó gióp trÎ béc lé hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp nhÊt. Vµ t«i ®· t×m ra cho m×nh mét sè biÖn ph¸p, ph¬ng ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. 3. Khảo sát thực tế Nhng tríc khi b¾t tay vµo thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc tr¹ng cña líp vµ kÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt lîng m«n häc t¹o h×nh cña tríc ®Çu n¨m häc nh sau: TrÎ cã s¸ng t¹o Trẻ Néi dung kh¶o s¸t Tỉ lệ % §¹t yªu cÇu Cha ®¹t yªu cÇu Trẻ Trẻ Tỉ lệ % thực thực thực hiện hiện hiện được được được Tỉ lệ % VÏ 8/39 20,5% 18/39 46% 14/39 35,8% NÆn 8/39 20,5% 17/39 43,5% 15/39 38,5% D¸n 8/39 20,5% 17/39 43,5% 15/39 38,5% 5/20 Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn t«i thÊy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×nh cßn nhiÒu h¹n chÕ, chÊt lîng häc m«n t¹o h×nh cña trÎ ®¹t kÕt qu¶ cha tèt. V× vËy t«i ®· t×m ra cho m×nh mét sè ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p nh sau: III. Các biện pháp tiến hành Biện pháp 1. Gi¸o dôc nÒ nÕp thãi quen, ph©n lo¹i trÎ trªn líp. NÒ nÕp líp häc lµ mét bíc c¬ b¶n t¹o nªn thµnh c«ng trong giê häc, trÎ ngoan chó ý häc th× c« míi cã thÓ truyÒn thô kiÕn thøc ®Õn víi trÎ. V× thÕ c« cÇn nh¾c trÎ nh÷ng thãi quen cÇn thiÕt t¹o nªn mét líp häc cã tæ chøc ®Ó tõ ®ã híng trÎ vµo viÖc häc cô thÓ nhÊt. Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn cÇn t×m hiÓu, n¾m b¾t ®îc t©m lÝ vµ së thÝch cña tõng trÎ. Trong giê häc hoÆc trong c¸c ho¹t ®éng trÎ ®îc t¹o h×nh c« cÇn chó ý quan s¸t ®Ó biÕt ®îc trÎ nµo cã kh¶ n¨ng t¹o h×nh tèt, trÎ nµo kÐm ®Ó c« cã biÖn ph¸p t¸c ®éng phï hîp. VÝ dô: - Khi c« d¹y trÎ vÏ quả bóng bay NÕu trÎ nµo cã kh¶ n¨ng t¹o h×nh tèt trÎ ®ã sÏ chó ý c« lµm mÉu vµ thêng cã ®éng t¸c tay kh«ng lµm theo c« vµ khi thùc hiÖn trÎ vÏ song quả bóng bay trÎ cßn biÕt s¸ng t¹o vÏ thªm dây buộc bong, nơ. Ngîc l¹i trÎ nµo cã kh¶ n¨ng t¹o h×nh kÐm trÎ ®ã sÏ Ýt chó ý khi c« lµm mÉu, khi thùc hiÖn trÎ chØ vÏ ®îc quả bóng bay hoÆc lµ ngåi ch¬i. 6/20 Hình ảnh cô cùng đàm thoại tranh mẫu với trẻ Dùa vµo thùc tÕ c« cã thÓ ph©n lo¹i trÎ vµ cã t¸c ®éng phï hîp ®Õn tõng trÎ. §Ó ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng t¹o h×nh th× viÖc t¹o moi trêng ho¹t ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. T¹o ®iÒu kiÖn, c¬ héi ®Ó trÎ thêng xuyªn ®îc tiÕp xóc víi m«i trêng xung quanh thiªn nhiªn mu«n h×nh, mu«n vÎ. Tõng bíc cung cÊp c¸c biÓu tîng phong phó vÒ ®èi tîng cho trÎ tù kh¸m ph¸ b»ng c¸ch huy ®éng sù tham gia cña c¸c gi¸c quan c¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ kh¸c nhau ®Ó lÜnh héi c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña sù vËt. §ång thêi trÎ ph©n tÝch so s¸nh, tæng hîp, t×m ra nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vµ riªng cña c¸c vËt cïng nhãm, cïng lo¹i lµm t¨ng vèn hiÓu biÕt cña trÎ vÒ thÕ giíi xung quanh. §Æt vµ x¾p xÕp c¸c vËt liÖu sao cho trÎ cã thÓ thÊy râ vµ lÊy ®îc dÔ dµng ®Ó trÎ thùc hiÖn ho¹t ®éng t¹o h×nh vµo bÊt cø lóc nµo trÎ thÝch vµ trÎ cã thÓ tù trng bµy s¶n phÈm cña m×nh T¹o cho trÎ m«i trêng nghÖ thuËt xung quanh trÎ nh: Bµy ®å ch¬i ®Ñp, x¾p xÕp c¸c nguyªn vËt liÖu, ®å dïng mét c¸ch hîp lÝ, ®Ñp m¾t, bè trÝ phßng ngé nghÜnh, m«i trêng nghÖ thuËt sÏ t¹o cho trÎ c¶m gi¸c thÝch thó, sung síng vµ tõ ®ã trÎ mong muèn ®îc t¸i t¹o l¹i th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh. - Nhê ®îc thêng xuyªn ng¾m nh×n, nghe, sê c¸c ©m thanh kh¸c nhau, trÎ sÏ cã c¶m xóc vµ dÔ dµng tËp trung vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¹o h×nh. Hình ảnh cô cho trẻ thực hiện Biện pháp 2. Ph¬ng ph¸p híng dÉn ph¶i dùa vµo trÎ, lÊy trÎ lµm trung t©m. 7/20 - Sö dông ph¬ng ph¸p híng dÉn ph¶i dùa vµo trÎ, lÊy trÎ lµm trung t©m lµ mét ph¬ng ph¸p v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña trÎ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¹o h×nh. - C« gi¸o h·y ®Ó trÎ tù thùc hiÖn vµ khuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¹o h×nh trÎ cÇn ®îc ®éng viªn ®Ó thÓ hiÖn ý muèn, hiÓu biÕt c¶m sóc, t×nh c¶m cña ngêi ®èi víi c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh b»ng c¸ch ®îc lùa chän. - C¸i trÎ muèn lµm( néi dung ) - lµm nh thÕ nµo ( Qu¸ tr×nh ) -C¸i hoµn thµnh sÏ ra sao ( s¶n phÈm  kÕt qu¶) * TrÎ cÇn ®îc tù thÓ hiÖn víi nh÷ng ph¬ng tiÖn t¹o h×nh kh¸c nhau, sù thÓ hiÖn mang tÊt c¶ v× trÎ sÏ tiÕp cËn t¹o h×nh theo c¸ch riªng cña m×nh. VD: Sau khi cho trÎ tham quan m« h×nh vuên hoa Mét sè trÎ ®îc khuyÕn khÝch thùc hiÖn ho¹t ®éng t¹o h×nh, mét trÎ vÏ hoa, ba trÎ kh¸c nÆn. - Cã trÎ nÆn hoa cánh dài trÎ b¶o là hoa cúc - Cã trÎ l¹i l¨n nh÷ng di ®Êt nhá xÝu làm hoa hồng - Cã trÎ c¸n ®Êt ph¼ng vµ dïng que v¹ch thµnh h×nh bông hoa * C« cÇn t¨ng cêng sö dông c¸c c©u hái gîi ý gióp trÎ cñng cè vµ vËn dông nh÷ng kinh nghiÖm ®· häc trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau. * KhuyÕn khÝch trÎ suy nghÜ, t×m c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th¨m ®îc kh¶ n¨ng cña trÎ . C« h·y ®Ó trÎ tù miªu t¶ nh÷ng g× trÎ ®· ®ang vµ ®· lµm. * C« ®Æt c©u hái: VD1: Nãi cho c« biÕt vÒ ý tëng ch¸u? VD2: T¹i sao ch¸u l¹i nghÜ lµ…? Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn t¹o h×nh c« nhí phèi hîp nh÷ng c©u hái ®ã víi nh÷ng lêi nãi tá râ cho trÎ thÊy ®îc lµ trÎ ®îc ®¸nh gi¸ tèt viÖc trÎ ®ang lµm. VD. - Bøc tranh ch¸u vÏ ®Ñp qu¸. - C« rÊt thÝch c¸ch ch¸u t« mµu ng«i nhµ.. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¹o h×nh gi¸o viªn kh«ng ®îc l¹m dông c¸c s¶n phÈm mÉu, vµ lµm mÉu. NÕu cµng Ýt lµm mÉu vµ sö dông mÉu sÏ cµng kÝch thÝch trÎ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc t duy trÎ sÏ t×m c¸ch thÓ hiÖn . Thùc tÕ cho thÊy c¸c s¶n phÈm mÉu xem lµm mÉu sÏ lµm tª liÖt nh÷ng c¶m xóc ®· cã tríc ®ã cña trÎ, lµm gi¶m tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng trÝ tuÖ cña trÎ v× c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó t¹o h×nh ®· ®îc lµm mÉu ®Çy ®ñ, trÎ chØ viÖc ghi nhí vµ b¾t tríc. 8/20 Trong trêng hîp yªu cÇu lµm mÉu gi¸o viªn kh«ng nªn véi vµng lµm mÉu ngay mµ ph¶i gióp trÎ tÝch cùc suy nghÜ b»ng c¸c c©u hái gîi ý. VD - Con sÏ b¾t ®Çu vÏ tõ ®©u ®Õn ®©u - Con vÏ nh thÕ nµo? - Lµm thÕ nµo ®Ó ®Êt nÆn mÒm ra Trong qu¸ tr×nh lµm mÉu c« ph¶i lu«n coi träng quan ®iÓm cña trÎ lµ chñ thÓ ho¹t ®éng, ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ph©n tÝch suy nghÜ vÒ nhiÖm vô ®Ó trÎ lu«n t×m c¸ch thùc hiÖn vµ lu«n thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o. Hình ảnh cô hướng dẫn trẻ thực hiện Biện pháp 3. Ph¬ng ph¸p khÐo lÐo c©n ®èi qu¸ tr×nh vµ s¶n phÈm t¹o h×nh. Qu¸ tr×nh t¹o h×nh bao gåm nh÷ng kÜ n¨ng liªn quan tíi ho¹t ®éng t¹o h×nh. TrÎ ë c¸c ®é tuæi kh¸c nhau sÏ quan t©m ®Õn nh÷ng ®iÒu kh¸c nhau. TrÎ nhá híng vµo qu¸ tr×nh, trÎ thÝch ®îc ho¹t ®éng t¹o h×nh v× ®îc lµm, ®îc hµnh ®éng vµ thêng Ýt quan t©m xem viÖc trÎ lµm sÏ t¹o ra c¸i g×? §èi víi trÎ nhá sù thÝch thó ë chç ®îc lµm hoÆc tiÕn hµnh thùc tÕ chø kh«ng ph¶i ë kÕt qu¶, s¶n phÈm. §èi víi trÎ míi lín trÎ rÊt quan t©m ®Õn h×nh d¹ng, kÝch thíc, mµu s¾c, bè côc, chi tiÕt thùc hiÖn. Khi lµm trÎ nhanh chãng ®Æt tªn cho t¸c phÈm cña m×nh vµ trÎ cã thÓ lo l¾ng b¨n kh¬n khi thÊy giÊy cña m×nh bÞ r¸ch, qu¨n hoÆc bøc vÏ bÞ bÈn. ChÝnh v× vËy ph¬ng ph¸p c©n ®èi qu¸ tr×nh vµ s¶n phÈm t¹o h×nh còng ®ãng vai trß quan träng bëi v× t¹o h×nh phô thuéc c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng lÉn s¶n phÈm. 9/20 Qu¸ tr×nh t¹o h×nh cÇn thiÕt ®¹t tíi mét s¶n phÈm hoµn chØnh, mét s¶n phÈm t¹o h×nh hoµn chØnh chau chuèt tinh tÕ ®ßi hái ë trÎ c¶ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Biện pháp 4. Ph¬ng ph¸p sö dông nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh. Ho¹t ®éng t¹o h×nh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nÕu kh«ng cã nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh. §Ó ho¹t ®éng t¹o h×nh cã hiÖu qu¶ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ th× viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh lµ rÊt quan träng. Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®å dïng, dông cô trÎ sö dông ®Ó thÓ hiÖn b¶n th©n mét c¸ch tho¶i m¸i tù nhiªn vµ tù ph¸t trong c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¹o h×nh. Nguyªn vËt liÖu cã thÓ ®îc s¶n xuÊt nh giÊy, kÐo hoÆc cã s½n nh l¸ c©y hay nh÷ng phÕ liÖu vá hép. Sù ®a d¹ng cña nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh ®Ó lùa chän nh»m khuyÕn khÝch tÝnh chñ ®éng vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña trÎ. Nh÷ng ho¹t ®éng t¹o h×nh liªn quan tíi thÓ hiÖn mµu s¾c vµ biÓu tîng nh t« mµu, vÏ vµ nÆn, khuyÕn khÝch sù tù thÓ hiÖn cña trÎ. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy gióp trÎ gi¶i to¶ sù c¨ng th¼ng vÒ tinh thÇn, luyÖn tËp c¬ tay vµ ngãn tay, th«ng qua thao t¸c, ®éng t¸c nhÞp nhµng (nh khi t« mµu vµ nÆn) 10/20 Một số nguyên vật liệu cô chuẩn bị sẵn 11/20 Biện pháp 5. Ph¬ng ph¸p phèi hîp víi phô huynh Ngoµi c¸c biÖn ph¸p trªn th× viÖc phèi kÕt hîp víi phô huynh gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng t duy, tÝch cùc s¸ng t¹o cña trÎ trong ho¹t ®éng t¹o h×nh. T«i ®· t×m hiÓu ®èi tîng trÎ trong líp vµ rót ra nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c cho phô huynh, biÕt c¸ch tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng t¹o h×nh vµ trong ®ã c«, trÎ ph¶i lµm g× ®Ó phô huynh t¸c ®éng ®Õn trÎ cïng c«. Trao ®æi víi phô huynh t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ, ®îc tiÕp xóc víi c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt, s¶n phÈm t¹o h×nh vµ cïng c« su tÇm c¸c nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh cã s½n phcô vô cho ho¹t ®éng t¹o h×nh. Hai n÷a viÖc trao ®æi víi phô huynh ®Ó cho trÎ ®i häc thêng xuyªn, ®Òu ®Æn v× nã sÏ gióp trÎ tiÕp thu cã hÖ thèng liªn tôc, trÎ sÏ ghi nhí l¹i mét c¸ch tÝch cùc s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh t¹o h×nh. * Tãm l¹i: T«i thÊy r»ng ®Ó gióp bÐ ph¸t huy tÝch cùc s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng t¹o h×nh kh«ng ph¶i ngµy mét ngµy hai mµ cÇn cã biÖn ph¸p thùc hiÖn thêng xuyªn, liªn tôc vµ còng kh«ng cã biÖn ph¸p nµo lµ tèi u cßn phô thuéc vµo thùc tÕ líp mµ c« sö dông c¸c biÖn ph¸p cho phï hîp víi nh÷ng biÖn ph¸p trªn t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ ®¸ng mõng trªn trÎ. IV. Hiệu quả SKKN 1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc. Sau mét thêi gian ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p trªn c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh do t«i phô tr¸ch. T«i thÊy cã sù chuyÓn biÕn râ nÐt trong giê häc høng thó víi c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh. Kü n¨ng t¹o h×nh ®îc n©ng lªn ®Æc biÖt lµ c¸ch cÇm bót, t thÕ ngåi häc, c¸ch dïng mµu, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña trÎ ®îc béc lé râ nÐt trong tõng bµi häc t¹o h×nh. C¸c ch¸u ham häc t¹o h×nh c¸c cã nh÷ng s¸ng t¹o ngé nghÜnh ®Õn bÊt ngê. Phô huynh rÊt vui vµ phÊn khëi khi nh×n thÊy s¶n phÈm t¹o h×nh cña trÎ ®îc trng bµy trªn gãc t¹o h×nh cña líp. Vµ sau ®©y lµ kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn trÎ lÇn thø hai sau khi ®· ®óc rót kinh nghiÖm vµ thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p. TrÎ cã s¸ng t¹o Trẻ Néi dung kh¶o s¸t thực Tỉ lệ % §¹t yªu cÇu Cha ®¹t yªu cÇu Trẻ Trẻ thực 12/20 Tỉ lệ % thực Tỉ lệ % hiện hiện hiện được được được VÏ 23/39 58,9% 14/39 35,8% 2/39 5,1% NÆn 25/39 64,1% 13/39 33,3% 1/39 2,5% D¸n 23/39 58,9% 12/39 30,7% 4/39 10,2% 2. Bµi häc kinh nghiÖm. Qua qu¸ tr×nh t×m tßi, nghiªn cøu ®Ó gióp trÎ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong ho¹t ®éng t¹o h×nh t«i thÊy: T¹o h×nh lµ m«n häc rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi trÎ. Víi trÎ mÉu gi¸o ho¹t ®éng t¹o h×nh lµ ng«n ng÷ thÇm trÎ muèn béc lé víi ngêi kh¸c. Ho¹t ®éng t¹o h×nh cã vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho trÎ. Nh vËy ®Ó trÎ 24 – 36 tháng tuổi ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng t¹o h×nh t«i ®· rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: - Tríc tiªn c« ph¶i hiÓu ®îc t©m lý, ®Æc ®iÓm hoµn c¶nh riªng (nÕu cã) cña tõng trÎ vµ kh¶ n¨ng vèn cã cña trÎ ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng phï hîp. - CÇn nghiªn cøu, t×m tßi, häc hái ®Ó cã biÖn ph¸p thu hót l«i cuèn trÎ vµo c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch tù nhiªn tho¶i m¸i. T¹o m«i trêng ho¹t ®éng thuËn lîi cho mäi trÎ ®Òu ®îc tham gia. - CÇn ®a ra yªu cÇu phï hîp thùc tÕ ë trêng líp, ®èi tîng trÎ vµ lu«n lÊy trÎ lµm trung t©m. - B¶n th©n lu«n trau dåi kiÕn thøc, tham kh¶o tµi liÖu, trao ®æi häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s ph¹m vµ tÝch cùc su tÇm lµm ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho m«n häc. - BiÕt thiÕt kÕ vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn ng«n ng÷ theo chñ ®iÓm theo mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o phï hîp víi kh¶ n¨ng trÎ vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph¬ng. - BiÕt quan s¸t ghi chÐp ®Ó theo dâi ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh÷ng kÜ n¨ng cÇn thiÕt cho viÖc nãi,vµ diÔn ®¹t …. cña trÎ nh»m ®iÒu chØnh c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc ®èi víi tõng c¸ nh©n trÎ. - §Çu t trong so¹n gi¶ng tríc khi lªn líp. - Thêng xuyªn trao dåi, häc hái kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao tay nghÒ. - T¹o m«i trêng häc tËp lµm ®å dïng ®å ch¬i phong phó, ®Ñp m¾t phï hîp kÝch thÝch trÎ tham gia. 13/20 - Phèi hîp víi phô huynh cïng nhau gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷ mét c¸ch tèt nhÊt. Gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng cña c« lµ sù ñng hé quan t©m cña phô huynh, nhµ trường vµ cña ®Þa ph¬ng. Trªn ®©y lµ nh÷ng kinh nghiÖm nhá cña t«i ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng, t¹o h×nh. LÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng lóng tóng, thiÕ u sãt, rÊt mong c¸c b¹n ®ång nghiÖp gãp thªm ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn chØnh h¬n. PHẦN III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện các biện pháp trên vào hoạt động phát triển phương pháp tạo hình tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa của việc phát triển phương pháp tạo hình cho trÎ giai đoạn 24 – 36 th¸ng tuæi như sau: - Nắm vững được các yếu tố đổi mới cơ bản trong tổ chức các hoạt động phát triển tạo hình thông qua hoạt động, vẽ , nặn, xé dán. Nắm vững nội dung hoạt động cho trẻ phát triển tạo hình để trẻ được hoạt động tích cực . - Biết thiết kế và tổ chức các hoạt động phát triển tạo hình theo chủ điểm theo một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với khả năng trẻ và điều kiện cụ thể của địa phương. - Biết quan sát ghi chép để theo dõi đánh giá quá trình phát triển những kĩ năng cần thiết cho việc nói,và diễn đạt …. của trẻ nhằm điều chỉnh các biện pháp giáo dục đối với từng cá nhân trẻ. - Đầu tư trong soạn giảng trước khi lên lớp. - Thường xuyên trao dồi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề. - Tạo môi trường học tập làm đồ dùng đồ chơi phong phú, đẹp mắt phù hợp kích thích trẻ tham gia. - Phối hợp với phụ huynh cùng nhau giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất. 14/20 Sau những năm đứng lớp, bản thân tôi là người giáo viên trực tiếp giảng dạy các cháu tuy chưa có nhiều kinh nghiệm song tôi cảm thấy rất thích thú với hoạt động cho trẻ làm quen với tạo hình Nhận thức được tầm quan trọng của môn “Tạo hình” cũng như thực tế ở lớp trÎ 24 – 36 th¸ng tuæi tôi đang dạy (D3) cho thấy: Để dạy tốt môn “ Tạo hình” trong quá trình giảng dạy tôi luôn có gắng tìm tòi, học hỏi, nâng cao chuyên môn dạy tiết tạo hình. Trong những tiết dạy tạo hình tôi luôn đưa ra những sáng tạo của mình để tiết học đạt kết quả cao nhất, có hiệu quả nhất. Do ®ã, viÖc ®Çu tiªn cña c¸c gi¸o viªn mÇm non lµ cÇn gióp trÎ sö dông thµnh thạo sự khéo léo của đôi bàn tay. ViÖc rÌn luyÖn cho trÎ hiện nay lµ mét vÊn ®Ò quan träng nªn mçi gi¸o viªn kh«ng chØ rÌn cho trÎ tèt qua c¸c tiÕt häc mµ bªn c¹nh ®ã ph¶i rÌn luyÖn b¶n th©n ®Ó cã tr×nh ®é chuyªn m«n d¹y tèt, mang tri thøc th¾p s¸ng thÕ hÖ mÇm non. 2. kiÕn nghÞ: Để giúp trẻ học tốt môn tạo hình đặc cho trẻ Mầm non trong giai đoạn hiện nay thông qua việc thực hiện các biện pháp trên đã phần nào đạt được một số kết quả như đã nêu. Bản thân tôi xin có một số ý kiến đề xuất sau. * Đối với giáo viên: - Tích cực nghiên cứu tài liệu, học tập, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn. - Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho giờ dạy đạt hiệu quả cao. - Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc đưa ra các biện pháp giáo dục trẻ một cách tốt nhất ở gia đình và nhà trường. Trên đây là những việc làm thực tế cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi mà tôi đã nghiên cứu thực hiện trong quá trình cho trẻ làm quen với bộ môn tạo hình . Tuy vậy kinh nghiệm này cũng không tránh khỏi những hạn chế. Tôi rất mong được sự góp ý giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp để tôi tiếp 15/20 thu kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao trình độ chuyên môn hơn trong những năm tiếp theo. * Đối với trường: - Cần tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập ở các đơn vị bạn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. * Đối với nghành Giáo dục: - Cần tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng dạy tạo hình cho toàn bộ giáo viên mầm non. KÕt hîp gi÷a nhµ trêng víi phô huynh, c¸c lùc lîng ®Ó tuyªn truyÒn ®Õn tõng gia ®×nh cho con em m×nh ®i häc ®óng ®é tuæi lµ cÇn thiÕt. TÝch cùc tham mu víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, x· héi ho¸ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn, phèi kÕt hîp víi c¸c bËc phô huynh chÆt chÏ h¬n n÷a ñng hé, gióp ®ì vÒ kinh phÝ mua s¾m thªm ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho tiÕt häc phong phó h¬n. Mong rằng các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn nữa tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhất là về cơ sở vật chất và đồ dùng học tập để cô trò trường mầm non trong huyện nói chung và các cháu Trường Mầm non Tân Ước nói riêng, có một ngôi trường học tập và sinh hoạt vui chơi tốt hơn nữa để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Tân ước, ngày Xác nhậ của thủ trưởng đơn vị tháng năm Người viết SKKN 16/20 Phần IV. Tài liệu tham khảo 1. Tài liệu tham khảo - Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trìnhgiáo dục mầm non nhà trẻ (3 – 36 tháng tuổi) (Đồng chủ biên: TS. TRẦN THỊ NGỌC CHÂM – PGS.TS. LÊ ÁNH TUYẾT – TS. LÊ THU HƯƠNG. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.) - Thiết kế các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời (trẻ 24 – 36 tháng tuổi) (Đồng chủ biên: ĐÀO HOÀNG MAI – TRƯƠNG HỒNG NGA. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.) - Đồng giao và trò chơi dân gian ( Sưu tầm biên soạn: HOÀNG CÔNG DỤNG. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.) - Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, câu đố theo chủ đề (trẻ 3 – 4 tuổi) ( Chủ biên: LÊ THU HƯƠNG. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.) - Quyết định 55 quy định mục tiêu kế hoạch đào tạo của nhà trẻ - Mẫu giáo- nhà xuất bản bộ giáo dục 1990. 17/20 - Điều lệ trường Mầm non. 18/20
- Xem thêm -