Tài liệu Skkn “ một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non bình minh buôn tuôr a xã đray sáp huyện krông ana tỉnh đăk lăk

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1271 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

“ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk I. Phần mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài. Ngày nay, đất nước ta đang trên đường đổi mới, với xu thế kinh tế xã hội ngày càng phát triển trong giai đoạn cách mạng khoa học – kĩ thuật và công nghệ, khối lượng kiến thức của con người ngày một gia tăng, các phương tiện thông tin đại chúng được phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi giáo dục cần phải chuyển mình và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Giáo dục mầm non được đặt ở vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đây là bậc học xây dựng nền móng đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục, nền móng ấy giúp cho một thế hệ mầm non có tâm thế vững chắc để bước vào giáo dục phổ thông. Muốn đạt được mục tiêu giáo dục Mầm non thì trước hết phải quan tâm đến hoạt động chuyên môn, nó có tầm quan trọng rất lớn trong nhà trường quyết định chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non. Vì vậy bất kỳ người quản lý nào đều suy nghĩ: làm thế nào để đơn vị mình trở thành một đơn vị phát triển tốt. Muốn thế trước hết phải có đội ngũ mạnh, vững về chuyên môn và điều đó không thể bỏ qua việc bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng cán bộ giáo viên. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Vấn đề bồi dưỡng chuyên môn nghiê êp vụ tại trường Mầm non Bình Minh nơi tôi công tác đã được chú trọng, song kết quả còn chưa cao: Chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên trường mầm non còn nhiều hạn chế, một số giáo viên lớn tuổi còn nặng về việc thực hiện chương trình cũ chưa chủ động sáng tạo trong việc xây dựng bài dạy, các giáo viên mới do tuổi đời cũng như tuổi nghề còn quá trẻ, mô êt số đồng chí chưa nắm vững phương pháp, còn lúng túng khi lên tiết. Trước tình hình đó, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non là một trong những yêu cầu cấp bách, là điều kiện quan trọng nhằm khẳng định sự tồn tại của nhà trường. Xuất phát từ những suy nghĩ trên mà tôi đã lựa chọn đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk” 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -1- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk a. Mục tiêu của đề tài Từ những thực tế của nhà trường bản thân tôi chọn đề tài này nhằm mục tiêu tìm ra những biện pháp bồi dưỡng cần thiết, thích hợp và khả thi của người phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường nơi tôi đang công tác, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có lòng nhân ái và có lý tưởng nghề nghiệp. b. Nhiệm vụ của đề tài Khi thực hiện đề tài này cần phải thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Tìm hiểu thực tế về tư tưởng, chuyên môn, việc thực hiện chương trình, phương pháp giảng dạy, thực hiện các chuyên đề, của từng giáo viên. Làm rõ nguyên nhân tại sao chuyên môn, việc thực hiện chương trình, phương pháp giảng dạy, thực hiện các chuyên đề của một số giáo viên chất lượng hiệu quả chưa cao. Đề ra những biện pháp phù hợp để giúp giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng với những yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non hiện nay. 3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông AnaTỉnh Đăk Lăk. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Khuôn khổ nghiên cứu: Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Đối tượng khảo sát: Đội ngũ giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk. Thời gian khảo sát: Năm học 2016 – 2017. 5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A - xã Đray Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -2- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk” Tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Phương pháp thực hành. - Phương pháp thống kê giáo dục. - Phương pháp trực quan hình ảnh. - Phương pháp điều tra, thu thập thông tin cá nhân II. Phần nội dung 1. Cơ sở lý luận Giáo dục là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn dân, nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Các thầy cô giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho nước nhà, là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Không có thầy giáo thì không có giáo dục…không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế – văn hoá”. Để xứng đáng với danh hiệu “ Người kỹ sư tâm hồn”, “ người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá”, mỗi người thầy giáo phải không ngừng học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, thực sự vừa “hồng” vừa “chuyên”. Để làm được như vậy thì “ giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thế mới làm được nhiệm vụ, nếu dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, là tự đào thải mình trước. Phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo con em, cải tạo xã hội”. Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường là nhiệm vụ hàng đầu để khắc phục những hạn chế trong quá trình giảng dạy và học tập. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên. Đảng, Nhà nước, Quốc hội và ngành Giáo dục đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo sau đây: Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -3- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk - Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 Ban hành Điều lệ trường mầm non ban của Bộ trưởng BGD& ĐT quy định tại chương V Điều 35 và 37 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên là “Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”. - Luật giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, Luật sữa đổi, bổ sung Luật giáo dục ngày 15/11/2009, tiếp đó là Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 về Phê duyệt đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 2015”; Chỉ thị số 33 của Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015”; - Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT qui định các tiêu chí cụ thể giáo viên cần phấn đấu để hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức; kỹ năng thực hành. Đây là cơ sở để nhà trường thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự nguồn. - Quyết định số 16/2008/QĐ-GDĐT ban hành qui chế đạo đức nhà giáo, qui định những nội dung cụ thể ở một số điều nhằm đáp ứng mục đích tạo cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề mà xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ hội để đánh giá xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. Với nhiệm vụ là Phó hiệu trưởng, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá phương pháp giảng dạy của giáo viên, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -4- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Đầu năm học 2016 - 2017 trường tôi đã tiến hành dự giờ khảo sát chất lượng giáo viên như sau: Tổng số giáo viên Xếp loại Ghi chú Xuất sắc 08 Số lượng 01 Khá TB % Số lượng % Số lượng % 12.5 5 62.5 2 12.5 - Ưu điểm: Trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện, chính quyền địa phương, quý Sơ dòng nữ vương Hòa Bình cùng các bậc cha mẹ học sinh. Trường có 100% học sinh ăn ở bán trú, CSVC khang trang sạch đẹp. Tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong đời sống. Trên cơ sở nắm vững sở trường và đạo đức , mong muốn của từng giáo viên trong trường. Hiệu trưởng phân công, giao việc cho từng giáo viên, nhân viên một cách hợp lí nên càng tạo cho giáo viên tâm lí tốt, phát huy hết năng lực chuyên môn của mình. - Hạn chế: Bên cạnh những mặt ưu điểm vẫn còn một số hạn chế tồn tại sau: 94.53% học sinh là con em đồng bào DTTS, con bệnh nhân phong nên việc tiếp cận chương trình mầm non mới còn nhiều lúng túng đối với giáo viên và học sinh. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên vào trong giảng dạy hiệu quả chưa cao. Chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên trường mầm non còn nhiều hạn chế, một số giáo viên lớn tuổi còn nặng về việc thực hiện chương trình cũ chưa chủ động sáng tạo trong việc xây dựng bài dạy, các giáo viên mới do tuổi đời cũng như tuổi nghề còn quá trẻ, kinh nghiệm trong giảng dạy còn non, nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy chương trình giáo dục mầm non mới. Đa số phụ huynh học sinh là người dân tộc thiểu số nên chưa thật quan tâm đến việc học hành của con em mình mà còn giao phó cho nhà trường. Đặc biệt Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -5- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk phòng học, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số lớp còn thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học vì vậy nên giáo viên gặp không ít khó khăn trong dạy học là điều không thể tránh khỏi. - Nguyên nhân của thực trạng: + Nguyên nhân chủ quan: Giáo viên chưa chủ động trong công tác tự bồi dưỡng chuyên môn, đang mang tính ỷ lại phụ thuộc vào nhà trường. Giáo viên chưa chịu khó nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn, chỉ thực hiện theo quán tính... sợ khó, sợ sai nên chưa có tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động. Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của mình. Nhà trường chưa chú trọng đầu tư nhiều thời gian cho việc tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. + Nguyên nhân khách quan Do năng lực, trình độ nhận thức, tuổi đời, của giáo viên trong nhà trường chưa đồng đều, giáo viên còn rập khuân, cứng nhắc trong việc thực hiện giảng dạy. Đa số giáo viên phần đa là người dân tộc thiểu số nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho cán bộ quản lý nhà trường: Phải tích cực tổ chức bồi dưỡng chuyên môn ngay và lâu dài để có đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ. 3. Nội dung và hình thức của giải pháp: a. Mục tiêu của giải pháp Mục tiêu của tôi khi nghiên cứu đề tài này là đưa ra một số giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tôi để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học ở đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -6- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Khi vận dụng các giải pháp sẽ này tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò trách nhiệm trong đội ngũ giáo viên. Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường. Giúp giáo viên có kỹ năng đánh giá đồng nghiệp và tự đánh giá bản thân tốt hơn. Đưa ra một số số biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình đội ngũ để nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường. Giáo viên tự tin, biết lựa chọn nội dung phương pháp áp dụng trong công tác phù hợp với nhiệm vụ được phân công. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là quá trình tác động tới tập thể, cá nhân giáo viên. Tạo cơ hội cho giáo viên tham gia vào các hoạt động dạy học, học tập trong và ngoài nhà trường để giáo viên bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Bồi dưỡng tư tưởng tình cảm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. Căn cứ vào những thực trạng, nguyên nhân, mục tiêu, nội dung cơ bản của công tác bồi dưỡng chuyên môn ở nhà trường trong quá trình dạy và học. Dựa vào những yêu cầu cấp thiết của chương trình giáo dục mầm non mới hiện nay tôi đã đề ra một số biện pháp như sau: * Biện pháp 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị. Bồi dưỡng nâng cao trình độ về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của người giáo viên là vấn đề cốt lõi của con người bởi trình độ tư tưởng chính trị và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, giáo viên sẽ quán xuyến, chi phối toàn bộ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non. Vì vậy phải tổ chức cho giáo viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng để họ thấm nhuần, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phải bồi dưỡng những quần chúng tích cực để giới thiệu họ vào Đảng. Phải có kế hoạch đề nghị các tổ chức Đảng đào tạo trình độ lý luận chính trị cho Đảng viên. Giúp giáo viên nắm được các nhiệm vụ trọng tâm năm học qua học Nghị quyết, hội họp để phổ biến các văn kiện của Đảng trong các Đại hội Trung ương các kỳ Đại hội, phổ biến về Luật giáo Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -7- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk dục, Điều lệ trường mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non….cho 100% CCVC toàn trường. Phổ biến các Quy chế, Chỉ thị, Quyết định, văn bản hướng dẫn của của cấp trên về nhiệm vụ trọng tâm của năm học trong đó có nội dung cụ thể về mặt chuyên môn. Tháng 8 hàng năm, giáo viên được cấp trên tổ chức cho học bồi dưỡng chính trị hè. Sau khi tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên tiến hành viết bài thu hoạch nghiêm túc, có chấm điểm, xếp loại cụ thể. Vào đầu năm học, tại hội nghị viên chức đầu năm học, nhà trường phối hợp với công đoàn triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm học, quy chế chuyên môn.... Tổ chức cho giáo viên viết bản cam kết trách nhiệm đầu năm học. Cùng với việc bồi dưỡng trình độ về tư tưởng chính trị thì phải bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho cán bộ giáo viên, bởi vì giáo viên mầm non là người mẹ thứ hai của trẻ. Do đó cần phải xây dựng tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường hoạt động theo kỷ cương tình thương và trách nhiệm. Phải làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ giáo viên trường mầm non làm nhiệm vụ thay mẹ dạy trẻ”. Chỉ đạo tập thể CBVC trong toàn nhà trường thi đua hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành như cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và hướng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tất cả những nội dung trên được nhà trường lồng ghép linh hoạt vào trong các Hội thi, Quy chế... để cho cán bộ, giáo viên có thể nắm vững và chủ động thực hiện tốt. Đến nay toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nắm những quy định, văn bản….liên quan đến ngành và không có một trường hợp nào vi phạm đạo đức nhà giáo. Điều đó tạo được lòng tin rất lớn đối với các cấp lãnh đạo và phụ huynh. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Căn cứ vào tình hình đội ngũ, tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ dài hạn, ngắn hạn (hằng năm) tham mưu cho Hiê êu trưởng phê duyê êt,để từng bước có hướng bồi dưỡng tạo nguồn cho đội ngũ. Lập kế hoạch bồi dưỡng cụ thể theo từng tháng, học kỳ, từng chủ đề, từng thời điểm một cách phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên tham gia Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -8- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk * Bồi dưỡng dài hạn Xét thực tại yêu cầu về công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của trường. Trong kế hoạch cần ghi rõ những giáo viên nào cần được nâng cao trình độ về vấn đề gì? (Chuyên môn, thủ thuật gây hứng thú hay năng lực quản lý trẻ….). Phải có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dài hạn. Tham mưu với Hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở các trường sư phạm như phân công dạy thay hợp lý. Có như vậy mới đảm bảo nhà trường có một đội ngũ giáo viên, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay. Nhờ việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hợp lý nên hiện nay trường đã có 8/8 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ( Tỉ lê ê đạt 100%). Trong đó cao đẳng chính quy 01 đồng chí, đại học sư phạm mầm non hê ê từ xa 07 đồng chí. * Bồi dưỡng ngắn hạn - Nhà trường phân công dạy thay và kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp để tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về chuyên môn cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ. - Tham gia các lớp bồi dưỡng khi phòng tổ chức, nhà trường sắp xếp thời gian tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia . Cụ thể hiê ên nay trường đã có 8/8 GV hoàn thành các modun BDTX dành cho giáo viên, 01 giáo viên hoàn modun BDTX nâng cao qua mạng. Có 05 đồng chí CBQL và giáo viên có chứng chỉ tiếng Êđê. 01 đồng chí giáo viên tham gia lớp Bồi dưỡng nghiê êp vụ CBQL. * Bồi dưỡng thường xuyên - Nhà trường tăng cường bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ với nhiều hình thức như sau: + Tăng cường việc dự giờ thăm lớp. VD: Đối với giáo viên mới, chuyên môn dự giờ 01 tiết/1 tháng. Ngoài ra tăng cường kiểm tra, dự giờ đột xuất các lớp. + Tạo điều kiện cho tất cả các giáo viên mới được dự giờ học tập rút kinh nghiệm qua các chuyên đề do tổ cũng như nhà trường, phòng tổ chức. Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – -9- Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk + Tạo mọi điều kiện cho giáo viên được đi tham quan học tập, tham gia dự giờ học tập, rút kinh nghiệm ở các trường bạn trong huyện. Chỉ đạo các lớp phải có kế hoạch tuần, hàng ngày dán ở cửa lớp cho phụ huynh nắm được. Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học “ Lấy trẻ làm trung tâm” cô là người hướng dẫn, gợi mở dựa trên hiểu biêt, hứng thú, nhu cầu của trẻ mà đưa ra nội dung bài dạy phù hợp, phát huy khả năng tư duy sáng tạo của trẻ. Dựa vào chất lượng của vùng và chất lượng giáo dục của các lớp, nhà trường giao chỉ tiêu chất lượng cho các khối cụ thể: + Khối lá: TB trở lên 97%. Trong đó Khá - Giỏi: 70 % + Khối chồi: TB trở lên 96%. Trong đó Khá - Giỏi: 65 % + Khối mầm: TB trở lên 95%. Trong đó Khá - Giỏi: 60 % Đối với trẻ 5 tuổi, bàn giao chất lượng đạt TB 97 % trở lên. Chất lượng giao khoán gắn với chỉ tiêu thi đua của lớp, của mỗi cá nhân vào cuối năm. Với biê ên pháp này, các giáo viên đều phải trăn trở, tìm tòi nhiều biê ên pháp trong viê êc giáo dục trẻ để đạt được chỉ tiêu đề ra. Biện pháp 3: Bồi dưỡng thông qua dự giờ, thao giảng, chuyên đề, tham quan. Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn tôi đă êc biê êt chú ý đến hoạt đô nê g như tổ chức dự giờ, chuyên đề, thao giảng. Có thể nói đây là mô êt viê êc làm rất cần bởi vì các hoạt động với các đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh đô nê g giúp cho giáo viên mắt thấy, tai nghe những gì mình được học ở lý thuyết và nghe qua hô êi thảo. Nhâ nê thức vấn đề này tôi thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề giáo dục mầm non mới theo kế hoạch định hình chuyên đề đầu năm của trường, tổ đề ra như: Khám phá khoa học, Hoạt động làm quen với toán, Hoạt động âm nhạc, … cho toàn giáo viên được dự và đúc kết rút kinh nghiê êm sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, tiếp tục cho giáo viên thực hiê nê đại trà đồng thời tiến đến công tác kiểm tra và đánh giá chuyên đề, để bổ sung những khiếm khuyết giáo viên kịp thời chỉnh sửa những sai sót của mình. Chọn những giáo viên có năng khiếu chuyên môn về từng chuyên đề để dạy mẫu. Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề cụ thể khoa học, đúng trọng tâm, đúng thời điểm. Tổ chức cho giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, tận dụng tối đa đồ dùng dạy học để phục vụ cho chuyên Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 10 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk đề. Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện của giáo viên sau khi tổ chức chuyên đề có hướng bổ sung kịp thời. Cử giáo viên đi dự chuyên đề cụm, huyện tổ chức. Qua đó giáo viên có thể học thêm những cái mới về chuyên môn, chỉnh sửa kịp thời những hạn chế của bản thân. Khi tổ chức chuyên đề tôi chỉ đạo giáo viên phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo các yêu cầu sau: + Mục tiêu của chuyên đề + Nội dung hoạt động. + Các biện pháp . + Thời gian thực hiện và kiểm tra sau chuyên đề + Kinh phí tổ chức thực hiện chuyên đề. VD: Từ đầu năm học đến nay nhà trường đã tổ chức chuyên đề 03 lần với 05 tiết lý thuyết và 09 tiết thực hành. Qua chuyên đề, chuyên môn của giáo viên đã được nâng lên rõ rê êt. Ngoài viê êc tổ chức chuyên đề, BGH đề ra kế hoạch cho tổ mỗi tháng tổ chức chuyên đề tại tổ. VD: Trước đây mỗi khi thao giảng thường chỉ định mô êt giáo viên giỏi dạy cho cả tổ cùng dự, sau khi dự giờ mức đô ê tiếp thu của mỗi giáo viên chưa rõ, mô tê số giáo viên đi dự giờ chưa có ý thức nghiêm túc ghi chép không đầy đủ nên kết quả qua buổi thao giảng không cao. BGH đã cải tiến lại cách tổ chức như sau: Mỗi khi thao giảng mô êt hoạt đô nê g nào đó, từng giáo viên ai cũng tổ chức hoạt động và được góp ý, giáo viên nào chưa mạnh dạn thì được góp ý giúp đỡ để lần sau dạy tiếp cho đến khi có hoạt động đạt yêu cầu cao hơn. Với biê ên pháp này giúp giáo viên học tâ êp lẫn nhau rất nhiều. Khi dự giờ, giáo viên đã có ý thức tốt hơn, chuẩn bị chu đáo, theo dõi ghi chép đầy đủ để tham gia ý kiến. Ví dụ: Muốn cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động KPKH thì GVMN cần phải suy nghĩ đặt ra nhiều tình huống để trẻ được khám phá, trải nghiệm, so sánh và giải quyết tình huống đó. Với nhiều hình thức đa dạng về tranh, ảnh, mô hình, phim, vật thật…Tranh vẽ rõ ràng, màu sắc nổi bật có nét riêng biệt, mô hình sống động để lôi cuốn trẻ vào hoạt động một cách thích thú, tránh nhàm chán. Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 11 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk VD: Khám phá con gà (lớp mầm) – Chủ điểm: Động vật sống trong gia đình. Cô dùng lời giảng giải, đàm thoại, trao đổi trò chuyện… cho trẻ xem phim (tranh, ảnh) các hoạt động của con gà, sự sinh sản… Cho trẻ tham quan đàn gà thật có trong vườn trường và đặt câu hỏi: trong vườn trường có những con gà gì? (gà mái- gà trống- gà con..vv). Ngoài ra còn có những con vật gì sống trong gia đình nữa? Chúng ta cần chú trọng trẻ Học như thế nào hơn là Học cái gì; cần coi trọng quá trình hoạt động hơn là kết quả hoạt động; học một cách tích cực qua tìm hiểu, trải nghiệm; học thông qua sự hợp tác giữa trẻ với người lớn và giữa trẻ với trẻ. Xây dựng kế hoạch dự giờ theo đúng quy định đối với giáo viên. Sau khi dự giờ phân tích ngay mặt mạnh, mặt yếu, những ưu điểm cần phát huy và chỉnh sửa kịp thời những tồn tại trong tiết dạy trên quan điểm góp ý nhẹ nhàng, tế nhị, tạo bầu không khí thoải mái đối với giáo viên được đánh giá dự giờ. Chỉ đạo các tổ bồi dưỡng chuyên môn cho các thành viên trong tổ mình, thông qua các tiết dự giờ lẫn nhau. Quan tâm đầu tư cho những tiết dạy thao giảng, tránh khoán trắng cho giáo viên tự tổ chức. Ví dụ: Cô A dạy lớp 4-5 tuổi chưa biết cách gây hứng thú để trẻ tập trung vào bài học và dẫn dắt các bước còn cứng. Sau khi dự giờ tôi đã nhận xét và phân tích cho giáo viên hiểu tầm quan trọng của việc tạo tình huống gây hứng thú cho trẻ trước khi vào bài, giúp trẻ tập trung vào tình huống mà cô giáo tạo ra, bên cạnh đó viê êc dẫn dắt vào các phần cần linh hoạt và sáng tạo hơn, thu hút sự chú ý của trẻ nhiều hơn. Từ đó trẻ tiếp thu bài một cách tự nhiên hơn, không gò bó áp đặt trẻ. Biện pháp 4: Bồi dưỡng thông qua tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn là tế bào cơ bản giữ vị trí quan trọng nhất trong việc triển khai công tác quản lí đổi mới phương pháp dạy học; là đầu mối để thực hiện các quyết định, các chủ trương của Hiệu trưởng; là nơi tổ chức học tập, ứng dụng, thể nghiệm những lí luận về phương pháp dạy học mới thông qua việc học tập các chuyên đề, tổng kết kinh nghiệm dạy học, tổ chức thực tập, kiến tập, hội thảo… Vì vậy, tổ chuyên môn có vai trò hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng giáo viên. Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 12 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Hàng tháng cần dự họp tổ chuyên môn để nắm vững tình hình tổ chức và thực hiện của các thành viên trong tổ. Ký duyệt và chỉnh sửa kế hoạch sinh hoạt tổ kịp thời chính xác để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ. Tạo điều kiện cho các tổ trưởng, tổ phó các tổ được tham gia vào các lớp tập huấn bồi dưỡng công tác quản lý. Hiê ên nay có 01 đồng chí tổ trưởng đã được tham gia lớp Bồi dưỡng nghiê êp vụ CBQL do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Xây dựng các tiết dạy mẫu hàng tháng trong năm, phân công giáo viên phụ trách từng mảng bộ môn và phân công tiết dạy mẫu hàng tháng, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hàng tháng dựa trên kế hoạch của nhà trường. Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng các tiết dạy mẫu và dạy mẫu cho giáo viên xem, bồi dưỡng dìu dắt những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn. Làm đồ dùng đồ chơi và hướng dẫn giáo viên cùng làm đồ dùng đồ chơi. Mỗi tháng tổ chuyên môn sinh hoạt 02 lần để rút kinh nghiệm trao đổi những vướng mắc của giáo viên để tìm ra những biện pháp hay phổ biến cho giáo viên. Phân chia cho mỗi giáo viên chuẩn bị một nội dung lên lớp ví dụ: Cô Nguyễn Thị Xuân Thảo tổ chức các hoạt động học về lĩnh vực phát triển về nhận thức có ứng dụng công nghệ thông tin. Cô Phạm Thị Ngọc Hân tổ chức xây dựng tiết dạy phát triển về thể chất… Từ khi trường chúng tôi có tổ chuyên môn thì chất lượng chuyên môn trong nhà trường được nâng lên rõ rệt, mỗi đồng chí trong tổ chuyên môn đều nhận thấy mình có trách nhiệm lớn hơn. Việc nắm bắt mọi hoạt động chuyên môn ở các nhóm lớp nhanh nhạy hơn. Và mỗi đồng chí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tôi đều phân công trách nhiệm kèm một giáo viên yếu hay giáo viên mới ra trường vì vậy năng lực chuyên môn ở trường chúng tôi đến nay tương đối đồng đều. Chất lượng thao giảng hàng tháng đạt kết quả cao không có tiết dạy không đạt yêu cầu. Biện pháp 5: Công tác bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong nhà trường Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phổ biến cho giáo viên toàn trường đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghê ê thông tin vào công tác quản lý và dạy học. BGH tổ chức tâ êp huấn cho tất cả CBGV-CNV toàn trường bồi dưỡng và bổ sung về kĩ năng vi tính, đồng thời khuyến khích tinh thần tự học ở mỗi CBGV. Chính Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 13 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk quyền và Công đoàn đã phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí 50% cho đội ngũ tham gia lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin ngoài giờ. Qua đó tổ chức thi đua dạy và soạn giáo án điê ên tử ở tất cả các khối lớp, mỗi giáo viên xây dựng cho mình mô tê thư viê ên bài giảng điê nê tử và tư liê êu dạy học nhằm trao đổi thông tin lẫn nhau, đối với trường lưu trữ kho tư liê êu dùng chung và thiết lâ pê cây thư mục khoa học dễ dàng truy tìm. VD: Những giáo viên linh hoạt có khả năng về công nghệ thông tin được phân công tìm hiểu về các chương trình phần mềm hỗ trợ cho việc soạn giáo án điện tử để tập huấn lại cho các giáo viên trường như: (Cô giáo Nguyễn Thị Tươi, Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Thảo). Chỉ đạo và động viên cho số giáo viên trẻ giảng dạy bằng giáo án điê ên tử, được BGH, ban CNTT trường học và các bạn đồng nghiê êp trong toàn trường dự giờ, rút kinh nghiê êm. Hiê ên nhà trường đã có 100% giáo viên soạn giảng thành thạo trên máy vi tính và sử dụng giáo án điê nê tử trong quá trình giảng dạy. Biện pháp 6: Bồi dưỡng giáo viên qua các phong trào thi đua. Có thể nói, biện pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các hội thi, hội giảng thường xuyên sẽ giúp giáo viên mạnh dan, bình tĩnh, tự tin khi lên lớp. Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi giáo viên phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè…Từ đó trình độ chuyên môn và tay nghề của giáo viên được nâng lên. Phong trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho khí thế thi đua của trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh. Hàng năm trường tổ chức các hội thi: Thi trang trí nhóm lớp, hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11, thi giáo viên giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng đồ chơi dạy học, thi viết sáng kiến kinh nghiệm…. Viê cê tổ chức các hô iê thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của các giáo viên. Trong các hô êi thi, họ có điều kiê ên khẳng định mình trước tâ pê thể. Song bên cạnh đó, viê êc tổ chức các hô êi thi cũng tạo được mối quan hê ê thân ái, giúp đỡ nhau trong tâ êp thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bô ê. Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 14 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Trong các đợt thi, giáo viên luôn có sự chuẩn bị và nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất. Sau hô êi thi, trường có tổng kết rút kinh nghiê êm khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Chính vì làm tốt vấn đề trên nên phần nào cũng đã đô nê g viên tinh thần của chị em, nâng dần chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường . * Tổ chức cho giáo viên thi giáo viên dạy giỏi: Hàng năm cứ vào tháng 11, 12 là nhà trường phát động “ Hội giảng giờ dạy của giáo viên dạy giỏi cấp trường”. Đó là một dịp để tất cả giáo viên đều phải cố gắng thể hiện khả năng của mình trước đồng nghiệp. Vì vậy các đồng chí giáo viên nghiên cứu bài rất kỹ, làm đồ dùng dạy học bổ sung để phục vụ cho bài giảng của mình. Do đó chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên rõ rệt. Cụ thể trong năm học 2016-2017 có 08/08 giáo viên tham gia và đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Chính vì việc dự giờ được tiến hành có kế hoạch nên Ban giám hiệu đã phát hiện ra những giáo viên có tài năng, cử đi thi giáo viên dạy giỏi các cấp. VD: Hiê ên nay trường đã có 03 đồng chí GVDG cấp huyê nê và 01 đồng chí đang tham gia thi GVDG cấp tỉnh. Đồng thời cũng kịp thời giúp đỡ các đồng chí giáo viên còn non yếu về tay nghề vươn lên trong chuyên môn. Qua mỗi tiết dự giờ, Ban giám hiệu không chỉ chú trọng vào việc xếp loại tiết tốt hay khá mà chú ý nhiều vào những cái được, chưa được, để góp ý cho giáo viên. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên mà trong những năm gần đây, năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trường tôi nâng lên rõ rệt. VD: Đ/c H Latop Hmok là mô êt giáo viên mới ra trường, chưa nắm vững được chuyên môn, khi lên tiết còn râ pê khuôn, cứng nhắc.... Nắm được những điểm này, mỗi khi giáo viên bốc thăm lên tiết tôi đều trực tiếp hướng dẫn cách soạn bài, chuẩn bị giáo án điê nê tử, cách thức lên lớp để đồng chí nắm vững hơn về chuyên môn vàtự tin khi lên lớp, dần khắc khục các nhược điểm của mình. Qua mô êt thời gian giúp đỡ và rèn luyê nê , chất lượng chuyên môn của đồng chí ấy được nâng lên rõ rê êt * Tổ chức cho giáo viên làm đồ chơi, đồ dùng dạy học Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 15 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Đồ dùng, đồ chơi đẹp gây sự chú ý của trẻ phát triển tính tò mò ham khám phá hiểu biết, qua các trò chơi các tiết dạy mà có đồ dùng đồ chơi đẹp thì giúp trẻ phát triển về óc thẩm mỹ, phát triển trí tuệ vì vậy phải tổ chức cho giáo viên làm đồ dùng dạy học và đồ chơi. Theo kế hoạch của nhà trường mỗi năm chúng tôi tổ chức cho giáo viên thi làm đồ dùng đồ chơi 01 lần. Gợi ý cho giáo viên vận động phụ huynh thu gom những vật liệu, nguyên liệu có ở nhà, hướng cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề . VD: Chủ đề phương tiện giao thông gợi ý cho giáo viên làm các đồ dùng, đồ chơi từ phế liệu, xốp, xơ mướp, lốp xe.... Sau khi thu gom đồ dùng phế liệu chúng tôi cho giáo viên làm, trưng bày và hội đồng chấm. Những cá nhân có đồ dùng, đồ chơi đẹp đều có phần thưởng theo 3 giải: Nhất, Nhì, Ba và những tập thể cá nhân đạt giải ngoài phần thưởng còn được đưa vào đánh giá xếp loại giáo viên từng học kỳ và năm học vì vậy giáo viên nào cũng cố gắng thi đua và đạt kết quả cao. * Tổ chức cho giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm Ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành tổ chức chuyên đề hướng dẫn cho đội ngũ giáo viên cách viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm. Chỉ đạo giáo viên viết chuyên đề phải bám sát vào chương trình giáo dục mầm non mới và những vấn đề đổi mới trong giáo dục hiện nay. Tiến hành cho giáo viên đăng kí đề tài sáng kiến kinh nghiê êm ngay từ đầu năm học. Chỉ đạo 100% tổ khối cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký đề tài từ đầu năm học, đưa vào tiêu chí thi đua. Thành lâ êp tổ tư vấn để tư vấn kịp thời. Tiến hành chấm cấp trường trong tháng 01 và chọn những sáng kiến hay đạt giải cao tham gia thi cấp huyê ên và tổ chức báo cáo điển hình để triển khai nhân rô n ê g trong toàn trường. Năm học 2016- 2017 nhà trường có 10/10 đc CBQL và giáo viên đăng kí tham gia viết SKKN. Sau khi chấm cấp trường có 05/10 bản đạt giải A, 03 bản đạt giải B và 01 giải C. Có 4 bản tham gia dự thi cấp huyê ên. Xây dựng tiêu chí khen thưởng những chuyên đề có chất lượng áp dụng rộng rãi, có tính khả thi trong công tác quản lý chăm sóc giáo dục, cấp trường, cấp huyện công nhận. Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 16 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Biện pháp 7: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên. Để thúc đẩy phong trào thi đua trong công tác giáo dục trong nhà trường, công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng năm học. Khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình và các bước tiến hành thanh tra. Tổ chức thực hiện kiểm tra theo đúng kế hoạch. Nắm chắc yêu cầu khi tiến hành kiểm tra. Có kết luận về kiểm tra sau kiểm tra. Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên theo đúng quy trình đã tác động cho đội ngũ giáo viên ý thức chấp hành các nội quy về quy chế chuyên môn. Tay nghề được nâng lên sau mỗi lần được kiểm tra, giúp cán bộ quản lý nắm bắt được việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên tốt hay chưa tốt. Từ đó nhà trường giúp cán bộ, giáo viên phát huy những mặt mạnh, khắc phục những điểm yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ. Vì vậy, hàng năm nhà trường có kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện theo định kỳ và thường xuyên kiểm tra đột xuất để giáo viên luôn có ý thức tự giác thực hiện nội dung nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch và để nhà trường đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên. - Về nội dung kiểm tra: Kiểm tra kế hoạch (kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch tự bồi dưỡng). Kiểm tra việc tổ chức giờ dạy. Khâu chăm sóc của giáo viên bao gồm: Việc thực hiện vệ sinh như vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh phòng học, phòng ăn, vệ sinh đồ dùng đồ chơi; việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, kiểm tra việc phát triển thể lực, phát triển của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng... Kiểm tra về qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách( sổ soạn bài , sổ chuyên đề, sổ theo dõi trẻ, sổ ghi chép cá nhân về các buổi bồi dưỡng chuyên môn…) kiểm tra phương pháp dạy của bộ môn, cách trang trí nhóm lớp để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện chuyên môn. của giáo viên có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo hay không. - Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ có báo trước, đột xuất về các tiết dạy cũng như hoạt động, thông qua phiếu dự giờ. Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 17 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Khi kiểm tra đảm bảo tính khách quan và công khai, công bằng và dân chủ. Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ. -Thời gian kiểm tra: Đầu năm nhà trường xây dựng công tác kiểm tra cụ thể chi tiết theo từng bộ phận và 100% giáo viên được kiểm tra đột xuất theo chuyên đề.Trong một tháng ít nhất giáo viên phải được dự ít nhất một giờ dạy hoặc một hoạt động. Trong một học kỳ mỗi giáo viên phải được kiểm tra 3- 4 lần. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ giáo viên về chuyên môn Kiểm tra từ 2 đến 3 chuyên đề trong 1 năm học (căn cứ vào nhiệm vụ năm học). Trong quá trình kiểm tra, nhằm chỉ ra cho giáo viên một cách cụ thể về những việc đã làm được và chưa làm được trong từng tiết dạy, từng loại hoạt động, việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong lớp của cô và trẻ, giáo viên có sự ghi chép vào sổ góp ý một cách cụ thể, rõ ràng để lần sau không còn mắc phải những sai sót đã được góp ý. Ví dụ: Trong đợt kiểm tra đột xuất tôi phát hiện 1 số vở tạo hình, vở LQVT có những đề tài đã học rồi nhưng không thực hiện trong vở, hỏi ra mới biết các cháu đó nghỉ học hôm thực hiện đề tài này. Tôi đã chỉ đạo GV tổ chức cho các cháu được học bù vào thời gian hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi. Qua kiểm tra đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ đó có biện pháp cụ thể giúp giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo dục trẻ có chất lượng tốt hơn. Kết quả công tác kiểm tra trong năm học đạt cụ thể như sau: Tổng số tiết dự là: 98 tiết Trong đó: Xếp loại tốt là: 52 tiết Xếp loại khá là: 38 tiết Xếp loại đạt yêu cầu là : 08 tiết Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 18 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Biện pháp 8: Chỉ đạo giáo viên tuyên truyền làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục Thực tế đã chứng minh rằng, một trong những nguyên nhân thành công hoặc chưa thành công trong việc tổ chức thực hiện xã hội hoá giáo dục chính là vấn đề nhận thức. Cần phải chú trọng vai trò của tuyên truyền vận động của việc nâng cao tầm nhận thức cho lực lượng phụ huynh hiểu đầy đủ bản chất của xã hội hoá giáo dục mầm non. Đây là lực lượng chính hỗ trợ đắc lực cho nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Mục tiêu của kế hoạch là chuyển biến nhận thức của phụ huynh về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong sự nghiệp phát triển Giáo dục – Đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nâng cao nhận thức về xã hội hoá giáo dục cho mọi người có rất nhiều con đường, nhiều hình thức tổng hợp. Để làm được điều này, chúng ta cần quan tâm tới các vấn đề sau: Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng các góc tuyên truyền ở trường, lớp và ở cộng đồng: Chọn một góc thuận lợi (vị trí mà mọi người dễ thấy) tại trường làm góc tuyên truyền cho các bậc cha mẹ học sinh. Tại đó, có dán các tài liệu, tranh ảnh…với những nội dung thiết thực như tổ chức nuôi dạy con, những yêu cầu mà các bậc cha mẹ, cộng đồng cần phối hợp với nhà trường, tuyên truyền các điển hình tham gia đóng góp xây dựng giáo dục. Nội dung các tài liệu trưng bày cần được biên soạn ngắn gọn, thiết thực, luôn thay đổi, cập nhật thông tin, hình thức hấp dẫn để mọi người dễ xem, dễ ghi nhớ. Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp với đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực trong nhân dân và cha mẹ học sinh thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của nhân dân trong công tác tham gia xã hội hoá giáo dục. Phối hợp với trạm y tế, Hội phụ nữ xã tuyên truyền, bổ sung thêm nhiều kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các gia đình, triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chống béo phì, chương trình nha học đường, tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường mầm non... Mở rộng các đợt tuyên truyền sâu rộng tới lực lượng phụ huynh, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò thực sự của Giáo dục – Đào tạo nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, phải thực sự coi Giáo dục – Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 19 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh “ Một số biện pháp chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm non Bình Minh- buôn Tuôr A- xã Đray Sáp - huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk Đào tạo là Quốc sách hàng đầu. Giúp cho phụ huynh nhận thức được vị trí, vai trò của giáo dục mầm non chính là giai đoạn đầu tiên hết sức quan trọng để tạo nguồn lực con người. c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Các biện pháp có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau là mắt xích quan trọng liên kết từ biện pháp này qua biện pháp khác. Làm tốt nội dung của biện pháp này đồng nghĩa với việc đã hoàn thiện biện pháp kia. Bước đầu tôi xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị cho giáo viên, tiếp theo tôi tham mưu lập kế hoạch theo dõi việc tự học và bồi dưỡng của từng giáo viên, tạo điều kiện vừa và đủ để giáo viên có cơ hội tự học và theo học các lớp nâng cao. Chỉ đạo theo dõi sát sao hoạt động của tổ chuyên môn nâng cao công tác kiểm tra đánh giá và cuối cùng là tham mưu trang thiết bị dạy học để giáo viên có thể thay đổi phương pháp dạy học một cách tích cực và sang tạo phù hợp với xu thế CNH- HĐH hiện nay. d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng ĐẦU NĂM CUỐI NĂM Xếp loại Xuất sắc Tổng số GV Số lượng 0 8 1 Xếp loại Khá % 12.5 Số lượng 5 Xuất sắc TB Tổng số GV % Số lượng 62.5 2 % 12.5 08 Số lượng % 5 62.5 Khá Số % lượng 3 TB Số % lượng 3 7.5 0 Nhìn vào các bảng số liệu trên cho thấy: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên nhà trường được từng bước được nâng lên rõ rệt, nhiều giáo viên đã là giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( có 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 1 giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh). Hiện nay đội ngũ giáo viên đã đạt chuẩn 100%, trên chuẩn là 100%. Tỉ lệ giáo viên có Người viết: Nguyễn Thị Phương Nam – - 20 - Đơn vị: Trường MN Bình Minh 0 0
- Xem thêm -