Tài liệu Skkn kinh nghiệm nâng cao chất cho trẻ hoạt động âm nhạc tại trường mầm non

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1138 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phßng GD&§T Thanh Oai Trêng MÇm Non kim Th Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp- Tù do- H¹nh Phóc §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc 2009-2010 I.S¬ yÕu lý lÞch - Hä vµ tªn: Lª ThÞ §«ng - Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: 11/07/1958 - N¨m vµo ngµnh: 1978 - Chøc vô: HiÖu phã - §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng MÇm Non Kim Th - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Trung cÊp - HÖ ®µo t¹o: T¹i chøc - Tr×nh ®é chÝnh trÞ: S¬ cÊp - Khen thëng: ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së 2 n¨m II . Néi dung cña ®Ò tµi 1. Tªn ®Ò tµi : “ Kinh nghiÖm chØ ®¹o n©ng cao chÊt l îng cho trÎho¹t ®éng ©m nh¹c ë Trêng MÇm non““. 2. Lý do chän ®Ò tµi : ¢m nh¹c lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh nghÖ thuËt ph¸t triÓn n¨ng lùc c¶m xóc tëng tîng, s¸ng t¹o, sù tËp trung chó ý, kh¶ n¨ng diÔn t¶ kh¶ n¨ng høng thó cña trÎ. ¢m nh¹c lµ ph¬ng tiÖn gióp trÎ nhËn thøc thÕ giíi xunh quanh, ph¸t triÓn lêi nãi, quan hÖ giao tiÕp, trao ®æi t×nh c¶m… §èi víi trÎ, ©m nh¹c lµ thÕ giíi diÖu k× ®Çy c¶m xóc. TrÎ cã thÓ tiÕp nhËn ©m nh¹c ngay tõ khi cßn n»m trong bông mÑ. TrÎ mÇm non dÓ c¶m xóc, vèn ng©y th¬, trong s¸ng, nª tiÕp xóc víi ©m nh¹c lµ nhu ccÇu kh«ng thÓ thiÕu. ThÕ giíi ©m thanh mu«n mµu kh«ng ngõng chuyÓn ®éng t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn. * VÒ mÆt thÈm mÜ:¢m nh¹c gióp gi¸o dôc t×nh c¶m thÈm mÜ cho trÎ, trong ®ã c¸i ®Ñp vÒ c¸ch øng xö, giao tiÕp víi «ng bµ, cha mÑ, c« gi¸o, b¹n bÌ vµ nh÷ng ngêi trong céng ®ång. * VÒ mÆt ®¹o ®øc: Khi tham gia ho¹t ®éng ©m nh¹c trÎ biÕt nhêng nhÞn, gióp ®ì nhau, gi¸o dôc trÎ v¨n ho¸ giao tiÕp, v¨n ho¸ hµnh vi vµ tÝnh tËp thÓ. * VÒ mÆt trÝ tuÖ: ¢m nh¹c gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ nhí, h×nh thµnh c¸c h×nh thøc t duy trùc quan hµnh ®éng, trùc quan h×nh tîng vµ t duy trõu tîng. * VÒ mÆt thÓ chÊt: ¢m nh¹c t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c¸c c¬ quan h« hÊp, hÖ tim m¹ch vµ c¸c c¬. Ý thøc râ vai trß cña gi¸o dôc ©m nh¹c cho trÎ trong trêng mÇm non. Cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp, trong nh÷ng n¨m qua b¶n th©n t«i ®· vµ ®ang cè g¾ng ®i s©u t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc cho ho¹t ®éng lµm quen víi gi¸o dôc ©m nh¹c. Nhng víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi gi¸o dôc ©m nh¹c kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc c« h¸t cho trÎ nghe, d¹y h¸t vµ vËn ®éng ®¬n gi¶n mµ ph¶i tæ chøc h¸t, nghe, vËn ®éng díi nhiÒu h×nh thøc. V× nh÷ng lý do trªn t«i mong muèn gi¸o viªn cã nhiÒu biÖn ph¸p hay vµ hiÖu qu¶ khi cho trÎ ho¹t ®éng ©m nh¹c. Cho nªn t«i chän ®Ò tµi: “ Mét sè kinh nghiÖm chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng cho trÎ ho¹t ®éng ©m nh¹c ë trêng mÇm non”. 3. Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi . §Ò tµi ®îc tiÕn hµnh thùc hiÖn trong n¨m häc 2009-2010 ®èi víi 100% c¸c ch¸u ë trêng MÇm non Kim Th. III. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi 1.C¬ së lý luËn: ¢m nh¹c vèn rÊt gÇn gòi víi trÎ em nhng ë nh÷ng n¨m ®Çu tiªn cña cuéc sèng, nh÷ng ph¶n øng vui vÎ cña trÎ khi nghe ©m nh¹c vÉn cßn m¬ hå, thËm chÝ nhiÒu khi cßn lÉn loän gi÷a ©m nh¹c víi ©m thanh kh¸c nhau ë xung quanh. Khi trÎ bíc vµo tuæi mÉu gi¸o, nhÊt lµ tõ 4 tuæi trë lªn th× trÎ ®· c¶m nhËn ®îc nh÷ng bµi h¸t vµ nh÷ng ®iÖu nh¹c nµy. Tuy nhiªn lßng yªu thÝch ©m nh¹c ë c¸c ch¸u l¹i ë nhiÒu møc ®ä kh¸c nhau. Cã nhiÒu ch¸u yªu ®Õn ®é say mª, cã ch¸u l¹i rÊt thê ¬ khi nh¹c vang lªn. Vµ møc ®é yªu ©m nh¹c phÇn lín do hoµn c¶nh cuéc sèng, gi¸o dôc cña ngêi lín xung quanh. Cho nªn gi¸o dôc ©m nh¹c lµ ph¬ng tiÖn gi¸o dôc thÈm mÜ, gi¸o dôc ®¹o ®øc, gãp phÇn ph¸t triÓn trÝ tuÖ vµ cã sù t¸c ®éng lín ®Õn sù ph¸t triÓn t©m sinh lý cña trÎ. 2. C¬ së tùc tÕ: 2.1 ThuËn lîi: - Trêng n»m ngay ë trôc chÝnh cña con ®êng giao th«ng trong x·, thuËn tiÖn cho viÖc ®a ®ãn tr¶ trÎ cña phô huynh. - §îc sù quan t©m cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh. - Tæng sè c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn: 22 §/c Trong ®ã: + C¸n bé qu¶n lý: 1 + Gi¸o viªn: 11 + Nh©n viªn: 10 - 100% c¸c ®ång chÝ CBGVNV rÊt yªu nghÒ mÕn trÎ. - C¸c phßng häc réng r·I tho¸ng m¸t ®Ó trÎ ho¹t ®éng 2.2 Khã kh¨n: - Trêng cã 2 ®iÓm trêng nªn rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n. - Trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng cßn thiÕu nhiÒu. - §êi sèng nh©n d©n trong x· cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho con em ®Õn trêng ®· khã kh¨n cha nãi ®Õn viÖc ®ãng gãp phô mua s¾m trang thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc cho trÎ l¹i cµng khã kh¨n h¬n. - Mét sè gi¸o viªn cha linh ho¹t, cha s¸ng t¹o, cßn dËp khu©n m¸y mãc khi cho trÎ ho¹t ®éng ©m nh¹c. - §a sè c¸c líp häc cã nhng cha phong phó cha cã nhiÒu ®å dïng dông cô ©m nh¹c cho trÎ sö dông ©m nh¹c. Gi¸o viªn cha thêng xuyªn cho trÎ tiÕp xóc víi ho¹t ®éng ©m nh¹c. - ViÖc sö dông ®µn, ®µi, ®Çu b¨ng ®Üa cho trÎ nghe nh¹c cßn Ýt . - Gi¸o viªn cßn h¹n chÕ khi cho trÎ c¶m thô ©m nh¹c . 2.3 Sè liÖu ®iÒu tra ban ®Çu: §Çu n¨m häc 2009-2010 t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng ®Î n¾m b¾t ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ©m nh¹c cña tõng líp. * VÒ phÝa gi¸o viªn: Qua dù giõ ®Çu n¨m 5 ho¹t ®éng ©m nh¹c cña 5 §/c gi¸o viªn ë c¸c ®é tuæi kÕt qu¶ thu ®îc nh sau: Tiªu chÝ §¸nh gi¸ xÕp lo¹i giê d¹y Tèt( Tû lÖ%) Kh¸(Tû lÖ%) §YC(Tû lÖ YÕu(Tû lÖ%) Sè lîng %) 5 1 2 1 1 20% 40% 20% 20% *VÒ phÝa trÎ: Tæng sè trÎ toµn trêng lµ 185/185 + TrÎ nhµ trÎ: Sè trÎ §Çu n¨m Tèt( Tû lÖ%) 30 5 16,7% TrÎ thÝch h¸t, nghe hat vµ vËn ®éng Kh¸(Tû lÖ%) §YC(Tû lÖ%) 10 33,3% 10 33,3% YÕu(Tû lÖ%) 5 16,7% + TrÎ mÉu gi¸o: STT Ph©n lo¹i kh¶ n¨ng cña trÎ Møc ®é ®¸nh gi¸ Tèt (tû lÖ%) Kh¸ (tû lÖ%) TB (tû lÖ%) YÕu (tû lÖ %) 5 trÎ 16,7% 10 trÎ 33,3% 11 trÎ 36,7% 4 trÎ 13,3% 3trÎ 10% 8 trÎ 26,7% 13 trÎ 43,3% 6 trÎ 20% 1 Kh¶ n¨ng ca h¸t cña trÎ 2 TrÎ m¹nh d¹n tù tin biÓu lé c¶m xóc 3 Kh¶ n¨ng diÔn ®¹t ng«n ng÷ m¹ch l¹c 5 trÎ 16,7% 9trÎ 30% 14 trÎ 46,7% 2 trÎ 6,6% 4 TrÎ tÝch cùc,s¸ng t¹o ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cña b¶n th©n 4 trÎ 13,3% 7 trÎ 23,3% 14 trÎ 46,7% 5 trÎ 16,7% Qua kh¶o s¸t ban ®Çu trªn t«i thÊy kÕt qu¶ trªn gi¸o viªn vµ trªn trÎ cha cao, lµ ®iÒu lµm cho mét ngêi qu¶n lý nh t«i ph¶i suy nghÜ , lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trªn gi¸o viªn vµ trªn trÎ, t«I tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p sau: * BiÖn ph¸p 1: Båi dìng cho gi¸o viªn vÒ ph¬ng ph¸p d¹y trÎ ho¹t ®éng ©m nh¹c . Gi¸o dôc ©m nh¹c trong ®îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn cã sù tiÕp xóc trùc tiÕp cña gi¸o viªn víi trÎ , sù gióp ®ì cña gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh häc tËp , tÝch cùc vµ ho¹t ®éng ©m nh¹c ®éc lËp cña trÎ. §Æc ®iÓm løa tuæi liªn quan ®Õn møc ®é ph¸t triÓn ©m nh¹c nãi chung , trÎ nhËn thøc thÕ giíi xung quanh qua ©m nh¹c cã h×nh ¶nh vµ c¶m xóc . §Æc trng cña ©m nh¹c lµ b»ng ©m thanh t¸c ®éng lªn tri gi¸c , gîi lªn sù ®ång c¶m víi c¸c h×nh tîng nghÖ thuËt . Gi¸o dôe ©m nh¹c ®îc thù hiÖn b»ng c¸c ph¬ng ph¸p tÝch cùc , thÓ hiÖn râ trong mèi quan hÖ kh«ng ngõng gi÷a nghe , nh×n , c¶m xóc , trao ®æi. VÊn ®Ò lµ ph¶i ®a trÎ ®Õn víi nghÖ thuËt , t¹o cho trÎ c¶m xóc , t¹o c¸c ph¬ng tiÖn gióp trÎ thùc hiÖn nghÖ thuËt . Muèn ®a trÎ ®Õn víi ©m nh¹c ®îc tèt th× yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i sö dông ®Çy ®ñ ba ph¬ng ph¸p c¬ b¶n cña gi¸o dôc ©m nh¹c ®ã lµ : + Ph¬ng ph¸p trùc quan thÝnh gi¸c : Lµ ph¬ng ph¸p ®Æc thï cña gi¸o dôc ©m nh¹c , trong ®ã ©m nh¹c gîi nªn nh÷ng t©m tr¹ng , xóc c¶m , t×nh c¶m ®a d¹ng gÇn gòi trÎ . + Ph¬ng ph¸p dïng tõ (gi¶ng gi¶i , chØ dÉn…) híng tíi ý thøc cña trÎ . §èi víi trÎ lêi nãi cô thÓ cã h×nh ¶nh cña gi¸o viªn lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn nhËn thøc ®Æc biÖt gÇn gòi dÔ hiÓu. + Ph¬ng ph¸p thùc hµnh nghÖ thuËt : TrÎ h¸t, ch¬i trß ch¬i ©m nh¹c , vËn ®éng ( Móa), sö dông nh¹c cô , ho¹t ®éng s¸ng t¹o díi sù híng dÉn cu¶ gi¸o viªn lµ kÕt qu¶ cña gi¸o dôc ©m nh¹c . Tuy nhiªn trong khi chuÈn bÞ còng nh tiÕn hµnh , mçi d¹ng ho¹t ®éng h¸t , nghe , vËn ®éng, ch¬i…cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt vµ trong mçi bµi yªu cÇu chi tiÕt kh¸c nhau nªn khi ho¹t ®éng tæ chøc cho trÎ ph¶I kÕt hîp c¸c d¹ng ho¹t ®éng ©m nh¹c víi nhau còng nh kÕt hîp c¸c h×nh thøc tæ chøc kh¸c nhau. VD: Khi gi¸o viªn tæ chøc dËy trÎ h¸t . Th× viÖc ®Çu tiªn c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn ph¶i lµm ®ã lµ cho trÎ lµm quen víi bµi h¸t . Gi¸o viªn giíi thiÖu cho trÎ biÕt tªn bµi h¸t , tªn t¸c gi¶ , dÉn d¾t trÎ nghe b»ng c¸c thñ thuËt víi môc ®Ých tËp trung sù chó ý cña trÎ ®Õn néi dung h×nh tîng nghÖ thuËt , kh¬i gîi trÝ tëng tîng vµ sù h×nh dung cña trÎ . §èi víi c¸c ch¸u nhµ trÎ mÉu gi¸o bÐ , gi¸o viªn dïng lêi ng¾n gän kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan ®å ch¬i , tranh ¶nh g¾n víi néi dung bµi h¸t ®Ó giíi thiÖu. §èi víi trÎ mÉu gi¸o lín , mÉu gi¸o nhì gi¸o viªn kÓ mét c¸ch cã h×nh ¶nh ,®Æt c©u hái trß chuyÖn vÒ néi dung bµi cã thÓ dïng th¬ , c©u chuyÖn s¸t víi néi dung bµi h¸t ®Ó giíi thiÖu. PhÇn h¸t mÉu gi¸o viªn cÇn sö dông biÖn ph¸p trùc quan truyÒn c¶m , c« biÓu diÔn bµi h¸t trän vÑn , h¸t ®óng , h¸t hay , râ lêi sÏ thu hót sù chó ý cña trÎ tíi h×nh tîng nghÖ thuËt cña bµi h¸t , t¹o cho trÎ kh¶ n¨ng tri gi¸c bµi h¸t trän vÑn, ®Ó l«I cuèn sù chó ý cña trÎ ®Õn víi bµi h¸t . Gi¸o viªn nªn cho trÎ nghe bµi h¸t hai ®Õn ba lÇn, ®Æt c©u hái khai th¸c néi dung lêi ca ®Ó trÎ l¾ng nghe vµ tr¶ lêi. TiÕp theo lµ d¹y trÎ ( h¸t cïng trÎ) . Yªu cÇu gi¸o viªn sö dông biÖn ph¸p luyÖn tËp kÕt hîp biÖn ph¸p dïng lêi chØ dÉn kü n¨ng h¸t , tÝnh chÊt c¶m xóc cña bµi h¸t cho trÎ . §èi víi bµi h¸t ng¾n trÎ ®· ®ù¬c lµm quen tõ tríc , trÎ sÏ h¸t theo c« liªn tôc c¶ bµi , kh«ng dËy thuéc c©u nµy míi sang c©u kh¸c lµm gi¸n ®o¹n tri gi¸c. Khi dËy trÎ h¸t gi¸o viªn chó ý ®Õn c¸ch b¾t giäng , b¾t nhÞp . Cuèi cïng lµ phÇn h¸t «n : ViÖc luyÖn c¸c kü n¨ng ca h¸t ®îc tiÕn hµnh kh«ng chØ trong qu¸ tr×nh häc thuéc mµ c¶ khi cñng cè «n luyÖn . Khi ®· häc thuéc cÇn dËy trÎ thÓ hiÖn diÔn c¶m ®Ó trÎ cã thÓ biÓu diÔn dÔ dµng hÊp dÉn , trong khi cñng cè luyÖn tËp chñ yÕu dïng biÖn ph¸p nh¾c l¹i, cho trÎ h¸t cïng nh¹c cô . Ngoµi yªu cÇu thuéc bµi h¸t , h¸t cã kü n¨ng , cã diÔn c¶m , gi¸o viªn cÇn t¹o cho buæi häc kh«ng khÝ vui vÎ hµo høng , l«i cuèn b»ng c¸ch ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ béc lé c¶m xóc mét c¸ch tù nhiªn . Khi dËy trÎ ca h¸t gi¸o viªn cÇn b¶o vÖ giäng h¸t cña trÎ , kh«ng ®Ó trÎ la hÐt , h¸t qu¸ l©u , phßng häc ph¶i ®¶m b¹o vÖ sinh , kh«ng bôi bÈn , kh«ng bÞ giã lïa . * BiÖn ph¸p 2 : Gi¸o viªn cho trÎ tiÕp xóc víi ho¹t ®éng ©m nh¹c ë mäi lóc mäi n¬i. B¶n th©n t«i lµ mét c¸n bé qu¶n lý nhËn thøc ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh , yÕu cña gi¸o viªn nªn t«i ®· cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o 100% gi¸o viªn trong trêng thùc hiÖn cho trÎ tiÕp xóc víi ho¹t ®éng ©m nh¹c ë mäi lóc mäi n¬i. Tríc giê häc buæi s¸ng , giê ®ãn tr¶ trÎ lµ lóc cÇn t¹o kh«ng khÝ vui vÎ , l«i cuèn trÎ ®Õn trêng v× c¸c ch¸u cha tù gi¸c, tù tóc ®i häc nh häc sinh phæ th«ng. TrÎ t¹m thêi bøt ra nh÷ng t×nh c¶m ©u yÕm cña bè mÑ dµnh cho , trÎ ®Õn trêng víi c« gi¸o , b¹n bÌ, líp lóc nµy ©m nh¹c gãp phÇn t¸c ®éng rÊt lín . V× thÕ gi¸o viªn ph¶i biÕt lùa chän nh÷ng ca khóc cho phï hîp ®Ó më cho trÎ nghe nh»m kh¬i gîi høng thó l«i cuèn trÎ ®Õn trêng nh: Ca khóc “ Em ®i mÉu gi¸o” s¸ng t¸c D¬ng minh Viªn bëi v× bµi h¸t cã nhÞp ®iÖu võa ph¶i, s¾c th¸i vui vÎ trong lêi ca : “ N¾ng võa lªn em ®i mÉu gi¸o … ….Mõng vui ®ãn em vµo trêng…” Vµ mét sè bµi h¸t quen thuéc nh “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o” cña Ph¹m Thanh Hng , “Trêng chóng ch¸u ®©y lµ trêng MÇm non” cña Ph¹m Tuyªn…t¹o cho trÎ niÒm tin khi ®Õn trêng . Hoµ víi khung c¶nh thiªn nhiªn , niÒm phÊn trÊn ®Õn trêng cña bÐ ®îc thÓ hiÖn trong bµi “ Con chim hãt trªn cµnh c©y” cña Träng B»ng , råi mét ngµy míi l¹i b¾t ®Çu s«I ®éng víi ©m thanh vµ mµu s¾c thiªn nhiªn qua bµi “ Vui ®Õn trêng” cña Hå B¾c , ngoµi ra ®Ó t¹o cho trÎ nÒ nÕp tríc khi vµo líp ph¶i lÔ phÐp , tù tin qua bµi “ Lêi chµo buæi s¸ng” cña NguyÔn ThÞ Nhung , nh¾c nhë ch¸u ph¶i chµo bè mÑ. NhiÒu bµi h¸t cho trÎ nghe kh«ng cÇn trÎ ph¶i h¸t ®îc còng t¹o kh«ng khÝ vui vÎ khi ®Õn trêng nh bµi “ §i Häc” nh¹c cña Bïi §×nh Th¶o , Lêi cña Minh ChÝnh lµ bµi mang phong c¸ch ©m nh¹c miÒn nói trong s¸ng , ch÷ t×nh . Trong giê thÓ dôc gi¸o viªn nªn sö dông ©m nh¹c ®Ó thay thÕ lêi h« 1-2-3-4 qu¸ kh« cøng ngµy tríc . Ngoµi giê ©m nh¹c , tæ chøc nghe nh¹c trong giê häc kh¸c lµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc tæng hîp ®¹t hiÖu qu¶ cao , trong c¸c giê dËy trÎ vÒ th¬ , truyÖn , lµm quen ch÷ c¸i cã sù tham gia cña ©m nh¹c còng lµm cho giê dËy thªm sinh ®éng hÊp dÉn. Tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng ©m nh¹c trong nh÷ng ngµy lÔ , ngµy héi, ho¹t ®éng nµy t¹o ®iÒu kiÖn h×nh thµnh ë trÎ phÈm chÊt ®¹o ®øc, trÝ tuÖ vµ kü n¨ng nghÖ thuËt trÎ hiÓu thªm nh÷ng ®iÒu míi l¹ , trong ngµy lÔ ngµy héi ®ång thêi cñng cè nh÷ng ®iÒu trÎ ®· lÜnh héi ®îc . * BiÖn ph¸p 3 : ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn cho ho¹t ®éng gi¸o dôc ©m nh¹c. Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ ë trêng líp , gi¸o viªn tù x©y dùng kÕ ho¹ch cho líp cña m×nh . V× vËy tríc khi b¾t ®Çu bÊt cø ho¹t ®éng ©m nh¹c nµo víi mét nhãm trÎ , gi¸o viªn nªn v¹ch s½n mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng gióp c©n b»ng gi÷a yªn tÜnh vµ ån µo , gi÷a giê nµy ®éng vµ nghØ ng¬i. mét gi¸o viªn cã kinh nghiÖm sÏ chãng nhËn ra tr¹ng th¸I cña nhãm vµ s½n cã trong tay ®Çy ®ñ c¸c nhËn thøc lùa chon phï hîp h¬n . VD : ChuÈn bÞ dËy h¸t gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ ®îc nh÷ng c«ng viÖc sau N¾m ®îc ý nghÜa vµ tÝnh chÊt chung cña bµi h¸t trong sù thèng nhÊt gi÷a ©m nh¹c vµ lêi ca , tõ ®ã chuÈn bÞ c¸c c©u hái ®Ó kiÓm tra c¶m thô cña trÎ . X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm ©m nh¹c nh s¾c th¸i , t×nh c¶m ©m vùc cÊu tróc c©u ®o¹n cña bµi h¸t . T×m hiÓu ©m vùc giäng h¸t , x¸c ®Þnh ©m b¾t giäng cña bµi h¸t ph¶i phï hîp víi giäng cña trÎ . Dù kiÕn chç khã vÒ ©m ®iÖu , nhÞp ®iÖu , lêi dÔ nhÇm lÉn , khã ph¸t ©m nh÷ng chç giai ®iÖu tiÕn hµnh tr¸I víi dÊu giäng cña lêi ca, chç ng¾t nghØ gi÷a hai c©u h¸t . LuyÖn tËp ®µn, h¸t chuÈn x¸c vµ diÔn c¶m thÓ hiÖn s¾c th¸i . So¹n gi¸o ¸n nªn ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p thñ thuËt . N¾m ®ù¬c kh¶ n¨ng ca h¸t trong líp m×nh phô tr¸ch ®Ó khuyÕn khÝch trÎ . C©n ®èi víi viÖc chuÈn bÞ dËy trÎ nghe nh¹c , yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i . + N¾m ®ù¬c tÝnh chÊt , phong c¸ch chung cña bµi h¸t, tõ ®ã x¸c ®Þnh s¾c th¸I t×nh c¶m ®Æc ®iÓm lêi ca giai ®iÖu . Häc thuéc bµi h¸t kÕt hîp nÐt mÆt ®iÖu bé. ChuÈn bÞ ho¸ trang ®¹o cô cña c« vµ trÎ . Ngoµi ra yªu cÇu gi¸o viªn chuÈn bÞ dông cô cho trÎ vËn ®éng . Líp nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o bÐ vç tay theo nhÞp , theo ph¸ch gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ ph¸ch gâ , x¾c x« . TrÎ 4 – 5 tuæi vµ 5 – 6 tuæi gi¸o viªn sö dông ph¸ch , trèng ®Öm cho bµi h¸t. * BiÖn ph¸p 4: Su tÇm lµm dông cô ©m nh¹c vµ c¶i biªn s¸ng t¸c mét sè trß ch¬i phôc vô ©m nh¹c. ¢m nh¹c ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn t¹o nªn sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn cho trÎ. Qua ho¹t ®éng ©m nh¹c gi¸o dôc trÎ lßng yªu ©m nh¹c, biÕt c¶m thô ©m nh¹c th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ©m nh¹c phong phó vµ mét trong nh÷ng h×nh thøc cho trÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng ©m nh¹c ®ã lµ: Dông cô ©m nh¹c. Lµ mét ngêi qu¶n lý t«i lu«n quan t©m khuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn lµm ®å ®å ch¬i s¸ng t¹o phôc vô cho ho¹t ®éng ©m nh¹c. Gi¸o viªm mÇm non ph¶i biÕt tËn dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu phÕ th¶i ®Ó lµm ®å dïng ®å ch¬i. VÝ dô: TËn dông nh÷ng vá s÷a bét ®Ó lµm trèng c¬m, nh÷ng vá th¹ch rau c©u lµm s¾c x«, nh÷ng hßn sái thanh tre cã s½n ë ®Þa ph¬ng lµm ph¸ch gâ… Nh÷ng xèp mµu , v¶i vôn lµm qu¹t móa, mò móa… Ngoµi ra ®èi víi trÎ th¬ ®îc ho¹t ®éng víi ©m nh¹c th«ng qua c¸c trß ch¬i lµ mét h÷u hiÖu nhÊt. Trß ch¬i ®· trë thµnh nh÷ng ph¬ng tiÖn ®Ó ®em ®Õn cho trÎ c¸c yªu tè diÔn t¶ cña nghÖ thuËt sinh ®éng, nã cã t¸c dông m¹nh mÏ nhng l¹i ®Õn víi trÎ mét c¸ch nhÑ nhµng tho¶i m¸i. HiÖn nay trß ch¬i ©m nh¹c ®îc coi lµ mét trong c¸c h×nh thøc vËn ®éng theo nh¹c cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ©m nh¹c mÇm non. Nã cã vai trß quan träng gióp trÎ luyÖn tai nghe nhac, cñng cè ca h¸t, t¹o c¶m gi¸c nhÞp ®iÖu, ph¸t triÓn n¨ng khiÕu ©m nh¹c. C¸c yÕu tè ®ã gãp phÇn lµm cho trÎ c¶m thô ©m nh¹c. Mçi lo¹i trß ch¬i cã ý nghÜa gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ tuÖ, t¹o cho trÎ cã nh÷ng ph¶n x¹ nhanh nh¹y, cã t¸c dông trong viÖc cñng cè vµ tiÕp thu nh÷ng néi dung gi¸o dôc. §Æc biÖt trß ch¬i ©m nh¹c cßn rÌn luyÖn cho trÎ cã kü n¨ng th«ng qua tai nghe ©m nh¹c. ChÝnh v× thÕ t«i ®· chØ ®¹o khuyÕn khÝch c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn t×m tßi s¸ng t¸c, c¶i biªn mét sè trß ch¬i nh»m lµm t¨ng thªm sù phong phó ©m nh¹c cho trÎ. VÝ dô: Trß ch¬i” Nghe thÊu h¸t tµi” Trß ch¬i gióp trÎ linh ho¹t truyÒn tin cho b¹n. + ChuÈn bÞ mét sè c¸c c©u h¸t trong c¸c bµi h¸t thuéc chñ ®Ò chñ ®iÓm mµ trÎ ®· thuéc. + C¸ch ch¬i: Thµnh viªn thø nhÊt cña 2 ®éi ra ngoµi líp, c« nãi thÇm vµo tai tõng trÎ ®¹i diÖn cña 2 ®éi mét c©u h¸t gièng nhau, sau ®ã 2 trÎ cã tr¸ch nhiÖm ch¹y vÒ ®éi cña m×nh vµ nãi l¹i c©u h¸t ®ã cho b¹n thø 2, b¹n thø 2 nãi thÇm vµo tai b¹n thø 3…Vµ cø thÕ tiÕp tôc cho ®Õn trÎ cuèi cïng cña ®éi, trÎ cuèi cïng lªn h¸t l¹i c©u h¸t ®ã, nÕu ®éi nµo h¸t ®óng vµ nhanh h¬n th× ®éi ®ã th¾ng cuéc. HoÆc trß ch¬i”¤ cöa bÝ mËt”. Trß ch¬i gióp trÎ ®îc «n luyÖn c¸c bµi h¸t t¹o cho trÎ m¹nh d¹n lªn biÓu diÔn vµ mong muèn ®îc kh¸m ph¸ nh÷ng bÝ mËt bªn trong c¸c « cöa. + ChuÈn bÞ: C¸c lo¹i ®å dïng ®å ch¬i phï hîp theo tõng chñ ®iÓm, ë phÝa sau c¸c « cöa thïng catt«ng s¬n mµu ®Ó lµm c¸c « cñ¨ vµ mét sè mãn quµ ®Ó tÆng cho bÐ h¸t ®óng. + C¸ch ch¬i: Chia trÎ thµnh 2 ®éi, 2 ®éi trëng lªn o¶n tï t× ®Ó t×m ra ®éi nµo ch¬i tríc. Cã tõ 1-6 « cöa ®îc ®¸nh dÊu theo thø tù tõ 1-6,®éi nµo ch¬I tríc sÏ chon bÊt kú mét « cöa cø mçi « cöa ®îc më ra ,bªn trong « cöa cã ®å dïng ®å ch¬I g× th× ®éi ®ã ph¶i h¸t bµi h¸t nãi vÒ h×nh ¶nh ®ã. VÝ dô « cöa sè 2 cã con gµ trèng th× h¸t mét bµi h¸t nãi vÒ con gµ trèng nh: Bµi con gµ trèng hay bµi h¸t gµ trèng mÌo con vµ cón con… *BiÖn ph¸t 5: T¨ng cêng dù giê th¨m líp, rót kinh nghiÖm,båi dìng gi¸o viªn Dù giê rót kinh nghÖm lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó båi dìng cho gi¸o viªn vÒ kh¶ n¨ng ©m nh¹c vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng. Trong nh÷ng biÖn ph¸p ph¬ng ph¸p g©y høng thó vµ l«I cuèn trÎ tham gia ho¹t ®éng ©m nh¹c, Ban gi¸m hiÖu , cïng tæ chuyªn m«n thêng xuyªn tæ chøc dù giê, th¨m líp, cã thÓ lµ ®ét xuÊt, b¸o tríc, trong c¸c giê ho¹t ®éng ©m nh¹c hoÆc mäi lóc mäi n¬i. Quan s¸t gãc ©m nh¹c cã thêng xuyªn bæ sung ®å dïng dông cô ©m nh¹c do c« su t©m vµ lµm kh«ng, vµ cã thay ®æi trang trÝ c¸c bµi h¸t theo chñ ®Ò chñ ®iÓm hay kh«ng. §èi víi ho¹t ®éng cã chñ ®Ých hoÆc mäi lóc mäi n¬i xem gi¸o viªn tæ chøc nh thÕ nµo ®Ó kÞp thêi bæ sung gãp ý chØnh söa kÞp thêi, gióp gi¸o viªn cã nhiÒu ph¬ng ph¸p linh ho¹t s¸ng t¹o trong giê d¹y. * BiÖn ph¸p 6: Phèi kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ trêng. §èi víi trÎ th¬ ©m nh¹c lµ nguån s÷a mÑ nu«i dìng tinh thÇn ®øa trÎ vµo thÕ giíi c¸i ®Ñp mét c¸ch hÊp dÉn vµ lý thó. Do ®ã sù kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ trêng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ mÇm non, gióp trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ, mÜ. VËy ®Ó lµm tèt ®îc ®iÒu nµy th× gi¸o viªn thêng xuyªn trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng ©m nh¹c cña trÎ ë nhãm líp ®Ó phô huynh vÒ nhµ d¹y thªm cho trÎ nh÷ng bµi h¸t trÎ cha thuéc ë líp vµ mua nh÷ng b¨ng ®Üa thiÕu nhi cho trÎ xem vµ h¸t theo t¹o cho trÎ tù tin høng thó tham gia biÓu diÔn. MÆt kh¸c nh»m kÝch thÝch høng thó häc tËp cña trÎ trong ho¹t ®éng ho¹t ©m nh¹c th× rÊt cÇn c¸c bËc phô huynh gióp ®ì hç trî vÒ mÆt kinh phÝ còng nh ®å dïng, ®ß ch¬I hoÆc mang ®Õn cho c¸c c« nh÷ng nguyªn vËt liÖu phÕ th¶inh: Vá hép s÷a, thïng c¸t t«ng, vá bia lon, v¶I vôn… §Ó lµm dông cô ©m nh¹c cho trÎ häc vµ ch¬i. Nh vËy viÖc phèi kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ trêng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng, n¨ng khiÕu ©m nhac, ph¸t triÓn tai nghe vµ høng thó khi tham gia ho¹t ®éng ©m nh¹c. 4. KÕt qu¶ thùc hiÖn cã so s¸nh ®èi chøng: Qua 1 n¨m thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn t«i thÊy: *VÒ gi¸o viªn: Tiªu chÝ Sè lîng §Çu n¨m Tèt( Tû Kh¸(Tû lÖ%) lÖ%) 5 1 20% *VÒ trÎ: + Khèi nhµ trÎ: Sè trÎ 30 2 40% Cuèi n¨m §YC( YÕu(Tû Tû lÖ lÖ%) %) 1 20% 1 20% Tèt( Tû lÖ Kh¸(Tû %) lÖ%) 3 60% 2 40% §YC( YÕu(T Tû lÖ û lÖ%) %) 0 0% 0 0% §Çu n¨m Cuèi n¨m TrÎ thÝch h¸t, nghe hat vµ vËn ®éng TrÎ thÝch h¸t, nghe hat vµ vËn ®éng Tèt( Tû Kh¸(T §YC(T YÕu(T lÖ%) û lÖ û lÖ%) û lÖ%) %) Tèt( Tû Kh¸(Tû lÖ%) lÖ%) §YC(T û lÖ%) 5 16,7% 10 5 13 12 33,3% 16,7% 43,3% 40% 10 33,3% YÕu(Tû lÖ%) 5 0 16,7% 0% + Khèi mÉu gi¸o: Sè TT Ph©n lo¹i kh¶ n¨ng cña trÎ Tèt (tû lÖ%) T¨ng gi¶m (so ®Çu n¨m häc) Møc ®é ®¸nh gi¸ Kh¸ (tû lÖ%) T¨ng gi¶m so ®Çu n¨m häc Trung b×nh (tû lÖ%) T¨ng gi¶m (so ®Çu n¨m häc) YÕu (tû lÖ %) T¨ng gi¶m (so ®Çu n¨m häc) 1 Kh¶ n¨ng ca h¸t cña trÎ 60 trÎ T¨ng 70 trÎ 38,7% 19,4% 45,2% T¨ng 6,4% 25trÎ 16,1% Gi¶m 9,7% 0 trÎ 0% Gi¶m 16,1% 2 TrÎ m¹nh d¹n tù tin biÓu lé c¶m xóc 65 trÎ T¨ng 41,9% 20,6% 73 trÎ 47,1,3 % T¨ng 11% 17 trÎ 11% Gi¶m 22,3% 0 trÎ 0% Gi¶m 10,3% 3 Kh¶ n¨ng diÔn ®¹t ng«n ng÷ m¹ch l¹c 57 trÎ 36,7% T¨ng % 80 trÎ 51,6% T¨ng % 18 trÎ 11,6% Gi¶m % 0 trÎ 0% Gi¶m % 4 TrÎ tÝch cùc,s¸ng t¹o ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cña b¶n th©n 75trÎ 48,4% T¨ng % 70 trÎ 45,2% T¨ng % 10 trÎ 8,4% Gi¶m % 0 trÎ 0% Gi¶m % KÕt luËn: Qua mét n¨m thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i thÊy hiÖu qu¶ ®· chuyÓn biÕn mét c¸ch râ rÖt kÓ tõ gi¸o viªn , trÎ. Vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ rÊt cao IV. Bµi häc kinh nghiÖm. Tõ kÕt qu¶ trªn t«I ®· rót ra mét sè kinh nghiÖm sau: 1. Båi dìng gi¸o viªn vÒ ph¬ng ph¸p d¹y trÎ ho¹t ®éng ©m nh¹c 2. Gi¸o viªn cho trÎ tiÕp xóc víi ho¹t ®éng ©m nh¹c ë mäi lóc mäi n¬i 3. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn cho ho¹t ®éng ©m nh¹c 4. Su tÇm lµm ®å dïng ©m nh¹c, c¶i biªn, s¸ng t¸c mét sè trß ch¬I phôc vô ©m nh¹c 5. T¨ng cêng dù giê, th¨m líp, rót kinh nghiÖm, båi dìng gi¸o viªn 6. Phèi kÕt hîp gi½ gia ®×nh vµ nhµ trêng V. Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Ò nghÞ: §Ó thùc hiÖn tèt cho trÎ mÇm non ho¹t ®éng gi¸o dôc ©m nh¹c trong giai ®o¹n hiÖn nay, th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn trªn ®· phÇn nµo ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nh ®· nªu. B¶n th©n t«i xin cã mét sè ®Ò xuÊt sau: 1. §èi víi trêng: CÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn tham quan häc tËp ë c¸c ®¬n vÞ b¹n ®Ó trao ®ái häc hái kinh nghiÖm. §Çu t kinh phÝ mua mét sè trang thiÕt bÞ phôc vô ©m nh¹c nh: §µn organ, dông cô gâ ®Öm, trang phôc biÓu diÔn… 2. §èi víi phßng gi¸o dôc: CÇn t¨ng cêng h¬n n÷a c¸c líp tËp huÊn, båi dìng kü n¨ng ca h¸t vËn ®éng theo nh¹c, tæ chøc c¸c líp d¹y ®µn, d¹y móa… Cung cÊp c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt nh: Häc tËp qua b¨ng h×nh, ®Üa ghi h×nh…§Ó cung cÊp thªm t liÖu cho gi¸o viªn. Trªn ®©y lµ b¶n s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña t«i, mong c¸c ®ång nghiÖp, héi ®ång xÐt duyÖt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm xem vµ gãp ý cho t«i./. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! NhËn xÐt ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cña Héi ®ång khoa häc c¬ së (Chñ tÞch héi ®ång Ký,®ãng dÊu) Kim th, ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2010 T¸c gi¶
- Xem thêm -