Tài liệu Qtmang 135 - khong dap an

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 177 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015 Học phần : Quản trị Mạng máy tính Mã số MH : Lần thi : ………………………………………. Trình độ : Đại học Khóa học : 2014 - 2015 Thời gian làm bài : 60 phút Đề số: 01 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Mã đề thi 130 Câu 1: Chọn định nghĩa đúng trong những gợi ý bên dưới: A. Một ổ đĩa Basic có thể được nhiều hơn 4 phân vùng primary B. Các đĩa Dynamic không giới hạn số lượng các volume được hiện thực trên đĩa C. Các đĩa Basic có tối đa là 4 phân vùng primary hoặc 3 phân vùng primary + 1 phân vùng extended trên một ổ đĩa D. Các đĩa Dynamic dùng các công nghệ quản lý đĩa cổ điển Câu 2: Trong mô hình bảo mật domain, các account được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu domain được gọi là? A. Domain account B. Directory account C. Local account D. Shared account Câu 3: Mục tiêu của việc tạo và quản lý các đối tượng Group Policy? A. Quản lý và xử lý sự cố đối với Group và User B. Để quản lý cài đặt và sử dụng phần mềm C. Để điều khiển các thiết lập desktop, thiết lập chiến lược bảo mật, thiết lập các script và tái điều hướng thư mục D. Cả A.), B.) và C.) đều đúng Trang 1/22 - Mã đề thi 135 Câu 4: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số? A. 110 B. 25 C. 23 D. 21 Câu 5: Phát biểu nào sau đây liên quan đến Domain controller là đúng? A. Domain controller chỉ có vai trò duy nhất là nơi nối kết các máy tính lại với nhau B. Domain controller chỉ có thể được cấu hình trong phiên bản Web server C. Domain controller lưu một bản copy của Active Directory D. Domain controller lưu giữ một số thuộc tính của mọi đối tượng trong forest Câu 6: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28: A. 192.168.25.255 B. 192.168.25.141 C. 192.168.25.180 D. 192.168.25.143 Câu 7: Câu lệnh dưới đây làm công việc gì? Convert C: /fs: NTFS A. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ NTFS sang FAT32 B. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang FAT64 C. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang NTFS D. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT16 sang FAT32 Câu 8: Anh/chị vừa tiếp nhận việc quản trị một server. Anh/chị sửa quyền của các user trong Group Policy để ngăn những user này log in vào server từ máy trạm của họ. Sau khi tạo những thay đổi đó, anh/chị cũng không thể log in vào server từ console. Việc anh/chị vừa làm đó tương đương với thao tác nào sau đây? A. Cài giá trị Deny vào quyền Log on locally của user B. Thêm quyền “Deny log on locally” vào nhóm Everybody C. Gỡ bỏ tài khoản của anh/chị ra khỏi nhóm Administrator D. Thêm quyền “Deny access to this computer from the network user” vào nhóm Everybody Câu 9: Bộ phận Tiếp thị đã tạo ra một folder trong folder được chia sẻ của họ có tên là Marketing Management. Họ hỏi bạn cách tạo một share pointing mới chỉ tới folder này và cho tên chia sẻ cùng tên với folder. Một người trong bộ phận không thể truy cập folder đó từ máy tính của mình. Khi đăng nhập trên một máy tính khác, người đó lại có thể nhìn thấy và truy cập được. Nguyên nhân của vấn đề này là gì? A. Máy tính của người đó có policy ngăn người này truy cập vào folder chia sẻ B. Người đó không đăng nhập vào mạng nên không nhìn thấy C. Người đó không có truy xuất đến folder Trang 2/22 - Mã đề thi 135 D. Máy tính của người này chạy Windows 98, còn các máy khác chạy Windows 2000 hoặc sau Câu 10: Các kiểu Group bao gồm: A. Group Security và Group Distribution B. Global, Domain Local và Universal C. Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 D. Câu A), B) và C) đều đúng Câu 11: Port mặc định của một FTP site trên server là? A. 80 B. 23 C. 1001 D. 21 Câu 12: Một user cố gắng truy xuất một tập tin trong mạng. User đó không có trong danh sách SACL (System Access Control Lists), cũng như không thuộc vào bất kỳ nhóm nào có quyền này. Điều gì sẽ xảy ra? Lưu ý: SACL khác với ACL (Access Control Lists) là danh sách liên kết với một đối tượng xác định các user hoặc nhóm nào có quyền truy xuất đến đối tượng. A. User bị từ chối truy xuất B. User được chấp nhận truy xuất và một audit (kiểm toán) được kích hoạt trên truy xuất ấy C. User được chấp nhận truy xuất và không có audit (kiểm toán) nào được kích hoạt trên truy xuất ấy D. User được chấp nhận truy xuất read-only Câu 13: Cơ quan của anh/chị mới mua một máy in và anh/chị được yêu cầu cài đặt máy in này để sử dụng. Anh/chị xác định cài máy in này vào server để quản lý tập trung việc in ấn. Việc cài đặt và in thử trang test thành công. Nhưng có vấn đề là các user khác không kết nối vào máy in này được. Lý do là gì? A. File Server role chưa được cài đặt B. Anh/chị quên chia sẻ máy in C. File & Print Server role chưa được cài đặt D. Print Server role chưa được cài đặt Câu 14: Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet? A. POTS B. DNS C. HTTP D. FTP Câu 15: Phiên bản nào của Windows Server 2003 không thể cấu hình cài đặt thành một Domain controller? A. Standard B. Web C. Enterprise D. Datacenter Câu 16: Server hiện tại có 1 đĩa cứng dùng để boot hệ thống và bây giờ anh/chị muốn dùng RAID-5 volume để lưu trữ dữ liệu. Anh/chị tắt (shutdown) server và thêm vào 2 đĩa cứng mới. Sau khi khởi động lại, anh/chị vào MMC và chuyển đổi cả các đĩa thành dynamic. Anh/chị sẽ gặp Trang 3/22 - Mã đề thi 135 tình trạng là tùy chọn RAID-5 không cho phép. Anh/chị cần phải làm điều gì để tạo volume mới theo nhu cầu? A. Format tất cả các đĩa về dạng NTFS B. Format một đĩa về dạng NTFS C. Thêm 1 đĩa cứng mới nữa D. Chuyển đổi ngược từ dynamic về dạng basic Câu 17: Ứng dụng dòng lệnh nào sau đây có thể dùng để tạo các tài khoản user và group mới? A. dsadd group|user B. dsmove group|user C. dsmod group|user D. dsquery group * Câu 18: Sự khác nhau giữa chứng thực (authentication) và cấp phép (authorization)? A. Một user phải được cấp phép (authorization) trước khi họ có thể được chứng thực (authentication). B. Authentication nhận diện user còn authorization quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định C. Authorization nhận diện user còn authentication quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định D. Authentication chỉ xảy ra trong mô hình bảo mật domain Câu 19: Phát biểu nào dưới đây mô tả chính xác nhất về một Active Directory tree? A. Một tập hợp các OU (organizational unit) B. Một tập hợp các domain với các cấu trúc tổ chức (schema) khác nhau C. Một tập hợp các domain chia sẻ chung một không gian tên DNS (DNS namespace) D. Một tập hợp các user với các thiết kế (setting) chung Câu 20: Printer pool là gì? A. Là một thao tác in ấn B. Một nhóm các máy in logic C. Một nhóm các máy in vật lý được xem như một máy in logic D. Một nhóm các máy in vật lý Câu 21: Các loại user profile gồm: A. Local profile và Network profile B. Active Directory Users và Domain Controller profile C. Mandatory Profile, Roaming Profile và Local Profile D. Local profile và Domain profile Câu 22: Khi cài đặt Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? Trang 4/22 - Mã đề thi 135 A. NTFS B. FAT32 C. FAT16 D. FAT64 Câu 23: Một địa chỉ mạng lớp C được chia thành 4 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng? A. 255.255.255.0 B. 255.255.255.240 C. 255.255.255.128 D. 255.255.255.192 Câu 24: Anh/chị có thể log on vào mọi server trong cơ quan. Anh Dũng cũng thuộc nhóm Administrator nhưng lại không thể log on vào bất kỳ server nào mà chỉ có thể log on vào các máy trạm mà không bị trục trặc gì. Anh/chị đã kiểm tra lại và thấy Dũng có đủ quyền thực hiện log on vào mọi server. Như vậy vấn đề trục trặc xảy ra do nguyên nhân? A. Quyền log on vào máy trạm của Dũng mới thay đổi B. Tài khoản của Dũng đã bị hết hạn sau 2 tuần C. Khoảng thời gian log on vào mạng của Dũng đã bị thay đổi D. Tài khoản của Dũng đã bị disabled Câu 25: Port mặc định của một Web site trên server là? A. 21 B. 80 C. 23 D. 8080 Câu 26: Khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng. A. Cáp UTP chéo (crossover) B. Cáp quang C. Cáp STP D. Cáp UTP thẳng Câu 27: Anh/chị có 2 ổ đĩa dung lượng 20GB/đĩa và 3 ổ đĩa dung lượng 5GB/đĩa. Anh/chị muốn xây dựng một cấu trúc lưu trữ dung lượng tối đa dựa trên các ổ đĩa này mà không lo lắng lắm về sự mất mát dữ liệu. Vậy kiểu volume nào sau đây là phù hợp nhất? A. Striped B. Mirrored C. Simple D. Spanned Câu 28: Một nhóm người có độ ưu tiên máy in (Printer priority) là 1 và 2; một nhóm khác có độ ưu tiên là 3 và 8. Thứ tự ưu tiên in trước của các thao tác in sẽ là: A. 1  3  2  8 B. 2  8  1  3 C. 8  3  2 1 D. 1  2  3  8 Câu 29: Nhóm logic các máy tính nào sau đây được đặc trưng bởi tính chất quản trị và bảo mật tập trung? A. Forest B. Directory C. Tree D. Domain Câu 30: Để thiết lập hệ thống có chiến lược chịu được (khắc phục) lỗi đĩa thì sử dụng chế độ RAID nào sau đây? A. mức 0, 2, 4 B. mức 1, 5 C. mức 0, 2 D. mức 0 Câu 31: Các phạm vi Group bao gồm: A. Global, Domain Local và Universal B. Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 Trang 5/22 - Mã đề thi 135 C. Câu A) và B) đều đúng D. Câu A) và B) đều sai Câu 32: Domain của bạn gồm 1 domain controller và 3 server thành viên. Anh/chị lo lắng rằng domain controller có thể bị lỗi và làm mất domain của mình. Anh/chị muốn nâng cấp một server thành viên thành một domain controller. Anh/chị sẽ dùng lệnh nào sau đây? A. dcpromo B. dsadd C. Active Directory Users and Computers D. Active Directory Domains and Trusts Câu 33: Cho địa chỉ IP: 192.168.5.49/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này: A. 192.168.5.60 B. 192.168.5.32 C. 192.168.5.16 D. 192.168.5.48 Câu 34: Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client A. DNS Server B. IP Address C. Subnet Mask D. Default Gateway Câu 35: Cơ quan của anh/chị có một máy in laser làm việc quá công suất của nó. Lãnh đạo cơ quan đã đồng ý mua một máy in mới giống hệt như cái đã có. Chỉ có 1 Printer server làm nhiệm vụ quản lý cả hai máy in này. Máy cũ gắn trên cổng LPT1, máy mới gắn trên cổng LPT2. Cách triển khai máy in mới hiệu quả nhất là? A. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Cấu hình máy tính của user sao cho một nửa công việc in ấn được thực hiện trên máy in hiện tại, một nửa in ấn sang máy in mới B. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để cho phép khả năng printer pooling và cấu hình máy in dùng cả LPT1 và LPT2 C. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Tạo một printer pool chứa cả máy in mới và cũ D. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để gửi công việc in ấn sang máy in mới nếu nó bận Câu 36: Cho địa chỉ 192.64.10.0/26. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con? A. 2 mạng con, mỗi mạng con có 60 máy B. 2 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy C. 4 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy D. 4 mạng con, mỗi mạng con có 62 máy Câu 37: Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 HUB và 2 REPEATER? A. 1 B. 10 C. 12 D. 100 Trang 6/22 - Mã đề thi 135 Câu 38: Lợi ích của việc sử dụng Printer pooling là A. Chia sẻ công việc in ấn cho một nhóm các máy in vật lý B. Giúp một máy in vật lý in nhanh hơn C. Giúp tiết kiệm giấy in D. Giúp nhiều máy in vật lý in nhanh hơn Câu 39: Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay: A. Client - Server B. Remote Access C. Terminal - Mainframe D. Peer - to - Peer Câu 40: Dịch vụ mạng DNS dùng để: A. Cấp địa chỉ cho các máy trạm B. Phân giải tên và địa chỉ C. Truyền file và dữ liệu D. Truyền thông tin của routing table giữa các router Câu 41: Trong các địa chỉ sau sẽ có một địa chỉ không cùng nằm chung mạng con với ba địa chỉ còn lại khi sử dụng subnet mask là 255.255.224.0: A. 172.16.67.50 B. 172.16.66.24 C. 172.16.64.42 D. 172.16.63.33 Câu 42: Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị: A. Switch B. Hub C. NIC D. Router Câu 43: Công cụ để tạo và quản lý các tài khoản user: A. Microsoft Management Console B. Active Directory Users and Computers hoặc chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) C. Chạy từ dòng lệnh (dsa.msc) D. Active Directory Users and Computers Câu 44: Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không? A. RARP B. ARP C. TCP D. UDP Câu 45: Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast? A. Hub B. Bridge C. Switch D. Router Câu 46: Địa chỉ được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào? A. Source MAC address B. Destination MAC address C. Network address D. Subnetwork address Câu 47: Nếu 4 máy tính kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này? A. 1 B. 2 C. 4 D. 5 Trang 7/22 - Mã đề thi 135 Câu 48: Anh/chị vừa mã hóa các tập tin trong một thư mục trên mạng. Anh/chị có thể truy xuất các tập tin này từ máy tính khác trên mạng này không? A. Không B. Được, với điều kiện log in bằng tài khoản nào đã dùng để mã hóa các tập tin ấy C. Được, không cần điều kiện nào kèm theo D. Được, với điều kiện log in bằng tài khoản Administrator Câu 49: Để cài đặt một Web site an toàn trên Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? A. FAT64 B. FAT16 C. NTFS D. FAT32 Câu 50: Cho một định nghĩa khái quát về Group (chọn 2 trả lời): A. Một group là 1 đối tượng container B. Một group là 1 đối tượng giống như OU C. Một group là 1 đối tượng container, dùng để tổ chức tập hợp các user, computer, contacts, các group khác và để đơn giản hóa việc quản trị D. Một group là 1 đối tượng giống như OU, ngoại trừ: Các OU không có nguyên lý bảo mật, các group có và các OU chỉ chứa các đối tượng từ domain cha của chúng, các group có thể chứa cả các đối tượng từ trong forest --------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 8/22 - Mã đề thi 135 Câu 1: Chọn định nghĩa đúng trong những gợi ý bên dưới: A. Một ổ đĩa Basic có thể được nhiều hơn 4 phân vùng primary B. Các đĩa Dynamic không giới hạn số lượng các volume được hiện thực trên đĩa C. Các đĩa Basic có tối đa là 4 phân vùng primary hoặc 3 phân vùng primary + 1 phân vùng extended trên một ổ đĩa D. Các đĩa Dynamic dùng các công nghệ quản lý đĩa cổ điển [
] Câu 2: Công ty của bạn có 2 e-mail server mới, bạn muốn cấu hình các email server có khả năng chịu được lỗi (fault tolerant). Như vậy cần dùng đặc trưng nào sau đây: A. Network Load Balancing B. Microsoft Clustering Service Trang 9/22 - Mã đề thi 135 C. DNS Round Robin D. Windows Media Services [
] Câu 3: Bạn được thuê để cấu trúc lại forest cho một công ty. Chúng vừa được mở rộng khi sáp nhập với công ty khác và thay đổi tên. Bạn phải nâng cấp tất cả các DC lên Windows Server 2003. Bạn dự định sẽ dùng Rename tool (rendom.exe) từ đĩa CD của server. Nhiệm vụ nào không thể thực hiện được với công cụ này: A. Đổi tên các domain B. Gỡ bỏ domain C. Tạo các tree mới D. Đổi tên domain [
] Câu 4: Công ty của bạn quyết định nâng cấp Windows 2000 lên Windows Server 2003. Tuy nhiên không thể truy cập vào trang Web quản lý printer trên Print server. Nguyên nhân của vấn đề là gì? A. Printers Web page không có trong phiên bản Windows Server 2003. B. IIS không có trong phiên bản Windows Server 2003 C. IIS không được cài đặt theo mặc định D. Máy desktop không có Internet Explorer 6.0. [
] Câu 5: Bạn dùng một máy tính chạy Windows Server 2003 làm file servers. Các user than phiền là họ không thể thấy bất kỳ share file nào trên server đó. Bạn có thể dùng telnet đến server từ 1 client workstation. Bạn logon vào server và thấy rằng vẫn có các share và các user vẫn có quyền thích hợp. Tuy nhiên khi bạn thử ánh xạ 1 ổ đĩa từ server, thì thông báo “network path not found” xuất hiện. Nguyên nhân của vấn đề là gì? A. Microsoft Client đã bị gỡ bỏ từ server B. Bạn không có các quyền quản trị trên máy C. ICF (tường lửa) đã được kích hoạt D. File servers đã được thăng cấp lên từ một DC [
] Câu 6: Bạn quyết định cài đặt 1 Windows Server 2003 cluster có 2 node, mỗi node có 4 bộ xử lý và 2GB RAM. Phiên bản Windows Server 2003 nào thích hợp? A. Enterprise Edition B. Enterprise 64-Bit Edition Trang 10/22 - Mã đề thi 135 C. Datacenter Edition D. Datacenter 64-Bit Edition [
] Câu 7: Bạn cần dùng một server chạy Windows Server 2003 hỗ trợ 8 bộ xử lý và 40GB RAM. Phiên bản Windows Server 2003 nào thích hợp? A. Web Edition B. Standard Edition C. Enterprise Edition D. Enterprise 64-Bit Edition [
] Câu 8: Giả sử Công ty của bạn có 1500 workstations, 4500 users và 50 servers hoạt động 24h/ngày và 7 ngày/tuần. Mỗi người làm việc 8h chính và 3h tăng ca. Máy tính của họ đều giống nhau. Kiểu bản quyền nào thích hợp? A. Per User licensing B. Per Device licensing C. Per Server licensing D. External Connector licensing [
] Câu 9: Bạn được mời tư vấn cho 1 công ty cần nâng cấp máy chủ chạy Windows Server 2003. Công ty có 1500 workstations và 10 server. Kiểu bản quyền nào thích hợp? A. Per User licensing B. Per Device licensing C. Per Server licensing D. External Connector licensing [
] Câu 10: Bạn có 3 máy Windows 2000 Server cần nâng cấp lên Windows Server 2003. 2 máy đang chạy Windows 2000 Advanced Server, còn lại chạy Windows 2000 Server. Cả 3 đều cần nâng cấp lên Windows Server 2003 Standard Edition. Cần thực hiện những bước thích hợp nào? A. Nâng cấp các server chạy Windows 2000 Advanced Server lên Windows Server 2003 Standard Edition B. Nâng cấp các server chạy Windows 2000 Server lên Windows Server 2003 Standard Edition hoặc thực hiện cài đặt mới bản Windows Server 2003 trên các máy chạy Windows 2000 Advanced Server C. Thực hiện cài đặt mới bản Windows Server 2003 trên các máy chạy Windows 2000 Advanced Server Trang 11/22 - Mã đề thi 135 D. Thực hiện cài đặt mới bản Windows Server 2003 trên các máy chạy Windows 2000 Server [
] Câu 11: Trong mô hình bảo mật domain, các account được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu domain được gọi là? A. Domain account B. Directory account C. Local account D. Shared account [
] Câu 12: Lệnh nào trả về tên các tài khoản user không thay đổi mật khẩu trong 14 ngày qua? A. dsquery user domainroot –name * -stalepwd 14 B. dsmod user domainroot –name * -stalepwd 14 C. dsadd user domainroot –name * -stalepwd 14 D. dsmove user domainroot –name * -stalepwd 14 [
] Câu 13: Lệnh nào di chuyển tài khoản user “Paul” vào OU “marketing”? A. dsquery "cn=Paul,cn=users,dc=domain01, dc=dovercorp,dc=net" – newparent "ou=marketing, dc=domain01,dc=dovercorp,dc=net" B. dsmod "cn=Paul,cn=users,dc=domain01, dc=dovercorp,dc=net" – newparent "ou=marketing, dc=domain01,dc=dovercorp,dc=net" C. dsadd "cn=Paul,cn=users,dc=domain01, dc=dovercorp,dc=net" – newparent "ou=marketing, dc=domain01,dc=dovercorp,dc=net" D. dsmove "cn=Paul,cn=users,dc=domain01, dc=dovercorp,dc=net" – newparent "ou=marketing, dc=domain01,dc=dovercorp,dc=net" [
] Câu 14: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28: A. 192.168.25.255 B. 192.168.25.141 C. 192.168.25.180 D. 192.168.25.143 [
] Câu 15: Câu lệnh dưới đây làm công việc gì? Convert C: /fs: NTFS Trang 12/22 - Mã đề thi 135 A. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ NTFS sang FAT32 B. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang FAT64 C. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT32 sang NTFS D. Chuyển đổi hệ thống tập tin trên đĩa C từ FAT16 sang FAT32 [
] Câu 16: Anh/chị vừa tiếp nhận việc quản trị một server. Anh/chị sửa quyền của các user trong Group Policy để ngăn những user này log in vào server từ máy trạm của họ. Sau khi tạo những thay đổi đó, anh/chị cũng không thể log in vào server từ console. Việc anh/chị vừa làm đó tương đương với thao tác nào sau đây? A. Cài giá trị Deny vào quyền Log on locally của user B. Thêm quyền “Deny log on locally” vào nhóm Everybody C. Gỡ bỏ tài khoản của anh/chị ra khỏi nhóm Administrator D. Thêm quyền “Deny access to this computer from the network user” vào nhóm Everybody [
] Câu 17: Bộ phận Tiếp thị đã tạo ra một folder trong folder được chia sẻ của họ có tên là Marketing Management. Họ hỏi bạn cách tạo một share pointing mới chỉ tới folder này và cho tên chia sẻ cùng tên với folder. Một người trong bộ phận không thể truy cập folder đó từ máy tính của mình. Khi đăng nhập trên một máy tính khác, người đó lại có thể nhìn thấy và truy cập được. Nguyên nhân của vấn đề này là gì? A. Máy tính của người đó có policy ngăn người này truy cập vào folder chia sẻ B. Người đó không đăng nhập vào mạng nên không nhìn thấy C. Người đó không có truy xuất đến folder D. Máy tính của người này chạy hệ điều hành trước Windows 2000, còn các máy khác chạy Windows 2000 hoặc sau [
] Câu 18: Các kiểu Group bao gồm: A. Group Security và Group Distribution B. Global, Domain Local và Universal C. Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 D. Câu A), B) và C) đều đúng [
] Câu 19: Port mặc định của một FTP site trên server là? A. 80 Trang 13/22 - Mã đề thi 135 B. 23 C. 1001 D. 21 [
] Câu 20: Cơ quan của anh/chị mới mua một máy in và anh/chị được yêu cầu cài đặt máy in này để sử dụng. Anh/chị xác định cài máy in này vào server để quản lý tập trung việc in ấn. Việc cài đặt và in thử trang test thành công. Nhưng có vấn đề là các user khác không kết nối vào máy in này được. Lý do là gì? A. File Server role chưa được cài đặt B. Anh/chị quên chia sẻ máy in C. File & Print Server role chưa được cài đặt D. Print Server role chưa được cài đặt [
] Câu 21: Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet? A. POTS B. DNS C. HTTP D. FTP [
] Câu 22: Server hiện tại có 1 đĩa cứng dùng để boot hệ thống và bây giờ anh/chị muốn dùng RAID-5 volume để lưu trữ dữ liệu. Anh/chị tắt (shutdown) server và thêm vào 2 đĩa cứng mới. Sau khi khởi động lại, anh/chị vào MMC và chuyển đổi cả các đĩa thành dynamic. Anh/chị sẽ gặp tình trạng là tùy chọn RAID-5 không cho phép. Anh/chị cần phải làm điều gì để tạo volume mới theo nhu cầu? A. Format tất cả các đĩa về dạng NTFS B. Format một đĩa về dạng NTFS C. Thêm 1 đĩa cứng mới nữa D. Chuyển đổi ngược từ dynamic về dạng basic [
] Câu 23: Ứng dụng dòng lệnh nào sau đây có thể dùng để tạo các tài khoản user và group mới? A. dsadd group|user B. dsmove group|user C. dsmod group|user Trang 14/22 - Mã đề thi 135 D. dsquery group * [
] Câu 24: Sự khác nhau giữa chứng thực (authentication) và cấp phép (authorization)? A. Một user phải được cấp phép (authorization) trước khi họ có thể được chứng thực (authentication). B. Authentication nhận diện user còn authorization quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định C. Authorization nhận diện user còn authentication quyết định có cho user truy xuất đến tài nguyên xác định D. Authentication chỉ xảy ra trong mô hình bảo mật domain [
] Câu 25: Phát biểu nào dưới đây mô tả chính xác nhất về một Active Directory tree? A. Một tập hợp các OU (organizational unit) B. Một tập hợp các domain với các cấu trúc tổ chức (schema) khác nhau C. Một tập hợp các domain chia sẻ chung một không gian tên DNS (DNS namespace) D. Một tập hợp các user với các thiết kế (setting) chung [
] Câu 26: Printer pool là gì? A. Là một thao tác in ấn B. Một nhóm các máy in logic C. Một nhóm các máy in vật lý được xem như một máy in logic D. Một nhóm các máy in vật lý [
] Câu 27: Các loại user profile gồm: A. Local profile và Network profile B. Active Directory Users và Domain Controller profile C. Mandatory Profile, Roaming Profile và Local Profile D. Local profile và Domain profile [
] Câu 28: Khi cài đặt Windows Server 2003 thì Microsoft khuyến cáo nên dùng hệ thống tập tin dạng nào? A. NTFS B. FAT32 Trang 15/22 - Mã đề thi 135 C. FAT16 D. FAT64 [
] Câu 29: Tham số “Passwords Must Meet Complexity Requirements” trong Password Policies yêu cầu điều gì? A. Mật khẩu phải đáp ứng độ phức tạp như: có ký tự hoa, thường, có ký số B. Mật khẩu phải có trên 6 ký tự C. Mật khẩu phải có độ phức tạp D. Mật khẩu phải được lưu dưới dạng mã hóa [
] Câu 30: Port mặc định của một Web site trên server là? A. 21 B. 80 C. 23 D. 8080 [
] Câu 31: Windows Server 2003 dựa vào thành phần nào để quản lý quyền truy cập đến một tài nguyên trên mạng? A. User name B. User name và Password C. Computer name D. SID (Security Identifier) [
] Câu 32: Anh/chị có 2 ổ đĩa dung lượng 20GB/đĩa và 3 ổ đĩa dung lượng 5GB/đĩa. Anh/chị muốn xây dựng một cấu trúc lưu trữ dung lượng tối đa dựa trên các ổ đĩa này mà không lo lắng lắm về sự mất mát dữ liệu. Vậy kiểu volume nào sau đây là phù hợp nhất? A. Striped B. Mirrored C. Simple D. Spanned [
] Câu 33: Một nhóm người có độ ưu tiên máy in (Printer priority) là 1 và 2; một nhóm khác có độ ưu tiên là 3 và 8. Thứ tự ưu tiên in trước của các thao tác in sẽ là: A. 1  3  2  8 Trang 16/22 - Mã đề thi 135 B. 2  8  1  3 C. 8  3  2  1 D. 1  2  3  8 [
] Câu 34: Nhóm logic các máy tính nào sau đây được đặc trưng bởi tính chất quản trị và bảo mật tập trung? A. Forest B. Directory C. Tree D. Domain [
] Câu 35: Để thiết lập hệ thống có chiến lược chịu được (khắc phục) lỗi đĩa thì sử dụng chế độ RAID nào sau đây? A. Mức 0, 2, 4 B. Mức 1, 5 C. Mức 0, 2 D. Mức 0 [
] Câu 36: Các phạm vi Group bao gồm: A. Global, Domain Local và Universal B. Windows 2000 native, Windows 2000 mixed, Windows Server 2003 C. Câu A) và B) đều đúng D. Câu A) và B) đều sai [
] Câu 37: Anh/chị muốn nâng cấp một server thành viên thành một domain controller. Anh/chị sẽ dùng lệnh nào sau đây? A. dcpromo B. dsadd C. Active Directory Users and Computers D. Active Directory Domains and Trusts [
] Câu 38: Cho địa chỉ IP: 192.168.5.49/26. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này: A. 192.168.5.0 B. 192.168.5.32 C. 192.168.5.16 Trang 17/22 - Mã đề thi 135 D. 192.168.5.48 [
] Câu 39: Giao thức DHCP có thể cấp được thông số sau cho máy trạm client A. DNS Server B. IP Address C. Subnet Mask D. Default Gateway [
] Câu 40: Cơ quan của anh/chị có một máy in laser làm việc quá công suất của nó. Lãnh đạo cơ quan đã đồng ý mua một máy in mới giống hệt như cái đã có. Chỉ có 1 Printer server làm nhiệm vụ quản lý cả hai máy in này. Máy cũ gắn trên cổng LPT1, máy mới gắn trên cổng LPT2. Cách triển khai máy in mới hiệu quả nhất là? A. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Cấu hình máy tính của user sao cho một nửa công việc in ấn được thực hiện trên máy in hiện tại, một nửa in ấn sang máy in mới B. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để cho phép khả năng printer pooling và cấu hình máy in dùng cả LPT1 và LPT2 C. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Tạo một printer pool chứa cả máy in mới và cũ D. Tạo một hàng đợi máy in mới trên Printer server dùng LPT2. Sửa hàng đợi máy in hiện tại để gửi công việc in ấn sang máy in mới nếu nó bận [
] Câu 41: Cho địa chỉ 192.64.10.0/27. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con? A. 8 mạng con, mỗi mạng con có 30 máy B. 8 mạng con, mỗi mạng con có 32 máy C. 4 mạng con, mỗi mạng con có 64 máy D. 4 mạng con, mỗi mạng con có 62 máy [
] Câu 42: Ý nghĩa của mục “Share this folder” trong Tab Sharing? A. Chỉ định thư mục này chỉ được phép truy cập cục bộ B. Chỉ định thư mục này được phép truy cập cục bộ và truy cập qua mạng C. Cho phép thư mục được lưu trữ tạm tài liệu khi làm việc dưới chế độ Offline D. Chỉ định thư mục này được phép truy cập qua mạng [
] Trang 18/22 - Mã đề thi 135 Câu 43: Bạn có một universal group cần chuyển đổi về domain local group. Bạn muốn dùng công cụ dsmod.exe tool để thực hiện. Lệnh nào dưới đây làm được công việc đó? A. dsmod “CN=Authors,DC=trainingconcepts,DC=org” –scope g B. dsmod “CN=Authors,DC=trainingconcepts,DC=org” –scope u C. dsmod “CN=Authors,DC=trainingconcepts,DC=org” –scope dl D. dsmod “CN=Authors,DC=trainingconcepts,DC=org” –scope l [
] Câu 44: Các nội dung trong hộp thoại Logon Hours cho phép điều chỉnh chính sách gì đối với tài khoản User? A. Quy định thời gian được phép đăng nhập B. Quy định thời gian được phép đăng xuất C. Quy định thời gian tồn tại D. Tất cả các gợi ý đều sai [
] Câu 45: Trong các địa chỉ sau sẽ có một địa chỉ không cùng nằm chung mạng con với ba địa chỉ còn lại khi sử dụng subnet mask là 255.255.240.0: A. 172.16.67.30 B. 172.16.66.24 C. 172.16.64.22 D. 172.16.63.33 [
] Câu 46: Tùy chọn “User must change password at next logon” quy định điều gì đối với tài khoản User? A. Người dùng phải thay đổi mật khẩu lần đăng nhập kế tiếp, sau đó mục này sẽ tự động bỏ chọn. B. Ngăn không cho người dùng tùy ý thay đổi mật khẩu C. Nếu được chọn thì mật khẩu của tài khoản này không bao giờ hết hạn D. Nếu được chọn thì tài khoản này tạm thời bị khóa, không sử dụng được [
] Câu 47: Lệnh nào để xóa OU “Marketing” và tất cả đối tượng chứa trong nó và không cần nhắc chấp nhận? A. dsrm –subtree –noprompt –c "ou=marketing, dc=domain01,dc=dovercorp,dc=net" Trang 19/22 - Mã đề thi 135 B. dsmove –subtree –noprompt –c "ou=marketing, dc=domain01,dc=dovercorp,dc=net" C. dsdelete –subtree –noprompt –c "ou=marketing, dc=domain01,dc=dovercorp,dc=net" D. delete –subtree –noprompt –c "ou=marketing, dc=domain01,dc=dovercorp,dc=net" [
] Câu 48: Khi đăng nhập cục bộ (locally log on), phương pháp chứng thực được sử dụng sẽ dựa trên? A. Cơ sở dữ liệu SAM B. Cơ sở dữ liệu Active Directory C. Một Domain controller tại site này D. Một globalcatalog tại site này [
] Câu 49: Trong mô hình bảo mật domain, các account được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu domain được gọi là? A. Local account B. Domain account C. Directory account D. Shared account [
] Trang 20/22 - Mã đề thi 135
- Xem thêm -