Tài liệu Phân tích hiệu quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty khai thác và cấp nước sinh hoạt nông thôn tiền giang

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHAI THÁC VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TIỀN GIANG Giáo viên hướng dẫn: Th.S ĐÀM THỊ PHONG BA Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN MSSV: 4054181 Lớp: Kinh Tế Nông Nghiệp 1 K31 Cần Thơ - 2009 LỜI CẢM ƠN Qua 4 năm học tập và rèn luyện dưới giảng đường Trường Đại học Cần Thơ, kết hợp với thời gian thực tập tại Công ty Khai Thác và Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Tiền Giang, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức quý báu cho bản thân. Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình, ngoài sự nỗ lực tự học hỏi còn có sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô và các anh chị trong Công ty. Với những sự giúp đỡ đó, tôi xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo của Công ty và anh Đinh Hùng Thắng trưởng phòng Kế toán – tài vụ đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với môi trường làm việc, nghiên cứu thực tiễn tại đơn vị. Tôi vô cùng biết ơn quý thầy cô của Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ đã tận tình truyền đạt những kiến thức cơ bản cho tôi trong 4 năm vừa qua, đặc biệt là cô Đàm Thị Phong Ba đã giúp tôi hoàn thành Luận văn tốt nghiệp cuối khóa này. Cuối lời, kính chúc quý thầy cô và các anh chị trong Công ty Khai Thác và Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Tiền Giang luôn dồi dào sức khỏe và hoàn thành tốt công tác. Tôi xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Ngọc Ngân -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, đề tài là do tôi thực hiện, các số liệu thu thập được và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày…….tháng…….năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Ngọc Ngân -ii- NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày…….tháng…….năm 2009 Giám đốc Công ty -iii- NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên người hướng dẫn: ĐÀM THỊ PHONG BA. Học vị: Thạc sĩ. Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán. Cơ quan công tác: Bộ môn Kế toán kiểm toán, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN Mã số sinh viên: 4054181. Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tên đề tài: Phân tích hiệu quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Khai Thác và Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Tiền Giang NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. Về hình thức ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ -iv- 5. Nội dung và các kết quả đạt được ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 6. Nhận xét khác ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 7. Kết luận ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ -v- MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ............................................................................. 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU ....................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................ 2 1.2.1. Mục tiêu chung ................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.................................................................................... 2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU........................................................................... 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU........................................................................... 2 1.4.1. Về không gian ..................................................................................... 2 1.4.2. Về thời gian ........................................................................................ 2 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 2 1.5. LƯỢT KHẢO TÀI LIỆU ............................................................................ 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................................................................... 4 2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 4 2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. .............. 4 2.1.1.1. Khái niệm ...................................................................................... 4 2.1.1.2. Nội dung........................................................................................ 4 2.1.1.3. Mục đích ....................................................................................... 5 2.1.1.4. Vai trò ........................................................................................... 5 2.1.1.5. Nhiệm vụ....................................................................................... 6 2.1.1.6. Ý nghĩa.......................................................................................... 6 2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận........................................... 6 2.1.2.1. Doanh thu ...................................................................................... 6 2.1.2.2. Chi phí........................................................................................... 6 2.1.2.3. Lợi nhuận ...................................................................................... 6 2.1.3. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh.......................................... 8 2.1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên thu nhập (%) ................................................... 9 2.1.3.2. Tỷ suất nhuận trên tài sản (ROA) (%) ................................................ 9 2.1.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có (ROE) (%)................................... 9 -vi- 2.1.3.4. Số vòng quay vốn chung................................................................ 9 2.1.3.5. Số vòng quay vốn cố định (VCĐ) ................................................ 10 2.2.3.6. Số vòng quay vốn lưu động (VLĐ).............................................. 10 2.2.3.7. Vòng quay vốn kinh doanh (VKD).............................................. 10 2.2.3.8. Tỷ lệ lãi gộp ................................................................................ 10 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................. 11 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................ 11 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu........................................................... 11 2.2.2.1. Phương pháp chi tiết .................................................................... 11 2.2.2.2. Phương pháp so sánh ................................................................... 11 2.2.2.3. Phương pháp thay thế liên hoàn .........................................................12 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KHAI THÁC VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TIỀN GIANG.................................................. 18 3.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY......................................................... 19 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY ..................................................... 19 3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ ........................................................................ 19 3.2.1.1. Chức năng .............................................................................................19 3.2.1.2. Nhiệm vụ...............................................................................................19 3.2.2. Qui mô hoạt động............................................................................ 120 3.3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT; TỔ CHỨC SẢN XUẤT, TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở CÔNG TY .................................................................................................... 20 3.3.1. Quy trình sản xuất ............................................................................ 20 3.3.1.1. Quy trình khoan giếng ........................................................................20 3.3.1.2. Hệ thống dẫn nước tập trung (Trạm cấp nước).............................. 21 3.3.2. Tổ chức sản xuất ............................................................................... 22 3.3.2.1. Hệ thống giếng khoan .................................................................. 22 3.3.2.2. Hệ thống dẫn nước tập trung .......................................................... 23 3.3.3. Tổ chức quản lý................................................................................. 24 3.3.3.1. Ban giám đốc............................................................................... 24 3.3.3.2. Phòng tổ chức hành chính............................................................ 24 3.3.3.3. Phòng kế hoạch kỹ thuật .............................................................. 25 3.3.3.4. Phòng kế toán tài vụ .................................................................... 25 -vii- 3.3.3.5. Đội quản lý trạm.......................................................................... 25 3.3.3.6. Đội thi công................................................................................. 26 3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ..............................................................................................................................27 3.4.1. Thuận lợi........................................................................................... 27 3.4.2. Khó khăn........................................................................................... 28 3.4.3. Phương hướng phát triển ................................................................... 28 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY .. 30 4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM TỪ 2006-2008.................................................................................................. 30 4.1.1. Phân tích chung hoạt động kinh doanh thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006 - 2008) ............................. 30 4.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán qua 3 năm (2006 - 2008) .................................................................................. 33 4.1.2.1. Phần tài sản ................................................................................. 34 4.1.2.2. Phần nguồn vốn ...................................................................................36 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DOANH THU........................... 37 4.2.1. Phân tích doanh thu theo thành phần ................................................. 37 4.2.2. Phân tích doanh thu theo địa bàn phân phối nước .............................. 39 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ.......................................................... 42 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN .................................................. 46 4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận qua 3 năm 2006-2008 .......................... 46 4.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế trong 3 năm 2006-2008 ........................................................................................................ 48 4.4.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giai đoạn(2006-2007) ............48 4.4.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giai đoạn(2007-2008) ............51 4.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ..................................................................................................... 53 4.5.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán .................................................................. 53 4.5.1.1. Nhóm hệ số thanh toán nợ ngắn hạn ............................................ 53 4.5.1.2. Nhóm hệ số thanh toán nhanh...................................................... 53 -viii- 4.5.2. Nhóm khả năng sinh lời .................................................................... 54 4.5.2.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu......................................................... 55 4.5.2.2. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ................................................ 55 4.5.2.3. Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản ...................................................... 56 4.5.3. Nhóm chỉ tiêu sử dụng vốn................................................................ 57 4.5.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động ................................................... 57 4.5.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định...................................................... 59 4.5.3.3. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn ...........................................................59 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ...................................................... 60 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN............................................................... 60 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY............................................................................................... 61 5.2.1. Tăng doanh thu tiêu thụ ................................................ 61 5.2.2. Tăng doanh thu lợi nhuận.................................................................. 62 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................. 64 6.1. KẾT LUẬN............................................................................................... 64 6.1. KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 64 6.1.1. Đối với lãnh đạo tỉnh......................................................................... 64 6.1.2. Đối với Công ty................................................................................. 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 66 -ix- DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 01: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong (2006 – 2008) ....... 31 Bảng 02: Bảng cân đối kế toán ......................................................................... 33 Bảng 03: Tỷ suất đầu tư tài sản cố định và tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định....... 35 Bảng 04: Tình hình doanh thu theo mặt hàng ................................................... 37 Bảng 05: Tình hình doanh thu theo khu vực ..................................................... 41 Bảng 06: Tình hình chi phí của công ty ............................................................ 42 Bảng 07: Tình hình lợi nhuận của công ty ........................................................ 47 Bảng 08: Doanh thu và giá vốn (2006-2007) .................................................... 48 Bảng 09: Tổng doanh thu và tổng giá vốn (2007-2008) .................................... 51 Bảng 10: Các chỉ tiêu thanh toán ...................................................................... 53 Bảng 11: Chỉ tiêu sinh lời................................................................................. 54 Bảng 12: Số ngày của vòng luân chuyển .......................................................... 57 Bảng 13: Hiệu quả sử dụng vốn........................................................................ 58 -x- DANH MỤC HÌNH Trang Hình 01: Sơ đồ tổ chức..................................................................................... 23 Hình 02: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý ............................................................. 27 Hình 03: Cơ cấu tài sản (2006-2008) ................................................................ 34 Hình 04: Tình hình doanh thu 3 năm (2006-2008) ........................................... 39 Hình 05: Tình hình giá vốn hàng bán 3 năm (2006-2008) ................................ 43 -xi- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DH Dài hạn DN Doanh nghiệp ĐT Đầu tư ĐVT Đơn vị tính HĐKD Hoạt động kinh doanh HTX Hợp tác xã NH Ngắn hạn Phòng NN& PTNT Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân SHNT Sinh hoạt nông thôn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UNICEF United Nations Children's Fund (Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc) -xii- Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU Ngày nay do sự phát triển nhanh chóng về kinh tế đã làm cho nguồn nước mặt bị nhiễm bẩn bởi chất hữu cơ và vi khuẩn do con người quá lạm dụng và phí phạm. Thế giới đã khuyến cáo về nạn ô nhiễm môi trường nước ngày một nghiêm trọng, nếu không được ngăn chặn và xử lý sớm sẽ là một thảm họa trong tương lai. Là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tới 85,2% dân số sống ở khu vực nông thôn, với diện tích tự nhiên là 236.660 ha. Tổng số hộ dân là 391 nghìn hộ, dân số 1.665.288 người, sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống dân cư ở nhiều vùng nông thôn còn thấp.Và theo thống kê của ngành nông nghiệp thì trong những năm qua tại Tiền Giang ở nhiều vùng nông thôn chưa có trạm cấp nước tập trung, vẫn phải sử dụng nguồn nước từ các sông rạch, ao hồ tự nhiên là chính, một số ít giếng nước do người dân tự làm không đảm bảo vệ sinh do giếng khoan ở tầng nông, nước mặt chưa qua xử lý, chất lượng nước chưa đạt tiêu chuẩn gây ảnh hưởng không ít đến tình trạng sức khỏe của người dân trên địa bàn. Mặt khác tình trạng vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn còn nhiều vùng bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt bừa bãi, người dân ở đây chưa có ý thức về vệ sinh môi trường nên việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi, hố xí chưa đảm bảo tiêu chuẩn hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường là nguy cơ cho các dịch bệnh phát sinh gây nguy hại đến sức khỏe của người dân. Đứng trước tình hình thực tế hiện nay bên cạnh những thực trạng chung của ngành thì công ty Khai Thác và Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Tiền Giang có những khó khăn và lợi thế của riêng mình để hiểu rõ hơn về tình hình của công ty tôi chọn đề tài “Phân tích tình hình kinh doanh cấp nước và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Khai Thác và Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Tiền Giang” làm luận văn tốt nghiệp cho mình. GVHD: Th.S Đàm Thị Phong Ba -1- SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ngân Luận văn tốt nghiệp 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Tìm hiểu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Khai Thác và Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Tiền Giang qua 3 năm 2006 đến 2008 thông qua đó đề ra một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ta cần phân tích các mục tiêu cụ thể sau: - Phân tích thực trạng doanh thu, chi phí, lợi nhuận và cơ cấu tài sản, nguồn vốn của đơn vị. - Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số tài chính. - Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cấp nước. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Hiệu quả hoạt động của công ty qua các năm như thế nào? (2) Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Luận văn được thực hiện tại Khoa Kinh Tế trường Đại học Cần Thơ, thông tin, số liệu được thu thập tại Công ty Khai Thác và Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Tiền Giang qua 3 năm: 2006, 2007, 2008. 1.4.2. Thời gian Thời gian thực tập từ tháng 2.2009 đến tháng 5.2009. Đề tài nghiên cứu thông qua số liệu thu thập được từ các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm từ 2006 – 2008 và thông tin thu thập được từ các phòng ban trong quá trình thực tập. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu và phân tích sâu vào bảng báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán của công ty Khai Thác và Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn Tiền Giang thông qua đó ta biết được tình hình hoạt động của đơn vị và đề ra một số giải pháp. GVHD: Th.S Đàm Thị Phong Ba -2- SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ngân Luận văn tốt nghiệp 1.5. LƯỢT KHẢO TÀI LIỆU 1. Nguyễn Như Anh (2007), phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kiên Giang. Nội dung của đề tài phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh mua bán nông sản của công ty đặc biệt là mặt hàng gạo, tấm. Tác giả áp dụng phương pháp so sánh tuyệt đối và tương đối, phương pháp so sánh liên hoàn để phản ánh các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của công ty. 2. Hoàng Thanh Thúy (2006), Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty Xuất Nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre. Kết quả nghiên cứu của đề tài: + Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2003 – 2005. + Phân tích doanh thu, lợi nhuận năm 2003 – 2005. + Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Đề tài sử dụng phương pháp so sánh: số tương đối và tuyệt đối để phân tích. Dựa vào nhưng cơ sở nghiên cứu đã có, kết hợp phương pháp phân tích và những số liệu thông tin mới từ công ty em thực tập, em tiến hành thực hiện đề tài của riêng mình. GVHD: Th.S Đàm Thị Phong Ba -3- SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ngân Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 2.1.1.1. Khái niệm Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất, nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh. Đó là thước đo quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế trong từng thời kỳ. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là nghiên cứu tất cả các hiện tượng, các hoạt động có liên quan trực tiếp và gián tiếp với kết quả hoạt động kinh doanh của con người, quá trình phân tích được tiến hành từ bước khảo sát thực tế đến tư duy trừu tượng tức là sự việc quan sát thực tế, thu thập thông tin số liệu, xử lý phân tích các thông tin số liệu, đến việc đề ra các định hướng hoạt động tiếp theo. 2.1.1.2. Nội dung Nội dung của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là phân tích các hiện tượng kinh tế, quá trình kinh tế đã hoặc sẽ xảy ra trong một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập dưới sự tác động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan khác nhau. Các hiện tượng quá trình này được thể hiện dưới một kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể được thể hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế. Nội dung phân tích chính là quá trình tìm cách lượng hóa những yếu tố đã tác động đến kết quả kinh doanh. Đó là những yếu tố của quá trình cung cấp, sản xuất, tiêu thụ và mua bán hàng hóa, thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ. Phân tích hoạt động kinh doanh còn nghiên cứu tình hình sử dụng các nguồn lực: vốn, vật tư, lao động và đất đai; những nhân tố nội tại của doanh nghiệp hoặc khách quan từ phía thị trường và môi trường kinh doanh, đã trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả của các mặt hoạt động doanh nghiệp. GVHD: Th.S Đàm Thị Phong Ba -4- SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ngân Luận văn tốt nghiệp Phân tích kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu đó. Các nhân tố ảnh hưởng có thể là nhân tố chủ quan hoặc khách quan. Khi phân tích cần hiểu rõ ranh giới giữa chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng. Chỉ tiêu số lượng phản ánh lên qui mô kết quả hay điều kiện kinh doanh như doanh thu, lao động, vốn, diện tích...Ngược lại, chỉ tiêu chất lượng phản ảnh lên hiệu suất kinh doanh hoặc hiệu suất sử dụng các yếu tố kinh doanh như: giá thành, tỷ suất chi phí, doanh lợi năng suất lao động .... 2.1.1.3. Mục đích Phân tích hoạt động kinh doanh là đi vào phân tích những kết quả đã đạt được, những hoạt động hiện hành và dựa trên kết quả phân tích đó để ra các quyết định quản trị kịp thời trước mắt - ngắn hạn hoặc xây dựng kế hoạch chiến lược - dài hạn. 2.1.1.4. Vai trò Giúp doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực. Trên cơ sở đó nêu lên một cách tổng quát về trình độ hoàn thành các mục tiêu - biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng, từ đó có thể đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Mặt khác qua phân tích hoạt động kinh doanh giúp cho các nhà quản trị tìm ra các biện pháp để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp nhằm huy động mọi khả năng tìm tàng về vốn, lao động, đất đai… vào quá trình sản xuất kinh doanh. Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh còn là căn cứ phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn giúp cho các nhà đầu tư ra quyết định hướng đầu tư, giúp cho các nhà cho vay quyết định cho vay vốn… GVHD: Th.S Đàm Thị Phong Ba -5- SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ngân Luận văn tốt nghiệp 2.1.1.5. Nhiệm vụ - Đánh giá giữa kết quả thực hiện so với kế hoạch hoặc so với tình hình thực hiện kỳ trước, các doanh nghiệp tiêu thụ cùng ngành hoặc chỉ tiêu bình quân nội ngành và các thông số thị trường. - Phân tích những nhân tố nội tại và khách quan đã ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch. - Phân tích hiệu quả phương án đầu tư hiện tại và các dự án đầu tư dài hạn. - Xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả phân tích. - Phân tích dự báo, phân tích chính sách và phân tích rủi ro trên các mặt hoạt động của doanh nghiệp. - Lập báo cáo kết quả phân tích, thuyết minh và đề xuất biện pháp quản trị các báo cáo được thể hiện thành lời văn, biểu bảng và bằng các loại đồ thị hình tượng thuyết phục. 2.1.1.6. Ý nghĩa - Giúp doanh nghiệp tự đánh giá mình về thế mạnh, thế yếu để củng cố phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý. - Phát huy mọi tiềm năng thị trường, khai thác tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. - Phân tích kinh doanh giúp dự báo, đề phòng và hạn chế những rủi ro bất định trong kinh doanh. 2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận 2.1.2.1. Doanh thu - Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng là tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong kỳ. - Doanh thu bán hàng thuần: Doanh thu bán hàng thuần bằng doanh thu bán hàng trừ các khoản giảm trừ, các khoản thuế, chỉ tiêu này phản ánh thuần giá trị hàng bán của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. 2.1.2.2. Chi phí Giá vốn hàng bán: Là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí của doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định. GVHD: Th.S Đàm Thị Phong Ba -6- SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ngân Luận văn tốt nghiệp Chi phí bán hàng: Gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói sản phẩm, bảo quản, khấu hao TSCĐ, bao bì, chi phí vật liệu, chi phí mua ngoài, chi phí bảo quản, quảng cáo… Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những chi phí chi ra có liên quan đến việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí quản lý gồm nhiều loại: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, dụng cụ, khấu hao. Đây là những khoản chi phí mang tính chất cố định, nên có khoản chi nào tăng lên so với kế hoạch là điều không bình thường, cần xem xét nguyên nhân cụ thể. 2.1.2.3. Lợi nhuận Lợi nhuận là một khoản thu nhập thuần túy của doanh nghiệp sau khi đã khấu trừ mọi chi phí. Nói cách khác lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động, thuế. Bất kì một tổ chức nào cũng có mục tiêu để hướng tới, mục tiêu sẽ khác nhau giữa các tổ chức mang tính chất khác nhau. Mục tiêu của tổ chức phi lợi nhuận là công tác hành chính, xã hội, là mục đích nhân đạo, không mang tính chất kinh doanh. Mục tiêu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói đến cùng là lợi nhuận. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều xoay quanh mục tiêu lợi nhuận, hướng đến lợi nhuận và tất cả vì lợi nhuận. Lợi nhuận của doanh nghiệp gồm có: - Lợi nhuận gộp: Là lợi nhuận thu được của công ty sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi các khoản giảm trừ như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, và trừ giá vốn hàng bán. - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Là lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kì báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán dựa trên cơ sở lợi nhuận gộp từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp trong kì báo cáo. GVHD: Th.S Đàm Thị Phong Ba -7- SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ngân
- Xem thêm -