Tài liệu Nhanvien

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 304 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

1. Tạo và nhập dữ liệu. Quy định khóa chính, Bảng NHANVIEN (MANV), Bảng Phongban(MAPB), Bảng PHANCONG (MANV, MADA). create table PHONGBAN ( MAPB text not null, TENPB text , constraint mapb primary key(MAPB) ) create table PHANCONG ( MANV text not null constraint manv references NHANVIEN(MANV), MADA text not null, SONGAY number , constraint songay primary key (MANV,MADA) ) 2. Hiển thị bảng thanh toán tiền nhân viên gồm các thông tin: MANV, HOTEN, NSINH, MAPB, SONGAY, LUONG. Trong đó LUONG = LNGCN * SONGAY. SELECT A.MANV,A.HOTEN,A.NSINH,B.MAPB,C.SONGAY, C.SONGAY * A.LNGCN AS LUONG FROM NHANVIEN A , PHONGBAN B,PHANCONG C WHERE C.MANV = A.MANV 3. Tạo khung nhìn có tên là DUAN để hiển thị tổng số ngày thực hiện dự án của mỗi phòng gồm thông tin MAPB, TENPB, TONGSONGAY. CREATE VIEW DUAN AS SELECT A.MAPB,A.TENPB,SUM(SONGAY) AS TONGSONGAY FROM PHONGBAN A,PHANCONG B GROUP BY A.MAPB,A.TENPB 4. Dựa vào thông tin của khung nhìn DUAN, hiển thị phòng ban có ngày thực hiện dự án lớn nhất, SELECT A.MAPB,A.TENPB, MAX(B.SONGAY) AS SONGAYLONNHAT FROM PHONGBAN A,PHANCONG B WHERE SONGAY= (SELECT MAX(B.SONGAY) FROM PHANCONG,NHANVIEN WHERE NHANVIEN.MANV = PHANCONG.MANV) 5. Hiển thị nhân viên có số ngày thực hiện dự án cao nhất gồm các thông tin: MANV, HOTEN, MAPB, TENPB, SONGAY. SELECT A.MANV,A.HOTEN,B.MAPB,B.TENPB,C.SONGAY FROM NHANVIEN A,PHONGBAN B,PHANCONG C WHERE A.MAPB = B.MAPB AND A.MANV = C.MANV AND C.SONGAY = (SELECT MAX(PHANCONG.SONGAY) FROM PHANCONG , NHANVIEN WHERE PHANCONG.MANV = NHANVIEN.MANV) 6. Hiển thị các dự án và tổng số ngày thực hiện của những dự án mà không có trưởng phòng tham gia. SELECT B.MADA, Sum(B.SONGAY) AS TONGSONGAY FROM NHANVIEN AS A, PHANCONG AS B WHERE (((B.MANV)=[A].[MANV]) AND ((A.GHICHU) Is Null)) GROUP BY B.MADA; 7. Hiển thị số lượng nam/nữ của mỗi phòng gồm các thông tin: MAPB, TENPB, PHAI, SOLUONG. SELECT B.MAPB,B.TENPB,A.PHAI,COUNT(PHAI) AS SOLUONG FROM NHANVIEN A,PHONGBAN B WHERE B.MAPB = A.MAPB GROUP BY B.MAPB,B.TENPB,A.PHAI 8. Hiển thị nhân viên có số ngày thực hiện dự án bé hơn số ngày trung bình của mỗi nhân viên thực hiện trong 1 dự án. SELECT B.MANV,B.HOTEN,B.MAPB,C.SONGAY FROM NHANVIEN B,PHANCONG C WHERE B.MANV = C.MANV AND C.SONGAY<(SELECT AVG(SONGAY) FROM PHANCONG WHERE C.MADA=PHANCONG.MADA GROUP BY MADA) 9. Hiển thị các dự án có số ngày trung bình của mỗi nhân viên thực hiện trong dự án lớn hơn 12. SELECT MANV,MADA,AVG(SONGAY) FROM PHANCONG GROUP BY MANV,MADA HAVING AVG(SONGAY)>12 10. Hiển thị những nhân viên sinh trong tháng 12 SELECT * FROM NHANVIEN WHERE MONTH(NSINH) =12
- Xem thêm -