Tài liệu Bài tập Access quản lý sinh viên

 • Số trang: 59 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 6100 |
 • Lượt tải: 0
linhngovan

Tham gia: 22/06/2016

Mô tả:

bài tập thực hành access, quản lý sinh viên, thiết kế cơ sở dữ liệu, bài tập truy vấn, bài tập form, bài tập report, thiết kế bảng dữ liệu
2016 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Ngô Văn Linh [BÀI TẬP THỰC HÀNH ACCESS] Giúp sinh viên làm quen với việc thiết kế cơ sở dữ liệu đơn giản, tạo và thực thi một số câu truy vấn cơ bản và nâng cao, thiết kế các biểu mẫu cho phép nhập dữ liệu thân thiện với người sử dụng, tổng hợp và thống kê báo cáo với Report…. 0124256789 81 8 2 7  !"#$"%&'"()*"(+,"&!"(-.!"/0*" %&'"()*"(+,"&!"1#2"3456789:67;565<6=>!" ?@A65 AB" CDEFGHEIJKEKLMNIOPEKLQHERMSTUEVWTXEYXZ[\]^_NN `DEaLbcERJTUEdPPQeefEKGHEIJKEPgEebEVhEicjkEIlcEKmTEnopqEiMkEKrHTUEKLMNIOPEN[\]^_N slcEPtPERuPEKvETLMNwxyzNN {N|}MgTUEKr~TLEPLE€kvTEiEecTLEscmTEP‚dEIJKEKrkTUEKƒIELHuPEIJKE„LHdDEN {Nol…ERM†PE…LƒTE‡cjKE‡ˆTUE‰doH…DEN {NŠ‹cEil…EPŒETLckEecTLEscmTfEPtPEecTLEscmTERM†PE…LƒTE‡cjKETLdkE‡ˆTUE‰dpqfEIJKE ecTLEscmTEPLEKLkJPEIJKEil…DEN {N‰JKEecTLEscmTELŽPETLckEITELŽPfEI‹cEITELŽPER†PE…LƒTE‡cjKE‡ˆTUE‰d‰‘Es’E I‹cEITELŽPERM†PELŽPE‡bcETLckEecTLEscmTDEN {N‰‹cEecTLEscmTE“TUEslcEI‹cEITELŽPERM†PEKLcELdcEi”TEs’E“TUEslcEI‹cEi”TEKLcEKL~EPLE PŒEIJKE„•KE€kvEVk–ETL—KDEN ˜DEY™TUEPL“PETšTUEKd‡iQER›EKGHEPtPE‡vTUEKrHTUEœpYoERTUEKLScEKLc•KEiž…E„LŒdEPLŸTLEPLHE I‹cE‡vTUETLMNwxyzNN  ¡" ¢¡£¤¡3" ¥¦£¤§¦¨£"  N N 0124256789 81 8 2 7  !"#$% &'()*+,(-./0(1*2(131(4567  % 0124256789 81 8 2 7    0124256789 81 8 2 7    0124256789 81 8 2 7  !"#$%&'()*#+,-."/0#1-23245.067 7 8!9:;-<<=:>?2":2@v.0%>:.0%"w)x2!P.DESyu#%t.DEz{|X}~;7 GA2@%MN2"€(23245.0D#."E#P.S C:(%>:.02@%MN2"€(45.0 }P%B,-%ƒ2@:.0DEz{|X}~; ."'(%"t) )J%>P2:>?)u#ˆ?1 &#/,%‰Š‹S <-,MT)A45.0GŒ‡ŒX%>:.0BCDEOP) †$%+,5y."'.O€%7 „Ž.02"V2.W.0#&%P>4‰DP&P2%#:.&‘2>-."1.0<#."y#t.2T.W) <#."&„‚Fs7 „’.02"V2.W.0#&%P>4‰ :>) &‘2>-?-."<32"<#."y#t. 2TM#N) %"#&“.„."” "@.7 „•.02"V2.W.0#&%P>–O2&,?#.0-."1.0<#."y#t.†"—.0%",J2 +,'.’7 ˜.02"V2.W.0|?y-.2P?#&%P>&‘2>-?-."<32"<#."y#t.%",J2232&u(X!‡2T .W) <#."™š„‚s… 7 „8.02"V2.W.0|?y-.2P?#&%P>&‘2>-?-."<32"<#."y#t.AB’†"—.02T<*M#/. %":9#7 7777 7 7 7  0124256789 81 8 2 7  !"#$!"%&'!%(%!)*+!,%-"!.-!/0123!45!678!/019:(! ;<==>?@ABCDABEFAGHAIJAKLAMENO=PQEABRFAMSATUVWUX+YW=BZ@F[AB\]=^_GA>`PabAPQEAcdGABeA F\]=fghi== jHAIJAAKLAAMENOAAklmnloAApOeFAAMqAAPENGAA^OrAAstFAA\SF[AAGurAA^vBAcHFAPwAAxEF\AAK@rF\yA= bENGA^OrAstFA\SF[Ac]zGAB\{GA\ENFABZRFA\|rAcHFyA}vBA\|rAcHFAG\~rAGtGAB\F[ABEFAP€A IeFAD\^‚ABRFAx\tG\A\SF[‚ABRFAF\ƒFAPERFAMCDA\|rAcHF‚AF[S„AMCDA\|rAcHF‚AF[S„A[Er@A \SF[A…yA= †=}‡EAF\ƒFAPERFAstFA\SF[Ac]zGAD\ƒFAsENBAsJEA}robyA= †=}‡EAx\tG\A\SF[Ac]zGAD\ƒFAsENBAsJEA}rˆkyA}‡EAx\tG\A\SF[AG|AB\‰A^OrAF\E€OA \@tAcHFyA}vBA\@tAcHFAG\ŠAGurA^vBAx\tG\A\SF[yA= †=}‡EA\|rAcHFAc]zGAD\ƒFAsENBAsJEA}rkn‚A^vBA\@tAAcHFAK@A^vBAF\ƒFAAPERFAMCD‚A^vBA F\ƒFAPERFAG|AB\‰AMCDAF\E€OA\@tAcHFyA= †=}‡EAIeFAD\^Ac]zGAD\ƒFAsENBAsJEA}ra‹yA}vB=IeFAD\^AG|AB\‰Ac]zGA^OrABZRFA F\E€OA\@tAcHFyA}‡EA\@tAcHFAGŒF[AG|AB\‰A^OrAF\E€OAIeFAD\^yAo\]F[A^‡EAIeFA D\^ABZRFA^‡EA\|rAcHFAMSAKO„AF\ByA= nŽF[AAG\~GAFF[ABrsM̀Ac‰AAB?@AAGtGAAseF[ABZ@F[AjanAc‘F[AAB\’EAAB\E“BAAMCDAAx\|rAAG\”F\AA •–—=^‡EAseF[AF\]=fghi== XTVX˜™šX! ›TVœTTVX!  = 0124256789 81 8 2 7   !"# $% %  %  0124256789 81 8 2 7  !"# %&'(' !"# )*++,-./0+123+45.+6789+-:+;.<8+=>=+?@9;A+$  $ $ 0124256789 81 8 2 7  !!"#$%!&'!()*+!,#-!,.,!/01(2!3#2-!45+!60+7 89:8;<=8> >  >  0124256789 81 8 2 7  !" !#$% %  % % 0124256789 81 8 2 7  !"#$%&$"'(' $ $  $ $ 0124256789 81 8 2 7  !"!#" $%&$'( )*+,-./,012/.3./4,56/43./4782/459:;/?/@545A,;;4/B0;C/D 5E//Fb2X/:c0*///D 9E//F?:@!2A!/B(C!D&-)9E!8F!G9-9%)&+(!)#$%!#&'(!-.%!4 H4I,%!(#J(!K&L(!%M!)L(!-N!O;P(CQ!4 H4I,%!(#J(!K&L(!%M!)L(!8R)!ST1!-N!O;Q!4 H4UVW4XYZX4[\]X4^\XY4[_`4aYVXb4cd44 85!!67!)*8-9!G<:e;<6@!2A!/B(C!D&-)9E!8F!f+Eg!)#$%!#&'(!-.%3!4 H4I,%!2h(!i#jg!%M!Sk(!Kl!)m(#!-N!O)#P(CQ!4 H4I,%!2h(!i#jg!%M!Sk(!C&,!no!Sp(!o!4 %5!!67!)*8-9!q;gi+E)@!&(u!"*8-93!4 *5!!"x+!%k!27!/0!-&'1!)Ew(C!)L(!Ž="6‹@!2*1!SM!/P(C!%#‚%!(ƒ(C!>gi+E)@!>gi+E)!4WVW44 "*8-9!!G*(e#*g@!!;+*+(@!!I#&"&9);!!)!!%k!!27!!/0!!-&'1!!;+*/+(!!2*(C!Ž="6‹!!4 85!!P(C!!%#‚%!!(ƒ(C!!&(u!!"*8-9!!S†!!)x+!!-&L(!!up)!!C&0*!!#*&!!"*8-9!!I#&"&9);+*+(!!%M!4 a‘`Xb4Y‡\4U’“”4X_•–44 —!!P(C!%#‚%!(ƒ(C!?˜i+E)3!4 *5!!P(C!%#‚%!(ƒ(C!?˜i+E)@!)#$%!#&'(!9˜i+E)!"*8-9!q#*%#;*(C@!:#*(K&9(!)!IG!4 ™`‡“`X4^‡Xb4U’“”4š”›œ–“ž–44 Ÿ 44“¡Xb4%#‚%!(ƒ(C!?˜i+E)!S†!9˜i+E)!"*8-9!q#*%#;*(C!)!IG!;+*+(!)#N(#!)¢i!)&(! a]X4“’£Y‡WY™‡Xb–¤”’4a‘`Xb4¥¦W§¨–44 %5!!P(C!!%#‚%!(ƒ(C!&gi+E)!S†!!)#$%!!#&'(!!&gi+E)!!)¢i!!)&(!!Gq#*%#;*(C©G!!)E+(C!4 9˜%9-!)#N(#!gz)!)*8-9!Gq;!)E+(C!*%%922!4 4 4 4  0124256789 81 8 2 7  !"#$%"#&'("& )&"*+,"-./0"12)"34"5!6/"7#!8%"#&9:;" <=>?@AB@CD@E4@FG6H@IJK@CUHV@" WXYZ[\Y]^_`aYbc\YdefgYbhbYgcijkYgejYlmYc\hYnojYkpqYbhbYre_stuYqvYwxyYgzjY{wyYgzjY|}Y~ s€Yc\hYnojyYjkaYs€YwxyYjkaYjcjYcjkyY‚ƒ€Y„f€Yt…Yse†^Ygc_\YjkaYs€Yc‡ˆYnojXY~ ‰XYZ[\YY]^_`aYYbc\YYdefgYYbhbYYgcijkYYgejYYlmYYc‡ˆYYnojYYbŠˆYY‹chbcYYcjkYYŒ|ŽZŒuYY ˆwxyYZ_j|}yY|kˆa‘ˆ€wxyY|kˆa’eˆ\wˆjkXY“ƒ€Y„f€Yt…Yse†^Ygc_\Y|kˆa’eˆ\wˆjkXY~ ”XYZ[\YY]^_`aYYbc\YYdefgYYbhbYYgcijkYYgejYYlmYYc‡ˆYYnojYYt\YYjc…jkYYjc•jYYlezjYY–YY—WYYs€uYY ˜™š›yYˆ{wyYZ_j{wyYxeˆŒceYœŒˆ€ge\juYžˆYYbcŸYY{chbcYYwjk yYYZ_j|}yYYxeˆŒceYY œŒˆ€ge\juYžˆYbcŸY|c•jY}ezj yY|kˆa‘ˆ€wxyY|kˆa’eˆ\wˆjkXY~ ¡XYZ[\YY]^_`aYYbc\YY„_qYYtˆjcYY‚hbcYYbhbYY{chbcYYcjkYYl¢eYY£{wYYb‡YYcˆeYY‹¤YYg¥YYb^¦eYY bŠˆYYsYŒŽXYZcijkYgejYdˆ\YkpqYbhbYre_s§¨~˜™©šª~«¬­©šª~›®™¯°®ª~›®¬­«°±™®²~~ ³XYxˆjcY‚hbcYbhbYc‡ˆYnojYt\Yjc•jYlezjYb‡YgzjY|kˆYs€Yg̀\jkYgchjkY³XYZcijkYgejYdˆ\Y kpqYˆwxyY|kˆa‘ˆ€wxyY|kˆa’eˆ\wˆjkXY~ ´XYŒc\YY„_qYYtˆjcYY‚hbcYYjc•jYYlezjYYb‡YYjµqYY‚ejcYY¶·W¸¹³yYYkpqYYbhbYYgcijkYYgejuYY ˜™º»ª~š±«¬­ª~›®™¯°®ª~›®¬­«°±™®²~~ ¹XYZ[\Y]^_`aYYbc\YdefgYbhbYgcijkYgejYYlmYYc‡ˆYYnojYbŠˆY‹chbcYcjkYYŒ|ŽZŒyYY ¼£w£“£yY“½ŒyYYw¾|“£|YYdˆ\YYkpquYYˆwxyYYˆ{wyYYZ_j|}yYY|kˆa‘ˆ€wxyYY |kˆa’eˆ\wˆjkyYZ_j“¿yY“\‘^\jkyYx\j’eˆÀˆjXY{fgY]^ÁYnÂÃbY‚ƒ€Y„f€Ygc_\Yˆ{wYlY |kˆa’eˆ\wˆjkYgµjkYtÄjX~~ ÅXYZ[\YY]^_`aYYbc\YYdefgYYbhbYYgcijkYYgejYYbŠˆYYc\hYYnojYYb‡YYqvYY‚¦YYWÆW¡ÅuYYˆ{wyYY «¬­º»ª~ºÇ™Èəʚ›ª~ºÇ™ÈË®™±š™­Çª~~«¬­Ìͪ~̱Éα­Çª~›±­Ë®™Ï™­ª~«°™­°«®¬­ª~~Ðѱ­Ç~ n‡YZcˆjcZe_j¾“xY·Y“\‘^\jkYÒYx\j’eˆÀˆjXYY~ ¸XYZ[\Y]^_`aYbc\YdefgYbhbYgcijkYgejYbŠˆYc\hYnojYsÊ~Ðѱ­Ç~аӭÇ~ǮԭǨ~˜™š›ª~˜™©šª~~ «¬­©šª~«¬­º»ª~ºÇ™Èəʚ›ª~ºÇ™ÈË®™±š™­Ç²~~ ÕÖ²~Z[\Y]^_`aYbc\Y„_qYbhbYc\hYnojYs€Yg̀\jkYgchjkYkezjkYlYgchjkYcˆeYnpjkYgc×eY‚¦Y sØÃjkYbŠˆYYqÙeYYqÚgYYcjkYY¶‰ÆyYYgcijkYYgejYYdˆ\YYkpquYYˆwxyYYˆ{wyYYZ_j|}yYY ºÇ™Èəʚ›ª~ºÇ™ÈË®™±š™­kyYZcˆjcZe_j¾“xyYZcˆjcZe_j}|XYZ`\jkYn‡YY~ Û~ZcˆjcZe_j¾“xY·Y“\‘^\jkYÒYx\j’eˆÀˆjyYnžjcYt[jkYnojYlžYÜY~ Û~ZcˆjcZe_j}|·ZcˆjcZe_j¾“xÒWųÆÆyYnžjcYt[jkYnojYlžYgemYg†Y}|Y~ WWXYZ[\Y]^_`aYbc\YdefgYbhbYgcijkYgejYbŠˆYc\hYnojYs€Yg̀\jkYgchjkY³YlYkeˆ\YcjkY‚ˆ^Y jkaYW³Ý́ÝƸyYYkpqYYbhbYYre_stuYYˆwxyYYZ_j{wyYYZ_j|}yYY|kˆa‘ˆ€wxyYY|kˆa’eˆ\wˆjkyY~ «¬­Ìͪ~̱Éα­Çª~›±­Ë®™Ï™­ª~«°™­°«®¬­²~~ W‰XYZ[\Y]^_`aYbc\Y„_qYgcijkYgejYbŠˆYbhbYYc\hYYnojYb‡Ygc×eYkeˆjYgÞYjkaYs€Yc‡ˆYnojY nfjYjkaYYkeˆ\YYcjkYYt¢eYY‰ÆYYjkayYYkpqYYbhbYYgcijkYYgejYYˆwxyYYZ_j|}yYY ºÇ™Èəʚ›ª~ºÇ™ÈË®™±š™­Çª~«¬­Ìͪ~̱Éα­Çª~›±­Ë®™Ï™­ª~«°™­°«®¬­²~~ W”XYZ[\Y]^_`aYbc\YdefgYbhbYgcijkYgejYlmYc\hYnojYnÂÃbYs€Yg̀\jkYjkaYb^¦eYbßjkYbŠˆY àÁjkYc‡ˆYnojuYqvYwxyYjkaYs€YYc‡ˆYYnojXYYœwxuYg̀\jkYbáˆY‚âYYgcefgY‹fY]^_`ayY‚ƒ€Y„f€Y  0124256789 81 8 2 7  !"#$%&'()'*+,$-.!/$0.12$&34$#567$8'2$9:$#;6&$0.<0$6=6&$-/*$>'"2!$?@$6.A*$?@/$ 8B$&C$-DE$42B6$.F6$-.EGH$I JKH$$,'6.$8C0.$0C0$836$*.L4$0:$9M6$&C$NC6$-.O*$6.O-H$P.Q6&$-6IN'/$&R4$S'T*7$ UVWXYZI[\]U]W^ZI[_6`'a'6$b-cM6&$-d$0e2$JfGH$I g hijklmnloplqrlstuvlwxyzl{|l}~ml~tujlm€ml}v‚l{ƒjlo„v…lg JH$$P†/$$‡2!D($$0./$$ˆ!4$$9F4$$-.$$0‰'$$0C0$$86.$$?Š67$$-.Q6&$$-6$$N'/$$&R4‹$$S'T>7$$ +/P!6‹$Œ+/T>Ž$ŽŒP!6T>7$P!6S+7$,!4)'6J7$,!4)'6‘7$’“-$‡23$8”*$ˆ“*$-.!/$ •–X—˜II ‘H$$P†/$‡2!D($0./$ˆ!4$#'6.$8C0.$0C0$86.$?Š6$-.™Q0$0C0$"š*$-D26&$0O*$-6$.›0$-.$"56$‘$I &R4$0C0$!"#$S'T>7$+/P!67$S'S+7$P!6S+7$,!4)'6J7$,!4)'6‘H$I fH$$P†/$‡2!D($9F$ˆ!4$#'6.$8C0.$6.œ6&$86.$?Š6$-.$"56$‘$0‰'$0C0$"š*$0'/I96&$&R4$ žŸžI ^¡W¢I ]WI•–X\ZI£_UVWZIUVW•£ZI[]V¤¥–W¦ZI[]V¤¥–W§˜II KH$$P†/$$‡2!D($$0./$$ˆ!4$$#'6.$$8C0.$$0C0$$86.$$?Š6$$-.$$"56$‘$’.Q6&$9†-7$$-.Q6&$$-6$$ &R4$$0C0$!"#‹$S'T>7$+/P!67$S')/*7$P!6S+7$,!4)'6J7$,!4)'6‘H$I ¨H$$P†/$‡2!D($0./$ˆ!4$’“-$‡23$-.$0‰'I86.$?Š67$-.Q6&$-6$&R4$0C0$!"#‹$S'T>7$+/P!67$I P!6S+7$$,!4)'6J7$$©!-ª2'7$$-D/6&$$9:‹$$!"#$$©!-ª2'$$9«¬0$$ˆ­-$$6.cII8'2‹$$6“2$ ,!4)'6J®¯¨$-.°$9†-7$6&c¬0$"†$-.°$’.Q6&$9†-H$I ±H$$P†/$$‡2!D($$9F$$ˆ!4$9F4$$-²6&$$’“-$$0‰'$$86.$$?Š6$$&R4$$0C0$$-.Q6&$$-WII•–¥_YZII •–X—ZI£_UVWZIUVW•£ZI[]V¤³ªH$PD/6&$9:$,!4©ª$9«¬0$-́6.$6.cIµ–¶·III ¸I%“2$,!4)'6J®¯¨$-.°$,!4)'6J$"@$,!4©ª$I ¸I¹¢c¬0$$"†7$$6“2$$,!4)'6‘º®62""$$-.°$$,!4©ª$$"@$$9F4$$0'/$$6.O-$$0‰'$ []V¤¥–W¦I\»I[]V¤¥–W§˜II ¸I¹¢c¬0$"†$6“2$,!4)'6‘$¯$%2""$-.°$,!4©ª$"@$¼H$I ½H$$P†/$‡2!D($ˆ!4$#'6.$8C0.$6.œ6&$86.$?Š6$.›0$"†$&R4$0C0$-.Q6&$-6‹$S'T>7$+/P!67$I S')/*7$P!6S+7$+/0"'7$-D/6&$9:$!"#$+/0"'$9«¬0$ˆ­-$6.«$8'2‹$%“2$,!4©ª¯¼$-.°$.›0$ "†7$6&c¬0$"†$-.°$9F$-DB6&$b6&.¾'$"@$6“2$-.$"56$J$º¨$4@$’.Q6&$-.$"56$‘$-.°$8¿$.›0$"†$4Q6$ 9:H$b+,‹$8À$#™6&$0e2$f$Á»4$#œ$"Â2$6&2R6GH$$I II IIII I I  0124256789 81 8 2 7  !"#$%"#&'("& )&"*+,"-./0"12)"34"5!6/"7-!8%"#&9:;" <=>=?@ABC=DEFAGHAIJKLA?M?ANOPA?QARSKFA?NT?AKUKLAVWVX>AYOA?M?ANOPA@NZKLA[\AI4A >]6C^A*./-*+53-6?+,@;(ABCDE(%&$FG"HI!"#JHKL$%MNO$LP"H$ "HQ(RSTU(( V(WXI$LHYF$#FK"$LZ$"#[\$]^_$H&K$%`"$$%X"$"#[\$"H^"$H["#$aQbF$cd$"#[\$LHe$(#Ffg$ #Fh$i$%j"#$OH!$gkL$"#[\$LQbO$glO$LHYF$Hm"$ncd$"#[\op$$( V(WXI$LHYF$#FK"$LZ$"#[\$]^_$H&K$%`"$%X"$"#[\$"H^"$H["#$L!"#$qH!f"#$LZ$cd$%X"$ rd$"#[\$LHe$qHs"#$LP"H$LHQt"#$_HmLp$( V(WXI$$LHYF$$#FK"$$LZ$$"#[\$$]^_$$H&K$$%`"$$%X"$$"#[\$$"H^"$$H["#$$Lu"$$rd$$"#[\$$LHe$ _HmL$i$%j"#$OH!$gkL$"#[\$vQNL$wIh$glO$LHYF$Hm"$nrd$"#[\op$( :;02x4xy*0z{x|}0~0€‚ƒ„…†„ƒ‡‚ƒˆ‰ˆŠ‹ƒ0 Œ$aŽ"#$O`$t$a$]F‘I$’“”•“W$%–$LHMO$HF‘"$OhO$LI\$v—"$KI$%˜\'$( ™o$$m!$$wIG\$$OH!$$šGg$$L›"#$$l$$]œN"#$$OhO$$f"$$_Hg$$%ž$$Ÿh"p$Hs"#$$LF"$$ŸK!$$#jg$$  KŒJ¡$G"ŒJ¡$•!"vFF"H¡$!"#Œ!¢I!"#p$!"#$$%&$$!"#Œ!¢I!"#$][$Ig$O£K$ Œ!]I!"#¡$qXL$"H&g$LHG!$ K_¡$G"ŒJ¡$•!"vFF"Hp$( co$$m!$wIG\$LP"H$L›"#$LF¤"$O£K$LZ"#$H&K$%`"$O£K$LZ"#$qHhOH$H["#p$( Hs"#$LF"$ŸK!$#jg$ K¥’¡$G"¥’¡$ K’•¡$!"#FG"’•$n›"#$LF¤"$O£K$LZ"#$H&K$%`"op( A!"#$$%&'$$!"#FG"’•$$¦$$ŒIgnŒ!¢I!"#$$§$$•!"¨FK©K"o¡$$qXL$$"H&g$$LHG!$$ K¥’¡$ AªD«¬(­®(¯S¬°±(( io$$P"H$$L›"#$$l$$H!h$$%`"$$v[$$L›"#$$LF¤"$$O£K$$LZ"#$$qHhOH$$H["#p$$Hs"#$$LF"$$#jg$$  K¥’¡$G"¥’¡$$!"#Œ!’•¡$$!"#FG"¥’$$n›"#$$LF¤"$$O£K$$LZ"#$$qHhOH$$H["#o¡((qXL$$ "H&g$$LHG!$ K¥’¡$G"¥’p!"#$%&$$( ACDERC¬°(²(³CTDµ́¶¯S¬°·¸±(( ACDEA¹ªD«¬²RTºµ¶ACDEA¹ªD¬°·¸(( »bF$!"#FG"’•$¦$ŒIgnŒ!¢I!"#$§$•!"¨FK©K"op$( ¬Qb"#$a¼"'$¢—\$LI\$v—"$t$O˜I$c$][g$a$]F‘I$"#Ij"p$( ½¸((¾H!$ŸFXL$g¿F$"H˜"$vFu"$%ž$]^_$%QNO$ŸK!$"HFuI$H&K$%`"¡$L›"#(LF¤"$][$ŸK!$"HFuI$L!"#$( ÀTÁ(Â(v[$wIÃ$cp$Hs"#$$LF"$$#jg$$ KW»¡$’!G"W»¡$!"#Œ!’•¡$!"#FG"p$WH&g$LHG!$ ¯SÄÅÆ(¬CAªDÄű(( ’Qb"#$a¼"'$$( V(m!$$gkL$$ŒIŸÇIG\$$#jg$$OhO$$ÈFG]a'$$ KW»¡$$’!GW»¡$$ K’•¡$$!"#FG"’•¡$$ vbF$!"#FG"’•$¦$ŒIgnŒ!¢I!"#$§$•!"¨FK©K"o¡$qXL$"Hɺ(ẾªC(¯SÄÅÆ(¬CAªÄÅ( ­®(¯S¬°±(( V(m!$$wIG\$$OHP"H$$]—\$$ŒIŸÇIG\$$][g$$a$$]F‘I$$"#Ij"¡$$#jg$$OhO$$ÈFG]a'$$ KW»¡$ ¬CAªDÄÅÆ(ACDEËC¬°Æ(ACDEA¹ªD±(ÄÊɺ(´ÊªC(¯SÄÅÆ(¬CAªDÄű(( !"#$%&'$( ÇIÃ$'•Ì"#$H[g$•KLGJKLnÍÇΡÏW#K\]K_’•Ðop$(  0124256789 81 8 2 7  !"# $%&' (!)*+,-$%./0100 !"23!&#(4*+ !"23!$%./100 567789:7;<=>?7@ABC7@DBE7FG7CHI7JKBL7@DBE7FG7MNOBE7PQ7@DBE7@RSB7TUI7@VBE7FWB7XCYZL7 @C[BE7@RB7\I:7E]Z^7_I`aL778=B`aL778:BE`:bcL78:BE`dL78:BE8R=BL7ef@77BCHZ7@C=:7 ,-#gh03!#g100 8>:BE7JH^70 !"# $%&' (!)*+,-$%./000 !"#i&#(4*+# i( !"./00 !"23!&#(4*+# i( !".j+% !k2-l-!./00 mnopqrsotuovwopxoyz{|o}~mo€o‚ƒ„toƒz{rot…to‚†|‡oˆ‰rovŠ|o€‹‡Œo Ž6789:77;<=>?77@ABC77@DBE77FG77FRBC77PRB77@C=:77MXL77@C[BE77@RB77\I:77E]Z77_Id:XL77 8=Bd:XL7‘’“”L7`R̀:d:XL7@>:BE7JH7`R̀:d:X•T:?7TC:7=Z7JRžZ77@>:BE7JH^70 %234l&0¦ (!£*§¨"*©©ª*+£234¢-!«.¬!­*+£234¢-!®.h¯/h+£234¢-!«.h+£234¢-!®.//h«/00 *$°40›±*3²™h¨-¢(32ª!³7B?7Jž7=Z7ÂIBC7F TC7T T7FRBC7PRB7J9@7CÃT7\DBEL7PR7?<7TÄ<7FI<^7BCÅBE7 FRBC7PRB77TH77cR=Z8µ77¶•·º577PQ77cR=ZdIBŽ77TUI77@Æ@77TW77T T77Z[B77XCWR7¶57@CŸ7J9@77CÃT77 \DBE05´´´´´L7BENOT7M9R7@CŸ7CÃT7\DBE7MQ0́º7“ TC7@ABC7JRžZ7@>?77TC:77\Rf@77@DBE77FG77FRBC77PRB77@CR77M9R77@C=:77MXL77@C[BE77@RB77\I:77E]Z77 ,-i ™h03!i ™h0##šÊ)Ë2¢-!®h0!ËÌ40)Ë3 0,-i ™h03!i ™100 56789:7;<=>?7TC:7\Rf@7@DBE7FG7FRBC7PRB7@CR7M9R7@C=:7Z[B7CÃTL7@C[BE7@RB7\I:7E]Z7_I_bL70 3!,$h0##šÊ)Ë2¢-!®h0!ËÌ40)Ë3 0,-,$h03!,$100 00 0 0  0124256789 81 8 2 7  !"#$%"#&'("& )&"*+,"-./0"12)"34"5!6/"7#!8%"#&9:;" <=>?@ABCDEAFGHAIJKLAM=NOJPDB>A<=>?@HAQKRDBPC>L<=>?@HAS?TFFBDUAV=>?@AWXAYPBJTKA Z/9.0["" \]^AALA<=>?@A" ˆ‰hŠ‹ŒhuŽ‚h{|hŽ\i…k~ho€m~ho‘kh’~“hm~”…h}õklh{”•mhrĒh~ö…h{nk‰h\ §‰hŠ‹ŒhuŽ‚h{|hŽhi…k~ho€m~hm€mhk~†khƒsÖkhm~÷…h}~…hls…hrĒh~ö…h{nk‰h\ ±‰hŠ‹ŒhuŽ‚h{|hŽhi…k~ho€m~hm€mhª~€m~h~—klhm~÷…h}õklhrĒh~ö…h{nk‰h\ MòKËAPCóPAKôKËAIJKLAM=NOJPDB>A<=>?@A" ˆ‰hŠ‹ŒhuŽ‚h{|hŽhi…k~ho€m~hm€mhk~†khƒsÖkhmöhmµklhkl—‚hosk~h\ §‰hŠ‹ŒhuŽ‚h{|hŽhi…k~ho€m~hm€mh~ö…h{nkhrĒh}Œklhmµklh©}hkl—‚h\ dÉALÊKËAPÌAFÍAL4AOJ6=A<ÎdÏAÐÑABC'PACJ6KAPÒPAB?=@AW2KAFD=AÐÓ@ÔA" MòKËAPCóPAKôKËAQKRDBPC>LA<=>?@A" ˆ‰h®st}hªÖhi…k~ho€m~hk~qklhosk~\ƒsÖkhm~”¼\˜ž¢\ܟ \ øÀœ\\ §‰h®st}hªÖhi…k~ho€m~hm€mh­kh~åmh—hosk~hƒsÖkhm~”¼\˜ž¢œ\\ MòKËAPCóPAKôKËAIJKLAM=NOJPDB>A<=>?@A" ˆ‰h®st}hªÖhm€mhosk~hƒsÖkhmöh}µklhkl—‚hosk~h\ §‰h®st}hªÖhm€mhosk~hƒsÖkhmöh}µklh}Ök‰h\  
- Xem thêm -