Tài liệu Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại công ty tài chính dầu khí

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 192 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Công ty Tài chính Dầu khí
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n−íc ta ® ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu to lín, qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ mµ cô thÓ lµ ViÖt Nam ® ký kÕt hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt-Mü, vµ phÊn ®Êu trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO ®iÒu ®ã ®Æt ra nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc to lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Quan ®iÓm chñ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta lµ cho phÐp ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong ®ã kinh tÕ Nhµ n−íc ®ãng vai trß chñ ®¹o ®Þnh h−íng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. V× vËy mµ §¶ng vµ Nhµ n−íc ® cho phÐp thµnh lËp c¸c Tæng C«ng ty 90, 91 vµ khuyÕn khÝch c¸c Tæng C«ng ty nµy tù chñ h¬n trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó cã thÓ trë thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh ®¶m b¶o g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. HiÖn nay, ë n−íc ta ® xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu m« h×nh c¸c Tæng C«ng ty thµnh lËp c¸c C«ng ty Tµi chÝnh cho riªng m×nh mµ C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ trùc thuéc Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. NhiÖm vô chÝnh cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh lµ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vèn cho c¸c Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. HiÖn nay nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ nµy chñ yÕu lµ nhu cÇu vÒ vèn trung, dµi h¹n ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n lín, ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô tèt h¬n cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp nghiªn cøu t×m hiÓu tµi liÖu t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: “N©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ”. Chuyªn ®Ò ®−îc bè côc nh− sau: Ch−¬ng I: Lý luËn chung Ch−¬ng II: ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi c« gi¸o – Th.S. Lª Thanh T©m ® hÕt søc tËn t×nh h−íng dÉn gióp em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy, tíi c¸c anh chÞ t¹i C«ng ty Tµi chÝnh DÇu khÝ ® t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong thêi gian em thùc tËp t¹i ®©y. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch−¬ng1 Lý luËn chung 1.1. Tæng quan vÒ C«ng ty Tµi chÝnh 11.1. Kh¸i niÖm C«ng ty Tµi chÝnh Theo Frederich S Min Kin th× C«ng ty Tµi chÝnh lµ “C«ng ty thu hót vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh th−¬ng phiÕu hoÆc cæ phiÕu vµ tr¸i kho¸n (th−êng lµ c¸c mãn tiÒn nhá) ®Æc biÖt thÝch hîp víi nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp vµ ng−êi tiªu dïng”. Theo N§- CP sè 79/2002 th× C«ng ty Tµi chÝnh lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, víi chøc n¨ng lµ sö dông vèn tù cã, vèn huy ®éng vµ c¸c nguån vèn kh¸c ®Ó cho vay, ®Çu t−, cung øng c¸c dÞch vô t− vÊn vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ vµ thùc hiÖn mét sè dÞch vô kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, nh−ng kh«ng ®−îc lµm dÞch vô thanh to¸n, kh«ng ®−îc nhËn tiÒn göi d−íi mét n¨m. 1.1.2. C¸c m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh Theo h×nh thøc thµnh lËp C«ng ty Tµi chÝnh nhµ n−íc: Lµ C«ng ty Tµi chÝnh do nhµ n−íc ®Çu t− vèn, thµnh lËp vµ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty Tµi chÝnh cæ phÇn: Lµ C«ng ty Tµi chÝnh do tæ chøc vµ c¸ nh©n cïng gãp vèn, thµnh lËp vµ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh . C«ng ty Tµi chÝnh trùc thuéc tæ chøc tÝn dông: Lµ C«ng ty Tµi chÝnh do mét tæ chøc tÝn dông thµnh lËp b»ng vèn tù cã cña m×nh vµ lµm chñ së h÷u theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, h¹ch to¸n ®éc lËp vµ cã t− c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty Tµi chÝnh liªn doanh:Lµ C«ng ty Tµi chÝnh ®−îc thµnh lËp b»ng c¸ch gãp vèn gi÷a bªn ViÖt Nam vµ bªn n−íc ngoµi, trªn cë së hîp ®ång liªn doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty Tµi chÝnh 100% vèn n−íc ngoµi: Lµ C«ng ty Tµi chÝnh ®−îc thµnh lËp b»ng vèn cña mét hoÆc cña nhiÒu tæ chøc tÝn dông n−íc ngoµi theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Theo tæng kÕt cña chuyªn gia t− vÊn IFC (C«ng ty Tµi chÝnh quèc tÕ) th× trªn thÕ giíi cã hai m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh. C«ng ty Tµi chÝnh ®éc lËp: Lµ lo¹i h×nh C«ng ty Tµi chÝnh ®øng ®éc lËp, tù ho¹t ®éng kinh doanh. Chia lµm hai lo¹i sau: C«ng ty Tµi chÝnh ®øng ®éc lËp ®Çu t− vµo nhiÒu lÜnh vùc nh− lo¹i C«ng ty Tµi chÝnh Th−¬ng m¹i( tËp trung cho vay, ®Çu t− trung dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp vµ cho c¸c c¸ nh©n), ®¹i diÖn lµ C«ng ty CITYGROUP, HELLER Financial, Century, Bussiness Credit Corp… C«ng ty Tµi chÝnh ®éc lËp ®Çu t− vµo mét lÜnh vùc nh− C«ng ty Tµi chÝnh tiªu dïng(tµi trî cho c¸c c¸ nh©n, gia ®×nh ®Ó mua hµng tiªu dïng d−íi h×nh thøc tÝn dông), ®¹i diÖn lµ C«ng ty Benefitcial Corporation, b¸n lÎ( tµi trî cho c¸c hé gia ®×nh…), ®¹i diÖn lµ TransAmerican Commercial Finance….. C«ng ty Tµi chÝnh thuéc TËp ®oµn: Lµ c¸c C«ng ty Tµi chÝnh do mét C«ng ty mÑ lËp nªn vµ th−êng ®ãng vai trß ®Çu t− trong néi bé tËp ®oµn víi mét sè ho¹t ®éng nh−: Thu xÕp c¸c kho¶n cho vay cho c¸c C«ng ty con kh¸c trong néi bé tËp ®oµn. Qu¶n lý nguån tiÒn mÆt vµ t×nh h×nh tiÒn mÆt cho c¸c C«ng ty con. Qu¶n lý ®Çu t− c¸c kho¶n tiÒn ch−a sö dông ®Õn cho c¸c C«ng ty con Qu¶n lý rñi ro tµi chÝnh trong toµn bé tËp ®oµn bao gåm c¸c rñi ro vÒ li suÊt, ngo¹i hèi, mÊt c©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn …. 1.1.3. Vai trß cña C«ng ty Tµi chÝnh Gãp phÇn gi¶m bít nh÷ng chi phÝ th«ng tin vµ giao dÞch lín cho mçi c¸ nh©n tæ chøc vµ toµn bé nÒn kinh tÕ. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Do chuyªn m«n ho¸ vµ thµnh th¹o trong nghÒ nghiÖp, c¸c C«ng ty Tµi chÝnh ® ®¸p øng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi yªu cÇu gi÷a ng−êi cÇn vèn vµ ng−êi cã vèn. Do c¹nh tranh ®an xen vµ ®a n¨ng ho¸ ho¹t ®éng, c¸c C«ng ty Tµi chÝnh th−êng xuyªn thay ®æi li suÊt mét c¸ch hîp lý, lµm cho nguån vèn thùc tÕ ®−îc tµi trî cho ®Çu t− t¨ng lªn møc cao nhÊt. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ dÞch vô t− vÊn , m«i giíi, tµi trî, trî cÊp vµ phßng ngõa rñi ro. 1.1.5. Ho¹t ®éng cña C«ng ty Tµi chÝnh 1.1.5.1 Huy ®éng vèn C«ng ty Tµi chÝnh ®−îc huy ®éng vèn tõ c¸c nguån : NhËn tiÒn göi cã kú h¹n tõ mét n¨m trë lªn cña tæ chøc, c¸ nh©n theo qui ®Þnh Ng©n hµng Nhµ n−íc. Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ kh¸c ®Ó huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Vay c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong n−íc, ngoµi n−íc vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ. TiÕp nhËn vèn uû th¸c cña chÝnh phñ, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc. 1.1.5.2 Ho¹t ®éng cho vay C«ng ty Tµi chÝnh ®−îc cho vay d−íi c¸c h×nh thøc: Cho vay ng¾n h¹n, cho vay trung vµ dµi h¹n Cho vay theo uû th¸c cña chÝnh phñ, cña tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vµ hîp ®ång uû th¸c. Cho vay tiªu dïng b»ng h×nh thøc cho vay mua tr¶ gãp Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.1.5.3 ChiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu, cÇm cè th−¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c. C«ng ty Tµi chÝnh cÊp tÝn dông d−íi h×nh thøc chiÕt khÊu, cÇm cè th−¬ng phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. C«ng ty Tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c t¸i chiÕt khÊu, cÇm cè th−¬ng phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê kh¸c cho nhau. 1.1.5.4 B¶o l6nh C«ng ty Tµi chÝnh ®−îc b¶o lnh b»ng uy tÝn vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh tµi chÝnh cña m×nh ®èi víi ng−êi nhËn b¶o lnh. 1.1.5.5 C¸c ho¹t ®éng kh¸c Gãp vèn, mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c Tá chøc TÝn dông kh¸c. §Çu t− cho c¸c dù ¸n theo hîp ®ång Tham gia thÞ tr−êng tiÒn tÖ. Kinh doanh vµng. Lµm ®¹i lý ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ cho c¸c doanh nghiÖp. NhËn uû th¸c, lµm ®¹i lý trong c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm vµ ®Çu t−, kÓ c¶ viÖc qu¶n lý tµi s¶n, vèn ®Çu t− cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo hîp ®ång. Cung øng c¸c dÞch vô t− vÊn vÒ ng©n hµng, tµi chÝnh, tiÒn tÖ, ®Çu t− cho kh¸ch hµng. Cung øng dÞch vô b¶o qu¶n hiÖn vËt quÝ, giÊy tê cã gi¸, cho thuª tñ kÐt, cÇm ®å. 1.2 Cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i C«ng ty Tµi chÝnh 1.2.1 Kh¸i niÖm cho vay trung- dµi h¹n. Theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp “Cho vay lµ h×nh thøc tÝn dông theo ®ã tæ chøc tÝn dông giao cho kh¸ch hµng mét kho¶n tiÒn ®Ó sö dông vµo môc ®Ých vµ thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn víi nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ li”. Cho vay trung h¹n: Lµ c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n tõ mét ®Õn n¨m n¨m. Lo¹i nµy ®−îc cÊp chñ yÕu ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕnvµ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá, cã thêi h¹nthu håi vèn nhanh. Cho vay dµi h¹n: Lµ c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n trªn n¨m n¨m, chñ yÕu ®−îc sö dông ®Ó cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Çu t− x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt víi qui m« lín. 1.2.2 §Æc ®iÓm cho vay trung- dµi h¹n. 1.2.2.1 Rñi ro cao Rñi ro lµ sù xuÊt hiÖn cña mét biÕn cè kh«ng mong ®îi g©y thiÖt h¹i cho mét c«ng viÖc cô thÓ. Còng nh− bÊt kú ngµnh kinh doanh nµo kh¸c, khi cho vay vèn cã thÓ gÆp rñi ro vµ cã thÓ bÞ mÊt vèn. NhÊt lµ ®èi víi c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n th× kh¶ n¨ng c¸c C«ng ty Tµi chÝnh gÆp ph¶i rñi ro cµng lín ®Æc bÞªt lµ rñi ro tÝn dông . Rñi ro tÝn dông lµ t×nh tr¹ng ng−êi ®i vay kh«ng tr¶, hoÆc tr¶ kh«ng ®óng h¹n, hoÆc kh«ng tr¶ ®Çy ®ñ gèc vµ li cho ng−êi cho vay. Cã thÓ kh¸ch hµng cè ý kh«ng tr¶ nî hoÆc bÞ thÊt tho¸t ¶nh h−ëng kh¶ n¨ng tr¶ nî, hoÆc do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®−îc nî vÝ dô nh− do sù thay ®æi bÊt th−êng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n−íc ¶nh h−ëng tíi tiÕn tr×nh thùc hiÖn còng nh− hiÖu qu¶ dù ¸n cña kh¸ch hµng, do gÆp ph¶i thiªn tai, dÞch bÖnh, ho¶ ho¹n, do hµnh vi gian lËn trªn thÞ tr−êng( hµng gi¶ trµn lan….) còng ¶nh h−ëng ®Õn doanh thu cña ng−êi ®i vay.Trong khi ®ã tµi s¶n ®¶m b¶o cho kho¶n vay bÞ gi¶m gi¸ do biÕn ®éng cña thÞ tr−êng, chÊt l−îng tµi s¶n thÕ chÊp gi¶m v× qu¸ thêi h¹n b¶o qu¶n, c¸c chÕ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tµi cña nhµ n−íc vÒ thuÕ, chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt, b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n cßn nh÷ng ®iÓm bÊt lîi cho viÖc xö lý tµi s¶n ®¶m b¶o tr−êng hîp doanh nghiÖp tuyªn bè ph¸ s¶n… MÆt kh¸c do c¸c C«ng ty Tµi chÝnh vèn chñ së h÷u nhá so víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ rÊt nhá nªn chØ cÇn mét tû lÖ nhá danh môc cho vay cã vÊn ®Ò cã thÓ ®Èy nã tíi nguy c¬ ph¸ s¶n. 1.2.2.2. L6i suÊt cho vay cao Lu«n lu«n ®i kÌm ®Æc diÓm rñi ro cao lµ lîi nhuËn kú väng cao. Cho nªn c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n th−êng mang l¹i tØ lÖ thu nhËp lín mµ biÓu hiÖn cô thÓ ë ®©y lµ li suÊt c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n rÊt cao. Li suÊt cao chÝnh lµ ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho huy ®éng vèn, bï ®¾p rñi ro cã thÓ x¶y ra còng nh− c¸c C«ng ty Tµi chÝnh ph¶i nhËn ®−îc mét phÇn thu nhËp cho riªng m×nh. Ngoµi ra ®Æt li suÊt cao gãp phÇn chän läc nh÷ng ng−êi thùc sù cã nhu cÇu vay vèn trung vµ dµi h¹n. 1.2.2.3. TÝnh thanh kho¶n thÊp TÝnh thanh kho¶n lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña mét lo¹i hµng ho¸. ChØ tiªu nµy ®−îc xem xÐt dùa trªn thêi gian,chi phÝ ®Ó chuyÓn hµng ho¸ ®ã thµnh tiÒn. C¸c kho¶n cho vay trung- dµi h¹n cã thêi h¹n dµi, nguån tr¶ nî gèc vµ li chñ yÕu dùa vµo khÊu hao c¬ b¶n vµ lîi nhuËn cña dù ¸n. C¸c C«ng ty Tµi chÝnh ph¶i bá vèn trong suèt thêi gian x©y dùng dù ¸n vµ chØ tiÕn hµnh thu håi vèn ®Çu t− khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. V× vËy mµ khi c¸c c«ng ty nµy cã nhu cÇu vèn bÊt th−êngth× kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Ó tr¶ nî lµ kh«ng thÓ x¶y ra v× nã ch¼ng kh¸c nµo ®Èy ng−êi ®i vay ®Õn chç khã kh¨n vµ còng lµ tù huû ho¹i uy tÝn cña m×nh trong mét m«i tr−êng c¹nh tranh khèc liÖt nh− hiÖn nay. 1.2.3. C¸c h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n C¨n cø theo môc ®Ých sö dông vèn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Cho vay trung vµ dµi h¹n phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh:Lµ lo¹i cho vay trung vµ dµi h¹n nh»m ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, l−u th«ng hµng ho¸. Cho vay trung vµ dµi h¹n phôc vô cho tiªu dïng: Lµ lo¹i cho vay cÊpcho c¸c c¸ nh©n ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n nh− mua s¾m nhµ cöa, tiÖn nghi sinh ho¹t, ph−¬ng tiÖn ®i l¹i. C¨n cø vµo tÝnh chÊt cã ®Èm b¶o. Cho vay trung dµi h¹n kh«ng cã ®¶m b¶o: Lµ lo¹i cho vay mµ ng−êi vay kh«ng cÇn cã tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp hoÆc sù b¶o lnh cña bªn thø ba, mµ viÖc cho vay chØ dùa vµo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hµng. Cho vay trung vµ dµi h¹n cã ®¶m b¶o:Lµ lo¹i cho vay ®ßi hái ng−êi vay ph¶i cã tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp hoÆc b¶o lnh cña bªn thø ba Cho vay theo dù ¸n lµ kho¶n cho vay nh»m tµi trî cho viÖc x©y dùng nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh sÏ mang l¹i kh«ng nhá nªn viÖc cho vay nh÷ng dù ¸n lín ®ßi hái sù tham gia cña mét vµi tæ chøc tµi chÝnh. Cho vay dù ¸n cã thÓ ®−îc chÊp nhËn trªn c¬ së b¶o lnh cña bªn thø ba. C¨n cø vµo c¸ch thøc hoµn tr¶ Cho trung vµ dµi h¹n cã kú h¹n tr¶ nî ®Òu nhau tøc lµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ vèn gèc vµ li theo ®Þnh kú( th−êng lµ theo th¸ng, quý, n¨m) Cho vay trung dµi h¹n cã kú h¹n tr¶ nî mét lÇn: Kh¸ch hµng tr¶ gèc vµ li mét lÇn vµo thêi ®iÓm kÕt thóc hîp ®ång. Cho vay trung vµ dµi h¹n cã kú h¹n tr¶ nî cã tÝnh thêi vô: Kh¸ch hµng hoµn tr¶ bÊt cø lóc nµo khi cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. 1.2.4 Qui tr×nh cho vay trung vµ dµi h¹n ViÖc cho vay trung vµ dµi h¹n ph¶i tu©n theo mét qui ttr×nh liÒn m¹ch, chÆt chÏ, khoa häc. VÒ c¬ b¶n, cã thÓ chia qui tr×nh thµnh c¸c b−íc sau: B−íc 1: TiÕp cËn kh¸ch hµng vµ t×m hiÓu nhu cÇu tÝn dông Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C¸n bé tÝn dông chñ ®éng t×m kiÕm, tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®Ó thu thËp th«ng tin, tµi liÖu ®Ó n¾m th«ng tin s¬ bé vÒ kh¸ch hµng: - T− c¸ch ph¸p lý cña kh¸ch hµng - T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - T×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng Nhu cÇu tÝn dông, tµi s¶n ®¶m b¶o, c«ng nî vµ quan hÖ tÝn dông cña kh¸ch hµng. Sau khi t×m hiÓu vÒ kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ghi chÐp vµo sæ th«ng tin kh¸ch hµng. Tr−êng hîp xÐt thÊy kh¸ch hµng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp tÝn dông, c¸n bé tÝn dông cho kh¸ch hµng vÒ viÖc tõ chèi cÊp tÝn dông. Tr−êng hîp xÐt thÊy cã thÓ xem xÐt cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn kh¸ch hµng lËp hå s¬ xin cÊp tÝn dông. B−íc 2: H−íng dÉn kh¸ch hµng lµm thñ tôc xin cÊp tÝn dông Hå s¬ xin cÊp tÝn dông bao gåm: Hå s¬ ph¸p lý, hå s¬ tµi chÝnh, hå s¬ c¸c kho¶n vay( nÕu cã), c¸c tµi liÖu giÊy tê kh¸c tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ. B−íc 3: TiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp tÝn dông C¸n bé tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh ph¸p lýcña c¸c tµi liÖu, giÊy tê do kh¸ch hµng cung cÊp. Tr−êng hîp thiÕu cÇn ®Ò nghÞ kh¸ch hµng bæ xung kÞp thêi. C¸c tµi liÖu, giÊy tê do kh¸ch hµng cung cÊp ph¶i lµ b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã c«ng chøng hoÆc chøng thùc. Sau khi nhËn ®ñ hå s¬ cña kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông ph¶i ghi râ thêi gian nhËn ®ñ hå s¬ vµ cïng ký tªn trªn b¶ng kª. B−íc 4: ThÈm ®Þnh Hå s¬ xin cÊp tÝn dông ThÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng: N¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng, ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh, m« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng, qu¶n trÞ ®iÒu hµnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh( cña kh¸ch hµng). ThÈm ®Þnh dù ¸n: §¸nh gi¸ s¬ bé theo c¸c néi dung chÝnh cña dù ¸n. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ph©n tÝch vÒ thÞ tr−êng vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n. Kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo cña dù ¸n. §¸nh gi¸ néi dung vÒ ph−¬ng diÖn kü thuËt. §¸nh gi¸ vÒ ph−¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. ThÈm ®Þnh qui m« vèn ®Çu t− vµ tÝnh kh¶ thi cña ph−¬ng ¸n nguån vèn. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng tra nî. §èi víi ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n ®©y lµ mét b−íc rÊt quan träng. NÕu viÖc thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ nµy kh«ng chÝnh x¸c sÏ dÉn tíi viÖc bá qua nh÷ng dù ¸n cã hiÖu qu¶, ®em l¹i thu nhËp cho c¸c C«ng ty Tµi chÝnh, hay cho vay dù ¸n kh«ng kh¶ thi, kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng thu ®−îc li, gèc ®óng h¹n thËm chÝ cã thÓ mÊt toµn bé phÇn vèn gèc. HÇu hÕt c¸c dù ¸n trung vµ dµi h¹n th−êng cã qui m« vèn t−¬ng ®èi lín, v× vËy nÕu x¶y ra rñi ro th× hiÖu qu¶ rÊt nghiªm träng g©y thiÖt h¹i lín cho c¸c C«ng ty Tµi chÝnh. Trong c¸c néi dung thÈm ®Þnh ®ã, thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n kh¶ n¨ng tr¶ nî cã vai trß quan träng nhÊt. ViÖc thÈm ®Þnh nµy cÇn x¸c ®Þnh ®−îc dßng tiÒn, dù kiÕn thu nhËp, chi phÝ, lîi nhuËn còng nh− nguån tr¶ nî cho kh¸ch hµng. B−íc 5: KiÓm tra Sau khi hoµn thiÖn viÖc thÈm ®Þnh kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông tËp hîp hå s¬ ®Ó tr×nh tr−ëng phßng nghiÖp vô cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp kiÓm tra l¹i toµn bé hå s¬ xin cÊp tÝn dông cña kh¸ch hµng vµ tê tr×nh thÈm ®Þnh do c¸n bé tÝn dông lËp vµ ghi râ ý kiÕn cña m×nh trªn tê tr×nh. B−íc 6: Phª duyÖt Sau khi tr−ëng phßng nghÞªp vô kiÓm tra, xem xÐt, c¸n bé tÝn dông chuyÓn hå s¬ lªn lnh ®¹o/héi ®ång thÈm ®Þnh ®Ó xin phª duyÖt. B−íc 7: Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc ®¶m b¶o tÝn dông. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sau khi kho¶n tÝn dông ®−îc phª duyÖt, c¸n bé tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm hoµn thiÖn c¸c thñ tôc vÒ ®¶m b¶o tÝn dông (nÕu cã): - So¹n th¶o vµ chuyÓn c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång cÇm cè, thÕ chÊp - TiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o.. - Giao nhËn tµi s¶n ®¶m b¶o. C¸c thñ tôc vÒ ®¶m b¶o tÝn dông ph¶i ®−îc hoµn thµnh tr−íc khi kÝ kÕt hîp ®ång tÝn dông. Sau ®ã, c¸n bé tÝn dông chuyÓn c¸c bªn ký kÕt. B−íc 8: Ký kÕt hîp ®ång tÝn dông Tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ, c¨n cø kÕt qu¶ phª duyÖt cÊp tÝn dông, c¸n bé tÝn dông so¹n th¶o hîp ®ång tÝn dông vµ tr×nh tr−ëng phßng nghiÖp vô phª duyÖt vÒ néi dung. Hîp ®ång tÝn dông cÇn x¸c ®Þnh râ qui m«, li suÊt, thêi h¹n vay, kú h¹n tr¶ nî còng nh− c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tµi s¶n ®¶m b¶o. B−íc 9: CÊp tÝn dông. Sau khi hîp ®ång tÝn dông ®−îc ký kÕt, c¸n bé tÝn dông c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång tÝn dông, nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó cÊp tÝn dông. B−íc 10: Gi¸m s¸t sau khi cÊp tÝn dông Sau khi cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t kho¶n vay ®Ó ®¶m b¶o r»ng tiÒn vay ®−îc sö dông ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh nµy, c¸c C«ng ty Tµi chÝnh cã thÓ t− vÊn thªm cho kh¸ch hµng hoÆc yªu cÇu kh¸ch hµng thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång nÕu thÊy dÊu hiÖu vi ph¹m. Trong tr−êng hîp xÊu, C«ng ty Tµi chÝnh cã thÓ yªu cÇu kh¸ch hµng chÊm døt hîp ®ång vµ hoµn tr¶ l¹i kho¶n vay. Khi dù ¸n kÕt thóc, c¸c C«ng ty Tµi chÝnh l−u l¹i hå s¬ vÒ kh¸ch hµng, dù ¸n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c kho¶n vay tiÕp theo ®èi víi kh¸ch hµng ®ã. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.3 ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n cña C«ng ty Tµi chÝnh. 1.3.1 Quan ®iÓm vÒ chÊt l−îng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë bÊt kú ho¹t ®éng kinh doanh nµo th× viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng lµ ®iÒu tÊt yÕu. Kh¸ch hµng khi lùa chän mét s¶n phÈm nµo ®ã ®Ó tiªu dïng th× c¸i mµ hä quan t©m chÝnh lµ chÊt l−îng vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm ®ã, vµ mét khi ®iÒu kiÖn cuéc sèng ngµy cµng ®−îc c¶i thiÖn th× chÊt l−îng s¶n phÈm ngµy cµng ®−îc ng−êi tiªu dïng −u tiªn khi lùa chän s¶n phÈm cho m×nh. Theo tõ ®iÓn thuËt ng÷ kinh tÕ häc (nhµ xuÊt b¶n tõ ®iÓn b¸ch khoa Hµ Néi- 2001) ®Þnh nghÜa vÒ chÊt l−îng nh− sau :”ChÊt l−îng lµ toµn bé c¸c ®Æc tÝnh cña mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®¸p øng yªu cÇu cña ng−êi mua. VËt liÖu, kiÓu d¸ng vµ kü thuËt chÕ biÕn lµ ®Æc ®iÓm quan träng cña chÊt l−îng s¶n phÈm, ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ng−êi tiªu dïng mua s¶n phÈm ®ã”. Cßn theo quan ®iÓm cña C«ng ty Tµi chÝnh chÊt l−îng cña mét kho¶n cho vay lµ:”Møc ®é ®¸p øng yªu cÇu vÒ cho vay cña kh¸ch hµng (c¶ ng−êi vay lÉn ng−êi cho vay tiÒn), phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ tµi chÝnh chung cña x héi vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña b¶n th©n C«ng ty Tµi chÝnh cung cÊp s¶n phÈm cho vay ®ã”. ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ mét kh¸i niÖm t−¬ng ®èi, nã võa cô thÓ (thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu cã thÓ tÝnh to¸n ®−îc nh− kÕt qu¶ kinh doanh, nî qu¸ h¹n…) võa trõu t−îng (thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng, t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ nh− tèc t¨ng tr−ëng kinh tÕ, l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp…).ChÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ mét chØ tiªu tæng hîp, nã ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng bªn ngoµi,thÓ hiÖn søc cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh . Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.3.2 ý nghÜa cña viÖc n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n. * §Ó më réng qui m« cho vay cã hiÖu qu¶ h¬n. C¸c C«ng ty Tµi chÝnh ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do ra ®êi sau c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cho nªn ®Ó cã thÓ thu hót më réng ®èi t−îng kh¸ch hµng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, c¸ch tèt nhÊt chÝnh lµ n©ng cao chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mµ m×nh cung cÊp. Cho vay trung dµi h¹n ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña C«ng ty Tµi chÝnh, n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung dµi h¹n sÏ t¹o ®−îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, t¹o h×nh ¶nh tèt cña C«ng ty tõ ®ã thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng lín cã tiÒm n¨ng trong t−¬ng lai. * TiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng thu nhËp cho C«ng ty Tµi chÝnh Khi chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n ®−îc n©ng cao th× nhiÒu kh¸ch hµng lín cã uy tÝn t×m ®Õn vay vèn còng nh− sö dông c¸c dÞch vô kh¸c c¸c C«ng ty Tµi chÝnh cã kh¶ n¨ng cung cÊp nhê ®ã C«ng ty Tµi chÝnh tiÕt kiÖm ®−îc mét sè chi phÝ nh− chi phÝ marketing, chi phÝ c«ng t¸c kh¸ch hµng , chi phÝ vÒ viÖc thÈm ®Þnh t×m hiÓu kh¸ch hµng tr−íc khi cho vay v× nhiÒu kh¸ch hµng ® sö dông c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña C«ng ty l¹i tiÕp tôc sö dông nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô C«ng ty, giíi thiÖu b¹n bÌ cã uy tÝn cña m×nh ®Õn giao dÞch víi C«ng ty Tµi chÝnh. §iÒu ®ã ®ång nghÜa gi¶m thiÓu rñi ro, t¨ng thu nhËp ®¸ng kÓ cho c¸c C«ng ty Tµi chÝnh. 1.3.3 C¸c chØ tiªu ®o l−êng chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n. 1.3.3.1 C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. Cã thÓ ®o l−êng chÊt l−îng th«ng qua + Sè kh¸ch hµng quay trë l¹i sau kho¶n vay ®Çu tiªn (kh¸ch hµng trung thµnh) + C¸c yÕu tè ph¶n ¸nh chÊt l−îng th«ng qua c¸c b−íc c¬ b¶n cña qui tr×nh cho vay trung, dµi h¹n. §¸nh gi¸ chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Néi dung b−íc 1.TiÕp nhËn hå s¬ 2.ThÈm ®Þnh hiÖu qu¶ ChØ tiªu ®¸nh gi¸ ChØ tiªu chÊp nhËn - Thñ tôc tiÕp nhËn - Thñ tôc ®¬n gi¶n - Th¸i ®é tiÕp ®ãn - Th¸i ®é tiÕp ®ãn Thêi gian thÈm ®Þnh Phï hîp víi qui ®Þnh vÒ thêi gian thÈm ®Þnh vµ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî. phª duyÖt dù ¸n. 3.QuyÕt ®Þnh cho vay Thêi gian thÈm ®Þnh vµ Phï hîp víi qui ®Þnh vÒ quyÕt ®Þnh cho vay. thêi gian thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n. 4. Gi¶i ng©n, kiÓm tra, Thêi ®iÓm thùc hiÖn Phï hîp víi yªu cÇu gi¸m s¸t. gi¶i ng©n gi¶i ng©n trong hîp ®ång . 5.Thu nî, li vµ xö lý Thêi ®iÓm thùc hiÖn ph¸t sinh. Phï hîp víi kú h¹n nî vµ c¸c ®iÒu kÞªn kh¸ch quan. 6. KÕt thóc hîp ®ång Thêi ®iÓm kÕt thóc hîp Phï hîp víi h¹n nî tÝn dông. ®ång tÝn dông. trong hîp ®ång. C¸c tiªu chÊt l−îng: - Cã th¸i ®é tiÕp ®ãn, h−íng dÉn vµ phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch hoµ nh ©n cÇn. - Phôc vô nhanh nhÊt cho kh¸ch hµng trong thêi gian qui ®Þnh. - §¶m b¶o cung øng ®óng vµ ®ñ tiÒn theo hîp ®ång tÝn dông ® ký. 1.3.3.2 C¸c chØ tiªu chÊt l−îng ChÊt l−îng cho vay lµ mét kh¸i niÖm võa t−¬ng ®èi võa trõu t−îng mang nhiÒu ®Þnh tÝnh. §Ó mét phÇn ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy, c¸c nhµ kinh tÕ ® nghiªn cøu vµ ®−a ra mét lo¹t c¸c chØ tiªu, mçi chØ tiªu ph¶n ¸nh mét Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khÝa c¹nh cña chÊt l−îng cho vay. Víi h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n ta cã thÓ ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu sau ®©y: * ChØ tiªu vÒ d− n¬i cho vay trung vµ dµi h¹n Tæng d− nî tÝn dông bao gåm: D− nî vèn ng¾n h¹n, d− nî vèn trung dµi h¹n, d− nî vèn uû th¸c, vèn gãp ®ång tµi trî. ChØ tiªu d− nî nµy cho biÕt doanh sè cho vay trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh th−êng lµ theo quÝ, theo n¨m. Tæng d− nî cao chøng tá C«ng ty Tµi chÝnh cho vay ®−îc nhiÒu, uy tÝn t−¬ng ®èi tèt, cã nhiÒu kh¸ch hµng. Trong ®ã d− nî cho vay trung vµ dµi h¹n lín cho thÊy c¸c C«ng ty Tµi chÝnh cã qui m« lín, uy tÝn víi nhiÒu kh¸ch hµng lín, cung cÊp nhiÒu h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n ®a d¹ng phong phó. ChÊt l−îng cho vay tèt lµ c¬ së ®Ó t¨ng d− nî tÝn dông, v× vËy chØ tiªu d− nî tÝn dông cho biÕt chÊt l−îng cho vay lµ tèt hay xÊu. Ngoµi ra ®Ó biÕt chÊt l−îng vµ møc ®é quan träng cña cho vay trung vµ dµi h¹n so víi cho vay chung cña mét C«ng ty Tµi chÝnh ta cßn ph¶i th«ng qua tØ lÖ: D− nî tÝn dông trung dµi h¹n Tæng d− nî tÝn dông * HÖ sè sö dông vèn. HÖ sè sö dông vèn = Tæng d− nî trung dµi h¹n Tæng nguån vèn trung dµi h¹n HÖ sè sö dông vèn cho biÕt kh¶ n¨ng sö dông nguån vèn trung dµi h¹n huy ®éng ®−îc ®Ó cho vay trung dµi h¹n ®Ó cho vay trung dµi h¹n lµ cao hay thÊp. * ChØ tiªu vÒ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n: Nî qu¸ h¹n lµ kho¶n nî mµ hÕt thêi h¹n tr¶ nî ghi trong hîp ®ång kh¸ch hµng vÉn ch−a tr¶ ®−îc hÕt nî. Tû lÖ nî qu¸ h¹n cña cho vay trung dµi h¹n = Nî qu¸ h¹n cho vay trung dµi h¹n Tæng d− nî cho vay trung dµi h¹n ChØ tiªu nî qu¸ h¹n cã thÓ chia lµm hai lo¹i: Nî qu¸ h¹n cã kh¶ n¨ng thu håi vµ nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + Nî qu¸ h¹n cã kh¶ n¨ng thu håi lµ kho¶n nî mµ ng−êi vay vèn cã thÓ tiÕp tôc hoµn tr¶ nî sau khi kho¶n nî ® qu¸ h¹n. Lý do kh¸ch hµng ch−a tr¶ ®−îc nî cã thÓ do c¸c C«ng ty Tµi chÝnh x¸c ®Þnh kú h¹n tr¶ nî ch−a hîp lý, do thiªn tai, dÞch ho¹, thay ®æi bÊt th−êng c¬ chÕ chÝnh s¸ch, luËt ph¸p… dÉn ®Õn dßng tiÒn thu vÒ cña kh¸ch hµng bÞ chËm l¹i so víi dù tÝnh. + Nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi: Lµ nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n mµ c¸c C«ng ty Tµi chÝnh kh«ng cã kh¶ n¨ng thu nî tõ ng−êi vay. C¸c nguyªn nh©n cã thÓ lµ ng−êi vay cè t×nh lõa ®¶o hoÆc lµm ¨n thua lç dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî. ChØ tiªu nµy ¶nh h−ëng tíi kÕ ho¹ch thu nî, t¨ng thªm chi phÝ qu¶n lý cho c¸c C«ng ty Tµi chÝnh do ®ã chØ tiªu nµy cµng cao th× cµng ¶nh h−ëng xÊu tíi uy tÝn còng nh− kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tû lÖ nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi = D − nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi Tæng d− nî qu¸ h¹n Tû lÖ nµy cho biÕt trong tæng sè nî qu¸ h¹n th× cã bao nhiªu nî lµ kh«ng thÓ thu håi l¹i ®−îc. §iÒu nµy còng ®ång nghÜa ng−êi cho vay ph¶i trÝch bao nhiªu tiÒn tõ quü dù phßng rñi ro hoÆc vèn tù cã ®Ó bï ®¾p l¹i. * ChØ tiªu lîi nhuËn. BÊt cø mét ho¹t ®éng kinh doanh nµo th× môc ®Ých cuèi cïng vÉn lµ lîi nhuËn. Mét kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n kh«ng thÓ ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l−îng cao nÕu kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn thùc tÕ cho c¸c C«ng ty Tµi chÝnh, vµ viÖc c¸c C«ng ty Tµi chÝnh n©ng cao chÊt l−îng cho vay trung dµi h¹n thùc chÊt ®Ó nh»m t¨ng lîi nhuËn cho m×nh. ChØ tiªu lîi nhuËn 1 = Lîi nhuËn tÝn dông trung dµi h¹n Tæng d− nî tÝn dông trung dµi h¹n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ChØ tiªu lîi nhuËn 2 = Lîi nhuËn tÝn dông trung dµi h¹n Tæng lîi nhuËn ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông trung dµi h¹n. Nã cho biÕt mét ®ång d− nî tÝn dông trung dµi h¹n mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 1.3.4 C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n cña C«ng ty Tµi chÝnh. 1.3.4.1 Nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n C«ng ty Tµi chÝnh. * Vèn tù cã cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh §èi víi mét C«ng ty Tµi chÝnh, chÊt l−îng cho vay trung vµ dµi h¹n phô thuéc vµo mèi t−¬ng quan gi÷a vèn chñ së h÷u cña C«ng ty Tµi chÝnh víi tæng khèi l−îng vèn huy ®éng vµ víi vèn cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng. Theo luËt th× tæng d− nî cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng v−ît qu¸ 15% vèn chñ së h÷u cña C«ng ty Tµi chÝnh vµ giao cho Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc qui ®Þnh tû lÖ tèi thiÓu gi÷a vèn tù cã vµ tµi s¶n cã. V× vËy vèn tù cã quyÕt ®Þnh khèi l−îng cho vay tèi ®a ®èi víi mét kh¸ch hµng. * ChÝnh s¸ch cho vay cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh Mçi C«ng ty Tµi chÝnh ®Òu x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch cho vay riªng cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh. Th«ng th−êng ë ViÖt nam c¸c C«ng ty Tµi chÝnh x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch cho vay d−íi h×nh thøc c¸c v¨n b¶n. V¨n b¶n nµy bao gåm c¸c tiªu chuÈn, c¸c h−íng dÉn vµ c¸c giíi h¹n ®Ó chØ ®¹o qui tr×nh ra quyÕt ®Þnh cho vay. ChÝnh s¸ch cho vay ® x¸c ®Þnh ph−¬ng h−íng còng nh− mét c¬ së ®Ó c¸n bé tÝn dông c©n nh¾c quyÕt ®Þnh cho vay, qui m« kho¶n vay. Mét chÝnh s¸ch cho vay tèt sÏ gióp cho c¸n bé tÝn dông nhanh chãng ®−a ra quyÕt ®Þnh còng nh− t¨ng tÝnh an toµn, hiÖu qu¶ cña kho¶n cho vay. * Qui tr×nh cho vay Qui tr×nh cho vay lµ tæng hîp c¸c nguyªn t¾c, qui ®Þnh cña C«ng ty Tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh cÊp vèn, thu nî nh»m ®¶m b¶o an toµn vèn cho vay, nã b¾t ®Çu tõ khi ®iÒu tra, thÈm ®Þnh, thiÕt lËp hå s¬, phª duyÖt cho vay, thu Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp li cho ®Õn khi thu håi ®−îc nî. ChÊt l−îng cho vay cã ®¶m b¶o hay kh«ng tuú thuéc vµo thùc hiÖn tèt c¸c qui ®Þnh ë tõng b−íc vµ sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c b−íc trong qui tr×nh cho vay. ViÖc x©y dùng c¸c qui tr×nh cho vay hîp lý, thÝch øng víi tõng nhãm kh¸ch hµng, tõng lo¹i cho vay còng gãp phÇn gi¶m thiÓu rñi ro, n©ng cao doanh lîi, ®ång thêi kh«ng g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng, còng nh− tiÕt kiÖm thêi gian cho c¶ hai bªn. Lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót kh¸ch hµng, c¸c C«ng ty Tµi chÝnh sÏ më réng qui m« cho vay cña m×nh mµ vÉn h¹n chÕ vµ kiÓm so¸t ®−îc rñi ro cã thÓ x¶y ra. + B−íc thÈm ®Þnh cho vay hÕt søc quan träng. Nh− ® tr×nh bµy ë phÇn qui tr×nh cho vay trung, dµi h¹n th× ®©y lµ b−íc gióp ®−a ra kÕt luËn vÒ tÝnh hiÖu qu¶ kh¶ thi, kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Ó quyÕt ®Þnh cã cho kh¸ch hµng vay vèn hay kh«ng, nÕu cho vay th× qui m« vèn vay, li suÊt, thêi gian thu nî gèc vµ li thÕ nµo lµ phï hîp. + TiÕp theo lµ kh©u kiªm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng ®Ó kÞp thêi can thiÖp khi ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu rñi ro víi kho¶n cho vay ®ã. * Th«ng tin tÝn dông Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ tri thøc nh− hiÖn nay, mäi yÕu tè cã thÓ thay ®æi hµng ngµy, hµng giê th× viÖc n¾m b¾t ®−îc th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi cã quyÕt ®Þnh kh«ng nhá ®Õn sù thµnh b¹i cña mäi ho¹t ®éng kinh doanh. Ho¹t ®éng cho vay cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh g¾n liÒn víi mét s¶n phÈm ®Æc biÖt ®ã lµ tiÒn tÖ, ®©y lµ mét s¶n phÈm rÊt nh¹y c¶m víi sù biÕn ®éng kinh tÕ. + Th«ng tin trung thùc vµ kÞp thêi vÒ kh¸ch hµng nh− : uy tÝn, n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh….cña ng−êi vay, th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh nh− tæng tµi s¶n, c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ph−¬ng ¸n. + Th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x héi, xu h−íng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh nghÒ… Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TÊt c¶ th«ng tin trªn gióp Ých rÊt nhiÒu cho c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc cho vay, gióp t¨ng tÝnh c¹nh tranh, t¨ng tÝnh an toµn, hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. * ChÊt l−îng nh©n sù Con ng−êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong mäi lÜnh vùc, dï cho c«ng nghÖ m¸y mãc cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u th× còng kh«ng thÓ thay thÕ hoµn toµn ®−îc vÞ trÝ vai trß cña con ng−êi bëi v× con ng−êi t¹o ra nã vµ t¸c ®éng vµo nã theo ý muèn cña m×nh. Trong ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n, c¸n bé tÝn dông lµ ng−êi tham gia trùc tiÕp tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qui tr×nh cho vay. V× thÕ hä ph¶i giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¹o ®øc ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, kh¸ch quan tÝnh kh¶ thi dù ¸n, kiÓm tra c¸c mãn vay hiÖn cã, b¸o c¸o tiÕn ®é gi¶i ng©n, thu d− nî ®Þnh kú tõ ng−êi vay, liªn tôc ®¸nh gi¸ triÓn väng c¸c kho¶n vay ®Ó x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n ph¸t sinh cµng sím cµng tèt. Bªn c¹nh ®ã c¸n bé C«ng ty nãi chung, c¸n bé tÝn dông nãi riªng chÝnh lµ bé mÆt h×nh ¶nh C«ng ty trong con m¾t kh¸ch hµng, cã thÓ ®em l¹i niÒm tin cho mäi nh−êi khi sö dông c¸c dÞch vô do C«ng ty Tµi chÝnh cung cÊp. V× vËy, n©ng cao chÊt l−îng cho vay trong ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty Tµi chÝnh ph¶i bao gåm c¶ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, ®¹o ®øc cña tËp thÓ nh©n viªn C«ng ty. * C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý cña C«ng ty Tµi chÝnh §Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng tr−íc khi cho vay, c¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i ®éc lËp lµm th× kh«ng cã hiÖu qu¶ mµ ë ®©y cÇn sù hç trî cña c¸c phßng ban víi nhau. Cho nªn s¾p xÕp hîp lý chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ®Ó phèi hîp trî gióp nhau còng lµ mét c¸ch gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng cho vay. Thø hai lµ c«ng t¸c tæ chøc còng ®Ò cao vÊn ®Ò gÝao ®óng ng−êi ®óng viÖc, ph©n c«ng cô thÓ ®Õn tõng ng−êi trong viÖc xem xÐt mét hîp ®ång tÝn dông nh»m ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, thÕ m¹nh cña mçi ng−êi. C©n ®èi gi÷a nguån vèn vµ tµi s¶n lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý. NÕu qui m« vµ thêi h¹n cña nguån vèn kh«ng ®−îc c©n nh¾c xem xÐt tr−íc mçi dù ¸n cho vay trung, dµi h¹n cã thÓ dÉn
- Xem thêm -