Tài liệu Mpls và kỹ thuật lưu lượng

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 444 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Mpls và kỹ thuật lưu lượng
 Đồ án tốt nghiệp đại học i Mục lục Mục lục Trang Mục lục.............................................................................................................i Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.......................................................vi Danh mục bảng biểu......................................................................................x Danh mục hình vẽ..........................................................................................xi CHƯƠNG 1 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS).......3 1.1. Lịch sử phát triển của MPLS......................................................................................3 1.2. Các khái niệm cơ bản MPLS......................................................................................4 1.2.1. MPLS là gì?.........................................................................................................4 1.2.2. Miền MPLS (MPLS Domain).............................................................................5 1.2.3. Lớp chuyển tiếp tương đương (FEC)..................................................................6 1.2.4. Nhãn và stack nhãn (Label và Label stack).........................................................6 1.2.5. Hoán đổi nhãn (Label Swapping)........................................................................7 1.2.6. Đường chuyển mạch nhãn (LSP)........................................................................8 1.2.7. Chuyển gói qua miền MPLS...............................................................................9 1.3. Thành phần cơ bản của MPLS...................................................................................9 1.4. Mã hóa nhãn và các chế độ đóng gói nhãn MPLS...................................................10 1.4.1. Mã hóa stack nhãn.............................................................................................10 1.4.2. Chế độ khung Frame.........................................................................................12 1.4.3. Chế độ tế bào Cell.............................................................................................12 1.5. Cấu trúc chức năng MPLS.......................................................................................13 1.5.1. Kiến trúc một nút MPLS (LER và LSR)...........................................................13 1.5.2. Mặt phẳng chuyển tiếp (mặt phẳng dữ liệu) .....................................................14 1.5.2.1. Cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn LFIB.....................................................14 1.5.2.2. Thuật toán chuyển tiếp nhãn......................................................................15 1.5.2.3. NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry)............................................16 1.5.2.4. Mặt phẳng điều khiển.....................................................................................16 1.6. Hoạt động của MPLS...............................................................................................17 1.6.1. Chế độ hoạt động khung MPLS........................................................................17 1.6.2. Các hoạt động trong mảng số liệu.....................................................................18 1.6.3. Chế độ hoạt động tế bào MPLS.........................................................................21 1.6.4. Hoạt động của MPLS khung trong mạng ATM-PVC.......................................25 1.6.5. Hoạt động của MPLS trong mặt phẳng chuyển tiếp.........................................26 1.6.6. Gỡ nhãn ở hop áp cuối (PHP)...........................................................................27 1.6.7. Một ví dụ hoạt động chuyển tiếp gói.................................................................27 1.7. Ưu điểm và ứng dụng của MPLS.............................................................................29 1.7.1. So sánh MPLS và MPOA..................................................................................29 1.7.2. Tốc độ và độ trễ.................................................................................................30 1.7.3. Chất lượng dịch vụ trong MPLS.......................................................................30 1.7.4. Đơn giản hóa chức năng chuyển tiếp................................................................31  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học ii Mục lục 1.7.5. Kỹ thuật lưu lượng............................................................................................31 1.7.6. Định tuyến QoS từ nguồn..................................................................................32 1.7.7. Mạng riêng ảo VPN...........................................................................................32 1.7.8. Chuyển tiếp có phân cấp (Hierachical forwarding)...........................................32 1.7.9. Khả năng mở rộng (Scalability)........................................................................32 1.7.10. Khả năng ứng dụng MPLS trong mạng thế hệ sau NGN................................33 1.7.11. MPLS và kiến trúc Internet.............................................................................34 1.8. Các nhược điểm của MPLS......................................................................................35 Tổng kết chương..............................................................................................................36 CHƯƠNG 2: ĐỊnh tuyẾn và báo hiỆu trong MPLS................................36 2.1. Định tuyến trong MPLS...........................................................................................36 2.1.1. Định tuyến cưỡng bức (Constrain-based Routing)............................................36 2.1.2. Định tuyến tường minh (Explicit Routing).......................................................38 2.1.3. Định tuyến dựa trên QoS...................................................................................38 2.1.3.1. Phân loại các thuật toán QoS......................................................................39 2.1.3.2. Thuật toán định tuyến có thể giải được với thời gian đa thức....................39 2.1.4. Định tuyến dựa trên lưu lượng..........................................................................40 2.2. Các chế độ báo hiệu MPLS......................................................................................43 2.2.1. Chế độ phân phối nhãn......................................................................................43 2.2.1.1. Phân phối nhãn không cần yêu cầu (Downstream Unsolicited).................44 2.2.1.2. Phân phối nhãn theo yêu cầu (Downstream on Demand) .........................44 2.2.2. Chế độ duy trì nhãn ..........................................................................................44 2.2.2.1. Duy trì nhãn tự do (liberal label retention).................................................45 2.2.2.2. Duy trì nhãn bảo thủ (conservative label retention)...................................45 2.2.3. Chế độ điều khiển LSP .....................................................................................46 2.2.3.1. Điều khiển độc lập (independent control) .................................................46 2.2.3.2. Điều khiển tuần tự (ordered control) .........................................................46 2.2.4. Các giao thức phân phối nhãn MPLS ...............................................................47 2.3. Giao thức LDP (Label Distribution Protocol) .........................................................48 2.3.1. Hoạt động của LDP ..........................................................................................48 2.3.2. Cấu trúc thông điệp LDP ..................................................................................49 2.3.2.1. LDP PDU ..................................................................................................50 2.3.2.2. Định dạng thông điệp LDP ........................................................................50 2.3.3. Các bản tin LDP ...............................................................................................51 2.3.4. LDP điều khiển độc lập và phân phối theo yêu cầu .........................................52 2.4. Giao thức CR-LDP (Constrain-based routing LDP) ...............................................53 2.4.1 Mở rộng cho định tuyến cưỡng bức ..................................................................53 2.4.2. Thiết lập một CR-LSP (Constrain-based routing LSP) ....................................54 2.4.3. Tiến trình dự trữ tài nguyên ..............................................................................55 2.5. Giao thức RSVP-TE (RSVP Traffic Engineering) ..................................................56 2.5.1. Các bản tin thiết lập dự trữ RSVP ....................................................................58 2.5.2. Các bản Tear Down, Error và Hello của RSVP-TE .........................................58 2.5.3. Thiết lập tuyến tường minh trong điều khiển tuần tự theo yêu cầu ..................59 2.5.4. Giảm lượng overhead làm tươi RSVP ..............................................................60 2.5.5. RSVP và khả năng mở rộng..............................................................................61 2.6. Giao thức BGP ........................................................................................................62  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học iii Mục lục 2.6.1. BGPv4 và mở rộng cho MPLS .........................................................................62 2.6.2 Kết nối MPLS qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ ................................................64 2.7. So sánh CR-LDP và RSVP......................................................................................64 Tổng kết chương..............................................................................................................66 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MPLS......................67 3.1. Kỹ thuật lưu lượng (traffic engineering)..................................................................67 3.1.1. Các mục tiêu triển khai kỹ thuật lưu lượng ......................................................67 3.1.1.1. Phân loại ....................................................................................................67 3.1.1.2. Bài toán nghẽn ...........................................................................................67 3.1.2. Các lớp dịch vụ dựa trên nhu cầu QoS và các lớp lưu lượng ...........................68 3.1.3. Hàng đợi lưu lượng ..........................................................................................68 3.1.3.1. Hàng đợi FIFO (First-in, First-out) ...........................................................69 3.1.3.2 Hàng đợi WFQ (Weighted Fair Queuing) ..................................................69 3.1.3.3. Hàng đợi CQ (Custom Queuing) ...............................................................70 3.1.3.4. Hàng đợi PQ (Priority Queuing) ...............................................................70 3.1.4. Giải thuật thùng rò và thùng token ..................................................................71 3.1.4.1. Giải thuật thùng rò (Leaky Bucket) ...........................................................71 3.1.4.2. Giải thuật thùng token (Token Bucket) .....................................................71 3.1.5. Giải pháp mô hình chồng phủ (Overlay Model) ..............................................72 3.2. MPLS và kỹ thuật lưu lượng ...................................................................................73 3.2.1. Khái niệm trung kế lưu lượng (traffic trunk) ...................................................73 3.2.2. Đồ hình nghiệm suy (Induced Graph) ..............................................................74 3.2.3. Bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS .........................................74 3.3. Trung kế lưu lượng và các thuộc tính ......................................................................74 3.3.1 Các hoạt động cơ bản trên trung kế lưu lượng ..................................................75 3.3.2. Thuộc tính tham số lưu lượng (Traffic Parameter) ..........................................75 3.3.3. Thuộc tính lựa chọn và quản lý đường (chính sách chọn đường) ....................76 3.3.3.1. Đường tường minh đặc tả quản trị ............................................................76 3.3.3.2. Phân cấp các luật ưu tiên cho đa đường ....................................................76 3.3.3.3. Thuộc tính Affinity lớp tài nguyên (Resource Class Affinity) ..................76 3.3.3.4. Thuộc tính thích ứng (Adaptivity) .............................................................77 3.3.3.5. Phân phối tải qua nhiều trung kế song song ..............................................77 3.3.4. Thuộc tính ưu tiên / lấn chiếm (Priority/Preemption) ......................................77 3.3.5. Thuộc tính đàn hồi (Resilience) .......................................................................77 3.3.6. Thuộc tính khống chế (Policing) ......................................................................78 3.4. Các thuộc tính tài nguyên.........................................................................................78 3.4.1. Bộ nhân cấp phát cực đại (maximum allocation multiplier).............................78 3.4.2 Lớp tài nguyên (Resource Class) ......................................................................78 3.4.3. TE Metric .........................................................................................................79 3.5. Tính toán đường cưỡng bức ....................................................................................79 3.5.1. Quảng bá các thuộc tính của link .....................................................................79 3.5.2. Tính toán LSP cưỡng bức (CR-LSP) ...............................................................80 3.5.3. Giải thuật chọn đường ......................................................................................80 3.5.4. Tái tối ưu hóa (Re-optimization) ......................................................................83 3.6. Bảo vệ và khôi phục đường .....................................................................................83 3.6.1. Phân loại các cơ chế bảo vệ khôi phục .............................................................84  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học iv Mục lục 3.6.1.1. Sửa chữa toàn cục và sửa chữa cục bộ ......................................................84 3.6.1.2. Tái định tuyến và chuyển mạch bảo vệ .....................................................85 3.6.1.3. Ba cách khôi phục bảo vệ tái định tuyến....................................................85 3.6.2. Mô hình Makam ...............................................................................................87 3.6.3. Mô hình Haskin (Reverse Backup) ..................................................................88 3.6.4. Mô hình Hundessa ............................................................................................88 3.6.5. Mô hình Shortest-Dynamic ..............................................................................89 3.6.6. Mô hình Simple-Dynamic ................................................................................89 3.7. Vấn đề triển khai MPLS tại Việt Nam.....................................................................90 3.8. Nhận xét...................................................................................................................92 Tổng kết chương..............................................................................................................92 CHƯƠNG 4: Chương trình mô phỎng vỀ kỸ thuẬt lưu lưỢng............93 4.1. Lý thuyết chung........................................................................................................93 4.1.1. Router modes.....................................................................................................93 4.1.2. Cách thức cấu hình chính (Entering global configuration mode).....................93 4.1.3. Cấu hình cho tên một Router.............................................................................94 4.1.4. Cấu hình cho các mật khẩu (Configuring Passwords)......................................94 4.2. Mô phỏng bài Lab về kỹ thuật lưu lượng trong MPLS (MPLS TE) .......................94 KẾT LUẬN VÀ hưỚng phát triỂn đỀ tài.................................................98 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................100  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học vi Danh mục các ký hiệu,các chữ viết tắt Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng A AAL5 ATM Adaptation Layer 5 ASIC Application Specific Integrated  Đồ án Circuit tốt nghiệp đại học vii ARIS ARP AS ATM Aggregate Route-Based IP Switching Addresss Resolution Protocol Autonomous System Asynchronous Transfer Mode Lớp thích ứng ATM 5 Vi mạch tích hợp chuyên dụng Danh mục các ký hiệu,các chữ viết tắt Chuyển mạch IP theo phương pháp tổng hợp tuyến Giao thức phân tích địa chỉ Hệ tự trị Phương thức truyền tải không đồng bộ B BGP BOF CIPOA Border Gateway Protocol Board Of a Founders Classic IP over ATM CoS CQ CR CSR Class of Service Custom Queuing Constrain-based Routing Cell Switching Router Giao thức định tuyến cổng miền. Cuộc họp trù bị WG-IETF Giao thức IP truyền thống qua ATM C Lớp dịch vụ Hàng đợi Định tuyến cưỡng bức Thiết bị định tuyến chuyển mạch tế bào D DiffServ EGP ER ERB ERO ETSI FDDI FEC FIB FIFO FIS FR FRS FTN Differentiated Services E Edge Gateway Protocol Explicit Routing Explicit Route information Base Explicit Route Object European Telecommunication Standard Institute F Fiber Distributed Data Interface Forwarding Equivalence Class Forwarding Infomation Base First In First Out Fault Indication Signal Frame Relay Fault Recovery Signal FEC - to - NHLFE I IBM International Bussiness Machine IETF International Engineering Task Force IGP Interior Gateway Protocol ILM Incoming Label Map IP Internet Protocol IPOA IP over ATM IPOS IP over SONET ISDN Intergrated Service Digital Network IS-IS Intermediate System –  SVTH: Phạm Thanh Hải Intermediate System ISP Internet Service Provider L LAN Local Area Network Các dịch vụ khác nhau Giao thức định tuyến cổng biên Định tuyến tường minh Cơ sở thông tin tuyến tường minh Đối tượng tuyến tường minh Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu Giao diện dữ liệu phân bố theo cáp sợi quang Lớp chuyển tiếp tương đương Cơ sở thông tin chuyển tiếp Hàng đợi vào trước ra trước Bản tin chỉ thị báo lỗi Chuyển dịch khung Bản tin chỉ thị sửa lỗi Sắp xếp FEC vào NHLFE Công ty IBM Tổ chức tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế cho Internet Giao thức định tuyến nội miền Ánh xạ nhãn tới Giao thức định tuyến Internet IP trên ATM IP trên SONET Mạng số liên kết đa dịch vụ Giao thức định tuyến IS-IS GVHD: ThS. Đào Minh Hưng Nhà cung cấp dịch vụ Internet Mạng cục bộ  Đồ án tốt nghiệp đại học  SVTH: Phạm Thanh Hải viii Danh mục các ký hiệu,các chữ viết tắt GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học x Danh mục bảng biểu Danh mục bảng biểu Mục lục.............................................................................................................i Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.......................................................vi Danh mục bảng biểu......................................................................................x Danh mục hình vẽ..........................................................................................xi CHƯƠNG 1 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS).......3 1.1. Lịch sử phát triển của MPLS......................................................................................3 1.2. Các khái niệm cơ bản MPLS......................................................................................4 1.2.1. MPLS là gì?.........................................................................................................4 1.2.2. Miền MPLS (MPLS Domain).............................................................................5 1.2.3. Lớp chuyển tiếp tương đương (FEC)..................................................................6 1.2.4. Nhãn và stack nhãn (Label và Label stack).........................................................6 1.2.5. Hoán đổi nhãn (Label Swapping)........................................................................7 1.2.6. Đường chuyển mạch nhãn (LSP)........................................................................8 1.2.7. Chuyển gói qua miền MPLS...............................................................................9 1.3. Thành phần cơ bản của MPLS...................................................................................9 1.4. Mã hóa nhãn và các chế độ đóng gói nhãn MPLS...................................................10 1.4.1. Mã hóa stack nhãn.............................................................................................10 1.4.2. Chế độ khung Frame.........................................................................................12 1.4.3. Chế độ tế bào Cell.............................................................................................12 1.5. Cấu trúc chức năng MPLS.......................................................................................13 1.5.1. Kiến trúc một nút MPLS (LER và LSR)...........................................................13 1.5.2. Mặt phẳng chuyển tiếp (mặt phẳng dữ liệu) .....................................................14 1.5.2.1. Cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn LFIB.....................................................14 1.5.2.2. Thuật toán chuyển tiếp nhãn......................................................................15 1.5.2.3. NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry)............................................16 1.5.2.4. Mặt phẳng điều khiển.....................................................................................16 1.6. Hoạt động của MPLS...............................................................................................17 1.6.1. Chế độ hoạt động khung MPLS........................................................................17 1.6.2. Các hoạt động trong mảng số liệu.....................................................................18 1.6.3. Chế độ hoạt động tế bào MPLS.........................................................................21 1.6.4. Hoạt động của MPLS khung trong mạng ATM-PVC.......................................25 1.6.5. Hoạt động của MPLS trong mặt phẳng chuyển tiếp.........................................26 1.6.6. Gỡ nhãn ở hop áp cuối (PHP)...........................................................................27 1.6.7. Một ví dụ hoạt động chuyển tiếp gói.................................................................27 1.7. Ưu điểm và ứng dụng của MPLS.............................................................................29 1.7.1. So sánh MPLS và MPOA..................................................................................29 1.7.2. Tốc độ và độ trễ.................................................................................................30 1.7.3. Chất lượng dịch vụ trong MPLS.......................................................................30 1.7.4. Đơn giản hóa chức năng chuyển tiếp................................................................31 1.7.5. Kỹ thuật lưu lượng............................................................................................31  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xi Danh mục bảng biểu 1.7.6. Định tuyến QoS từ nguồn..................................................................................32 1.7.7. Mạng riêng ảo VPN...........................................................................................32 1.7.8. Chuyển tiếp có phân cấp (Hierachical forwarding)...........................................32 1.7.9. Khả năng mở rộng (Scalability)........................................................................32 1.7.10. Khả năng ứng dụng MPLS trong mạng thế hệ sau NGN................................33 1.7.11. MPLS và kiến trúc Internet.............................................................................34 1.8. Các nhược điểm của MPLS......................................................................................35 Tổng kết chương..............................................................................................................36 CHƯƠNG 2: ĐỊnh tuyẾn và báo hiỆu trong MPLS................................36 2.1. Định tuyến trong MPLS...........................................................................................36 2.1.1. Định tuyến cưỡng bức (Constrain-based Routing)............................................36 2.1.2. Định tuyến tường minh (Explicit Routing).......................................................38 2.1.3. Định tuyến dựa trên QoS...................................................................................38 2.1.3.1. Phân loại các thuật toán QoS......................................................................39 2.1.3.2. Thuật toán định tuyến có thể giải được với thời gian đa thức....................39 2.1.4. Định tuyến dựa trên lưu lượng..........................................................................40 2.2. Các chế độ báo hiệu MPLS......................................................................................43 2.2.1. Chế độ phân phối nhãn......................................................................................43 2.2.1.1. Phân phối nhãn không cần yêu cầu (Downstream Unsolicited).................44 2.2.1.2. Phân phối nhãn theo yêu cầu (Downstream on Demand) .........................44 2.2.2. Chế độ duy trì nhãn ..........................................................................................44 2.2.2.1. Duy trì nhãn tự do (liberal label retention).................................................45 2.2.2.2. Duy trì nhãn bảo thủ (conservative label retention)...................................45 2.2.3. Chế độ điều khiển LSP .....................................................................................46 2.2.3.1. Điều khiển độc lập (independent control) .................................................46 2.2.3.2. Điều khiển tuần tự (ordered control) .........................................................46 2.2.4. Các giao thức phân phối nhãn MPLS ...............................................................47 2.3. Giao thức LDP (Label Distribution Protocol) .........................................................48 2.3.1. Hoạt động của LDP ..........................................................................................48 2.3.2. Cấu trúc thông điệp LDP ..................................................................................49 2.3.2.1. LDP PDU ..................................................................................................50 2.3.2.2. Định dạng thông điệp LDP ........................................................................50 2.3.3. Các bản tin LDP ...............................................................................................51 2.3.4. LDP điều khiển độc lập và phân phối theo yêu cầu .........................................52 2.4. Giao thức CR-LDP (Constrain-based routing LDP) ...............................................53 2.4.1 Mở rộng cho định tuyến cưỡng bức ..................................................................53 2.4.2. Thiết lập một CR-LSP (Constrain-based routing LSP) ....................................54 2.4.3. Tiến trình dự trữ tài nguyên ..............................................................................55 2.5. Giao thức RSVP-TE (RSVP Traffic Engineering) ..................................................56 2.5.1. Các bản tin thiết lập dự trữ RSVP ....................................................................58 2.5.2. Các bản Tear Down, Error và Hello của RSVP-TE .........................................58 2.5.3. Thiết lập tuyến tường minh trong điều khiển tuần tự theo yêu cầu ..................59 2.5.4. Giảm lượng overhead làm tươi RSVP ..............................................................60 2.5.5. RSVP và khả năng mở rộng..............................................................................61 2.6. Giao thức BGP ........................................................................................................62 2.6.1. BGPv4 và mở rộng cho MPLS .........................................................................62  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xii Danh mục bảng biểu 2.6.2 Kết nối MPLS qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ ................................................64 2.7. So sánh CR-LDP và RSVP......................................................................................64 Tổng kết chương..............................................................................................................66 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MPLS......................67 3.1. Kỹ thuật lưu lượng (traffic engineering)..................................................................67 3.1.1. Các mục tiêu triển khai kỹ thuật lưu lượng ......................................................67 3.1.1.1. Phân loại ....................................................................................................67 3.1.1.2. Bài toán nghẽn ...........................................................................................67 3.1.2. Các lớp dịch vụ dựa trên nhu cầu QoS và các lớp lưu lượng ...........................68 3.1.3. Hàng đợi lưu lượng ..........................................................................................68 3.1.3.1. Hàng đợi FIFO (First-in, First-out) ...........................................................69 3.1.3.2 Hàng đợi WFQ (Weighted Fair Queuing) ..................................................69 3.1.3.3. Hàng đợi CQ (Custom Queuing) ...............................................................70 3.1.3.4. Hàng đợi PQ (Priority Queuing) ...............................................................70 3.1.4. Giải thuật thùng rò và thùng token ..................................................................71 3.1.4.1. Giải thuật thùng rò (Leaky Bucket) ...........................................................71 3.1.4.2. Giải thuật thùng token (Token Bucket) .....................................................71 3.1.5. Giải pháp mô hình chồng phủ (Overlay Model) ..............................................72 3.2. MPLS và kỹ thuật lưu lượng ...................................................................................73 3.2.1. Khái niệm trung kế lưu lượng (traffic trunk) ...................................................73 3.2.2. Đồ hình nghiệm suy (Induced Graph) ..............................................................74 3.2.3. Bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS .........................................74 3.3. Trung kế lưu lượng và các thuộc tính ......................................................................74 3.3.1 Các hoạt động cơ bản trên trung kế lưu lượng ..................................................75 3.3.2. Thuộc tính tham số lưu lượng (Traffic Parameter) ..........................................75 3.3.3. Thuộc tính lựa chọn và quản lý đường (chính sách chọn đường) ....................76 3.3.3.1. Đường tường minh đặc tả quản trị ............................................................76 3.3.3.2. Phân cấp các luật ưu tiên cho đa đường ....................................................76 3.3.3.3. Thuộc tính Affinity lớp tài nguyên (Resource Class Affinity) ..................76 3.3.3.4. Thuộc tính thích ứng (Adaptivity) .............................................................77 3.3.3.5. Phân phối tải qua nhiều trung kế song song ..............................................77 3.3.4. Thuộc tính ưu tiên / lấn chiếm (Priority/Preemption) ......................................77 3.3.5. Thuộc tính đàn hồi (Resilience) .......................................................................77 3.3.6. Thuộc tính khống chế (Policing) ......................................................................78 3.4. Các thuộc tính tài nguyên.........................................................................................78 3.4.1. Bộ nhân cấp phát cực đại (maximum allocation multiplier).............................78 3.4.2 Lớp tài nguyên (Resource Class) ......................................................................78 3.4.3. TE Metric .........................................................................................................79 3.5. Tính toán đường cưỡng bức ....................................................................................79 3.5.1. Quảng bá các thuộc tính của link .....................................................................79 3.5.2. Tính toán LSP cưỡng bức (CR-LSP) ...............................................................80 3.5.3. Giải thuật chọn đường ......................................................................................80 3.5.4. Tái tối ưu hóa (Re-optimization) ......................................................................83 3.6. Bảo vệ và khôi phục đường .....................................................................................83 3.6.1. Phân loại các cơ chế bảo vệ khôi phục .............................................................84 3.6.1.1. Sửa chữa toàn cục và sửa chữa cục bộ ......................................................84  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xiii Danh mục bảng biểu 3.6.1.2. Tái định tuyến và chuyển mạch bảo vệ .....................................................85 3.6.1.3. Ba cách khôi phục bảo vệ tái định tuyến....................................................85 3.6.2. Mô hình Makam ...............................................................................................87 3.6.3. Mô hình Haskin (Reverse Backup) ..................................................................88 3.6.4. Mô hình Hundessa ............................................................................................88 3.6.5. Mô hình Shortest-Dynamic ..............................................................................89 3.6.6. Mô hình Simple-Dynamic ................................................................................89 3.7. Vấn đề triển khai MPLS tại Việt Nam.....................................................................90 3.8. Nhận xét...................................................................................................................92 Tổng kết chương..............................................................................................................92 CHƯƠNG 4: Chương trình mô phỎng vỀ kỸ thuẬt lưu lưỢng............93 4.1. Lý thuyết chung........................................................................................................93 4.1.1. Router modes.....................................................................................................93 4.1.2. Cách thức cấu hình chính (Entering global configuration mode).....................93 4.1.3. Cấu hình cho tên một Router.............................................................................94 4.1.4. Cấu hình cho các mật khẩu (Configuring Passwords)......................................94 4.2. Mô phỏng bài Lab về kỹ thuật lưu lượng trong MPLS (MPLS TE) .......................94 KẾT LUẬN VÀ hưỚng phát triỂn đỀ tài.................................................98 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................100  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học  SVTH: Phạm Thanh Hải xiv Danh mục bảng biểu GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xi Danh mục hình vẽ ............................................................... Danh mục hình vẽ Mục lục.............................................................................................................i Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.......................................................vi Danh mục bảng biểu......................................................................................x Danh mục hình vẽ..........................................................................................xi CHƯƠNG 1 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS).......3 1.1. Lịch sử phát triển của MPLS......................................................................................3 1.2. Các khái niệm cơ bản MPLS......................................................................................4 1.2.1. MPLS là gì?.........................................................................................................4 1.2.2. Miền MPLS (MPLS Domain).............................................................................5 1.2.3. Lớp chuyển tiếp tương đương (FEC)..................................................................6 1.2.4. Nhãn và stack nhãn (Label và Label stack).........................................................6 1.2.5. Hoán đổi nhãn (Label Swapping)........................................................................7 1.2.6. Đường chuyển mạch nhãn (LSP)........................................................................8 1.2.7. Chuyển gói qua miền MPLS...............................................................................9 1.3. Thành phần cơ bản của MPLS...................................................................................9 1.4. Mã hóa nhãn và các chế độ đóng gói nhãn MPLS...................................................10 1.4.1. Mã hóa stack nhãn.............................................................................................10 1.4.2. Chế độ khung Frame.........................................................................................12 1.4.3. Chế độ tế bào Cell.............................................................................................12 1.5. Cấu trúc chức năng MPLS.......................................................................................13 1.5.1. Kiến trúc một nút MPLS (LER và LSR)...........................................................13 1.5.2. Mặt phẳng chuyển tiếp (mặt phẳng dữ liệu) .....................................................14 1.5.2.1. Cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn LFIB.....................................................14 1.5.2.2. Thuật toán chuyển tiếp nhãn......................................................................15 1.5.2.3. NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry)............................................16 1.5.2.4. Mặt phẳng điều khiển.....................................................................................16 1.6. Hoạt động của MPLS...............................................................................................17 1.6.1. Chế độ hoạt động khung MPLS........................................................................17 1.6.2. Các hoạt động trong mảng số liệu.....................................................................18 1.6.3. Chế độ hoạt động tế bào MPLS.........................................................................21 1.6.4. Hoạt động của MPLS khung trong mạng ATM-PVC.......................................25 1.6.5. Hoạt động của MPLS trong mặt phẳng chuyển tiếp.........................................26 1.6.6. Gỡ nhãn ở hop áp cuối (PHP)...........................................................................27 1.6.7. Một ví dụ hoạt động chuyển tiếp gói.................................................................27 1.7. Ưu điểm và ứng dụng của MPLS.............................................................................29 1.7.1. So sánh MPLS và MPOA..................................................................................29 1.7.2. Tốc độ và độ trễ.................................................................................................30 1.7.3. Chất lượng dịch vụ trong MPLS.......................................................................30 1.7.4. Đơn giản hóa chức năng chuyển tiếp................................................................31  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xii Danh mục hình vẽ 1.7.5. Kỹ thuật lưu lượng............................................................................................31 1.7.6. Định tuyến QoS từ nguồn..................................................................................32 1.7.7. Mạng riêng ảo VPN...........................................................................................32 1.7.8. Chuyển tiếp có phân cấp (Hierachical forwarding)...........................................32 1.7.9. Khả năng mở rộng (Scalability)........................................................................32 1.7.10. Khả năng ứng dụng MPLS trong mạng thế hệ sau NGN................................33 1.7.11. MPLS và kiến trúc Internet.............................................................................34 1.8. Các nhược điểm của MPLS......................................................................................35 Tổng kết chương..............................................................................................................36 CHƯƠNG 2: ĐỊnh tuyẾn và báo hiỆu trong MPLS................................36 2.1. Định tuyến trong MPLS...........................................................................................36 2.1.1. Định tuyến cưỡng bức (Constrain-based Routing)............................................36 2.1.2. Định tuyến tường minh (Explicit Routing).......................................................38 2.1.3. Định tuyến dựa trên QoS...................................................................................38 2.1.3.1. Phân loại các thuật toán QoS......................................................................39 2.1.3.2. Thuật toán định tuyến có thể giải được với thời gian đa thức....................39 2.1.4. Định tuyến dựa trên lưu lượng..........................................................................40 2.2. Các chế độ báo hiệu MPLS......................................................................................43 2.2.1. Chế độ phân phối nhãn......................................................................................43 2.2.1.1. Phân phối nhãn không cần yêu cầu (Downstream Unsolicited).................44 2.2.1.2. Phân phối nhãn theo yêu cầu (Downstream on Demand) .........................44 2.2.2. Chế độ duy trì nhãn ..........................................................................................44 2.2.2.1. Duy trì nhãn tự do (liberal label retention).................................................45 2.2.2.2. Duy trì nhãn bảo thủ (conservative label retention)...................................45 2.2.3. Chế độ điều khiển LSP .....................................................................................46 2.2.3.1. Điều khiển độc lập (independent control) .................................................46 2.2.3.2. Điều khiển tuần tự (ordered control) .........................................................46 2.2.4. Các giao thức phân phối nhãn MPLS ...............................................................47 2.3. Giao thức LDP (Label Distribution Protocol) .........................................................48 2.3.1. Hoạt động của LDP ..........................................................................................48 2.3.2. Cấu trúc thông điệp LDP ..................................................................................49 2.3.2.1. LDP PDU ..................................................................................................50 2.3.2.2. Định dạng thông điệp LDP ........................................................................50 2.3.3. Các bản tin LDP ...............................................................................................51 2.3.4. LDP điều khiển độc lập và phân phối theo yêu cầu .........................................52 2.4. Giao thức CR-LDP (Constrain-based routing LDP) ...............................................53 2.4.1 Mở rộng cho định tuyến cưỡng bức ..................................................................53 2.4.2. Thiết lập một CR-LSP (Constrain-based routing LSP) ....................................54 2.4.3. Tiến trình dự trữ tài nguyên ..............................................................................55 2.5. Giao thức RSVP-TE (RSVP Traffic Engineering) ..................................................56 2.5.1. Các bản tin thiết lập dự trữ RSVP ....................................................................58 2.5.2. Các bản Tear Down, Error và Hello của RSVP-TE .........................................58 2.5.3. Thiết lập tuyến tường minh trong điều khiển tuần tự theo yêu cầu ..................59 2.5.4. Giảm lượng overhead làm tươi RSVP ..............................................................60 2.5.5. RSVP và khả năng mở rộng..............................................................................61 2.6. Giao thức BGP ........................................................................................................62  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xiii Danh mục hình vẽ 2.6.1. BGPv4 và mở rộng cho MPLS .........................................................................62 2.6.2 Kết nối MPLS qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ ................................................64 2.7. So sánh CR-LDP và RSVP......................................................................................64 Tổng kết chương..............................................................................................................66 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MPLS......................67 3.1. Kỹ thuật lưu lượng (traffic engineering)..................................................................67 3.1.1. Các mục tiêu triển khai kỹ thuật lưu lượng ......................................................67 3.1.1.1. Phân loại ....................................................................................................67 3.1.1.2. Bài toán nghẽn ...........................................................................................67 3.1.2. Các lớp dịch vụ dựa trên nhu cầu QoS và các lớp lưu lượng ...........................68 3.1.3. Hàng đợi lưu lượng ..........................................................................................68 3.1.3.1. Hàng đợi FIFO (First-in, First-out) ...........................................................69 3.1.3.2 Hàng đợi WFQ (Weighted Fair Queuing) ..................................................69 3.1.3.3. Hàng đợi CQ (Custom Queuing) ...............................................................70 3.1.3.4. Hàng đợi PQ (Priority Queuing) ...............................................................70 3.1.4. Giải thuật thùng rò và thùng token ..................................................................71 3.1.4.1. Giải thuật thùng rò (Leaky Bucket) ...........................................................71 3.1.4.2. Giải thuật thùng token (Token Bucket) .....................................................71 3.1.5. Giải pháp mô hình chồng phủ (Overlay Model) ..............................................72 3.2. MPLS và kỹ thuật lưu lượng ...................................................................................73 3.2.1. Khái niệm trung kế lưu lượng (traffic trunk) ...................................................73 3.2.2. Đồ hình nghiệm suy (Induced Graph) ..............................................................74 3.2.3. Bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS .........................................74 3.3. Trung kế lưu lượng và các thuộc tính ......................................................................74 3.3.1 Các hoạt động cơ bản trên trung kế lưu lượng ..................................................75 3.3.2. Thuộc tính tham số lưu lượng (Traffic Parameter) ..........................................75 3.3.3. Thuộc tính lựa chọn và quản lý đường (chính sách chọn đường) ....................76 3.3.3.1. Đường tường minh đặc tả quản trị ............................................................76 3.3.3.2. Phân cấp các luật ưu tiên cho đa đường ....................................................76 3.3.3.3. Thuộc tính Affinity lớp tài nguyên (Resource Class Affinity) ..................76 3.3.3.4. Thuộc tính thích ứng (Adaptivity) .............................................................77 3.3.3.5. Phân phối tải qua nhiều trung kế song song ..............................................77 3.3.4. Thuộc tính ưu tiên / lấn chiếm (Priority/Preemption) ......................................77 3.3.5. Thuộc tính đàn hồi (Resilience) .......................................................................77 3.3.6. Thuộc tính khống chế (Policing) ......................................................................78 3.4. Các thuộc tính tài nguyên.........................................................................................78 3.4.1. Bộ nhân cấp phát cực đại (maximum allocation multiplier).............................78 3.4.2 Lớp tài nguyên (Resource Class) ......................................................................78 3.4.3. TE Metric .........................................................................................................79 3.5. Tính toán đường cưỡng bức ....................................................................................79 3.5.1. Quảng bá các thuộc tính của link .....................................................................79 3.5.2. Tính toán LSP cưỡng bức (CR-LSP) ...............................................................80 3.5.3. Giải thuật chọn đường ......................................................................................80 3.5.4. Tái tối ưu hóa (Re-optimization) ......................................................................83 3.6. Bảo vệ và khôi phục đường .....................................................................................83 3.6.1. Phân loại các cơ chế bảo vệ khôi phục .............................................................84  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xiv Danh mục hình vẽ 3.6.1.1. Sửa chữa toàn cục và sửa chữa cục bộ ......................................................84 3.6.1.2. Tái định tuyến và chuyển mạch bảo vệ .....................................................85 3.6.1.3. Ba cách khôi phục bảo vệ tái định tuyến....................................................85 3.6.2. Mô hình Makam ...............................................................................................87 3.6.3. Mô hình Haskin (Reverse Backup) ..................................................................88 3.6.4. Mô hình Hundessa ............................................................................................88 3.6.5. Mô hình Shortest-Dynamic ..............................................................................89 3.6.6. Mô hình Simple-Dynamic ................................................................................89 3.7. Vấn đề triển khai MPLS tại Việt Nam.....................................................................90 3.8. Nhận xét...................................................................................................................92 Tổng kết chương..............................................................................................................92 CHƯƠNG 4: Chương trình mô phỎng vỀ kỸ thuẬt lưu lưỢng............93 4.1. Lý thuyết chung........................................................................................................93 4.1.1. Router modes.....................................................................................................93 4.1.2. Cách thức cấu hình chính (Entering global configuration mode).....................93 4.1.3. Cấu hình cho tên một Router.............................................................................94 4.1.4. Cấu hình cho các mật khẩu (Configuring Passwords)......................................94 4.2. Mô phỏng bài Lab về kỹ thuật lưu lượng trong MPLS (MPLS TE) .......................94 KẾT LUẬN VÀ hưỚng phát triỂn đỀ tài.................................................98 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................100 ......................................................................  SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Lời nói đầu Lời nói đầu Ngày nay, công nghệ thông tin và viễn thông đang hội tụ sâu sắc và cùng đóng góp rất tích cực trong sự phát triển kinh tế, xã hội toàn cầu. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp viễn thông đã và đang tìm một phương thức chuyển mạch có thể phối hợp ưu điểm của IP (như cơ cấu định tuyến) và của ATM (như thông lượng chuyển mạch). Mô hình IP over ATM của IETF coi IP như một lớp nằm trên lớp ATM và định nghĩa các mạng con IP trên nền mạng ATM. Phương thức tiếp cận xếp chồng này cho phép IP và ATM hoạt động với nhau mà không cần thay đổi giao thức của chúng. Tuy nhiên, cách này không tận dụng được hết khả năng của ATM. Ngoài ra, cách tiếp cận này không thích hợp với mạng nhiều Router và không thật hiệu quả trên một số mặt. Tổ chức ATM-Forum, dựa trên mô hình này đã phát triển công nghệ LANE và MPOA. Các công nghệ này sử dụng các máy chủ để chuyển đổi địa chỉ nhưng đều không tận dụng được khả năng đảm bảo chất lượng dịch vụ của ATM. Sự hạn chế trong mạng IP, ATM và cấu trúc mạng IP over ATM chính là lí do dẫn đến sự ra đời của MPLS. Công nghệ MPLS (Multiprotocol label switching) là kết quả phát triển của nhiều công nghệ chuyển mạch IP (IP switching) sử dụng cơ chế hoán đổi nhãn như của ATM để tăng tốc độ truyền gói tin mà không cần thay đổi các giao thức định tuyến của IP. Một trong những ưu điểm lớn nhất của MPLS là ở khả năng thực hiện kỹ thuật lưu lượng. Đây cũng là đối tượng nghiên cứu chính của em khi thực hiện đề tài này. Đây là một tính năng vượt trội của MPLS so với các giao thức định tuyến cổ điển. Nội dung chủ yếu trong đề tài này là:  Chương 1: Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS).  Chương 2: Định tuyến và báo hiệu trong MPLS  Chương 3: Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS  Chương 4: Chương trình mô phỏng Vì thời gian cũng như kiến thức có hạn, đồ án này không tránh khỏi những sai sót và hạn chế nên em rất mong sự chỉ bảo, bổ sung của quý thầy cô cùng các bạn.  SVTH: PHẠM THANH HẢI Trang 1  Lời nói đầu Sau cùng, em xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy Cô giáo của Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ của trường Đại Học Quy Nhơn, đặc biệt em xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến giảng viên ThS. Đào Minh Hưng – người đã hết lòng giúp đỡ và hướng dẫn để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Quy nhơn, ngày… tháng… năm… Sinh viên thực hiện Phạm Thanh Hải  SVTH: PHẠM THANH HẢI Trang 2  Chương 1: Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS CHƯƠNG 1 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS) 1.1. Lịch sử phát triển của MPLS Công nghệ MPLS lần đầu tiên được đưa ra bởi hãng Ipsilon, một công ty nhỏ, trong triển lãm về công nghệ thông tin và viễn thông tại Texas. Một thời gian ngắn sau đó, Cisco và một loạt các hãng lớn khác như IBM, Toshiba... công bố các sản phẩm của họ sử dụng công nghệ chuyển mạch mới. Tuy được đặt dưới nhiều tên khác nhau, các công nghệ này thực sự có cùng bản chất là công nghệ chuyển mạch dựa trên nhãn. Thiết bị định tuyến chuyển mạch tế bào (CSR - Cell Switch Router) của Toshiba ra đời năm 1994 là tổng đài ATM đầu tiên được điều khiển bằng giao thức IP thay cho báo hiệu ATM. Tổng đài IP của Ipsilon về thực chất là một ma trận chuyển mạch ATM được điều khiển bởi khối xử lý sử dụng công nghệ IP. Công nghệ chuyển mạch thẻ (Tag switching) của Cisco cũng tương tự nhưng có bổ sung thêm một số điểm mới như lớp chuyển tiếp tương đương (FEC - Forwarding Equivalence Class), giao thức phân phối nhãn… Cisco phát hành ấn bản đầu tiên về chuyển mạch thẻ vào tháng 3 năm 1998 và trong thời gian sau đó, nhóm nghiên cứu cho Tổ chức tiêu chuẩn kỹ thuật Internet quốc tế (IETF - International Engineering Task Force) đã tiến hành các công việc để đưa ra tiêu chuẩn và khái niệm về chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS. Sự ra đời của MPLS được dự báo là tất yếu khi nhu cầu và tốc độ phát triển rất nhanh của mạng Internet yêu cầu phải có một giao thức mới đảm bảo chất lượng dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời phải đơn giản và tốc độ xử lý phải rất cao. Tồn tại rất nhiều công nghệ để xây dựng mạng IP, ví dụ như IPOA (IP qua ATM), IPOS (IP qua SDH/SONET), IP qua WDM và IP qua cáp quang. Mỗi công nghệ có ưu điểm và nhược điểm nhất định. Công nghệ ATM được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu trong các mạng IP xương sống (backbone) do có tốc độ cao, chất lượng dịch vụ QoS, điều khiển luồng và một số đặc tính khác của nó mà các mạng định tuyến truyền thống không có. Nó cũng được phát triển để hỗ trợ cho IP. Hơn nữa, trong các trường hợp đòi hỏi thời gian thực cao, IPOA sẽ là sự lựa chọn số một. IPOA truyền thống là một công nghệ lai ghép. Nó đặt IP (công nghệ lớp thứ 3) trên ATM (công nghệ lớp thứ 2). Các giao thức của hai lớp là hoàn toàn độc lập. Chúng được kết nối với nhau bằng một loạt các giao thức (như NHRP, ARP…).  SVTH: Phạm Thanh Hải Trang 3 GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Chương 1: Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS Cách tiếp cận này hình thành tự nhiên và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, khi xuất hiện sự bùng nổ lưu lượng mạng, phương thức này dẫn đến một loạt các vấn đề cần giải quyết, bao gồm sự phụ thuộc vào các giao thức phức tạp và các bộ định tuyến xử lý các giao thức này. Sự phức tạp sẽ gây ra các hiệu ứng bất lợi đến sự tin cậy của các mạng xương sống. Để giải quyết những tồn tại này, các công nghệ như MPOA và LANE đã được hình thành. Tuy nhiên các giải pháp đó không thể giải quyết được tất cả các tồn tại. Trong khi ấy, nổi bật lên trên một loạt các công nghệ IPOA khác với phương thức lai ghép là chuyển mạch nhãn theo phương thức tích hợp. Chúng cung cấp giải pháp hợp lý để giải quyết những tồn tại này. Khái niệm chuyển mạch nhãn xuất phát từ quá trình nghiên cứu hai thiết bị cơ bản trong mạng IP: tổng đài chuyển mạch và bộ định tuyến. Chúng ta có thể thấy rằng chỉ xét trong các yếu tố tốc độ chuyển mạch, phương thức điều khiển luồng, tỉ lệ giữa giá cả và chất lượng thì tổng đài chuyển mạch chắc chắn tốt hơn nhiều so với bộ định tuyến. Tuy nhiên, các bộ định tuyến có các chức năng định tuyến mềm dẻo mà tổng đài không thể so sánh được. Do đó không thể không nghĩ rằng có thể có một thiết bị có khả năng điều khiển luồng, tốc độ cao của tổng đài cũng như các chức năng định tuyến mềm dẻo của bộ định tuyến. Đó là động cơ then chốt để phát triển chuyển mạch nhãn. Nguyên tắc cơ bản của chuyển mạch nhãn là sử dụng một thiết bị tương tự như bộ định tuyến để điều khiển thiết bị chuyển mạch phần cứng ATM, do vậy công nghệ này có được tỉ lệ giữa giá thành và chất lượng có thể sánh được với tổng đài. Nó cũng có thể hỗ trợ thậm chí rất nhiều chức năng định tuyến mới mạnh hơn như định tuyến hiện. Công nghệ này do đó kết hợp một cách hoàn hảo ưu điểm của các tổng đài chuyển mạch với ưu điểm của các bộ định tuyến, và trở thành điểm nóng thu hút sự tập trung của ngành công nghiệp viễn thông. 1.2. Các khái niệm cơ bản MPLS 1.2.1. MPLS là gì? MPLS là viết tắt của “Multi-Protocol Label Switching”, tạm dịch là “Chuyển mạch nhãn đa giao thức”. Thuật ngữ multi-protocol (đa giao thức) để nhấn mạnh rằng công nghệ này áp dụng được cho tất cả các giao thức lớp mạng chứ không chỉ riêng có giao thức IP. MPLS cũng hoạt động tốt trên bất kỳ các giao thức lớp liên  SVTH: Phạm Thanh Hải Trang 4 GVHD: ThS. Đào Minh Hưng
- Xem thêm -