Tài liệu Marketing công ty quảng cáo trực tuyến công ty admicro

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

DANH SÁCH NHÓM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Văn Thị Thanh Diệu Lê Thị Kim Hăằng Ngô Đức Nhân Lê Thị Diêễm Linh Lê Thảo Linh Nguyêễn Hữu Khương Hoàng Thị Myễ Phượng Phạm Thị Tuyêết Trinh Trâằn Thị Tơ Nguyêễn Thị Huyêằn Trang Mar 2 Mar 2 Mar 2 Mar 2 Mar 2 Mar 2 Mar 2 Mar 2 Mar 2 Mar 3 1 Ý KIẾẾN GIẢNG VIẾN ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2 Marketing công ty Quảng cáo trực tuyêến công ty ADMICRO PHỤ LỤC Trang GIỚI THIỆU I. II. III. IV. 4 Công ty ADMICRO Khách hàng mục tiêu: Dịch vụ thỏa mãn những nhu câằu nào của khách hàng ? Nghiên cứu 7P 1. Sản phẩm : 2. Kênh phân phôếi 3. Chiêến lược giá 4. Chiêến lược xúc tiêến.  Quan hệ công chúng:  Quảng cáo  Khuyêến mãi 5. Yêếu tôế con người 6. Tiêến trình-Process 20 7. Physical evidence Đêằ xuâết 7 8 10 11 11 14 14 16 16 18 19 19 21 21 3 GIỚI THIỆU Quảng cáo trực tuyêến là gì Cũng như các loại hình quảng cáo khác, quảng cáo trên mạng nhăằm cung câếp thông tin, đẩy nhanh tiêến độ giao dịch giữa người mua và ng ười bán. Nh ưng quảng cáo trên Web khác hẳn quảng cáo trên các phương tiện thông tin đ ại chúng khác, nó giúp người tiêu dùng có thể tương tác với quảng cáo. Khách hàng có th ể nhâến vào quảng cáo để lâếy thông tin hoặc mua sản phẩm cùng mâễu mã trên qu ảng cáo đó, thậm chí họ còn có thể mua cả sản phẩm từ các qu ảng cáo online trên Website. Quảng cáo trực tuyêến đã tạo cơ hội cho các nhà quảng cáo nhăếm chính xác vào khách hàng của mình, và giúp họ tiêến hành quảng cáo theo đúng v ới s ở thích và thị hiêếu của người tiêu dùng. Các phương tiện thông tin đại chúng khác cũng có khả năng nhăếm chọn, nhưng chỉ có mạng Internet mới có khả năng tuyệt vời như thêế. Những ưu điểm của quảng cáo trực tuyêến  Khả năng nhăắm chọn Nhà quảng cáo trên mạng có râết nhiêằu khả năng nhăếm chọn mới. H ọ có th ể nhăếm vào các công ty, các quôếc gia hay khu vực địa lý cũng như họ có th ể sử dụng cơ s ở dữ liệu để làm cơ sở cho tiêếp thị trực tiêếp. Họ cũng có thể dựa vào s ở thích cá nhân và hành vi của người tiêu dùng để nhăếm vào đôếi tượng thích h ợp. Phân khúc thị trường rõ ràng: Môễi website hay công cụ trên Internet đêằu có những đôếi tượng sử dụng nhâết định. Việc khảo sát thông tin người sử dụng được th ực hi ện khá đ ơn giản và đáng tin cậy, giúp các doanh nghiệp định hướng chính xác con đ ường ngăến nhâết dâễn đêến khách hàng tiêằm năng của mình. Khách hàng có th ể dùng các hình thức như đặt banner ở các site nổi tiêếng, lượng truy cập đông hay l ựa ch ọn qu ảng cáo Google Adwords vàdịch vụ SEO (tôếi ưu hóa website trên các công cụ tìm kiêếm) …Các hình thức này giúp cho doanh nghiệp tìm đúng khách hàng mục tiêu.  Khả năng theo dõi Các nhà tiêếp thị trên mạng có thể theo dõi hành vi của người sử dụng đôếi v ới nhãn hiệu của họ và tìm hiểu sở thích cũng như môếi quan tâm c ủa nh ững khách hàng triển vọng. Ví dụ, một hãng sản xuâết xe hơi có thể theo dõi hành vi c ủa ng ười s ử dụng qua site của họ và xác định xem có nhiêằu người quan tâm đêến qu ảng cáo c ủa họ hay không? 4 Ghi nhận phản ứng khách hàng: Bao nhiêu người nhìn thâếy mâễu quảng cáo sản phẩm của bạn? Bao nhiêu người đã click vào? H ọ đã xem nh ững thông tin gì, l ưu lại ở mục nào lâu nhâết trong website vêằ sản phẩm? Tâết cả những thông tin quan trọng này chỉ là mơ ước trong quảng cáo truyêằn thôếng, nhưng seễ hi ển th ị râết rõ ràng trong bản báo cáo hàng tháng mà doanh nghi ệp nh ận đ ược t ừ website đã đ ặt banner. Những sôế liệu này cho phép doanh nghiệp xác định được thị hiêếu khách hàng, từ đó xây dựng chiêến lược quảng cáo lâu dài phù h ợp v ới nhu câằu c ủa h ọ. điêằu này râết khó thực hiện đôếi với kiểu quảng cáo truyêằn thôếng như trên tivi, báo chí và bảng thông báo.  Tính linh hoạt và khả năng phân phốắi Một quảng cáo trên mạng được truyêằn tải 24/24 giờ một ngày, c ả tuâằn, c ả năm. Hơn nữa, chiêến dịch quảng cáo có thể được băết đâằu c ập nhật ho ặc hu ỷ b ỏ bâết c ứ lúc nào. Nhà quảng cáo có thể theo dõi tiêến độ qu ảng cáo hàng ngày, xem xét hi ệu quả quảng cáo ở tuâằn đâằu tiên và có thể thay thêế quảng cáo ở tuâằn th ứ hai nêếu câằn thiêết. Điêằu này khác hẳn kiểu quảng cáo trên báo chí, ch ỉ có th ể thay đ ổi qu ảng cáo khi có đợt xuâết bản mới, hay quảng cáo tivi với m ức chi phí râết cao cho vi ệc thay đổi quảng cáo thường xuyên.  Tính tương tác Mục tiêu của nhà quảng cáo là găến khách hàng triển vọng với nhãn hiệu hoặc sản phẩm của họ. Điêằu này có thể thực hiện hiệu quả trên mạng, vì khách hàng có th ể tương tác với sản phẩm, kiểm tra sản phẩm và nêếu thoả mãn thì có th ể mua. Ví dụ, một quảng cáo cho phâằn mêằm máy tính có thể đưa khách hàng t ới n ơi tr ưng bày sản phẩm để lâếy thông tin và kiểm tra trực tiêếp. Nêếu khách hàng thích phâằn mêằm đó, họ có thể mua trực tiêếp. Không có loại hình thông tin đ ại chúng nào l ại có thể dâễn khách hàng từ lúc tìm hiểu thông tin đêến khi mua sản phẩm mà không g ặp trở ngại nào như mạng Internet.  Sự hốỗ trợ của cống nghệ mới: Tận dụng những tính châết của công nghệ sôế hóa, các nhà qu ảng cáo có th ể t ạo những mâễu quảng cáo sôếng động, sáng tạo bởi tính châết không gi ới h ạn ph ương pháp quảng cáo trực tuyêến. Càng sáng tạo, các doanh nghiệp càng có nhiêằu c ơ may thu hút sự chú ý của khách hàng.  Chi phí hợp lý: Doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí của mình một cách tôếi ưu: chi phí b ỏ ra là bao nhiêu và đánh giá kêết quả mang lại ngay sau khi kêết thúc chiêến d ịch nh ư khi s ử dụng đặt banner, SEO hay Google Adwords… Năếm được các thông tin này, các 5 doanh nghiệp seễ cân nhăếc trước khi đưa ra quyêết định lựa ch ọn hình th ức cho chiêến dịch quảng cáo. Trong thêế giới rộng lớn của Internet với hàng tỷ người đang sử dụng hàng ngày, phâằn lớn trong sôế họ thường đọc quảng cáo trực tuyêến khi l ướt web và đó là c ơ hội lớn để quý khách quảng cáo tiêếp thị doanh nghi ệp - s ản phẩm - d ịch v ụ tr ực tuyêến trên Internet. Khi Internet băết đâằu bùng nổ tại Việt Nam cũng là lúc các doanh nghiệp nhìn thâếy tiêằm năng và hiệu quả của thị trường qu ảng cáo tr ực tuyêến bên cạnh các kênh quảng cáo truyêằn thôếng như truyêằn hình, radio hay báo in… Và Internet Marketing gâằn như đã trở thành lựa chọn sôế 1 cho các ho ạt đ ộng marketing. Sôế lượng doanh nghiệp sử dụng các công c ụ tiêếp th ị online ngày càng tăng, ngân sách dành cho Internet Marketing cũng ngày càng cao. Cho dù là một công ty lớn hoặc chỉ là 1 cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ thì công việc tiêếp thị online và bán hàng trực tuyêến seễ khiêến bạn mâết 1 khoản chi phí đáng kể để đâằu tư vào kênh phân phôếi nêếu muôến cạnh tranh và có khách hàng. Nhận thâếy quảng cáo trực tuyêến ngày càng có vai trò quan tr ọng trong ho ạt đ ộng marketing của một doanh nghiệp, nhưng các doanh nghi ệp hi ện nay vâễn ch ưa có đội ngũ riêng biệt để tiêến hành các hoạt động marketing trực tuyêến do đó còn ph ụ thuộc chủ yêếu vào các agency. Nhóm chọn đêằ tài này để hiểu rõ được các ho ạt động của một agency đôằng thời nghiên cứu 7P để có th ể rút ra đ ược nh ững kinh nghiệm quan trọng cho sau này khi hoạt động tại các doanh nghi ệp. nhóm chon công ty Admicro do đây là công ty quảng cáo tr ực tuyêến v ới th ị phâằn cao nhâết Vi ệt Nam. 6 I. Giới thiệu cống ty ADMICRO Là đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty cổ phâằn truyêằn thông Vi ệt Nam (Vietnam Communications Corporation) - một trong những công ty truyêằn thông hàng đâằu Việt Nam trong linh vực cung câếp các dịch vụ tr ực tuyêến - với các d ịch v ụ n ội dung và công nghệ sáng tạo được hàng triệu người trong và ngoài n ước tin dùng nh ư trang tin tức tổng hợp Dân trí ( dantri.com.vn), Thời báo kinh têế Việt Nam (vneconomy.vn), Diêễn đàn doanh nghiệp – tờ báo của VCCI ( dddn.com.vn), CafeF.vn – trang thông tin dành riêng cho nhà đâằu tư và tài chính ngân hàng, Ng ười Lao Động (nld.com.vn) và nhiêằu trang website dịch vụ giải trí khác. Sở h ữu độc quyêằn quảng cáo trên hơn 30 website cùng với vi ệc năếm gi ữ h ơn 1/3 thị tr ường quảng cáo online Việt Nam, các sản phẩm c ủa Admicro đang dâễn đâằu thị trường trong các linh vực chuyên ngành. Với một đội ngũ quản lý, chuyên viên và nhân viên giàu khả năng, s ức sáng tạo, s ự nhiệt huyêết và kinh nghiệm, Admicro tin tưởng đưa ra cho khách hàng nh ững s ản phẩm và dịch vụ tôết nhâết. Điêằu này đ ược chứng minh băằng s ự hài lòng t ừ phía các đôếi tác của chúng tôi như: Ngân hàng (Techcombank, BIDV, VIBank…), Đi ện t ử (Samsung, LG…) Viêễn thông (Vinaphone, Mobiphone, VTN…), Ô tô xe máy (SYM, Yamaha, Honda…). Các dịch vụ thêế mạnh Admicro cung câếp bao gôằm:  Tư vâến trọn gói dịch vụ quảng cáo (chọn website, chọn khu quảng cáo, chọn hình thức quảng cáo…)  Thực hiện các chiêến dịch quảng cáo, chiêến dịch marketing, chiêến d ịch truyêằn thông hiệu quả.  Thiêết kêế, giám sát, báo cáo và đánh giá hi ệu qu ả các chiêến d ịch truyêằn thông, marketing và quảng cáo. Với khả năng và kinh nghi ệm, Admicro đưa tới cho các bạn các dịch v ụ và s ản phẩm tôết nhâết với chi phí hiệu quả nhâết! Những cột môếc đáng nhớ: 1/4/2008: Admicro ra đời với 10 thành viên 1/4/2010: Admicro tròn 2 tuổi với 80 thành viên trong Nam ngoài Băếc Đêến nay, Admicro vâễn không ngừng tự hoàn thiện để nâng cao c ả vêằ châết và l ượng để xứng đáng là một bộ phận chủ chôết của VietnamCommunications Corporation. 7 II. Khách hàng mục tiêu: Khách hàng mục tiêu mà Admicro nhăếm đêến là những doanh nghi ệp, t ổ ch ức muôến đem sảm phẩm, dịch vụ của mình tiêếp xúc rộng rãi đêến đôếi t ượng m ục tiêu thông qua con đường quảng cáo trực tuyêến. Hoạt động rộng rãi trên cả nước Admciro săễn sàng đáp ứng các yêu câằu cho tâết c ả các doanh nghiệp trên cả nước quan tâm và muôến sử d ụng qu ảng cáo tr ực tuyêến cụ thể là quảng cáo trên các webside hoạt động mạnh meễ trong nước. Những doanh nghiệp, tổ chức này đa dạng vêằ quy mô và tiêằm l ực tài chính: dù b ạn là những công ty đa quôếc gia như : Honda, Samsung, Dutch Lady… hay nh ững doanh nghiệp, tổ chức nhỏ hạn chêế vêằ tiêằm lực tài chính thì b ạn vâễn có th ể tiêếp cận với các dịch vụ của Admicro một cách dêễ dàng và hi ệu quả nhâết. Tâết cả các doanh nghiệp hoạt động trong bâết cứ linh v ực nào : tài chính, d ịch v ụ, sức khỏe, thương mại điện tử, thể thao, âm nhạc giải trí, hàng tiêu dùng, hàng điện tử, xe máy, ô tô…hay khách hàng mục tiêu mà doanh nghi ệp h ướng đêến là ai: trẻ em, thanh thiêếu niên, … cũng đêằu có th ể sử dụng dịch vụ qu ảng cáo tr ực tuyêến của Admicro. Mảng ố tố – xe máy với đâằu web Autopro.channelvn.net: Khách hàng mục tiêu của mảng này là các cửa hang ô tô, cửa tiệm phụ kiện xe, chăm sóc xe, showromm c ủa các nhãn hang lớn. Các khách hàng tiêu biểu hiện nay: công ty ô tô Vi ệt Hùng (đ ại lý ủy quyêằn kinh doanh xe ô tô mitsubisi), ford việt nam, Toyota Vietnam, ... Mảng tài chính doanh nghiệp với các web vneconomy, diendandoanhnghiep, cafef, dantri, người lao động,... Khách hàng m ục tiêu của m ảng này là các doanh nghiệp, công ty hoạt động vêằ tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Các khách hàng tiêu biểu hiện nay: dự án địa ôếc nhà đâết mandaringarden, Techcombank, giải thưởng CIO - Lãnh đạo Công Ngh ệ Thông Tin (CNTT), công ty chứng khoán ACBS, công ty chứng khoán Hòa Bình HBS, công ty VNDIRECT ( là công ty hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vâến tài chính doanh nghi ệp, t ự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh m ục đâằu t ư.) , ngân hang VIP, Maritimebank, vietinbank, BIDV Bank. 8 Gói U25 bao gôằm những trang tin thông tin giải trí, âm nh ạc, phim ảnh, công ngh ệ như: Socvui, kenh14.vn, i –pro.vn, video.sohs.vn, genk.vn, diemthi, dantri/com/tuyensinh... U25 là sự lựa chọn đúng đăến của các nhãn hi ệu, doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản phẩm – dịch vụ giành cho gi ới tr ẻ. Các khách hàng hiện nay: Muachung, mobifone, máy ảnh sony, Language Link , C2, PNJ, Tập đoàn giáo dục Melior… Mảng trẻ em: AdMicro chú trọng đêến nhóm đôếi tượng đặc biệt này qua 2 website duy nhâết trên thị trường. Như: Socnhi.com là câằu nôếi đưa các bé vào thêế gi ới Internet rộng lớn băằng những nội dung giáo dục và gi ải trí dành riêng cho tr ẻ t ừ 3-12 tuổi và Socvui.com là nơi để các bé có th ể ch ơi game flash sau gi ờ h ọc căng thăằng. Khách hàng mục tiêu là những doanh nghiệp hoạt động trong sản phẩm dịch vụ cho trẻ em như: game, chương trình dành cho thiêếu nhi, th ời trang thiêếu nhi, các khóa học... Tuy nhiên, đây là mảng ít phát tri ểm c ủa admicro. Khách hàng hiện nay: muachung, mobifone... Mảng thương mại điện tử: Bao gôằm những website có tiêếng và mức độ tín nhiệm cao như: raovat, rongbay, muaban, daugia, enbac, diêễn đàn Mua r ẻ. M ảng thương mại điện tử đánh vào thị trường buôn bán lẻ với hàng nghìn cửa hàng buôn bán lẻ trực tuyêến. Những website của Thương m ại đi ện t ử không nh ững phục vụ cho nhu câằu mua bán rao vặt mà còn giúp khách hàng “ tr ưng bày” m ặt hàng một cách hợp lý, băết măết và tiện lợị như shop online ho ặc tham gia đâếu giá các sản phẩm. Khách hàng hiện nay: Muachung, siêu thi điện máy online, digicity.vn, dongho.com, http://iphone3g.com.vn/, http://www.everyday.vn, hoanghamobile, http://thoitrangami.vn/, http://www.trangkhuyenmai.vn/, muachung, http://www.hotdeal.vn,... Mảng âm nhạc – giải trí: với hai trang web sannhac và bamboo. Đây là một trong những gói mạnh của Admicro phục vụ cho các sản phẩm mang tính châết gi ải trí và hướng đêến cộng đôằng trẻ. Khách hàng hiện nay: Muachung, social game, mobifone, Mảng thể thao: gôằm hai đâằu báo chính là thể thao và văn hóa, ng ười lao đ ộng. Admicro đánh vào những doanh nghiệp, công ty sản xuâết các s ản ph ẩm d ịch v ụ thường cho phái mạnh và các sản phẩm dịch vụ bổ trợ cho thể thao. Khách hàng hiện nay: REXONA sport for men, trà xanh có ga ikun, ... 9 Tin tức tổng hợp: đươc coi là mảng mạnh nhâết của Admicro với nhiêằu các đâằu báo như Dân trí, Người lao động, Kenh14, VCTV.VN. Sự phong phú vêằ nội dung đã mang đêến cho mảng Tin Tức Tổng hợp một lượng độc giả khổng lôằ v ới đ ủ m ọi giới, mọi lứa tuổi. Vì vậy, khách hàng trong mảng này râết đang dạng. Khách hàng hiện nay: Honda, khu nghỉ dưỡng Vinpearl Luxury Đà Năễng, Toyota, đôằng hôằ Đăng Quang, BIDV, mobile Toàn Câằu, Nha khoa Myễ, VIB, Vietnam Airlines, Gâếu Đỏ, Canon, ... Gia đình – sức khỏe: Gôằm có 2 website Suckhoedoisong.vn , Giadinh.net . và chuyên trang của Dantri.com.vn. Khách hàng nhăếm đêến là những doanh nghiệp hoạt động trong linh vực : dược, sản phẩm tôết cho sức khỏe, dịch vụ chăm sóc s ức kh ỏe, khóa học nội trợ, chăm sóc con,... Khách hàng hiện nay: Phòng khám Vietlife, dâằu đậu nành simply, công ty d ược c ổ phâằn Trafaco, dutch lady, Sản phẩm thức ăn dinh dưỡng Herbalife, phòng khám chuyên khoa gia đình Thâằn Kinh Cột Sôếng David Shepherd, công ty d ược ph ẩm Tâm Bình,... Các webside khác: Tập hợp một sôế website trong nhiêằu linh vực khác nhau nhăằm tăng cường thêm độ phủ cho các gói quảng cáo chính nêu trên và đ ể làm phong phú thêm nhóm, đôếi tượng khách hàng càng ngày càng được mở r ộng của các s ản phẩm trên thị trường. Sannhac.com, phapluat.com... III. Dịch vụ thỏa mãn những nhu câầu nào của khách hàng ? Công ty Admicro cung câếp dịch vụ truyêằn thông trực tuyêến chính là Cho thuê vị trí để đặt logo hoặc banner tại các website có l ượng ng ười truy c ập lớn, trong đó có nhiêằu đôếi tượng phù hợp với khách hàng tiêằm năng c ủa s ản ph ẩm. Dịch vụ thỏa mãn những nhu câằu nhăếm tới lượng độc gi ả th ường xuyên s ử d ụng internet của khách hàng: - Quảng cáo cho sản phẩm , tăng doanh sôế bán hàng - Quảng cáo cho thương hiệu , tăng độ nhận biêết thương hiệu - Thông tin sản phẩm đêến đúng với khách hàng m ục tiêu c ủa công ty - Đo lường được sôế lượng khách hàng xem quảng cáo , thông kê được các thông tin liên quan , ghi nhận được phản ứng của khách hàng. - Chi phí quảng cáo hợp lý - Không giới hạn sáng tạo trong tác phẩm quảng cáo 10 - Thông tin câằn truyêằn tải không giới hạn thời gian và đ ịa lý IV. NGHIÊN CỨU 7P 1. Sản phẩm : Sản phẩm là phâằn quan trọng nhâết trong 7P của marketing d ịch v ụ, s ản ph ẩm là những giá trị nhăằm đáp ứng tôết cho nhu câằu của khách hàng. Chiêến lược sản phẩm của Admicro là tôếi đa hóa giá tr ị cho khách hàng. Admicro hiện đang kinh doanh chủ yêếu trong linh vực qu ảng cáo tr ực tuyêến v ới h ơn 30 trang web nổi tiêếng có lượng truy cập cao nh ư: Dantri, kenh14, vneconomy, rongbay…Các trang web này mặc dù không thuộc sở hữu của Admicro nhưng Admicro độc quyêằn kinh doanh trên các trang web này. Các dịch vụ mà Admicro cung câếp gôằm:  Cung câếp các giải pháp quảng cáo online cho khách hàng tại các trang web mà khách hàng yêu câằu.  Tư vâến để khách hàng có sự lựa chọn tôết nhâết trong vi ệc qu ảng cáo online. Ngoài việc cung câếp quyêằn quảng cáo, Admicro đang đi đâằu trong linh v ực t ư vâến chiêến lược quảng cáo Internet với nhiêằu hình thức qu ảng cáo m ới, sáng t ạo, công nghệ cao, giúp khách hàng đạt hiệu quả cao nhâết cũng như thực hi ện các ch ương trình quảng cáo trọn gói cho khách hàng. Admicro luôn luôn nâng cao châết lượng dịch vụ của mình, các gi ải pháp qu ảng cáo càng ngày càng đa dạng và phong phú giúp khách hàng có thêm nhiêằu ch ọn l ựa đ ể phù hợp với mục tiêu và chiêến lược của công ty mình. Bên c ạnh đó, MiroAd còn tiêằm kiêếm, sáng tạo các loại banner từ các banner tinh, banner đ ộng đêến các banner có tính tương tác với người truy cập như: banner nghe nh ạc, banner ch ơi game,…Hiện, Admicro đang phát triển các loại banner này vì chúng không ch ỉ đ ể người xem quan sát được mà còn giúp họ giải trí và nh ận di ện th ương hi ệu,s ản phẩm qua sự giải trí đó.Nó không còn mang tính cưỡng bức người xem như các banner tinh thông thường.Loại quảng cáo này không chỉ kích thích ng ười truy c ập có lợi cho khách hàng mà còn làm cho giao diện trang web tr ở nên đ ẹp h ơn nên seễ có lợi thêm cho chủ trang web. Sản phẩm Admicro cung câếp gôằm: Box Appication :  Tăng hiệu quả hình ảnh và nội dung 11  Không gian quảng cáo rộng rãi (300 x 600 pixel) giúp tôếi ưu ý tưởng sáng tạo .  Nội dung box được lựa chọn phù hợp với chuyên mục của website ,tạo sự hài hòa với báo, khuyêến khích đọc thông tin trong box quảng cáo  Tăng mức độ tập trung vào quảng cáo :Giao diện được thiêết kêế đôằng bộ với thiêết kêế của website → Độc giả tiêếp cận thông tin như đang đọc báo, không phải xem quảng cáo  Tăng khả năng tương tác Đa dạng tính năng ngay trên cùng trang báo  Hình ảnh, video  Hệ thôếng định vị, bản đôằ  Liên kêết các mạng xã hội: facebook, twitter, blogger,…  Shout-box thảo luận CPM Mobile Quảng cáo trên các trang sử dụng mobile để lướt web, thường là các trang tin t ức và giải trí như : dantri.com.vn , youtube.com… Dịch vụ này giúp tăng độ phủ vào các view cao câếp Hệ thôếng CPM linh hoạt và đo kiểm chính xác.Admicro có h ệ thôếng CPM analytics giúp đo lường các lượt truy cập, ngoài ra nó còn có kh ả năng tracking v ới các chương trình có yêu câằu đặt biệt như : Dòng điện tho ại, m ạng đi ện tho ại, lo ại trình duyệt, kích thước màn hình. Hiệu quả việc hiển thị banner : vị trí hiển thị là top banner và bottom banner là cáo vùng quảng cáo seễ hiển thị đâằu tiên khi truy cập bài viêết và cuôếi cùng khi kéo xuôếng hêết bài viêết.Độc quyêằn cho mổi lượt view , không chia seễ cùng banner khác. TVC online Quảng cáo này xuâết hiện khi mà internet ngày càng có vị trí cao h ơn tivi.Các đo ạn TVC ngăến (tôếi đa 10 phút ) được nhúng hoặc chèn vào các web như : dantri.com.vn , sannhac.com , kenh14.vn,… 12 Ưu điểm của sản phẩm này là giúp tiêết kiệm chi phí cho khách hàng v ới c ơ chêế hiển thị banner linh hoạt theo thời gian, hệ thôếng platform cho phép phân phôếi lượng CPM theo từng đợt và từng ngày trong phase.Ngoài ra , nó ki ểm soát sôế lâằn hiển thị với từng user và chỉ tính tiêằn với các lâằn impression hi ệu qu ả. CPM Class A Sản phẩm mới Class A là nơi hội tụ những thông tin HOT nhâết liên quan đêến kinh têế, tài chính, ngân hàng, đâằu tư, chứng khoán, bâết động s ản, ô tô, xe máy. th ể thao văn hóa và mua săếm. Với những bài viêết săếc sảo, có tính thực têế cao thu hút đ ược s ự quan tâm c ủa các nhà đâằu tư, doanh nghiệp và khách hàng. Hệ thôếng website báo online hàng đâằu Việt Nam hiện nay, như Thời báo kinh têế Việt Nam, diêễn đàn doanh nghi ệp, Dân trí, CafeF, Autopro, Dân trí, Én bạc,... có độ phủ rộng khăếp đêến hàng tri ệu đ ộc gi ả trên cả nước và nước ngoài. Nội dung của từng trang được các phóng viên, biên tập viên, các chuyên gia có kinh nghiệm trực tiêếp tham gia viêết đánh giá mang lại tính mới m ẻ, sâu săếc, th ực têế cao. Ngoài ra hệ thôếng server được nâng câếp tôếc độ cao theo chu ẩn quôếc têế giúp cho các độc giả, doanh nghiệp, nhà đâằu tư liên tục cập nhật thông tin 24/24h. Th ời gian lưu lại trên website cao trung bình 10 - 15 phút. Bên cạnh đó, sản phẩm Class A đã, đang tư vâến và tri ển khai nhiêằu chiêến d ịch quảng cáo, PR, truyêằn thông, marketing online thành công, có hi ệu qu ả th ực têế cao cho mọi khách hàng. Đặc điểm của sản phẩm này là thích hợp cho các khách hàng có thu nh ập cao, vi ệc thanh toán được tính theo sôế lâằn hiển thị.Ví trí thường đặt tại các website thu ộc nhóm doanh nghiệp như :CafeF ,vneconomy, rongbay, diendandoanhnghiep… CPM U25 Nhóm U25 bao gôằm những trang tin thông tin gi ải trí, âm nh ạc, phim ảnh, tin t ức được cập nhật, phản ánh chính xác nhận thức và mong muôến c ủa gi ới tr ẻ hi ện nay. Những website của Gói Giới Trẻ có độ phủ tới hơn 2 triệu độc giả trẻ tuổi trên cả nước. Nội dung của từng trang được xây dựng chuyên bi ệt, hâếp dâễn, thu hút nhiêằu độc giả trẻ tuổi. Thời gian lưu lại giải trí trên websites cao, trung bình t ừ 10 đêến 15 phút. 13 Bên cạnh đó, gói Giới trẻ đã tư vâến và triển khai nhiêằu chiêến dịch qu ảng cáo thành công, đem lại hiệu quả cao cho khách hàng. CPM Mass Quảng cáo băằng banner , thanh toán cho môễi 1000 lâằn hi ển th ị ,đ ược hi ển th ị trên toàn bộ các website của Admicro. Sản phẩm này có ưu đi ểm v ới đ ộ ph ủ th ương hiệu rộng trên 25 triệu đọc giả, chỉ tính lượt view hiệu qu ả nhàm tôếi ưu hoá giá trị cho khách hàng , vị trí quảng cáo tôết nhâết, lớn nhâết tạo bêằ sâu cho qu ảng cáo. 2. Kênh phân phốắi Kênh phân phôếi là một phâằn râết quan trọng trong những nôễ l ưc tiêếp c ận th ị tr ường của doanh nghiệp. Loại kênh phân phôếi mà Admicro ch ọn là tr ực tiêếp ,bán th ẳng đêến khách hàng mục tiêu của công ty. Vì vậy khi có nhu câằu vêằ các d ịch v ụ tr ực tuyêến, bạn có thể tìm đêến các địa điểm sau: Trụ sở chính: Tâằng 11, CDC Building, 25-27 Lê Đ ại Hành, qu ận Hai Bà Tr ưng, Hà Nội. ĐT: (84 4) 3974 8899 | Fax: (84 4) 3974 4081 Chi nhánh TP HCM: Lâằu 5, Saigon Prime Building, 107-109-111 Nguyêễn Đình Chi ểu, Phường 6, Quận 3, TP.HÔỒ CHÍ MINH ĐT: (84 8) 3 930 9935 | Fax: (84 8) 3930 9937 Email: contact@admicro.vn Website. Admicro.vn 3. Chiêắn lược giá Ứng với những nhóm website trên, AdMicro có những giá khác khau tùy thu ộc vào vị trí cũng như thể loại của dạng quảng cáo. Lâếy 1 ví dụ của Dân trí Báo giá quảng cáo trên website http://dantri.com.vn của AdMicro ST T Vị trí Mố tả Kích thước Giá theo Tuâần (VNĐ/1 Tuâần) Dung Chia lượn sẻ g (Kb) Trang chủ Chuyên mục câếp 1 Chuyên mục câếp 2 1 (1A ,1B)Top 468x90 Banner 50 KB 3 chia 50.000.00 sẻ 0 15.000.00 0 10.000.0 00 2 (1A+B)Top banner đúp 980x90 50 KB 3 chia 100.000.0 sẻ 00 20.000.00 0 15.000.0 00 3 (2A,2B)Hot Banner 1-2 336x14 0 50 KB 3 chia 60.000.00 sẻ 0 NA NA 4 (2C)Hot Banner 3 336x14 0 50 KB 3 chia 50.000.00 sẻ 0 14 NA NA 5 Centerbane r Expand 980x50, 50 980x48 KB 0 3 chia 60.000.00 sẻ 0 NA NA 6 Middle Banner 1 300x25 0 50 KB 3 chia 40.000.00 sẻ 0 25.000.00 0 15.000.0 00 7 Right banner 1 180x27 0 50 KB 3 chia 30.000.00 sẻ 0 15.000.00 0 7.500.00 0 8 Right banner 2 180x27 0 50 KB 3 10.000.00 0 7.500.00 0 9 Banner TVC 300x25 0 50 KB 3 chia 30.000.00 sẻ 0 NA NA 10 Hight right 160x60 Banner 1 0 3 chia 20.000.00 sẻ 0 10.000.00 0 7.500.00 0 11 Middle banner2 300x25 0 50 KB 3 chia 20.000.00 sẻ 0 NA NA 12 (A-C)Mini banner 300x12 5 50 KB 3 chia 7.500.000 sẻ 10.000.00 0 5.000.00 0 13 Hight right 160x60 Banner 2 0 50 KB 3 chia 20.000.00 sẻ 0 NA NA 14 Square banner 250x25 0 50 KB 3 chia 15.000.00 sẻ 0 NA NA 15 Hight banner A 160x60 0 50 KB 3 chia 15.000.00 sẻ 0 NA NA 16 Hight banner B 120x60 0 50 KB 3 chia 10.000.00 sẻ 0 NA NA 17 Article banner 420x90 50 KB 3 chia NA sẻ 15.000.00 0 10.000.0 00 20.000.00 0 Bên cạnh hình thức đăng kí quảng cáo côế định như trên, với nh ững cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, có thể sử dụng dịch vụ AdMarket của AdMicro. V ới hình th ức này. AdMicro đưa ra mức giá như sau: Giá môễi click là 1500 VNĐ (chưa bao gôằm VAT). Môễi khách hàng seễ có 2 tài kho ản: tài khoản chính và tài khoản khuyêến mãi. Tài khoản chính là tài khoản bạn nạp tiêằn trên hệ thôếng. Mức khuyêến mãi dựa trên tổng sôế tiêằn khách hàng đã tiêu trong ngày của tài khoản chính không bao gôằm sôế tiêằn đã tiêu của tài kho ản khuyêến mãi. 15 Sôế tiêằn khuyêến mãi này được cộng thêm vào tài khoản khuyêến mãi và b ạn có th ể s ử dụng cho chiêến dịch quảng cáo tiêếp theo. 4. Chiêắn lược xúc tiêắn.  Quan hệ cống chúng: Các hoạt động xúc tiêến của AdMicro chủ yêếu đánh vào kênh quan hệ công chúng thông qua: Các cuộc hội thảo Admicro đã tổ chức chuôễi các hội thảo vêằ xu hướng, giải pháp marketing nhăằm huâến luyện, cung câếp kiêến thức marketing và quảng cáo online thêm cho đ ội ngũ nhân viên trong công ty, cho các đôếi tác, khách hàng và cho nh ững ai có mong muôến tìm hiểu. Các buổi hội thảo đêằ cập đêến tâằm quang tọng của quảng cáo online, những vâến đêằ khó khăn trong quản cáo mà doanh nghiệp gặp phải trong thời buổi kinh têế th ị trường, thông qua đó nêu bật được vai trò của quảng cáo online, nh ững l ợi ích hiệu quả vượt trội quảng cáo online mang lại, xây dựng nhận th ức c ủa khách hàng vêằ nhu câằu quảng cáo online. Hội thảo gâằn đây nhâết diêễn ra tại Vinpearl Land, Nha Trang vào tháng 7/2011 v ới chuyên đêằ “Marketing trực tuyêến 2011: Các xu hướng qu ảng cáo m ới”. V ới vai trò là nhà tổ chức, Admicro cung câếp những kiêến thức t ổng quan nhâết vêằ th ị tr ường quảng cáo trong năm 2011 - 2012, giới thiệu các xu h ướng qu ảng cáo tr ực tuyêến mới tại Việt Nam cũng như các giải pháp nhăằm tăng hiệu quả qu ảng cáo tr ực tuyêến cho doanh nghiệp. Đây cũng là dịp Admicro tri ân các khách hàng và đôếi tác thân thiêết, đôằng thời tạo cơ hội gặp gỡ và giao lưu gi ữa đ ại di ện các nhãn hàng, các đại lý quảng cáo, truyêằn thông và các cơ quan báo chí. Hội thảo có sự tham gia của gâằn 200 khách mời là đại diện câếp cao của các nhãn hàng ho ạt đ ộng trong nhiêằu linh vực như bâết động sản, tài chính – chứng khoán – ngân hàng – b ảo hi ểm, viêễn thông, ô tô – xe máy, thời trang, giáo dục – đào t ạo, y têế - chăm sóc s ức kh ỏe… Ngoài ra còn có đại diện của các đại lý quảng cáo, truyêằn thông và các đ ơn v ị báo và báo điện tử hàng đâằu tại Việt Nam. Đây cũng là d ịp Admicro tri ân các khách hàng và đôếi tác thân thiêết, đôằng thời tạo cơ hội gặp g ỡ và giao l ưu gi ữa đ ại di ện các nhãn hàng, các đại lý quảng cáo, truyêằn thông và các c ơ quan báo chí. Các campaign AdMicro đóng vai trò là nhà bảo trợ thông tin cho Vietnam Idol 2008. Các campaign đã được tổ chức râết thành công, thông qua đó xây dựng được hình ảnh vêằ AdMicro – một công ty chuyên nghiệp, linh động, sáng tạo, có nhiêằu tiêằm năng và là đôếi tác đáng tin cậy. 16 và đã từng phôếi hợp với trang web Kenh14.vn cùng trường Đại H ọc GABBA t ổ ch ức campaign “I’m different – cái tôi khác biệt” với các banner và bài PR xuyên suôết chương trình. 17  Quảng cáo Quảng cáo trực tiêếp đêến khách hàng AdMicro có hình thức quảng cáo cho công ty băằng cách ch ủ đ ộng g ọi đi ện đêến gi ới thiệu vêằ công ty mình cho khách hàng. AdMicro mời khách hàng đêến và trình bày credential presentation, giới thiệu vêằ các account nổi tiêếng của công ty mình, vêằ những thành công mà AdMicro đã đạt được và vêằ những ki thu ật mới trong qu ảng cáo online của AdMicro mà các công ty đôếi th ủ không th ể s ở đăếc. Nh ờ đó, các khách hàng biêết đêến AdMicro và lựa chọn AdMicro là agency đáng tin c ậy. Quảng cáo trên facebook Mạng xã hội là một kênh quảng cáo mà các doanh nghiệp không th ể b ỏ l ỡ. Thông qua facebook, mọi thông tin vêằ AdMicro được trình bày rõ ràng và có c ả đ ường link 18 dâễn đêến trang chủ của công ty. Với chỉ một cú click chuột, các doanh nghi ệp có th ể liên hệ đêến công ty dêễ dàng. Quảng cáo trên các e-banner Là một công ty cung câếp dịch vụ quảng cáo online, AdMicro đăng qu ảng cáo vêằ chính công ty của mình trên các vị trí e-banner. Ngoài ra, m ọi ng ười khi ghé thăm trang web bản quyêằn quảng cáo của AdMicro đêằu có th ể biêết đêến AdMicro là công ty cung câếp dịch vụ quảng cáo online cho các trang báo này thông qua đ ịa ch ỉ liên hệ quảng cáo ở cuôếi trang web và ở gâằn các e-banner qu ảng cáo trên trang web độc quyêằn.  Khuyêắn mãi Khi sử dụng dịch vụ AdMarket của AdMicro, môễi khách hàng seễ có 2 tài kho ản: tài khoản chính và tài khoản khuyêến mãi. Tài khoản chính là tài kho ản n ạp tiêằn trên hệ thôếng. Mức khuyêến mãi dựa trên tổng sôế tiêằn khách hàng đã tiêu trong ngày c ủa tài khoản chính không bao gôằm sôế tiêằn đã tiêu c ủa tài kho ản khuyêến mãi. Sôế tiêằn khuyêến mãi này được cộng thêm vào tài khoản khuyêến mãi và khách hàng có th ể sử dụng cho chiêến dịch quảng cáo tiêếp theo. Mức khuyêến mãi Sôế tiêằn sử dụng trong ngày 5% Từ 150.000 - 500.000 VNĐ 10% Từ 500.000 – 1.000.000 VNĐ 15% Từ 1.000.000 – 2.500.000 VNĐ 20% Từ 2.500.000 VNĐ trở lên 5. Yêắu tốắ con người Công ty Admicro được thành lập 1/4/2008 với 10 thành viên. 1/4/2010: Admicro tròn 2 tuổi với 80 thành viên trong Nam ngoài Băếc. Yêếu tôế con người: Công ty được tổ chức theo chiêằu dọc, tức là qu ản lý và phân chia công việc từ trên xuôếng. Các chêế độ đãi ngộ với nhân viên: - Được làm việc trong môi trường năng động, nhiêằu thử thách, có cơ hội đ ược đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên; - Được cung câếp các trang thiêết bị hiện đại, laptop, máy tính cá nhân... câằn thiêết đ ể nâng cao hiệu quả làm việc; 19 - Được tham gia vào môi trường văn hóa sôi nổi, với nhiêằu ho ạt đ ộng th ường xuyên; - Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy đ ịnh c ủa Lu ật lao đ ộng; 6. Tiêắn trình-Process 1. Để cung câếp các dịch vụ cho khách hàng thì điêằu đâằu tiên là công ty Admicro seễ liên hệ với các kênh là nơi đặt banner cho khách hàng để h ợp tác và kí h ợp đôằng độc quyêằn đăng quảng cáo trên đó. Các kênh này bao gôằm các trang trong hệ thôếng trực thuộc của VCCorp ngoài ra còn các trang là đôếi tác bên ngoài khác của Admicro. 2. Khách hàng có nhu đâằu quảng cáo trực tuyêến seễ tìm hi ểu các thông tin trên website: http://www.admicro.vn. Là website chính của Admicro nơi cung câếp đâằy đủ các thông tin vêằ công ty, các gói dịch v ụ, b ảng báo giá…Đ ặc bi ệt là trên website còn để lại thông tin liên lạc đâằy đủ của các nhân viên ph ụ trách các gói dịch vụ khác nhau mà khách hàng có thể liên lạc để được tư vâến. 3. Khách hàng liên hệ với công ty để được tư vâến vêằ các d ịch v ụ c ủa công ty. 4. Nêếu cảm thâếy phù hợp khách hàng seễ tiêến hành thõa thuận trao đ ổi và ký h ợp đôằng mua các gói dịch vu của công ty. Thực hi ện cá giao d ịch thanh toán… 5. Sau giai đoạn ký hợp đôằng công ty tiêến hành đăng quảng cáo đúng th ời gian khách hàng yêu câằu. Trong thời gian đăng quảng cáo hai bên tiêến hành theo dõi và seễ có báo cáo gửi vêằ cho khách hàng phản ánh vêằ mức đ ộ hi ệu qu ả c ủa quảng cáo trên các kênh đó. 6. Nêếu có những vâến đêằ xảy ra vi phạm hợp đôằng. Công ty seễ căn c ứ vào h ợp đôằng để giải quyêết. Ngoài ra công ty Admicro còn có dịch vụ: Admarket đ ể cho khách hàng t ự mua và thiêết kêế quảng cáo của mình thông qua hệ thôếng 40 website hàng đâằu t ại Vi ệt Nam. Khách hàng đăng ký một tài khoản miêễn phí trên AdMarket và t ự đăng qu ảng cáo, nạp tiêằn, câếu hình ngân sách chạy quảng cáo hàng ngày, l ựa ch ọn các đôếi t ượng quảng cáo, phạm vi các website được hiển thị v.v.. Cho phép khách hàng dùng th ử gói dịch vụ. AdMarket seễ tự động đăng quảng cáo theo đúng như khách hàng mong muôến. Khách hàng có thể đặt ngân sách chạy theo toàn chiêến dịch, ho ặc theo ngày và seễ dêễ dàng quản lý ngân sách của mình để tôếi ưu hóa doanh thu và chi phí qu ảng cáo. Khách hàng chỉ phải trả tiêằn cho Admicro khi người dùng quan tâm đêến s ản ph ẩm của họ và click vào quảng cáo. Khách hàng seễ không ph ải tr ả tiêằn khi qu ảng cáo của họ được hiển thị đêến người dùng. AdMarket hôễ trợ đâằy đủ các hình thức thanh toán như chuyển khoản qua ATM, internet banking, thẻ tín dụng Visa, Master, th ẻ cào điện tho ại... Tâết c ả đêằu có qua cổng thanh toán điện tử Soha Pay. 20
- Xem thêm -