Tài liệu Lớp học phần công nghệ chế tạo máy

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 295 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

DANH S¸CH C¸C LíP HäC PHÇN Cã KÕ HO¹CH TRONG Kú 2 N¡M HäC 2014-2015 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 M· HP MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC201 MEC502 ELE430 MEC412 MEC317 TEE402 TEE402 TEE402 FIM418 TEE409 ELE417 MEC444 MEC444 MEC444 MEC444 MEC444 FIM480 ELE425 ELE420 ELE420 ELE420 ELE420 FIM474 MEC446 TEE429 TEE512 MEC516 MEC504 MEC526 MEC546 ELE506 FIM514 ELE518 FIM488 TEE524 TEE535 Tªn HP §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §¹i c­¬ng vÒ kü thuËt §å ¸n §éng c¬ §å ¸n ®iÖn d©n dông §å ¸n c¸c hÖ thèng ®o C¬ ®iÖn tö §å ¸n chi tiÕt m¸y §å ¸n hÖ thèng nhóng §å ¸n hÖ thèng nhóng §å ¸n hÖ thèng nhóng §å ¸n kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp §å ¸n KT chuyÓn m¹ch vµ tæng ®µi sè §å ¸n M¸y ®iÖn §å ¸n M¸y vµ dông cô §å ¸n M¸y vµ dông cô §å ¸n M¸y vµ dông cô §å ¸n M¸y vµ dông cô §å ¸n M¸y vµ dông cô §å ¸n m«n häc Kü thuËt xö lý n­íc th¶i §å ¸n m«n häc Nhµ m¸y ®iÖn §å ¸n MH §iÒu khiÓn logic vµ PLC §å ¸n MH §iÒu khiÓn logic vµ PLC §å ¸n MH §iÒu khiÓn logic vµ PLC §å ¸n MH §iÒu khiÓn logic vµ PLC §å ¸n NÒn vµ Mãng §å ¸n thiÕt kÕ m¸y vµ c¬ cÊu §å ¸n thiÕt kÕ m¹ch tÝch hîp sè §ATN chuyªn ngµnh §TVT §ATN chuyªn ngµnh C¬ ®iÖn tö §ATN chuyªn ngµnh C¬ khÝ §éng lùc §ATN chuyªn ngµnh C¬ khÝ CTM §ATN chuyªn ngµnh C¬ khÝ LK - CT §ATN chuyªn ngµnh HT§ §ATN chuyªn ngµnh KT x©y dùng c«ng CT §ATN chuyªn ngµnh KT§ §ATN chuyªn ngµnh KTDNCN §ATN chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÖn tö §ATN chuyªn ngµnh Kü thuËt ®iÒu khiÓn Page 1 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 49V 49V 49V 49V 49V 49V1 49V1 49V1 49V1 49V1 50I3 50I3 47D7 47R 47D8 47D6 47B1 47B2 47B3 47A 47B 47T 47D 47D1 47D2 47D3 47D4 47A2 47P 47C1 47C2 47C3 47C4 47A 48A2 47B1 DATN DATN DATN DATN DATN DATN DATN DATN DATN DATN DATN 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 83 83 80 100 90 100 100 100 100 150 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 80 80 80 150 80 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 STT 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 M· HP TEE544 ELE526 TEE564 ELE544 FIM505 MEC564 FIM4104 MEC422 FIM307 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 BAS101 DRL142 ELE429 ELE429 ELE429 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 Tªn HP §ATN chuyªn ngµnh Kü thuËt phÇn cøng §ATN chuyªn ngµnh SPKT §iÖn §ATN chuyªn ngµnh SPKT Tin §ATN chuyªn ngµnh T§HXNCN §ATN ngµnh KT m«i tr­êng §ATN ngµnh Kü thuËt vËt liÖu §ATN ngµnh QLCN §ATN ngµnh SPKT C¬ khÝ §éc häc m«i tr­êng §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §CSVN §iÓm rÌn luyÖn häc kú 2 - 2014 -2015 §iÖn d©n dông §iÖn d©n dông §iÖn d©n dông §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt Page 2 of 78 TC Líp HP SÜ sè 5 5 5 5 5 5 6 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 DATN DATN DATN DATN DATN DATN DATN DATN 48Y 49B 49B 49B 49B2 49B2 49B2 49C1 49C1 49C1 49C3 49C3 49C3 49C5 49C5 49C5 49C7 49C7 49C7 49D 49D 49D 49I 49I 49I 49I 49V 49V 49V 49Z 49Z 49Z 49Z DRL 47R 47R 47R 48H 48H 48H 48H1 500 500 500 500 500 500 500 500 70 150 150 150 80 80 80 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 9999 80 80 80 80 80 80 80 STT 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 M· HP ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE402 ELE530 ELE530 ELE530 TEE533 TEE533 TEE533 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE413 ELE550 ELE550 ELE550 ELE550 ELE550 ELE550 MEC584 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 Tªn HP §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÖn tö c«ng suÊt §iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn §iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn §iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn §iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh C«ng nghÖ §iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh C«ng nghÖ §iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh C«ng nghÖ §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn logic vµ PLC §iÒu khiÓn sè truyÒn ®éng ®iÖn §iÒu khiÓn sè truyÒn ®éng ®iÖn §iÒu khiÓn sè truyÒn ®éng ®iÖn §iÒu khiÓn sè truyÒn ®éng ®iÖn §iÒu khiÓn sè truyÒn ®éng ®iÖn §iÒu khiÓn sè truyÒn ®éng ®iÖn §Ò ¸n thiÕt kÕ §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp Page 3 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 48H1 48H1 48H2 48H2 48H2 48K 48K 48K 48M 48M 48M 48M 48N 48N 48N 48N 48N 47T 47T 47T 47B2 47B2 47B2 47C1 47C1 47C1 47C2 47C2 47C2 47C2 47C2 47C3 47C3 47C3 47C4 47C4 47C4 47C1 47C2 47C2 47C3 47C4 47C4 47D6 47C1 47C1 47C1 47C1 47C1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 80 80 80 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 80 80 80 80 80 STT 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 M· HP TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 TEE424 FIM311 TEE318 TEE318 TEE318 TEE318 TEE318 TEE318 TEE318 TEE318 TEE318 TEE316 TEE316 TEE316 MEC411 MEC411 MEC202 MEC202 MEC202 MEC202 MEC202 MEC202 MEC202 MEC202 MEC202 FIM301 FIM301 FIM301 FIM350 FIM350 MEC408 MEC408 MEC408 Tªn HP §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §o l­êng vµ Th«ng tin c«ng nghiÖp §Þa chÊt c«ng tr×nh An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin An toµn vµ b¶o mËt th«ng tin Anten vµ truyÒn sãng Anten vµ truyÒn sãng Anten vµ truyÒn sãng C¸c HÖ thèng ®o C¬ ®iÖn tö C¸c HÖ thèng ®o C¬ ®iÖn tö C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh gia c«ng C¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ b¶n C¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ b¶n C¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ b¶n C¸c qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ trong CNMT C¸c qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ trong CNMT C¬ ®iÖn tö C¬ ®iÖn tö C¬ ®iÖn tö Page 4 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 47C2 47C2 47C2 47C3 47C3 47C3 47C4 47C4 47C4 47P 47P 47P 47R 47R 47R 47R 47R 48S 47B3 47B3 47B3 47B3 47B3 47B3 47B3 47B3 47B3 48O 48O 48O 47D8 47D8 48P 48P 48P 48P 48P 49I1 49I1 49I1 49I1 48Y 48Y 48Y 48Y 48Y 47D6 47D6 47D6 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 70 70 70 70 70 150 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 90 90 70 70 70 70 70 80 80 80 80 70 70 70 70 70 85 85 85 STT 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 M· HP MEC408 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 Tªn HP C¬ ®iÖn tö C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng Page 5 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47D6 48P 48P 48P 49A 49A 49A 49A 49A1 49A1 49A1 49A1 49A1 49A2 49A2 49A2 49A2 49A3 49A3 49A3 49A3 49A4 49A4 49A4 49A5 49A5 49A5 49A5 49A5 49A6 49A6 49A6 49B 49B 49B 49B 49B 49B1 49B1 49B1 49B1 49B2 49B2 49B2 49C1 49C1 49C1 49C1 49C2 85 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 STT 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 M· HP BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 BAS401 FIM415 FIM415 FIM415 FIM415 FIM415 FIM415 FIM415 FIM415 FIM415 FIM415 FIM415 BAS404 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 Tªn HP C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc ChÊt láng C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc KÕt cÊu 1 C¬ häc m«i tr­êng liªn tôc C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 Page 6 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49C2 49C2 49C2 49C3 49C3 49C3 49C3 49C4 49C4 49C4 49C4 49C5 49C5 49C5 49C6 49C6 49C6 49V 49V 49V 49V1 49V1 49V1 48S 48S 48S 48S1 48S1 48S1 48S1 48S1 48X 48X 48X 48X 49B 49B 49B 49B1 49B1 49B1 49B2 49B2 49B2 49B2 49B2 49C1 49C1 49C1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 STT 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 M· HP MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC204 MEC205 MEC205 MEC205 MEC205 MEC205 MEC205 MEC205 MEC205 MEC205 MEC205 TEE413 TEE413 TEE413 TEE413 TEE413 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 Tªn HP C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 1 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ kü thuËt 2 C¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh Page 7 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49C1 49C2 49C2 49C2 49C2 49C3 49C3 49C3 49C3 49C4 49C4 49C4 49C4 49C5 49C5 49C5 49C5 49C5 49C5 49C5 49C5 49C6 49C6 49C6 49C6 49C6 49C7 49C7 49C7 49A 49A1 49A2 49A3 49A4 49A4 49A5 49A6 49V 49V1 49M 49M 49M 49M 49M 48H 48H 48H 48H 48H 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 STT 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 M· HP ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE551 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 Tªn HP C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së hÖ thèng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 Page 8 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48H1 48H1 48H1 48H1 48H1 48H2 48H2 48H2 48K 48K 48K 48K 48K 48H 48H 48H 48H1 48H1 48H1 48H2 48H2 48H2 48H2 48H2 48H2 48H2 48H2 48K 48K 48K 48K 48M 48M 48M 48N 48N 48N 49C7 49C7 49C7 49C7 49C7 49C7 49C7 49C7 49C7 49D 49D 49D 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 STT 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 M· HP Tªn HP ELE302 ELE302 ELE302 ELE302 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 ELE303 TEE304 TEE304 TEE304 TEE304 TEE304 ELE401 ELE401 ELE401 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 MEC423 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt m¹ch ®iÖn 2 C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së lý thuyÕt tr­êng ®iÖn tõ C¬ së th«ng tin sè C¬ së th«ng tin sè C¬ së th«ng tin sè C¬ së th«ng tin sè C¬ së th«ng tin sè C¬ së TruyÒn ®éng ®iÖn C¬ së TruyÒn ®éng ®iÖn C¬ së TruyÒn ®éng ®iÖn CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC Page 9 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49D 49D2 49D2 49D2 48H 48H 48H1 48H1 48H2 48H2 48K 48K 48M 48N 48T 48T 48T 48T 48O 48O 48O 48O 48O 47D8 47D8 47D8 47D 47D 47D 47D 47D 47D 47D1 47D1 47D1 47D1 47D2 47D2 47D2 47D2 47D3 47D3 47D3 47D3 47D3 47D3 47D4 47D4 47D4 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 90 90 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 STT 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 M· HP MEC423 MEC423 FIM413 FIM413 FIM413 FIM413 FIM347 FIM347 MEC451 MEC451 MEC451 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 MEC316 ELE409 ELE409 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 Tªn HP CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC CÊp tho¸t n­íc CÊp tho¸t n­íc CÊp tho¸t n­íc CÊp tho¸t n­íc CÊp tho¸t n­íc x©y dùng CÊp tho¸t n­íc x©y dùng CÊu t¹o « t« - m¸y kÐo CÊu t¹o « t« - m¸y kÐo CÊu t¹o « t« - m¸y kÐo Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Chi tiÕt m¸y Cung cÊp ®iÖn 2 Cung cÊp ®iÖn 2 Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Page 10 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47D4 47D4 47A2 47A2 47A2 47A2 48S 48S1 47D7 47D7 47D7 48A 48A 48A 48A 48A1 48A1 48A1 48A1 48A2 48A2 48A2 48A2 48B 48B 48B 48B 48C 48C 48D 48D 47B2 47B2 48A 48A 48A 48A1 48A1 48A1 48A2 48A2 48A2 48B 48B 48B 48C 48C 48C 48C 80 80 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 STT 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 M· HP MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 MEC318 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS102 BAS103 BAS103 BAS103 BAS103 BAS103 BAS103 BAS103 BAS103 BAS103 BAS103 PED403 PED403 PED403 PED403 PED403 TEE545 TEE545 TEE545 TEE545 TEE545 TEE545 TEE545 TEE545 TEE545 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 Tªn HP Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Dung sai vµ ®o l­êng Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 Giao tiÕp s­ ph¹m Giao tiÕp s­ ph¹m Giao tiÕp s­ ph¹m Giao tiÕp s­ ph¹m Giao tiÕp s­ ph¹m Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Giíi thiÖu vÒ thiÕt kÕ VLSI Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Page 11 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48D 48D 48D 48D 48D 50A1 50A2 50A3 50B1 50B2 50B3 50C1 50C2 50C3 50D1 50D2 50D3 50H1 50H2 50H3 50I 50I1 50I2 50I3 50K 50K1 50K2 50K3 50N 50S 47S 47S 47S 47S 47S 47B1 47B1 47B1 47B1 47B1 47B1 47B1 47B1 47B1 50I 50I 50I 50I 50I 80 80 80 80 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 STT 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 M· HP BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 BAS104 FIM211 FIM211 FIM211 FIM211 FIM211 FIM211 FIM211 FIM212 TEE560 TEE560 TEE560 TEE560 TEE560 TEE560 TEE560 TEE560 TEE560 TEE560 MEC585 MEC585 MEC585 MEC585 MEC585 TEE437 TEE437 TEE437 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 TEE403 Tªn HP Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa häc ®¹i c­¬ng Hãa lý hãa keo Hãa lý hãa keo Hãa lý hãa keo Hãa lý hãa keo Hãa lý hãa keo Hãa lý hãa keo Hãa lý hãa keo Hãa ph©n tÝch HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ thèng ®iÖn vµ §KT§ trªn « t« m¸y kÐo HÖ thèng ®iÖn vµ §KT§ trªn « t« m¸y kÐo HÖ thèng ®iÖn vµ §KT§ trªn « t« m¸y kÐo HÖ thèng ®iÖn vµ §KT§ trªn « t« m¸y kÐo HÖ thèng ®iÖn vµ §KT§ trªn « t« m¸y kÐo HÖ thèng ®iÒu khiÓn sè HÖ thèng ®iÒu khiÓn sè HÖ thèng ®iÒu khiÓn sè HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng Page 12 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50I 50I 50I 50I1 50I1 50I1 50I1 50I2 50I2 50I3 50I3 49I 49I 49I 49I 49I 49I 49I 49I 48Q 48Q 48Q 48Q 48Q 48Q 48Q 48Q 48Q 48Q 47D7 47D7 47D7 47D7 47D7 47B2 47B2 47B2 47B1 47B1 47B1 47B1 47B2 47B2 47B2 47B2 47B2 47B2 47B3 47B3 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70 STT 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 M· HP TEE403 TEE403 FIM205 FIM205 FIM205 FIM205 FIM205 FIM205 FIM205 FIM354 FIM354 FIM354 FIM312 FIM312 FIM312 FIM320 FIM320 FIM320 FIM353 FIM353 FIM353 FIM4106 FIM4106 FIM4106 FIM424 FIM424 FIM424 FIM424 FIM424 FIM424 FIM424 FIM424 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 Tªn HP HÖ thèng nhóng HÖ thèng nhóng Kinh tÕ häc vÜ m« Kinh tÕ häc vÜ m« Kinh tÕ häc vÜ m« Kinh tÕ häc vÜ m« Kinh tÕ häc vÜ m« Kinh tÕ häc vÜ m« Kinh tÕ häc vÜ m« KiÓm to¸n tµi chÝnh KiÓm to¸n tµi chÝnh KiÓm to¸n tµi chÝnh KiÕn tróc d©n dông KiÕn tróc d©n dông KiÕn tróc d©n dông KÕ to¸n tµi chÝnh II KÕ to¸n tµi chÝnh II KÕ to¸n tµi chÝnh II KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n thuÕ KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp 2 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp 2 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp 2 KÕt cÊu thÐp 1 KÕt cÊu thÐp 1 KÕt cÊu thÐp 1 KÕt cÊu thÐp 1 KÕt cÊu thÐp 1 KÕt cÊu thÐp 1 KÕt cÊu thÐp 1 KÕt cÊu thÐp 1 Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Page 13 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47B3 47B3 49Z 49Z 49Z 49Z 49Z1 49Z1 49Z1 48V 48V 48V 48S 48S1 48S1 48V 48V 48V 48V 48V 48V 47A 47A 47A 47A 47A 47A 47A1 47A1 47A1 47A1 47A1 49A 49A 49A 49A 49A1 49A1 49A2 49A2 49A3 49A3 49A4 49A4 49A4 49A4 49A4 49A4 49A4 70 70 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 80 80 80 80 80 80 70 70 70 150 150 150 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 STT 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 M· HP ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 ELE205 TEE311 TEE311 TEE311 TEE311 TEE311 TEE311 TEE311 TEE311 TEE311 TEE311 TEE311 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 TEE303 Tªn HP Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn ®¹i c­¬ng Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö sè Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Page 14 of 78 TC Líp HP SÜ sè 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49A4 49A5 49A5 49A5 49A5 49A6 49A6 49A6 49A6 49I 49I 49I 49I 49I 49I 49V 49V 49V 49V 49V 49V 49V 49V 49V1 49V1 48M 48M 48M 48M 48M 48N 48N 48N 48N 48N 48N 48C 48C 48C 49C7 49C7 49C7 49D 49D 49D 49D2 49D2 49D2 49D2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 STT 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 M· HP TEE303 TEE303 TEE303 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 TEE301 ELE435 ELE435 ELE435 TEE410 TEE410 TEE410 TEE410 TEE502 TEE502 TEE502 FIM426 FIM426 FIM426 FIM426 FIM426 FIM426 FIM426 FIM426 TEE412 TEE412 TEE412 FIM405 FIM405 FIM405 FIM405 FIM405 FIM405 TEE319 TEE319 TEE319 TEE319 TEE434 TEE434 TEE434 Tªn HP Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®iÖn tö t­¬ng tù Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt ®o l­êng 1 Kü thuËt cao ¸p Kü thuËt cao ¸p Kü thuËt cao ¸p Kü thuËt chuyÓn m¹ch vµ tæng ®µi sè Kü thuËt chuyÓn m¹ch vµ tæng ®µi sè Kü thuËt chuyÓn m¹ch vµ tæng ®µi sè Kü thuËt chuyÓn m¹ch vµ tæng ®µi sè Kü thuËt ghÐp nèi m¸y tÝnh Kü thuËt ghÐp nèi m¸y tÝnh Kü thuËt ghÐp nèi m¸y tÝnh Kü thuËt thi c«ng Kü thuËt thi c«ng Kü thuËt thi c«ng Kü thuËt thi c«ng Kü thuËt thi c«ng Kü thuËt thi c«ng Kü thuËt thi c«ng Kü thuËt thi c«ng Kü thuËt truyÒn dÉn Kü thuËt truyÒn dÉn Kü thuËt truyÒn dÉn Kü thuËt xö lý n­íc cÊp Kü thuËt xö lý n­íc cÊp Kü thuËt xö lý n­íc cÊp Kü thuËt xö lý n­íc cÊp Kü thuËt xö lý n­íc cÊp Kü thuËt xö lý n­íc cÊp LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng LËp tr×nh trªn thiÕt bÞ di ®éng LËp tr×nh trªn thiÕt bÞ di ®éng LËp tr×nh trªn thiÕt bÞ di ®éng Page 15 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49M 49M 49M 49A 49A1 49A2 49A3 49A4 49A5 49A6 49D 49D 49D2 49D2 49I1 47P 47P 47P 47B 47B 47B 47B 47B 47B3 47B3 47A 47A 47A 47A 47A1 47A1 47A1 47A1 47B 47B 47B 48Y 48Y 48Y 48Y 48Y 48Y 48Q 48Q 48Q 48Q 47B3 47B3 47B3 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 STT 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 M· HP TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 TEE203 PED101 PED101 Tªn HP LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt LËp tr×nh trong kü thuËt Logic Logic Page 16 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 49I 49I 49I 50C2 50C2 50C2 50C2 50C2 50C2 50C2 50C2 50C2 50C2 50D1 50D1 50D1 50D1 50D1 50D1 50D1 50D1 50D2 50D2 50D2 50D2 50D2 50D2 50D2 50D2 50H1 50H1 50H1 50H1 50H1 50H1 50H1 50H1 50H2 50H2 50H2 50H2 50H2 50H2 50H2 50H2 50H2 50H2 50I 50I 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 150 150 STT 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 M· HP PED101 PED101 PED101 PED101 PED101 PED101 PED101 FIM342 FIM342 MEC580 MEC580 MEC580 MEC580 MEC580 MEC450 MEC450 ELE308 ELE308 ELE308 ELE308 ELE308 ELE308 ELE308 ELE308 ELE308 ELE308 TEE313 TEE313 TEE313 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 ELE304 Tªn HP Logic Logic Logic Logic Logic Logic Logic LÞch sö häc thuyÕt kinh tÕ LÞch sö häc thuyÕt kinh tÕ Lùa chän vËt liÖu trong thiÕt kÕ Lùa chän vËt liÖu trong thiÕt kÕ Lùa chän vËt liÖu trong thiÕt kÕ Lùa chän vËt liÖu trong thiÕt kÕ Lùa chän vËt liÖu trong thiÕt kÕ Lý thuyÕt ®éng c¬ ®èt trong Lý thuyÕt ®éng c¬ ®èt trong Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng Lý thuyÕt th«ng tin vµ m· hãa Lý thuyÕt th«ng tin vµ m· hãa Lý thuyÕt th«ng tin vµ m· hãa M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn M¸y ®iÖn Page 17 of 78 TC Líp HP SÜ sè 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50I 50I 50I 50I 50I2 50I2 50I2 50I3 50I3 47D6 47D6 47D6 47D6 47D6 47D7 47D7 48C 48C 48C 48C 48O 48O 48O 48O 48T 48T 48O 48O 48O 48H 48H 48H1 48H1 48H2 48H2 48K 48K 48M 48M 48M 48M 48N 48N 48N 48N 48T 48T 48T 48T 150 150 150 150 150 150 150 80 80 85 85 85 85 85 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 STT 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 M· HP MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC443 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC319 MEC308 MEC308 MEC308 MEC445 MEC445 MEC445 FIM101 FIM101 Tªn HP M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y c«ng cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y vµ dông cô M¸y x©y dùng M¸y x©y dùng M¸y x©y dùng M« h×nh hãa c¸c hÖ thèng ®éng lùc M« h×nh hãa c¸c hÖ thèng ®éng lùc M« h×nh hãa c¸c hÖ thèng ®éng lùc M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi Page 18 of 78 TC Líp HP SÜ sè 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 47D 47D 47D 47D 47D 47D 47D 47D1 47D1 47D1 47D1 47D1 47D2 47D2 47D2 47D3 47D3 47D3 47D4 47D4 47D4 47D4 47D4 48A 48A 48A 48A 48A1 48A1 48A1 48A1 48A2 48A2 48A2 48A2 48B 48B 48B 48B 48D 48D 48S 48S1 48X 48C 48C 48C 50K 50K 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 80 80 80 150 150 STT 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 M· HP FIM101 FIM101 FIM101 FIM101 FIM101 FIM101 FIM101 FIM101 FIM101 FIM101 FIM101 TEE315 TEE315 TEE315 TEE416 TEE416 TEE416 FIM331 FIM331 FIM331 FIM331 FIM331 FIM331 FIM331 FIM331 FIM331 FIM331 FIM331 FIM352 FIM206 FIM206 FIM206 FIM206 FIM206 FIM206 FIM206 FIM206 FIM206 FIM206 FIM206 FIM407 FIM407 FIM407 FIM407 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 Tªn HP M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M«i tr­êng vµ Con ng­êi M¹ch vi ®iÖn tö M¹ch vi ®iÖn tö M¹ch vi ®iÖn tö M¹ng m¸y tÝnh M¹ng m¸y tÝnh M¹ng m¸y tÝnh Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n Marketting c¨n b¶n NghiÖp vô ng©n hµng TM Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý kÕ to¸n Nguyªn lý s¶n xuÊt s¹ch h¬n Nguyªn lý s¶n xuÊt s¹ch h¬n Nguyªn lý s¶n xuÊt s¹ch h¬n Nguyªn lý s¶n xuÊt s¹ch h¬n Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Page 19 of 78 TC Líp HP SÜ sè 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 50K 50K 50K 50K 50K 50K2 50K2 50K2 50K2 50K2 50K2 48P 48P 48P 48Q 48Q 48Q 48V1 48V1 48V1 48V1 48V1 48V1 49Z1 49Z1 49Z1 49Z1 49Z1 49Z 49Z 49Z 49Z 49Z 49Z 49Z 49Z1 49Z1 49Z1 49Z1 49Z1 47A2 47A2 47A2 47A2 50A 50A 50B 50B 50C 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 70 70 70 80 80 80 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 150 150 150 150 150 STT 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 M· HP BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 BAS113 ELE424 ELE424 ELE424 ELE424 TEE436 TEE436 TEE436 TEE436 FIM341 FIM341 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 BAS301 Tªn HP Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nh÷ng NLCB cña CN Mac-lªnin(HPII) Nhµ m¸y ®iÖn Nhµ m¸y ®iÖn Nhµ m¸y ®iÖn Nhµ m¸y ®iÖn NhËn d¹ng vµ quan s¸t tr¹ng th¸i HT NhËn d¹ng vµ quan s¸t tr¹ng th¸i HT NhËn d¹ng vµ quan s¸t tr¹ng th¸i HT NhËn d¹ng vµ quan s¸t tr¹ng th¸i HT NhËp m«n mÊu trô cÇu NhËp m«n mÊu trô cÇu NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc NhiÖt ®éng lùc häc Page 20 of 78 TC Líp HP SÜ sè 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50C 50D 50D 50H 50H 50H 50H 50I 50I 50I2 50I2 50I2 50I2 50I2 50I2 50K 50K 50K2 50K2 50S 50S 47P 47P 47P 47P 47B2 47B2 47B2 47B2 48X 48X 49A 49A 49A 49A 49A1 49A1 49A1 49A1 49A2 49A2 49A2 49A2 49A2 49A3 49A3 49A3 49A3 49A4 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 90 90 90 90 100 100 100 100 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
- Xem thêm -