Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tia portal

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 6164 |
  • Lượt tải: 53
phamtrongthuan

Đã đăng 200 tài liệu

Mô tả:

CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL Lưu hành nội bộ Biên Soạn: Lê Phước Sinh CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL Mục Lục Phần I Phần II Phần III Phần IV Phần V Phần VI Phần VII Phần VIII Phần IX Phần X Phần XI Phần XII Trang 3 Trang 13 Trang 16 Trang 19 Trang 21 Trang 24 Trang 29 Trang 33 Trang 37 Trang 40 Trang 50 Trang 57 2 CDA-TRAINING Hướng Hư dẫn sử dụng TIA PORTAL PHẦN I: TỔNG NG QUAN TIA PORTAL 3 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL Giao diện phần mềm Tia Portal 4 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL 1 2 3 1.Tạo mới một dự án 2.Điền thông tin và đường dẫn lưu dự án 3.Tạo mới 5 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL 1 2 Giao diện khi tạo mới project 1.Thiết lập phần cứng hệ thống PLC 2.Viết chương trình điều khiển 6 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL 3 1 2 Giao diện thiết lập phần cứng PLC khi tạo dự án 1.Lựa chọn phần cứng 2.Chọn cụ thể thiết bị 3.Thông tin về thiết bị đã lựa chọn 7 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL 3 1 4 2 Giao diện lập trình 1.Project tree 2.Chi tiết các mục trong project tree 3.Cửa sổ thao tác lập trình 4.Catalog phần cứng hoặc các lệnh để lập trình 8 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL PROJECT TREE 1 Thiết lập cấu hình phần cứng 2 Lập trình các khối chương trình 3 Quản lý các tag trong chương trình PLC 9 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL 1 2 CẤU HÌNH PHẦN CỨNG 1. Cửa sổ thiết lập cấu hình phần cứng 2. Lựa chọn phần cứng phù hợp với dự án 10 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL 1 2 VIẾT CHƯƠNG TRÌNH PLC 1. Cửa sổ soạn thảo chương trình 2. Các lệnh trong PLC S7 1200 11 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL I. TỔNG QUAN TIA PORTAL Cửa sổ quản lý các tag trong PLC 12 CDA-TRAINING Hướng Hư dẫn sử dụng TIA PORTAL PHẦN II: ONLINE PLC 13 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL II. ONLINE PLC 2 1 Kết nối PLC với PC: 1. Online & Diagnostics 2. Mở cửa sổ hiển thị các thiết bị đã kết nối 3. Chọn giao diện truyền thong 4. Mở của sổ điều chỉnh tham số truyền thong 5. Gán địa chỉ IP cho PLC (Ethernet) 14 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL II. ONLINE PLC 3 4 5 15 CDA-TRAINING Hướng Hư dẫn sử dụng TIA PORTAL PHẦN III: DOWNLOAD VÀ THEO DÕI 16 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL III. DOWNLOAD & THEO DÕI Download chương trình vào PLC 17 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL III. DOWNLOAD & THEO DÕI 1 2 Theo dõi chương trình 1. Go online 2. Monitoring on/off 18 CDA-TRAINING Hướng Hư dẫn sử dụng TIA PORTAL PHẦN IV: THIẾT T LẬP L CHỨC C NĂNG THIẾT T BỊ B 19 CDA-TRAINING Hướng dẫn sử dụng TIA PORTAL IV. THIẾT LẬP CHỨC NĂNG 1 2 3 Thiết lập chức năng cho thiết bị 1. Cửa sổ chọn thiết bị. 2. Tổng quan về thiết bị 3. Thiết lập / lựa chọn chức năng cho thiết bị 20
- Xem thêm -