Tài liệu Gioi_thieu_phan_mem_wincc_8332

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 411 |
  • Lượt tải: 0
tienlequang854517

Tham gia: 26/10/2017

Mô tả:

phan mem
ch−¬ng 6 - Giíi thiÖu phÇn mÒm WinCC §µo B¸ Phong - Bé m«n GCVL vµ DCCN, Khoa C¬ khÝ, §HBK Hµ Néi 6.1. Tæng quan vÒ phÇn mÒm WinCC Ngµy nay c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC (Programmable Logic Control) ®−îc thay thÕ dÇn cho c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh cò ®Ó thùc hiÖn viÖc tù ®éng hoµn toµn mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, thùc hiÖn viÖc tÝch hîp m¹ng c«ng nghiÖp (Industrial Ethernet). Trªn thÕ giíi c¸c h·ng lín vÒ tù ®éng ho¸ nh− Omron (NhËt), Allen Bradly (Mü), Siemens (§øc)... kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó ®−a ra nh÷ng s¶n phÈm míi trong lÜnh vùc nµy víi nh÷ng tÝnh n¨ng cña c¸c PLC ngµy cµng m¹nh, tèc ®é xö lý nhanh ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trong nÒn c«ng nghiÖp víi c¸c bµi to¸n ®iÒu khiÓn khã, ®é phøc t¹p cao. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam, PLC cña h·ng Siemens ®−îc sö dông kh¸ nhiÒu trong c¸c lÜnh vùc nh− §iÖn lùc, GiÊy, Xi m¨ng,... C¸c chñng lo¹i PLC cña h·ng kh¸ phong phó nh− S5, S7-200, S7-300, S7-400,... ®−îc s¶n xuÊt ®a d¹ng tuú theo yªu cÇu sö dông vµ ®é phøc t¹p cña bµi to¸n ®iÒu khiÓn. Tuy nhiªn, ta thÊy r»ng trong c«ng nghiÖp vÊn ®Ò giao diÖn ng−êi - m¸y HMI (Human Machina Interface) rÊt quan träng trong viÖc ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. H·ng Siemens ®−a ra mét sè phÇn mÒm ®Ó x©y dùng giao diÖn ng−êi - m¸y nh− Protool/Protool CS, WinCC cã tÝnh linh ho¹t vµ mÒm dÎo ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p kü thuËt thùc hiÖn giao diÖn ng−êi - m¸y. Nh÷ng phÇn mÒm nµy kh«ng nh÷ng cã thÓ sö dông cho c¸c thiÕt bÞ cña chÝnh h·ng mµ nã cßn më réng t−¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ cña h·ng kh¸c nh− cña GE (General Electric), Allen Bradly, Misubishi Electric,... th«ng qua c¸c kªnh ®iÒu khiÓn riªng. WinCC (Window Control Center) lµ phÇn mÒm t¹o dùng hÖ SCADA vµ HMI rÊt m¹nh cña h·ng SIEMENS hiÖn ®ang ®−îc dïng phæ biÕn trªn ThÕ giíi vµ ViÖt Nam. WinCC hiÖn cã mÆt trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc nh− s¶n xuÊt xi m¨ng, giÊy, thÐp, dÇu khÝ,... WinCC lµ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn trung lËp cã tÝnh c«ng nghiÖp vµ cã tÝnh kü thuËt, hÖ thèng mµn h×nh hiÓn thÞ ®å ho¹ vµ ®iÒu khiÓn nhiÖm vô trong s¶n xuÊt vµ tù ®éng hãa qu¸ tr×nh. HÖ thèng nµy ®−a ra nh÷ng modul chøc n¨ng tÝch hîp c«ng nghiÖp cho hiÓn thÞ ®å ho¹, nh÷ng th«ng b¸o, nh÷ng l−u tr÷, vµ nh÷ng b¸o c¸o. Nã lµ mét tr×nh ®iÒu khiÓn m¹nh, nhanh chãng cËp nhËt c¸c ¶nh, vµ nh÷ng chøc n¨ng l−u tr÷ an toµn b¶o ®¶m mét tÝnh lîi Ých cao ®em l¹i cho ng−êi vËn hµnh mét giao diÖn trùc quan dÔ sö dông, cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ theo chÕ ®é thêi gian thùc. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng hÖ thèng, WinCC ®−a ra nh÷ng giao diÖn më cho c¸c gi¶i ph¸p cña ng−êi dïng. Nh÷ng giao diÖn nµy lµm cho nã cã thÓ tÝch hîp trong 1 nh÷ng gi¶i ph¸p tù ®éng hãa phøc t¹p, c¸c gi¶i ph¸p cho c«ng ty më. Sù truy nhËp tíi c¬ së d÷ liÖu tÝch hîp bëi nh÷ng giao diÖn chuÈn ODBC vµ SQL, sù lång ghÐp nh÷ng ®èi t−îng vµ nh÷ng tµi liÖu ®−îc tÝch hîp bëi OLE 2.0 vµ OLE Custom Controls (OCX). Nh÷ng c¬ chÕ nµy lµm cho WinCC lµ mét ®èi t¸c dÔ hiÓu, dÔ truyÒn t¶i trong m«i tr−êng Windows. §Ó x©y dùng ®−îc giao diÖn HMI b»ng phÇn mÒm WinCC th× cÊu h×nh phÇn cøng ph¶i bao gåm thiÕt bÞ PLC S7-xxx vµ cÊu h×nh phÇn cøng tèi thiÓu cña m¸y tÝnh cho viÖc sö dông phÇn mÒm WinCC vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c phôc vô cho viÖc truyÒn th«ng. WinCC hç trî cho tÊt c¶ c¸c m¸y tÝnh – Nh÷ng nÒn t¶ng PC thÝch hîp. MÆc dï gi¸ trÞ ®−a ra cho cÊu h×nh tèi thiÓu nh−ng b¹n ph¶i nh¾m ®¹t ®−îc cÊu h×nh khuyÕn c¸o ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèi −u. Tªn thiÕt bÞ Yªu cÇu tèi thiÓu Nªn sö dông CPU Pentum II 266 MHz Pentum II 400 MHz RAM 96 MB 128 MB SVGA (4MB) XGA (8MB) Resolution 800*600 1024*768 Hard Disk 500 MB trèng >500 MB Graphics Controller WinCC dùa trªn hÖ ®iÒu hµnh MS 32 bit - Windows 95 hoÆc Windows NT, b¶o ®¶m ph¶n øng nhanh ®Ó xö lý nh÷ng sù kiÖn vµ chèng l¹i sù mÊt m¸t d÷ liÖu bªn trong, t¹o ra mét sù an toµn cao mét dù ¸n nhiÒu ng−êi dïng. Windows NT còng ®−a nh÷ng hµm ®−îc t¹o ra cho sù an toµn vµ phôc vô nh− nh÷ng thao t¸c c¬ së cho Server trong mét dù ¸n WinCC nhiÒu ng−êi sö dông. PhÇn mÒm WinCC lµ mét øng dông 32 bit ph¸t triÓn víi c«ng nghÖ phÇn mÒm hiÖn ®¹i, h−íng ®èi t−îng nhÊt. CÊu tróc cña Control Center nh− sau: 1. Control Center • WinCC explorer trong Control Center: giao diÖn ®å häa cho cÊu h×nh d−íi Windows 95 vµ Windows NT • Qu¶n Lý D÷ liÖu: cung cÊp ¶nh qu¸ tr×nh víi nh÷ng Tag gi¸ trÞ theo c¸c lo¹i sau : - Chu kú - Chu kú víi sù thay ®æi - §iÒu khiÓn sù kiÖn thêi gian 2 • TruyÒn d÷ liÖu tõ nh÷ng hÖ thèng tù ®éng hãa theo sau nh÷ng c¸ch: - NhËn - Yªu CÇu 2. Nh÷ng m«®un chøc n¨ng • HÖ thèng ®å ho¹ (Graphich Designer): tr×nh bµy vµ nèi qu¸ tr×nh b»ng ®å ho¹. • So¹n th¶o ho¹t ®éng (Global Scrip): lµm mét dù ¸n ®éng cho nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt. • HÖ thèng th«ng b¸o (Alarm Logging): nh÷ng th«ng b¸o ®Çu ra vµ b¸o ®· nhËn ®−îc th«ng tin ë ®Çu ra. • So¹n th¶o vµ l−u tr÷ nh÷ng gi¸ trÞ phÐp ®o (TagLogging) - So¹n th¶o nh÷ng gi¸ trÞ phÐp ®o vµ cÊt gi÷ chóng trong thêi h¹n l©u dµi. - So¹n th¶o d÷ liÖu h−íng ng−êi dïng vµ cÊt gi÷ chóng l©u dµi. • HÖ thèng b¸o c¸o ( Report Designer): b¸o c¸o nh÷ng tr¹ng th¸i hÖ thèng. Control Center lµm cho ta cã thÓ ®Þnh h−íng xuyªn qua nh÷ng øng dông WinCC vµ d÷ liÖu cña nã víi chØ mét Ýt thao t¸c. Control Center thao t¸c t−¬ng tù gièng nh− Explorer trong Windows. Trong WinCC bao gåm 2 c¬ së d÷ liÖu: mét dµnh cho viÖc ®Þnh d¹ng hÖ thèng CS (Configuration System), mét dµnh cho viÖc ch¹y thêi gian thùc RT (Run time) khi ch¹y WinCC 2 c¬ së d÷ liÖu nµy lu«n ®−îc t¶i vµo vµ ch¹y song song víi nhau. H×nh 3.1: CÊu tróc cña WinCC 3 6.2. C¸c kh¸i niÖm th−êng dïng trong WinCC WinCC Explorer Nã ®−îc xuÊt hiÖn khi khëi ®éng WinCC. TÊt c¶ c¸c phÇn cña WinCC ®Òu ®−îc khëi ®éng tõ ®©y. Tõ cöa sæ WinCC Explorer cã thÓ x©m nhËp vµo tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn mµ mét dù ¸n giao diÖn ng−êi m¸y cÇn cã còng nh− viÖc x©y dông cÊu h×nh cho c¸c phÇn riªng rÏ ®ã. Chøc n¨ng cña WinCC Eplorer WinCC Explorer gåm tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lÝ phôc viÖc vµo hÖ thèng cña WinCC. T¹i ®©y b¹n cã thÓ ®Æt cÊu h×nh (Computer, Tag,....) vµ khëi ®éng mode Runtime. NhiÖm vô cña qu¶n lÝ d÷ liÖu (Data Manager) §©y lµ mét phÇn cña WinCC Eplorer, nã cung cÊp c¸c h×nh ¶nh qu¸ tr×nh , bé ®Öm (Proces Image) cho c¸c tag. NhiÖm vô cña WinCC Eplorer • T¹o mét dù ¸n míi. • §Æt cÊu h×nh trän vÑn. • Gäi vµ l−u tr÷ dù ¸n. • Qu¶n lÝ dù ¸n : Më, l−u, di chuyÓn vµ copy. • Chøc n¨ng Ên b¶n m¹ng cho nhiÒu ng−êi sö dông (Client-Server Environment) • HiÓn thÞ cÊu h×nh d÷ liÖu. • §iÒu khiÓn vµ ®Æt cÊu h×nh cña cÊp bËc cña c¸c ¶nh, cÊu tróc hÖ thèng, ch¼ng h¹n nh− b»ng c¸ch thÓ hiÖn c©y th− môc. • Cµi ®Æt th«ng sè tæng thÓ nh− ng«n ng÷, hÖ thèng, ®−êng dÉn ng−êi dïng. • §Æt cÊu h×nh cho vÞ trÝ c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt cña ng−êi dïng. • Ph¶n håi tµi liÖu (feedback documentation). • LËp b¸o c¸o c¸c tr¹ng th¸i cña hÖ thèng. • ChuyÓn ®æi gi÷a ®Æt cÊu h×nh vµ ch¹y thùc (run time). • Thö c¸c mode nh− m« pháng khi ch¹y (simulation), trî gióp ho¹t ®éng ®Æt cÊu h×nh d÷ liÖu, chuyÓn ®æi c¸c picture, thÓ hiÖn tr¹ng th¸i vµ t¹o th«ng b¸o. 4 C¸c lo¹i Project WinCC cung cÊp nhiÒu lo¹i dù ¸n kh¸c nhau tuú theo yªu cÇu c«ng viÖc vµ quy m« cña dù ¸n. • Dù ¸n ®¬n (Single-User Project) Mét dù ¸n ®¬n thùc chÊt lµ mét tr¹m vËn hµnh ®¬n, viÖc t¹o cÊu h×nh, ch¹y thêi gian thùc, còng nh− kÕt nèi víi bus qu¸ tr×nh vµ l−u tr÷ d÷ liÖu cña dù ¸n ®Òu ®−îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh nµy. H×nh 3.2: CÊu tróc cña dù ¸n ®¬n • Dù ¸n nhiÒu ng−êi dïng (Multi- User Project) Mét dù ¸n nhiÒu ng−êi dïng cã ®Æc ®iÓm cÊu h×nh nhiÒu m¸y kh¸ch (client) vµ mét m¸y chñ (server), tÊt c¶ chóng lµm viÖc trong cïng mét dù ¸n. Tèi ®a 16 client ®−îc truy nhËp vµo mét server. CÊu h×nh cã thÓ ®Æt trong server hoÆc trong mét vµi client. D÷ liÖu cña dù ¸n nh− lµ c¸c h×nh ¶nh (picture), c¸c tag, d÷ liÖu ®−îc l−u tr÷ trong server vµ cung cÊp cho c¸c client. Server ®−îc kÕt nèi víi bus qu¸ tr×nh vµ d÷ liÖu qu¸ tr×nh ®−îc xö lý ë ®©y. VËn hµnh hÖ thèng ®−îc thùc hiÖn tõ c¸c client. 5 H×nh 3.3: CÊu tróc cña dù ¸n nhiÒu ng−êi dïng • Dù ¸n nhiÒu m¸y kh¸ch (Multi-Client Project) Dù ¸n nhiÒu m¸y kh¸ch lµ mét lo¹i dù ¸n mµ cã thÓ truy nhËp vµo nhiÒu server. C¸c server ®−îc liªn kÕt cã dù ¸n cña riªng chóng. CÊu h×nh cña project server ®−îc thùc hiÖn trong server hoÆc trong c¸c client, cÊu h×nh cña dù ¸n multi-client ®−îc thùc hiÖn trong dù ¸n multi-client. Mét server cã thÓ ®−îc truy nhËp tèi ®a 16 client. Mét dù ¸n multi-client cã thÓ truy nhËp ®−îc tèi ®a 6 server. Cã nghÜa lµ d÷ liÖu cña 6 server cã thÓ ®−îc gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn trªn mét mµn h×nh cña dù ¸n multi-client. H×nh 3.4: CÊu tróc cña dù ¸n multi- client 6 C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n trong 1 dù ¸n cña WinCC H×nh 3.5: Cöa sæ chÝnh cña 1 dù ¸n trong WinCC • Computer: Qu¶n lý tÊt c¶ c¸c WorkStation vµ Server n»m trong Project. • Tag Managerment: lµ khu vùc qu¶n lý tÊt c¶ c¸c kªnh, c¸c quan hÖ Logic, c¸c Tag Process, Tag Internal vµ Tag Groups. • Data Type: chøa c¸c lo¹i d÷ liÖu ®−îc g¸n cho c¸c Tag vµ c¸c kªnh kh¸c • Editor (C¸c tr×nh so¹n th¶o ): C¸c tr×nh biªn tËp ®−îc liÖt kª trong vïng nµy dïng ®Ó so¹n th¶o vµ ®iÒu khiÓn mét dù ¸n hoµn chØnh bao gåm Graphics System (Graphics Designer) dïng ®Ó lµm c¸c giao diÖn ¶nh, Global Scrips dïng hiÓn thÞ ®éng cho c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt, c¸c Message System nh− c¶nh b¸o (Alarm Logging), thu thËp vµ l−u tr÷ c¸c gi¸ trÞ ®o (Tag Logging), hÖ thèng b¸o c¸o (Report Designer), giÊy phÐp sö dông (User administration) vµ c¸c Text library. TÊt c¶ c¸c modul nµy ®Òu thuéc hÖ thèng WinCC nh−ng nÕu kh«ng cÇn thiÕt th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cµi ®Æt hÕt. Sö dông c¸c tr×nh so¹n th¶o ®Ó so¹n th¶o vµ ®iÒu khiÓn mét dù ¸n hoµn chØnh. C¸c thµnh phÇn ®−îc liÖt kª ®Òu lµ c¸c tr×nh so¹n th¶o chuÈn cña WinCC. - Alarm Logging: §¶m nhËn ®−a tin tõ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ, hiÓn thÞ, nhËn, l−u tr÷ nh÷ng tin tøc theo mét quy luËt. - User Administration: KiÓm tra giÊy phÐp truy nhËp cho c¸c Group vµ Server. - Text Library: Chøa ®ùng c¸c ng«n ng÷ phô thuéc v¨n b¶n mµ chóng ta t¹o ra. 7 - Report Designer: Cung cÊp mét b¸o c¸o tæng hîp mµ cã thÓ dïng ®Ó b¸o c¸o nh− d÷ liÖu sö dông, c¸c gi¸ trÞ hiÖn thêi vµ gi¸ trÞ cÊt gi÷, b¶n tin hiÖn thêi vµ b¶n tin l−u tr÷, vµ c¸c v¨n b¶n cña b¶n th©n cña hÖ thèng. - Global Scrips: Cho phÐp t¹o ra 1 dù ¸n ®éng ®Æc biÖt theo yªu cÇu. Tr×nh so¹n th¶o nµy cho phÐp ta t¹o ra c¸c hµm gièng nh− trong ng«n ng÷ C vµ c¸c hµnh ®éng mµ cã thÓ sö dông trong suèt dù ¸n hoÆc qua nhiÒu dù ¸n phô thuéc trong cïng lo¹i ®ã. - Tag Logging: §o c¸c gi¸ trÞ qu¸ tr×nh, l−u tr÷ chóng dµi h¹n. - Graphics Designer: Cung cÊp c¸c biÓu t−îng ®å ho¹ vµ nèi ®Ó t¹o thµnh qu¸ tr×nh. Trong phÇn mÒm WinCC cã mét kh¸i niÖm ®Æc biÖt quan träng mµ chóng ta cÇn ph¶i n¾m v÷ng khi x©y dùng 1 hÖ thèng ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t b»ng WinCC ®ã lµ kh¸i niÖm vÒ Tag vµ Tag Groug. §Þnh nghÜa Tag: Tag lµ mét thµnh phÇn trung gian cho viÖc truy nhËp c¸c biÕn qu¸ tr×nh. Trong mét dù ¸n th× Tag chØ mang mét tªn duy nhÊt vµ mét lo¹i d÷ liÖu. WinCC Tag ®−îc g¸n bëi c¸c mèi quan hÖ Logic, c¸i mèi liªn hÖ ®−îc ®Þnh râ bëi kªnh ph©n phèi c¸c gi¸ trÞ qu¸ tr×nh tíi c¸c Tag sö dông t¹i c¸c ®iÓm nèi. WinCC Tag chøa trong mét c¬ së d÷ liÖu cña mét dù ¸n réng. Sau khi ch¹y WinCC tÊt c¶ c¸c Tag ®Òu ®−îc t¶i vµo vµ t−¬ng øng víi cÊu tróc Run-time ®−îc dùng lªn. Tag Groug dïng ®Ó tæ chøc c¸c Tag thµnh c¸c cÊu tróc. TÊt c¶ c¸c Tag ®Òu cã thÓ ®−îc tæ chøc trong c¸c nhãm Tag ®Ó t¨ng sù râ rµng cña dù ¸n. WinCC Tag m« t¶ 1 d¹ng d÷ liÖu thµnh phÇn ®ã lµ lo¹i duy nhÊt trong mét dù ¸n vµ nh÷ng luËt cho phÐp truy cËp d÷ liÖu nµy. Nãi chung, d÷ liÖu qu¶n lý cã sù kh¸c nhau gi÷a 2 lo¹i Tag: - Internal Tag (Tag trong): lµ c¸c khèi nhí trong WinCC ®−îc ph©n chia theo chøc n¨ng nh− mét PLC. Chóng cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n vµ chØnh söa trong WinCC vµ kh«ng cã ®Þa chØ trªn líp PLC - External Tag (Tag ngoµi): G¸n c¸c ®Þa chØ vµ kÕt nèi trong c¸c líp PLC. Trong lo¹i Tag nµy cã mét khung ®Æc biÖt ®−îc gäi lµ Tag d÷ liÖu th« (Raw Data Tag- RDT). Theo mét quan ®iÓm chung, d÷ liÖu th« phï hîp víi 1 d¹ng khung d÷ liÖu th«ng b¸o trªn møc vËn chuyÓn, RDT kh«ng hiÓn thÞ ®−îc trong Graphics Designer. RDT chØ sö dông ®−îc trong c¸c øng dông sau cña WinCC: “Alarm Logging”, “Tag Logging” vµ “Global Scrips”. 8 6.3. C¸c c«ng cô so¹n th¶o c¬ b¶n cña WinCC 6.3.1. ThiÕt kÕ ®å ho¹ cña WinCC (graphic desginer) 6.3.1.1. Chøc n¨ng cña graphic designer §−îc sö dông ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh qu¸ tr×nh nªn graphic designer cã nh÷ng ®Æc tr−ng sau ®©y: 9 DÔ sö dông, dÔ dµng ghÐp nèi víi c¸c c«ng cô ®å ho¹ vµ c¸c b¶ng mÇu ®å ho¹. 9 Cho phÐp ®Æt cÊu h×nh cña ®èi t−îng mµ chóng ®−îc liªn kÕt víi c¸c th− viÖn biÓu t−îng. 9 Më ra giao diÖn cho c¸c ®å ho¹ quan träng vµ cung cÊp giao diÖn OLE 2.0 9 TÝnh chÊt cÊu h×nh ®éng cña h×nh ¶nh ®èi t−îng víi sù cung cÊp vµ trî gióp cña Dynamic Wizard. 9 Liªn kÕt víi c¸c chøc n¨ng bæ xung b»ng c¸ch thµnh lËp cÊu h×nh Script 9 Liªn kÕt víi c¸c ®èi t−îng ®å ho¹ do chÝnh b¹n t¹o ra. 9 Cã kh¶ n¨ng ch¹y d−íi nÒn Window 95 vµ WinNT. 6.3.1.2. CÊu tróc cña Graphic Designer Trong cöa sæ so¹n th¶o Graphic Designer bao gåm c¸c c«ng cô ®Ó hç trî viÖc t¹o ra c¸c øng dông ®å ho¹ sau: • B¶ng ®Ó t¹o ra vµ Ên b¶n c¸c ®èi t−îng ®å ho¹: ¾ Colour Palettes (B¶ng mµu). ¾ Object Palettes (B¶ng ®èi t−îng). ¾ Style Palettes. ¾ Alignment Palettes (B¶n c¨n chØnh). ¾ Zoom Palettes. ¾ Font Palettes. • C¸c b¶ng vµ c¸c thanh c«ng cô phôc vô cho thao t¸c víi graphic designer ¾ Menu Bar ¾ Standard Palettes ¾ Status Bar ¾ Layer Bar 9 • C¸c hép tho¹i phôc vô ®Æt c¸c th«ng sè vµ thay ®æi thuéc tÝnh ®èi t−îng B¶ng mµu (Color Palettes): ¾ Gåm 16 mµu c¬ b¶n. ¾ Sö dông ®Ó ®æi mµu cña ®èi t−îng. ¾ Sö dông ®Ó thªm vµo c¸c mµu tuú chän. B¶ng ®èi t−îng: b¶ng nµy gåm cã nhiÒu ®èi t−îng ®−îc s¾p xÕp thµnh c¸c môc con sau ®©y: ¾ C¸c ®èi t−îng chuÈn (Standard Object ) gåm c¸c h×nh ®a gi¸c ,ch÷ nhËt, elip .v.v.. ¾ C¸c ®èi t−îng th«ng minh ( Smart Object) gåm cã c¸c ®èi t−îng nhóng, c¸c tr−êng vµo/ra, c¸c ®èi t−îng ®å ho¹, c¸c c«ng cô hiÓn thÞ, c¸c ®èi t−îng ba chiÒu.... ¾ C¸c ®èi t−îng Window(Window Object) gåm cã c¸c Button, Check Box, Option Group, Slider. §©y lµ c¸c ®èi t−îng hç trî ®å ho¹. H×nh 3.6: Cöa sæ so¹n th¶o Graphics 6.3.1.3. ThiÕt lËp mét cöa sæ ®å ho¹ míi Trong cöa sæ WinCC Explorer, kÝch ®óp lªn "Editor", khi ®ã c¸c thµnh phÇn cña Editor sÏ ®−îc liÖt kª ra. Vµo "Graphic Disigner" b»ng c¸ch kÝch chuét ph¶i vµ chän "Open ". Sau khi khëi t¹o, trªn thanh c«ng cô cña "Graphic Disgner" chän "New". 10 6.3.1.4. C¸c ®Æc tÝnh cña ch¹y thùc ®å ho¹ B−íc nµy lµ cÇn thiÕt tr−íc khi ch¹y Runtime mét dù ¸n. Trong cöa sæ WinCC Explorer ta kÝch chuét ph¶i lªn thµnh phÇn "Computer" vµ chän thuéc tÝnh "Properties". T¹i ®©y b¹n sÏ chän chÕ ®é Runtime theo c¸c th«ng tin trªn c¸c Tab. 6.3.1.5. Quan s¸t c¸c thuéc tÝnh cña c¸c ®èi t−îng t¹o ra trong mµn h×nh ®å ho¹ TÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ®−îc t¹o ra trong cöa sæ ®å häa ®Òu cã c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau . Mçi mét thuéc tÝnh l¹i ®−îc liªn kÕt víi c¸c tag (tuú theo môc ®Ých cô thÓ mµ cã cÇn thiÕt ph¶i liªn kÕt víi tag hay kh«ng) ®ång thêi WinCC còng cho phÐp liªn kÕt ®éng cho tõng ®èi t−îng vµ g¸n c¸c hµnh ®éng hay sù kiÖn vµo cho chóng ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh. NÕu muèn thay ®æi hay Ên b¶n mét hay nhiÒu thuéc tÝnh cña mét ®èi t−îng ®å häa th× chØ cÇn nh¸y ®óp chuét tr¸i lªn ®èi t−îng ®ã hoÆc kÝch chuét ph¶i lªn nã vµ khi menu sæ ra ta chän "Properties". Hép tho¹i chøa c¸c th«ng tin vÒ thuéc tÝnh còng nh− c¸c sù kiÖn cã thÓ g¸n cho ®èi t−îng hiÖn ra chê b¹n Ên b¶n c¸c th«ng tin cÇn thiÕt lËp. 6.3.2. C¸c ®èi t−îng cña WinCC 6.3.2.1. C¸c ®èi t−îng chuÈn (Standard Object) T¹i ®©y cã rÊt nhiÒu ®èi t−îng, nh÷ng ®èi t−îng nµy b¹n cã thÓ sö dông nã mét c¸ch dÔ dµng b»ng c¸ch nh¾p, kÐo vµo cöa sæ lµm viÖc ®å ho¹ vµ cã thÓ dïng chuét kÐo ®Ó thay ®æi kÝch th−íc theo ý muèn hoÆc dïng bµn phÝm ®Ó thay ®æi kÝch th−íc. C¸c ®èi t−îng chuÈn trong WinCC bao gåm mét sè ®èi t−îng quan träng sau. • §−êng th¼ng • H×nh ®a gi¸c • §−êng gÊp khóc • Elip • §−êng trßn • H×nh ch÷ nhËt • Static text (dßng v¨n b¶n tÜnh). §Ó thùc hiÖn c¸c dßng v¨n b¶n, khi ch¹y thùc cã thÓ thay ®æi vÞ trÝ, néi dung cña hép v¨n b¶n. 6.3.2.2. Smart Object • øng dông Window(Application Window) 11 Lµ nh÷ng ®èi t−îng th«ng b¸o hÖ thèng (Alarm Logging), l−u tr÷ hÖ thèng (Tag Logging ), b¸o c¸o hÖ thèng (Print Jobs) còng nh− c¸c øng dông cña Global Script. Application Window më ra nh÷ng cöa sæ øng dông vµ qu¶n lÝ nã ®Ó hiÓn thÞ vµ vËn hµnh. • Picture Window Lµ nh÷ng ®èi t−îng ®−îc t¹o ra trong Graphic Disigner. C¸c ®èi t−îng ®ã ®−îc ®Æt cÊu h×nh theo vÞ trÝ, kÝch th−íc vµ c¸c ®Æc tÝnh ®éng kh¸c. Ch¼ng h¹n mét ®Æc tÝnh quan träng lµ truy nhËp h×nh ¶nh ®−îc hiÓn thÞ trong Picture Window b»ng c¸ch thay ®æi thuéc tÝnh ®éng ’’Picture name” lóc ch¹y thùc th× néi dung cña cöa sæ cã thÓ ®−îc thay ®æi theo. • §iÒu khiÓn nhóng vµ liªn kÕt ®èi t−îng (OLE Control) Sö dông OLE Control ®Ó cung cÊp c¸c c«ng cô Window(nh− nót bÊm, hép lùa chän). C¸c thuéc tÝnh cña nã ®−îc hiÓn thÞ trong cöa sæ “Object Properties” vµ tab “Event”. C¸c thuéc tÝnh nµy cã thÓ ®−îc Ên b¶n trong cöa sæ trªn. • §èi t−îng liªn kÕt vµ nhóng Graphic Designer cho phÐp chÌn c¸c ®èi t−îng nhóng vµo cöa sæ lµm viÖc cña nã. Trong mode cÊu h×nh b¹n cã thÓ Ên b¶n mét ®èi t−îng víi øng dông OLE thÝch hîp. Sau khi b¹n hoµn thµnh viÖc thay ®æi ®Ó liªn kÕt ®èi t−îng nhóng mét c¸ch chÆt chÏ, b¹n ph¶i cËp nhËt liªn kÕt b»ng tay sao cho phï hîp víi c¸c thay ®æi ®−îc thÓ hiÖn. Tuy nhiªn b¹n kh«ng ®−îc phÐp Ên b¶n trong lóc ch¹y runtime. • Tr−êng vµo/ra (I/O File) Sö dông nh− mét tr−êng vµo hoÆc mét tr−êng ra hoÆc nh− lµ mét tr−êng vµo/ra. C¸c d¹ng d÷ liÖu cho phÐp sö dông víi I/O File: ¾ NhÞ ph©n (Binary) ¾ HÖ 16 (Hexadecimal) ¾ HÖ thËp ph©n (Decimal) ¾ X©u kÝ tù (String) B¹n còng cã thÓ ®Þnh râ gi¸ trÞ giíi h¹n, chØ ®Þnh lµ tr−êng vµo hoÆc tr−êng ra hoÆc lµ tr−êng vµo/ra. • Bar Thuéc nhãm Smart Object. Thuéc tÝnh cña nã ¶nh h−ëng ®Õn sù xuÊt hiÖn vµ tÝnh n¨ng cña nã. Nã thÓ hiÖn nh÷ng gi¸ trÞ b»ng ®å thÞ cã quan hÖ víi giíi h¹n cao, 12 thÊp hoÆc hoµn toµn chØ lµ miªu t¶ b»ng ®å ho¹ hoÆc phèi hîp thÓ hiÖn nh÷ng gi¸ trÞ víi tØ lÖ do b¹n ®Þnh nghÜa. • HiÓn thÞ tr¹ng th¸i (Status Display) Sö dông ®Ó thÓ hiÖn bÊt k× con sè cña nh÷ng tr¹ng th¸i kh¸c nhau nµo. Cho phÐp thÓ hiÖn ®éng b»ng c¸ch nèi nã víi gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c tag t−¬ng øng víi nh÷ng tr¹ng th¸i kh¸c nhau. B¹n cã thÓ Ên ®Þnh bÊt k× con sè nµo trong kho¶ng tõ 0 tíi 222 - 1. • Danh s¸ch v¨n b¶n (Text List) Sö dông Text List ®Ó ®−a gi¸ trÞ cho v¨n b¶n. Nã cã thÓ sö dông nh− mét danh s¸ch vµo (Vµo lµ danh s¸ch, ra lµ gi¸ trÞ) hoÆc danh s¸ch ra (Vµo gi¸ trÞ, ra lµ v¨n b¶n) hoÆc phèi hîp danh s¸ch /v¨n b¶n. D¹ng sè liÖu lµ thËp ph©n, nhÞ ph©n hoÆc bit d÷ liÖu ®Òu cã thÓ sö dông. ¾ Lo¹i danh s¸ch “Decimal” thÓ hiÖn v¨n b¶n ®· Ên ®Þnh tíi gi¸ trÞ ra. Khi b¹n cho vµo mét “Text” th× gi¸ trÞ ®· ®−îc chØ ®Þnh sÏ ®−îc truyÒn tíi qu¶n lÝ d÷ liÖu. ¾ Lo¹i danh s¸ch “Binary” thÓ hiÖn mét v¨n b¶n ®−îc chØ ®Þnh tíi mét bit cña gi¸ trÞ ra nÕu bit ®ã ®−îc set(®Æt gi¸ trÞ lªn 0 hoÆc 1). Trong tr−êng hîp nµy chØ 1 bit cña gi¸ trÞ ra ®−îc set. V¨n b¶n ®−îc chØ ®Þnh tíi bit nµo th× bit Êy ®−îc ®−a ra. Khi vµo mét v¨n b¶n, qu¶n lÝ d÷ liÖu nhËn gi¸ trÞ vµo vµ sÏ set chÝnh x¸c nh÷ng bit tu¬ng øng víi v¨n b¶n vµo. ¾ Lo¹i danh s¸ch “Bit” thÓ hiÖn mét v¨n b¶n mµ nã liªn quan tíi nh÷ng tr¹ng th¸i cña bit ®· ®Þnh nghÜa trong miÒn gi¸ trÞ ra. • 3D Bar Nã thÓ hiÖn nh÷ng gi¸ trÞ cã quan hÖ ®å ho¹ víi møc cao vµ møc thÊp. Cã thÓ ®Æt cÊu h×nh lo¹i thÓ hiÖn 3D theo bÊt k× c¸ch nµo mµ b¹n muèn. • Nhãm hiÓn thÞ (Group Display) Cung cÊp thÓ hiÖn c¸ch quy tô theo cÊp bËc cña tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña nh÷ng lo¹i th«ng b¸o nhÊt ®Þnh mÆc dï kh«ng cã sù liªn quan tíi th«ng b¸o hÖ thèng víi WinCC. 6.3.2.3. C¸c ®èi t−îng cña Window (Window Object) • Nót bÊm (Button) Sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn sù kiÖn qu¸ tr×nh. Nã cã hai tr¹ng th¸i Ên xuèng vµ kh«ng Ên. Liªn kÕt tíi qu¸ tr×nh b»ng c¸ch thùc hiÖn c¸c thuéc tÝnh ®éng t−¬ng øng. • Hép chän (Check-Box) 13 Nã ®−îc sö dông khi mµ b¹n cÇn cã 1 hay nhiÒu lùa chän b»ng c¸ch kÝch lªn tõng tr−êng hîp mµ b¹n cÇn. Cho phÐp liªn kÕt mÒm dÎo víi qu¸ tr×nh b»ng c¸ch thùc hiÖn nh÷ng thuéc tÝnh ®éng t−¬ng øng. • Nhãm lùa chän (Option Group) T−¬ng tù nh− Check-Box nh−ng lµ lùa chän ®¬n. • Nót trßn (Round Button) Lµ mét c«ng cô gièng nh− Button phôc vô cho vËn hµnh sù kiÖn qu¸ tr×nh. • Slider Lµ c«ng cô ®iÓn h×nh chuyÓn ®éng phôc vô cho ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh (vÝ dô ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é, møc n−íc.... ). Ph¹m vi ®iÒu khiÓn n»m gi÷a gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ lín nhÊt mµ ta cã thÓ ®Æt, gi¸ trÞ ®Æt phô thuéc vµo d¹ng d÷ liÖu ®−îc g¸n cho Slider. B¹n cã thÓ thiÕt lËp mét sù liªn kÕt tíi qu¸ tr×nh b»ng c¸ch thùc hiÖn nh÷ng thuéc tÝnh ®éng t−¬ng øng. 6.3.3. HÖ thèng l−u tr÷ vµ hiÓn thÞ (Tag Logging) Tag Logging mang l¹i nh÷ng ®iÓm næi bËt sau ®©y: ¾ HiÖu qu¶ vµ tèi −u trong viÖc sö dông hÖ thèng. ¾ Râ rµng, dÔ hiÓu trong thñ tôc vËn hµnh. ¾ T¨ng n¨ng xuÊt. ¾ T¨ng chÊt l−îng s¶n xuÊt. H×nh 3.7: Cöa sæ so¹n th¶o Tag Logging 14 6.3.3.1. Chøc n¨ng cña Tag Logging Tag Logging cã chøa nh÷ng chøc n¨ng nhËn d÷ liÖu tõ qu¸ tr×nh chÊp hµnh ®Ó l−u tr÷ vµ hiÓn thÞ. Nã cã thÓ mang l¹i ý nghÜa c«ng nghÖ vµ kü thuËt liªn quan tíi tr¹ng th¸i vËn hµnh cña hÖ thèng. Tag Logging còng nh− c¸c tr×nh so¹n th¶o kh¸c ®−îc chia ra lµm 2 thµnh phÇn: ¾ CÊu h×nh cña hÖ thèng (Tag Logging Cofiguration System /Tag Logging CS) ¾ Ch¹y thùc hÖ thèng (Tag Logging Runtime Tag Logging RT) NhiÖm vô cña Tag Logging CS TÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh cÇn thiÕt cho l−u tr÷ vµ hiÓn thÞ ®−îc g¸n d÷ liÖu b»ng "Tag Logging Configuration System ". Nh÷ng ®Æc tÝnh nµy ph¶i ®−îc t¹o ra vµ chuÈn bÞ tr−íc khi khëi ®éng ch¹y thùc hÖ thèng. NhiÖm vô cña TagLogging Run-Time System Tag Logging Run -Time System chÊp nhËn d÷ liÖu ®· ®Æt vµ liªn kÕt chóng tíi nh÷ng ®Æc tÝnh ®· ®−îc chØ ®Þnh vµ chuÈn bÞ cho l−u tr÷ vµ hiÓn thÞ . C¸c kiÓu d÷ liÖu D÷ liÖu cã thÓ ®−îc chia thµnh c¸c nhãm sau ®©y: • D÷ liÖu vËn hµnh (Operating Data) • Phôc vô c¬ b¶n cho viÖc truyÒn tr¹ng th¸i hiÖn t¹i, workload,... • Charge Data • Labor Data: Gåm cã tÊt c¶ c¸c lo¹i d÷ liÖu ®−îc vµo b»ng tay. • Machine Data: Cung cÊp vÒ tr¹ng th¸i m¸y mãc. • Process Data: D÷ liÖu qu¸ tr×nh. • Quality Data. C¸c ph−¬ng ph¸p l−u tr÷ gi¸ trÞ qu¸ tr×nh D÷ liÖu qu¸ tr×nh lµ nh÷ng gi¸ trÞ ®o ®−îc thu nhËn tõ c¸c sensor ®Æc biÖt. §Ó thùc hiÖn trong WinCC, vïng l−u tr÷ hay c¸c tag sÏ ®−îc g¸n cho c¸c d÷ liÖu nµy. D÷ liÖu l−u tr÷ ®−îc ®iÒu khiÓn th«ng qua mét sù phèi hîp gi÷a sù kiÖn vµ nh÷ng chu k×. Khi ®Æt cÊu h×nh cña hÖ thèng sÏ x¸c ®Þnh lo¹i d÷ liÖu nµo nªn l−u tr÷ trong mçi n¬i. Cã thÓ l−a chän mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p l−u tr÷ d−íi ®©y: ¾ Gi¸m s¸t tag theo mét chu kú l−u tr÷ liªn tôc - gi¸ trÞ ®o. 15 ¾ ChÊp nhËn l−u tr÷ kh«ng theo chu kú gi¸ trÞ hiÖn thêi. ¾ Lùa chän chu kú l−u tr÷ liªn kÕt víi ®iÒu khiÓn sù kiÖn cïng víi ®iÒu khiÓn l−u tr÷ qua chu kú. C¸c b−íc so¹n th¶o Tag Logging • Trong cöa sæ h−íng cña dù ¸n kÝch ®óp vµo "Editor"®Ó hiÓn thÞ danh s¸ch tÊt c¶ c¸c Ên b¶n ®· d−îc • Cµi ®Æt. • KÝch chuét ph¶i vµo nót "Tag Logging" • Khi Menu xuÊt hiÖn h·y chän "Open" • Sù lùa chän nµy sÏ khëi ®éng "Tag Logging"vµ b©y giê ta cã thÓ khëi t¹o. H×nh 3.8: So¹n th¶o Tag Logging 6.3.3.2. Thµnh phÇn c¬ b¶n cña tr×nh so¹n th¶o Tag Logging: Tr×nh so¹n th¶o Tag Logging gåm cã c¸c thµnh phÇn sau: • Timer • Archives • Trend Window Template • Table Window Template a. Timer Tag Logging giíi thiÖu 2 lo¹i hÖ thèng Timer kh¸c nhau: ¾ Timer thu nhËn (Acquisition Timer) 16 Lµ kho¶ng thêi gian mµ trong ®ã nh÷ng gi¸ trÞ thêi gian nµy ®−îc sao chÐp bëi tag tõ ¶nh qu¸ tr×nh cña qu¶n lý d÷ liÖu(Data Manager). ¾ Timer l−u tr÷ (Archiving Timer) Lµ kho¶ng thêi gian mµ trong ®ã d÷ liÖu ®−îc n¹p vµo "vïng l−u tr÷". Gi¸ trÞ sau cïng lu«n ®−îc n¹p vµo trong mét kho¶ng thêi gian l−u tr÷ . Gi¸ trÞ ®Çu thuéc vÒ kho¶ng thêi gian tr−íc ®ã. b. Bé phËn l−u tr÷ (Archives) Th− môc l−u tr÷ cã chøa th«ng sè mÆc ®Þnh cho viÖc t¹o ra mét bé phËn l−u tr÷ vµ x¸c ®Þnh c¸c tag liªn quan trong suèt mèi liªn hÖ gi÷a chóng víi qu¶n lÝ d÷ liÖu cña tag. T¹o ra vµ so¹n th¶o mét hay nhiÒu l−u tr÷ ®−îc thùc hiÖn trong vïng ®Æt cÊu h×nh "Archive". T¹i méi thêi ®iÓm mét l−u tr÷ míi còng ®−îc n¹p vµo dù ¸n. Trong WinCC cho phÐp sö dông 3 d¹ng l−u tr÷: ¾ L−u tr÷ gi¸ trÞ qu¸ tr×nh (Process Value Archive) C¸c gi¸ trÞ cña qu¸ tr×nh ®−îc thu nhËn vÒ m«i tr−êng WinCC ®Ó xö lÝ tÝnh to¸n th«ng qua mèi liªn hÖ logic lµ c¸c tag qu¸ tr×nh. Mçi mét thµnh phÇn l−u tr÷ nhËn c¸c tag cña qu¶n lý d÷ liÖu. Mèi liªn kÕt gi÷a gi¸ trÞ qu¸ tr×nh vµ l−u tr÷ ®−îc h×nh thµnh khi l−u tr÷ mµ b¹n t¹o ra ®−îc nèi víi mét tag. ¾ L−u tr÷ d¹ng nÐn (Compressed Archive). L−u tr÷ d¹ng nµy nÐn d÷ liÖu vµ phèi hîp c¸c sè liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶. Theo c¸ch nµy c¸c gi¸ trÞ ®o cã thÓ ®−îc thu thËp trùc tiÕp vµ ®−îc sao chÐp (Copy) ngay sau ®ã. ¾ L−u tr÷ cña ng−êi sö dông (User Archive). BÊt kú sè l−îng tag ®−îc t¹o ra do ng−êi sö dông ®Òu ®−îc n¹p vµo trong "User Archive". V× lÝ do nµy mµ ng−êi dïng cã thÓ ®−a vµo ph−¬ng ph¸p lµm viÖc hay ph−¬ng ph¸p thay ®æi sau ®ã n¹p chóng vµo trong "Uer Archive" vµ nÕu cÇn thiÕt th× th«ng qua chóng liªn hÖ tíi PLC. Ngoµi ra l−u tr÷ cña ng−êi dïng (User Archive) cßn ®−îc sö dông ®Ó thu nhËn "charge data"(lµ tæng hîp cña c¸c th«ng b¸o, d÷ liÖu qu¸ tr×nh vµ c¸c gi¸ trÞ ®Æt cho mçi phÇn s¶n phÈm). Lo¹i l−u tr÷ nµy ®−îc tæ chøc thµnh c¸c b¶ng riªng rÏ trong c¬ së d÷ liÖu trõ cét ®Çu tiªn cña b¶ng (cã cÊu tróc hoµn toµn tù do). 17 Mçi l−u tr÷ cña ng−êi dïng ph¶i cã mét tªn riªng biÖt. TruyÒn th«ng gi÷a PLC vµ WinCC ®−îc thùc hiÖn do cÊu tróc bøc ®iÖn phï hîp víi quy −íc râ rµng theo cÊu tróc cña chóng. c. Trend (®å thÞ) Chøc n¨ng §Ó thÓ hiÖn tr¹ng th¸i c¸c tag, nhê Tag Logging mµ gi¸ trÞ cña c¸c tag ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®å thÞ. Tag Logging cho phÐp lùa chän kiÓu ®å thÞ vµ cã thÓ vÏ ®å thÞ cña tag hiÖn thêi hoÆc l−u tr÷ gi¸ trÞ tag. Tuy nhiªn øng dông cöa sæ nµy ph¶i ®−îc t¹o ra trong "Graphic Designer" vµ ®−îc liªn kÕt víi "Trend Window Template"(MÉu ®å thÞ) ®· ®−îc ®Æt cÊu h×nh ë cöa sæ Tag Logging. Ph©n lo¹i Cã 3 lo¹i Trend cã thÓ sö dông: ¾ Trend vÏ theo c¸c ®iÓm rêi r¹c. ¾ Trend tuyÕn tÝnh. ¾ Trend tuyÕn tÝnh ho¸ theo tõng b−íc nh¶y. §Æt cÊu h×nh cho "Trend Window Template" 1. T¹o Trend Window Template. 2. Liªn kÕt Trend víi Trend Window Template. 3. §¨t c¸c th«ng sè tæng thÓ cho Trend. 4. Nèi Trend víi tag ®−îc hiÓn thÞ. 5. §Æt th«ng sè cña trôc x, y. 6. §Æt c¸c thuéc tÝnh cña Trend - T¹o cöa sæ øng dông trong "Graphic Disigner". - Trong "Graphic Designer" nèi cöa sæ øng dông (aplication window) tíi Trend ®· ®Æt cÊu h×nh. Ph¹m vi cña Trend ®−îc thÓ hiÖn ¾ ThÓ hiÖn tÜnh cña ®å thÞ: Cã thÓ cho phÐp thÓ hiÖn ®å thÞ trong mét ®o¹n thêi gian mµ ta ®Æt cho Trend. CÊu h×nh nµy ®−îc ®Æt trong "X-Axis". Khi thÓ hiÖn tÜnh th× Trend chØ thÓ hiÖn mét ®o¹n gi¸ trÞ cè ®Þnh mµ ta ®· ®Æt. 18 ¾ ThÓ hiÖn ®éng cña ®å thÞ: Thêi ®iÓm cuèi cña Trend lu«n t−¬ng øng víi thêi gian hÖ thèng ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. ViÖc ®Æt cÊu h×nh cho nã còng trong "X-Axis" cña cöa sæ hép tho¹i "Properties Trend Window Template". d. B¶ng l−u tr÷ (Table Window Template) Thµnh phÇn nµy cã cÊu tróc gÇn gièng nh− Trend nh−ng hiÖn thÞ gi¸ trÞ hiÖn thêi cña tag d−íi d¹ng b¶ng. VÒ mÆt nguyªn lÝ mµ nãi th× chóng kh«ng cã g× kh¸c nhau, mµ chØ kh¸c vÒ c¸ch thÓ hiÖn. TÊt c¶ viÖc khëi t¹o vµ ®Æt cÊu h×nh lµ t−¬ng tù víi Trend. Chøc n¨ng cña nã còng gièng víi Trend, ngoµi viÖc hiÓn thÞ cßn phôc vô cho viÖc in Ên hÖ thèng. 6.3.4. HÖ thèng c¶nh b¸o (Alarm Logging) 6.3.4.1. Giíi thiÖu chung vÒ HÖ thèng c¶nh b¸o (Alarm Logging) Alarm Logging lµ tr×nh so¹n th¶o ®¶m nhËn ®−a tin tõ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ, hiÓn thÞ, nhËn, l−u tr÷ nh÷ng tin tøc theo mét quy luËt. C¸c kh¶ n¨ng chÝnh cña tr×nh so¹n th¶o Alarm Logging: ¾ Cung cÊp c¸c th«ng tin tæng thÓ vÒ lçi vµ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña hÖ thèng. ¾ §−îc dïng ®Ó ®Þnh vÞ sím c¸c t×nh huèng nguy hiÓm. ¾ Tr¸nh vµ gi¶m thêi gian chÕt cña m¸y mãc. ¾ T¨ng thªm chÊt l−îng. ¾ Cung cÊp c¸c tµi liÖu vÒ lçi vµ tr¹ng th¸i cña hÖ thèng. KÕt qu¶ th«ng b¸o qu¸ tr×nh hÖ thèng tõ viÖc gi¸m s¸t c¸c hµnh ®éng trong qu¸ tr×nh, trªn møc tù ®éng ho¸, vµ trong hÖ thèng WinCC. ViÖc ghi c¸c sù kiÖn th«ng b¸o ®−îc b¸o c¸c b»ng c¶ h×nh ¶nh vµ ©m thanh, c¸c th«ng b¸o cã thÓ truy nhËp riªng. C¸c th«ng tin bæ sung b¶o ®¶m cho viÖc ®Þnh vÞ lçi nhanh. Còng nh− tr×nh so¹n th¶o Tag logging, ViÖc t¹o ra c¸c th«ng b¸o còng bao gåm 2 phÇn: ®Þnh d¹ng (Configuration System) vµ ch¹y thêi gian thùc (Runtime). NhiÖm vô cña viÖc ®Þnh d¹ng Alarm Logging Sö dông viÖc ®Þnh d¹ng ®Ó ®Þnh d¹ng c¸c th«ng b¸o mµ sÏ xuÊt hiÖn trong lóc ch¹y thêi gian thùc theo c¸ch mµ m×nh mong muèn. ViÖc ®Þnh d¹ng cã thÓ ®¬n gi¶n nÕu ta sö dông c«ng cô Wizard mµ WinCC ®· hçi trî s½n cho viÖc ®Þnh d¹ng c¸c th«ng b¸o. 19 ¾ Wizard cung cÊp c¸c c«ng cô hç trî cho viÖc t¹o c¸c th«ng b¸o c¬ së. ¾ Wizard lµm ®¬n gi¶n viÖc nèi c¸c tag tíi c¸c th«ng b¸o qu¸ tr×nh. ¾ Víi hép tho¹i cã s½n lµm cho ta cã thÓ ®Þnh d¹ng vµi th«ng b¸o cïng mét lóc. NhiÖm vô cña viÖc ch¹y thêi gian thùc Alarm Logging Khi ch¹y thêi gian thùc Alarm Logging sÏ ghi nh÷ng th«ng b¸o vµ chÊp nhËn nh÷ng th«ng b¸o. Nã chuÈn bÞ nh÷ng th«ng b¸o cho hiÓn thÞ vµ l−u tr÷. H×nh 3.9: Cöa sæ so¹n th¶o Alarm logging Sau b¹n më hÖ thèng cÊu h×nh WinCC Alarm, mét cöa sæ so¹n th¶o ®−îc chia thµnh ba khu vùc xuÊt hiÖn. Thanh menu ®−îc ®Þnh vÞ ë trªn cïng cña cöa sæ. Nã bao gåm nh÷ng menu th¶ xuèng. Thanh c«ng cô n»m ë d−íi c¸c menu. Nh÷ng chøc n¨ng sö dông ®−îc ®Ó thµnh nh÷ng biÓu t−îng trªn thanh bar nµy. Cöa sæ dù ¸n ®−îc chia thµnh 3 cña sæ nhá: dÉn ®−êng, d÷ liÖu, b¶ng. Ta cã thÓ thay ®æi kÝch th−íc cña nh÷ng cöa sæ nµy. PhÝa d−íi cöa sæ chøa thanh tr¹ng th¸i hiÓn thÞ th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh hiÖn thêi. 6.3.4.2. Mét sè kh¸i niÖm trong so¹n th¶o Alarm logging a. L−u tr÷ Phô thuéc vµo líp th«ng b¸o, sù thay ®æi xuÊt hiÖn trong c¸c tr¹ng th¸i th«ng b¸o ®−îc viÕt cho nh÷ng l−u tr÷ th«ng b¸o cã thÓ ®Þnh h×nh. 20
- Xem thêm -